changes to the reply, forward, email/news buttons (popup menu now invoked with right...
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2001-12-09
2
3         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
4           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
5           ½¤Àµ¡£
6         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
7           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
8         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
9         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
10           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
11
12 2001-12-08
13
14         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
15           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
16           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
17         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
18           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
19
20 2001-12-06
21
22         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
23           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
24
25 2001-12-04
26
27         * src/folder.c:
28           folder_count_total_msgs()
29           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
30           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
31
32 2001-12-03
33
34         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
35         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
36           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
37         * src/prefs_common.c
38           src/quote_fmt_lex.l
39           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
40           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
41         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
42
43 2001-11-29
44
45         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
46
47 2001-11-28
48
49         * src/src/compose.c
50           src/prefs_template.c
51           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
52
53 2001-11-27
54
55         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
56           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
57         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
58           ¤ËÄɲá£
59         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
60           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
61
62 2001-11-26
63
64         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
65           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
66           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
67           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
68         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
69           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
70
71 2001-11-25
72
73         * src/folder.[ch]
74           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
75           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
76           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
77
78 2001-11-23
79
80         * src/compose.c
81           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
82           gtkut_text_str_compare_n()
83           gtkut_text_str_compare()
84           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
85           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
86         * src/prefs_template.c
87           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
88
89 2001-11-22
90
91         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
92           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
93           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
94
95 2001-11-20
96
97         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
98           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
99
100 2001-11-20
101
102         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
103           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
104         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
105
106 2001-11-19
107
108         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
109           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
110           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
111         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
112           ¤Ø¤ÎÂн衣
113
114 2001-11-18
115
116         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
117           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
118
119 2001-11-17
120
121         * src/imap.c: imap_session_get()
122           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
123           ¤ò½¤Àµ¡£
124         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
125           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
126
127 2001-11-16
128
129         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
130           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
131           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
132         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
133           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
134           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
135
136 2001-11-15
137
138         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
139           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
140           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
141         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
142
143 2001-11-15
144
145         * src/folderview.c
146           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
147           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
148         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
149           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
150
151 2001-11-14
152
153         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
154         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
155           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
156
157 2001-11-13
158
159         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
160           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
161
162 2001-11-13
163
164         * src/grouplistdialog.c
165           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
166           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
167
168 2001-11-12
169
170         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
171           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
172         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
173           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
174           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
175           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
176
177 2001-11-12
178
179         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
180           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
181         * src/codeconv.[ch]
182           src/mainwindow.c
183           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
184           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
185
186 2001-11-08
187
188         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
189         * src/session.h
190           src/defs.h
191           src/imap.[ch]
192           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
193           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
194           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
195
196 2001-11-07
197
198         * version 0.6.5
199
200 2001-11-07
201
202         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
203         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
204         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
205
206 2001-11-06
207
208         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
209           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
210         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
211           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
212
213 2001-11-05
214
215         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
216         * src/summaryview.c: summary_set_header()
217           src/address.c: address_parse_str()
218           src/filter.c: filter_read_str()
219           src/news.c: news_parse_xover()
220           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
221           src/utils.c: subject_compare():
222           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
223         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
224           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
225         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
226           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
227         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
228         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
229
230 2001-11-04
231
232         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
233           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
234           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
235           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
236           ¤ò»ÈÍÑ¡£
237         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
238           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
239           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
240         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
241           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
242         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
243         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
244           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
245         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
246           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
247
248 2001-11-03
249
250         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
251         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
252
253 2001-11-02
254
255         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
256           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
257         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
258           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
259         * INSTALL
260           INSTALL.jp
261           README
262           README.jp
263           TODO
264           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
265
266 2001-11-02
267
268         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
269         * src/textview.c: textview_key_pressed()
270           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
271           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
272           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
273
274 2001-11-01
275
276         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
277           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
278         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
279           ¤¹¤ë¡£
280         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
281           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
282         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
283         * src/prefs_template.[ch]
284           src/template.[ch]
285           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
286           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
287         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
288           ¤ËÄɲá£
289         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
290         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
291         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
292           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
293
294 2001-10-31
295
296         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
297           °ÜÆ°¡£
298         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
299         * src/quote_fmt_lex.h
300           src/quote_fmt.h
301           src/quote_fmt_lex.l
302           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
303         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
304         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
305           ºï½ü¡£
306           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
307         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
308           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
309         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
310           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
311
312 2001-10-31
313
314         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
315           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
316         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
317           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
318
319 2001-10-30
320
321         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
322           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
323           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
324           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
325
326 2001-10-30
327
328         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
329           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
330           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
331
332 2001-10-29
333
334         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
335           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
336         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
337           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
338
339 2001-10-28
340
341         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
342           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
343         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
344         * src/procmime.c:                                                      
345           procmime_get_mime_type_table()                                       
346           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
347           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
348           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
349
350 2001-10-27
351
352         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
353           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
354           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
355         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
356
357 2001-10-26
358
359         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
360           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
361         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
362           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
363         * prefs_account.c
364           prefs_common.c
365           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
366         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
367           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
368
369 2001-10-21
370
371         * version 0.6.4
372
373 2001-10-21
374
375         * src/prefs_summary_column.[ch]:
376           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
377         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
378         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
379           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
380
381 2001-10-21
382
383         * src/mainwindow.c
384           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
385         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
386           ¤Î UI ¡£
387         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
388           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
389         * src/summaryview.[ch]:
390           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
391           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
392           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
393
394 2001-10-19
395
396         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
397         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
398           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
399         * src/addrcache.[ch]
400           src/addressbook.c
401           src/addrindex.[ch]
402           src/jpilot.[ch]
403           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
404           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
405         * src/ldif.[ch]
406           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
407
408 2001-10-18
409
410         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
411         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
412         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
413           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
414           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
415         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
416
417 2001-10-17
418
419         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
420
421 2001-10-16
422
423         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
424           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
425
426 2001-10-16
427
428         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
429           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
430         * src/summaryview.c:
431           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
432           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
433           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
434           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
435           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
436           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
437
438 2001-10-14
439
440         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
441           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
442         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
443           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
444           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
445           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
446
447 2001-10-12
448
449         * src/prefs_common.c
450           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
451
452 2001-10-12
453
454         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
455           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
456         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
457           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
458           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
459         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
460           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
461
462 2001-10-11
463
464         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
465           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
466           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
467           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
468           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
469         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
470           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
471           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
472
473 2001-10-10
474
475         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
476         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
477           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
478           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
479         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
480           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
481
482 2001-10-09
483
484         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
485         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
486           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
487         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
488           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
489           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
490
491 2001-10-08
492
493         * version 0.6.3
494
495 2001-10-08
496
497         * src/compose.c: compose_write_to_file()
498           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
499           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
500         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
501         * src/utils.c: is_next_mbs()
502           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
503           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
504         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
505         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
506           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
507
508 2001-10-07
509
510         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
511         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
512           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
513           ¤µ¤ó thanks)¡£
514         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
515           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
516           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
517           thanks)¡£
518         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
519           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
520
521 2001-10-05
522
523         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
524           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
525           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
526
527 2001-10-03
528
529         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
530
531 2001-10-02
532
533         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
534           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
535           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
536           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
537           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
538
539 2001-10-01
540
541         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
542           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
543
544 2001-09-30
545
546         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
