sync with sylpheed 0.7.0cvs27
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-01-31
2
3         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
4         * src/compose.[ch]
5           src/mainwindow.c
6           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
7         * src/summaryview.c:
8           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
9           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
10         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
11           ½¤Àµ¡£
12         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
13         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
14           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
15           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
16         * src/mainwindow.c
17           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
18           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
19
20 2002-01-30
21
22         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
23           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
24           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
25           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
26         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
27           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
28         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
29           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
30         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
31           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
32
33 2002-01-29
34
35         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
36           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
37         * src/mimeview.[ch]
38           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
39           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
40         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
41         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
42           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
43
44 2002-01-28
45
46         * src/mainwindow.c
47           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
48           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
49         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
50         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
51           ¸ò´¹¡£
52         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
53           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
54         * src/imageview.[ch]
55           src/messageview.c
56           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
57           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
58           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
59         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
60           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
61
62 2002-01-28
63
64         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
65         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
66           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
67           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
68
69 2002-01-25
70
71         * src/procmime.c:
72           procmime_get_mime_type()
73           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
74           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
75         * src/gtkstext.c:
76           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
77           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
78           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
79           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
80
81 2002-01-23
82
83         * src/compose.c
84           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
85           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
86         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
87           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
88
89 2002-01-22
90
91         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
92           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
93         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
94           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
95           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
96         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
97           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
98         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
99           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
100           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
101
102 2002-01-21
103
104         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
105         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
106           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
107         * src/folderview.c
108           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
109         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
110
111 2002-01-20
112
113         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
114           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
115         * src/mainwindow.c
116           src/prefs_filter.[ch]
117           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
118           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
119         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
120           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
121
122 2002-01-18
123
124         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
125
126 2002-01-16
127
128         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
129           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
130         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
131           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
132           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
133         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
134           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
135           ¤µ¤ó thanks)¡£
136
137 2002-01-15
138
139         * src/foldersel.c:
140           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
141           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
142         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
143         * src/imap.c
144           src/inc.c
145           src/news.c
146           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
147           ¤ò»ÈÍÑ¡£
148
149 2002-01-14
150
151         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
152         * src/folder.[ch]
153           src/mh.[ch]
154           src/imap.[ch]
155           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
156
157 2002-01-11
158
159         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
160           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
161           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
162         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
163           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
164         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
165           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
166
167 2002-01-10
168
169         * INSTALL
170           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
171         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
172
173 2002-01-09
174
175         * README
176           README.jp
177           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
178         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
179
180 2002-01-08
181
182         * INSTALL
183           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
184
185 2002-01-07
186
187         * version 0.7.0
188
189 2002-01-07
190
191         * src/headerwindow.c
192           src/logwindow.c
193           src/messageview.c
194           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
195           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
196
197 2002-01-04
198
199         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
200           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
201
202 2002-01-02
203
204         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
205           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
206
207 2001-12-31
208
209         * src/folderview.c
210           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
211         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
212         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
213         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
214           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
215           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
216
217 2001-12-30
218
219         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
220           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
221           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
222
223 2001-12-25
224
225         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
226         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
227         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
228           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
229           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
230         * src/compose.c
231           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
232           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
233
234 2001-12-24
235
236         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
237           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
238         * src/compose.c
239           src/gtkutils.[ch]
240           src/textview.[ch]
241           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
242         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
243
244 2001-12-23
245
246         * acconfig.h
247           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
248         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
249
250 2001-12-22
251
252         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
253
254 2001-12-21
255
256         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
257         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
258           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
259         * src/filter.[ch]
260           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
261         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
262           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
263           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
264           undo_undo()
265           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
266           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
267         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
268
269 2001-12-20
270
271         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
272         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
273           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
274         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
275           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
276         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
277           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
278           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
279           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
280         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
281           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
282
283 2001-12-19
284
285         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
286           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
287         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
288         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
289         * src/importldif.c
290           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
291         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
292           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
293           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
294         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
295         * INSTALL
296           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
297         * src/vcard.c:
298           vcard_read_file()
299           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
300           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
301         * src/addrindex.c
302           src/jpilot.[ch]
303           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
304           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
305           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
306         * src/addressbook.c
307           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
308           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
309
310 2001-12-18
311
312         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
313           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
314           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
315         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
316           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
317
318 2001-12-18
319
320         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
321         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
322           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
323           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
324         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
325         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
326
327 2001-12-16
328
329         * src/compose.c: compose_template_apply()
330           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
331           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
332           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
333
334 2001-12-16
335
336         * version 0.6.6
337
338 2001-12-15
339
340         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
341         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
342         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
343           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
344
345 2001-12-14
346
347         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
348           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
349
350 2001-12-14
351
