9be2adda759deed84e9ede495a3f40d46f6a4ddf
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2001-10-21
2
3         * version 0.6.4
4
5 2001-10-21
6
7         * src/prefs_summary_column.[ch]:
8           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
9         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
10         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
11           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
12
13 2001-10-21
14
15         * src/mainwindow.c
16           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
17         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
18           ¤Î UI ¡£
19         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
20           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
21         * src/summaryview.[ch]:
22           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
23           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
24           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
25
26 2001-10-19
27
28         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
29         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
30           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
31         * src/addrcache.[ch]
32           src/addressbook.c
33           src/addrindex.[ch]
34           src/jpilot.[ch]
35           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
36           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
37         * src/ldif.[ch]
38           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
39
40 2001-10-18
41
42         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
43         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
44         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
45           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
46           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
47         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
48
49 2001-10-17
50
51         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
52
53 2001-10-16
54
55         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
56           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
57
58 2001-10-16
59
60         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
61           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
62         * src/summaryview.c:
63           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
64           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
65           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
66           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
67           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
68           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
69
70 2001-10-14
71
72         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
73           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
74         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
75           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
76           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
77           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
78
79 2001-10-12
80
81         * src/prefs_common.c
82           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
83
84 2001-10-12
85
86         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
87           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
88         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
89           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
90           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
91         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
92           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
93
94 2001-10-11
95
96         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
97           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
98           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
99           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
100           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
101         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
102           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
103           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
104
105 2001-10-10
106
107         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
108         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
109           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
110           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
111         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
112           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
113
114 2001-10-09
115
116         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
117         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
118           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
119         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
120           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
121           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
122
123 2001-10-08
124
125         * version 0.6.3
126
127 2001-10-08
128
129         * src/compose.c: compose_write_to_file()
130           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
131           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
132         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
133         * src/utils.c: is_next_mbs()
134           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
135           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
136         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
137         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
138           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
139
140 2001-10-07
141
142         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
143         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
144           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
145           ¤µ¤ó thanks)¡£
146         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
147           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
148           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
149           thanks)¡£
150         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
151           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
152
153 2001-10-05
154
155         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
156           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
157           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
158
159 2001-10-03
160
161         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
162
163 2001-10-02
164
165         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
166           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
167           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
168           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
169           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
170
171 2001-10-01
172
173         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
174           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
175
176 2001-09-30
177
178         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
179         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
180         * src/addrbook.c
181           src/addrcache.c
182           src/addressadd.c
183           src/addressbook.c
184           src/addrindex.c
185           src/addritem.c
186           src/editaddress.c
187           src/editbook.c
188           src/editgroup.c
189           src/editjpilot.c
190           src/editldap.c
191           src/editldap_basedn.c
192           src/editvcard.c
193           src/jpilot.c
194           src/mgutils.c
195           src/syldap.c
196           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
197         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
198           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
199           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
200           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
201           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
202         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
203           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
204         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
205           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
206           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
207
208 2001-09-30
209
210         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
211           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
212           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
213           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
214
215 2001-09-27
216
217         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
218           ¤òÊݸ¡£
219
220 2001-09-26
221
222         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
223
224 2001-09-25
225
226         * src/folder.c
227           src/folder.h
228           src/mainwindow.c
229           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
230           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
231
232 2001-09-23
233
234         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
235         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
236           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
237         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
238           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
239           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
240         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
241
242 2001-09-21
243
244         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
245           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
246         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
247           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
248
249 2001-09-20
250
251         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
252           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
253         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
254         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
255           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
256
257 2001-09-20
258
259         * src/procmime.[ch]:
260           procmime_find_string()
261           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
262           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
263           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
264           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
265           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
266           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
267           ÊÖ¤¹¡£
268
269 2001-09-19
270
271         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
272           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
273         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
274         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
275           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
276
277 2001-09-17
278
279         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
280           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
281
282 2001-09-17
283
284         * version 0.6.2
285
286 2001-09-16
287
288         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
289           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
290
291 2001-09-12
292
293         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
294         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
295         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
296           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
297
298 2001-09-11
299
300         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
301           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
302           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
303           ¤·¤¿¡£
304         * src/mainwindow.c
305           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
306           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
307
308 2001-09-10
309
310         * src/vcard.c
311           src/mgutils.c
312           src/syldap.c
313           src/editldap.c
314           src/editldap_basedn.c
315           src/jpilot.c
316           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
317         * configure.in
318           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
319           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
320         * src/mainwindow.c
321           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
322           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
323           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
324
325 2001-09-09
326
327         * src/pixmaps/dir-close.xpm
328           src/pixmaps/dir-open.xpm
329           src/pixmaps/new.xpm
330           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
331         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
332           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
333         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
334
335 2001-09-08
336
337         * src/prefs.[ch]
338           src/prefs_common.[ch]
339           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
340           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
341         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
342           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
343
344 2001-09-06
345
346         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
347
348 2001-09-05
349
350         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
351           ¤ò½¤Àµ¡£
352           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
353
354 2001-09-04
355
356         * src/pixmaps/dir-close.xpm
357           src/pixmaps/dir-open.xpm
358           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
359         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
360         * src/pixmaps/address.xpm
361           src/pixmaps/book.xpm
362           src/pixmaps/category.xpm
363           src/pixmaps/interface.xpm
364           src/pixmaps/jpilot.xpm
365           src/pixmaps/ldap.xpm
366           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
367         * src/addrbook.[ch]
368           src/addrcache.[ch]
369           src/addressadd.[ch]
370           src/addressitem.[ch]
371           src/addrindex.[ch]
372           src/addritem.[ch]
373           src/editaddress.[ch]
374           src/editbook.[ch]
375           src/editgroup.[ch]
376           src/editjpilot.[ch]
377           src/editldap.[ch]
378           src/editldap_basedn.[ch]
379           src/editvcard.[ch]
380           src/jpilot.[ch]
381           src/mgutils.[ch]
382           src/syldap.[ch]
383           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
384           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
385
386 2001-09-04
387
388         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
389
390 2001-09-03
391
392         * src/mainwindow.c
393           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
394         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
395           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
396
397 2001-09-03
398
399         * version 0.6.1
400
401 2001-09-03
402
403         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
404           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
405
406 2001-09-02
407
408         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
409           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
410           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
411         * src/account.c
412           src/prefs_common.c
413           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
414           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
415         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
416           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
417
418 2001-09-01
419
420         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
421           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
422         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
423           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
424           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
425         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
426           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
427         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
428         * acconfig.h
429           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
430           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
431         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
432           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
433         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
434         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
435
436 2001-08-31
437
438         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
439           typo ¤ò½¤Àµ¡£
440         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
441           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
442           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
443         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
444           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
445         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
446           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
447         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
448           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
449
450 2001-08-30
451
452         * version 0.6.0
453
454 2001-08-30
455
456         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
457           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
458           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
459         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
460         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
461         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
462         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
463
464 2001-08-30
465
466         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
467           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
468         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
469           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
470
471 2001-08-29
472
473         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
474         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
475           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
476         * src/summaryview.c
477           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
478           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
479           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
480           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
481           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
482         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
483
484 2001-08-28
485
486         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
487           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
488         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
489           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
490           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
491           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
492           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
493
494 2001-08-27
495
496         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
497           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
498         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
499           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
500         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
501         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
502         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
503         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
504           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
505         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
506         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
507           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
508
509 2001-08-27
510
511         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
512           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
513
514 2001-08-26
515
516         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
517         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
518         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
519           ssl_getline() ¤òÄɲá£
520           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
521         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
522           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
523         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
524         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
525           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
526           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
527         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
528         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
529           ¤·¤¿¡£
530
531 2001-08-25
532
533         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
534           °Ï¤Ã¤¿¡£
535
536 2001-08-24
537
538         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
539           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
540         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
541           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
542           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
543           ½ÐÎÏ¡£
544           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
545         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
546         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
547           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
548           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
549           ºï½ü¡£
550         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
551           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
552         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
553           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
554
555 2001-08-23
556
557         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
558           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
559           main_window_set_toolbar_sensitive():
560           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
561
562 2001-08-23
563
564         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
565           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
566           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
567         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
568
569 2001-08-22
570
571         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
572           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
573           ¤·¤¿¡£
574
575 2001-08-21
576
577         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
578           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
579           ¤Ë¤·¤¿¡£
580
581 2001-08-21
582
583         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
584           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
585           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
586           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
587
588 2001-08-20
589
590         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
591           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
592           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
593           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
594         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
595           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
596
597 2001-08-19
598
599         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
600           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