547         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
548         * src/addrbook.c
549           src/addrcache.c
550           src/addressadd.c
551           src/addressbook.c
552           src/addrindex.c
553           src/addritem.c
554           src/editaddress.c
555           src/editbook.c
556           src/editgroup.c
557           src/editjpilot.c
558           src/editldap.c
559           src/editldap_basedn.c
560           src/editvcard.c
561           src/jpilot.c
562           src/mgutils.c
563           src/syldap.c
564           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
565         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
566           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
567           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
568           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
569           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
570         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
571           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
572         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
573           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
574           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
575
576 2001-09-30
577
578         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
579           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
580           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
581           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
582
583 2001-09-27
584
585         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
586           ¤òÊݸ¡£
587
588 2001-09-26
589
590         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
591
592 2001-09-25
593
594         * src/folder.c
595           src/folder.h
596           src/mainwindow.c
597           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
598           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
599
600 2001-09-23
601
602         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
603         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
604           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
605         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
606           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
607           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
608         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
609
610 2001-09-21
611
612         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
613           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
614         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
615           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616
617 2001-09-20
618
619         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
620           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
621         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
622         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
623           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
624
625 2001-09-20
626
627         * src/procmime.[ch]:
628           procmime_find_string()
629           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
630           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
631           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
632           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
633           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
634           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
635           ÊÖ¤¹¡£
636
637 2001-09-19
638
639         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
640           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
641         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
642         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
643           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
644
645 2001-09-17
646
647         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
648           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
649
650 2001-09-17
651
652         * version 0.6.2
653
654 2001-09-16
655
656         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
657           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
658
659 2001-09-12
660
661         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
662         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
663         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
664           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
665
666 2001-09-11
667
668         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
669           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
670           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
671           ¤·¤¿¡£
672         * src/mainwindow.c
673           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
674           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
675
676 2001-09-10
677
678         * src/vcard.c
679           src/mgutils.c
680           src/syldap.c
681           src/editldap.c
682           src/editldap_basedn.c
683           src/jpilot.c
684           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
685         * configure.in
686           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
687           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
688         * src/mainwindow.c
689           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
690           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
691           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
692
693 2001-09-09
694
695         * src/pixmaps/dir-close.xpm
696           src/pixmaps/dir-open.xpm
697           src/pixmaps/new.xpm
698           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
699         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
700           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
701         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
702
703 2001-09-08
704
705         * src/prefs.[ch]
706           src/prefs_common.[ch]
707           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
708           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
709         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
710           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
711
712 2001-09-06
713
714         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
715
716 2001-09-05
717
718         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
719           ¤ò½¤Àµ¡£
720           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
721
722 2001-09-04
723
724         * src/pixmaps/dir-close.xpm
725           src/pixmaps/dir-open.xpm
726           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
727         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
728         * src/pixmaps/address.xpm
729           src/pixmaps/book.xpm
730           src/pixmaps/category.xpm
731           src/pixmaps/interface.xpm
732           src/pixmaps/jpilot.xpm
733           src/pixmaps/ldap.xpm
734           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
735         * src/addrbook.[ch]
736           src/addrcache.[ch]
737           src/addressadd.[ch]
738           src/addressitem.[ch]
739           src/addrindex.[ch]
740           src/addritem.[ch]
741           src/editaddress.[ch]
742           src/editbook.[ch]
743           src/editgroup.[ch]
744           src/editjpilot.[ch]
745           src/editldap.[ch]
746           src/editldap_basedn.[ch]
747           src/editvcard.[ch]
748           src/jpilot.[ch]
749           src/mgutils.[ch]
750           src/syldap.[ch]
751           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
752           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
753
754 2001-09-04
755
756         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
757
758 2001-09-03
759
760         * src/mainwindow.c
761           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
762         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
763           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
764
765 2001-09-03
766
767         * version 0.6.1
768
769 2001-09-03
770
771         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
772           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
773
774 2001-09-02
775
776         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
777           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
778           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
779         * src/account.c
780           src/prefs_common.c
781           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
782           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
783         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
784           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
785
786 2001-09-01
787
788         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
789           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
790         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
791           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
792           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
793         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
794           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
795         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
796         * acconfig.h
797           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
798           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
799         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
800           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
801         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
802         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
803
804 2001-08-31
805
806         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
807           typo ¤ò½¤Àµ¡£
808         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
809           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
810           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
811         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
812           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
813         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
814           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
815         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
816           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
817
818 2001-08-30
819
820         * version 0.6.0
821
822 2001-08-30
823
824         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
825           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
826           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
827         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
828         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
829         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
830         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
831
832 2001-08-30
833
834         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
835           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
836         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
837           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
838
839 2001-08-29
840
841         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
842         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
843           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
844         * src/summaryview.c
845           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
846           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
847           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
848           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
849           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
850         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
851
852 2001-08-28
853
854         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
855           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
856         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
857           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
858           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
859           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
860           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
861
862 2001-08-27
863
864         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
865           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
866         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
867           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
868         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
869         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
870         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
871         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
872           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
873         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
874         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
875           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
876
877 2001-08-27
878
879         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
880           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
881
882 2001-08-26
883
884         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
885         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
886         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
887           ssl_getline() ¤òÄɲá£
888           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
889         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
890           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
891         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
892         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
893           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
894           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
895         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
896         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
897           ¤·¤¿¡£
898
899 2001-08-25
900
901         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
902           °Ï¤Ã¤¿¡£
903
904 2001-08-24
905
906         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
907           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
908         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
909           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
910           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
911           ½ÐÎÏ¡£
912           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
913         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
914         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
915           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
916           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
917           ºï½ü¡£
918         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
919           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
920         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
921           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
922
923 2001-08-23
924
925         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
926           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
927           main_window_set_toolbar_sensitive():
928           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
929
930 2001-08-23
931
932         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
933           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
934           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
935         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
936
937 2001-08-22
938
939         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
940           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
941           ¤·¤¿¡£
942
943 2001-08-21
944
945         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
946           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
947           ¤Ë¤·¤¿¡£
948
949 2001-08-21
950
951         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
952           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
953           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
954           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
955
956 2001-08-20
957
958         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
959           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
960           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
961           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
962         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
963           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
964
965 2001-08-19
966
967         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
968           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
969         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
970           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
971         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
972           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
973           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
974           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
975         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
976           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
977         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
978           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
979
980 2001-08-18
981
982         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
983           ÍÞÀ©¡£
984         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
985           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
986         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
987           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
988           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
989           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
990           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
991           ´Ø¿ô¡£
992         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
993           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
994         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
995           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
996           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
997           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
998           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
999         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
1000           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1001           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1002           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
1003         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
1004         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
1005
1006 2001-08-14
1007
1008         * version 0.5.3
1009
1010 2001-08-14
1011
1012         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
1013           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1014         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
1015           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1016         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
1017
1018 2001-08-14
1019
1020         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
1021           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
1022         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
1023           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
1024           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1025         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1026           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
1027           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
1028           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
1029           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
1030           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1031         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
1032           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
1033           ¤Çɽ¼¨¡£
1034         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
1035           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
1036
1037 2001-08-13
1038
1039         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1040         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1041           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
1042           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1043           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1044         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
1045           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
1046           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
1047         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
1048           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
1049           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
1050           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1051
1052 2001-08-12
1053
1054         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
1055           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
1056
1057 2001-08-12
1058
1059         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1060           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
1061           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1062           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
1063           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1064           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1065           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1066           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1067           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1068           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1069           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