352         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
353           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
354         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
355           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
356           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
357         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
358           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
359
360 2001-12-14
361
362         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
363         * src/imap.[ch]:
364           imap_msg_set_perm_flags()
365           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
366           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
367         * src/compose.c
368           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
369           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
370
371 2001-12-11
372
373         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
374           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
375           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
376         * src/compose.c
377           src/mainwindow.c
378           src/messageview.c
379           src/mimeview.c
380           src/summaryview.c
381           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
382           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
383
384 2001-12-09
385
386         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
387           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
388           ½¤Àµ¡£
389         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
390           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
391         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
392         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
393           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
394
395 2001-12-08
396
397         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
398           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
399           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
400         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
401           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
402
403 2001-12-06
404
405         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
406           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
407
408 2001-12-04
409
410         * src/folder.c:
411           folder_count_total_msgs()
412           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
413           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
414
415 2001-12-03
416
417         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
418         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
419           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
420         * src/prefs_common.c
421           src/quote_fmt_lex.l
422           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
423           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
424         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
425
426 2001-11-29
427
428         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
429
430 2001-11-28
431
432         * src/src/compose.c
433           src/prefs_template.c
434           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
435
436 2001-11-27
437
438         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
439           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
440         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
441           ¤ËÄɲá£
442         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
443           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
444
445 2001-11-26
446
447         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
448           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
449           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
450           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
451         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
452           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
453
454 2001-11-25
455
456         * src/folder.[ch]
457           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
458           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
459           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
460
461 2001-11-23
462
463         * src/compose.c
464           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
465           gtkut_text_str_compare_n()
466           gtkut_text_str_compare()
467           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
468           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
469         * src/prefs_template.c
470           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
471
472 2001-11-22
473
474         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
475           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
476           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
477
478 2001-11-20
479
480         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
481           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
482
483 2001-11-20
484
485         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
486           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
487         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
488
489 2001-11-19
490
491         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
492           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
493           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
494         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
495           ¤Ø¤ÎÂн衣
496
497 2001-11-18
498
499         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
500           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
501
502 2001-11-17
503
504         * src/imap.c: imap_session_get()
505           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
506           ¤ò½¤Àµ¡£
507         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
508           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
509
510 2001-11-16
511
512         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
513           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
514           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
515         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
516           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
517           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
518
519 2001-11-15
520
521         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
522           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
523           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
524         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
525
526 2001-11-15
527
528         * src/folderview.c
529           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
530           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
531         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
532           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
533
534 2001-11-14
535
536         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
537         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
538           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
539
540 2001-11-13
541
542         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
543           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
544
545 2001-11-13
546
547         * src/grouplistdialog.c
548           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
549           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
550
551 2001-11-12
552
553         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
554           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
555         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
556           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
557           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
558           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
559
560 2001-11-12
561
562         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
563           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
564         * src/codeconv.[ch]
565           src/mainwindow.c
566           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
567           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
568
569 2001-11-08
570
571         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
572         * src/session.h
573           src/defs.h
574           src/imap.[ch]
575           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
576           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
577           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
578
579 2001-11-07
580
581         * version 0.6.5
582
583 2001-11-07
584
585         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
586         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
587         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
588
589 2001-11-06
590
591         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
592           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
593         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
594           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
595
596 2001-11-05
597
598         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
599         * src/summaryview.c: summary_set_header()
600           src/address.c: address_parse_str()
601           src/filter.c: filter_read_str()
602           src/news.c: news_parse_xover()
603           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
604           src/utils.c: subject_compare():
605           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
606         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
607           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
608         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
609           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
610         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
611         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
612
613 2001-11-04
614
615         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
617           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
618           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
619           ¤ò»ÈÍÑ¡£
620         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
621           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
622           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
623         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
624           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
625         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
626         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
627           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
628         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
629           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
630
631 2001-11-03
632
633         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
634         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
635
636 2001-11-02
637
638         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
639           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
640         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
641           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
642         * INSTALL
643           INSTALL.jp
644           README
645           README.jp
646           TODO
647           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
648
649 2001-11-02
650
651         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
652         * src/textview.c: textview_key_pressed()
653           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
654           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
655           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
656
657 2001-11-01
658
659         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
660           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
661         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
662           ¤¹¤ë¡£
663         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
664           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
665         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
666         * src/prefs_template.[ch]
667           src/template.[ch]
668           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
669           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
670         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
671           ¤ËÄɲá£
672         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
673         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
674         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
675           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
676
677 2001-10-31
678
679         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
680           °ÜÆ°¡£
681         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
682         * src/quote_fmt_lex.h
683           src/quote_fmt.h
684           src/quote_fmt_lex.l
685           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
686         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
687         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
688           ºï½ü¡£
689           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
690         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
691           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
692         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
693           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
694
695 2001-10-31
696
697         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
698           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
699         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
700           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
701
702 2001-10-30
703
704         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
705           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
706           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
707           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
708
709 2001-10-30
710
711         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
712           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