601         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
602           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
603         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
604           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
605           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
606           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
607         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
608           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
609         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
610           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
611
612 2001-08-18
613
614         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
615           ÍÞÀ©¡£
616         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
617           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
618         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
619           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
620           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
621           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
622           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
623           ´Ø¿ô¡£
624         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
625           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
626         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
627           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
628           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
629           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
630           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
631         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
632           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
633           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
634           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
635         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
636         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
637
638 2001-08-14
639
640         * version 0.5.3
641
642 2001-08-14
643
644         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
645           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
646         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
647           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
648         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
649
650 2001-08-14
651
652         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
653           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
654         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
655           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
656           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
657         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
658           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
659           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
660           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
661           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
662           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
663         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
664           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
665           ¤Çɽ¼¨¡£
666         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
667           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
668
669 2001-08-13
670
671         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
672         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
673           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
674           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
675           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
676         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
677           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
678           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
679         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
680           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
681           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
682           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
683
684 2001-08-12
685
686         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
687           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
688
689 2001-08-12
690
691         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
692           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
693           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
694           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
695           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
696           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
697           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
698           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
699           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
700           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
701           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
702           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
703           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
704         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
705           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
706           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
707
708 2001-08-10
709
710         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
711           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
712         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
713           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
714         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
715         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
716
717 2001-08-09
718
719         * src/defs.h
720           src/headerview.c
721           src/headerwindow.c
722           src/textview.c
723           src/prefs_common.c
724           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
725           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
726           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
727         * src/prefs_common.c
728           src/prefs_common.h
729           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
730           ¤òÄɲá£
731
732 2001-08-08
733
734         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
735         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
736         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
737           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
738           summary_show()
739           summary_select_next_unread()
740           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
741           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
742           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
743         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
744
745 2001-08-08
746
747         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
748           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
749         * src/prefs_common.c
750           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
751         * src/pixmaps/new.xpm
752           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
753
754 2001-08-07
755
756         * src/address.[ch]:
757           address_folder_new()
758           address_group_new()
759           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
760           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
761         * src/pixmaps/new.xpm
762           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
763
764 2001-08-06
765
766         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
767
768 2001-08-06
769
770         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
771         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
772         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
773
774 2001-08-04
775
776         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
777           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
778
779 2001-08-02
780
781         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
782
783 2001-08-01
784
785         * version 0.5.2
786
787 2001-08-01
788
789         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
790           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
791           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
792           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
793
794 2001-07-31
795
796         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
797           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
798           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
799         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
800           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
801         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
802           ¤Ë¤·¤¿¡£
803         * src/textview.c: textview_create()
804           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
805
806 2001-07-29
807
808         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
809           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
810
811 2001-07-28
812
813         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
814           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
815         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
816           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
817           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
818           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
819           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
820           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
821
822 2001-07-27
823
824         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
825           ¤ò½¤Àµ¡£
826
827 2001-07-26
828
829         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
830         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
831           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
832
833 2001-07-25
834
835         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
836           ¤ò½¤Àµ¡£
837           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
838         * src/procmime.c:
839           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
840           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
841         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
842           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
843         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
844
845 2001-07-25
846
847         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
848         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
849
850 2001-07-24
851
852         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
853           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
854         * configure.in
855           manual/Makefile.am
856           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
857         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
858         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
859
860 2001-07-23
861
862         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
863           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
864         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
865         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
866           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
867
868 2001-07-22
869
870         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
871           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
872           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
873           Äɲá£
874         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
875           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
876           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
877         * src/procmime.c:
878           procmime_scan_content_type()
879           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
880           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
881         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
882         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
883           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
884         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
885           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
886
887 2001-07-18
888
889         * version 0.5.1
890
891 2001-07-18
892
893         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
894           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
895           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
896         * src/base64.[ch]
897           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
898           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
899           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
900
901 2001-07-17
902
903         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
904           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
905           MSG_SET_PERM_FLAGS()
906           MSG_SET_TMP_FLAGS()
907           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
908           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
909         * src/compose.c
910           src/imap.c
911           src/inc.c
912           src/messageview.c
913           src/mh.c
914           src/news.c
915           src/procheader.c
916           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
917         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
918           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
919
920 2001-07-16
921
922         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
923           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
924         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
925         * TODO
926           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
927
928 2001-07-16
929
930         * src/codeconv.c:
931           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
932           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
933         * src/folder.c:
934           folder_get_default_folder()
935           folder_get_default_inbox()
936           folder_get_default_outbox()
937           folder_get_default_draft()
938           folder_get_default_queue()
939           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
940           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
941
942 2001-07-15
943
944         * README
945           README.jp
946           INSTALL
947           INSTALL.jp
948           TODO
949           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
950         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
951           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
952           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
953           ¤òÄɲá£
954           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
955           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
956           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
957           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
958           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
959           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
960           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
961         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
962           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
963         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
964           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
965         * src/recv.c: recv_write()
966           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
967           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
968         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
969           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
970         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
971           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
972         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
973           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
974
975 2001-07-15
976
977         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
978           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
979           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
980           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
981           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
982           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
983
984 2001-07-14
985
986         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
987           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
988         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
989           ²Äǽ¡£
990         * src/news.[ch]
991           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
992           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
993           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
994         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
995           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
996
997 2001-07-12
998
999         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1000         * src/folder.[ch]
1001           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1002           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1003
1004 2001-07-06
1005
1006         * version 0.5.0
1007
1008 2001-07-06
1009
1010         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1011           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1012           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1013           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1014           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1015           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1016         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1017           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1018
1019 2001-07-05
1020
1021         * version 0.5.0pre4
1022
1023         * manual/ja/sylpheed.sgml
1024           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1025         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1026           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1027         * src/folderview.h
1028           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1029           ¤«¤éºï½ü¡£
1030         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1031
1032 2001-07-04
1033
1034         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1035         * src/imap.c: imap_session_get()
1036           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1037           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1038
1039 2001-07-03
1040
1041         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1042           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1043           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1044           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1045           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1046           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1047         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1048
1049 2001-07-03
1050
1051         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1052         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1053           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1054         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1055           ½¤Àµ¡£
1056         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1057           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1058         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1059         * INSTALL
1060           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1061
1062 2001-07-01
1063
1064         * version 0.5.0pre3
1065
1066         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1067         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1068           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1069           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1070           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1071           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1072           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1073
1074 2001-06-30
1075
1076         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1077           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1078           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1079           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1080           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1081           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1082         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1083           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1084         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1085           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1086
1087 2001-06-29
1088
1089         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1090           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1091
1092 2001-06-28
1093
1094         * src/folderview.[ch]:
1095           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1096           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1097           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1098           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1099
1100 2001-06-27
1101
1102         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1103           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1104           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1105           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1106           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1107         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1108         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1109           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1110         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1111
1112 2001-06-26
1113
1114         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1115           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1116           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1117           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1118           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1119           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1120           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1121           ½¤Àµ¡£
1122           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1123           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1124         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1125           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1126         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1127
1128 2001-06-25
1129
1130         * version 0.5.0pre2
1131
1132         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1133           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1134           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1135           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1136           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1137           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1138           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1139           ¤·¤¿¡£
1140
1141 2001-06-24
1142
1143         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1144           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1145           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1146           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1147           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1148         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1149           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1150           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1151           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1152           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1153
