force BASE64 encoding for 8-bit text when signing
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-09-19
2
3         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
4           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
5
6 2002-09-16
7
8         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
9           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
10
11 2002-09-15
12
13         * version 0.8.3
14
15 2002-09-15
16
17         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
18           bg_BG locale ¤òÄɲá£
19
20 2002-09-11
21
22         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
23           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
24           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
25           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
26
27 2002-09-11
28
29         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
30           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
31           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
32           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
33
34 2002-09-10
35
36         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
37           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
38           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
39         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
40           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
41
42 2002-09-06
43
44         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
45
46 2002-09-06
47
48         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
49           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
50
51 2002-09-04
52
53         * src/folder.c:
54           folder_tree_destroy()
55           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
56         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
57           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
58           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
59
60 2002-09-03
61
62         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
63           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
64         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
65           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
66
67 2002-09-02
68
69         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
70
71 2002-08-30
72
73         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
74         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
75           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
76           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
77           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
78           ¤Ë°ÜÆ°¡£
79           inc_start()
80           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
81           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
82           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
83           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
84           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
85         * src/pop.[ch]
86           pop3_getauth_pass_recv()
87           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
88           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
89         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
90           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
91         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
92           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
93
94 2002-08-29
95
96         * src/inc.[ch]
97           src/pop.c
98           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
99           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
100         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
101           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
102
103 2002-08-28
104
105         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
106           ÊÖ¤¹¡£
107         * src/imap.c
108           src/news.c
109           imap_folder_destroy()
110           imap_remove_msg()
111           imap_remove_all_msg()
112           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
113           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
114         * src/utils.c:
115           file_exist()
116           is_dir_exist()
117           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
118           remove_all_files()
119           remove_numbered_files()
120           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
121
122 2002-08-28
123
124         * src/folder.[ch]
125           src/imap.[ch]
126           src/mh.[ch]
127           src/news.[ch]
128           src/session.[ch]
129           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
130           ¤·¤¿¡£
131
132 2002-08-27
133
134         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
135         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
136         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
137         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
138
139 2002-08-26
140
141         * version 0.8.2
142
143 2002-08-26
144
145         * src/compose.c:
146           join_next_line()
147           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
148           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
149         * NEWS
150           TODO
151           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
152         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
153
154 2002-08-23
155
156         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
157         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
158
159 2002-08-23
160
161         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
162
163 2002-08-23
164
165         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
166         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
167
168 2002-08-22
169
170         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
171           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
172
173 2002-08-21
174
175         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
176           join_next_line()
177           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
178           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
179
180 2002-08-21
181
182         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
183           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
184
185 2002-08-19
186
187         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
188           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
189
190 2002-08-16
191
192         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
193           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
194
195 2002-08-16
196
197         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
198           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
199         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
200           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
201         * src/folderview.[ch]:
202           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
203           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
204           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
205           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
206         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
207           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
208           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
209           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
210           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
211           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
212         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
213           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
214
215 2002-08-09
216
217         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
218           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
219           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
220           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
221         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
222         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
223           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
224         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
225           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
226           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
227
228 2002-08-08
229
230         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
231           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
232
233 2002-08-08
234
235         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
236         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
237         * src/prefs_account.c
238           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
239           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
240         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
241         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
242
243 2002-08-08
244
245         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
246           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
247         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
248         * src/compose.c
249           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
250           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
251           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
252           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
253
254 2002-08-08
255
256         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
257           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
258
259 2002-08-08
260
261         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
262           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
263           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
264           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
265           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
266
267 2002-08-07
268
269         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
270         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
271
272 2002-08-07
273
274         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
275         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
276           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
277         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
278
279 2002-08-06
280
281         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
282         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
283           ÄûÀµ¡£
284
285 2002-08-06
286
287         * src/compose.c: compose_write_to_file():
288           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
289           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
290           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
291           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
292         * src/utils.[ch]:
293           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
294         * src/passphrase.c
295           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
296           ¤ËÊѹ¹¡£
297         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
298           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
299         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
300           ¤Ëɽ¼¨¡£
301         * src/rfc2015.c
302           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
303
304 2002-08-06
305
306         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
307           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
308
309 2002-08-05
310
311         * src/compose.c
312           src/passphrase.[ch]
313           src/rfc2015.[ch]
314           src/prefs_account.[ch]
315           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
316           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
317
318 2002-08-05
319
320         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
321           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
322
323 2002-08-04
324
325         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
326           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
327
328 2002-08-01
329
330         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
331           ½¤Àµ¡£
332         * src/utils.c:
333           log_print()
334           log_message()
335           log_warning()
336           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
337
338 2002-07-31
339
340         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
341
342 2002-07-31
343
344         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
345           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
346         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
347
348 2002-07-31
349
350         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
351           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
352           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
353
354 2002-07-29
355
356         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
357         * src/main.c:
358           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
359           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
360           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
361           prohibit_duplicate_launch()
362           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
363         * src/compose.c
364           src/mainwindow.c
365           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
366           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
367
368 2002-07-29
369
370         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
371           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
372
373 2002-07-26
374
375         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
376           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
377           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
378           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
379         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
380           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
381         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
382
383 2002-07-26
384
385         * src/inc.c
386           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
387           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
388           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
389
390 2002-07-25
391
392         * version 0.8.1
393
394 2002-07-24
395
396         * src/addressbook.c
397           src/editaddress.c
398           src/editgroup.c
399           src/editldap_basedn.c
400           src/importldif.c
401           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
402           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
403         * src/importldif.h
404           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
405
406 2002-07-23
407
408         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
409           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
410
411 2002-07-23
412
413         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
414           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
415         * src/codeconv.c:
416           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
417           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
418           conv_unmime_header_overwrite()
419           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
420           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
421
422 2002-07-14
423
424         * version 0.8.0
425
426 2002-07-14
427
428         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
429
430 2002-07-12
431
432         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
433
434 2002-07-11
435
436         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
437
438 2002-07-11
439
440         * src/codeconv.c
441           src/compose.c
442           src/smtp.c
443           src/unmime.c
444           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
445           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
446         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
447         * COPYING
448           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
449
450 2002-07-10
451
452         * src/codeconv.c
453           src/procmime.c
454           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
455           unmime_header()
456           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
457         * src/procheader.c:
458           procheader_get_one_field()
459           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
460
461 2002-07-08
462
463         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
464         * COPYING
465           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
466         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
467           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
468         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
469
470 2002-07-05
471
472         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
473           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
474         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
475           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
476           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
477
478 2002-07-05
479
480         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
481           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
482         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
483
484 2002-07-04
485
486         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
487           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
488           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
489
490 2002-07-04
491
492         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
493
494 2002-07-02
495
496         * src/prefs_common.[ch]
497           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
498
499 2002-07-01
500
501         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
502           ¤ËÂбþ¡£
503
504 2002-06-28
505
506         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
507           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
508           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
509         * src/prefs_common.[ch]
510           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
511           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
512
513 2002-06-28
514
515         * configure.in
516           src/Makefile.am
517           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
518           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
519
520 2002-06-27
521
522         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
523           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