713           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
714
715 2001-10-29
716
717         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
718           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
719         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
720           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
721
722 2001-10-28
723
724         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
725           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
726         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
727         * src/procmime.c:                                                      
728           procmime_get_mime_type_table()                                       
729           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
730           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
731           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
732
733 2001-10-27
734
735         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
736           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
737           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
738         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
739
740 2001-10-26
741
742         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
743           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
744         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
745           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
746         * prefs_account.c
747           prefs_common.c
748           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
749         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
750           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
751
752 2001-10-21
753
754         * version 0.6.4
755
756 2001-10-21
757
758         * src/prefs_summary_column.[ch]:
759           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
760         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
761         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
762           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
763
764 2001-10-21
765
766         * src/mainwindow.c
767           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
768         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
769           ¤Î UI ¡£
770         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
771           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
772         * src/summaryview.[ch]:
773           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
774           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
775           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
776
777 2001-10-19
778
779         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
780         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
781           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
782         * src/addrcache.[ch]
783           src/addressbook.c
784           src/addrindex.[ch]
785           src/jpilot.[ch]
786           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
787           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
788         * src/ldif.[ch]
789           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
790
791 2001-10-18
792
793         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
794         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
795         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
796           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
797           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
798         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
799
800 2001-10-17
801
802         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
803
804 2001-10-16
805
806         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
807           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
808
809 2001-10-16
810
811         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
812           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
813         * src/summaryview.c:
814           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
815           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
816           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
817           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
818           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
819           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
820
821 2001-10-14
822
823         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
824           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
825         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
826           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
827           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
828           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
829
830 2001-10-12
831
832         * src/prefs_common.c
833           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
834
835 2001-10-12
836
837         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
838           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
839         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
840           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
841           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
842         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
843           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
844
845 2001-10-11
846
847         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
848           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
849           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
850           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
851           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
852         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
853           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
854           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
855
856 2001-10-10
857
858         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
859         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
860           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
861           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
862         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
863           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
864
865 2001-10-09
866
867         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
868         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
869           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
870         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
871           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
872           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
873
874 2001-10-08
875
876         * version 0.6.3
877
878 2001-10-08
879
880         * src/compose.c: compose_write_to_file()
881           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
882           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
883         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
884         * src/utils.c: is_next_mbs()
885           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
886           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
887         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
888         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
889           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
890
891 2001-10-07
892
893         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
894         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
895           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
896           ¤µ¤ó thanks)¡£
897         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
898           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
899           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
900           thanks)¡£
901         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
902           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
903
904 2001-10-05
905
906         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
907           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
908           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
909
910 2001-10-03
911
912         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
913
914 2001-10-02
915
916         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
917           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
918           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
919           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
920           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
921
922 2001-10-01
923
924         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
925           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
926
927 2001-09-30
928
929         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
930         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
931         * src/addrbook.c
932           src/addrcache.c
933           src/addressadd.c
934           src/addressbook.c
935           src/addrindex.c
936           src/addritem.c
937           src/editaddress.c
938           src/editbook.c
939           src/editgroup.c
940           src/editjpilot.c
941           src/editldap.c
942           src/editldap_basedn.c
943           src/editvcard.c
944           src/jpilot.c
945           src/mgutils.c
946           src/syldap.c
947           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
948         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
949           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
950           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
951           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
952           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
953         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
954           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
955         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
956           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
957           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
958
959 2001-09-30
960
961         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
962           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
963           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
964           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
965
966 2001-09-27
967
968         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
969           ¤òÊݸ¡£
970
971 2001-09-26
972
973         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
974
975 2001-09-25
976
977         * src/folder.c
978           src/folder.h
979           src/mainwindow.c
980           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
981           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
982
983 2001-09-23
984
985         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
986         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
987           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
988         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
989           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
990           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
991         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
992
993 2001-09-21
994
995         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
996           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
997         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
998           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
999
1000 2001-09-20
1001
1002         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1003           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1004         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
1005         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
1006           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1007
1008 2001-09-20
1009
1010         * src/procmime.[ch]:
1011           procmime_find_string()
1012           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1013           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
1014           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1015           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
1016           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
1017           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
1018           ÊÖ¤¹¡£
1019
1020 2001-09-19
1021
1022         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1023           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1024         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
1025         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
1026           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1027
1028 2001-09-17
1029
1030         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
1031           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
1032
1033 2001-09-17
1034
1035         * version 0.6.2
1036
1037 2001-09-16
1038
1039         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
1040           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1041
1042 2001-09-12
1043
1044         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1045         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
1046         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
1047           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
1048
1049 2001-09-11
1050
1051         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1052           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1053           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1054           ¤·¤¿¡£
1055         * src/mainwindow.c
1056           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1057           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
1058
1059 2001-09-10
1060
1061         * src/vcard.c
1062           src/mgutils.c
1063           src/syldap.c
1064           src/editldap.c
1065           src/editldap_basedn.c
1066           src/jpilot.c
1067           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1068         * configure.in
1069           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1070           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1071         * src/mainwindow.c
