todo
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2003-03-10
2
3         * src/headerview.c: headerview_show()
4           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
5           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
6           ¤·¤¿¡£
7         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
8           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
9
10 2003-03-10
11
12         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
13           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
14           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
15         * src/utils.[ch]:
16           subject_compare_for_sort()
17           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
18
19 2003-03-07
20
21         * version 0.8.11
22
23 2003-03-07
24
25         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
26
27 2003-03-06
28
29         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
30
31 2003-03-06
32
33         * src/procmsg.[ch]:
34           procmsg_get_mark_sum()
35           procmsg_open_mark_file()
36           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
37           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
38
39 2003-03-05
40
41         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
42           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
43           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
44           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
45           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
46           Âнè)¡£
47
48 2003-03-03
49
50         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
51           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
52
53 2003-03-03
54
55         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
56           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
57           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
58           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
59           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
60           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
61           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
62
63 2003-02-28
64
65         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
66           ¤òÄɲá£
67         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
68           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
69           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
70
71 2003-02-28
72
73         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
74           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
75           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
76
77 2003-02-27
78
79         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
80           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
81
82 2003-02-21
83
84         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
85           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
86
87 2003-02-21
88
89         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
90           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
91
92 2003-02-20
93
94         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
95           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
96
97 2003-02-18
98
99         * src/prefs_common.[ch]
100           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
101         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
102
103 2003-02-17
104
105         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
106
107 2003-02-17
108
109         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
110           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
111           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
112           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
113
114 2003-02-17
115
116         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
117           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
118         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
119           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
120
121 2003-02-14
122
123         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
124         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
125           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
126         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
127           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
128
129 2003-02-13
130
131         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
132           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
133         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
134           ºï½ü¡£
135
136 2003-02-11
137
138         * src/utils.[ch]:
139           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
140           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
141         * src/prefs_folder_item.c
142           src/folder.[ch]:
143           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
144         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
145           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
146         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
147           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
148
149 2003-02-09
150
151         * src/codeconv.c:
152           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
153           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
154           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
155
156 2003-02-07
157
158         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
159           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
160         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
161           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
162           ¤µ¤ó thanks)¡£
163
164 2003-02-06
165
166         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
167           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
168           conv_get_charset_str()
169           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
170
171 2003-02-06
172
173         * src/quote_fmt_parse.y:
174           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
175           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
176
177 2003-02-05
178
179         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
180         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
181           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
182
183 2003-02-05
184
185         * src/codeconv.c:
186           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
187           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
188           conv_get_current_charset()
189           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
190           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
191         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
192           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
193
194 2003-02-04
195
196         * version 0.8.10
197
198 2003-02-04
199
200         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
201           ¤µ¤ó thanks)¡£
202         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
203           ¤µ¤ó thanks)¡£
204
205 2003-02-03
206
207         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
208           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
209
210 2003-02-03
211
212         * src/codeconv.[ch]:
213           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
214           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
215           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
216           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
217           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
218           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
219           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
220         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
221           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
222
223 2003-01-31
224
225         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
226           src/imap.c:
227           imap_modified_utf7_to_locale()
228           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
229           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
230         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
231           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
232           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
233
234 2003-01-30
235
236         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
237           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
238         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
239           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
240
241 2003-01-30
242
243         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
244           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
245
246 2003-01-29
247
248         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
249           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
250           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
251           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
252
253 2003-01-17
254
255         * version 0.8.9
256
257 2003-01-17
258
259         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
260
261 2003-01-17
262
263         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
264           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
265         * src/utils.[ch]
266           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
267           ÊÖ¤¹¡£
268           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
269           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
270         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
271           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
272
273 2003-01-17
274
275         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
276           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
277         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
278           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
279
280 2003-01-16
281
282         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
283           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
284
285 2003-01-16
286
287         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
288           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
289         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
290           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
291         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
292           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
293           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
294           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
295         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
296           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
297
298 2003-01-15
299
300         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
301           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
302
303 2003-01-15
304
305         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
306         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
307         * src/compose.c:
308           compose_write_to_file()
309           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
310           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
311           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
312         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
313           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
314           ¤·¤¿¡£
315         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
316           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
317
318 2003-01-14
319
320         * src/folderview.c
321           src/summaryview.c
322           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
323           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
324
325 2003-01-14
326
327         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
328
329 2003-01-13
330
331         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
332           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
333         * src/about.c
334           src/imap.c
335           src/mainwindow.c
336           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
337
338 2003-01-10
339
340         * src/compose.c
341           src/folderview.c
342           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
343         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
344           ¤·¤¿¡£
345           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
346
347 2003-01-09
348
349         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
350           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
351         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
352
353 2003-01-08
354
355         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
356           conv_code_converter_new()
357           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
358           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
359           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
360           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
361           ¤·¤¿¡£
362
363 2003-01-06
364
365         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
366           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
367         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
368         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
369           ºï½ü¡£
370         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
371           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
372
373 2002-12-25
374
375         * version 0.8.8
376
377 2002-12-25
378
379         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
380           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
381
382 2002-12-25
383
384         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
385           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
386         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
387           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
388           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
389           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
390         * src/mh.c
391           src/imap.c
392           src/news.c
393           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
394           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
395           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
396         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
397
398 2002-12-20
399
400         * version 0.8.7
401
402 2002-12-20
403
404         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
405         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
406           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
407
408 2002-12-20
409
410         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
411           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
412
413 2002-12-19
414
415         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
416         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
417           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
418           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
419           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
420           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
421
422 2002-12-19
423
424         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
425           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
426           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
427
428 2002-12-18
429
430         * src/mainwindow.c:
431           set_charset_cb()
432           sort_summary_cb()
433           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
434           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
435
436 2002-12-18
437
438         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
439           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
440           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
441         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
442           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
443
444 2002-12-18
445
446         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
447           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
448
449 2002-12-18
450
451         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
452           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
453           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
454           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
455           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
456
457 2002-12-17
458
459         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
460         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
461           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
462           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
463         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
464           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
465           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
466         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
467           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
468         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
469           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
470           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
471
472 2002-12-13
473
474         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
475           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
476           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
477         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
478           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
479           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
480           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
481           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
482         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
483           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
484           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
485           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
486           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
487           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
488         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