1070           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
1071           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
1072         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1073           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1074           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1075
1076 2001-08-10
1077
1078         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1079           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1080         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
1081           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1082         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1083         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1084
1085 2001-08-09
1086
1087         * src/defs.h
1088           src/headerview.c
1089           src/headerwindow.c
1090           src/textview.c
1091           src/prefs_common.c
1092           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1093           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
1094           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1095         * src/prefs_common.c
1096           src/prefs_common.h
1097           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1098           ¤òÄɲá£
1099
1100 2001-08-08
1101
1102         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
1103         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
1104         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1105           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1106           summary_show()
1107           summary_select_next_unread()
1108           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1109           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
1110           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1111         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1112
1113 2001-08-08
1114
1115         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
1116           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
1117         * src/prefs_common.c
1118           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
1119         * src/pixmaps/new.xpm
1120           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1121
1122 2001-08-07
1123
1124         * src/address.[ch]:
1125           address_folder_new()
1126           address_group_new()
1127           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
1128           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1129         * src/pixmaps/new.xpm
1130           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1131
1132 2001-08-06
1133
1134         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1135
1136 2001-08-06
1137
1138         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
1139         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
1140         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
1141
1142 2001-08-04
1143
1144         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
1145           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1146
1147 2001-08-02
1148
1149         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1150
1151 2001-08-01
1152
1153         * version 0.5.2
1154
1155 2001-08-01
1156
1157         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
1158           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1159           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
1160           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
1161
1162 2001-07-31
1163
1164         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
1165           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1166           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
1167         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1168           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1169         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
1170           ¤Ë¤·¤¿¡£
1171         * src/textview.c: textview_create()
1172           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
1173
1174 2001-07-29
1175
1176         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
1177           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1178
1179 2001-07-28
1180
1181         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1182           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1183         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
1184           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
1185           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1186           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
1187           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
1188           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1189
1190 2001-07-27
1191
1192         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
1193           ¤ò½¤Àµ¡£
1194
1195 2001-07-26
1196
1197         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1198         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
1199           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1200
1201 2001-07-25
1202
1203         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
1204           ¤ò½¤Àµ¡£
1205           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
1206         * src/procmime.c:
1207           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
1208           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1209         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1210           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1211         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
1212
1213 2001-07-25
1214
1215         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1216         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1217
1218 2001-07-24
1219
1220         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
1221           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1222         * configure.in
1223           manual/Makefile.am
1224           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
1225         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
1226         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
1227
1228 2001-07-23
1229
1230         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
1231           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1232         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
1233         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1234           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
1235
1236 2001-07-22
1237
1238         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1239           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1240           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
1241           Äɲá£
1242         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
1243           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1244           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1245         * src/procmime.c:
1246           procmime_scan_content_type()
1247           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
1248           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1249         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1250         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1251           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1252         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
1253           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1254
1255 2001-07-18
1256
1257         * version 0.5.1
1258
1259 2001-07-18
1260
1261         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
1262           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
1263           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
1264         * src/base64.[ch]
1265           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
1266           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1267           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1268
1269 2001-07-17
1270
1271         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
1272           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
1273           MSG_SET_PERM_FLAGS()
1274           MSG_SET_TMP_FLAGS()
1275           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
1276           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1277         * src/compose.c
1278           src/imap.c
1279           src/inc.c
1280           src/messageview.c
1281           src/mh.c
1282           src/news.c
1283           src/procheader.c
1284           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
1285         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
1286           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
1287
1288 2001-07-16
1289
1290         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
1291           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
1292         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
1293         * TODO
1294           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1295
1296 2001-07-16
1297
1298         * src/codeconv.c:
1299           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
1300           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
1301         * src/folder.c:
1302           folder_get_default_folder()
1303           folder_get_default_inbox()
1304           folder_get_default_outbox()
1305           folder_get_default_draft()
1306           folder_get_default_queue()
1307           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
1308           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1309
1310 2001-07-15
1311
1312         * README
1313           README.jp
1314           INSTALL
1315           INSTALL.jp
1316           TODO
1317           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1318         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1319           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1320           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
1321           ¤òÄɲá£
1322           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
1323           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
1324           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1325           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
1326           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
1327           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
1328           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1329         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
1330           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
1331         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1332           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
1333         * src/recv.c: recv_write()
1334           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
1335           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
1336         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
1337           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1338         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
1339           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1340         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
1341           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1342
1343 2001-07-15
1344
1345         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
1346           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1347           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
1348           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1349           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1350           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1351
1352 2001-07-14
1353
1354         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
1355           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1356         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
1357           ²Äǽ¡£
1358         * src/news.[ch]
1359           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1360           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
1361           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1362         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
1363           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1364
1365 2001-07-12
1366
1367         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1368         * src/folder.[ch]
1369           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1370           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1371
1372 2001-07-06
1373
1374         * version 0.5.0
1375
1376 2001-07-06
1377
1378         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1379           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1380           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1381           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1382           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1383           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1384         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1385           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1386
1387 2001-07-05
1388
1389         * version 0.5.0pre4
1390
1391         * manual/ja/sylpheed.sgml
1392           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1393         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1394           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1395         * src/folderview.h
1396           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1397           ¤«¤éºï½ü¡£
1398         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1399
1400 2001-07-04
1401
1402         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1403         * src/imap.c: imap_session_get()
1404           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1405           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1406
1407 2001-07-03
1408
1409         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1410           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1411           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1412           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1413           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1414           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1415         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1416
1417 2001-07-03
1418
1419         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1420         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1421           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1422         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1423           ½¤Àµ¡£
1424         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1425           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1426         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1427         * INSTALL
1428           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1429
1430 2001-07-01
1431
1432         * version 0.5.0pre3
1433
1434         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1435         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1436           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1437           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1438           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1439           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1440           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1441
1442 2001-06-30
1443
1444         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1445           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1446           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1447           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1448           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1449           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1450         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1451           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1452         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1453           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1454
1455 2001-06-29
1456
1457         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1458           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1459
1460 2001-06-28
1461
1462         * src/folderview.[ch]:
1463           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1464           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1465           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1466           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1467
1468 2001-06-27
1469
1470         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1471           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1472           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1473           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1474           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1475         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1476         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1477           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1478         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1479
1480 2001-06-26
1481
1482         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1483           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1484           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1485           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1486           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1487           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1488           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1489           ½¤Àµ¡£
1490           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1491           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1492         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1493           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1494         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1495
1496 2001-06-25
1497
1498         * version 0.5.0pre2
1499
1500         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1501           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1502           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1503           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1504           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1505           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1506           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1507           ¤·¤¿¡£
1508
1509 2001-06-24
1510
1511         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1512           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1513           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1514           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1515           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1516         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1517           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1518           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1519           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1520           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1521
1522 2001-06-22
1523
1524         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1525           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1526
1527 2001-06-21
1528
1529         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1530           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1531         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1532           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1533
1534 2001-06-20
1535
1536         * version 0.5.0pre1
1537
1538         * src/imap.c
1539           imap_get_msg_list()
1540           imap_cmd_envelope()
1541           imap_cmd_fetch()
1542           imap_cmd_copy()
1543           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1544           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1545         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1546           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1547         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1548           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1549
1550 2001-06-19
1551
1552         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1553           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1554           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1555           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1556           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1557           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1558           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1559           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1560           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1561           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1562           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1563           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1564         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1565         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1566           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1567           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1568           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1569           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1570           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1571           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1572           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1573         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1574           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1575         * src/folderview.c:
1576           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1577           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1578