1072           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
1073           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1074           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1075
1076 2001-09-09
1077
1078         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1079           src/pixmaps/dir-open.xpm
1080           src/pixmaps/new.xpm
1081           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1082         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
1083           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1084         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1085
1086 2001-09-08
1087
1088         * src/prefs.[ch]
1089           src/prefs_common.[ch]
1090           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
1091           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1092         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
1093           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1094
1095 2001-09-06
1096
1097         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
1098
1099 2001-09-05
1100
1101         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
1102           ¤ò½¤Àµ¡£
1103           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1104
1105 2001-09-04
1106
1107         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1108           src/pixmaps/dir-open.xpm
1109           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1110         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1111         * src/pixmaps/address.xpm
1112           src/pixmaps/book.xpm
1113           src/pixmaps/category.xpm
1114           src/pixmaps/interface.xpm
1115           src/pixmaps/jpilot.xpm
1116           src/pixmaps/ldap.xpm
1117           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
1118         * src/addrbook.[ch]
1119           src/addrcache.[ch]
1120           src/addressadd.[ch]
1121           src/addressitem.[ch]
1122           src/addrindex.[ch]
1123           src/addritem.[ch]
1124           src/editaddress.[ch]
1125           src/editbook.[ch]
1126           src/editgroup.[ch]
1127           src/editjpilot.[ch]
1128           src/editldap.[ch]
1129           src/editldap_basedn.[ch]
1130           src/editvcard.[ch]
1131           src/jpilot.[ch]
1132           src/mgutils.[ch]
1133           src/syldap.[ch]
1134           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1135           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1136
1137 2001-09-04
1138
1139         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
1140
1141 2001-09-03
1142
1143         * src/mainwindow.c
1144           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
1145         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
1146           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1147
1148 2001-09-03
1149
1150         * version 0.6.1
1151
1152 2001-09-03
1153
1154         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
1155           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1156
1157 2001-09-02
1158
1159         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
1160           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
1161           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1162         * src/account.c
1163           src/prefs_common.c
1164           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1165           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1166         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
1167           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1168
1169 2001-09-01
1170
1171         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
1172           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1173         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
1174           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1175           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
1176         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
1177           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1178         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
1179         * acconfig.h
1180           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
1181           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
1182         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
1183           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
1184         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
1185         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
1186
1187 2001-08-31
1188
1189         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
1190           typo ¤ò½¤Àµ¡£
1191         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1192           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
1193           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1194         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
1195           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1196         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
1197           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1198         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
1199           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1200
1201 2001-08-30
1202
1203         * version 0.6.0
1204
1205 2001-08-30
1206
1207         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
1208           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
1209           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
1210         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1211         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
1212         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
1213         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1214
1215 2001-08-30
1216
1217         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
1218           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1219         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
1220           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1221
1222 2001-08-29
1223
1224         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
1225         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
1226           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1227         * src/summaryview.c
1228           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1229           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
1230           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1231           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
1232           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1233         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1234
1235 2001-08-28
1236
1237         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
1238           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1239         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1240           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
1241           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
1242           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
1243           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
1244
1245 2001-08-27
1246
1247         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
1248           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
1249         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
1250           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
1251         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
1252         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1253         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
1254         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
1255           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
1256         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
1257         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
1258           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1259
1260 2001-08-27
1261
1262         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1263           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1264
1265 2001-08-26
1266
1267         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
1268         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
1269         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
1270           ssl_getline() ¤òÄɲá£
1271           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1272         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
1273           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1274         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
1275         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
1276           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
1277           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
1278         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
1279         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1280           ¤·¤¿¡£
1281
1282 2001-08-25
1283
1284         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
1285           °Ï¤Ã¤¿¡£
1286
1287 2001-08-24
1288
1289         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1290           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1291         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
1292           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1293           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
1294           ½ÐÎÏ¡£
1295           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
1296         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
1297         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
1298           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
1299           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
1300           ºï½ü¡£
1301         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
1302           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1303         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
1304           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1305
1306 2001-08-23
1307
1308         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
1309           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1310           main_window_set_toolbar_sensitive():
1311           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
1312
1313 2001-08-23
1314
1315         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
1316           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
1317           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1318         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1319
1320 2001-08-22
1321
1322         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
1323           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
1324           ¤·¤¿¡£
1325
1326 2001-08-21
1327
1328         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
1329           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
1330           ¤Ë¤·¤¿¡£
1331
1332 2001-08-21
1333
1334         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
1335           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1336           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
1337           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
1338
1339 2001-08-20
1340
1341         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
1342           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1343           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1344           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1345         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1346           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1347
1348 2001-08-19
1349
1350         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
1351           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
1352         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1353           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
1354         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
1355           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
1356           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1357           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1358         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1359           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
1360         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1361           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362
1363 2001-08-18
1364
1365         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
1366           ÍÞÀ©¡£
1367         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
1368           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
1369         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
1370           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
1371           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
1372           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1373           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
1374           ´Ø¿ô¡£
1375         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
1376           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1377         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1378           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
1379           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
1380           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1381           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
1382         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
1383           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1384           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1385           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
1386         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
1387         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
1388
1389 2001-08-14
1390
1391         * version 0.5.3
1392
1393 2001-08-14
1394
1395         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
1396           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1397         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
1398           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1399         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
