5c726fa274ed0f4be9205adeb7a3dcc00dc71f2d
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2003-01-16
2
3         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
4           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
5
6 2003-01-16
7
8         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
9           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
10         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
11           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
12         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
13           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
14           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
15           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
16         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
17           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
18
19 2003-01-15
20
21         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
22           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
23
24 2003-01-15
25
26         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
27         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
28         * src/compose.c:
29           compose_write_to_file()
30           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
31           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
32           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
33         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
34           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
35           ¤·¤¿¡£
36         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
37           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
38
39 2003-01-14
40
41         * src/folderview.c
42           src/summaryview.c
43           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
44           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
45
46 2003-01-14
47
48         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
49
50 2003-01-13
51
52         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
53           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
54         * src/about.c
55           src/imap.c
56           src/mainwindow.c
57           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
58
59 2003-01-10
60
61         * src/compose.c
62           src/folderview.c
63           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
64         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
65           ¤·¤¿¡£
66           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
67
68 2003-01-09
69
70         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
71           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
72         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
73
74 2003-01-08
75
76         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
77           conv_code_converter_new()
78           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
79           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
80           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
81           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
82           ¤·¤¿¡£
83
84 2003-01-06
85
86         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
87           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
88         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
89         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
90           ºï½ü¡£
91         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
92           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
93
94 2002-12-25
95
96         * version 0.8.8
97
98 2002-12-25
99
100         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
101           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
102
103 2002-12-25
104
105         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
106           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
107         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
108           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
109           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
110           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
111         * src/mh.c
112           src/imap.c
113           src/news.c
114           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
115           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
116           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
117         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
118
119 2002-12-20
120
121         * version 0.8.7
122
123 2002-12-20
124
125         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
126         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
127           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
128
129 2002-12-20
130
131         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
132           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
133
134 2002-12-19
135
136         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
137         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
138           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
139           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
140           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
141           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
142
143 2002-12-19
144
145         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
146           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
147           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
148
149 2002-12-18
150
151         * src/mainwindow.c:
152           set_charset_cb()
153           sort_summary_cb()
154           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
155           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
156
157 2002-12-18
158
159         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
160           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
161           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
162         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
163           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
164
165 2002-12-18
166
167         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
168           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
169
170 2002-12-18
171
172         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
173           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
174           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
175           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
176           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
177
178 2002-12-17
179
180         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
181         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
182           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
183           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
184         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
185           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
186           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
187         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
188           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
189         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
190           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
191           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
192
193 2002-12-13
194
195         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
196           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
197           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
198         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
199           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
200           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
201           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
202           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
203         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
204           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
205           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
206           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
207           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
208           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
209         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
210           ¤Ë°ÜÆ°¡£
211
212 2002-12-05
213
214         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
215           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
216
217 2002-12-05
218
219         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
220           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
221
222 2002-12-03
223
224         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
225           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
226         * acconfig.h: ºï½ü¡£
227         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
228           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
229         * ac/check-type.m4
230           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
231
232 2002-11-29
233
234         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
235           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
236
237 2002-11-28
238
239         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
240           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
241         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
242           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
243           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
244
245 2002-11-27
246
247         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
248
249 2002-11-27
250
251         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
252           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
253
254 2002-11-26
255
256         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
257
258 2002-11-26
259
260         * src/account.[ch]:
261           account_find_from_message_file()
262           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
263           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
264           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
265         * src/compose.c:
266           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
267           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
268           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
269
270 2002-11-26
271
272         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
273           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
274
275 2002-11-25
276
277         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
278
279 2002-11-22
280
281         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
282         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
283
284 2002-11-22
285
286         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
287           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
288
289 2002-11-21
290
291         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
292           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
293         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
294
295 2002-11-20
296
297         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
298         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
299         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
300           ¤ËʬΥ¡£
301           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
302           ¤ËÊѹ¹¡£
303           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
304         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
305           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
306
307 2002-11-18
308
309         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
310         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
311           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
312
313 2002-11-18
314
315         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
316           ¤µ¤ó thanks)¡£
317         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
318           ºï½ü¡£
319         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
320           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
321           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
322         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
323           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
324
325 2002-11-15
326
327         * version 0.8.6
328
329 2002-11-13
330
331         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
332
333 2002-11-12
334
335         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
336           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
337
338 2002-11-11
339
340         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
341           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
342
343 2002-11-11
344
345         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
346           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
347           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
348           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
349
350 2002-11-07
351
352         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
353           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
354         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
355           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
356
357 2002-11-06
358
359         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
360           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
361
362 2002-11-06
363
364         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
365           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
366           compose_reply()
367           compose_forward()
368           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
369           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
370           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
371           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
372           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
373           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
374         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
375           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
376
377 2002-11-05
378
379         * src/gtkutils.[ch]:
380           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
381           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
382           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
383           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
384         * src/alertpanel.c
385           src/folderview.c
386           src/headerview.c
387           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
388           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
389         * src/compose.c
390           src/sourcewindow.c
391           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
392
393 2002-10-29
394
395         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
396
397 2002-10-29
398
399         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
400           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
401           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
402         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
403         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
404         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
405
406 2002-10-28
407
408         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
409           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
410
411 2002-10-25
412
413         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
414           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
415           ¤·¤¿¡£
416           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
417
418 2002-10-24
419
420         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
421         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
422           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
423           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
424           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
425         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
426           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
427           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
428           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
429           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
430         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
431         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
432
433 2002-10-11
434
435         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
436           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
437
438 2002-10-10
439
440         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
441           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
442
443 2002-10-09
444
445         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
446         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
447           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
448           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
449           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
450         * src/inc.[ch]
451           src/pop.c
452           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
453           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
454
455 2002-10-08
456
457         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
458         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
459           ¤òʬΥ¡£
460           compose_reply()
461           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
462           ¤·¤¿¡£
463         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
464
465 2002-10-08
466
467         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
468           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
469         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
470           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
471
472 2002-10-08
473
474         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
475         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
476           ¤ò¼ÂÁõ¡£
477
478 2002-10-07
479
480         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
481           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
482         * src/folderview.c:
483           folderview_button_pressed()
484           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