489           ¤Ë°ÜÆ°¡£
490
491 2002-12-05
492
493         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
494           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
495
496 2002-12-05
497
498         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
499           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
500
501 2002-12-03
502
503         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
504           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
505         * acconfig.h: ºï½ü¡£
506         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
507           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
508         * ac/check-type.m4
509           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
510
511 2002-11-29
512
513         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
514           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
515
516 2002-11-28
517
518         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
519           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
520         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
521           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
522           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
523
524 2002-11-27
525
526         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
527
528 2002-11-27
529
530         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
531           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
532
533 2002-11-26
534
535         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
536
537 2002-11-26
538
539         * src/account.[ch]:
540           account_find_from_message_file()
541           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
542           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
543           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
544         * src/compose.c:
545           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
546           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
547           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
548
549 2002-11-26
550
551         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
552           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
553
554 2002-11-25
555
556         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
557
558 2002-11-22
559
560         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
561         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
562
563 2002-11-22
564
565         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
566           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
567
568 2002-11-21
569
570         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
571           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
572         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
573
574 2002-11-20
575
576         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
577         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
578         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
579           ¤ËʬΥ¡£
580           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
581           ¤ËÊѹ¹¡£
582           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
583         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
584           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
585
586 2002-11-18
587
588         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
589         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
590           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
591
592 2002-11-18
593
594         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
595           ¤µ¤ó thanks)¡£
596         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
597           ºï½ü¡£
598         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
599           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
600           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
601         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
602           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
603
604 2002-11-15
605
606         * version 0.8.6
607
608 2002-11-13
609
610         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
611
612 2002-11-12
613
614         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
615           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616
617 2002-11-11
618
619         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
620           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
621
622 2002-11-11
623
624         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
625           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
626           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
627           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
628
629 2002-11-07
630
631         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
632           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
633         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
634           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
635
636 2002-11-06
637
638         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
639           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
640
641 2002-11-06
642
643         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
644           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
645           compose_reply()
646           compose_forward()
647           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
648           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
649           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
650           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
651           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
652           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
653         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
654           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
655
656 2002-11-05
657
658         * src/gtkutils.[ch]:
659           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
660           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
661           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
662           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
663         * src/alertpanel.c
664           src/folderview.c
665           src/headerview.c
666           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
667           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
668         * src/compose.c
669           src/sourcewindow.c
670           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
671
672 2002-10-29
673
674         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
675
676 2002-10-29
677
678         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
679           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
680           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
681         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
682         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
683         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
684
685 2002-10-28
686
687         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
688           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
689
690 2002-10-25
691
692         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
693           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
694           ¤·¤¿¡£
695           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
696
697 2002-10-24
698
699         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
700         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
701           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
702           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
703           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
704         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
705           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
706           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
707           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
708           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
709         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
710         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
711
712 2002-10-11
713
714         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
715           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
716
717 2002-10-10
718
719         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
720           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
721
722 2002-10-09
723
724         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
725         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
726           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
727           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
728           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
729         * src/inc.[ch]
730           src/pop.c
731           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
732           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
733
734 2002-10-08
735
736         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
737         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
738           ¤òʬΥ¡£
739           compose_reply()
740           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
741           ¤·¤¿¡£
742         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
743
744 2002-10-08
745
746         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
747           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
748         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
749           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
750
751 2002-10-08
752
753         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
754         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
755           ¤ò¼ÂÁõ¡£
756
757 2002-10-07
758
759         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
760           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
761         * src/folderview.c:
762           folderview_button_pressed()
763           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
764           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
765
766 2002-10-07
767
768         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
769           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
770         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
771           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
772         * src/folderview.c:
773           folderview_rm_imap_server_cb()
774           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
775           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
776
777 2002-10-04
778
779         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
780           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
781         * inc_pop3_session_do():
782           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
783           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
784
785 2002-10-04
786
787         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
788         * src/compose.c:
789           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
790           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
791           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
792         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
793         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
794           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
795         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
796           Äɲá£
797
798 2002-10-04
799
800         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
801
802 2002-10-03
803
804         * version 0.8.5
805
806 2002-10-03
807
808         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
809           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
810
811 2002-10-03
812
813         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
814           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
815           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
816           compose_write_headers()
817           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
818           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
819           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
820           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
821         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
822           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
823         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
824
825 2002-10-03
826
827         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
828           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
829
830 2002-10-02
831
832         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
833           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
834
835 2002-10-02
836
837         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
838           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
839         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
840           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
841         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
842           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
843
844 2002-10-02
845
846         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
847           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
848           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
849
850 2002-10-01
851
852         * version 0.8.4
853
854 2002-10-01
855
856         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
857           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
858         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
859           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
860
861 2002-09-30
862
863         * INSTALL
864           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
865
866 2002-09-30
867
868         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
869           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
870         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
871           ¤òÄɲá£
872
873 2002-09-27
874
875         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
876           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
877
878 2002-09-26
879
880         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
881           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
882           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
883           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
884         * src/mainwindow.c
885           src/prefs_common.c
886           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
887           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
888         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
889           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
890
891 2002-09-25
892
893         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
894           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
895         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
896           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
897
898 2002-09-24
899
900         * src/addr_compl.c:
901           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
902           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
903         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
904           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
905           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
906           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
907           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
908           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
909           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
910         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
911         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
912           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
913
914 2002-09-20
915
916         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
917         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
918           Äɲá£
919           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
920           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
921
922 2002-09-19
923
924         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
925
926 2002-09-19
927
928         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
929           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
930           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
931         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
932           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
933
934 2002-09-19
935
936         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
937           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
938
939 2002-09-16
940
941         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
942           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
943
944 2002-09-15
945
946         * version 0.8.3
947
948 2002-09-15
949
950         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
951           bg_BG locale ¤òÄɲá£
952
953 2002-09-11
954
955         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
956           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
957           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
958           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
959
960 2002-09-11
961
962         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
963           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
964           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
965           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
966
967 2002-09-10
968
969         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
970           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
971           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
972         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
973           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
974
975 2002-09-06
976
977         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
978
979 2002-09-06
980
981         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
982           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
983
984 2002-09-04
985
986         * src/folder.c:
987           folder_tree_destroy()