1400
1401 2001-08-14
1402
1403         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
1404           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
1405         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
1406           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
1407           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1408         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1409           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
1410           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
1411           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
1412           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
1413           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1414         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
1415           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
1416           ¤Çɽ¼¨¡£
1417         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
1418           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
1419
1420 2001-08-13
1421
1422         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1423         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1424           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
1425           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1426           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1427         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
1428           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
1429           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
1430         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
1431           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
1432           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
1433           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1434
1435 2001-08-12
1436
1437         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
1438           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
1439
1440 2001-08-12
1441
1442         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1443           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
1444           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1445           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
1446           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1447           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1448           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1449           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1450           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1451           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1452           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
1453           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
1454           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
1455         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1456           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1457           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1458
1459 2001-08-10
1460
1461         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1462           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1463         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
1464           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1465         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1466         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1467
1468 2001-08-09
1469
1470         * src/defs.h
1471           src/headerview.c
1472           src/headerwindow.c
1473           src/textview.c
1474           src/prefs_common.c
1475           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1476           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
1477           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1478         * src/prefs_common.c
1479           src/prefs_common.h
1480           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1481           ¤òÄɲá£
1482
1483 2001-08-08
1484
1485         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
1486         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
1487         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1488           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1489           summary_show()
1490           summary_select_next_unread()
1491           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1492           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
1493           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1494         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1495
1496 2001-08-08
1497
1498         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
1499           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
1500         * src/prefs_common.c
1501           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
1502         * src/pixmaps/new.xpm
1503           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1504
1505 2001-08-07
1506
1507         * src/address.[ch]:
1508           address_folder_new()
1509           address_group_new()
1510           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
1511           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1512         * src/pixmaps/new.xpm
1513           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1514
1515 2001-08-06
1516
1517         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1518
1519 2001-08-06
1520
1521         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
1522         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
1523         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
1524
1525 2001-08-04
1526
1527         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
1528           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1529
1530 2001-08-02
1531
1532         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1533
1534 2001-08-01
1535
1536         * version 0.5.2
1537
1538 2001-08-01
1539
1540         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
1541           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1542           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
1543           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
1544
1545 2001-07-31
1546
1547         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
1548           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1549           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
1550         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1551           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1552         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
1553           ¤Ë¤·¤¿¡£
1554         * src/textview.c: textview_create()
1555           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
1556
1557 2001-07-29
1558
1559         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
1560           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1561
1562 2001-07-28
1563
1564         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1565           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1566         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
1567           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
1568           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1569           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
1570           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
1571           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1572
1573 2001-07-27
1574
1575         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
1576           ¤ò½¤Àµ¡£
1577
1578 2001-07-26
1579
1580         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1581         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
1582           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1583
1584 2001-07-25
1585
1586         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
1587           ¤ò½¤Àµ¡£
1588           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
1589         * src/procmime.c:
1590           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
1591           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1592         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1593           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1594         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
1595
1596 2001-07-25
1597
1598         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1599         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1600
1601 2001-07-24
1602
1603         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
1604           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1605         * configure.in
1606           manual/Makefile.am
1607           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
1608         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
1609         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
1610
1611 2001-07-23
1612
1613         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
1614           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1615         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
1616         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1617           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
1618
1619 2001-07-22
1620
1621         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1622           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1623           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
1624           Äɲá£
1625         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
1626           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1627           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1628         * src/procmime.c:
1629           procmime_scan_content_type()
1630           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
1631           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1632         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1633         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1634           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1635         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
1636           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1637
1638 2001-07-18
1639
1640         * version 0.5.1
1641
1642 2001-07-18
1643
1644         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
1645           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
1646           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
1647         * src/base64.[ch]
1648           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
1649           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1650           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1651
1652 2001-07-17
1653
1654         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
1655           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
1656           MSG_SET_PERM_FLAGS()
1657           MSG_SET_TMP_FLAGS()
1658           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
1659           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1660         * src/compose.c
1661           src/imap.c
1662           src/inc.c
1663           src/messageview.c
1664           src/mh.c
1665           src/news.c
1666           src/procheader.c
1667           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
1668         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
1669           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
1670
1671 2001-07-16
1672
1673         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
1674           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
1675         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
1676         * TODO
1677           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1678
1679 2001-07-16
1680
1681         * src/codeconv.c:
1682           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
1683           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
1684         * src/folder.c:
1685           folder_get_default_folder()
1686           folder_get_default_inbox()
1687           folder_get_default_outbox()
1688           folder_get_default_draft()
1689           folder_get_default_queue()
1690           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
1691           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1692
1693 2001-07-15
1694
1695         * README
1696           README.jp
1697           INSTALL
1698           INSTALL.jp
1699           TODO
1700           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1701         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1702           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1703           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
1704           ¤òÄɲá£
1705           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
1706           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
1707           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1708           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
1709           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
1710           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
1711           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1712         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
1713           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
1714         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1715           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
1716         * src/recv.c: recv_write()
1717           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
1718           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
1719         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
1720           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1721         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
1722           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1723         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
1724           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1725
1726 2001-07-15
1727
1728         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
1729           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1730           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
1731           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1732           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1733           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1734