1154 2001-06-22
1155
1156         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1157           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1158
1159 2001-06-21
1160
1161         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1162           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1163         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1164           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1165
1166 2001-06-20
1167
1168         * version 0.5.0pre1
1169
1170         * src/imap.c
1171           imap_get_msg_list()
1172           imap_cmd_envelope()
1173           imap_cmd_fetch()
1174           imap_cmd_copy()
1175           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1176           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1177         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1178           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1179         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1180           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1181
1182 2001-06-19
1183
1184         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1185           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1186           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1187           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1188           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1189           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1190           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1191           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1192           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1193           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1194           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1195           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1196         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1197         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1198           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1199           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1200           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1201           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1202           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1203           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1204           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1205         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1206           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1207         * src/folderview.c:
1208           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1209           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1210
1211 2001-06-18
1212
1213         * src/mainwindow.c
1214           src/summaryview.c
1215           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1216         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1217           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1218           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1219           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1220
1221 2001-06-17
1222
1223         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1224           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1225
1226 2001-06-16
1227
1228         * version 0.4.99
1229
1230         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1231           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1232           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1233           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1234           ¤·¤¿¡£
1235           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1236           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1237           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1238         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1239           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1240
1241 2001-06-15
1242
1243         * src/folderview.c:
1244           folderview_new_folder_cb()
1245           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1246           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1247           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1248           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1249           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1250         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1251         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1252           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1253           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1254         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1255         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1256
1257 2001-06-15
1258
1259         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1260           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1261           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1262           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1263           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1264           ¤·¤¿¡£
1265         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1266           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1267
1268 2001-06-14
1269
1270         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1271         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1272
1273 2001-06-13
1274
1275         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1276
1277 2001-06-11
1278
1279         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1280
1281 2001-06-08
1282
1283         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1284           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1285           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1286           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1287           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1288           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1289         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1290           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1291           ¤·¤¿¡£
1292
1293 2001-06-07
1294
1295         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1296         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1297         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1298           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1299
1300 2001-06-06
1301
1302         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1303         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1304           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1305           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1306
1307 2001-06-06
1308
1309         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1310           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1311           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1312         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1313         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1314           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1315           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1316         * src/mainwindow.c
1317           src/summaryview.c
1318           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1319           compose_reply()
1320           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1321
1322 2001-06-05
1323
1324         * src/folderview.c: folderview_selected()
1325           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1326           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1327
1328 2001-06-04
1329
1330         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1331           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1332           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1333         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1334
1335 2001-06-02
1336
1337         * src/folderview.c: folderview_selected()
1338           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1339           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1340         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1341           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1342
1343 2001-05-27
1344
1345         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1346         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1347         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1348           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1349           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1350           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1351           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1352           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1353           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1354           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1355         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1356           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1357         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1358           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1359         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1360         * src/main.c
1361           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1362           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1363
1364 2001-05-26
1365
1366         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1367           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1368           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1369           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
1370         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
1371           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1372         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
1373           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1374         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
1375           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1376
1377 2001-05-22
1378
1379         * README
1380           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1381
1382 2001-05-19
1383
1384         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1385         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
1386         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
1387           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1388         * INSTALL
1389           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
1390
1391 2001-05-18
1392
1393         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
1394           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1395         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
1396           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1397         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
1398         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
1399           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
1400           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
1401         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1402           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
1403
1404 2001-05-17
1405
1406         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
1407           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1408         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1409
1410 2001-05-16
1411
1412         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
1413         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
1414           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
1415           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1416
1417 2001-05-15
1418
1419         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
1420           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1421         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
1422           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1423           folderview_search_new_recursive(),
1424           folderview_have_new_children(),
1425           folderview_search_unread_recursive(),
1426           folderview_have_unread_children(),
1427           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
1428           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1429           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1430
1431 2001-05-14
1432
1433         * src/folder.[ch]
1434           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1435           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1436         * src/compose.c
1437           src/inc.c
1438           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1439           unlink() ¤òºï½ü¡£
1440
1441 2001-05-13
1442
1443         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
1444           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
1445           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1446           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
1447           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1448         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
1449           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1450         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
1451           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1452           ¤·¤¿¡£
1453         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1454           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1455         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
1456           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1457           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1458
1459 2001-05-13
1460
1461         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
1462         * src/customheader.[ch]
1463           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1464         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1465           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1466         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1467           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
1468           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
1469
1470 2001-05-11
1471
1472         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
1473           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1474         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
1475           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1476
1477 2001-05-10
1478
1479         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1480           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1481         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
1482         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
1483           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1484
1485 2001-05-09
1486
1487         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
1488           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
1489         * src/summaryview.c: summary_print()
1490           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1491         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
1492         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
1493           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
1494           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
1495           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
1496           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1497         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
1498           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
1499         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
1500           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1501           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1502         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
1503           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1504
1505 2001-05-08
1506
1507         * version 0.4.66
1508
1509         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1510         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
1511         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1512           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
1513           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
1514         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
1515           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1516         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1517           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1518
1519 2001-05-07
1520
1521         * src/prefs_common.c
1522           src/prefs_account.c
1523           src/prefs_filter.c
1524           src/account.c
1525           src/alertpanel.c
1526           src/filesel.c
1527           src/foldersel.c
1528           src/export.c
1529           src/import.c
1530           src/inputdialog.c
1531           src/passphrase.c
1532           src/select-keys.c
1533           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
1534           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
1535           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
1536           ¤òÄɲá£
1537
1538 2001-05-06
1539
1540         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
1541           ¥Þ¡¼¥¸:
1542           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
1543           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1544           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
1545           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1546         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
1547           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
1548
1549 2001-05-05
1550
1551         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
1552           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1553         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
1554         * src/inc.c: pop3_recv_func()
1555           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1556           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1557           ¤·¤¿¡£
1558         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
1559         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
1560           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1561         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
1562         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
1563         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
1564
1565 2001-05-05
1566
1567         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
1568           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1569           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
1570         * src/prefs_display_header.[ch]
1571           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1572         * src/prefs_display_header.c:
1573           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
1574           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
1575         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
1576         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
1577           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1578         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
1579           disphdr_list ¤òÄɲá£
1580         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
1581           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
1582           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
1583           ½¤Àµ¡£
1584           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
1585         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1586           ¤·¤¿¡£
1587         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
1588           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1589           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
1590           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1591           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1592           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
1593
1594 2001-05-04
1595
1596         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
1597           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
1598         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
1599           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
1600           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
1601         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1602         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
1603           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1604           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
1605         * src/prefs_common.c
1606           src/prefs_account.c
1607           src/prefs_filter.c
1608           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
1609           ¤·¤¿¡£
1610         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
1611           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1612
1613 2001-05-03
1614
1615         * src/inc.c
1616           src/pop.c
1617           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
1618           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
1619         * src/pop.c
1620           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1621
1622 2001-05-02
1623
1624         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
1625           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
1626         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
1627           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1628
1629 2001-05-01
1630
1631         * version 0.4.65
1632
1633         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
1634         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
1635           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1636         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
1637           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1638           imap_remove_folder(): Äɲá£
1639           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
1640         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
1641           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1642         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
1643         * configure.in
1644           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
1645           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
1646
1647 2001-04-30
1648
1649         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
1650           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1651
1652 2001-04-30
1653
1654         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
1655           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
1656           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
1657         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1658           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1659         * src/esmtp.c
1660           src/imap.c
1661           src/news.c
1662           src/nntp.c
1663           src/pop.c
1664           src/recv.c
1665           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1666           ¤·¤¿¡£
1667         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1668
1669 2001-04-28
1670
1671         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1672           ¤·¤¿¡£
1673         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1674           ¤·¤¿¡£
1675
1676 2001-04-27
1677
1678         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1679           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1680         * src/smtp.c
1681           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
1682           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
1683         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
1684           ¤òÄɲá£
1685         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
1686           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
1687         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