1579 2001-06-18
1580
1581         * src/mainwindow.c
1582           src/summaryview.c
1583           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1584         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1585           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1586           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1587           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1588
1589 2001-06-17
1590
1591         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1592           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1593
1594 2001-06-16
1595
1596         * version 0.4.99
1597
1598         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1599           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1600           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1601           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1602           ¤·¤¿¡£
1603           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1604           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1605           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1606         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1607           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1608
1609 2001-06-15
1610
1611         * src/folderview.c:
1612           folderview_new_folder_cb()
1613           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1614           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1615           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1616           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1617           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1618         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1619         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1620           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1621           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1622         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1623         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1624
1625 2001-06-15
1626
1627         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1628           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1629           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1630           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1631           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1632           ¤·¤¿¡£
1633         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1634           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1635
1636 2001-06-14
1637
1638         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1639         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1640
1641 2001-06-13
1642
1643         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1644
1645 2001-06-11
1646
1647         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1648
1649 2001-06-08
1650
1651         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1652           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1653           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1654           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1655           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1656           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1657         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1658           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1659           ¤·¤¿¡£
1660
1661 2001-06-07
1662
1663         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1664         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1665         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1666           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1667
1668 2001-06-06
1669
1670         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1671         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1672           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1673           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1674
1675 2001-06-06
1676
1677         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1678           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1679           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1680         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1681         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1682           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1683           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1684         * src/mainwindow.c
1685           src/summaryview.c
1686           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1687           compose_reply()
1688           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1689
1690 2001-06-05
1691
1692         * src/folderview.c: folderview_selected()
1693           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1694           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1695
1696 2001-06-04
1697
1698         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1699           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1700           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1701         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1702
1703 2001-06-02
1704
1705         * src/folderview.c: folderview_selected()
1706           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1707           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1708         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1709           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1710
1711 2001-05-27
1712
1713         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1714         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1715         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1716           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1717           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1718           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1719           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1720           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1721           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1722           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1723         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1724           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1725         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1726           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1727         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1728         * src/main.c
1729           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1730           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1731
1732 2001-05-26
1733
1734         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1735           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1736           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1737           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
1738         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
1739           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1740         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
1741           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1742         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
1743           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1744
1745 2001-05-22
1746
1747         * README
1748           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1749
1750 2001-05-19
1751
1752         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1753         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
1754         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
1755           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1756         * INSTALL
1757           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
1758
1759 2001-05-18
1760
1761         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
1762           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1763         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
1764           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1765         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
1766         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
1767           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
1768           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
1769         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1770           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
1771
1772 2001-05-17
1773
1774         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
1775           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1776         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1777
1778 2001-05-16
1779
1780         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
1781         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
1782           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
1783           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1784
1785 2001-05-15
1786
1787         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
1788           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1789         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
1790           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1791           folderview_search_new_recursive(),
1792           folderview_have_new_children(),
1793           folderview_search_unread_recursive(),
1794           folderview_have_unread_children(),
1795           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
1796           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1797           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1798
1799 2001-05-14
1800
1801         * src/folder.[ch]
1802           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1803           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1804         * src/compose.c
1805           src/inc.c
1806           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1807           unlink() ¤òºï½ü¡£
1808
1809 2001-05-13
1810
1811         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
1812           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
1813           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1814           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
1815           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1816         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
1817           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
1818         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
1819           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1820           ¤·¤¿¡£
1821         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1822           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1823         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
1824           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1825           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1826
1827 2001-05-13
1828
1829         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
1830         * src/customheader.[ch]
1831           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1832         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1833           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1834         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1835           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
1836           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
1837
1838 2001-05-11
1839
1840         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
1841           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1842         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
1843           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1844
1845 2001-05-10
1846
1847         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1848           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1849         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
1850         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
1851           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1852
1853 2001-05-09
1854
1855         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
1856           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
1857         * src/summaryview.c: summary_print()
1858           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1859         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
1860         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
1861           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
1862           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
1863           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
1864           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1865         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
1866           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
1867         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
1868           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1869           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1870         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
1871           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1872
1873 2001-05-08
1874
1875         * version 0.4.66
1876
1877         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1878         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
1879         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1880           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
1881           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
1882         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
1883           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
1884         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1885           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1886
1887 2001-05-07
1888
1889         * src/prefs_common.c
1890           src/prefs_account.c
1891           src/prefs_filter.c
1892           src/account.c
1893           src/alertpanel.c
1894           src/filesel.c
1895           src/foldersel.c
1896           src/export.c
1897           src/import.c
1898           src/inputdialog.c
1899           src/passphrase.c
1900           src/select-keys.c
1901           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
1902           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
1903           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
1904           ¤òÄɲá£
1905
1906 2001-05-06
1907
1908         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
1909           ¥Þ¡¼¥¸:
1910           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
1911           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1912           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
1913           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1914         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
1915           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
1916
1917 2001-05-05
1918
1919         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
1920           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1921         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
1922         * src/inc.c: pop3_recv_func()
1923           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1924           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1925           ¤·¤¿¡£
1926         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
1927         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
1928           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1929         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
1930         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
1931         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
1932
1933 2001-05-05
1934
1935         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
1936           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1937           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
1938         * src/prefs_display_header.[ch]
1939           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
1940         * src/prefs_display_header.c:
1941           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
1942           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
1943         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
1944         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
1945           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1946         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
1947           disphdr_list ¤òÄɲá£
1948         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
1949           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
1950           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
1951           ½¤Àµ¡£
1952           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
1953         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1954           ¤·¤¿¡£
1955         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
1956           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1957           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
1958           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1959           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1960           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
1961
1962 2001-05-04
1963
1964         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
1965           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
1966         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
1967           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
1968           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
1969         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1970         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
1971           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
1972           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
1973         * src/prefs_common.c
1974           src/prefs_account.c
1975           src/prefs_filter.c
1976           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
1977           ¤·¤¿¡£
1978         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
1979           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1980
1981 2001-05-03
1982
1983         * src/inc.c
1984           src/pop.c
1985           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
1986           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
1987         * src/pop.c
1988           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1989
1990 2001-05-02
1991
1992         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
1993           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
1994         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
1995           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1996
1997 2001-05-01
1998
1999         * version 0.4.65
2000
2001         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
2002         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
2003           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2004         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
2005           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2006           imap_remove_folder(): Äɲá£
2007           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
2008         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
2009           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2010         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2011         * configure.in
2012           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
2013           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
2014
2015 2001-04-30
2016
2017         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
2018           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2019
2020 2001-04-30
2021
2022         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
2023           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
2024           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
2025         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2026           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2027         * src/esmtp.c
2028           src/imap.c
2029           src/news.c
2030           src/nntp.c
2031           src/pop.c
2032           src/recv.c
2033           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2034           ¤·¤¿¡£
2035         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2036
2037 2001-04-28
2038
2039         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2040           ¤·¤¿¡£
2041         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2042           ¤·¤¿¡£
2043
2044 2001-04-27
2045
2046         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2047           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2048         * src/smtp.c
2049           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
2050           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
2051         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
2052           ¤òÄɲá£
2053         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
2054           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
2055         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
2056           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
2057         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
2058           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
2059
2060 2001-04-26
2061
2062         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2063           ½¤Àµ¡£
2064
2065 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2066
2067         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
2068         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
2069         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2070
2071         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
2072
2073         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