485           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
486
487 2002-10-07
488
489         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
490           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
491         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
492           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
493         * src/folderview.c:
494           folderview_rm_imap_server_cb()
495           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
496           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
497
498 2002-10-04
499
500         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
501           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
502         * inc_pop3_session_do():
503           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
504           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
505
506 2002-10-04
507
508         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
509         * src/compose.c:
510           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
511           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
512           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
513         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
514         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
515           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
516         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
517           Äɲá£
518
519 2002-10-04
520
521         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
522
523 2002-10-03
524
525         * version 0.8.5
526
527 2002-10-03
528
529         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
530           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
531
532 2002-10-03
533
534         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
535           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
536           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
537           compose_write_headers()
538           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
539           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
540           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
541           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
542         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
543           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
544         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
545
546 2002-10-03
547
548         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
549           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
550
551 2002-10-02
552
553         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
554           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
555
556 2002-10-02
557
558         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
559           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
560         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
561           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
562         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
563           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
564
565 2002-10-02
566
567         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
568           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
569           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
570
571 2002-10-01
572
573         * version 0.8.4
574
575 2002-10-01
576
577         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
578           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
579         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
580           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
581
582 2002-09-30
583
584         * INSTALL
585           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
586
587 2002-09-30
588
589         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
590           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
591         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
592           ¤òÄɲá£
593
594 2002-09-27
595
596         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
597           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
598
599 2002-09-26
600
601         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
602           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
603           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
604           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
605         * src/mainwindow.c
606           src/prefs_common.c
607           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
608           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
609         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
610           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
611
612 2002-09-25
613
614         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
615           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
617           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
618
619 2002-09-24
620
621         * src/addr_compl.c:
622           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
623           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
624         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
625           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
626           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
627           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
628           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
629           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
630           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
631         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
632         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
633           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
634
635 2002-09-20
636
637         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
638         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
639           Äɲá£
640           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
641           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
642
643 2002-09-19
644
645         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
646
647 2002-09-19
648
649         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
650           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
651           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
652         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
653           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
654
655 2002-09-19
656
657         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
658           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
659
660 2002-09-16
661
662         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
663           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
664
665 2002-09-15
666
667         * version 0.8.3
668
669 2002-09-15
670
671         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
672           bg_BG locale ¤òÄɲá£
673
674 2002-09-11
675
676         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
677           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
678           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
679           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
680
681 2002-09-11
682
683         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
684           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
685           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
686           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
687
688 2002-09-10
689
690         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
691           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
692           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
693         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
694           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
695
696 2002-09-06
697
698         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
699
700 2002-09-06
701
702         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
703           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
704
705 2002-09-04
706
707         * src/folder.c:
708           folder_tree_destroy()
709           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
710         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
711           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
712           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
713
714 2002-09-03
715
716         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
717           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
718         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
719           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
720
721 2002-09-02
722
723         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
724
725 2002-08-30
726
727         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
728         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
729           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
730           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
731           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
732           ¤Ë°ÜÆ°¡£
733           inc_start()
734           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
735           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
736           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
737           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
738           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
739         * src/pop.[ch]
740           pop3_getauth_pass_recv()
741           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
742           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
743         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
744           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
745         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
746           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
747
748 2002-08-29
749
750         * src/inc.[ch]
751           src/pop.c
752           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
753           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
754         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
755           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
756
757 2002-08-28
758
759         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
760           ÊÖ¤¹¡£
761         * src/imap.c
762           src/news.c
763           imap_folder_destroy()
764           imap_remove_msg()
765           imap_remove_all_msg()
766           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
767           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
768         * src/utils.c:
769           file_exist()
770           is_dir_exist()
771           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
772           remove_all_files()
773           remove_numbered_files()
774           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
775
776 2002-08-28
777
778         * src/folder.[ch]
779           src/imap.[ch]
780           src/mh.[ch]
781           src/news.[ch]
782           src/session.[ch]
783           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
784           ¤·¤¿¡£
785
786 2002-08-27
787
788         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
789         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
790         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
791         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
792
793 2002-08-26
794
795         * version 0.8.2
796
797 2002-08-26
798
799         * src/compose.c:
800           join_next_line()
801           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
802           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
803         * NEWS
804           TODO
805           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
806         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
807
808 2002-08-23
809
810         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
811         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
812
813 2002-08-23
814
815         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
816
817 2002-08-23
818
819         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
820         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
821
822 2002-08-22
823
824         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
825           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
826
827 2002-08-21
828
829         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
830           join_next_line()
831           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
832           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
833
834 2002-08-21
835
836         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
837           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
838
839 2002-08-19
840
841         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
842           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
843
844 2002-08-16
845
846         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
847           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
848
849 2002-08-16
850
851         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
852           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
853         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
854           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
855         * src/folderview.[ch]:
856           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
857           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
858           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
859           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
860         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
861           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
862           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
863           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
864           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
865           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
866         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
867           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
868
869 2002-08-09
870
871         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
872           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
873           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
874           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
875         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
876         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
877           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
878         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
879           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
880           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
881
882 2002-08-08
883
884         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
885           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
886
887 2002-08-08
888
889         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
890         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
891         * src/prefs_account.c
892           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
893           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
894         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
895         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
896
897 2002-08-08
898
899         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
900           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
901         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
902         * src/compose.c
903           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
904           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
905           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
906           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
907
908 2002-08-08
909
910         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
911           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
912
913 2002-08-08
914
915         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
916           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
917           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
918           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
919           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
920
921 2002-08-07
922
923         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
924         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
925
926 2002-08-07
927
928         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
929         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
930           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
931         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
932
933 2002-08-06
934
935         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
936         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
937           ÄûÀµ¡£
938
939 2002-08-06
940
941         * src/compose.c: compose_write_to_file():
942           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
943           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
944           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
945           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
946         * src/utils.[ch]:
947           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
948         * src/passphrase.c
949           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
950           ¤ËÊѹ¹¡£
951         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
952           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
953         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
954           ¤Ëɽ¼¨¡£
955         * src/rfc2015.c
956           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
957
958 2002-08-06
959
960         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
961           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
962
963 2002-08-05
964
965         * src/compose.c
966           src/passphrase.[ch]
967           src/rfc2015.[ch]
968           src/prefs_account.[ch]
969           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
970           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
971
972 2002-08-05
973
974         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