988           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
989         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
990           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
991           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
992
993 2002-09-03
994
995         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
996           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
997         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
998           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
999
1000 2002-09-02
1001
1002         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
1003
1004 2002-08-30
1005
1006         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1007         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
1008           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
1009           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1010           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
1011           ¤Ë°ÜÆ°¡£
1012           inc_start()
1013           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
1014           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
1015           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1016           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
1017           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
1018         * src/pop.[ch]
1019           pop3_getauth_pass_recv()
1020           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1021           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1022         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1023           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
1024         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
1025           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
1026
1027 2002-08-29
1028
1029         * src/inc.[ch]
1030           src/pop.c
1031           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
1032           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
1033         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1034           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1035
1036 2002-08-28
1037
1038         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
1039           ÊÖ¤¹¡£
1040         * src/imap.c
1041           src/news.c
1042           imap_folder_destroy()
1043           imap_remove_msg()
1044           imap_remove_all_msg()
1045           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1046           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1047         * src/utils.c:
1048           file_exist()
1049           is_dir_exist()
1050           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1051           remove_all_files()
1052           remove_numbered_files()
1053           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1054
1055 2002-08-28
1056
1057         * src/folder.[ch]
1058           src/imap.[ch]
1059           src/mh.[ch]
1060           src/news.[ch]
1061           src/session.[ch]
1062           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
1063           ¤·¤¿¡£
1064
1065 2002-08-27
1066
1067         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1068         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1069         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
1070         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1071
1072 2002-08-26
1073
1074         * version 0.8.2
1075
1076 2002-08-26
1077
1078         * src/compose.c:
1079           join_next_line()
1080           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
1081           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1082         * NEWS
1083           TODO
1084           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1085         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1086
1087 2002-08-23
1088
1089         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1090         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
1091
1092 2002-08-23
1093
1094         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1095
1096 2002-08-23
1097
1098         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
1099         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1100
1101 2002-08-22
1102
1103         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1104           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1105
1106 2002-08-21
1107
1108         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
1109           join_next_line()
1110           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
1111           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1112
1113 2002-08-21
1114
1115         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
1116           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
1117
1118 2002-08-19
1119
1120         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
1121           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1122
1123 2002-08-16
1124
1125         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
1126           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1127
1128 2002-08-16
1129
1130         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
1131           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
1132         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
1133           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1134         * src/folderview.[ch]:
1135           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1136           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1137           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1138           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1139         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
1140           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1141           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
1142           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1143           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
1144           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1145         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
1146           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
1147
1148 2002-08-09
1149
1150         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
1151           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1152           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
1153           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
1154         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1155         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
1156           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1157         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1158           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
1159           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
1160
1161 2002-08-08
1162
1163         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
1164           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1165
1166 2002-08-08
1167
1168         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
1169         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1170         * src/prefs_account.c
1171           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1172           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
1173         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
1174         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
1175
1176 2002-08-08
1177
1178         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
1179           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
1180         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
1181         * src/compose.c
1182           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1183           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
1184           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
1185           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1186
1187 2002-08-08
1188
1189         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
1190           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1191
1192 2002-08-08
1193
1194         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
1195           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
1196           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1197           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1198           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1199
1200 2002-08-07
1201
1202         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1203         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
1204
1205 2002-08-07
1206
1207         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
1208         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
1209           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
1210         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
1211
1212 2002-08-06
1213
1214         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
1215         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1216           ÄûÀµ¡£
1217
1218 2002-08-06
1219
1220         * src/compose.c: compose_write_to_file():
1221           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
1222           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
1223           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
1224           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1225         * src/utils.[ch]:
1226           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
1227         * src/passphrase.c
1228           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
1229           ¤ËÊѹ¹¡£
1230         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
1231           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
1232         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
1233           ¤Ëɽ¼¨¡£
1234         * src/rfc2015.c
1235           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
1236
1237 2002-08-06
1238
1239         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
1240           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1241
1242 2002-08-05
1243
1244         * src/compose.c
1245           src/passphrase.[ch]
1246           src/rfc2015.[ch]
1247           src/prefs_account.[ch]
1248           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1249           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1250
1251 2002-08-05
1252
1253         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
1254           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1255
1256 2002-08-04
1257
1258         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
1259           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
1260
1261 2002-08-01
1262
1263         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
1264           ½¤Àµ¡£
1265         * src/utils.c:
1266           log_print()
1267           log_message()
1268           log_warning()
1269           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
1270
1271 2002-07-31
1272
1273         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
1274
1275 2002-07-31
1276
1277         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1278           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
1279         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1280
1281 2002-07-31
1282
1283         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
1284           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
1285           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
1286
1287 2002-07-29
1288
1289         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1290         * src/main.c:
1291           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
1292           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1293           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
1294           prohibit_duplicate_launch()
1295           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
1296         * src/compose.c
1297           src/mainwindow.c
1298           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
1299           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1300
1301 2002-07-29
1302
1303         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
1304           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
1305
1306 2002-07-26
1307
1308         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
1309           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
1310           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
1311           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1312         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
1313           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1314         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
1315
1316 2002-07-26
1317
1318         * src/inc.c
1319           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
1320           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1321           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1322
1323 2002-07-25
1324
1325         * version 0.8.1
1326
1327 2002-07-24
1328
1329         * src/addressbook.c
1330           src/editaddress.c
1331           src/editgroup.c
1332           src/editldap_basedn.c
1333           src/importldif.c
1334           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
1335           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1336         * src/importldif.h
1337           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
1338
1339 2002-07-23
1340
1341         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
1342           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1343
1344 2002-07-23
1345
1346         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
1347           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1348         * src/codeconv.c:
1349           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1350           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1351           conv_unmime_header_overwrite()
1352           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
1353           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1354
1355 2002-07-14
1356
1357         * version 0.8.0
1358
1359 2002-07-14
1360
1361         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1362
1363 2002-07-12
1364
1365         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
1366
1367 2002-07-11
1368
1369         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1370
1371 2002-07-11
1372
1373         * src/codeconv.c
1374           src/compose.c
1375           src/smtp.c
1376           src/unmime.c
1377           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1378           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
1379         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
1380         * COPYING
1381           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1382
1383 2002-07-10
1384
1385         * src/codeconv.c
1386           src/procmime.c
1387           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1388           unmime_header()
1389           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
1390         * src/procheader.c:
1391           procheader_get_one_field()
1392           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1393
1394 2002-07-08
1395
1396         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
1397         * COPYING
1398           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1399         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
1400           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1401         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
1402
1403 2002-07-05
1404
1405         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
1406           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1407         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
1408           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
1409           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1410
1411 2002-07-05
1412
1413         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1414           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
1415         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
1416
1417 2002-07-04
1418
1419         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
1420           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
1421           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1422
1423 2002-07-04
1424
1425         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1426
1427 2002-07-02
1428
1429         * src/prefs_common.[ch]
1430           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1431
1432 2002-07-01
1433
1434         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
1435           ¤ËÂбþ¡£
1436
1437 2002-06-28
1438
1439         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1440           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
1441           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1442         * src/prefs_common.[ch]
1443           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
1444           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1445
1446 2002-06-28
1447
1448         * configure.in
1449           src/Makefile.am
1450           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1451           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
1452
1453 2002-06-27
1454
1455         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
1456           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1457         * src/send.c
1458           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
1459           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1460           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1461
1462 2002-06-25
1463
1464         * src/prefs_common.[ch]
1465           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
1466
1467 2002-06-25
1468
1469         * src/summaryview.[ch]
1470           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1471           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1472
1473 2002-06-20
1474
1475         * src/folderview.c
1476           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
1477           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1478
1479 2002-06-19
1480
1481         * src/messageview.[ch]:
1482           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
1483           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1484           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
1485           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
1486         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1487           ¤·¤¿¡£