2074         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
2075         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2076
2077         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
2078         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
2079         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2080         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2081         ¤·¤¿¡£
2082         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2083
2084         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2085         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2086
2087         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2088         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
2089         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
2090         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
2091
2092         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
2093         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
2094
2095         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2096         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2097         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
2098         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2099         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
2100         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2101         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2102         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
2103
2104         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
2105         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2106
2107         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
2108         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2109         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
2110         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
2111
2112         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
2113         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
2114         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2115         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
2116         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
2117         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
2118         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
2119         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
2120         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2121         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
2122         (sock_connect): Æ±¾å¡£
2123
2124 2001-04-26
2125
2126         * config.h.in: ºï½ü¡£
2127         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
2128         * .cvsignore: Äɲá£
2129         * src/inc.c
2130           src/progressdialog.[ch]
2131           src/pixmaps/complete.xpm
2132           src/pixmaps/continue.xpm
2133           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2134           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2135         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2136
2137 2001-04-25
2138
2139         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
2140           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
2141         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2142         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
2143         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2144
2145 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2146
2147         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2148
2149         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
2150
2151         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
2152         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
2153         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2154         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
2155
2156         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
2157         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2158         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
2159         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
2160         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
2161         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
2162         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
2163         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
2164         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
2165         (hmac_md5): ºï½ü¡£
2166         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
2167         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
2168
2169         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2170         ¤·¤¿¡£
2171
2172         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
2173         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
2174         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2175
2176         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
2177
2178         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2179         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2180
2181         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
2182         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
2183         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2184
2185         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
2186         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2187         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
2188         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
2189         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
2190         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
2191
2192         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
2193         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2194
2195 2001-04-24
2196
2197         * src/prefs_common.[ch]
2198           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
2199           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2200           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2201         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
2202           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
2203           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2204         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2205         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
2206           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2207         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2208           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2209
2210 2001-04-23
2211
2212         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
2213           [sergey]:
2214
2215           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
2216             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2217           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2218             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2219           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2220             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
2221             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2222           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2223
2224         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2225           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2226         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2227           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
2228
2229         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
2230
2231           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
2232             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
2233           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
2234             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2235             prefs_account_privacy_create(),
2236             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
2237             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2238           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
2239           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2240             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
2241             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
2242             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2243           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
2244           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2245             ¤·¤¿¡£
2246
2247 2001-04-22
2248
2249         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2250
2251 2001-04-20
2252
2253         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
2254           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2255         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
2256         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
2257           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
2258         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
2259           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2260         * src/export.c
2261           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
2262           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2263         * src/prefs_common.[ch]
2264           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
2265           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2266
2267 2001-04-19
2268
2269         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2270         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
2271           ¤òÄɲá£
2272         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
2273           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2274         * src/prefs_common.[ch]
2275           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2276         * src/prefs_common.[ch]
2277           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
2278           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2279         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
2280           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
2281
2282 2001-04-18
2283
2284         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
2285           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2286
2287 2001-04-17
2288
2289         * version 0.4.64
2290
2291         * src/automaton.[ch]
2292           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
2293           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2294           thanks)¡£
2295         * src/xml.c: xml_build_tree()
2296           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2297           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2298
2299 2001-04-16
2300
2301         * src/summaryview.c
2302           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2303           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2304           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2305
2306 2001-04-15
2307
2308         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
2309           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2310         * src/folder.c
2311           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
2312           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2313
2314 2001-04-10
2315
2316         * version 0.4.63
2317
2318         * src/folder.[ch]
2319           src/mainwindow.c
2320           src/mh.[ch]
2321           src/procmsg.[ch]
2322           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
2323           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2324         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2325         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
2326           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2327
2328 2001-04-09
2329
2330         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
2331           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2332         * src/inc.c
2333           src/summaryview.[ch]
2334           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2335           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2336         * src/textview.c
2337           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2338
2339 2001-04-08
2340
2341         * ac/Makefile.am: Äɲá£
2342         * Makefile.am
2343           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
2344
2345 2001-04-07
2346
2347         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
2348           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2349         * src/prefs_common.[ch]
2350           src/textview.[ch]
2351           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2352           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2353         * src/gtksctree.c
2354           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2355
2356 2001-04-06
2357
2358         * src/utils.c: copy_file()
2359           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2360           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
2361         * src/procheader.c
2362           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2363           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2364         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
2365           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2366         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
2367           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2368
2369 2001-04-05
2370
2371         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2372           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2373           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2374         * src/gtksctree.c
2375           src/mimeview.c
2376           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2377
2378 2001-04-04
2379
2380         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2381           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2382         * src/prefs_common.[ch]
2383           src/rfc2015.[ch]
2384           src/mimeview.c
2385           src/procmime.[ch]
2386           src/compose.[ch]
2387           src/passphrase.c
2388           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2389           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2390         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2391
2392 2001-04-03
2393
2394         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2395           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2396         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2397           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2398
2399 2001-04-02
2400
2401         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2402           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2403
2404 2001-04-01
2405
2406         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2407           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2408         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2409           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2410           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2411         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2412           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2413         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2414           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2415         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2416           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2417
2418 2001-03-31
2419
2420         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2421           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2422           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2423         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2424           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2425
2426 2001-03-30
2427
2428         * src/pixmaps/deleted.xpm
2429           src/pixmaps/mark.xpm
2430           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2431         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2432           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2433         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2434           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2435
2436 2001-03-29
2437
2438         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2439           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2440         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2441           src/pixmaps/replied.xpm
2442           src/pixmaps/new.xpm
2443           src/pixmaps/unread.xpm
2444           src/compose.c
2445           src/mainwindow.c
2446           src/prefs_common.c
2447           src/procmsg.h
2448           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2449           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2450           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2451           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2452         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2453         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2454           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2455
2456 2001-03-26
2457
2458         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2459           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2460         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2461           ¤·¤¿¡£
2462
2463 2001-03-25
2464
2465         * src/prefs_common.[ch]
2466           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2467           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2468
2469 2001-03-24
2470
2471         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2472           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2473         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2474         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2475
2476 2001-03-23
2477
2478         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2479           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2480
2481 2001-03-22
2482
2483         * src/utils.[ch]
2484           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2485           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2486         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2487           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2488
2489 2001-03-21
2490
2491         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2492           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2493         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2494         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2495
2496 2001-03-19
2497
2498         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2499
2500 2001-03-18
2501
2502         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2503           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2504           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2505           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2506           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2507         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2508           Äɲá£
2509         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2510           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2511         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2512           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2513           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2514         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2515           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2516
2517 2001-03-17
2518
2519         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2520           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2521         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2522           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2523           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2524         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2525
2526 2001-03-15
2527
2528         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2529           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2530         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2531           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2532           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2533
2534 2001-03-13
2535
2536         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2537           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2538
2539 2001-03-12
2540
2541         * version 0.4.62
2542
2543 2001-03-11
2544
2545         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2546           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2547         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2548           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2549         * src/Makefile.am
2550           src/mainwindow.c
2551           src/summaryview.[ch]
2552           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2553           Åý¹ç(thanks!)¡£
2554
2555 2001-03-10
2556
2557         * src/addr_compl.[ch]
2558           src/addressbook.c
2559           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2560           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2561         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2562           ´¹¤¨¤¿¡£
2563         * src/folder.c: folder_init()
2564           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2565           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2566           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2567           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2568           Åý¹ç(thanks!)¡£
2569
2570 2001-03-08
2571
2572         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2573           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2574         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2575           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2576           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2577           g_strsplit().