975           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
976
977 2002-08-04
978
979         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
980           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
981
982 2002-08-01
983
984         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
985           ½¤Àµ¡£
986         * src/utils.c:
987           log_print()
988           log_message()
989           log_warning()
990           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
991
992 2002-07-31
993
994         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
995
996 2002-07-31
997
998         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
999           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
1000         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1001
1002 2002-07-31
1003
1004         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
1005           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
1006           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
1007
1008 2002-07-29
1009
1010         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1011         * src/main.c:
1012           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
1013           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1014           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
1015           prohibit_duplicate_launch()
1016           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
1017         * src/compose.c
1018           src/mainwindow.c
1019           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
1020           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1021
1022 2002-07-29
1023
1024         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
1025           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
1026
1027 2002-07-26
1028
1029         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
1030           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
1031           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
1032           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1033         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
1034           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1035         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
1036
1037 2002-07-26
1038
1039         * src/inc.c
1040           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
1041           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1042           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1043
1044 2002-07-25
1045
1046         * version 0.8.1
1047
1048 2002-07-24
1049
1050         * src/addressbook.c
1051           src/editaddress.c
1052           src/editgroup.c
1053           src/editldap_basedn.c
1054           src/importldif.c
1055           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
1056           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1057         * src/importldif.h
1058           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
1059
1060 2002-07-23
1061
1062         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
1063           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1064
1065 2002-07-23
1066
1067         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
1068           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1069         * src/codeconv.c:
1070           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1071           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1072           conv_unmime_header_overwrite()
1073           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
1074           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1075
1076 2002-07-14
1077
1078         * version 0.8.0
1079
1080 2002-07-14
1081
1082         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1083
1084 2002-07-12
1085
1086         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
1087
1088 2002-07-11
1089
1090         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1091
1092 2002-07-11
1093
1094         * src/codeconv.c
1095           src/compose.c
1096           src/smtp.c
1097           src/unmime.c
1098           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1099           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
1100         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
1101         * COPYING
1102           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1103
1104 2002-07-10
1105
1106         * src/codeconv.c
1107           src/procmime.c
1108           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
1109           unmime_header()
1110           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
1111         * src/procheader.c:
1112           procheader_get_one_field()
1113           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1114
1115 2002-07-08
1116
1117         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
1118         * COPYING
1119           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
1120         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
1121           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1122         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
1123
1124 2002-07-05
1125
1126         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
1127           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1128         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
1129           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
1130           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1131
1132 2002-07-05
1133
1134         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1135           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
1136         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
1137
1138 2002-07-04
1139
1140         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
1141           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
1142           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1143
1144 2002-07-04
1145
1146         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1147
1148 2002-07-02
1149
1150         * src/prefs_common.[ch]
1151           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1152
1153 2002-07-01
1154
1155         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
1156           ¤ËÂбþ¡£
1157
1158 2002-06-28
1159
1160         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1161           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
1162           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1163         * src/prefs_common.[ch]
1164           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
1165           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1166
1167 2002-06-28
1168
1169         * configure.in
1170           src/Makefile.am
1171           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1172           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
1173
1174 2002-06-27
1175
1176         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
1177           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1178         * src/send.c
1179           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
1180           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1181           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1182
1183 2002-06-25
1184
1185         * src/prefs_common.[ch]
1186           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
1187
1188 2002-06-25
1189
1190         * src/summaryview.[ch]
1191           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1192           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1193
1194 2002-06-20
1195
1196         * src/folderview.c
1197           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
1198           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1199
1200 2002-06-19
1201
1202         * src/messageview.[ch]:
1203           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
1204           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1205           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
1206           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
1207         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1208           ¤·¤¿¡£
1209         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
1210           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
1211           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
1212           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
1213
1214 2002-06-19
1215
1216         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
1217           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
1218           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
1219
1220 2002-06-18
1221
1222         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
1223           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
1224           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1225
1226 2002-06-18
1227
1228         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
1229           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1230         * src/imap.c:
1231           imap_move_msg()
1232           imap_move_msgs_with_dest()
1233           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
1234           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1235           imap_parse_envelope()
1236           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
1237           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
1238           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1239           imap_parse_one_address()
1240           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
1241           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
1242           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1243         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
1244           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1245
1246 2002-06-17
1247
1248         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1249
1250 2002-06-15
1251
1252         * version 0.7.8
1253
1254 2002-06-13
1255
1256         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
1257           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1258           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1259         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
1260           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
1261         * src/summaryview.c: summary_sort():
1262           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1263         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1264
1265 2002-06-12
1266
1267         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
1268           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1269
1270 2002-06-11
1271
1272         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1273         * src/inc.[ch]:
1274           inc_get_uidl_table()
1275           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
1276           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
1277           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
1278           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1279           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
1280           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1281
1282 2002-06-09
1283
1284         * version 0.7.7
1285
1286 2002-06-07
1287
1288         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
1289           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1290         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1291
1292 2002-06-04
1293
1294         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
1295           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1296
1297 2002-06-04
1298
1299         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
1300           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1301           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
1302
1303 2002-06-04
1304
1305         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
1306           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1307           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
1308         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1309
1310 2002-05-31
1311
1312         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
1313         * src/folder.[ch]:
1314           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
1315           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
1316           src/mainwindow.c
1317           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
1318           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
1319           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
1320
1321 2002-05-30
1322
1323         * src/account.c
1324           src/news.[ch]
1325           src/nntp.[ch]
1326           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1327         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1328           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
1329           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
1330
1331 2002-05-30
1332
1333         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1334         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
1335
1336 2002-05-29
1337
1338         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
1339           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1340
1341 2002-05-29
1342
1343         * src/pop.[ch]
1344           src/inc.c
1345           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1346         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
1347
1348 2002-05-28
1349
1350         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
1351           Âбþ¡£
1352         * src/imap.[ch]
1353           src/ssl.h
1354           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1355         * src/send.c
1356           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
1357
1358 2002-05-28
1359
1360         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1361         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
1362
1363 2002-05-27
1364
1365         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1366           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1367         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
1368
1369 2002-05-23
1370
1371         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
1372           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1373           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
1374           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1375           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
1376           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1377
1378 2002-05-22
1379
1380         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
1381           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
1382           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
1383
1384 2002-05-22
1385
1386         * src/compose.c:
1387           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
1388           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1389           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
1390           ¤ò½¤Àµ¡£
1391         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
1392           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
1393
1394 2002-05-21
1395
1396         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1397           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
1398           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
1399           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1400           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
1401           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1402           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
1403           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1404
1405 2002-05-20
1406
1407         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
1408           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
1409           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
1410
1411 2002-05-19
1412
1413         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1414           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
1415           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1416         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
1417         * src/summary_search.c
1418           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
1419           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1420
1421 2002-05-17
1422
1423         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1424         * src/summaryview.[ch]:
1425           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
1426
1427 2002-05-17
1428
1429         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
1430           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1431           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
1432           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
1433           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
1434         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
1435           ¹¹¿·¡£
1436
1437 2002-05-16
1438
1439         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
1440           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
1441         * src/procmime.c:
1442           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
1443           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1444           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
1445           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
1446         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
1447           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1448           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
1449           ¤ËÄɲ乤롣
1450           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
1451
1452 2002-05-16
1453
1454         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1455           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
1456           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
1457           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
1458           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
1459           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1460           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
1461           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
1462           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
1463
1464 2002-05-15
1465
1466         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1467           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1468
1469 2002-05-14
1470
1471         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