1688           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
1689         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
1690           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
1691
1692 2001-04-26
1693
1694         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1695           ½¤Àµ¡£
1696
1697 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1698
1699         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
1700         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
1701         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1702
1703         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
1704
1705         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
1706         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
1707         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1708
1709         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
1710         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
1711         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1712         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1713         ¤·¤¿¡£
1714         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1715
1716         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1717         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1718
1719         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
1720         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
1721         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
1722         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
1723
1724         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
1725         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
1726
1727         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1728         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1729         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
1730         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1731         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
1732         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1733         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1734         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
1735
1736         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
1737         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1738
1739         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
1740         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1741         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
1742         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
1743
1744         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
1745         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
1746         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1747         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
1748         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
1749         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
1750         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
1751         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
1752         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1753         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
1754         (sock_connect): Æ±¾å¡£
1755
1756 2001-04-26
1757
1758         * config.h.in: ºï½ü¡£
1759         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
1760         * .cvsignore: Äɲá£
1761         * src/inc.c
1762           src/progressdialog.[ch]
1763           src/pixmaps/complete.xpm
1764           src/pixmaps/continue.xpm
1765           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1766           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1767         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1768
1769 2001-04-25
1770
1771         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
1772           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
1773         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1774         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
1775         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1776
1777 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
1778
1779         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1780
1781         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
1782
1783         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
1784         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
1785         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1786         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
1787
1788         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
1789         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1790         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
1791         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
1792         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
1793         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
1794         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
1795         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
1796         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
1797         (hmac_md5): ºï½ü¡£
1798         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
1799         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
1800
1801         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1802         ¤·¤¿¡£
1803
1804         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
1805         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
1806         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1807
1808         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
1809
1810         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1811         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1812
1813         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
1814         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
1815         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1816
1817         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
1818         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1819         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
1820         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
1821         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
1822         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
1823
1824         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
1825         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1826
1827 2001-04-24
1828
1829         * src/prefs_common.[ch]
1830           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
1831           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
1832           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1833         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
1834           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
1835           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1836         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1837         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
1838           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1839         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1840           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1841
1842 2001-04-23
1843
1844         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
1845           [sergey]:
1846
1847           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
1848             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1849           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1850             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1851           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1852             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
1853             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1854           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1855
1856         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1857           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1858         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1859           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
1860
1861         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
1862
1863           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
1864             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
1865           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
1866             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1867             prefs_account_privacy_create(),
1868             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
1869             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1870           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
1871           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
1872             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
1873             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
1874             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1875           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
1876           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1877             ¤·¤¿¡£
1878
1879 2001-04-22
1880
1881         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1882
1883 2001-04-20
1884
1885         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
1886           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1887         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
1888         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
1889           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
1890         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
1891           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1892         * src/export.c
1893           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
1894           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1895         * src/prefs_common.[ch]
1896           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
1897           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1898
1899 2001-04-19
1900
1901         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
1902         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
1903           ¤òÄɲá£
1904         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
1905           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1906         * src/prefs_common.[ch]
1907           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1908         * src/prefs_common.[ch]
1909           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
1910           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1911         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
1912           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
1913
1914 2001-04-18
1915
1916         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
1917           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1918
1919 2001-04-17
1920
1921         * version 0.4.64
1922
1923         * src/automaton.[ch]
1924           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
1925           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1926           thanks)¡£
1927         * src/xml.c: xml_build_tree()
1928           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1929           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1930
1931 2001-04-16
1932
1933         * src/summaryview.c
1934           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1935           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
1936           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1937
1938 2001-04-15
1939
1940         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
1941           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1942         * src/folder.c
1943           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
1944           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1945
1946 2001-04-10
1947
1948         * version 0.4.63
1949
1950         * src/folder.[ch]
1951           src/mainwindow.c
1952           src/mh.[ch]
1953           src/procmsg.[ch]
1954           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
1955           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1956         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1957         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
1958           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1959
1960 2001-04-09
1961
1962         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
1963           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1964         * src/inc.c
1965           src/summaryview.[ch]
1966           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1967           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1968         * src/textview.c
1969           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1970
1971 2001-04-08
1972
1973         * ac/Makefile.am: Äɲá£
1974         * Makefile.am
1975           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
1976
1977 2001-04-07
1978
1979         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
1980           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1981         * src/prefs_common.[ch]
1982           src/textview.[ch]
1983           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1984           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1985         * src/gtksctree.c
1986           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1987
1988 2001-04-06
1989
1990         * src/utils.c: copy_file()
1991           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1992           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
1993         * src/procheader.c
1994           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
1995           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1996         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
1997           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1998         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
1999           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2000
2001 2001-04-05
2002
2003         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2004           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2005           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2006         * src/gtksctree.c
2007           src/mimeview.c
2008           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2009
2010 2001-04-04
2011
2012         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2013           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2014         * src/prefs_common.[ch]
2015           src/rfc2015.[ch]
2016           src/mimeview.c
2017           src/procmime.[ch]
2018           src/compose.[ch]
2019           src/passphrase.c
2020           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2021           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2022         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2023
2024 2001-04-03
2025
2026         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2027           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2028         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2029           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2030
2031 2001-04-02
2032
2033         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2034           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2035
2036 2001-04-01
2037
2038         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2039           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2040         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2041           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2042           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2043         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2044           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2045         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2046           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2047         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2048           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2049
2050 2001-03-31
2051
2052         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2053           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2054           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2055         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2056           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2057
2058 2001-03-30
2059
2060         * src/pixmaps/deleted.xpm
2061           src/pixmaps/mark.xpm
2062           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2063         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2064           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2065         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2066           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2067
2068 2001-03-29
2069
2070         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2071           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2072         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2073           src/pixmaps/replied.xpm
2074           src/pixmaps/new.xpm
2075           src/pixmaps/unread.xpm
2076           src/compose.c
2077           src/mainwindow.c
2078           src/prefs_common.c
2079           src/procmsg.h
2080           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2081           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2082           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2083           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2084         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2085         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2086           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2087
2088 2001-03-26
2089
2090         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2091           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2092         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2093           ¤·¤¿¡£
2094
2095 2001-03-25
2096
2097         * src/prefs_common.[ch]
2098           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2099           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2100
2101 2001-03-24
2102
2103         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2104           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2105         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2106         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2107
2108 2001-03-23
2109
2110         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2111           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2112
2113 2001-03-22
2114
2115         * src/utils.[ch]
2116           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2117           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2118         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2119           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2120
2121 2001-03-21
2122
2123         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2124           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2125         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2126         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2127
2128 2001-03-19
2129
2130         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2131
2132 2001-03-18
2133
2134         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2135           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2136           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2137           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2138           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2139         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2140           Äɲá£
2141         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2142           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2143         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2144           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2145           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2146         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2147           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2148
2149 2001-03-17
2150
2151         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2152           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2153         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2154           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2155           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2156         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2157
2158 2001-03-15
2159
2160         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2161           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2162         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2163           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2164           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2165
2166 2001-03-13
2167
2168         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2169           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2170
2171 2001-03-12
2172
2173         * version 0.4.62
2174
2175 2001-03-11
2176
2177         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2178           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2179         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2180           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2181         * src/Makefile.am
2182           src/mainwindow.c
2183           src/summaryview.[ch]
2184           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2185           Åý¹ç(thanks!)¡£
2186
2187 2001-03-10
2188
2189         * src/addr_compl.[ch]
2190           src/addressbook.c
2191           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2192           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2193         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2194           ´¹¤¨¤¿¡£
2195         * src/folder.c: folder_init()
2196           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2197           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2198           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2199           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2200           Åý¹ç(thanks!)¡£
2201
2202 2001-03-08
2203
2204         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2205           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2206         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2207           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2208           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2209           g_strsplit().
2210         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2211           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2212           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2213
2214 2001-03-07
2215
2216         * configure.in
2217           src/compose.c
2218           src/prefs.c
2219           src/procmime.c
2220           src/summaryview.c
2221           src/mbox.c
2222           src/recv.c
2223           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2224           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2225           Äɲá£
2226         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2227
2228 2001-03-06
2229
2230         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2231           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2232           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2233         * src/utils.[ch]
2234           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2235           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2236         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2237         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2238
2239 2001-03-05
2240
2241         * src/main.c
2242         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2243
2244 2001-03-04
2245
2246         * src/compose.[ch]
2247           src/main.c