1488         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
1489           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
1490           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
1491           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
1492
1493 2002-06-19
1494
1495         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
1496           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
1497           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
1498
1499 2002-06-18
1500
1501         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
1502           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1503           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1504
1505 2002-06-18
1506
1507         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
1508           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1509         * src/imap.c:
1510           imap_move_msg()
1511           imap_move_msgs_with_dest()
1512           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
1513           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1514           imap_parse_envelope()
1515           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
1516           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
1517           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1518           imap_parse_one_address()
1519           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
1520           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
1521           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1522         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
1523           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1524
1525 2002-06-17
1526
1527         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1528
1529 2002-06-15
1530
1531         * version 0.7.8
1532
1533 2002-06-13
1534
1535         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
1536           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1537           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1538         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
1539           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
1540         * src/summaryview.c: summary_sort():
1541           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1542         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1543
1544 2002-06-12
1545
1546         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1547           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1548
1549 2002-06-11
1550
1551         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1552         * src/inc.[ch]:
1553           inc_get_uidl_table()
1554           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
1555           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
1556           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
1557           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1558           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
1559           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1560
1561 2002-06-09
1562
1563         * version 0.7.7
1564
1565 2002-06-07
1566
1567         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
1568           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1569         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1570
1571 2002-06-04
1572
1573         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
1574           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1575
1576 2002-06-04
1577
1578         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
1579           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1580           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
1581
1582 2002-06-04
1583
1584         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
1585           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1586           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
1587         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1588
1589 2002-05-31
1590
1591         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
1592         * src/folder.[ch]:
1593           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
1594           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
1595           src/mainwindow.c
1596           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
1597           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
1598           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
1599
1600 2002-05-30
1601
1602         * src/account.c
1603           src/news.[ch]
1604           src/nntp.[ch]
1605           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1606         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1607           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
1608           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
1609
1610 2002-05-30
1611
1612         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1613         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
1614
1615 2002-05-29
1616
1617         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
1618           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1619
1620 2002-05-29
1621
1622         * src/pop.[ch]
1623           src/inc.c
1624           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1625         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
1626
1627 2002-05-28
1628
1629         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
1630           Âбþ¡£
1631         * src/imap.[ch]
1632           src/ssl.h
1633           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1634         * src/send.c
1635           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
1636
1637 2002-05-28
1638
1639         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1640         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
1641
1642 2002-05-27
1643
1644         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1645           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1646         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
1647
1648 2002-05-23
1649
1650         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
1651           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1652           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
1653           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1654           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
1655           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1656
1657 2002-05-22
1658
1659         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
1660           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
1661           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
1662
1663 2002-05-22
1664
1665         * src/compose.c:
1666           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
1667           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1668           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
1669           ¤ò½¤Àµ¡£
1670         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
1671           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
1672
1673 2002-05-21
1674
1675         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1676           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
1677           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
1678           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1679           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
1680           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1681           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
1682           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1683
1684 2002-05-20
1685
1686         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
1687           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
1688           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
1689
1690 2002-05-19
1691
1692         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1693           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
1694           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1695         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
1696         * src/summary_search.c
1697           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
1698           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1699
1700 2002-05-17
1701
1702         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1703         * src/summaryview.[ch]:
1704           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
1705
1706 2002-05-17
1707
1708         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
1709           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1710           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
1711           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
1712           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
1713         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
1714           ¹¹¿·¡£
1715
1716 2002-05-16
1717
1718         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
1719           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
1720         * src/procmime.c:
1721           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
1722           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1723           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
1724           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
1725         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
1726           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1727           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
1728           ¤ËÄɲ乤롣
1729           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
1730
1731 2002-05-16
1732
1733         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1734           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
1735           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
1736           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
1737           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
1738           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1739           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
1740           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
1741           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
1742
1743 2002-05-15
1744
1745         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1746           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1747
1748 2002-05-14
1749
1750         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
1751         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
1752           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
1753           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
1754         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
1755           ºï½ü¡£
1756
1757 2002-05-13
1758
1759         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
1760           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1761
1762 2002-05-12
1763
1764         * version 0.7.6
1765
1766 2002-05-12
1767
1768         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1769           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
1770         * faq/de/*
1771           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
1772         * faq/en/*
1773           faq/es/*
1774           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
1775         * src/manual.[ch]
1776           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
1777
1778 2002-05-11
1779
1780         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1781           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1782
1783 2002-05-11
1784
1785         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
1786           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1787         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
1788           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
1789           ¤Çɽ¼¨¡£
1790         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1791           À¸À®¡£
1792
1793 2002-05-11
1794
1795         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1796         * src/inc.c
1797           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
1798           »ÈÍÑ¡£
1799           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1800           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1801
1802 2002-05-10
1803
1804         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
1805           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1806
1807 2002-05-10
1808
1809         * src/folderview.c
1810           src/prefs_common.[ch]
1811           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
1812           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1813
1814 2002-05-09
1815
1816         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1817           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1818         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
1819           ¤òÄɲá£
1820         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1821           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
1822           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
1823
1824 2002-05-08
1825
1826         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
1827           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1828           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
1829         * src/utils.[ch]:
1830           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
1831           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
1832
1833 2002-05-08
1834
1835         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
1836           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1837           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
1838           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
1839
1840 2002-05-07
1841
1842         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
1843           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
1844         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
1845           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
1846
1847 2002-05-02
1848
1849         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
1850           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
1851           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1852         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1853           ¤·¤¿¡£
1854         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1855         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
1856           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1857           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
1858
1859 2002-04-25
1860
1861         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
1862           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
1863         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
1864           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1865
1866 2002-04-23
1867
1868         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
1869           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1870         * src/folderview.c: folderview_select()
1871           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
1872           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
1873
1874 2002-04-21
1875
1876         * version 0.7.5
1877
1878 2002-04-21
1879
1880         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1881
1882 2002-04-21
1883
1884         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
1885           ½¤Àµ¡£
1886         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
1887           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1888         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
1889           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1890         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
1891           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
1892
1893 2002-04-21
1894
1895         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1896           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
1897           mh_add_msg()
1898           mh_do_move()
1899           mh_do_move_msgs_with_dest()
1900           mh_copy_msg()
1901           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1902         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
1903           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1904         * src/imap.c:
1905           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
1906           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1907           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1908           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1909           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
1910           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
1911
1912 2002-04-20
1913
1914         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1915         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
1916           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1917
1918 2002-04-17
1919
1920         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
1921
1922 2002-04-17
1923
1924         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1925           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1926           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1927           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1928         * src/folderview.c:
1929           folderview_rename_folder_cb()
1930           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
1931           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
1932           ¤ÈÅý¹ç¡£
1933
1934 2002-04-15
1935
1936         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
1937           ÊÖ¤¹¡£
1938         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
1939           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
1940
1941 2002-04-15
1942
1943         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
1944           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1945         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1946           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1947           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1948         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
1949
1950 2002-04-15
1951
1952         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