524         * src/send.c
525           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
526           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
527           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
528
529 2002-06-25
530
531         * src/prefs_common.[ch]
532           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
533
534 2002-06-25
535
536         * src/summaryview.[ch]
537           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
538           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
539
540 2002-06-20
541
542         * src/folderview.c
543           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
544           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
545
546 2002-06-19
547
548         * src/messageview.[ch]:
549           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
550           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
551           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
552           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
553         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
554           ¤·¤¿¡£
555         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
556           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
557           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
558           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
559
560 2002-06-19
561
562         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
563           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
564           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
565
566 2002-06-18
567
568         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
569           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
570           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
571
572 2002-06-18
573
574         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
575           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
576         * src/imap.c:
577           imap_move_msg()
578           imap_move_msgs_with_dest()
579           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
580           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
581           imap_parse_envelope()
582           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
583           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
584           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
585           imap_parse_one_address()
586           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
587           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
588           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
589         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
590           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
591
592 2002-06-17
593
594         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
595
596 2002-06-15
597
598         * version 0.7.8
599
600 2002-06-13
601
602         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
603           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
604           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
605         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
606           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
607         * src/summaryview.c: summary_sort():
608           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
609         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
610
611 2002-06-12
612
613         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
614           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
615
616 2002-06-11
617
618         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
619         * src/inc.[ch]:
620           inc_get_uidl_table()
621           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
622           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
623           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
624           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
625           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
626           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
627
628 2002-06-09
629
630         * version 0.7.7
631
632 2002-06-07
633
634         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
635           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
636         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
637
638 2002-06-04
639
640         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
641           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
642
643 2002-06-04
644
645         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
646           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
647           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
648
649 2002-06-04
650
651         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
652           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
653           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
654         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
655
656 2002-05-31
657
658         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
659         * src/folder.[ch]:
660           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
661           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
662           src/mainwindow.c
663           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
664           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
665           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
666
667 2002-05-30
668
669         * src/account.c
670           src/news.[ch]
671           src/nntp.[ch]
672           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
673         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
674           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
675           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
676
677 2002-05-30
678
679         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
680         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
681
682 2002-05-29
683
684         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
685           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
686
687 2002-05-29
688
689         * src/pop.[ch]
690           src/inc.c
691           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
692         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
693
694 2002-05-28
695
696         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
697           Âбþ¡£
698         * src/imap.[ch]
699           src/ssl.h
700           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
701         * src/send.c
702           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
703
704 2002-05-28
705
706         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
707         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
708
709 2002-05-27
710
711         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
712           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
713         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
714
715 2002-05-23
716
717         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
718           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
719           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
720           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
721           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
722           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
723
724 2002-05-22
725
726         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
727           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
728           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
729
730 2002-05-22
731
732         * src/compose.c:
733           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
734           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
735           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
736           ¤ò½¤Àµ¡£
737         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
738           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
739
740 2002-05-21
741
742         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
743           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
744           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
745           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
746           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
747           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
748           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
749           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
750
751 2002-05-20
752
753         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
754           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
755           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
756
757 2002-05-19
758
759         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
760           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
761           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
762         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
763         * src/summary_search.c
764           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
765           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
766
767 2002-05-17
768
769         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
770         * src/summaryview.[ch]:
771           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
772
773 2002-05-17
774
775         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
776           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
777           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
778           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
779           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
780         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
781           ¹¹¿·¡£
782
783 2002-05-16
784
785         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
786           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
787         * src/procmime.c:
788           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
789           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
790           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
791           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
792         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
793           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
794           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
795           ¤ËÄɲ乤롣
796           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
797
798 2002-05-16
799
800         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
801           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
802           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
803           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
804           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
805           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
806           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
807           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
808           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
809
810 2002-05-15
811
812         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
813           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
814
815 2002-05-14
816
817         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
818         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
819           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
820           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
821         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
822           ºï½ü¡£
823
824 2002-05-13
825
826         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
827           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
828
829 2002-05-12
830
831         * version 0.7.6
832
833 2002-05-12
834
835         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
836           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
837         * faq/de/*
838           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
839         * faq/en/*
840           faq/es/*
841           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
842         * src/manual.[ch]
843           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
844
845 2002-05-11
846
847         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
848           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
849
850 2002-05-11
851
852         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
853           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
854         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
855           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
856           ¤Çɽ¼¨¡£
857         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
858           À¸À®¡£
859
860 2002-05-11
861
862         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
863         * src/inc.c
864           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
865           »ÈÍÑ¡£
866           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
867           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
868
869 2002-05-10
870
871         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
872           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
873
874 2002-05-10
875
876         * src/folderview.c
877           src/prefs_common.[ch]
878           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
879           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
880
881 2002-05-09
882
883         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
884           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
885         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
886           ¤òÄɲá£
887         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
888           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
889           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
890
891 2002-05-08
892
893         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
894           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
895           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
896         * src/utils.[ch]:
897           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
898           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
899
900 2002-05-08
901
902         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
903           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
904           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
905           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
906
907 2002-05-07
908
909         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
910           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
911         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
912           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
913
914 2002-05-02
915
916         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
917           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
918           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
919         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
920           ¤·¤¿¡£
921         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
922         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
923           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
924           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
925
926 2002-04-25
927
928         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
929           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
930         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
931           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
932
933 2002-04-23
934
935         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
936           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
937         * src/folderview.c: folderview_select()
938           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
939           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
940
941 2002-04-21
942
943         * version 0.7.5
944
945 2002-04-21
946
947         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
948
949 2002-04-21
950
951         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
952           ½¤Àµ¡£
953         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
954           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
955         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
956           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
957         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
958           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
959
960 2002-04-21
961
962         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
963           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
964           mh_add_msg()
965           mh_do_move()
966           mh_do_move_msgs_with_dest()
967           mh_copy_msg()
968           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
969         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
970           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
971         * src/imap.c:
972           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
973           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
974           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
975           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
976           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
977           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
978
979 2002-04-20
980
981         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
982         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
983           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
984
985 2002-04-17
986
987         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
988
989 2002-04-17
990
991         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
992           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
993           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
994           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
995         * src/folderview.c:
996           folderview_rename_folder_cb()
997           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
998           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
999           ¤ÈÅý¹ç¡£
1000
1001 2002-04-15
1002
1003         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
1004           ÊÖ¤¹¡£
1005         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
1006           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
1007
1008 2002-04-15
1009
1010         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