1472         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
1473           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
1474           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
1475         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
1476           ºï½ü¡£
1477
1478 2002-05-13
1479
1480         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
1481           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1482
1483 2002-05-12
1484
1485         * version 0.7.6
1486
1487 2002-05-12
1488
1489         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1490           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
1491         * faq/de/*
1492           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
1493         * faq/en/*
1494           faq/es/*
1495           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
1496         * src/manual.[ch]
1497           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
1498
1499 2002-05-11
1500
1501         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1502           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1503
1504 2002-05-11
1505
1506         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
1507           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1508         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
1509           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
1510           ¤Çɽ¼¨¡£
1511         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1512           À¸À®¡£
1513
1514 2002-05-11
1515
1516         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1517         * src/inc.c
1518           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
1519           »ÈÍÑ¡£
1520           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1521           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1522
1523 2002-05-10
1524
1525         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
1526           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1527
1528 2002-05-10
1529
1530         * src/folderview.c
1531           src/prefs_common.[ch]
1532           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
1533           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1534
1535 2002-05-09
1536
1537         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1538           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1539         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
1540           ¤òÄɲá£
1541         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1542           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
1543           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
1544
1545 2002-05-08
1546
1547         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
1548           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1549           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
1550         * src/utils.[ch]:
1551           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
1552           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
1553
1554 2002-05-08
1555
1556         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
1557           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1558           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
1559           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
1560
1561 2002-05-07
1562
1563         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
1564           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
1565         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
1566           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
1567
1568 2002-05-02
1569
1570         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
1571           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
1572           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1573         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1574           ¤·¤¿¡£
1575         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1576         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
1577           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1578           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
1579
1580 2002-04-25
1581
1582         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
1583           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
1584         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
1585           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1586
1587 2002-04-23
1588
1589         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
1590           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1591         * src/folderview.c: folderview_select()
1592           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
1593           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
1594
1595 2002-04-21
1596
1597         * version 0.7.5
1598
1599 2002-04-21
1600
1601         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1602
1603 2002-04-21
1604
1605         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
1606           ½¤Àµ¡£
1607         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
1608           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1609         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
1610           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1611         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
1612           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
1613
1614 2002-04-21
1615
1616         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1617           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
1618           mh_add_msg()
1619           mh_do_move()
1620           mh_do_move_msgs_with_dest()
1621           mh_copy_msg()
1622           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1623         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
1624           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1625         * src/imap.c:
1626           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
1627           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1628           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1629           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1630           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
1631           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
1632
1633 2002-04-20
1634
1635         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1636         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
1637           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1638
1639 2002-04-17
1640
1641         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
1642
1643 2002-04-17
1644
1645         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1646           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1647           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1648           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1649         * src/folderview.c:
1650           folderview_rename_folder_cb()
1651           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
1652           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
1653           ¤ÈÅý¹ç¡£
1654
1655 2002-04-15
1656
1657         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
1658           ÊÖ¤¹¡£
1659         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
1660           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
1661
1662 2002-04-15
1663
1664         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
1665           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1666         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1667           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1668           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1669         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
1670
1671 2002-04-15
1672
1673         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
1674           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1675         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1676           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
1677         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1678         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1679           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
1680           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
1681         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1682
1683 2002-04-14
1684
1685         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
1686           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1687
1688 2002-04-12
1689
1690         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
1691         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1692           ¤·¤¿¡£
1693           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
1694           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1695
1696 2002-04-11
1697
1698         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
1699           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1700         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1701           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1702           imap_get_uncached_messages()
1703           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1704
1705 2002-04-11
1706
1707         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
1708           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
1709
1710 2002-04-09
1711
1712         * src/prefs_account.c
1713           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1714
1715 2002-04-09
1716
1717         * src/smtp.[ch]
1718           src/send.c
1719           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
1720           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
1721           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
1722           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1723           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1724           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1725           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
1726           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
1727           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1728         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1729         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1730
1731 2002-04-08
1732
1733         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
1734           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1735
1736 2002-04-06
1737
1738         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1739           ¤·¤¿¡£
1740         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
1741           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
1742
1743 2002-04-05
1744
1745         * src/filter.c
1746           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
1747           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
1748           src/prefs_account.c
1749           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
1750           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1751
1752 2002-04-05
1753
1754         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1755           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1756           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
1757           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
1758           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
1759           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
1760           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1761           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
1762           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
1763         * src/export.c
1764           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
1765           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1766
1767 2002-04-03
1768
1769         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
1770           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1771           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1772           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
1773           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1774         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
1775
1776 2002-04-02
1777
1778         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1779         * src/compose.c:
1780           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
1781           compose_queue()
1782           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1783         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
1784           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
1785         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
1786         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
1787         * src/procmsg.[ch]:
1788           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
1789           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
1790           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1791           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1792           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1793         * src/summaryview.c:
1794           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
1795           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
1796           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1797
1798 2002-04-01
1799
1800         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
1801           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1802
1803 2002-04-01
1804
1805         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
1806           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1807           ½¤Àµ¡£
1808         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
1809         * ac/README: Äɲá£
1810         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
1811           ac/missing/gettext.m4
1812           ac/missing/gpgme.m4
1813           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
1814
1815 2002-03-29
1816
1817         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
1818           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
1819         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
1820           ¥Þ¡¼¥¯¡£
1821         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
1822           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1823
1824 2002-03-28
1825
1826         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1827         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
1828           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1829         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1830           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1831
1832 2002-03-27
1833
1834         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1835           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
1836           compose_send()
1837           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1838         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
1839
1840 2002-03-26
1841
1842         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
1843           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1844
1845 2002-03-26
1846
1847         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
1848           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1849         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
1850           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1851           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1852
1853 2002-03-25
1854
1855         * src/folderview.c:
1856           folderview_rename_folder_cb()
1857           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
1858           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1859         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
1860
1861 2002-03-23
1862
1863         * src/compose.c
1864           src/mainwindow.c
1865           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
1866           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
1867
1868 2002-03-23
1869
1870         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
1871           ¤·¤¿¡£
1872         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1873           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
1874           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1875           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
1876           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
1877           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1878         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
1879           ¤·¤¿¡£
1880
1881 2002-03-23
1882
1883         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
1884           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
1885         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
1886           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
1887         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
1888           ¤Çɽ¼¨¡£
1889
1890 2002-03-23
1891
1892         * src/foldersel.c
1893           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
1894         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
1895           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
1896           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
1897
1898 2002-03-22
1899
1900         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1901         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
1902           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1903           src/imap.[ch]:
1904           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
1905           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
1906           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
1907           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1908           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
1909           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1910           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1911           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1912           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1913
1914 2002-03-20
1915
1916         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
1917           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1918         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
1919           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
1920
1921 2002-03-20
1922