2248           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2249           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2250           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2251           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2252
2253 2001-03-03
2254
2255         * src/esmtp.[ch]
2256           src/smtp.[ch]
2257           src/send.c
2258           src/prefs_account.[ch]
2259           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2260           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2261         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2262           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2263         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2264         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2265           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2266
2267 2001-03-01
2268
2269         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2270           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2271
2272 2001-02-19
2273
2274         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2275           `charset_str' ¤òÄɲá£
2276         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2277           Äɲá£
2278           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2279           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2280           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2281
2282 2001-02-17
2283
2284         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2285           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2286           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2287           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2288         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2289
2290 2001-02-15
2291
2292         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2293           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2294            conv_convert())¡£
2295         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2296           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2297
2298 2001-02-12
2299
2300         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2301
2302 2001-02-11
2303
2304         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2305
2306 2001-02-05
2307
2308         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2309           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2310         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2311           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2312
2313 2001-02-04
2314
2315         * src/gtkutils.[ch]
2316           src/main.c
2317           src/mainwindow.[ch]
2318           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2319           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2320           (thanks!)¡£
2321
2322 2001-02-03
2323
2324         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2325           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2326           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2327           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2328         * src/Makefile.am
2329           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2330           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2331
2332 2001-02-03
2333
2334         * version 0.4.61
2335
2336         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2337           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2338
2339 2001-02-02
2340
2341         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2342           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2343           ½¤Àµ¡£
2344         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2345           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2346           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2347
2348 2001-02-01
2349
2350         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2351
2352 2001-01-31
2353
2354         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2355         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2356           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2357           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2358           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2359         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2360           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2361         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2362           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2363
2364 2001-01-30
2365
2366         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2367           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2368           iswalnum() ¤òÄɲá£
2369         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
2370           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2371           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
2372         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2373         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2374
2375 2001-01-30
2376
2377         * version 0.4.60
2378
2379         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
2380           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2381         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2382           ¤·¤¿¡£
2383         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
2384         * README
2385           README.jp
2386           INSTALL
2387           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2388         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2389
2390 2001-01-29
2391
2392         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
2393           Äɲá£
2394         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
2395           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2396         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2397           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2398         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
2399           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2400
2401 2001-01-28
2402
2403         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
2404           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2405         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
2406         * src/compose.c
2407           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
2408           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2409           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2410         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
2411           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2412
2413 2001-01-27
2414
2415         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
2416           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
2417         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2418           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
2419         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
2420           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
2421           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
2422           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2423
2424 2001-01-25
2425
2426         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2427           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
2428           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
2429         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2430           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2431         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
2432           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2433         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
2434           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2435         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
2436           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2437         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2438         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
2439
2440 2001-01-24
2441
2442         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2443           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2444
2445 2001-01-23
2446
2447         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2448           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
2449         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
2450         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
2451           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
2452           src/Makefile.am
2453           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
2454           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2455         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2456           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
2457
2458 2001-01-22
2459
2460         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
2461           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2462         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
2463           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2464
2465 2001-01-21
2466
2467         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
2468         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
2469         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2470           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2471         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2472         * README
2473           README.jp
2474           INSTALL
2475           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2476         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2477         * src/headerwindow.c
2478           src/addressbook.c
2479           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
2480           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2481         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2482         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2483           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2484         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
2485           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2486         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
2487           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2488         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
2489           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2490
2491 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2492
2493         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2494         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
2495         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
2496
2497         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
2498         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
2499
2500         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
2501
2502         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
2503
2504         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2505         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
2506
2507         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
2508
2509         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
2510         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
2511         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
2512         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
2513
2514         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
2515         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
2516         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
2517         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
2518         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
2519         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
2520         ¤òÄɲá£
2521
2522         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
2523         ¤Î¤òÄɲá£
2524
2525 2001-01-18
2526
2527         * src/gtksctree.[ch]
2528           src/folderview.c
2529           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
2530           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2531         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
2532           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2533         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
2534           ³ç¤Ã¤¿¡£
2535         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
2536           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2537
2538 2001-01-17
2539
2540         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2541           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2542         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
2543           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2544         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2545           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2546
2547 2001-01-15
2548
2549         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
2550           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2551
2552 2001-01-13
2553
2554         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
2555           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2556         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2557           ½¤Àµ¡£
2558
2559 2001-01-13
2560
2561         * version 0.4.52
2562
2563         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
2564           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
2565           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
2566           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
2567
2568 2001-01-11
2569
2570         * src/mainwindow.c
2571           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2572           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2573         * src/prefs_common.c
2574           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2575
2576 2001-01-10
2577
2578         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
2579           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2580           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
2581           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2582         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
2583           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2584           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2585           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2586         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
2587           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
2588         * configure.in
2589           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2590
2591 2001-01-09
2592
2593         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2594         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2595         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2596           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2597
2598 2001-01-08
2599
2600         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
2601           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2602
2603 2001-01-07
2604
2605         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2606           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2607         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2608         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2609
2610 2001-01-06
2611
2612         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2613           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
2614           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2615           ¤·¤¿¡£
2616           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
2617           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2618         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
2619           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
2620         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
2621           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2622         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2623
2624 2001-01-05
2625
2626         * src/codeconv.[ch]
2627           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
2628           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2629         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
2630         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
2631
2632 2001-01-04
2633
2634         * src/account.c: account_edit_open()
2635           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
2636           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2637
2638 2001-01-03
2639
2640         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
2641         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
2642           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2643
2644 2001-01-02
2645
2646         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
2647           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2648
2649 2001-01-02
2650
2651         * version 0.4.51
2652
2653         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2654           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2655         * src/send.c: send_message_queue()
2656           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2657           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2658
2659 2001-01-01
2660
2661         * version 0.4.50
2662
2663         * src/folder.[ch]
2664           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2665         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
2666         * src/folder.c
2667           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
2668           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2669           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2670         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2671           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2672           ¤ò½¤Àµ¡£
2673         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2674
2675 2000-12-31
2676
2677         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
2678           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2679         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2680         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
2681           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
2682
2683 2000-12-29
2684
2685         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
2686           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2687         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
2688           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
2689           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2690           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2691           ½¤Àµ¡£
2692         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
2693           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
2694           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2695           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
2696           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2697         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2698         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
2699         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2700           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
2701
2702 2000-12-28
2703
2704         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2705
2706 2000-12-27
2707
2708         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
2709         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2710           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2711
2712 2000-12-25
2713
2714         * src/folder.[ch]
2715           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
2716         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
2717           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
2718
2719 2000-12-24
2720
2721         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
2722         * src/pop.c
2723           src/inc.c
2724           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2725         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
2726           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2727
2728 2000-12-23
2729
2730         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
2731         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
2732           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2733         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2734         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2735
2736 2000-12-22
2737
2738         * src/main.c
2739           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
2740           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
2741         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
2742           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2743
2744 2000-12-21
2745
2746         * src/mh.[ch]
2747           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
2748           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
2749
2750 2000-12-19
2751
2752         * src/compose.c
2753           src/defs.h
2754           src/filter.[ch]
2755           src/folder.[ch]
2756           src/foldersel.[ch]
2757           src/folderview.[ch]
2758           src/imap.[ch]
2759           src/import.c
2760           src/inc.c
2761           src/main.[ch]
2762           src/mainwindow.c
2763           src/mbox.[ch]
2764           src/mh.[ch]
2765           src/news.[ch]
2766           src/prefs_common.c
2767           src/procmsg.[ch]
2768           src/summaryview.[ch]
2769           src/xml.[ch]
2770           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2771           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2772
2773 2000-12-18
2774
2775         * version 0.4.9
2776
2777 2000-12-11
2778
2779         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
2780         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2781         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
2782           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2783         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2784
2785 2000-12-10
2786
2787         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
2788           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
2789
2790 2000-12-09
2791
2792         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
2793
2794 2000-12-07
2795
2796         * version 0.4.8
2797
2798         * src/session.h: Äɲá£
2799         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
2800         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2801           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2802           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
2803           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2804
2805 2000-12-04
2806
2807         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
2808           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2809
2810 2000-12-03
2811
2812         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2813
2814 2000-12-02
2815
2816         * version 0.4.7
2817
2818         * src/mainwindow.c
2819           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2820         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2821           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2822         * src/prefs_account.[ch]
2823           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
2824           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2825         * README
2826           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
2827
2828 2000-12-01
2829
2830         * src/Makefile.am
2831           src/gtkshruler.[ch]
2832           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
2833           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2834
2835 2000-11-27
2836
2837         * src/codeconv.c
2838           src/mainwindow.c
2839           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2840
2841 2000-11-27
2842
2843         * version 0.4.6
2844
2845         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2846
2847 2000-11-26
2848
2849         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