1953           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1954         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1955           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
1956         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1957         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1958           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
1959           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
1960         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1961
1962 2002-04-14
1963
1964         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
1965           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1966
1967 2002-04-12
1968
1969         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
1970         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1971           ¤·¤¿¡£
1972           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
1973           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1974
1975 2002-04-11
1976
1977         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
1978           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1979         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1980           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1981           imap_get_uncached_messages()
1982           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1983
1984 2002-04-11
1985
1986         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
1987           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
1988
1989 2002-04-09
1990
1991         * src/prefs_account.c
1992           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1993
1994 2002-04-09
1995
1996         * src/smtp.[ch]
1997           src/send.c
1998           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
1999           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
2000           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
2001           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2002           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
2003           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2004           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
2005           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
2006           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2007         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2008         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2009
2010 2002-04-08
2011
2012         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
2013           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2014
2015 2002-04-06
2016
2017         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2018           ¤·¤¿¡£
2019         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
2020           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2021
2022 2002-04-05
2023
2024         * src/filter.c
2025           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
2026           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
2027           src/prefs_account.c
2028           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
2029           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2030
2031 2002-04-05
2032
2033         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
2034           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2035           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
2036           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2037           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
2038           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
2039           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2040           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
2041           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
2042         * src/export.c
2043           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
2044           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2045
2046 2002-04-03
2047
2048         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
2049           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2050           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2051           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
2052           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2053         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
2054
2055 2002-04-02
2056
2057         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2058         * src/compose.c:
2059           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
2060           compose_queue()
2061           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2062         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
2063           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
2064         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
2065         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
2066         * src/procmsg.[ch]:
2067           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
2068           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
2069           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2070           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2071           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2072         * src/summaryview.c:
2073           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
2074           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
2075           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2076
2077 2002-04-01
2078
2079         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
2080           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2081
2082 2002-04-01
2083
2084         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
2085           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2086           ½¤Àµ¡£
2087         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
2088         * ac/README: Äɲá£
2089         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
2090           ac/missing/gettext.m4
2091           ac/missing/gpgme.m4
2092           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
2093
2094 2002-03-29
2095
2096         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
2097           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
2098         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
2099           ¥Þ¡¼¥¯¡£
2100         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
2101           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2102
2103 2002-03-28
2104
2105         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2106         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
2107           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2108         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2109           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2110
2111 2002-03-27
2112
2113         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2114           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
2115           compose_send()
2116           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2117         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
2118
2119 2002-03-26
2120
2121         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
2122           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2123
2124 2002-03-26
2125
2126         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
2127           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2128         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
2129           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2130           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2131
2132 2002-03-25
2133
2134         * src/folderview.c:
2135           folderview_rename_folder_cb()
2136           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
2137           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2138         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
2139
2140 2002-03-23
2141
2142         * src/compose.c
2143           src/mainwindow.c
2144           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
2145           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
2146
2147 2002-03-23
2148
2149         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
2150           ¤·¤¿¡£
2151         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
2152           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
2153           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2154           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
2155           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
2156           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2157         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
2158           ¤·¤¿¡£
2159
2160 2002-03-23
2161
2162         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
2163           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
2164         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
2165           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
2166         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
2167           ¤Çɽ¼¨¡£
2168
2169 2002-03-23
2170
2171         * src/foldersel.c
2172           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
2173         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
2174           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
2175           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
2176
2177 2002-03-22
2178
2179         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2180         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
2181           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2182           src/imap.[ch]:
2183           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
2184           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
2185           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
2186           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
2187           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
2188           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2189           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2190           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
2191           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2192
2193 2002-03-20
2194
2195         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
2196           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2197         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
2198           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
2199
2200 2002-03-20
2201
2202         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2203           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2204         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
2205           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2206           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
2207           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
2208
2209 2002-03-20
2210
2211         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
2212           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2213           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2214           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
2215
2216 2002-03-19
2217
2218         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
2219
2220 2002-03-19
2221
2222         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
2223           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
2224         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2225           À¸À®¡£
2226         * src/foldersel.c
2227           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
2228         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2229         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
2230         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2231           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2232
2233 2002-03-18
2234
2235         * src/folderview.c
2236           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2237           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
2238           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2239           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
2240           imap_cmd_rename()
2241           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
2242           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
2243
2244 2002-03-17
2245
2246         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
2247           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
2248           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
2249           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2250           imap_modified_utf7_to_locale()
2251           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
2252           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2253           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2254           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
2255
2256 2002-03-14
2257
2258         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
2259           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2260           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
2261           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
2262
2263 2002-03-13
2264
2265         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
2266           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
2267         * src/account.c
2268           src/addrbook.c
2269           src/addrindex.c
2270           src/compose.c
2271           src/imap.c
2272           src/inc.c
2273           src/jpilot.c
2274           src/ldif.c
2275           src/mbox.c
2276           src/mimeview.c
2277           src/news.c
2278           src/prefs.c
2279           src/prefs_common.c
2280           src/prefs_customheader.c
2281           src/prefs_display_header.c
2282           src/prefs_filter.c
2283           src/procheader.c
2284           src/procmime.c
2285           src/procmsg.c
2286           src/recv.c
2287           src/rfc2015.c
2288           src/send.c
2289           src/sourcewindow.c
2290           src/summaryview.c
2291           src/template.c
2292           src/textview.c
2293           src/unmime.c
2294           src/utils.c
2295           src/vcard.c
2296           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
2297
2298 2002-03-09
2299
2300         * version 0.7.4
2301
2302 2002-03-09
2303
2304         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
2305         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
2306           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2307         * faq/Makefile.am
2308           faq/en/Makefile.am
2309           faq/en/sylpheed-faq*.html
2310           faq/es/Makefile.am
2311           faq/es/sylpheed-faq*.html
2312           faq/fr/Makefile.am
2313           faq/fr/sylpheed-faq*.html
2314           configure.in
2315           Makefile.am
2316           src/Makefile.am
2317           src/defs.h
2318           src/mainwindow.c
2319           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
2320
2321 2002-03-07
2322
2323         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2324         * libkcc/jis.c
2325           src/addrcache.c
2326           src/addritem.c
2327           src/ldif.c
2328           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
2329           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2330         * src/folder.c
2331           src/folderview.c
2332           src/inc.c
2333           src/logwindow.c
2334           src/mainwindow.c
2335           src/mimeview.c
2336           src/prefs.c
2337           src/prefs_common.c
2338           src/procheader.c
2339           src/send.c
2340           src/session.c
2341           src/sigstatus.c
2342           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
2343           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
2344           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
2345         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
2346
2347 2002-03-06
2348
2349         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
2350           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2351           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
2352         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2353         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
2354           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2355
2356 2002-03-05
2357
2358         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
2359           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2360           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
2361           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
2362
2363 2002-03-03
2364
2365         * version 0.7.3
2366
2367 2002-03-03
2368
2369         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
2370           ¤Ë¤·¤¿¡£
2371         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2372           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2373         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2374           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2375         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
2376
2377 2002-03-02
2378
2379         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
2380           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2381           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
2382           ¤Ë¤·¤¿¡£
2383           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2384         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2385
2386 2002-03-01
2387
2388         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
2389           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2390         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
2391           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2392         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
2393           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
2394           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
2395           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
2396
2397 2002-02-28
2398
2399         * src/mainwindow.c
2400           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
2401           Äɲá£
2402         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2403           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2404         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2405           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