1011           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1012         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1013           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1014           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1015         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
1016
1017 2002-04-15
1018
1019         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
1020           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1021         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1022           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
1023         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1024         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1025           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
1026           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
1027         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1028
1029 2002-04-14
1030
1031         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
1032           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1033
1034 2002-04-12
1035
1036         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
1037         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1038           ¤·¤¿¡£
1039           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
1040           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1041
1042 2002-04-11
1043
1044         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
1045           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1046         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1047           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1048           imap_get_uncached_messages()
1049           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1050
1051 2002-04-11
1052
1053         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
1054           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
1055
1056 2002-04-09
1057
1058         * src/prefs_account.c
1059           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1060
1061 2002-04-09
1062
1063         * src/smtp.[ch]
1064           src/send.c
1065           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
1066           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
1067           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
1068           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1069           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1070           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1071           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
1072           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
1073           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1074         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1075         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1076
1077 2002-04-08
1078
1079         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
1080           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1081
1082 2002-04-06
1083
1084         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1085           ¤·¤¿¡£
1086         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
1087           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
1088
1089 2002-04-05
1090
1091         * src/filter.c
1092           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
1093           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
1094           src/prefs_account.c
1095           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
1096           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1097
1098 2002-04-05
1099
1100         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1101           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1102           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
1103           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
1104           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
1105           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
1106           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1107           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
1108           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
1109         * src/export.c
1110           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
1111           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1112
1113 2002-04-03
1114
1115         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
1116           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1117           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1118           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
1119           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1120         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
1121
1122 2002-04-02
1123
1124         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1125         * src/compose.c:
1126           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
1127           compose_queue()
1128           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1129         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
1130           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
1131         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
1132         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
1133         * src/procmsg.[ch]:
1134           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
1135           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
1136           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1137           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1138           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1139         * src/summaryview.c:
1140           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
1141           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
1142           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1143
1144 2002-04-01
1145
1146         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
1147           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1148
1149 2002-04-01
1150
1151         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
1152           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1153           ½¤Àµ¡£
1154         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
1155         * ac/README: Äɲá£
1156         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
1157           ac/missing/gettext.m4
1158           ac/missing/gpgme.m4
1159           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
1160
1161 2002-03-29
1162
1163         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
1164           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
1165         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
1166           ¥Þ¡¼¥¯¡£
1167         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
1168           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1169
1170 2002-03-28
1171
1172         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1173         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
1174           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1175         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1176           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1177
1178 2002-03-27
1179
1180         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1181           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
1182           compose_send()
1183           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1184         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
1185
1186 2002-03-26
1187
1188         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
1189           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1190
1191 2002-03-26
1192
1193         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
1194           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1195         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
1196           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1197           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1198
1199 2002-03-25
1200
1201         * src/folderview.c:
1202           folderview_rename_folder_cb()
1203           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
1204           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1205         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
1206
1207 2002-03-23
1208
1209         * src/compose.c
1210           src/mainwindow.c
1211           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
1212           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
1213
1214 2002-03-23
1215
1216         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
1217           ¤·¤¿¡£
1218         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1219           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
1220           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1221           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
1222           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
1223           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1224         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
1225           ¤·¤¿¡£
1226
1227 2002-03-23
1228
1229         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
1230           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
1231         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
1232           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
1233         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
1234           ¤Çɽ¼¨¡£
1235
1236 2002-03-23
1237
1238         * src/foldersel.c
1239           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
1240         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
1241           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
1242           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
1243
1244 2002-03-22
1245
1246         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1247         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
1248           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1249           src/imap.[ch]:
1250           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
1251           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
1252           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
1253           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1254           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
1255           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1256           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1257           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1258           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1259
1260 2002-03-20
1261
1262         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
1263           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1264         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
1265           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
1266
1267 2002-03-20
1268
1269         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1270           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1271         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
1272           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1273           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
1274           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
1275
1276 2002-03-20
1277
1278         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
1279           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1280           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1281           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
1282
1283 2002-03-19
1284
1285         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
1286
1287 2002-03-19
1288
1289         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
1290           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
1291         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1292           À¸À®¡£
1293         * src/foldersel.c
1294           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
1295         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1296         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
1297         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
1298           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1299
1300 2002-03-18
1301
1302         * src/folderview.c
1303           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1304           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
1305           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1306           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
1307           imap_cmd_rename()
1308           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
1309           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
1310
1311 2002-03-17
1312
1313         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
1314           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
1315           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
1316           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1317           imap_modified_utf7_to_locale()
1318           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
1319           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1320           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
1321           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
1322
1323 2002-03-14
1324
1325         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1326           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1327           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
1328           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
1329
1330 2002-03-13
1331
1332         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
1333           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
1334         * src/account.c
1335           src/addrbook.c
1336           src/addrindex.c
1337           src/compose.c
1338           src/imap.c
1339           src/inc.c
1340           src/jpilot.c
1341           src/ldif.c
1342           src/mbox.c
1343           src/mimeview.c
1344           src/news.c
1345           src/prefs.c
1346           src/prefs_common.c
1347           src/prefs_customheader.c
1348           src/prefs_display_header.c
1349           src/prefs_filter.c
1350           src/procheader.c
1351           src/procmime.c
1352           src/procmsg.c
1353           src/recv.c
1354           src/rfc2015.c
1355           src/send.c
1356           src/sourcewindow.c
1357           src/summaryview.c
1358           src/template.c
1359           src/textview.c
1360           src/unmime.c
1361           src/utils.c
1362           src/vcard.c
1363           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
1364
1365 2002-03-09
1366
1367         * version 0.7.4
1368
1369 2002-03-09
1370
1371         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
1372         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
1373           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1374         * faq/Makefile.am
1375           faq/en/Makefile.am
1376           faq/en/sylpheed-faq*.html
1377           faq/es/Makefile.am
1378           faq/es/sylpheed-faq*.html
1379           faq/fr/Makefile.am
1380           faq/fr/sylpheed-faq*.html
1381           configure.in
1382           Makefile.am
1383           src/Makefile.am
1384           src/defs.h
1385           src/mainwindow.c
1386           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
1387
1388 2002-03-07
1389
1390         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1391         * libkcc/jis.c
1392           src/addrcache.c
1393           src/addritem.c
1394           src/ldif.c
1395           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
1396           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1397         * src/folder.c
1398           src/folderview.c
1399           src/inc.c
1400           src/logwindow.c
1401           src/mainwindow.c
1402           src/mimeview.c
1403           src/prefs.c
1404           src/prefs_common.c
1405           src/procheader.c
1406           src/send.c
1407           src/session.c
1408           src/sigstatus.c
1409           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
1410           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
1411           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
1412         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
1413
1414 2002-03-06
1415
1416         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
1417           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1418           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
1419         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1420         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
1421           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1422
1423 2002-03-05
1424
1425         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
1426           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1427           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
1428           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
1429
1430 2002-03-03
1431
1432         * version 0.7.3
1433
1434 2002-03-03
1435
1436         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
1437           ¤Ë¤·¤¿¡£
1438         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1439           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1440         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1441           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1442         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
1443
1444 2002-03-02
1445
1446         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
1447           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1448           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
1449           ¤Ë¤·¤¿¡£
1450           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1451         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1452
1453 2002-03-01
1454
1455         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
1456           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1457         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
1458           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1459         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
1460           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
1461           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
1462           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
1463
1464 2002-02-28
1465
1466         * src/mainwindow.c
1467           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
1468           Äɲá£
1469         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1470           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1471         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1472           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