1923         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1924           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1925         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
1926           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1927           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
1928           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
1929
1930 2002-03-20
1931
1932         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
1933           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1934           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1935           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
1936
1937 2002-03-19
1938
1939         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
1940
1941 2002-03-19
1942
1943         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
1944           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
1945         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1946           À¸À®¡£
1947         * src/foldersel.c
1948           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
1949         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1950         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
1951         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
1952           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1953
1954 2002-03-18
1955
1956         * src/folderview.c
1957           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1958           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
1959           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1960           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
1961           imap_cmd_rename()
1962           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
1963           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
1964
1965 2002-03-17
1966
1967         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
1968           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
1969           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
1970           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1971           imap_modified_utf7_to_locale()
1972           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
1973           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1974           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
1975           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
1976
1977 2002-03-14
1978
1979         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1980           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1981           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
1982           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
1983
1984 2002-03-13
1985
1986         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
1987           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
1988         * src/account.c
1989           src/addrbook.c
1990           src/addrindex.c
1991           src/compose.c
1992           src/imap.c
1993           src/inc.c
1994           src/jpilot.c
1995           src/ldif.c
1996           src/mbox.c
1997           src/mimeview.c
1998           src/news.c
1999           src/prefs.c
2000           src/prefs_common.c
2001           src/prefs_customheader.c
2002           src/prefs_display_header.c
2003           src/prefs_filter.c
2004           src/procheader.c
2005           src/procmime.c
2006           src/procmsg.c
2007           src/recv.c
2008           src/rfc2015.c
2009           src/send.c
2010           src/sourcewindow.c
2011           src/summaryview.c
2012           src/template.c
2013           src/textview.c
2014           src/unmime.c
2015           src/utils.c
2016           src/vcard.c
2017           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
2018
2019 2002-03-09
2020
2021         * version 0.7.4
2022
2023 2002-03-09
2024
2025         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
2026         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
2027           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2028         * faq/Makefile.am
2029           faq/en/Makefile.am
2030           faq/en/sylpheed-faq*.html
2031           faq/es/Makefile.am
2032           faq/es/sylpheed-faq*.html
2033           faq/fr/Makefile.am
2034           faq/fr/sylpheed-faq*.html
2035           configure.in
2036           Makefile.am
2037           src/Makefile.am
2038           src/defs.h
2039           src/mainwindow.c
2040           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
2041
2042 2002-03-07
2043
2044         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2045         * libkcc/jis.c
2046           src/addrcache.c
2047           src/addritem.c
2048           src/ldif.c
2049           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
2050           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2051         * src/folder.c
2052           src/folderview.c
2053           src/inc.c
2054           src/logwindow.c
2055           src/mainwindow.c
2056           src/mimeview.c
2057           src/prefs.c
2058           src/prefs_common.c
2059           src/procheader.c
2060           src/send.c
2061           src/session.c
2062           src/sigstatus.c
2063           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
2064           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
2065           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
2066         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
2067
2068 2002-03-06
2069
2070         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
2071           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2072           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
2073         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2074         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
2075           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2076
2077 2002-03-05
2078
2079         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
2080           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2081           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
2082           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
2083
2084 2002-03-03
2085
2086         * version 0.7.3
2087
2088 2002-03-03
2089
2090         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
2091           ¤Ë¤·¤¿¡£
2092         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2093           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2094         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2095           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2096         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
2097
2098 2002-03-02
2099
2100         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
2101           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2102           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
2103           ¤Ë¤·¤¿¡£
2104           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2105         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2106
2107 2002-03-01
2108
2109         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
2110           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2111         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
2112           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2113         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
2114           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
2115           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
2116           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
2117
2118 2002-02-28
2119
2120         * src/mainwindow.c
2121           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
2122           Äɲá£
2123         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2124           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2125         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2126           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
2127           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2128         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2129           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2130
2131 2002-02-27
2132
2133         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
2134           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
2135         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
2136           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2137         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
2138           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
2139
2140 2002-02-26
2141
2142         * src/inc.[ch]
2143           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2144           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
2145           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2146
2147 2002-02-26
2148
2149         * src/filesel.c
2150           src/foldersel.c
2151           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2152         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
2153           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2154
2155 2002-02-25
2156
2157         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2158           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
2159
2160 2002-02-24
2161
2162         * src/messageview.c
2163           src/mimeview.[ch]
2164           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
2165           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
2166         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2167
2168 2002-02-23
2169
2170         * src/prefs_filter.c:
2171           prefs_filter_rename_path()
2172           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2173           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2174
2175 2002-02-23
2176
2177         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
2178           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2179         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
2180           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2181         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
2182           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2183         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2184         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
2185           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2186
2187 2002-02-22
2188
2189         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
2190           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2191           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2192           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2193         * src/account.c;
2194           src/addressbook.c
2195           src/compose.c
2196           src/export.c
2197           src/filesel.c
2198           src/foldersel.c
2199           src/grouplistdialog.c
2200           src/import.c
2201           src/inputdialog.c
2202           src/mainwindow.c
2203           src/message_search.c
2204           src/passphrase.c
2205           src/prefs_account.c
2206           src/prefs_common.c
2207           src/prefs_customheader.c
2208           src/prefs_display_header.c
2209           src/prefs_filter.c
2210           src/prefs_template.c
2211           src/summary_search.c
2212           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
2213           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2214
2215 2002-02-21
2216
2217         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2218         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
2219           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2220         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
2221           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2222
2223 2002-02-21
2224
2225         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2226           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2227           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
2228           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2229         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
2230         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
2231
2232 2002-02-20
2233
2234         * src/messageview.c
2235           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2236           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2237         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
2238           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
2239         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
2240           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
2241
2242 2002-02-19
2243
2244         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
2245           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
2246           ¤Ë¤·¤¿¡£
2247         * src/prefs_account.c:
2248           prefs_account_open()
2249           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
2250           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
2251         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
2252           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
2253           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2254
2255 2002-02-19
2256
2257         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
2258           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2259         * src/folderview.c
2260           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2261         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
2262           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
2263           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2264         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
2265           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2266
2267 2002-02-18
2268
2269         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
2270           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2271         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
2272         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
2273           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
2274
2275 2002-02-18
2276
2277         * src/folderview.[ch]:
2278           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
2279           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
2280           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
2281           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
2282           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
2283           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
2284         * src/inc.c:
2285           inc_account_mail()
2286           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2287
2288 2002-02-18
2289
2290         * src/folderview.c:
2291           folderview_rename_folder_cb()
2292           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
2293           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2294         * src/prefs_filter.[ch]:
2295           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
2296           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
2297           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
2298           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2299         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
2300
2301 2002-02-17
2302
2303         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
2304           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
2305           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
2306           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
2307           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
2308         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2309           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2310         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
2311
2312 2002-02-16
2313
2314         * version 0.7.2
2315
2316 2002-02-16
2317
2318         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
2319           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2320
2321 2002-02-15
2322
2323         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
2324           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2325         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
2326           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2327         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
2328           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
2329         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2330           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
2331           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
2332           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
2333           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
2334           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2335         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
2336           ¹¹¿·¡£
2337         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
2338         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
2339           ¤ò½¤Àµ¡£
2340
2341 2002-02-15
2342
2343         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
2344           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
2345         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2346           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
2347           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
2348           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2349
2350 2002-02-14
2351
2352         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
2353           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
2354           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2355         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2356           main_window_menu_callback_block()
2357           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
2358           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
2359           ¥»¥Ã¥È¡£
2360           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2361         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2362         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
2363           ¤òºï½ü¡£
2364
2365 2002-02-13
2366
2367         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2368           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2369         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
2370           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2371           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2372         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