1735 2001-07-14
1736
1737         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
1738           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1739         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
1740           ²Äǽ¡£
1741         * src/news.[ch]
1742           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1743           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
1744           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1745         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
1746           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1747
1748 2001-07-12
1749
1750         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1751         * src/folder.[ch]
1752           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1753           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1754
1755 2001-07-06
1756
1757         * version 0.5.0
1758
1759 2001-07-06
1760
1761         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1762           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1763           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1764           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1765           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1766           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1767         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1768           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1769
1770 2001-07-05
1771
1772         * version 0.5.0pre4
1773
1774         * manual/ja/sylpheed.sgml
1775           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1776         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1777           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1778         * src/folderview.h
1779           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1780           ¤«¤éºï½ü¡£
1781         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1782
1783 2001-07-04
1784
1785         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1786         * src/imap.c: imap_session_get()
1787           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1788           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1789
1790 2001-07-03
1791
1792         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1793           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1794           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1795           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1796           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1797           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1798         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1799
1800 2001-07-03
1801
1802         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1803         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1804           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1805         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1806           ½¤Àµ¡£
1807         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1808           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1809         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1810         * INSTALL
1811           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1812
1813 2001-07-01
1814
1815         * version 0.5.0pre3
1816
1817         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1818         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1819           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1820           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1821           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1822           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1823           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1824
1825 2001-06-30
1826
1827         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1828           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1829           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1830           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1831           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1832           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1833         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1834           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1835         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1836           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1837
1838 2001-06-29
1839
1840         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1841           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1842
1843 2001-06-28
1844
1845         * src/folderview.[ch]:
1846           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1847           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1848           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1849           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1850
1851 2001-06-27
1852
1853         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1854           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1855           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1856           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1857           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1858         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1859         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1860           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1861         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1862
1863 2001-06-26
1864
1865         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1866           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1867           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1868           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1869           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1870           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1871           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1872           ½¤Àµ¡£
1873           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1874           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1875         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1876           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1877         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1878
1879 2001-06-25
1880
1881         * version 0.5.0pre2
1882
1883         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1884           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1885           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1886           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1887           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1888           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1889           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1890           ¤·¤¿¡£
1891
1892 2001-06-24
1893
1894         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1895           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1896           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1897           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1898           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1899         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1900           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1901           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1902           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1903           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1904
1905 2001-06-22
1906
1907         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1908           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1909
1910 2001-06-21
1911
1912         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1913           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1914         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1915           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1916
1917 2001-06-20
1918
1919         * version 0.5.0pre1
1920
1921         * src/imap.c
1922           imap_get_msg_list()
1923           imap_cmd_envelope()
1924           imap_cmd_fetch()
1925           imap_cmd_copy()
1926           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1927           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1928         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1929           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1930         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1931           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1932
1933 2001-06-19
1934
1935         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1936           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1937           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1938           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1939           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1940           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1941           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1942           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1943           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1944           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1945           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1946           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1947         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1948         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1949           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1950           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1951           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1952           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1953           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1954           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1955           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1956         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1957           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1958         * src/folderview.c:
1959           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1960           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1961
1962 2001-06-18
1963
1964         * src/mainwindow.c
1965           src/summaryview.c
1966           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1967         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1968           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1969           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1970           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1971
1972 2001-06-17
1973
1974         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1975           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1976
1977 2001-06-16
1978
1979         * version 0.4.99
1980
1981         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1982           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1983           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1984           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1985           ¤·¤¿¡£
1986           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1987           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1988           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1989         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1990           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1991
1992 2001-06-15
1993
1994         * src/folderview.c:
1995           folderview_new_folder_cb()
1996           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1997           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1998           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1999           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
2000           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2001         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2002         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2003           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2004           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2005         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
2006         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2007
2008 2001-06-15
2009
2010         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
2011           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
2012           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2013           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2014           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2015           ¤·¤¿¡£
2016         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2017           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2018
2019 2001-06-14
2020
2021         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
2022         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
2023
2024 2001-06-13
2025
2026         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
2027
2028 2001-06-11
2029
2030         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2031
2032 2001-06-08
2033
2034         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
2035           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
2036           imap_status(): ¿·µ¬¡£
2037           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2038           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2039           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
2040         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2041           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2042           ¤·¤¿¡£
2043
2044 2001-06-07
2045
2046         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
2047         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
2048         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
2049           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2050
2051 2001-06-06
2052
2053         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
2054         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
2055           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
2056           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2057