1473           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1474         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1475           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1476
1477 2002-02-27
1478
1479         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
1480           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
1481         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
1482           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1483         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
1484           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
1485
1486 2002-02-26
1487
1488         * src/inc.[ch]
1489           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1490           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
1491           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1492
1493 2002-02-26
1494
1495         * src/filesel.c
1496           src/foldersel.c
1497           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1498         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
1499           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1500
1501 2002-02-25
1502
1503         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1504           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
1505
1506 2002-02-24
1507
1508         * src/messageview.c
1509           src/mimeview.[ch]
1510           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
1511           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
1512         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1513
1514 2002-02-23
1515
1516         * src/prefs_filter.c:
1517           prefs_filter_rename_path()
1518           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1519           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1520
1521 2002-02-23
1522
1523         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1524           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1525         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
1526           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1527         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
1528           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1529         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1530         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
1531           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1532
1533 2002-02-22
1534
1535         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1536           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1537           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1538           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1539         * src/account.c;
1540           src/addressbook.c
1541           src/compose.c
1542           src/export.c
1543           src/filesel.c
1544           src/foldersel.c
1545           src/grouplistdialog.c
1546           src/import.c
1547           src/inputdialog.c
1548           src/mainwindow.c
1549           src/message_search.c
1550           src/passphrase.c
1551           src/prefs_account.c
1552           src/prefs_common.c
1553           src/prefs_customheader.c
1554           src/prefs_display_header.c
1555           src/prefs_filter.c
1556           src/prefs_template.c
1557           src/summary_search.c
1558           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
1559           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1560
1561 2002-02-21
1562
1563         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1564         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1565           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1566         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
1567           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1568
1569 2002-02-21
1570
1571         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1572           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
1573           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
1574           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1575         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
1576         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
1577
1578 2002-02-20
1579
1580         * src/messageview.c
1581           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1582           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1583         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
1584           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1585         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
1586           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
1587
1588 2002-02-19
1589
1590         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
1591           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1592           ¤Ë¤·¤¿¡£
1593         * src/prefs_account.c:
1594           prefs_account_open()
1595           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
1596           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1597         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
1598           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
1599           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1600
1601 2002-02-19
1602
1603         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
1604           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1605         * src/folderview.c
1606           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1607         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
1608           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
1609           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1610         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
1611           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1612
1613 2002-02-18
1614
1615         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
1616           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1617         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
1618         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
1619           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
1620
1621 2002-02-18
1622
1623         * src/folderview.[ch]:
1624           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
1625           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1626           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
1627           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
1628           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
1629           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1630         * src/inc.c:
1631           inc_account_mail()
1632           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1633
1634 2002-02-18
1635
1636         * src/folderview.c:
1637           folderview_rename_folder_cb()
1638           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1639           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1640         * src/prefs_filter.[ch]:
1641           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
1642           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
1643           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
1644           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1645         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
1646
1647 2002-02-17
1648
1649         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
1650           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
1651           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1652           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
1653           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
1654         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1655           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1656         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
1657
1658 2002-02-16
1659
1660         * version 0.7.2
1661
1662 2002-02-16
1663
1664         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
1665           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1666
1667 2002-02-15
1668
1669         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
1670           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1671         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
1672           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1673         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
1674           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1675         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1676           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
1677           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
1678           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1679           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1680           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1681         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
1682           ¹¹¿·¡£
1683         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
1684         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
1685           ¤ò½¤Àµ¡£
1686
1687 2002-02-15
1688
1689         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
1690           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
1691         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1692           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
1693           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
1694           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1695
1696 2002-02-14
1697
1698         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
1699           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
1700           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1701         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1702           main_window_menu_callback_block()
1703           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
1704           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
1705           ¥»¥Ã¥È¡£
1706           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1707         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1708         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
1709           ¤òºï½ü¡£
1710
1711 2002-02-13
1712
1713         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1714           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1715         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
1716           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1717           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1718         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
1719           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1720         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
1721         * src/socket.[ch]
1722           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1723
1724 2002-02-12
1725
1726         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1727           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
1728           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1729
1730 2002-02-11
1731
1732         * version 0.7.1
1733
1734 2002-02-11
1735
1736         * src/compose.[ch]
1737           src/gtkutils.[ch]
1738           src/prefs_template.c
1739           src/quote_fmt.h
1740           src/quote_fmt_parse.y
1741           src/summaryview.c
1742           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
1743           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1744           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1745           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1746           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
1747         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1748         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
1749           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
1750         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
1751           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1752
1753 2002-02-07
1754
1755         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1756           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1757         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
1758           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1759         * src/addressbook.c
1760           src/compose.c
1761           src/editaddress.c
1762           src/editgroup.c
1763           src/folderview.c
1764           src/importldif.c
1765           src/mainwindow.c
1766           src/md5.c
1767           src/mimeview.c
1768           src/prefs_common.c
1769           src/prefs_customheader.c
1770           src/prefs_filter.c
1771           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
1772           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
1773
1774 2002-02-06
1775
1776         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
1777           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1778         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1779         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
1780           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1781         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
1782           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1783           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1784         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1785           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
1786           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1787         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1788
1789 2002-02-05
1790
1791         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
1792           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1793         * src/foldersel.c
1794           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1795         * src/folderview.c:
1796           folderview_drag_motion_cb()
1797           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
1798           ¤Ë¤·¤¿¡£
1799         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
1800           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1801         * src/imap.c
1802           imap_copy_msg()
1803           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
1804           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1805           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1806           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1807
1808 2002-02-04
1809
1810         * src/mainwindow.c
1811           src/messageview.[ch]
1812           src/summaryview.[ch]
1813           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
1814           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1815         * src/mainwindow.c
1816           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1817           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1818         * src/mainwindow.c
1819           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
1820           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
1821           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1822         * src/mh.c
1823           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
1824           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
1825           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1826         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1827           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
1828           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
1829           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1830           ¤·¤¿¡£
1831         * src/mainwindow.c
1832           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
1833
1834 2002-02-03
1835
1836         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
1837           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1838           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
1839           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
1840           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
1841           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
1842         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1843         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
1844
1845 2002-02-01
1846
1847         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
1848         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
1849           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1850
1851 2002-01-31
1852
1853         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
1854         * src/compose.[ch]
1855           src/mainwindow.c
1856           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1857         * src/summaryview.c:
1858           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1859           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
1860         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
1861           ½¤Àµ¡£
1862         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
1863         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1864           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1865           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1866         * src/mainwindow.c
1867           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
1868           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
1869
1870 2002-01-30
1871
1872         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
1873           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
1874           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
1875           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
1876         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
1877           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1878         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1879           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1880         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
1881           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1882
1883 2002-01-29
1884
1885         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
1886           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1887         * src/mimeview.[ch]
1888           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1889           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1890         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1891         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
1892           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1893
1894 2002-01-28
1895
1896         * src/mainwindow.c
1897           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