2850           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2851         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
2852         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
2853           ¤òÄɲá£
2854         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
2855         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
2856           ½¤Àµ¡£
2857
2858 2000-11-25
2859
2860         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
2861           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2862         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
2863         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
2864         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2865
2866 2000-11-24
2867
2868         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
2869         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
2870           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2871         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2872         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
2873           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
2874
2875 2000-11-23
2876
2877         * version 0.4.5
2878
2879         * README
2880           README.jp
2881           INSTALL
2882           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2883
2884 2000-11-22
2885
2886         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2887         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
2888         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
2889           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
2890           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2891         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
2892           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2893
2894 2000-11-18
2895
2896         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
2897           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2898           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
2899         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
2900           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2901         * src/mainwindow.c
2902           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
2903
2904 2000-11-17
2905
2906         * src/codeconv.[ch]
2907           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
2908           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2909
2910 2000-11-16
2911
2912         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
2913           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
2914         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
2915           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2916         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
2917           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
2918           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2919
2920 2000-11-14
2921
2922         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
2923           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2924         * src/main.c
2925           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2926           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2927
2928 2000-11-11
2929
2930         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
2931           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
2932         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
2933           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2934           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2935
2936 2000-11-09
2937
2938         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
2939           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2940         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
2941           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
2942         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2943
2944 2000-11-07
2945
2946         * version 0.4.4
2947
2948         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
2949           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2950           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2951         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
2952           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2953         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2954           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2955           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
2956           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
2957
2958 2000-11-06
2959
2960         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
2961           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
2962           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2963         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2964
2965 2000-11-02
2966
2967         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
2968           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
2969           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2970
2971 2000-11-01
2972
2973         * src/codeconv.c
2974           src/procmime.c
2975           src/prefs_common.c
2976           src/textview.c
2977           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
2978           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2979           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2980
2981 2000-11-01
2982
2983         * version 0.4.3
2984
2985         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2986         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2987         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2988
2989 2000-10-31
2990
2991         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
2992           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2993         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
2994           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
2995         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2996           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
2997           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
2998         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
2999           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
3000           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
3001         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
3002         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
3003           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
3004
3005 2000-10-30
3006
3007         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
3008         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
3009           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
3010
3011 2000-10-25
3012
3013         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
3014           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3015           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3016           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3017         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
3018
3019 2000-10-22
3020
3021         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
3022
3023 2000-10-21
3024
3025         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
3026         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3027           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
3028           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3029         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3030
3031 2000-10-19
3032
3033         * src/compose.c: compose_write_headers(): Áð¹Æ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3034           To: ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3035
3036 2000-10-18
3037
3038         * src/procmime.[ch]
3039           src/compose.c
3040           src/headerwindow.[ch]
3041           src/summaryview.c
3042           src/messageview.[ch]
3043           src/mimeview.c
3044           src/textview.c
3045           src/procmsg.[ch]
3046           src/procheader.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òŬÀڤ˰·¤¨¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3047         * src/compose.[ch]
3048           src/summaryview.c: Áð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3049         * src/mainwindow.c
3050           src/summaryview.c
3051           src/mimeview.c: *(GtkWidget **) ¤ò¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤ÇÃÖ¤­
3052           ´¹¤¨¤¿¡£
3053
3054 2000-10-17
3055
3056         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_free(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3057           MsgFlags ¤Ë MSG_QUEUED ¤È MSG_DRAFT ¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ QUEUE_DIR
3058           ¤Þ¤¿¤Ï DRAFT_DIR ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3059
3060 2000-10-14
3061
3062         * version 0.4.2
3063
3064         * src/headerview.c
3065           src/messageview.c: ¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤Î±ï¤ò½¤Àµ¡£
3066         * src/gtkutils.h: Sylpheed ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò GtkWidget ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤¹¤ë
3067           ¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤òÄɲá£
3068         * src/utils.c: remove_return(), remove_space(): segmentation fault
3069           ¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3070         * src/compose.[ch]
3071           src/mainwindow.c
3072           src/summaryview.c: `źÉդȤ·¤ÆžÁ÷' ¤ò¼ÂÁõ¡£
3073         * src/utils.[ch]: open_uri(): textview.c ¤È manual.c ¤«¤é URI ¤ò
3074           ³«¤¯´Ø¿ô¤ò°ÜÆ°¡£
3075
3076 2000-10-13
3077
3078         * src/mainwindow.c
3079           src/summaryview.c
3080           src/compose.[ch]
3081           src/prefs_common.[ch]: `°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®' ¤òºï½ü¤·¡¢`Á´°÷¤ËÊÖ¿®' ¤ò
3082           Äɲá£ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3083           ¤òÄɲá£
3084
3085 2000-10-12
3086
3087         * src/folderview.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ÎºÆÉÁ²è¤Ë GTK_EVENTS_FLUSH()
3088           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtkut_wait_for_draw() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3089         * src/codeconv.[ch]
3090           src/mainwindow.c
3091           src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4,13)
3092           ¤òÄɲá£
3093         * src/compose.c: compose_send(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3094           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3095
3096 2000-10-11
3097
3098         * src/account.c: account_edit_close(): ºÇ½é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿
3099           ¤È¤­¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3100         * configure.in: es ¤ò ALL_LINGUAS ¤ËÄɲá£
3101
3102 2000-10-10
3103
3104         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ²Äǽ¤Ê¤é libkcc ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
3105           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3106           conv_get_code_conv_func(): ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3107           ¤·¤¿¡£
3108         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥¹¥¿¥¤¥ëÊѹ¹
3109           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3110
3111 2000-10-09
3112
3113         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢
3114           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3115         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
3116           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3117
3118 2000-10-06
3119
3120         * README, README.jp: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃø¼Ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3121
3122 2000-10-05
3123
3124         * src/headerview.[ch]
3125           src/messageview.[ch]: GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë GtkLabel ¤ò
3126           »È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3127         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Ç
3128           ¤«¤Ä libjconv ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë
3129           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3130
3131 2000-10-04
3132
3133         * src/procmime.[ch]
3134           src/messageview.c
3135           src/mimeview.c
3136           src/textview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê˾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3137           ½¤Àµ¡£
3138         * src/imap.c: imap_parse_address(): ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3139
3140 2000-10-03
3141
3142         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_path() ¤òÄɲá£
3143         * src/recv.c: recv_bytes_write(): CR+LF -> LF ÊÑ´¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3144         * src/imap.[ch]: IMAPSession Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð `group' ¤Î̾Á°¤ò `mbox'
3145           ¤ËÊѹ¹¡£
3146           imap_gen_send(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3147           ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÇË´þ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3148         * src/folderview.c: folderview_write_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò
3149           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3150         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿
3151           RFC822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ªÃ¼¤Î¶­³¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3152         * src/prefs_common.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È
3153           ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎξÊý¤ËÊѹ¹¡£
3154
3155 2000-10-02
3156
3157         * src/imap.c: imap_get_uncached_messages(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ù
3158           ¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3159           imap_session_get_message_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3160           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3161         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂбþ¡£
3162         *src/news.c: news_get_article_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3163           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3164
3165 2000-10-01
3166
3167         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3168         * src/folderview.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë
3169           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3170         * src/imap.[ch]: imap_session_get(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4
3171           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3172
3173 2000-09-30
3174
3175         * src/imap.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3176         * src/summaryview.[ch]
3177           src/procmsg.c
3178           src/recv.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3179         * src/folderview.c: ¤µ¤é¤Ë IMAP4 ¤ò¼ÂÁõ¡£
3180         * src/procmsg.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3181           ÊÖ¤¹ procmsg_get_message_file() ¤òÄɲá£
3182         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_wait_for_draw(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
3183           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÉԲĻë¾õÂ֤ξì¹ç¤Ë½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3184
3185 2000-09-28
3186
3187         * src/folderview.[ch]: IMAP4 ´Ø·¸¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3188
3189 2000-09-28
3190
3191         * version 0.4.1
3192
3193         * src/main.h: IMAP_CACHE_DIR ¤òÄɲá£
3194         * src/utils.[ch]: get_imap_cache_dir() ¤òÄɲá£
3195         * src/procmsg.h: M_IMAP ¤ò MsgType ¤ËÄɲä·¡¢ MSG_IMAP ¤ò MsgFlags
3196           ¤ËÄɲᣥޥ¯¥í MSG_IS_IMAP() ¤òÄɲá£
3197         * src/codeconv.c: setlocale() ¤Î¤¿¤á¤Ë `#include <locale.h>' ¤òÄɲá£
3198         * sylpheed.spec: %files ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3199
3200 2000-09-27
3201
3202         * version 0.4.0
3203
3204         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): Ê¸»úÎó¤ò strncasecmp()
3205           ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3206         * src/compose.c: comopse_reply_parse_header(): OE5 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®
3207           ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê References: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò :(
3208
3209 2000-09-26
3210
3211         * src/prefs_common.c
3212           src/prefs_account.c: ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3213
3214 2000-09-26
3215
3216         * version 0.3.99
3217
3218         * src/*.[ch]: ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤ËÃøºî¸¢É½¼¨¤òÄɲá£
3219         * src/compose.c: compose_write_attach(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¥¨¥ó¥³¡¼¥É
3220           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3221
3222 2000-09-25
3223
3224         * src/mainwindow.c: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ò½¤Àµ¡£
3225         * src/compose.c
3226           src/codeconv.[ch]: compose_encode_header() ¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3227           libjconv ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ¡£
3228         * src/utils.c: strdup_mbstowcs(), strdup_wcstombs(): ³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3229           ¥á¥â¥ê¤òºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë g_realloc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3230         * src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3231         * src/compose.c: compose_send(): Â¿½ÅÁ÷¿®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤ò
3232           Äɲá£
3233         * configure.in: '--enable-ipv6=no' ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¡£
3234         * src/compose.c: compose_write_attach(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3235           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3236         * src/procmsg.c: procmsg_get_last_message_number(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ò
3237           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3238           procmsg_move_messages_with_dest(): Æ±Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿
3239           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3240         * src/utils.c: is_ascii_str(): '\t', ' ', '\r', '\n' ¤¬ ASCII Ê¸»ú
3241           ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3242
3243 2000-09-24
3244
3245         * src/compose.c
3246           src/procmime.[ch]: libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ :)
3247         * src/codeconv.[ch]: °ú¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æʸ»úÎó¤Î
3248           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë conv_codeset_strdup() ¤òÄɲá£
3249         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎ󤬠7bit ASCII ¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë
3250           is_ascii_str() ¤òÄɲá£
3251         * src/procmime.[ch]
3252           src/codeconv.[ch]: Ê¸»ú½¸¹ç´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3253         * BONAIM ¤µ¤óºî¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3254
3255 2000-09-23
3256
3257         * configure.in
3258           src/compose.c
3259           src/gtkutils.c
3260           src/mainwindow.c
3261           src/procmime.[ch]
3262           src/textview.c
3263           src/unmime.[ch]: libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¡¢UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î
3264           locale ¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÈõ¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3265         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÇÊ̤Υ¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì
3266           ¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3267
3268 2000-09-20
3269
3270         * src/prefs_common.[ch]
3271           src/textview.c: ´Êά¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3272           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3273         * src/codeconv.[ch]: MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¡¢
3274           ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë´Ø¿ô conv_unmime_header() ¤òÄɲá£
3275           conv_unreadable_latin() ¤òÄɲä·¡¢ conv_latintodisp() ¤ò½¤Àµ¡£
3276         * src/messageview.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3277           ÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3278
3279 2000-09-17
3280
3281         * src/imageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾õÂ֤ΤȤ­
3282           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3283         * src/prefs_common.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë
3284           `xemacs %s' ¤òÄɲá£
3285
3286 2000-09-16
3287
3288         * version 0.3.29
3289
3290         * src/summaryview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3291           ³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3292         * src/prefs_common.[ch]
3293           src/messageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ò
3294           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3295         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë
3296           `¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)' ¤òÄɲá£
3297
3298 2000-09-15
3299
3300         * Makefile.am: EXTRA_DIST ¤Ë autogen.sh ¤òÄɲá£
3301
3302 2000-09-09
3303
3304         * src/prefs_common.c: ¥Õ¥©¥ó¥ÈÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3305           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3306         * src/compose.[ch]
3307           src/utils.[ch]: compose.[ch] ¤Î tzoffset() ¤È compose_get_date()
3308           ¤ò utils.[ch] ¤Ë°ÜÆ°¡£
3309         * src/main.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò `filterrc' ¤ËÊѹ¹¡£
3310
3311 2000-09-06
3312
3313         * src/compose.[ch]
3314           src/utils.[ch]: °úÍÑÉô¤òÀµ¤·¤¯²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î²òÀÏ
3315           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3316         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/plain ¤Î
3317           ¾ì¹ç¤Ï´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3318
3319 2000-09-03
3320
3321         * src/messageview.[ch]
3322           src/summaryview.[ch]
3323           src/mainwindow.c: ¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3324         * src/messageview.[ch]
3325           src/mimeview.[ch]
3326           src/textview.[ch]
3327           src/imageview.[ch]: destroy ´Ø¿ô¤òÄɲä·¡¢¥­¡¼½èÍý¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3328
3329 2000-09-02
3330
3331         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): segmentation fault
3332           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¹õÂô¤µ¤ó thanks)¡£
3333         * src/alertpanel.c: ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ê¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3334         * src/account.c
3335           src/compose.c
3336           src/folderview.c: ·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î½ç½ø¤¬ `¤Ï¤¤', `¤¤¤¤¤¨' ¤Ë
3337           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3338
3339 2000-09-01
3340
3341         * src/utils.[ch]: ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò execvp() ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë
3342           execute_async() ¤È execute_command_line() ¤òÄɲá£
3343         * src/textview.c
3344           src/mimeview.c
3345           src/procmsg.c: ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë system() ¤ò
3346           execute_command_line() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3347         * src/procmsg.c: system() ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3348         * src/utils.c: execute_command_line() ¤ò½¤Àµ¡£
3349
3350 2000-08-31
3351
3352         * src/mainwindow.c: main_window_get_size(): MessageView ¤¬Èóɽ¼¨
3353           ¤Î¾ì¹ç¤Ï SummaryView ¤Î¹â¤µ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3354         * src/compose.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿½èÍý¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë
3355           ¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3356         * src/uuencode.[ch]
3357           src/procmime.[ch]: Content-Transfer-Encoding: x-uuencode ¤ËÂбþ
3358           ¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3359
3360 2000-08-30
3361
3362         * src/compose.[ch]