2058 2001-06-06
2059
2060         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
2061           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
2062           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2063         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
2064         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
2065           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
2066           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2067         * src/mainwindow.c
2068           src/summaryview.c
2069           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2070           compose_reply()
2071           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
2072
2073 2001-06-05
2074
2075         * src/folderview.c: folderview_selected()
2076           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
2077           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2078
2079 2001-06-04
2080
2081         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
2082           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
2083           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2084         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
2085
2086 2001-06-02
2087
2088         * src/folderview.c: folderview_selected()
2089           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
2090           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2091         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
2092           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2093
2094 2001-05-27
2095
2096         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
2097         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2098         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
2099           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2100           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
2101           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
2102           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2103           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
2104           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
2105           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2106         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
2107           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2108         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
2109           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2110         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2111         * src/main.c
2112           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
2113           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2114
2115 2001-05-26
2116
2117         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
2118           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
2119           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
2120           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
2121         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
2122           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2123         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
2124           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2125         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
2126           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2127
2128 2001-05-22
2129
2130         * README
2131           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2132
2133 2001-05-19
2134
2135         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2136         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
2137         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
2138           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
2139         * INSTALL
2140           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
2141
2142 2001-05-18
2143
2144         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
2145           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2146         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
2147           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2148         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
2149         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
2150           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2151           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
2152         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2153           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
2154
2155 2001-05-17
2156
2157         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
2158           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2159         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2160
2161 2001-05-16
2162
2163         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
2164         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
2165           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
2166           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2167
2168 2001-05-15
2169
2170         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
2171           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2172         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
2173           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2174           folderview_search_new_recursive(),
2175           folderview_have_new_children(),
2176           folderview_search_unread_recursive(),
2177           folderview_have_unread_children(),
2178           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
2179           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2180           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2181
2182 2001-05-14
2183
2184         * src/folder.[ch]
2185           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2186           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2187         * src/compose.c
2188           src/inc.c
2189           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2190           unlink() ¤òºï½ü¡£
2191
2192 2001-05-13
2193
2194         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
2195           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
2196           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2197           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
2198           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2199         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
2200           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2201         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
2202           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2203           ¤·¤¿¡£
2204         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2205           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2206         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
2207           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2208           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2209
2210 2001-05-13
2211
2212         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
2213         * src/customheader.[ch]
2214           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2215         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2216           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2217         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2218           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
2219           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
2220
2221 2001-05-11
2222
2223         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2224           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2225         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
2226           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2227
2228 2001-05-10
2229
2230         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2231           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2232         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
2233         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
2234           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2235
2236 2001-05-09
2237
2238         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
2239           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
2240         * src/summaryview.c: summary_print()
2241           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2242         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
2243         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
2244           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
2245           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
2246           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
2247           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2248         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
2249           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
2250         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
2251           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
2252           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2253         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
2254           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2255
2256 2001-05-08
2257
2258         * version 0.4.66
2259
2260         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2261         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
2262         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2263           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
2264           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
2265         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
2266           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2267         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2268           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2269
2270 2001-05-07
2271
2272         * src/prefs_common.c
2273           src/prefs_account.c
2274           src/prefs_filter.c
2275           src/account.c
2276           src/alertpanel.c
2277           src/filesel.c
2278           src/foldersel.c
2279           src/export.c
2280           src/import.c
2281           src/inputdialog.c
2282           src/passphrase.c
2283           src/select-keys.c
2284           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
2285           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
2286           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
2287           ¤òÄɲá£
2288
2289 2001-05-06
2290
2291         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
2292           ¥Þ¡¼¥¸:
2293           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
2294           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2295           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
2296           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2297         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
2298           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
2299
2300 2001-05-05
2301
2302         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
2303           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2304         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
2305         * src/inc.c: pop3_recv_func()
2306           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2307           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2308           ¤·¤¿¡£
2309         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
2310         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
2311           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2312         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
2313         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
2314         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
2315
2316 2001-05-05
2317
2318         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
2319           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2320           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
2321         * src/prefs_display_header.[ch]
2322           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2323         * src/prefs_display_header.c:
2324           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
2325           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
2326         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
2327         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
2328           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2329         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
2330           disphdr_list ¤òÄɲá£
2331         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
2332           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
2333           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
2334           ½¤Àµ¡£
2335           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
2336         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2337           ¤·¤¿¡£
2338         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
2339           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2340           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
2341           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2342           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2343           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
2344
2345 2001-05-04
2346
2347         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
2348           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
2349         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
2350           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
2351           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2352         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2353         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
2354           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2355           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
2356         * src/prefs_common.c
2357           src/prefs_account.c
2358           src/prefs_filter.c
2359           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
2360           ¤·¤¿¡£
2361         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
2362           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2363
2364 2001-05-03
2365