1898           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
1899         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1900         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
1901           ¸ò´¹¡£
1902         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1903           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
1904         * src/imageview.[ch]
1905           src/messageview.c
1906           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
1907           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1908           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1909         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
1910           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1911
1912 2002-01-28
1913
1914         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1915         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
1916           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
1917           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
1918
1919 2002-01-25
1920
1921         * src/procmime.c:
1922           procmime_get_mime_type()
1923           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1924           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1925         * src/gtkstext.c:
1926           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1927           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
1928           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1929           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
1930
1931 2002-01-23
1932
1933         * src/compose.c
1934           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
1935           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1936         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
1937           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
1938
1939 2002-01-22
1940
1941         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
1942           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1943         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1944           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
1945           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1946         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
1947           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
1948         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
1949           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1950           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1951
1952 2002-01-21
1953
1954         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
1955         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
1956           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1957         * src/folderview.c
1958           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
1959         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
1960
1961 2002-01-20
1962
1963         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
1964           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1965         * src/mainwindow.c
1966           src/prefs_filter.[ch]
1967           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
1968           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1969         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
1970           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
1971
1972 2002-01-18
1973
1974         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
1975
1976 2002-01-16
1977
1978         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1979           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1980         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
1981           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1982           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1983         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1984           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1985           ¤µ¤ó thanks)¡£
1986
1987 2002-01-15
1988
1989         * src/foldersel.c:
1990           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1991           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1992         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1993         * src/imap.c
1994           src/inc.c
1995           src/news.c
1996           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1997           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1998
1999 2002-01-14
2000
2001         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
2002         * src/folder.[ch]
2003           src/mh.[ch]
2004           src/imap.[ch]
2005           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2006
2007 2002-01-11
2008
2009         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
2010           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2011           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2012         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
2013           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
2014         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2015           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2016
2017 2002-01-10
2018
2019         * INSTALL
2020           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
2021         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
2022
2023 2002-01-09
2024
2025         * README
2026           README.jp
2027           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
2028         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
2029
2030 2002-01-08
2031
2032         * INSTALL
2033           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
2034
2035 2002-01-07
2036
2037         * version 0.7.0
2038
2039 2002-01-07
2040
2041         * src/headerwindow.c
2042           src/logwindow.c
2043           src/messageview.c
2044           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
2045           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2046
2047 2002-01-04
2048
2049         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
2050           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2051
2052 2002-01-02
2053
2054         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
2055           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2056
2057 2001-12-31
2058
2059         * src/folderview.c
2060           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2061         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2062         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2063         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2064           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
2065           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2066
2067 2001-12-30
2068
2069         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
2070           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
2071           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
2072
2073 2001-12-25
2074
2075         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
2076         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
2077         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
2078           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2079           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2080         * src/compose.c
2081           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
2082           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2083
2084 2001-12-24
2085
2086         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2087           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
2088         * src/compose.c
2089           src/gtkutils.[ch]
2090           src/textview.[ch]
2091           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2092         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
2093
2094 2001-12-23
2095
2096         * acconfig.h
2097           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2098         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2099
2100 2001-12-22
2101
2102         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
2103
2104 2001-12-21
2105
2106         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
2107         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
2108           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2109         * src/filter.[ch]
2110           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2111         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
2112           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2113           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2114           undo_undo()
2115           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2116           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2117         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
2118
2119 2001-12-20
2120
2121         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
2122         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
2123           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
2124         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
2125           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2126         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
2127           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
2128           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
2129           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2130         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
2131           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2132
2133 2001-12-19
2134
2135         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
2136           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2137         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2138         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
2139         * src/importldif.c
2140           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
2141         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2142           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2143           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
2144         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2145         * INSTALL
2146           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
2147         * src/vcard.c:
2148           vcard_read_file()
2149           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2150           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
2151         * src/addrindex.c
2152           src/jpilot.[ch]
2153           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
2154           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2155           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2156         * src/addressbook.c
2157           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
2158           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2159
2160 2001-12-18
2161
2162         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
2163           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2164           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2165         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
2166           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2167
2168 2001-12-18
2169
2170         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
2171         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
2172           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2173           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
2174         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
2175         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2176
2177 2001-12-16
2178
2179         * src/compose.c: compose_template_apply()
2180           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
2181           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2182           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2183
2184 2001-12-16
2185
2186         * version 0.6.6
2187
2188 2001-12-15
2189
2190         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2191         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
2192         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
2193           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2194
2195 2001-12-14
2196
2197         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
2198           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
2199
2200 2001-12-14
2201
2202         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
2203           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
2204         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
2205           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
2206           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
2207         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
2208           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2209
2210 2001-12-14
2211
2212         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2213         * src/imap.[ch]:
2214           imap_msg_set_perm_flags()
2215           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
2216           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
2217         * src/compose.c
2218           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
2219           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2220
2221 2001-12-11
2222
2223         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
2224           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
2225           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2226         * src/compose.c
2227           src/mainwindow.c
2228           src/messageview.c
2229           src/mimeview.c
2230           src/summaryview.c
2231           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
2232           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
2233
2234 2001-12-09
2235
2236         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
2237           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2238           ½¤Àµ¡£
2239         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
2240           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2241         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
2242         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
2243           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
2244
2245 2001-12-08
2246
2247         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
2248           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
2249           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
2250         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
2251           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2252
2253 2001-12-06
2254
2255         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
2256           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
2257
2258 2001-12-04
2259
2260         * src/folder.c:
2261           folder_count_total_msgs()
2262           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
2263           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2264
2265 2001-12-03
2266
2267         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2268         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2269           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2270         * src/prefs_common.c
2271           src/quote_fmt_lex.l
2272           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
2273           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
2274         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
2275
2276 2001-11-29
2277
2278         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
2279
2280 2001-11-28
2281
2282         * src/src/compose.c
2283           src/prefs_template.c
2284           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
2285
2286 2001-11-27
2287
2288         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
2289           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
2290         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2291           ¤ËÄɲá£
2292         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2293           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2294
2295 2001-11-26
2296
2297         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2298           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
2299           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
2300           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2301         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
2302           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2303
2304 2001-11-25
2305
2306         * src/folder.[ch]
2307           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
2308           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2309           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
2310
2311 2001-11-23
2312
2313         * src/compose.c
2314           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2315           gtkut_text_str_compare_n()
2316           gtkut_text_str_compare()
2317           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
2318           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
2319         * src/prefs_template.c
2320           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
2321
2322 2001-11-22
2323
2324         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
2325           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
2326           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
2327
2328 2001-11-20
2329
2330         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
2331           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
2332
2333 2001-11-20
2334
2335         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2336           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2337         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
2338
2339 2001-11-19
2340
2341         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
2342           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
2343           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
2344         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
2345           ¤Ø¤ÎÂн衣
2346
2347 2001-11-18
2348
2349         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2350           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
2351
2352 2001-11-17
2353
2354         * src/imap.c: imap_session_get()
2355           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
2356           ¤ò½¤Àµ¡£
2357         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
2358           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2359
2360 2001-11-16
2361
2362         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
2363           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2364           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