3363           src/prefs_common.[ch]: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3364         * src/compose.c: compose_attach_property(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤ò
3365           Êѹ¹¤¹¤ë¤È¤­¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3366         * src/compose.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿´Ø¿ô¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3367
3368 2000-08-29
3369
3370         * version 0.3.28
3371
3372         * src/mainwindow.c
3373           src/prefs_common.[ch]
3374           src/summaryview.c: ºÆµ¯Æ°»þ¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÉü¸µ¤¹¤ë
3375           Paul Rolland ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3376         * src/folderview.c
3377           src/prefs_common.[ch]
3378           src/summaryview.c: CTree ¤Î¥«¥é¥àÉý¤òÊݸ¤¹¤ë Paul Rolland ¤µ¤ó
3379           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3380
3381 2000-08-27
3382
3383         * src/headerview.c: HeaderView ¤Î¹â¤µ¤ò½¤Àµ¡£
3384         * src/textview.c: textview_show_part(): ¤â¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥·¥ó¥°¥ë
3385           ¥Ñ¡¼¥È¤Î RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤é¡¢Ä̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë
3386           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3387         * src/folderview.c
3388           src/summaryview.c: ¥­¡¼Áàºî¼þ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3389         * src/prefs_common.[ch]: `assort' ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò `filter' ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3390
3391 2000-08-26
3392
3393         * src/codeconv.[ch]: ISO-8859-1 ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë conv_latintodisp()
3394           ¤òÄɲá£
3395         * src/procheader.c: procheader_get_one_field(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¹Ô
3396           ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3397           ½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3398         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬
3399           G_DIR_SEPARATOR ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3400         * src/prefs_account.c
3401           src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
3402         * src/prefs.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¹­¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3403
3404 2000-08-25
3405
3406         * version 0.3.27
3407
3408         * configure.in: libintl ¤Î¸¡½Ð¤ò¼ºÇÔ¤µ¤»¤ëÉÔÍפÊ
3409           AC_CHECK_FUNC(gettext) ¤òºï½ü¡£
3410         * src/filter.[ch]
3411           src/prefs_common.c: `not contain' ¤ò¼ÂÁõ¡£¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î³ÈÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë
3412           ½¤Àµ¡£
3413         * src/imageview.c: ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄϤޤʤ¤¤è¤¦¤Ë alertpanel_error()
3414           ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3415         * src/compose.[ch]: Compose ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
3416           compose_list ¤òÄɲᢤ½¤·¤Æ´Ø¿ô compose_get_compose_list() ¤òÄɲá£
3417         * src/main.c
3418           src/mainwindow.c
3419           src/summaryview.c: ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3420           ¤·¤¿¡£
3421
3422 2000-08-23
3423
3424         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
3425           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3426           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤³¤È¤Ö¤­¤µ¤ó thanks)¡£
3427           compose_attach_property(): ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
3428           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3429         * src/mimeview.c: MimeView ¤«¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
3430           Ê¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3431         * src/headerview.[ch]
3432           src/procheader.c
3433           src/procmsg.h: ×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î X-Face Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3434
3435 2000-08-22
3436
3437         * src/compose.c: compose_attach_property(): ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç
3438           ¼ÂºÝ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°À­¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3439
3440 2000-08-21
3441
3442         * configure.in
3443           src/Makefile.am: gdk_imlib ¤Î¤¿¤á¤Ë¹¹¿·¡£
3444         * AUTHORS ¤È NEWS ¤òÄɲá£
3445         * configure.in
3446           acconfig.h
3447           src/Makefile.am: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3448           ¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£IPv6 ¸¡½Ð¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3449         * src/imageview.c: gdk-pixbuf ¤ËÂбþ¡£
3450         * README
3451           README.jp
3452           INSTALL
3453           INSTALL.jp: Æ⢲èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤òÄɲá£
3454         * configure.in: configure ¤¬ gdk-pixbuf ¤È gdk_imlib ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò
3455           Ìµ¸ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3456
3457 2000-08-20
3458
3459         * src/imageview.[ch]
3460           src/main.c
3461           src/messageview.[ch]
3462           src/mimeview.[ch]: ²èÁü¤òɽ¼¨²Äǽ¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3463           (´¶¼Õ!)¡£
3464
3465 2000-08-19
3466
3467         * version 0.3.26
3468
3469         * src/summaryview.c: summary_assort_func(): `¼õ¿®¤·¤Ê¤¤' ÀßÄê¤ò
3470           Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3471
3472 2000-08-18
3473
3474         * src/filesel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë°ÊÁ°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±
3475           ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë×¢Å礵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3476         * src/summaryview.[ch]: ´Ø¿ô summary_redisplay_msg() ¤òÄɲá£
3477         * src/mainwindow.c: set_charset_cb(): Ê¸»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿
3478           ¤È¤­¤Ë¸½ºßɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3479         * src/inc.c
3480           src/pop.c
3481           src/prefs_common.c
3482           src/filter.h: ¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤Ê¤¤
3483           ¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤ëÅÄÃ椵¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)
3484
3485 2000-08-15
3486
3487         * src/procmsg.[ch]: MsgFlags ·¿¤Ë MSG_MIME ¤òÄɲá£MSG_MIME ¥Õ¥é¥°¤ò
3488           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ
3489           ¤â¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼
3490           ¥¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3491         * src/procheader.c: procheader_parse(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3492           ¤ÎȽÊ̤òÄɲá£
3493         * src/main.h: CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
3494         * src/summaryview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3495           `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3496         * src/prefs_common.[ch]: É½¼¨¹àÌܤÎÀßÄê¤Ë `MIME' ¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3497         * src/pixmaps/clip.xpm ¤òÄɲá£
3498         * src/summaryview.c
3499           src/procmsg.[ch]: °õºþÁ°¤Ë°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3500
3501 2000-08-14
3502
3503         * src/folderview.c: folderview_create()
3504           src/summaryview.c: summary_create():
3505           src/addressbook.c: addressbook_create(): CTree ¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¤Î
3506           ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò GTK_CTREE_EXPANDER_SQUARE ¤Ë»ØÄê¡£
3507         * src/compose.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3508
3509 2000-08-13
3510
3511         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÄɲá£
3512
3513 2000-08-11
3514
3515         * src/procmsg.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°õºþ¤¹¤ë´Ø¿ô
3516           procmsg_print_message() ¤òÄɲá£
3517         * src/summaryview.c: summary_print(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3518           °õºþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3519         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ¼õ¿®È¢¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3520           ¼è¹þ»þ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3521
3522 2000-08-10
3523
3524         * version 0.3.25
3525
3526         * src/prefs_commmon.[ch]: `¤½¤Î¾' ¥¿¥Ö¤È¡¢°õºþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3527           ¤Þ¤¿³°Éô¥Ö¥é¥¦¥¶¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤³¤Ø°ÜÆ°¡£
3528         * src/mainwindow.c
3529           src/summayview.[ch]: °õºþ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢°õºþÍÑ´Ø¿ô¤ò¼ÂÁõ¡£
3530
3531 2000-08-09
3532
3533         * src/prefs_account.c: smtp_server ¤ÎÃͤΥǥե©¥ë¥È¤ò NULL ¤Ë¤·¤¿¡£
3534         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥´¥ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë
3535           ¿·Ã塢̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3536
3537 2000-08-08
3538
3539         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3540           ÊĤ¸¤¿Ä¾¸å¤Ë¾¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°³«¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤ò
3541           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò(¿ʬ)½¤Àµ¡£
3542
3543 2000-08-05
3544
3545         * src/compose.c: compose_encode_header(): wctomb() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3546           Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3547
3548 2000-08-04
3549
3550         * version 0.3.24
3551
3552         * src/mimeview.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇźÉÕ
3553           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3554         * src/procmime.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë
3555           ´Ø¿ô procmime_get_part() ¤òÄɲá£
3556
3557 2000-08-03
3558
3559         * src/main.[ch]
3560           src/mimeview.c
3561           src/prefs_common.[ch]
3562           src/procmime.[ch]
3563           src/utils.[ch]: ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¢²»À¼¡¢ HTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
3564           ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¶¶Ëܤµ¤ó thanks)¡£
3565         * src/filter.c: filter_match_condition(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î body
3566           ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­ segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î
3567           ¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3568
3569 2000-07-30
3570
3571         * src/summaryview.c:
3572           summary_save_as(): ¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤òÊݸ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3573           summary_display_msg(): ´û¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
3574           Ê̤Υ˥塼¥¹µ­»ö¤¬Æɤޤì¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3575         * src/gtkutils.[ch]: draw ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä
3576           gtkut_widget_wait_for_draw() ¤òÄɲá£
3577         * src/mainwindow.c:
3578           main_window_cursor_wait()
3579           main_window_cursor_normal(): ¥«¡¼¥½¥ë¤òľ¤Á¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
3580           gdk_flush() ¤òÄɲá£
3581         * Makefile.am
3582           libkcc/Makefile.am: `make dist' ¤Î¤¿¤á¤Ë EXTRA_DIST ¤òÄɲá£
3583           Makefile.am ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È `release' ¤òÄɲá£
3584
3585 2000-07-28
3586
3587         * src/socket.c: IPv6 ¤ËÂбþ¡£
3588         * configure.in
3589           acconfig.h: IPv6 ¤Î¸¡½Ð¤òÄɲá£
3590         * prefs_common.c: toolbar_style ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤ß¤ËÊѹ¹¡£
3591
3592 2000-07-27
3593
3594         * ºÇ½é¤Î cvs ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡£
3595         * README ¤È README.jp ¤ò¹¹¿·¡£
3596
3597 2000-07-24
3598
3599         * version 0.3.23
3600
3601         * src/procmime.[ch]: ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Î¡¼¥É¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë MimeInfo ¤Î
3602           ¹½Â¤ÂΤòÊѹ¹¡£
3603           Á´¤Æ¤Î MimeInfo ¤òºÆµ¢Åª¤Ë²òÊü¤¹¤ë procmime_mimeinfo_free_all()
3604           ¤òÄɲá£
3605           °úÍѤΤ¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀϤ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
3606           procmime_get_text_part() ¤òÄɲá£
3607         * src/mimeview.c: mimeview_scan_multipart_message() ¤ò
3608           procmime_scan_multipart_message() ¤È mimeview_set_multipart_tree()
3609           ¤Ëʬ³ä¡£
3610         * src/compose.c: compose_quote(), compose_forward():
3611           ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤ˰úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3612           Compose ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3613         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð¤Ë compose_width ¤È compose_height
3614           ¤òÄɲá£
3615         * src/textview.c: textview_show_part(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3616         * src/codeconv.[ch]: ´Ø¿ô conv_get_code_conv_func() ¤òÄɲá£
3617
3618 2000-07-20
3619
3620         * version 0.3.22
3621
3622         * src/codeconv.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤¬ CR+LF ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥´¥ßʸ»ú
3623           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£ conv_sjistoeuc() ¤òÄɲá£
3624         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¼Â¹Ô¤·¤¿»þ¤Ë
3625           ¸½ºß¤Îɽ¼¨°ÌÃÖ¤òÁªÂò¹Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3626         * src/textview.c: textview_show_part(): Ê¸»ú¥»¥Ã¥ÈȽÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò
3627           ½¤Àµ¡£
3628         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): boldfont ¤¬ NULL
3629           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3630         * src/compose.c: compose_create(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºîÀ®»þ¤Ë¼«¿È¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢
3631           ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3632
3633 2000-07-19
3634
3635         * src/compose.c: compose_send(): Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
3636           Æþ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³ËÜ(¹§)¤µ¤ó
3637           thanks)¡£
3638
3639 2000-07-15
3640
3641         * src/inc.[ch]: ·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3642           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3643
3644 2000-07-14
3645
3646         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
3647           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬É¬Íװʾå¤Ë¹­¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Î usize ¤ò
3648           1 ¤Ë¤·¤¿¡£
3649         * src/account.[ch]: account_foreach(): ´Ø¿ô¤¬Èó¥¼¥í¤òÊÖ¤·¤¿¤é
3650           ½èÍý¤òÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3651         * src/inc.[ch]
3652           src/pop.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3653           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3654
3655 2000-07-04
3656
3657         * version 0.3.21
3658
3659         * src/mainwindow.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
3660           ¥Ð¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁªÂò¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3661           ¤·¤¿¡£
3662         * src/folderview.c
3663           src/prefs.c: ENOENT ¤Î perror ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
3664         * src/pop.c: UIDL ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï LAST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÂåÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3665           ¤·¤¿¡£
3666
3667 2000-07-01
3668
3669         * src/procheader.c: procheader_parse(): References: ¥Ø¥Ã¥À¤ò
3670           Àµ¤·¤¯²òÀϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»³¸ý¤µ¤ó thanks)¡£
3671
3672 2000-06-29
3673
3674         * version 0.3.20
3675
3676         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®»þ¤ËÀµ¤·¤¯ cc
3677           ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3678         * src/mainwindow.c
3679           src/summaryview.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
3680
3681 2000-06-26
3682
3683         * version 0.3.19
3684
3685         * src/prefs_account.[ch]
3686           src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®»þ¤Ë Cc:, Bcc:, Reply-To: ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
3687           »ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó thanks)¡£
3688
3689 2000-06-25
3690
3691         * src/prefs_common.[ch]
3692           src/mainwindow.c
3693           src/main.c: ½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò
3694           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3695         * src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3696         * src/summaryview.c: ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü´Ø¿ô¤ò½¤Àµ¡£
3697
3698 2000-06-24
3699
3700         * src/prefs_common.[ch]
3701           src/summaryview.c: º¹½Ð¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈƱ¤¸
3702           ¾ì¹ç¤Ë¡¢`º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤Ê¤«¤¬¤ï¤µ¤ó
3703           thanks)¡£
3704         * src/utils.[ch]: `From:' ¥Ø¥Ã¥À¤Îʸ»úÎ󤫤饢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
3705           ´Ø¿ô extract_address() ¤òÄɲá£
3706         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¤È¤­¤Ë
3707           `ÊÔ½¸/Á´¤ÆÁªÂò' ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3708           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤µ¤ó thanks)¡£
3709
3710 2000-06-21
3711
3712         * src/summaryview.c: É¬ÍפʥΡ¼¥É¤À¤±¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3713           ¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÊѹ¹¡£
3714
3715 2000-06-19
3716
3717         * src/news.c: news_session_get(): Àܳ¤¬Àڤ줿»þ¤ÎºÆÀܳ¤ò¼ÂÁõ¡£
3718         * src/nntp.[ch]: nntp_mode() ¤òÄɲá£
3719
3720 2000-06-18
3721
3722         * src/mbox.c: mbox ¤Î FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò close ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3723           ½¤Àµ¡£ mbox ¤Î½èÍý»þ¤Î¿¶¤êʬ¤±¤ËÂбþ¡£
3724         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ
3725           ¤òµ­²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3726         * src/summaryview.c
3727           src/addressbook.c: ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯»þ¤Î CTree ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3728         * src/pop.c: pop3_getrange_uidl_recv(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
3729           ¥Õ¥í¡¼¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(À¾»³¤µ¤ó thanks)¡£
3730
3731 2000-06-17
3732
3733         * version 0.3.18
3734
3735         * src/pop.[ch]
3736           src/inc.[ch]: UIDL ¤Ë¤è¤ë POP3 ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î´ûÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤ò
3737           ¼ÂÁõ¡£
3738         * src/utils.[ch]: g_(s)list_free() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
3739           (s)list_remove_all() ¤òºï½ü¡£
3740         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
3741         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥µ¡¼¥Ð̾¤Ïɽ¼¨¤»¤º¡¢
3742           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3743         * src/prefs_common.c
3744           src/prefs_account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥µ¥¤¥º¤Î·×»»¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄ´À°¡£
3745
3746 2000-06-15
3747
3748         * version 0.3.17
3749
3750         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3751           To: ¤È Cc: ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë cc ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3752           Subject: ¤È To: ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òÆþ¤ì´¹¤¨¤¿¡£
3753
3754 2000-06-14
3755
3756         * src/procheader.c: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇʬΥ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3757           ½¤Àµ¡£
3758         * src/socket.c: sock_connect(): ¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤ËÀܳ¤Î¸å
3759           ¥¦¥§¥¤¥È¤òÄɲÃ(ÆóÇ·µÜ¤µ¤ó thanks)¡£
3760
3761 2000-06-13
3762
3763         * src/inc.c:
3764           inc_mail()
3765           inc_all_account_mail(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë segmentation
3766           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3767         * src/mainwindow.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼õ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò
3768           ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3769         * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀµ¤·¤¯
3770           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3771         * src/utils.[ch]: ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤ò src/codeconv.[ch] ¤ËʬΥ¡£
3772
3773 2000-06-13
3774
3775         * version 0.3.16
3776
3777         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
3778           src/summaryview.c: summary_save_as(): ´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾å½ñ¤­¤¹¤ë
3779           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3780
3781 2000-06-12
3782
3783         * src/utils.c
3784           src/recv.c
3785           src/prefs.c
3786           src/prefs_common.c
3787           src/prefs_account.c
3788           src/addressbook.c
3789           src/compose.c
3790           src/mbox.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë
3791           ¼ºÇÔ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3792
3793 2000-06-11
3794
3795         * src/mainwindow.c: main_window_clean_trash(): ´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3796           ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3797         * src/utils.[ch]: É½¼¨ÍѤΥ³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤òÄɲ᣸µ¤Î strncpy()
3798           ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¥Õ¥£¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º½ªÃ¼¤Î¥Ì¥ëʸ»ú¤òÉÕ¤±¤ë strncpy2()
3799           ¤òÄɲá£
3800         * src/textview.c: charset ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹´Ø¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3801           ½¤Àµ¡£charset=SHIFT_JIS, charset=EUC-JP ¤ËÂбþ¡£
3802         * src/mainwindow.c
3803           src/prefs_common.h
3804           src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¶¯À©»ØÄê¤Ç¤­¤ë
3805           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3806         * src/folderview.c: folderview_select_next_unread():
3807           Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ï¤á¤«¤éõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3808
3809 2000-06-11
3810
3811         * version 0.3.15
3812
3813         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ÎÉý¤Ë¿­¤Ð¤µ¤ì¤Æ
3814           ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3815         * src/mbox.c
3816           src/utils.c: is_header_line(): ¥³¥í¥ó¤Î¸å¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
3817           ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ (ËÙÅĤµ¤ó thanks)¡£
3818         * src/filter.c: `#include <strings.h>' ¤òÄɲá£
3819         * src/smtp.c: snprintf() ¤ò g_snprintf() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3820         * src/Makefile.am: Æ±º­¤Î gettext ¤Î¤¿¤á¤Ë INCLUDES ¤Ë
3821           `-I$(top_srcdir)/intl' ¤òÄɲá£
3822         * sylpheed.spec ¤òƱº­¡£
3823
3824 2000-06-10
3825
3826         * src/prefs_common.[ch]: ¹Ô´Ö¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3827           ¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3828         * src/summaryview.c: É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é
3829           ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3830         * src/mimeview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ªÃ¼¶­³¦¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê
3831           ¤¤¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤Ë¤·¤«¤µ¤ó thanks)¡£
3832         * src/folderview.c: folderview_scan_mailbox(): ¥É¥Ã¥ÈÉÕ¤­
3833           ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3834         * src/main.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎºîÀ®»þ¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤¿
3835           ¾ì¹ç¡¢·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3836
3837 2000-06-09
3838
3839         * src/textview.c
3840           src/prefs_common.[ch]: ¹Ô´Ö¤È¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3841