2406           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2407         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2408           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2409
2410 2002-02-27
2411
2412         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
2413           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
2414         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
2415           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2416         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
2417           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
2418
2419 2002-02-26
2420
2421         * src/inc.[ch]
2422           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2423           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
2424           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2425
2426 2002-02-26
2427
2428         * src/filesel.c
2429           src/foldersel.c
2430           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2431         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
2432           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2433
2434 2002-02-25
2435
2436         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2437           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
2438
2439 2002-02-24
2440
2441         * src/messageview.c
2442           src/mimeview.[ch]
2443           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
2444           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
2445         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2446
2447 2002-02-23
2448
2449         * src/prefs_filter.c:
2450           prefs_filter_rename_path()
2451           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2452           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2453
2454 2002-02-23
2455
2456         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2457           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2458         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
2459           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2460         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
2461           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2462         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2463         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
2464           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2465
2466 2002-02-22
2467
2468         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2469           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2470           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2471           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2472         * src/account.c;
2473           src/addressbook.c
2474           src/compose.c
2475           src/export.c
2476           src/filesel.c
2477           src/foldersel.c
2478           src/grouplistdialog.c
2479           src/import.c
2480           src/inputdialog.c
2481           src/mainwindow.c
2482           src/message_search.c
2483           src/passphrase.c
2484           src/prefs_account.c
2485           src/prefs_common.c
2486           src/prefs_customheader.c
2487           src/prefs_display_header.c
2488           src/prefs_filter.c
2489           src/prefs_template.c
2490           src/summary_search.c
2491           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
2492           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2493
2494 2002-02-21
2495
2496         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2497         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
2498           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2499         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
2500           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2501
2502 2002-02-21
2503
2504         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2505           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2506           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
2507           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2508         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
2509         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
2510
2511 2002-02-20
2512
2513         * src/messageview.c
2514           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2515           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2516         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
2517           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2518         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
2519           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
2520
2521 2002-02-19
2522
2523         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
2524           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
2525           ¤Ë¤·¤¿¡£
2526         * src/prefs_account.c:
2527           prefs_account_open()
2528           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
2529           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
2530         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
2531           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
2532           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2533
2534 2002-02-19
2535
2536         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
2537           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2538         * src/folderview.c
2539           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2540         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
2541           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
2542           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2543         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
2544           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2545
2546 2002-02-18
2547
2548         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
2549           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2550         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
2551         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
2552           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
2553
2554 2002-02-18
2555
2556         * src/folderview.[ch]:
2557           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
2558           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
2559           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
2560           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
2561           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
2562           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
2563         * src/inc.c:
2564           inc_account_mail()
2565           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2566
2567 2002-02-18
2568
2569         * src/folderview.c:
2570           folderview_rename_folder_cb()
2571           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2572           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2573         * src/prefs_filter.[ch]:
2574           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
2575           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
2576           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
2577           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2578         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
2579
2580 2002-02-17
2581
2582         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
2583           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
2584           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
2585           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
2586           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
2587         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2588           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2589         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
2590
2591 2002-02-16
2592
2593         * version 0.7.2
2594
2595 2002-02-16
2596
2597         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
2598           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2599
2600 2002-02-15
2601
2602         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
2603           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2604         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
2605           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2606         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
2607           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
2608         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2609           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
2610           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
2611           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
2612           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
2613           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2614         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
2615           ¹¹¿·¡£
2616         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
2617         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
2618           ¤ò½¤Àµ¡£
2619
2620 2002-02-15
2621
2622         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
2623           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
2624         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2625           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
2626           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
2627           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2628
2629 2002-02-14
2630
2631         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
2632           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
2633           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2634         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2635           main_window_menu_callback_block()
2636           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
2637           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
2638           ¥»¥Ã¥È¡£
2639           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2640         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2641         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
2642           ¤òºï½ü¡£
2643
2644 2002-02-13
2645
2646         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2647           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2648         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
2649           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2650           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2651         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
2652           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2653         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
2654         * src/socket.[ch]
2655           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2656
2657 2002-02-12
2658
2659         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2660           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
2661           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
2662
2663 2002-02-11
2664
2665         * version 0.7.1
2666
2667 2002-02-11
2668
2669         * src/compose.[ch]
2670           src/gtkutils.[ch]
2671           src/prefs_template.c
2672           src/quote_fmt.h
2673           src/quote_fmt_parse.y
2674           src/summaryview.c
2675           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2676           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2677           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2678           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2679           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
2680         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2681         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
2682           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
2683         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
2684           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2685
2686 2002-02-07
2687
2688         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2689           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2690         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
2691           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2692         * src/addressbook.c
2693           src/compose.c
2694           src/editaddress.c
2695           src/editgroup.c
2696           src/folderview.c
2697           src/importldif.c
2698           src/mainwindow.c
2699           src/md5.c
2700           src/mimeview.c
2701           src/prefs_common.c
2702           src/prefs_customheader.c
2703           src/prefs_filter.c
2704           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
2705           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
2706
2707 2002-02-06
2708
2709         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
2710           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2711         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2712         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
2713           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
2714         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
2715           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2716           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2717         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
2718           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
2719           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2720         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
2721
2722 2002-02-05
2723
2724         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
2725           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2726         * src/foldersel.c
2727           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2728         * src/folderview.c:
2729           folderview_drag_motion_cb()
2730           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
2731           ¤Ë¤·¤¿¡£
2732         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
2733           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2734         * src/imap.c
2735           imap_copy_msg()
2736           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
2737           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2738           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2739           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2740
2741 2002-02-04
2742
2743         * src/mainwindow.c
2744           src/messageview.[ch]
2745           src/summaryview.[ch]
2746           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
2747           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2748         * src/mainwindow.c
2749           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2750           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
2751         * src/mainwindow.c
2752           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
2753           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
2754           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2755         * src/mh.c
2756           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
2757           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
2758           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2759         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
2760           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
2761           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
2762           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2763           ¤·¤¿¡£
2764         * src/mainwindow.c
2765           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
2766
2767 2002-02-03
2768
2769         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
2770           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2771           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
2772           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
2773           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
2774           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
2775         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
2776         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
2777
2778 2002-02-01
2779
2780         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
2781         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
2782           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
2783
2784 2002-01-31
2785
2786         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
2787         * src/compose.[ch]
2788           src/mainwindow.c
2789           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2790         * src/summaryview.c:
2791           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2792           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
2793         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
2794           ½¤Àµ¡£
2795         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
2796         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2797           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
2798           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2799         * src/mainwindow.c
2800           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
2801           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
2802
2803 2002-01-30
2804
2805         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
2806           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
2807           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
2808           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
2809         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
2810           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2811         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2812           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2813         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
2814           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
2815
2816 2002-01-29
2817
2818         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
2819           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2820         * src/mimeview.[ch]
2821           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
2822           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2823         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2824         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
2825           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2826
2827 2002-01-28
2828