2365         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
2366           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2367           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2368
2369 2001-11-15
2370
2371         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
2372           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2373           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
2374         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2375
2376 2001-11-15
2377
2378         * src/folderview.c
2379           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2380           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2381         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
2382           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2383
2384 2001-11-14
2385
2386         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2387         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
2388           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2389
2390 2001-11-13
2391
2392         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2393           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2394
2395 2001-11-13
2396
2397         * src/grouplistdialog.c
2398           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
2399           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
2400
2401 2001-11-12
2402
2403         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2404           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2405         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
2406           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2407           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
2408           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2409
2410 2001-11-12
2411
2412         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
2413           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
2414         * src/codeconv.[ch]
2415           src/mainwindow.c
2416           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
2417           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
2418
2419 2001-11-08
2420
2421         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
2422         * src/session.h
2423           src/defs.h
2424           src/imap.[ch]
2425           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
2426           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
2427           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2428
2429 2001-11-07
2430
2431         * version 0.6.5
2432
2433 2001-11-07
2434
2435         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
2436         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
2437         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
2438
2439 2001-11-06
2440
2441         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
2442           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
2443         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
2444           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2445
2446 2001-11-05
2447
2448         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
2449         * src/summaryview.c: summary_set_header()
2450           src/address.c: address_parse_str()
2451           src/filter.c: filter_read_str()
2452           src/news.c: news_parse_xover()
2453           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
2454           src/utils.c: subject_compare():
2455           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
2456         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
2457           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
2458         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2459           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
2460         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
2461         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
2462
2463 2001-11-04
2464
2465         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
2467           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
2468           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
2469           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2470         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
2471           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
2472           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
2473         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
2474           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2475         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
2476         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
2477           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2478         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2479           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
2480
2481 2001-11-03
2482
2483         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
2484         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2485
2486 2001-11-02
2487
2488         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2489           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2490         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
2491           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
2492         * INSTALL
2493           INSTALL.jp
2494           README
2495           README.jp
2496           TODO
2497           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
2498
2499 2001-11-02
2500
2501         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
2502         * src/textview.c: textview_key_pressed()
2503           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
2504           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2505           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2506
2507 2001-11-01
2508
2509         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2510           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2511         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
2512           ¤¹¤ë¡£
2513         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
2514           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
2515         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2516         * src/prefs_template.[ch]
2517           src/template.[ch]
2518           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
2519           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2520         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
2521           ¤ËÄɲá£
2522         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2523         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2524         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
2525           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
2526
2527 2001-10-31
2528
2529         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
2530           °ÜÆ°¡£
2531         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2532         * src/quote_fmt_lex.h
2533           src/quote_fmt.h
2534           src/quote_fmt_lex.l
2535           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
2536         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2537         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
2538           ºï½ü¡£
2539           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
2540         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2541           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
2542         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2543           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2544
2545 2001-10-31
2546
2547         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
2548           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
2549         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
2550           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2551
2552 2001-10-30
2553
2554         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2555           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2556           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2557           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2558
2559 2001-10-30
2560
2561         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2562           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2563           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
2564
2565 2001-10-29
2566
2567         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
2568           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2569         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
2570           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
2571
2572 2001-10-28
2573
2574         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2575           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
2576         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
2577         * src/procmime.c:                                                      
2578           procmime_get_mime_type_table()                                       
2579           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
2580           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
2581           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2582
2583 2001-10-27
2584
2585         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2586           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
2587           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
2588         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
2589
2590 2001-10-26
2591
2592         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
2593           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
2594         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2595           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2596         * prefs_account.c
2597           prefs_common.c
2598           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
2599         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
2600           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2601
2602 2001-10-21
2603
2604         * version 0.6.4
2605
2606 2001-10-21
2607
2608         * src/prefs_summary_column.[ch]:
2609           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2610         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2611         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
2612           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2613
2614 2001-10-21
2615
2616         * src/mainwindow.c
2617           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2618         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
2619           ¤Î UI ¡£
2620         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
2621           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
2622         * src/summaryview.[ch]:
2623           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
2624           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
2625           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2626
2627 2001-10-19
2628
2629         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2630         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
2631           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2632         * src/addrcache.[ch]
2633           src/addressbook.c
2634           src/addrindex.[ch]
2635           src/jpilot.[ch]
2636           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
2637           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2638         * src/ldif.[ch]
2639           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
2640
2641 2001-10-18
2642
2643         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
2644         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2645         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
2646           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
2647           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
2648         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
2649
2650 2001-10-17
2651
2652         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
2653
2654 2001-10-16
2655
2656         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2657           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2658
2659 2001-10-16
2660
2661         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
2662           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2663         * src/summaryview.c:
2664           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
2665           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2666           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2667           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2668           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
2669           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2670
2671 2001-10-14
2672
2673         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2674           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
2675         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
2676           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
2677           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
2678           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
2679
2680 2001-10-12
2681
2682         * src/prefs_common.c
2683           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
2684
2685 2001-10-12
2686
2687         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
2688           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2689         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
2690           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
2691           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2692         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
2693           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
2694
2695 2001-10-11
2696
2697         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2698           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
2699           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2700           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
2701           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2702         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
2703           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
2704           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2705
2706 2001-10-10
2707
2708         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2709         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2710           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2711           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2712         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
2713           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2714
2715 2001-10-09
2716
2717         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
2718         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
2719           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2720         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2721           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
2722           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
2723
2724 2001-10-08
2725
2726         * version 0.6.3
2727
2728 2001-10-08
2729
2730         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2731           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
2732           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
2733         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2734         * src/utils.c: is_next_mbs()
2735           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
2736           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
2737         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2738         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
2739           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2740
2741 2001-10-07
2742
2743         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
2744         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2745           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
2746           ¤µ¤ó thanks)¡£
2747         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
2748           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2749           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
2750           thanks)¡£
2751         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
2752           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2753
2754 2001-10-05
2755
2756         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
2757           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2758           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2759
2760 2001-10-03
2761
2762         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
2763
2764 2001-10-02
2765
2766         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
2767           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
2768           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
2769           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
2770           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2771
2772 2001-10-01
2773
2774         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
2775           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2776
2777 2001-09-30
2778
2779         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
2780         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
2781         * src/addrbook.c
2782           src/addrcache.c
2783           src/addressadd.c
2784           src/addressbook.c
2785           src/addrindex.c
2786           src/addritem.c
2787           src/editaddress.c
2788           src/editbook.c
2789           src/editgroup.c
2790           src/editjpilot.c
2791           src/editldap.c
2792           src/editldap_basedn.c
2793           src/editvcard.c
2794           src/jpilot.c
2795           src/mgutils.c
2796           src/syldap.c
2797           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
2798         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
2799           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
2800           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
2801           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
2802           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2803         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
2804           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
2805         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
2806           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
2807           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2808
2809 2001-09-30
2810
2811         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