2373           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2374         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
2375         * src/socket.[ch]
2376           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2377
2378 2002-02-12
2379
2380         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2381           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
2382           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
2383
2384 2002-02-11
2385
2386         * version 0.7.1
2387
2388 2002-02-11
2389
2390         * src/compose.[ch]
2391           src/gtkutils.[ch]
2392           src/prefs_template.c
2393           src/quote_fmt.h
2394           src/quote_fmt_parse.y
2395           src/summaryview.c
2396           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2397           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2398           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2399           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2400           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
2401         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2402         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
2403           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
2404         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
2405           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2406
2407 2002-02-07
2408
2409         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2410           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2411         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
2412           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2413         * src/addressbook.c
2414           src/compose.c
2415           src/editaddress.c
2416           src/editgroup.c
2417           src/folderview.c
2418           src/importldif.c
2419           src/mainwindow.c
2420           src/md5.c
2421           src/mimeview.c
2422           src/prefs_common.c
2423           src/prefs_customheader.c
2424           src/prefs_filter.c
2425           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
2426           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
2427
2428 2002-02-06
2429
2430         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
2431           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2432         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2433         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
2434           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
2435         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
2436           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2437           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2438         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
2439           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
2440           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2441         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
2442
2443 2002-02-05
2444
2445         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
2446           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2447         * src/foldersel.c
2448           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2449         * src/folderview.c:
2450           folderview_drag_motion_cb()
2451           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
2452           ¤Ë¤·¤¿¡£
2453         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
2454           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2455         * src/imap.c
2456           imap_copy_msg()
2457           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
2458           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2459           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2460           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2461
2462 2002-02-04
2463
2464         * src/mainwindow.c
2465           src/messageview.[ch]
2466           src/summaryview.[ch]
2467           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
2468           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2469         * src/mainwindow.c
2470           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2471           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
2472         * src/mainwindow.c
2473           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
2474           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
2475           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2476         * src/mh.c
2477           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
2478           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
2479           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2480         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
2481           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
2482           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
2483           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2484           ¤·¤¿¡£
2485         * src/mainwindow.c
2486           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
2487
2488 2002-02-03
2489
2490         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
2491           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2492           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
2493           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
2494           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
2495           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
2496         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
2497         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
2498
2499 2002-02-01
2500
2501         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
2502         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
2503           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
2504
2505 2002-01-31
2506
2507         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
2508         * src/compose.[ch]
2509           src/mainwindow.c
2510           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2511         * src/summaryview.c:
2512           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2513           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
2514         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
2515           ½¤Àµ¡£
2516         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
2517         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2518           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
2519           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2520         * src/mainwindow.c
2521           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
2522           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
2523
2524 2002-01-30
2525
2526         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
2527           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
2528           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
2529           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
2530         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
2531           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2532         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2533           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2534         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
2535           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
2536
2537 2002-01-29
2538
2539         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
2540           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2541         * src/mimeview.[ch]
2542           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
2543           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2544         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2545         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
2546           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2547
2548 2002-01-28
2549
2550         * src/mainwindow.c
2551           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
2552           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
2553         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2554         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
2555           ¸ò´¹¡£
2556         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2557           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
2558         * src/imageview.[ch]
2559           src/messageview.c
2560           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
2561           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2562           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2563         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
2564           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2565
2566 2002-01-28
2567
2568         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2569         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
2570           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
2571           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
2572
2573 2002-01-25
2574
2575         * src/procmime.c:
2576           procmime_get_mime_type()
2577           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2578           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2579         * src/gtkstext.c:
2580           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2581           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
2582           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2583           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
2584
2585 2002-01-23
2586
2587         * src/compose.c
2588           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
2589           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2590         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
2591           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
2592
2593 2002-01-22
2594
2595         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
2596           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2597         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2598           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
2599           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2600         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
2601           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
2602         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
2603           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2604           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2605
2606 2002-01-21
2607
2608         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
2609         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
2610           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2611         * src/folderview.c
2612           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
2613         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
2614
2615 2002-01-20
2616
2617         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
2618           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2619         * src/mainwindow.c
2620           src/prefs_filter.[ch]
2621           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
2622           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2623         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
2624           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
2625
2626 2002-01-18
2627
2628         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
2629
2630 2002-01-16
2631
2632         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2633           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2634         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
2635           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2636           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2637         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
2638           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
2639           ¤µ¤ó thanks)¡£
2640
2641 2002-01-15
2642
2643         * src/foldersel.c:
2644           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
2645           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
2646         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
2647         * src/imap.c
2648           src/inc.c
2649           src/news.c
2650           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
2651           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2652
2653 2002-01-14
2654
2655         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
2656         * src/folder.[ch]
2657           src/mh.[ch]
2658           src/imap.[ch]
2659           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2660
2661 2002-01-11
2662
2663         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
2664           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2665           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2666         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
2667           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
2668         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2669           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2670
2671 2002-01-10
2672
2673         * INSTALL
2674           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
2675         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
2676
2677 2002-01-09
2678
2679         * README
2680           README.jp
2681           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
2682         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
2683
2684 2002-01-08
2685
2686         * INSTALL
2687           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
2688
2689 2002-01-07
2690
2691         * version 0.7.0
2692
2693 2002-01-07
2694
2695         * src/headerwindow.c
2696           src/logwindow.c
2697           src/messageview.c
2698           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
2699           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2700
2701 2002-01-04
2702
2703         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
2704           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2705
2706 2002-01-02
2707
2708         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
2709           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2710
2711 2001-12-31
2712
2713         * src/folderview.c
2714           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2715         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2716         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2717         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2718           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
2719           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2720
2721 2001-12-30
2722
2723         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
2724           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
2725           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
2726
2727 2001-12-25
2728
2729         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
2730         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
2731         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
2732           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2733           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2734         * src/compose.c
2735           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
2736           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2737
2738 2001-12-24
2739
2740         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2741           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
2742         * src/compose.c
2743           src/gtkutils.[ch]
2744           src/textview.[ch]
2745           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2746         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
2747
2748 2001-12-23
2749
2750         * acconfig.h
2751           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2752         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2753
2754 2001-12-22
2755
2756         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
2757
2758 2001-12-21
2759
2760         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
2761         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
2762           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2763         * src/filter.[ch]
2764           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2765         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
2766           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2767           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2768           undo_undo()
2769           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2770           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2771         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
2772
2773 2001-12-20
2774
2775         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
2776         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
2777           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
2778         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
2779           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2780         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
2781           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
2782           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
2783           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2784         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
2785           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2786
2787 2001-12-19
2788
2789         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
2790           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2791         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2792         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
2793         * src/importldif.c
2794           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
2795         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2796           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2797           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
2798         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2799         * INSTALL
2800           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
2801         * src/vcard.c:
2802           vcard_read_file()
2803           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2804           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
2805         * src/addrindex.c
2806           src/jpilot.[ch]
2807           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