2578         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2579           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2580           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2581
2582 2001-03-07
2583
2584         * configure.in
2585           src/compose.c
2586           src/prefs.c
2587           src/procmime.c
2588           src/summaryview.c
2589           src/mbox.c
2590           src/recv.c
2591           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2592           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2593           Äɲá£
2594         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2595
2596 2001-03-06
2597
2598         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2599           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2600           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2601         * src/utils.[ch]
2602           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2603           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2604         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2605         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2606
2607 2001-03-05
2608
2609         * src/main.c
2610         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2611
2612 2001-03-04
2613
2614         * src/compose.[ch]
2615           src/main.c
2616           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2617           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2618           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2619           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2620
2621 2001-03-03
2622
2623         * src/esmtp.[ch]
2624           src/smtp.[ch]
2625           src/send.c
2626           src/prefs_account.[ch]
2627           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2628           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2629         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2630           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2631         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2632         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2633           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2634
2635 2001-03-01
2636
2637         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2638           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2639
2640 2001-02-19
2641
2642         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2643           `charset_str' ¤òÄɲá£
2644         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2645           Äɲá£
2646           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2647           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2648           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2649
2650 2001-02-17
2651
2652         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2653           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2654           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2655           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2656         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2657
2658 2001-02-15
2659
2660         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2661           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2662            conv_convert())¡£
2663         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2664           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2665
2666 2001-02-12
2667
2668         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2669
2670 2001-02-11
2671
2672         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2673
2674 2001-02-05
2675
2676         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2677           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2678         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2679           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2680
2681 2001-02-04
2682
2683         * src/gtkutils.[ch]
2684           src/main.c
2685           src/mainwindow.[ch]
2686           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2687           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2688           (thanks!)¡£
2689
2690 2001-02-03
2691
2692         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2693           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2694           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2695           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2696         * src/Makefile.am
2697           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2698           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2699
2700 2001-02-03
2701
2702         * version 0.4.61
2703
2704         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2705           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2706
2707 2001-02-02
2708
2709         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2710           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2711           ½¤Àµ¡£
2712         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2713           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2714           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2715
2716 2001-02-01
2717
2718         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2719
2720 2001-01-31
2721
2722         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2723         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2724           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2725           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2726           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2727         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2728           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2729         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2730           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2731
2732 2001-01-30
2733
2734         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2735           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2736           iswalnum() ¤òÄɲá£
2737         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
2738           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2739           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
2740         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2741         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2742
2743 2001-01-30
2744
2745         * version 0.4.60
2746
2747         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
2748           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2749         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2750           ¤·¤¿¡£
2751         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
2752         * README
2753           README.jp
2754           INSTALL
2755           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2756         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2757
2758 2001-01-29
2759
2760         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
2761           Äɲá£
2762         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
2763           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2764         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2765           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2766         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
2767           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2768
2769 2001-01-28
2770
2771         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
2772           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2773         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
2774         * src/compose.c
2775           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
2776           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2777           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
2778         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
2779           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2780
2781 2001-01-27
2782
2783         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
2784           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
2785         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2786           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
2787         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
2788           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
2789           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
2790           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2791
2792 2001-01-25
2793
2794         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2795           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
2796           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
2797         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2798           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2799         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
2800           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2801         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
2802           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2803         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
2804           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2805         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2806         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
2807
2808 2001-01-24
2809
2810         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2811           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2812
2813 2001-01-23
2814
2815         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2816           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
2817         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
2818         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
2819           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
2820           src/Makefile.am
2821           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
2822           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
2823         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2824           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
2825
2826 2001-01-22
2827
2828         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
2829           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2830         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
2831           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2832
2833 2001-01-21
2834
2835         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
2836         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
2837         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2838           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2839         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2840         * README
2841           README.jp
2842           INSTALL
2843           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2844         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2845         * src/headerwindow.c
2846           src/addressbook.c
2847           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
2848           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2849         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
2850         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2851           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2852         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
2853           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2854         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
2855           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2856         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
2857           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2858
2859 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2860
2861         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2862         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
2863         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
2864
2865         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
2866         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
2867
2868         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
2869
2870         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
2871
2872         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2873         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
2874
2875         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
2876
2877         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
2878         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
2879         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
2880         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
2881
2882         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
2883         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
2884         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
2885         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
2886         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
2887         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
2888         ¤òÄɲá£
2889
2890         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
2891         ¤Î¤òÄɲá£
2892
2893 2001-01-18
2894
2895         * src/gtksctree.[ch]
2896           src/folderview.c
2897           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
2898           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2899         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
2900           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2901         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
2902           ³ç¤Ã¤¿¡£
2903         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
2904           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2905
2906 2001-01-17
2907
2908         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2909           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2910         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
2911           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2912         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2913           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2914
2915 2001-01-15
2916
2917         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
2918           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2919
2920 2001-01-13
2921
2922         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
2923           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2924         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2925           ½¤Àµ¡£
2926
2927 2001-01-13
2928
2929         * version 0.4.52
2930
2931         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
2932           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
2933           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
2934           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
2935
2936 2001-01-11
2937
2938         * src/mainwindow.c
2939           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
2940           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2941         * src/prefs_common.c
2942           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2943
2944 2001-01-10
2945
2946         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
2947           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2948           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