2812           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
2813           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
2814           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
2815
2816 2001-09-27
2817
2818         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
2819           ¤òÊݸ¡£
2820
2821 2001-09-26
2822
2823         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
2824
2825 2001-09-25
2826
2827         * src/folder.c
2828           src/folder.h
2829           src/mainwindow.c
2830           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2831           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2832
2833 2001-09-23
2834
2835         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
2836         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
2837           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
2838         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
2839           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
2840           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2841         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
2842
2843 2001-09-21
2844
2845         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
2846           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2847         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2848           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2849
2850 2001-09-20
2851
2852         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2853           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2854         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
2855         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
2856           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2857
2858 2001-09-20
2859
2860         * src/procmime.[ch]:
2861           procmime_find_string()
2862           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2863           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
2864           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2865           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
2866           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
2867           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
2868           ÊÖ¤¹¡£
2869
2870 2001-09-19
2871
2872         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2873           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2874         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
2875         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
2876           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2877
2878 2001-09-17
2879
2880         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2881           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
2882
2883 2001-09-17
2884
2885         * version 0.6.2
2886
2887 2001-09-16
2888
2889         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
2890           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2891
2892 2001-09-12
2893
2894         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2895         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
2896         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
2897           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
2898
2899 2001-09-11
2900
2901         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2902           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2903           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2904           ¤·¤¿¡£
2905         * src/mainwindow.c
2906           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2907           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
2908
2909 2001-09-10
2910
2911         * src/vcard.c
2912           src/mgutils.c
2913           src/syldap.c
2914           src/editldap.c
2915           src/editldap_basedn.c
2916           src/jpilot.c
2917           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2918         * configure.in
2919           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2920           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2921         * src/mainwindow.c
2922           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
2923           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2924           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2925
2926 2001-09-09
2927
2928         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2929           src/pixmaps/dir-open.xpm
2930           src/pixmaps/new.xpm
2931           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2932         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
2933           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2934         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2935
2936 2001-09-08
2937
2938         * src/prefs.[ch]
2939           src/prefs_common.[ch]
2940           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
2941           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2942         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
2943           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2944
2945 2001-09-06
2946
2947         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
2948
2949 2001-09-05
2950
2951         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
2952           ¤ò½¤Àµ¡£
2953           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2954
2955 2001-09-04
2956
2957         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2958           src/pixmaps/dir-open.xpm
2959           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2960         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2961         * src/pixmaps/address.xpm
2962           src/pixmaps/book.xpm
2963           src/pixmaps/category.xpm
2964           src/pixmaps/interface.xpm
2965           src/pixmaps/jpilot.xpm
2966           src/pixmaps/ldap.xpm
2967           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
2968         * src/addrbook.[ch]
2969           src/addrcache.[ch]
2970           src/addressadd.[ch]
2971           src/addressitem.[ch]
2972           src/addrindex.[ch]
2973           src/addritem.[ch]
2974           src/editaddress.[ch]
2975           src/editbook.[ch]
2976           src/editgroup.[ch]
2977           src/editjpilot.[ch]
2978           src/editldap.[ch]
2979           src/editldap_basedn.[ch]
2980           src/editvcard.[ch]
2981           src/jpilot.[ch]
2982           src/mgutils.[ch]
2983           src/syldap.[ch]
2984           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2985           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2986
2987 2001-09-04
2988
2989         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2990
2991 2001-09-03
2992
2993         * src/mainwindow.c
2994           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2995         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2996           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2997
2998 2001-09-03
2999
3000         * version 0.6.1
3001
3002 2001-09-03
3003
3004         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
3005           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3006
3007 2001-09-02
3008
3009         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
3010           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
3011           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3012         * src/account.c
3013           src/prefs_common.c
3014           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3015           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3016         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
3017           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3018
3019 2001-09-01
3020
3021         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
3022           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
3023         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
3024           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3025           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
3026         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
3027           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3028         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
3029         * acconfig.h
3030           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
3031           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
3032         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
3033           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
3034         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
3035         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
3036
3037 2001-08-31
3038
3039         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
3040           typo ¤ò½¤Àµ¡£
3041         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3042           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
3043           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3044         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
3045           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3046         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
3047           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3048         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
3049           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3050
3051 2001-08-30
3052
3053         * version 0.6.0
3054
3055 2001-08-30
3056
3057         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
3058           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
3059           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
3060         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3061         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
3062         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
3063         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3064
3065 2001-08-30
3066
3067         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
3068           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3069         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
3070           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3071
3072 2001-08-29
3073
3074         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
3075         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
3076           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3077         * src/summaryview.c
3078           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3079           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
3080           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3081           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
3082           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3083         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3084
3085 2001-08-28
3086
3087         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
3088           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3089         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
3090           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
3091           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
3092           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
3093           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
3094
3095 2001-08-27
3096
3097         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
3098           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
3099         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
3100           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
3101         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
3102         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3103         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
3104         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
3105           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
3106         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
3107         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
3108           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3109
3110 2001-08-27
3111
3112         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3113           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3114
3115 2001-08-26
3116
3117         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
3118         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
3119         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
3120           ssl_getline() ¤òÄɲá£
3121           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3122         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
3123           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3124         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
3125         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
3126           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
3127           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
3128         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
3129         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3130           ¤·¤¿¡£
3131
3132 2001-08-25
3133
3134         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
3135           °Ï¤Ã¤¿¡£
3136
3137 2001-08-24
3138
3139         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3140           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3141         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
3142           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
3143           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
3144           ½ÐÎÏ¡£
3145           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
3146         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
3147         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
3148           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
3149           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
3150           ºï½ü¡£
3151         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
3152           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3153         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
3154           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3155
3156 2001-08-23
3157
3158         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
3159           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
3160           main_window_set_toolbar_sensitive():
3161           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
3162
3163 2001-08-23
3164
3165         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
3166           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
3167           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3168         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3169
3170 2001-08-22
3171
3172         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
3173           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
3174           ¤·¤¿¡£
3175
3176 2001-08-21
3177
3178         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
3179           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
3180           ¤Ë¤·¤¿¡£
3181
3182 2001-08-21
3183
3184         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
3185           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
3186           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
3187           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
3188
3189 2001-08-20
3190
3191         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
3192           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
3193           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
3194           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3195         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
3196           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3197
3198 2001-08-19
3199
3200         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
3201           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
3202         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
3203           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
3204         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
3205           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
3206           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3207           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3208         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
3209           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
3210         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3211           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3212
3213 2001-08-18
3214
3215         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
3216           ÍÞÀ©¡£
3217         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
3218           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
3219         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
3220           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
3221           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
3222           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3223           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
3224           ´Ø¿ô¡£
3225         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
3226           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3227         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3228           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
3229           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
3230           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3231           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
3232         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
3233           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3234           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3235           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
3236         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
3237         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
3238
3239 2001-08-14
3240
3241         * version 0.5.3
3242
3243 2001-08-14
3244
3245         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
3246           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3247         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
3248           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3249         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
3250
3251 2001-08-14
3252
3253         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
3254           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
3255         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
3256           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