2808           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2809           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2810         * src/addressbook.c
2811           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
2812           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2813
2814 2001-12-18
2815
2816         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
2817           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2818           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2819         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
2820           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2821
2822 2001-12-18
2823
2824         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
2825         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
2826           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2827           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
2828         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
2829         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2830
2831 2001-12-16
2832
2833         * src/compose.c: compose_template_apply()
2834           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
2835           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2836           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2837
2838 2001-12-16
2839
2840         * version 0.6.6
2841
2842 2001-12-15
2843
2844         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2845         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
2846         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
2847           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2848
2849 2001-12-14
2850
2851         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
2852           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
2853
2854 2001-12-14
2855
2856         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
2857           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
2858         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
2859           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
2860           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
2861         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
2862           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2863
2864 2001-12-14
2865
2866         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2867         * src/imap.[ch]:
2868           imap_msg_set_perm_flags()
2869           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
2870           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
2871         * src/compose.c
2872           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
2873           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2874
2875 2001-12-11
2876
2877         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
2878           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
2879           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2880         * src/compose.c
2881           src/mainwindow.c
2882           src/messageview.c
2883           src/mimeview.c
2884           src/summaryview.c
2885           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
2886           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
2887
2888 2001-12-09
2889
2890         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
2891           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2892           ½¤Àµ¡£
2893         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
2894           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2895         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
2896         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
2897           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
2898
2899 2001-12-08
2900
2901         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
2902           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
2903           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
2904         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
2905           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2906
2907 2001-12-06
2908
2909         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
2910           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
2911
2912 2001-12-04
2913
2914         * src/folder.c:
2915           folder_count_total_msgs()
2916           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
2917           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2918
2919 2001-12-03
2920
2921         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2922         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2923           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2924         * src/prefs_common.c
2925           src/quote_fmt_lex.l
2926           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
2927           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
2928         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
2929
2930 2001-11-29
2931
2932         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
2933
2934 2001-11-28
2935
2936         * src/src/compose.c
2937           src/prefs_template.c
2938           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
2939
2940 2001-11-27
2941
2942         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
2943           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
2944         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2945           ¤ËÄɲá£
2946         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2947           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2948
2949 2001-11-26
2950
2951         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2952           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
2953           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
2954           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2955         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
2956           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2957
2958 2001-11-25
2959
2960         * src/folder.[ch]
2961           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
2962           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2963           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
2964
2965 2001-11-23
2966
2967         * src/compose.c
2968           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2969           gtkut_text_str_compare_n()
2970           gtkut_text_str_compare()
2971           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
2972           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
2973         * src/prefs_template.c
2974           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
2975
2976 2001-11-22
2977
2978         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
2979           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
2980           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
2981
2982 2001-11-20
2983
2984         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
2985           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
2986
2987 2001-11-20
2988
2989         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2990           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2991         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
2992
2993 2001-11-19
2994
2995         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
2996           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
2997           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
2998         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
2999           ¤Ø¤ÎÂн衣
3000
3001 2001-11-18
3002
3003         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3004           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
3005
3006 2001-11-17
3007
3008         * src/imap.c: imap_session_get()
3009           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
3010           ¤ò½¤Àµ¡£
3011         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
3012           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3013
3014 2001-11-16
3015
3016         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
3017           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3018           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
3019         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
3020           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3021           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3022
3023 2001-11-15
3024
3025         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
3026           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3027           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
3028         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3029
3030 2001-11-15
3031
3032         * src/folderview.c
3033           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3034           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
3035         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
3036           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3037
3038 2001-11-14
3039
3040         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3041         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
3042           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3043
3044 2001-11-13
3045
3046         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3047           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3048
3049 2001-11-13
3050
3051         * src/grouplistdialog.c
3052           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
3053           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
3054
3055 2001-11-12
3056
3057         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
3058           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
3059         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
3060           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3061           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
3062           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
3063
3064 2001-11-12
3065
3066         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
3067           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
3068         * src/codeconv.[ch]
3069           src/mainwindow.c
3070           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
3071           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
3072
3073 2001-11-08
3074
3075         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
3076         * src/session.h
3077           src/defs.h
3078           src/imap.[ch]
3079           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
3080           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
3081           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3082
3083 2001-11-07
3084
3085         * version 0.6.5
3086
3087 2001-11-07
3088
3089         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
3090         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
3091         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
3092
3093 2001-11-06
3094
3095         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
3096           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
3097         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
3098           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3099
3100 2001-11-05
3101
3102         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
3103         * src/summaryview.c: summary_set_header()
3104           src/address.c: address_parse_str()
3105           src/filter.c: filter_read_str()
3106           src/news.c: news_parse_xover()
3107           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
3108           src/utils.c: subject_compare():
3109           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
3110         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
3111           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
3112         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3113           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
3114         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
3115         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
3116
3117 2001-11-04
3118
3119         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3120           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
3121           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
3122           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
3123           ¤ò»ÈÍÑ¡£
3124         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
3125           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
3126           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
3127         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
3128           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3129         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
3130         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
3131           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3132         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3133           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
3134
3135 2001-11-03
3136
3137         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
3138         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3139
3140 2001-11-02
3141
3142         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3143           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3144         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
3145           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
3146         * INSTALL
3147           INSTALL.jp
3148           README
3149           README.jp
3150           TODO
3151           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
3152
3153 2001-11-02
3154
3155         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
3156         * src/textview.c: textview_key_pressed()
3157           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
3158           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3159           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3160
3161 2001-11-01
3162
3163         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
3164           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3165         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
3166           ¤¹¤ë¡£
3167         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
3168           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
3169         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3170         * src/prefs_template.[ch]
3171           src/template.[ch]
3172           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
3173           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3174         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
3175           ¤ËÄɲá£
3176         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3177         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3178         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
3179           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
3180
3181 2001-10-31
3182
3183         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
3184           °ÜÆ°¡£
3185         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3186         * src/quote_fmt_lex.h
3187           src/quote_fmt.h
3188           src/quote_fmt_lex.l
3189           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
3190         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3191         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
3192           ºï½ü¡£
3193           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
3194         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
3195           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
3196         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3197           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3198
3199 2001-10-31
3200
3201         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
3202           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
3203         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
3204           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3205
3206 2001-10-30
3207
3208         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3209           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3210           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3211           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
3212
3213 2001-10-30
3214
3215         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
3216           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3217           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
3218
3219 2001-10-29
3220
3221         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
3222           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3223         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
3224           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
3225
3226 2001-10-28
3227
3228         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3229           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
3230         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
3231         * src/procmime.c:                                                      
3232           procmime_get_mime_type_table()                                       
3233           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
3234           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
3235           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3236
3237 2001-10-27
3238
3239         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
3240           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
3241           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
3242         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
3243
3244 2001-10-26
3245
3246         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
3247           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
3248         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3249           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3250         * prefs_account.c
3251           prefs_common.c
3252           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
3253         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
3254           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3255
3256 2001-10-21
3257
3258         * version 0.6.4
3259
3260 2001-10-21
3261
3262         * src/prefs_summary_column.[ch]:
3263           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
3264         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3265         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