2949           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2950         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
2951           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2952           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2953           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2954         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
2955           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
2956         * configure.in
2957           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2958
2959 2001-01-09
2960
2961         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
2962         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2963         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2964           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2965
2966 2001-01-08
2967
2968         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
2969           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2970
2971 2001-01-07
2972
2973         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2974           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2975         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2976         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2977
2978 2001-01-06
2979
2980         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2981           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
2982           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2983           ¤·¤¿¡£
2984           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
2985           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2986         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
2987           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
2988         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
2989           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2990         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2991
2992 2001-01-05
2993
2994         * src/codeconv.[ch]
2995           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
2996           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2997         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
2998         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
2999
3000 2001-01-04
3001
3002         * src/account.c: account_edit_open()
3003           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
3004           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3005
3006 2001-01-03
3007
3008         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
3009         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
3010           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3011
3012 2001-01-02
3013
3014         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
3015           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3016
3017 2001-01-02
3018
3019         * version 0.4.51
3020
3021         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3022           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3023         * src/send.c: send_message_queue()
3024           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3025           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3026
3027 2001-01-01
3028
3029         * version 0.4.50
3030
3031         * src/folder.[ch]
3032           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3033         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
3034         * src/folder.c
3035           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
3036           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3037           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3038         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3039           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
3040           ¤ò½¤Àµ¡£
3041         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3042
3043 2000-12-31
3044
3045         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
3046           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3047         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3048         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
3049           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
3050
3051 2000-12-29
3052
3053         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
3054           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3055         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
3056           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
3057           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3058           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
3059           ½¤Àµ¡£
3060         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
3061           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
3062           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3063           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
3064           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3065         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3066         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
3067         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3068           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
3069
3070 2000-12-28
3071
3072         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3073
3074 2000-12-27
3075
3076         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
3077         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3078           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3079
3080 2000-12-25
3081
3082         * src/folder.[ch]
3083           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
3084         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
3085           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
3086
3087 2000-12-24
3088
3089         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
3090         * src/pop.c
3091           src/inc.c
3092           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3093         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
3094           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3095
3096 2000-12-23
3097
3098         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3099         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
3100           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3101         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3102         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3103
3104 2000-12-22
3105
3106         * src/main.c
3107           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
3108           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
3109         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
3110           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3111
3112 2000-12-21
3113
3114         * src/mh.[ch]
3115           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
3116           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3117
3118 2000-12-19
3119
3120         * src/compose.c
3121           src/defs.h
3122           src/filter.[ch]
3123           src/folder.[ch]
3124           src/foldersel.[ch]
3125           src/folderview.[ch]
3126           src/imap.[ch]
3127           src/import.c
3128           src/inc.c
3129           src/main.[ch]
3130           src/mainwindow.c
3131           src/mbox.[ch]
3132           src/mh.[ch]
3133           src/news.[ch]
3134           src/prefs_common.c
3135           src/procmsg.[ch]
3136           src/summaryview.[ch]
3137           src/xml.[ch]
3138           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3139           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3140
3141 2000-12-18
3142
3143         * version 0.4.9
3144
3145 2000-12-11
3146
3147         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
3148         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3149         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
3150           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3151         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3152
3153 2000-12-10
3154
3155         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
3156           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
3157
3158 2000-12-09
3159
3160         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
3161
3162 2000-12-07
3163
3164         * version 0.4.8
3165
3166         * src/session.h: Äɲá£
3167         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3168         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3169           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
3170           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
3171           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3172
3173 2000-12-04
3174
3175         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
3176           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3177
3178 2000-12-03
3179
3180         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3181
3182 2000-12-02
3183
3184         * version 0.4.7
3185
3186         * src/mainwindow.c
3187           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3188         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3189           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3190         * src/prefs_account.[ch]
3191           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
3192           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3193         * README
3194           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
3195
3196 2000-12-01
3197
3198         * src/Makefile.am
3199           src/gtkshruler.[ch]
3200           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
3201           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3202
3203 2000-11-27
3204
3205         * src/codeconv.c
3206           src/mainwindow.c
3207           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3208
3209 2000-11-27
3210
3211         * version 0.4.6
3212
3213         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3214
3215 2000-11-26
3216
3217         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
3218           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3219         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
3220         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
3221           ¤òÄɲá£
3222         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
3223         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
3224           ½¤Àµ¡£
3225
3226 2000-11-25
3227
3228         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
3229           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3230         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
3231         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
3232         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
3233
3234 2000-11-24
3235
3236         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
3237         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
3238           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3239         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3240         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
3241           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
3242
3243 2000-11-23
3244
3245         * version 0.4.5
3246
3247         * README
3248           README.jp
3249           INSTALL
3250           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3251
3252 2000-11-22
3253
3254         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3255         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
3256         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
3257           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
3258           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3259         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
3260           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3261
3262 2000-11-18
3263
3264         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
3265           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3266           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
3267         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
3268           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3269         * src/mainwindow.c
3270           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3271
3272 2000-11-17
3273
3274         * src/codeconv.[ch]
3275           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
3276           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3277
3278 2000-11-16
3279
3280         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
3281           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
3282         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
3283           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3284         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
3285           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
3286           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3287
3288 2000-11-14
3289
3290         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
3291           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3292         * src/main.c
3293           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
3294           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3295
3296 2000-11-11
3297
3298         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
3299           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
3300         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
3301           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3302           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3303
3304 2000-11-09
3305
3306         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
3307           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3308         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
3309           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
3310         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3311
3312 2000-11-07
3313
3314         * version 0.4.4
3315
3316         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
3317           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3318           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3319         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
3320           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3321         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
3322           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3323           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
3324           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
3325
3326 2000-11-06
3327
3328         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
3329           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
3330           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3331         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3332
3333 2000-11-02
3334
3335         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
3336           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
3337           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3338
3339 2000-11-01
3340
3341         * src/codeconv.c
3342           src/procmime.c
3343           src/prefs_common.c
3344           src/textview.c
3345           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