2829         * src/mainwindow.c
2830           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
2831           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
2832         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2833         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
2834           ¸ò´¹¡£
2835         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2836           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
2837         * src/imageview.[ch]
2838           src/messageview.c
2839           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
2840           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2841           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2842         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
2843           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2844
2845 2002-01-28
2846
2847         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2848         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
2849           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
2850           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
2851
2852 2002-01-25
2853
2854         * src/procmime.c:
2855           procmime_get_mime_type()
2856           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2857           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2858         * src/gtkstext.c:
2859           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2860           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
2861           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2862           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
2863
2864 2002-01-23
2865
2866         * src/compose.c
2867           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
2868           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2869         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
2870           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
2871
2872 2002-01-22
2873
2874         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
2875           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2876         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2877           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
2878           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2879         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
2880           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
2881         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
2882           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2883           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2884
2885 2002-01-21
2886
2887         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
2888         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
2889           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2890         * src/folderview.c
2891           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
2892         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
2893
2894 2002-01-20
2895
2896         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
2897           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2898         * src/mainwindow.c
2899           src/prefs_filter.[ch]
2900           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
2901           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2902         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
2903           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
2904
2905 2002-01-18
2906
2907         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
2908
2909 2002-01-16
2910
2911         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2912           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2913         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
2914           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2915           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2916         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
2917           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
2918           ¤µ¤ó thanks)¡£
2919
2920 2002-01-15
2921
2922         * src/foldersel.c:
2923           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
2924           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
2925         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
2926         * src/imap.c
2927           src/inc.c
2928           src/news.c
2929           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
2930           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2931
2932 2002-01-14
2933
2934         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
2935         * src/folder.[ch]
2936           src/mh.[ch]
2937           src/imap.[ch]
2938           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2939
2940 2002-01-11
2941
2942         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
2943           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2944           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2945         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
2946           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
2947         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2948           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2949
2950 2002-01-10
2951
2952         * INSTALL
2953           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
2954         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
2955
2956 2002-01-09
2957
2958         * README
2959           README.jp
2960           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
2961         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
2962
2963 2002-01-08
2964
2965         * INSTALL
2966           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
2967
2968 2002-01-07
2969
2970         * version 0.7.0
2971
2972 2002-01-07
2973
2974         * src/headerwindow.c
2975           src/logwindow.c
2976           src/messageview.c
2977           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
2978           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2979
2980 2002-01-04
2981
2982         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
2983           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2984
2985 2002-01-02
2986
2987         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
2988           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2989
2990 2001-12-31
2991
2992         * src/folderview.c
2993           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2994         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2995         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2996         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2997           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
2998           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2999
3000 2001-12-30
3001
3002         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
3003           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
3004           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
3005
3006 2001-12-25
3007
3008         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
3009         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
3010         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
3011           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
3012           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3013         * src/compose.c
3014           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
3015           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3016
3017 2001-12-24
3018
3019         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3020           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
3021         * src/compose.c
3022           src/gtkutils.[ch]
3023           src/textview.[ch]
3024           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3025         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
3026
3027 2001-12-23
3028
3029         * acconfig.h
3030           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3031         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
3032
3033 2001-12-22
3034
3035         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
3036
3037 2001-12-21
3038
3039         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
3040         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
3041           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3042         * src/filter.[ch]
3043           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3044         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
3045           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3046           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3047           undo_undo()
3048           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
3049           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3050         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
3051
3052 2001-12-20
3053
3054         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
3055         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
3056           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
3057         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
3058           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3059         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
3060           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
3061           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
3062           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3063         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
3064           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3065
3066 2001-12-19
3067
3068         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
3069           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3070         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3071         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
3072         * src/importldif.c
3073           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
3074         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3075           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3076           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
3077         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3078         * INSTALL
3079           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
3080         * src/vcard.c:
3081           vcard_read_file()
3082           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3083           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
3084         * src/addrindex.c
3085           src/jpilot.[ch]
3086           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
3087           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3088           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3089         * src/addressbook.c
3090           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
3091           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3092
3093 2001-12-18
3094
3095         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
3096           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3097           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3098         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
3099           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3100
3101 2001-12-18
3102
3103         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
3104         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
3105           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3106           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
3107         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3108         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3109
3110 2001-12-16
3111
3112         * src/compose.c: compose_template_apply()
3113           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
3114           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3115           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3116
3117 2001-12-16
3118
3119         * version 0.6.6
3120
3121 2001-12-15
3122
3123         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3124         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
3125         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
3126           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3127
3128 2001-12-14
3129
3130         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
3131           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
3132
3133 2001-12-14
3134
3135         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
3136           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
3137         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
3138           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
3139           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
3140         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
3141           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3142
3143 2001-12-14
3144
3145         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
3146         * src/imap.[ch]:
3147           imap_msg_set_perm_flags()
3148           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
3149           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
3150         * src/compose.c
3151           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
3152           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3153
3154 2001-12-11
3155
3156         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
3157           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
3158           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3159         * src/compose.c
3160           src/mainwindow.c
3161           src/messageview.c
3162           src/mimeview.c
3163           src/summaryview.c
3164           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
3165           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
3166
3167 2001-12-09
3168
3169         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
3170           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3171           ½¤Àµ¡£
3172         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
3173           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3174         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
3175         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
3176           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
3177
3178 2001-12-08
3179
3180         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
3181           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
3182           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
3183         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
3184           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3185
3186 2001-12-06
3187
3188         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
3189           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
3190
3191 2001-12-04
3192
3193         * src/folder.c:
3194           folder_count_total_msgs()
3195           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
3196           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3197
3198 2001-12-03
3199
3200         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3201         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3202           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
3203         * src/prefs_common.c
3204           src/quote_fmt_lex.l
3205           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
3206           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
3207         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
3208
3209 2001-11-29
3210
3211         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
3212
3213 2001-11-28
3214
3215         * src/src/compose.c
3216           src/prefs_template.c
3217           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
3218
3219 2001-11-27
3220
3221         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
3222           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
3223         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
3224           ¤ËÄɲá£
3225         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
3226           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
3227
3228 2001-11-26
3229
3230         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3231           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
3232           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
3233           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3234         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
3235           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3236
3237 2001-11-25
3238
3239         * src/folder.[ch]
3240           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
3241           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3242           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
3243
3244 2001-11-23
3245
3246         * src/compose.c
3247           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3248           gtkut_text_str_compare_n()
3249           gtkut_text_str_compare()
3250           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
3251           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
3252         * src/prefs_template.c
3253           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
3254
3255 2001-11-22
3256
3257         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
3258           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
3259           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
3260
3261 2001-11-20
3262
3263         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
3264           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
3265
3266 2001-11-20
3267
3268         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
3269           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3270         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
3271
3272 2001-11-19
3273
3274         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
3275           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
3276           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
3277         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
3278           ¤Ø¤ÎÂн衣
3279
3280 2001-11-18
3281
3282         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3283           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
3284
3285 2001-11-17
3286
3287         * src/imap.c: imap_session_get()