3842 2000-06-07
3843
3844         * src/compose.c
3845           src/procmime.[ch]: /etc/mime.types ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3846           MIME ¥¿¥¤¥×¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3847         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤¬¼Â¹Ô¤Î»þ¤ËÈóÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë
3848           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
3849           ¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3850         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ÎÉý¤Ë¿­¤Ð¤µ¤ì¤Æ
3851           ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3852         * src/inc.c: `µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë' ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
3853           ¾ì¹ç¡¢Â¿½Å¤Î gtk_main() ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3854
3855 2000-06-06
3856
3857         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿
3858           ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3859
3860 2000-06-06
3861
3862         * version 0.3.14
3863
3864         * src/compose.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë `źÉÕ' ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲᣤ½¤·¤Æ
3865           `ÁÞÆþ' ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÈÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3866
3867 2000-06-05
3868
3869         * src/mainwindow.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë `¼Â¹Ô' ¤òÄɲá£
3870           ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë´Ø¿ô
3871           main_window_set_toolbar_sensitive() ¤òÄɲá£
3872         * src/compose.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Îʸ»úÎó¤Ë²þ¹Ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë
3873           ÉÔÀµ¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3874
3875 2000-06-04
3876
3877         * src/mainwindow.[ch]: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºï½ü' ¤òÄɲá£
3878           ¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈƱ¤¸¹àÌܤò¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3879         * src/utils.[ch]: DnD ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍѤδؿô¤òÄɲá£
3880         * src/compose.c: DnD ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎźÉÕ¤ÈÁÞÆþ¤ò¼ÂÁõ
3881           (Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3882
3883 2000-06-04
3884
3885         * version 0.3.13
3886
3887         * src/summaryview.c: null ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò is_dir_exist() ¤ËÅϤ·¤Æ¤¤¤¿
3888           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3889
3890 2000-06-03
3891
3892         * src/alertpanel.[ch]: ´Ø¿ô alertpanel_message(),
3893           alertpanel_notice(), ¤½¤·¤Æ alertpanel_error() ¤òÄɲá£
3894           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3895         * src/folderview.c
3896           src/compose.c
3897           src/addressbook.c
3898           src/summaryview.c
3899           src/summary_search.c
3900           src/prefs_account.c
3901           src/foldersel.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë
3902           alertpanel_error(), alertpanel_warning() ¤Þ¤¿¤Ï
3903           alertpanel_notice() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3904         * src/summaryview.[ch]: µÕ½ç¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3905         * src/inc.c: Àܳ¤Þ¤¿¤Ïǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3906           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3907         * src/utils.h: ¥Þ¥¯¥í FILE_OP_ERROR() ¤òÄɲä·¡¢perror() ¤Î¿¤¯¤ò
3908           ¤½¤ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3909
3910 2000-06-03
3911
3912         * version 0.3.12
3913
3914         * src/compose.c: Á÷¿®ÂÔµ¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê
3915           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3916         * src/send.c: send_message_queue(): ²òÀϤ·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍÑ
3917           ¥Ø¥Ã¥À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3918         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î
3919           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤·¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3920
3921 2000-06-02
3922
3923         * version 0.3.11
3924
3925         * src/filter.c
3926           src/inc.c
3927           src/compose.c: ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¡£
3928         * src/mainwindow.[ch]: ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
3929           Äɲá£
3930         * src/summaryview.[ch]: ¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ³«¤¯´Ø¿ô
3931           summary_select_next_unread() ¤òÄɲá£
3932
3933 2000-06-01
3934
3935         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3936           ³«¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ëÀßÄê¤òÄɲá£
3937         * src/summaryview.c: ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤ßºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯
3938           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3939         * src/compose.c: GtkEntry ¤«¤éÆÀ¤¿Ê¸»úÎó¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3940
3941 2000-05-31
3942
3943         * src/compose.c: ¸å¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂÖ¤Ë
3944           ¤¹¤ë `¸å¤ÇÁ÷¿®' ¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ËÄɲá£
3945
3946 2000-05-30
3947
3948         * src/mainwindow.c: Á÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÁ÷¿®¤¹¤ë
3949           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3950         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¿®ÂÔµ¡¤µ¤ì¤ë¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°
3951           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3952
3953 2000-05-29
3954
3955         * src/procmsg.[ch]: Á÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂФ·¤Æ
3956           send_message_queue() ¤ò¸Æ¤Ö´Ø¿ô procmsg_send_queue() ¤òÄɲá£
3957
3958 2000-05-28
3959
3960         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¹ÔÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
3961           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¼õ¿®È¢¤ËÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3962         * src/compose.[ch]: imput ¸ß´¹¤Î¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°ÍѥإåÀ¤ò¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿
3963           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÄɲá£
3964         * src/send.[ch]: ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë´Ø¿ô
3965           send_message_queue() ¤òÄɲá£
3966
3967 2000-05-27
3968
3969         * configure.in
3970           acconfig.h: configure »þ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò
3971           ·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3972         * src/summaryview.c: ÀßÄê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤Æ
3973           ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(×¢Å礵¤ó thanks)¡£
3974         * src/sockinfo.[ch]: public ¤Ê sock_connect_*() ´Ø¿ô¤ÎÌá¤êÃͤò
3975           SockInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ËÊѹ¹¡£
3976         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_header():
3977           ¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ¤¤¤È¤­¤Ë NULL ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò
3978           ½¤Àµ(shigeri ¤µ¤ó thanks)¡£
3979         * src/procmime.[ch]:
3980           Content-Disposition ¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò²òÀϤ¹¤ë´Ø¿ô
3981           procmime_scan_content_disposition() ¤òÄɲá£
3982         * src/mimeview.c: Content-Disposition ¥Ø¥Ã¥À¤Î filename ¤ÎÃͤò
3983           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3984         * src/pop.c
3985           src/inc.c: ÀßÄê¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î POP3 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬
3986           Ç§¾Ú¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎϤòÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3987
3988 2000-05-23
3989
3990         * src/socket.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° IO ¥â¡¼¥É¥½¥±¥Ã¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É
3991           Àܳ¤Ø¤ÎÂбþ¤òÄɲá£
3992         * src/inc.c: ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀܳ¤ËÂбþ¡£
3993
3994 2000-05-22
3995
3996         * src/folderview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤¿»þ¤Î¤ß¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò
3997           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë SummaryView ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬°Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3998
3999 2000-05-20
4000
4001         * version 0.3.10
4002
4003         * po/ja.po: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¤ÎÀèƬ¤Î `/' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Compose
4004           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4005
4006 2000-05-20
4007
4008         * version 0.3.9
4009
4010         * src/utils.c: get_domain_name(): gethostname() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4011         * src/mimeview.c: `̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ' ¤È `¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨' ¤Î
4012           ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÄɲá£
4013
4014 2000-05-19
4015
4016         * src/recv.c: fputs() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢
4017           ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
4018           (ÅÄ¿¬¤µ¤ó´¶¼Õ)¡£
4019         * src/compose.c: Reply-To ¤ËÂбþ¡£
4020         * src/mimeview.c: ¥­¡¼Áàºî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò²þÎÉ¡£
4021
4022 2000-05-18
4023
4024         * src/mimeview.[ch]
4025           src/procmime.[ch]
4026           src/textview.[ch]: ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¤·¡¢
4027           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4028           ¥«¥×¥»¥ë²½¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¡£
4029
4030 2000-05-16
4031
4032         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ËźÉÕ
4033           ¾ðÊó¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4034           ÅºÉեꥹ¥È¤È¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¤Ú¥¤¥ó¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
4035           ¥«¥Ã¥È/¥³¥Ô¡¼/¥Ú¡¼¥¹¥È/Á´¤ÆÁªÂò ¤òÁ´¤Æ¤Î editable ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¾å¤Ç
4036           ²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
4037           ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¤ÈźÉեꥹ¥È¾å¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼ÂÁõ¡£
4038         * src/prefs_common.[ch]: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
4039         * src/alertpanel.[ch]: ´Ø¿ô alertpanel_warning() ¤òÄɲá£
4040
4041 2000-05-14
4042
4043         * src/prefs_common.[ch]
4044           src/textview.c: URI ¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4045         * src/compose.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
4046           ÅºÉÕ)¤ò¼ÂÁõ¡£
4047         * src/textview.c
4048           src/compose.c: GTK+ ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤òºÆÅÙ
4049           ½¤Àµ¡£
4050
4051 2000-05-13
4052
4053         * version 0.3.8
4054
4055         * src/summaryview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®ÍѤΥ­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÄɲÃ
4056           (w, a, A, f)¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÄɲÃ(y, D, Q)¡£
4057         * src/compose.c: Cc ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¡¢ÊÖ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î Cc ¤ò°ú¤­·Ñ¤°
4058           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4059         * src/pixmaps/new.xpm
4060           src/pixmaps/unread.xpm: pixmap ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
4061         * src/procheader.c: procheader_date_get_localtime():
4062           Ç¯¤Î·å¿ô¤ò4·å¤«¤é2·å¤ËÊѹ¹¡£
4063
4064 2000-05-12
4065
4066         * src/inc.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
4067           ¿Ö¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4068         * src/prefs_account.h: °ì»þŪ¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊݸ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð tmp_pass
4069           ¤ò¹½Â¤ÂΠPrefsAccount ¤ËÄɲá£
4070         * src/inputdialog.[ch]: Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþÎϤòÂ¥¤¹´Ø¿ô
4071           input_dialog_with_invisible() ¤òÄɲá£
4072
4073 2000-05-11
4074
4075         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë GTK+ ¤Î
4076           ¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4077
4078 2000-05-10
4079
4080         * version 0.3.7a
4081
4082         * src/summaryview.c: fprintf() ¤Ë stderr ¤òÆþ¤ì˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò
4083           ½¤Àµ¡£
4084
4085 2000-05-10
4086
4087         * version 0.3.7
4088
4089         * src/pop.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î POP3 ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î
4090           Áàºî¤¬Á´¤Æ̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4091         * src/compose.c
4092           src/textview.c: Pixmap ¥Æ¡¼¥Þ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò
4093           »È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Â®ÅÙÄã²¼¤¹¤ëÌäÂê¤ËÂн褷¤¿¡£
4094
4095 2000-05-08
4096
4097         * src/inc.c: Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë X IO
4098           ¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4099
4100 2000-05-07
4101
4102         * src/src/folderview.[ch]: FolderInfo ¹½Â¤ÂΤ˥á¥ó¥Ð `mtime' ¤òÄɲá£
4103         * src/summaryview.c: ³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î mtime ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
4104           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4105         * src/procmsg.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
4106
4107 2000-05-05
4108
4109         * src/textview.[ch]: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ò¼ÂÁõ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
4110           `X-Mailer:' ¥Ø¥Ã¥À¤¬ `Sylpheed' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¶¯Ä´É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4111           ¤·¤¿¡£
4112
4113 2000-05-04
4114
4115         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
4116           ¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½¤Àµ¡£
4117
4118 2000-05-04
4119
4120         * version 0.3.6a
4121
4122         * src/headerview.c: headerview_clear() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4123         * src/messageview.c: messageview_clear() ¤Ç HeaderView ¤ò¥¯¥ê¥¢
4124           ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4125
4126 2000-05-04
4127
4128         * version 0.3.6
4129
4130         * src/messageview.c
4131           src/textview.c: *_clear() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4132         * src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë MessageView ¤ò
4133           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4134
4135 2000-05-03
4136
4137         * src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ
4138           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4139         * src/compose.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇË´þ¤¹¤ë
4140           ¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4141
4142 2000-05-03
4143
4144         * version 0.3.5
4145
4146         * src/pop.[ch]
4147           src/inc.[ch]: APOP Ç§¾Ú¤ËºÆÂбþ¡£
4148         * src/prefs_account.c: ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4149           ½¤Àµ¡£
4150         * src/socket.h
4151           src/statusbar.h: printf() Åª¤Ê´Ø¿ô¤Ë G_GNUC_PRINTF() ¤òÄɲá£
4152         * src/progressdialog.[ch]: ¥¯¥é¥¹Ì¾¤ò Progress ¤«¤é ProgressDialog
4153           ¤ËÊѹ¹¡£
4154
4155 2000-05-02
4156
4157         * src/summaryview.c: ja ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¿¥í¥°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾õÂ֤ǥ˥塼¥¹
4158           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹
4159           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4160         * src/utils.h: printf() Åª¤Ê´Ø¿ô¤Ë G_GNUC_PRINTF() ¤òÄɲá£
4161         * src/Makefile.am: INCLUDES ¤Ë `-DG_LOG_DOMAIN=\"Sylpheed\"' ¤ò
4162           Äɲá£
4163
4164 2000-05-01
4165
4166         * src/automaton.[ch]
4167           src/inc.[ch]
4168           src/pop.[ch]: POP3 ¼èÆÀ¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÍ­¸Â¾õÂÖ¥ª¡¼¥È¥Þ¥È¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò
4169           »È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
4170         * src/inc.c: ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤È¤ÎÀܳ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤
4171           ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4172         * src/summaryview.c: º¸¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
4173           FolderView ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4174
4175 2000-04-30
4176
4177         * src/textview.c: °úÍѤμ±Ê̥롼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
4178
4179 2000-04-29
4180
4181         * version 0.3.4
4182
4183         * src/procmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥À¤ò src/textview.c ¤«¤é
4184           src/procmime.c ¤Ø°Ü¤·¤¿¡£
4185         * src/mimeview.[ch]: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸ¤ò¼ÂÁõ¡£
4186           MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËÂбþ¡£
4187         * src/summaryview.c: ¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
4188
4189 2000-04-28
4190
4191         * src/prefs_common.[ch]: SummaryView ¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î
4192           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
4193         * src/addressbook.c
4194           src/account.c: Î󥿥¤¥È¥ë¤¬¥­¡¼¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4195
4196 2000-04-26
4197
4198         * src/textview.c: BASE64 ¤Î¥Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Èɽ¼¨¤ò¼ÂÁõ¡£
4199
4200 2000-04-25
4201
4202         * src/prefs_common.[ch]: SummaryView ¤Î¹àÌܤΤ½¤ì¤¾¤ì¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«
4203           ¤É¤¦¤«¤òÀßÄꤹ¤ë¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
4204         * src/headerwindow.c
4205           src/logwindow.c: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë
4206           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4207         * src/headerview.c: ScrolledWindow ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4208         * src/base64.c: from64tobits(): '\r' ¤ÈƱÍͤˠ'\n' ¤ò¹ÔËö¤Èǧ¼±¤¹¤ë
4209           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4210
4211 2000-04-24
4212
4213         * src/headerview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¤È¥é¥¤¥ó¥é¥Ã¥×
4214           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4215
4216 2000-04-24
4217
4218         * version 0.3.3
4219
4220         * src/prefs_common.c: prefs_assort_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¿¶¤êʬ¤±ÍÑ
4221           ¥Ø¥Ã¥À¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
4222
4223 2000-04-23
4224
4225         * src/procmsg.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î²òÀÏ»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µñÈÝ
4226           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
4227           (¤ï¤«¤¤@ÅÅÄÌÂç ¤µ¤ó thanks)¡£
4228         * src/mimeview.c: ¥­¡¼²¡²¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4229
4230 2000-04-21
4231
4232         * src/main.h
4233           src/alertpanel.c: ¤è¤êÎɤ¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Î
4234           »ØÄê¤ò½¤Àµ¡£
4235         * src/utils.[ch]: FreeBSD ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿´Ø¿ô¤ò
4236           Äɲá£<wchar.h> ¤Î¸ºß¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4237         * acconfig.h
4238           configure.in: FreeBSD ¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë wint_t ¤È libxpg4 ¤Î
4239           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4240         * src/unmime.c: <alloca.h> ¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4241           ¾åµ­3¤Ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Î contribution ¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ!
4242
4243 2000-04-18
4244
4245         * src/main.h: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¹â¤µ¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£
4246
4247 2000-04-17
4248
4249         * src/procmime.c: ¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Â°À­ÃͤÎÃæ¤Î³ç¸Ì¤òºï½ü¤·¤Æ
4250           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4251
4252 2000-04-15
4253
4254         * version 0.3.2
4255
4256         * src/mimeview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥µ¤Èɽ¼¨¤ò¼ÂÁõ¡£
4257         * src/procmime.c: procmime_scan_content_type():
4258           Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁǤËÂбþ¡£
4259         * src/textview.c: ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂбþ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4260
4261 2000-04-14
4262
4263         * src/summaryview.c: ¥µ¥¤¥º¥«¥é¥à¤È¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤òÄɲá£
4264         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È' ¤òÄɲá£
4265         * src/procmime.c: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
4266           ¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4267
4268 2000-04-13
4269
4270         * version 0.3.1
4271
4272         * src/textview.c: MIME ¥Ø¥Ã¥À¤È
4273           Content-Transfer-Encoding: quoted-printable ¤ËÂбþ¡£
4274
4275 2000-04-12
4276
4277         * src/messageview.[ch]
4278           src/textview.[ch]: MessageView ¤ò2¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤ËʬΥ¡£
4279         * src/procmime.[ch]: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁàºîÍѤËÄɲá£
4280
4281 2000-04-11
4282
4283         * src/mimeview.[ch]: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁàºîÍѤËÄɲá£
4284         * configure.in: wctype.h ¤È wchar.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
4285
4286 2000-04-10
4287
4288         * src/procmsg.[ch]
4289           src/procheader.[ch]: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4290         * src/messageview.[ch]: HeaderView ¤òÅý¹ç¡£
4291
4292 2000-04-09
4293
4294         * version 0.3.0
4295
4296 2000-04-08
4297
4298         * src/addressbook.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äɲ䢤뤤¤ÏÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
4299           ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4300         * src/xml.c: xml_compare_tag(): ¸½ºß¤Î¥¿¥°¤¬¶õ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë
4301           ¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4302         * src/mainwindow.c: MainWindow ¤Î¾õÂÖ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4303
4304 2000-04-08
4305
4306         * version 0.3.0pre1
4307
4308         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸¤ò´°Á´¤Ë¼ÂÁõ¡£
4309           ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü¤¬
4310           ¸í¤Ã¤Æ³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4311
4312 2000-04-07
4313
4314         * src/addressbook.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¤òÄɲᣳ¬ÁØ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4315         * src/prefs_account.c: pop ¥µ¡¼¥Ð¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4316         * src/inc.c: inc_account_mail(): ¼õ¿®¥µ¡¼¥Ð¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢
4317           ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4318
4319 2000-04-05
4320
4321         * version 0.2.9
4322
4323         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Îµ¡Ç½¤ò¤Û¤Ü¼ÂÁõ¡£
4324
4325 2000-04-04
4326
4327         * src/compose.c: `¥Õ¥¡¥¤¥ë->¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ' ¤¬2²ó°Ê¾åÁªÂò¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë
4328           ¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4329
4330 2000-04-03
4331
4332         * version 0.2.9pre4
4333
4334         * src/addressbook.[ch]: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºîÀ®¤ò¼ÂÁõ¡¢¤½¤·¤Æ
4335           ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆµ¢Åª¤Ë
4336           ºï½ü¤¹¤ë addressbook_delete_object() ¤òÁ´¤Æ¼ÂÁõ¡£
4337
4338 2000-04-02
4339
4340         * src/addressbook.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î
4341           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤Ø¤ÎÊ£¿ô²ó¤ÎÄɲäò¼ÂÁõ¡£
4342         * src/menu.[ch]: Á´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë´Ø¿ô
4343           menu_set_insensitive_all() ¤òÄɲá£