3346           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3347           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
3348
3349 2000-11-01
3350
3351         * version 0.4.3
3352
3353         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3354         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3355         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
3356
3357 2000-10-31
3358
3359         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
3360           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3361         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
3362           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
3363         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3364           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
3365           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
3366         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
3367           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
3368           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
3369         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
3370         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
3371           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
3372
3373 2000-10-30
3374
3375         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
3376         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
3377           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
3378
3379 2000-10-25
3380
3381         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
3382           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3383           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3384           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3385         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
3386
3387 2000-10-22
3388
3389         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
3390
3391 2000-10-21
3392
3393         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
3394         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3395           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
3396           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3397         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3398
3399 2000-10-19
3400
3401         * src/compose.c: compose_write_headers(): Áð¹Æ¤òÊݸ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3402           To: ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ø¥Ã¥À¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3403
3404 2000-10-18
3405
3406         * src/procmime.[ch]
3407           src/compose.c
3408           src/headerwindow.[ch]
3409           src/summaryview.c
3410           src/messageview.[ch]
3411           src/mimeview.c
3412           src/textview.c
3413           src/procmsg.[ch]
3414           src/procheader.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òŬÀڤ˰·¤¨¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3415         * src/compose.[ch]
3416           src/summaryview.c: Áð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3417         * src/mainwindow.c
3418           src/summaryview.c
3419           src/mimeview.c: *(GtkWidget **) ¤ò¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤ÇÃÖ¤­
3420           ´¹¤¨¤¿¡£
3421
3422 2000-10-17
3423
3424         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_free(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3425           MsgFlags ¤Ë MSG_QUEUED ¤È MSG_DRAFT ¤òÄɲä·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ QUEUE_DIR
3426           ¤Þ¤¿¤Ï DRAFT_DIR ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3427
3428 2000-10-14
3429
3430         * version 0.4.2
3431
3432         * src/headerview.c
3433           src/messageview.c: ¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤Î±ï¤ò½¤Àµ¡£
3434         * src/gtkutils.h: Sylpheed ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò GtkWidget ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤¹¤ë
3435           ¥Þ¥¯¥í GTK_WIDGET_PTR() ¤òÄɲá£
3436         * src/utils.c: remove_return(), remove_space(): segmentation fault
3437           ¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3438         * src/compose.[ch]
3439           src/mainwindow.c
3440           src/summaryview.c: `źÉդȤ·¤ÆžÁ÷' ¤ò¼ÂÁõ¡£
3441         * src/utils.[ch]: open_uri(): textview.c ¤È manual.c ¤«¤é URI ¤ò
3442           ³«¤¯´Ø¿ô¤ò°ÜÆ°¡£
3443
3444 2000-10-13
3445
3446         * src/mainwindow.c
3447           src/summaryview.c
3448           src/compose.[ch]
3449           src/prefs_common.[ch]: `°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®' ¤òºï½ü¤·¡¢`Á´°÷¤ËÊÖ¿®' ¤ò
3450           Äɲá£ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3451           ¤òÄɲá£
3452
3453 2000-10-12
3454
3455         * src/folderview.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ÎºÆÉÁ²è¤Ë GTK_EVENTS_FLUSH()
3456           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtkut_wait_for_draw() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3457         * src/codeconv.[ch]
3458           src/mainwindow.c
3459           src/prefs_common.c: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4,13)
3460           ¤òÄɲá£
3461         * src/compose.c: compose_send(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3462           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3463
3464 2000-10-11
3465
3466         * src/account.c: account_edit_close(): ºÇ½é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿
3467           ¤È¤­¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3468         * configure.in: es ¤ò ALL_LINGUAS ¤ËÄɲá£
3469
3470 2000-10-10
3471
3472         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ²Äǽ¤Ê¤é libkcc ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
3473           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3474           conv_get_code_conv_func(): ÉÔÌÀ¤Ê¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3475           ¤·¤¿¡£
3476         * src/folderview.c: folderview_update_msg_num(): ¥¹¥¿¥¤¥ëÊѹ¹
3477           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3478
3479 2000-10-09
3480
3481         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢
3482           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3483         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
3484           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3485
3486 2000-10-06
3487
3488         * README, README.jp: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃø¼Ô̾¤ò½¤Àµ¡£
3489
3490 2000-10-05
3491
3492         * src/headerview.[ch]
3493           src/messageview.[ch]: GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë GtkLabel ¤ò
3494           »È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3495         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Ç
3496           ¤«¤Ä libjconv ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ÉÔǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë
3497           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3498
3499 2000-10-04
3500
3501         * src/procmime.[ch]
3502           src/messageview.c
3503           src/mimeview.c
3504           src/textview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê˾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç²òÀϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3505           ½¤Àµ¡£
3506         * src/imap.c: imap_parse_address(): ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3507
3508 2000-10-03
3509
3510         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_path() ¤òÄɲá£
3511         * src/recv.c: recv_bytes_write(): CR+LF -> LF ÊÑ´¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3512         * src/imap.[ch]: IMAPSession Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð `group' ¤Î̾Á°¤ò `mbox'
3513           ¤ËÊѹ¹¡£
3514           imap_gen_send(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3515           ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÇË´þ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3516         * src/folderview.c: folderview_write_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò
3517           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3518         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿
3519           RFC822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ªÃ¼¤Î¶­³¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3520         * src/prefs_common.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È
3521           ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎξÊý¤ËÊѹ¹¡£
3522
3523 2000-10-02
3524
3525         * src/imap.c: imap_get_uncached_messages(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ù
3526           ¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3527           imap_session_get_message_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3528           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3529         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂбþ¡£
3530         *src/news.c: news_get_article_info(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3531           ¾ì¹ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3532
3533 2000-10-01
3534
3535         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3536         * src/folderview.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë
3537           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3538         * src/imap.[ch]: imap_session_get(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊ󤫤é IMAP4
3539           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3540
3541 2000-09-30
3542
3543         * src/imap.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3544         * src/summaryview.[ch]
3545           src/procmsg.c
3546           src/recv.[ch]: IMAP4 Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3547         * src/folderview.c: ¤µ¤é¤Ë IMAP4 ¤ò¼ÂÁõ¡£
3548         * src/procmsg.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3549           ÊÖ¤¹ procmsg_get_message_file() ¤òÄɲá£
3550         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_wait_for_draw(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
3551           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÉԲĻë¾õÂ֤ξì¹ç¤Ë½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3552
3553 2000-09-28
3554
3555         * src/folderview.[ch]: IMAP4 ´Ø·¸¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
3556
3557 2000-09-28
3558
3559         * version 0.4.1
3560
3561         * src/main.h: IMAP_CACHE_DIR ¤òÄɲá£
3562         * src/utils.[ch]: get_imap_cache_dir() ¤òÄɲá£
3563         * src/procmsg.h: M_IMAP ¤ò MsgType ¤ËÄɲä·¡¢ MSG_IMAP ¤ò MsgFlags
3564           ¤ËÄɲᣥޥ¯¥í MSG_IS_IMAP() ¤òÄɲá£
3565         * src/codeconv.c: setlocale() ¤Î¤¿¤á¤Ë `#include <locale.h>' ¤òÄɲá£
3566         * sylpheed.spec: %files ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3567
3568 2000-09-27
3569
3570         * version 0.4.0
3571
3572         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): Ê¸»úÎó¤ò strncasecmp()
3573           ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3574         * src/compose.c: comopse_reply_parse_header(): OE5 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®
3575           ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê References: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò :(
3576
3577 2000-09-26
3578
3579         * src/prefs_common.c
3580           src/prefs_account.c: ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3581
3582 2000-09-26
3583
3584         * version 0.3.99
3585
3586         * src/*.[ch]: ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀèƬ¤ËÃøºî¸¢É½¼¨¤òÄɲá£
3587         * src/compose.c: compose_write_attach(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¥¨¥ó¥³¡¼¥É
3588           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3589
3590 2000-09-25
3591
3592         * src/mainwindow.c: ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ò½¤Àµ¡£
3593         * src/compose.c
3594           src/codeconv.[ch]: compose_encode_header() ¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3595           libjconv ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ¡£
3596         * src/utils.c: strdup_mbstowcs(), strdup_wcstombs(): ³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3597           ¥á¥â¥ê¤òºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë g_realloc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3598         * src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3599         * src/compose.c: compose_send(): Â¿½ÅÁ÷¿®¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÓ¾¥í¥Ã¥¯¤ò
3600           Äɲá£
3601         * configure.in: '--enable-ipv6=no' ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¡£
3602         * src/compose.c: compose_write_attach(): ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3603           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3604         * src/procmsg.c: procmsg_get_last_message_number(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ò
3605           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3606           procmsg_move_messages_with_dest(): Æ±Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿
3607           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3608         * src/utils.c: is_ascii_str(): '\t', ' ', '\r', '\n' ¤¬ ASCII Ê¸»ú
3609           ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3610
3611 2000-09-24
3612
3613         * src/compose.c
3614           src/procmime.[ch]: libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ :)
3615         * src/codeconv.[ch]: °ú¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æʸ»úÎó¤Î
3616           ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë conv_codeset_strdup() ¤òÄɲá£
3617         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎ󤬠7bit ASCII ¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë
3618           is_ascii_str() ¤òÄɲá£
3619         * src/procmime.[ch]
3620           src/codeconv.[ch]: Ê¸»ú½¸¹ç´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò codeconv.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3621         * BONAIM ¤µ¤óºî¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3622
3623 2000-09-23
3624
3625         * configure.in
3626           src/compose.c
3627           src/gtkutils.c
3628           src/mainwindow.c
3629           src/procmime.[ch]
3630           src/textview.c
3631           src/unmime.[ch]: libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¡¢UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Î
3632           locale ¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÈõ¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3633         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÇÊ̤Υ¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì
3634           ¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3635
3636 2000-09-20
3637
3638         * src/prefs_common.[ch]
3639           src/textview.c: ´Êά¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3640           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3641         * src/codeconv.[ch]: MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¡¢
3642           ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë´Ø¿ô conv_unmime_header() ¤òÄɲá£
3643           conv_unreadable_latin() ¤òÄɲä·¡¢ conv_latintodisp() ¤ò½¤Àµ¡£
3644         * src/messageview.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò
3645           ÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3646
3647 2000-09-17
3648
3649         * src/imageview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾õÂ֤ΤȤ­
3650           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3651         * src/prefs_common.c: ³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë
3652           `xemacs %s' ¤òÄɲá£
3653
3654 2000-09-16
3655