3288           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
3289           ¤ò½¤Àµ¡£
3290         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
3291           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3292
3293 2001-11-16
3294
3295         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
3296           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3297           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
3298         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
3299           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3300           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3301
3302 2001-11-15
3303
3304         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
3305           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3306           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
3307         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3308
3309 2001-11-15
3310
3311         * src/folderview.c
3312           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3313           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3314         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
3315           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3316
3317 2001-11-14
3318
3319         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3320         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
3321           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3322
3323 2001-11-13
3324
3325         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3326           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3327
3328 2001-11-13
3329
3330         * src/grouplistdialog.c
3331           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
3332           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
3333
3334 2001-11-12
3335
3336         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
3337           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
3338         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
3339           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3340           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
3341           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
3342
3343 2001-11-12
3344
3345         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
3346           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
3347         * src/codeconv.[ch]
3348           src/mainwindow.c
3349           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
3350           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
3351
3352 2001-11-08
3353
3354         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
3355         * src/session.h
3356           src/defs.h
3357           src/imap.[ch]
3358           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
3359           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
3360           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3361
3362 2001-11-07
3363
3364         * version 0.6.5
3365
3366 2001-11-07
3367
3368         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
3369         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
3370         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
3371
3372 2001-11-06
3373
3374         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
3375           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
3376         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
3377           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3378
3379 2001-11-05
3380
3381         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
3382         * src/summaryview.c: summary_set_header()
3383           src/address.c: address_parse_str()
3384           src/filter.c: filter_read_str()
3385           src/news.c: news_parse_xover()
3386           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
3387           src/utils.c: subject_compare():
3388           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
3389         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
3390           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
3391         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3392           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
3393         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
3394         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
3395
3396 2001-11-04
3397
3398         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3399           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
3400           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
3401           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
3402           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3403         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
3404           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
3405           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
3406         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
3407           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3408         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
3409         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
3410           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3411         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3412           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
3413
3414 2001-11-03
3415
3416         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
3417         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3418
3419 2001-11-02
3420
3421         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3422           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3423         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
3424           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
3425         * INSTALL
3426           INSTALL.jp
3427           README
3428           README.jp
3429           TODO
3430           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
3431
3432 2001-11-02
3433
3434         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
3435         * src/textview.c: textview_key_pressed()
3436           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
3437           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3438           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3439
3440 2001-11-01
3441
3442         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
3443           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3444         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
3445           ¤¹¤ë¡£
3446         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
3447           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
3448         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3449         * src/prefs_template.[ch]
3450           src/template.[ch]
3451           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
3452           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3453         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
3454           ¤ËÄɲá£
3455         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3456         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3457         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
3458           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
3459
3460 2001-10-31
3461
3462         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
3463           °ÜÆ°¡£
3464         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3465         * src/quote_fmt_lex.h
3466           src/quote_fmt.h
3467           src/quote_fmt_lex.l
3468           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
3469         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3470         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
3471           ºï½ü¡£
3472           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
3473         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3474           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
3475         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3476           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3477
3478 2001-10-31
3479
3480         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
3481           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
3482         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
3483           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3484
3485 2001-10-30
3486
3487         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3488           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3489           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3490           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3491
3492 2001-10-30
3493
3494         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
3495           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3496           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
3497
3498 2001-10-29
3499
3500         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
3501           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3502         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
3503           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
3504
3505 2001-10-28
3506
3507         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3508           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
3509         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
3510         * src/procmime.c:                                                      
3511           procmime_get_mime_type_table()                                       
3512           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
3513           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
3514           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3515
3516 2001-10-27
3517
3518         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
3519           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
3520           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
3521         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
3522
3523 2001-10-26
3524
3525         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
3526           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
3527         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3528           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3529         * prefs_account.c
3530           prefs_common.c
3531           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
3532         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
3533           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3534
3535 2001-10-21
3536
3537         * version 0.6.4
3538
3539 2001-10-21
3540
3541         * src/prefs_summary_column.[ch]:
3542           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
3543         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3544         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
3545           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
3546
3547 2001-10-21
3548
3549         * src/mainwindow.c
3550           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3551         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
3552           ¤Î UI ¡£
3553         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
3554           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
3555         * src/summaryview.[ch]:
3556           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
3557           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
3558           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
3559
3560 2001-10-19
3561
3562         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3563         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
3564           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3565         * src/addrcache.[ch]
3566           src/addressbook.c
3567           src/addrindex.[ch]
3568           src/jpilot.[ch]
3569           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
3570           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3571         * src/ldif.[ch]
3572           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
3573
3574 2001-10-18
3575
3576         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
3577         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
3578         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
3579           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
3580           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
3581         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
3582
3583 2001-10-17
3584
3585         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
3586
3587 2001-10-16
3588
3589         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3590           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3591
3592 2001-10-16
3593
3594         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
3595           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3596         * src/summaryview.c:
3597           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
3598           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3599           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3600           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3601           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
3602           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3603
3604 2001-10-14
3605
3606         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
3607           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
3608         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
3609           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
3610           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
3611           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
3612
3613 2001-10-12
3614
3615         * src/prefs_common.c
3616           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
3617
3618 2001-10-12
3619
3620         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
3621           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3622         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
3623           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
3624           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3625         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
3626           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
3627
3628 2001-10-11
3629
3630         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
3631           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
3632           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3633           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
3634           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3635         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
3636           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
3637           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3638
3639 2001-10-10
3640
3641         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
3642         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3643           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3644           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
3645         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
3646           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3647
3648 2001-10-09
3649
3650         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
3651         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
3652           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3653         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3654           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
3655           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
3656
3657 2001-10-08
3658
3659         * version 0.6.3
3660
3661 2001-10-08
3662
3663         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3664           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
3665           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
3666         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3667         * src/utils.c: is_next_mbs()
3668           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
3669           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
3670         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
3671         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
3672           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3673
3674 2001-10-07
3675
3676         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
3677         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3678           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
3679           ¤µ¤ó thanks)¡£
3680         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
3681           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3682           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
3683           thanks)¡£
3684         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
3685           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3686
3687 2001-10-05
3688
3689         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
3690           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3691           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3692
3693 2001-10-03
3694
3695         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
3696
3697 2001-10-02
3698
3699         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
3700           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
3701           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
3702           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
3703           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3704
3705 2001-10-01
3706
3707         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
3708           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3709
3710 2001-09-30
3711
3712         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
3713         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
3714         * src/addrbook.c
3715           src/addrcache.c
3716           src/addressadd.c
3717           src/addressbook.c
3718           src/addrindex.c
3719           src/addritem.c
3720           src/editaddress.c
3721           src/editbook.c
3722           src/editgroup.c
3723           src/editjpilot.c
3724           src/editldap.c
3725           src/editldap_basedn.c
3726           src/editvcard.c
3727           src/jpilot.c
3728           src/mgutils.c
3729           src/syldap.c
3730           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
373