3266           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
3267
3268 2001-10-21
3269
3270         * src/mainwindow.c
3271           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3272         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
3273           ¤Î UI ¡£
3274         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
3275           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
3276         * src/summaryview.[ch]:
3277           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
3278           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
3279           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
3280
3281 2001-10-19
3282
3283         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3284         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
3285           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3286         * src/addrcache.[ch]
3287           src/addressbook.c
3288           src/addrindex.[ch]
3289           src/jpilot.[ch]
3290           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
3291           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3292         * src/ldif.[ch]
3293           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
3294
3295 2001-10-18
3296
3297         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
3298         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
3299         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
3300           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
3301           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
3302         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
3303
3304 2001-10-17
3305
3306         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
3307
3308 2001-10-16
3309
3310         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3311           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3312
3313 2001-10-16
3314
3315         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
3316           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3317         * src/summaryview.c:
3318           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
3319           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3320           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3321           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3322           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
3323           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3324
3325 2001-10-14
3326
3327         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
3328           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
3329         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
3330           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
3331           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
3332           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
3333
3334 2001-10-12
3335
3336         * src/prefs_common.c
3337           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
3338
3339 2001-10-12
3340
3341         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
3342           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3343         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
3344           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
3345           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3346         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
3347           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
3348
3349 2001-10-11
3350
3351         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
3352           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
3353           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3354           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
3355           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3356         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
3357           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
3358           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3359
3360 2001-10-10
3361
3362         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
3363         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3364           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3365           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
3366         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
3367           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3368
3369 2001-10-09
3370
3371         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
3372         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
3373           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3374         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3375           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
3376           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
3377
3378 2001-10-08
3379
3380         * version 0.6.3
3381
3382 2001-10-08
3383
3384         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3385           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
3386           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
3387         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3388         * src/utils.c: is_next_mbs()
3389           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
3390           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
3391         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
3392         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
3393           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3394
3395 2001-10-07
3396
3397         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
3398         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3399           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
3400           ¤µ¤ó thanks)¡£
3401         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
3402           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3403           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
3404           thanks)¡£
3405         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
3406           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3407
3408 2001-10-05
3409
3410         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
3411           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3412           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3413
3414 2001-10-03
3415
3416         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
3417
3418 2001-10-02
3419
3420         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
3421           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
3422           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
3423           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
3424           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3425
3426 2001-10-01
3427
3428         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
3429           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3430
3431 2001-09-30
3432
3433         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
3434         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
3435         * src/addrbook.c
3436           src/addrcache.c
3437           src/addressadd.c
3438           src/addressbook.c
3439           src/addrindex.c
3440           src/addritem.c
3441           src/editaddress.c
3442           src/editbook.c
3443           src/editgroup.c
3444           src/editjpilot.c
3445           src/editldap.c
3446           src/editldap_basedn.c
3447           src/editvcard.c
3448           src/jpilot.c
3449           src/mgutils.c
3450           src/syldap.c
3451           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
3452         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
3453           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
3454           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
3455           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
3456           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3457         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
3458           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
3459         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
3460           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
3461           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3462
3463 2001-09-30
3464
3465         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
3466           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
3467           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
3468           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
3469
3470 2001-09-27
3471
3472         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
3473           ¤òÊݸ¡£
3474
3475 2001-09-26
3476
3477         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
3478
3479 2001-09-25
3480
3481         * src/folder.c
3482           src/folder.h
3483           src/mainwindow.c
3484           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
3485           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3486
3487 2001-09-23
3488
3489         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
3490         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
3491           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
3492         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
3493           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
3494           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3495         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
3496
3497 2001-09-21
3498
3499         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
3500           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3501         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3502           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3503
3504 2001-09-20
3505
3506         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3507           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3508         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
3509         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
3510           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3511
3512 2001-09-20
3513
3514         * src/procmime.[ch]:
3515           procmime_find_string()
3516           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
3517           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
3518           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
3519           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
3520           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
3521           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
3522           ÊÖ¤¹¡£
3523
3524 2001-09-19
3525
3526         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3527           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3528         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
3529         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
3530           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3531
3532 2001-09-17
3533
3534         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
3535           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
3536
3537 2001-09-17
3538
3539         * version 0.6.2
3540
3541 2001-09-16
3542
3543         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
3544           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3545
3546 2001-09-12
3547
3548         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
3549         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
3550         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
3551           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
3552
3553 2001-09-11
3554
3555         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3556           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3557           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3558           ¤·¤¿¡£
3559         * src/mainwindow.c
3560           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3561           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
3562
3563 2001-09-10
3564
3565         * src/vcard.c
3566           src/mgutils.c
3567           src/syldap.c
3568           src/editldap.c
3569           src/editldap_basedn.c
3570           src/jpilot.c
3571           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3572         * configure.in
3573           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3574           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3575         * src/mainwindow.c
3576           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
3577           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3578           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3579
3580 2001-09-09
3581
3582         * src/pixmaps/dir-close.xpm
3583           src/pixmaps/dir-open.xpm
3584           src/pixmaps/new.xpm
3585           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3586         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
3587           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
3588         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3589
3590 2001-09-08
3591
3592         * src/prefs.[ch]
3593           src/prefs_common.[ch]
3594           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
3595           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3596         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
3597           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3598
3599 2001-09-06
3600
3601         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
3602
3603 2001-09-05
3604
3605         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
3606           ¤ò½¤Àµ¡£
3607           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3608
3609 2001-09-04
3610
3611         * src/pixmaps/dir-close.xpm
3612           src/pixmaps/dir-open.xpm
3613           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3614         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3615         * src/pixmaps/address.xpm
3616           src/pixmaps/book.xpm
3617           src/pixmaps/category.xpm
3618           src/pixmaps/interface.xpm
3619           src/pixmaps/jpilot.xpm
3620           src/pixmaps/ldap.xpm
3621           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
3622         * src/addrbook.[ch]
3623           src/addrcache.[ch]
3624           src/addressadd.[ch]
3625           src/addressitem.[ch]
3626           src/addrindex.[ch]
3627           src/addritem.[ch]
3628           src/editaddress.[ch]
3629           src/editbook.[ch]
3630           src/editgroup.[ch]
3631           src/editjpilot.[ch]
3632           src/editldap.[ch]
3633           src/editldap_basedn.[ch]
3634           src/editvcard.[ch]
3635           src/jpilot.[ch]
3636           src/mgutils.[ch]
3637           src/syldap.[ch]
3638           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3639           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3640
3641 2001-09-04
3642
3643         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
3644
3645 2001-09-03
3646
3647         * src/mainwindow.c
3648           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3649         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
3650           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3651
3652 2001-09-03
3653
3654         * version 0.6.1
3655
3656 2001-09-03
3657
3658         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
3659           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3660
3661 2001-09-02
3662
3663         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
3664           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
3665           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3666         * src/account.c
3667           src/prefs_common.c
3668           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3669           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3670         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
3671           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3672
3673 2001-09-01
3674
3675         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
3676           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
3677         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
3678           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3679           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
3680         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
3681           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3682         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
3683         * acconfig.h
3684           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
3685           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
3686         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
3687           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
3688         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
3689         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
3690
3691 2001-08-31
3692
3693         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
3694           typo ¤ò½¤Àµ¡£
3695         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3696           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
3697           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3698         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
3699           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3700         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
3701           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3702         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
3703           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3704
3705 2001-08-30
3706
3707         * version 0.6.0
3708
3709 2001-08-30
3710
3711         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
3712           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
3713           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
3714         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3715         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
3716         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
3717         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3718
3719 2001-08-30
3720
3721         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
3722           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3723         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
3724           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3725
3726 2001-08-29
3727
3728         * src/compose.c: compo