3257           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3258         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3259           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
3260           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
3261           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
3262           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
3263           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3264         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3265           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
3266           ¤Çɽ¼¨¡£
3267         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
3268           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
3269
3270 2001-08-13
3271
3272         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3273         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3274           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
3275           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3276           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3277         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
3278           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
3279           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
3280         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
3281           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
3282           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
3283           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3284
3285 2001-08-12
3286
3287         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
3288           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
3289
3290 2001-08-12
3291
3292         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3293           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
3294           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3295           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
3296           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3297           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
3298           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3299           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3300           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
3301           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3302           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
3303           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
3304           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
3305         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3306           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3307           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3308
3309 2001-08-10
3310
3311         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
3312           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3313         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
3314           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3315         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3316         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3317
3318 2001-08-09
3319
3320         * src/defs.h
3321           src/headerview.c
3322           src/headerwindow.c
3323           src/textview.c
3324           src/prefs_common.c
3325           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3326           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
3327           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3328         * src/prefs_common.c
3329           src/prefs_common.h
3330           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3331           ¤òÄɲá£
3332
3333 2001-08-08
3334
3335         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
3336         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
3337         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
3338           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3339           summary_show()
3340           summary_select_next_unread()
3341           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3342           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
3343           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3344         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3345
3346 2001-08-08
3347
3348         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
3349           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
3350         * src/prefs_common.c
3351           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
3352         * src/pixmaps/new.xpm
3353           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3354
3355 2001-08-07
3356
3357         * src/address.[ch]:
3358           address_folder_new()
3359           address_group_new()
3360           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
3361           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3362         * src/pixmaps/new.xpm
3363           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3364
3365 2001-08-06
3366
3367         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3368
3369 2001-08-06
3370
3371         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
3372         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
3373         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
3374
3375 2001-08-04
3376
3377         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
3378           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3379
3380 2001-08-02
3381
3382         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3383
3384 2001-08-01
3385
3386         * version 0.5.2
3387
3388 2001-08-01
3389
3390         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
3391           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3392           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
3393           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
3394
3395 2001-07-31
3396
3397         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
3398           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3399           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
3400         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3401           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3402         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
3403           ¤Ë¤·¤¿¡£
3404         * src/textview.c: textview_create()
3405           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
3406
3407 2001-07-29
3408
3409         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
3410           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3411
3412 2001-07-28
3413
3414         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3415           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3416         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
3417           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
3418           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3419           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
3420           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
3421           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3422
3423 2001-07-27
3424
3425         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
3426           ¤ò½¤Àµ¡£
3427
3428 2001-07-26
3429
3430         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3431         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
3432           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3433
3434 2001-07-25
3435
3436         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
3437           ¤ò½¤Àµ¡£
3438           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
3439         * src/procmime.c:
3440           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
3441           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3442         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3443           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3444         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
3445
3446 2001-07-25
3447
3448         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3449         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3450
3451 2001-07-24
3452
3453         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
3454           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3455         * configure.in
3456           manual/Makefile.am
3457           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
3458         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
3459         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
3460
3461 2001-07-23
3462
3463         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
3464           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3465         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
3466         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3467           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
3468
3469 2001-07-22
3470
3471         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
3472           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3473           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
3474           Äɲá£
3475         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
3476           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3477           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3478         * src/procmime.c:
3479           procmime_scan_content_type()
3480           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
3481           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3482         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3483         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3484           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3485         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
3486           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3487
3488 2001-07-18
3489
3490         * version 0.5.1
3491
3492 2001-07-18
3493
3494         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
3495           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
3496           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
3497         * src/base64.[ch]
3498           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
3499           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3500           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3501
3502 2001-07-17
3503
3504         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
3505           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
3506           MSG_SET_PERM_FLAGS()
3507           MSG_SET_TMP_FLAGS()
3508           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
3509           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3510         * src/compose.c
3511           src/imap.c
3512           src/inc.c
3513           src/messageview.c
3514           src/mh.c
3515           src/news.c
3516           src/procheader.c
3517           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
3518         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
3519           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
3520
3521 2001-07-16
3522
3523         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
3524           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
3525         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
3526         * TODO
3527           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3528
3529 2001-07-16
3530
3531         * src/codeconv.c:
3532           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
3533           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3534         * src/folder.c:
3535           folder_get_default_folder()
3536           folder_get_default_inbox()
3537           folder_get_default_outbox()
3538           folder_get_default_draft()
3539           folder_get_default_queue()
3540           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
3541           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3542
3543 2001-07-15
3544
3545         * README
3546           README.jp
3547           INSTALL
3548           INSTALL.jp
3549           TODO
3550           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3551         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3552           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3553           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
3554           ¤òÄɲá£
3555           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
3556           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
3557           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3558           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
3559           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
3560           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
3561           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3562         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
3563           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
3564         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3565           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
3566         * src/recv.c: recv_write()
3567           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
3568           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
3569         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
3570           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3571         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
3572           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3573         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
3574           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3575
3576 2001-07-15
3577
3578         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
3579           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3580           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
3581           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3582           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3583           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3584
3585 2001-07-14
3586
3587         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
3588           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3589         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
3590           ²Äǽ¡£
3591         * src/news.[ch]
3592           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3593           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
3594           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3595         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
3596           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3597
3598 2001-07-12
3599
3600         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
3601         * src/folder.[ch]
3602           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3603           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3604
3605 2001-07-06
3606
3607         * version 0.5.0
3608
3609 2001-07-06
3610
3611         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
3612           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3613           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
3614           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
3615           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3616           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
3617         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3618           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3619
3620 2001-07-05
3621
3622         * version 0.5.0pre4
3623
3624         * manual/ja/sylpheed.sgml
3625           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3626         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
3627           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3628         * src/folderview.h
3629           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
3630           ¤«¤éºï½ü¡£
3631         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
3632
3633 2001-07-04
3634
3635         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3636         * src/imap.c: imap_session_get()
3637           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
3638           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3639
3640 2001-07-03
3641
3642         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
3643           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3644           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3645           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3646           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
3647           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
3648         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3649
3650 2001-07-03
3651
3652         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3653         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
3654           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
3655         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
3656           ½¤Àµ¡£
3657         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
3658           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3659         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3660         * INSTALL
3661           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
3662
3663 2001-07-01
3664
3665         * version 0.5.0pre3
3666
3667         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
3668         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
3669           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3670           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
3671           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3672           account_selected(): ¿·µ¬¡£
3673           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3674
3675 2001-06-30
3676
3677         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
3678           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3679           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3680           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3681           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
3682           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
3683         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
3684           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3685         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
3686           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3687
3688 2001-06-29
3689
3690         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
3691           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3692
3693 2001-06-28
3694
3695         * src/folderview.[ch]:
3696           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3697           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