2366         * src/inc.c
2367           src/pop.c
2368           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
2369           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
2370         * src/pop.c
2371           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2372
2373 2001-05-02
2374
2375         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
2376           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
2377         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
2378           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2379
2380 2001-05-01
2381
2382         * version 0.4.65
2383
2384         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
2385         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
2386           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2387         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
2388           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2389           imap_remove_folder(): Äɲá£
2390           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
2391         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
2392           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2393         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2394         * configure.in
2395           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
2396           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
2397
2398 2001-04-30
2399
2400         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
2401           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2402
2403 2001-04-30
2404
2405         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
2406           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
2407           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
2408         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2409           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2410         * src/esmtp.c
2411           src/imap.c
2412           src/news.c
2413           src/nntp.c
2414           src/pop.c
2415           src/recv.c
2416           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2417           ¤·¤¿¡£
2418         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2419
2420 2001-04-28
2421
2422         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2423           ¤·¤¿¡£
2424         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2425           ¤·¤¿¡£
2426
2427 2001-04-27
2428
2429         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2430           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2431         * src/smtp.c
2432           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
2433           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
2434         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
2435           ¤òÄɲá£
2436         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
2437           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
2438         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
2439           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
2440         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
2441           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
2442
2443 2001-04-26
2444
2445         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2446           ½¤Àµ¡£
2447
2448 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2449
2450         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
2451         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
2452         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2453
2454         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
2455
2456         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
2457         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
2458         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2459
2460         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
2461         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
2462         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2463         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2464         ¤·¤¿¡£
2465         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466
2467         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2468         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2469
2470         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2471         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
2472         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
2473         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
2474
2475         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
2476         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
2477
2478         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2479         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2480         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
2481         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2482         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
2483         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2484         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2485         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
2486
2487         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
2488         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2489
2490         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
2491         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2492         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
2493         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
2494
2495         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
2496         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
2497         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2498         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
2499         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
2500         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
2501         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
2502         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
2503         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2504         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
2505         (sock_connect): Æ±¾å¡£
2506
2507 2001-04-26
2508
2509         * config.h.in: ºï½ü¡£
2510         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
2511         * .cvsignore: Äɲá£
2512         * src/inc.c
2513           src/progressdialog.[ch]
2514           src/pixmaps/complete.xpm
2515           src/pixmaps/continue.xpm
2516           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2517           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2518         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2519
2520 2001-04-25
2521
2522         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
2523           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
2524         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2525         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
2526         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2527
2528 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2529
2530         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2531
2532         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
2533
2534         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
2535         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
2536         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2537         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
2538
2539         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
2540         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2541         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
2542         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
2543         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
2544         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
2545         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
2546         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
2547         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
2548         (hmac_md5): ºï½ü¡£
2549         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
2550         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
2551
2552         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2553         ¤·¤¿¡£
2554
2555         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
2556         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
2557         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2558
2559         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
2560
2561         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2562         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2563
2564         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
2565         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
2566         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2567
2568         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
2569         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2570         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
2571         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
2572         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
2573         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
2574
2575         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
2576         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2577
2578 2001-04-24
2579
2580         * src/prefs_common.[ch]
2581           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
2582           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2583           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2584         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
2585           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
2586           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2587         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2588         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
2589           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2590         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2591           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2592
2593 2001-04-23
2594
2595         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
2596           [sergey]:
2597
2598           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
2599             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2600           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2601             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2602           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2603             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
2604             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2605           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2606
2607         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2608           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2609         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2610           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
2611
2612         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
2613
2614           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
2615             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
2616           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
2617             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2618             prefs_account_privacy_create(),
2619             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
2620             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2621           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
2622           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2623             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
2624             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
2625             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2626           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
2627           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2628             ¤·¤¿¡£
2629
2630 2001-04-22
2631
2632         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2633
2634 2001-04-20
2635
2636         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
2637           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2638         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
2639         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
2640           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
2641         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
2642           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2643         * src/export.c
2644           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
2645           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2646         * src/prefs_common.[ch]
2647           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
2648           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2649
2650 2001-04-19
2651
2652         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2653         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
2654           ¤òÄɲá£
2655         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
2656           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2657         * src/prefs_common.[ch]
2658           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2659         * src/prefs_common.[ch]
2660           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
2661           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2662         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
2663           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
2664
2665 2001-04-18
2666
2667         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
2668           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2669
2670 2001-04-17
2671
2672         * version 0.4.64
2673
2674         * src/automaton.[ch]
2675           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
2676           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2677           thanks)¡£
2678         * src/xml.c: xml_build_tree()
2679           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2680           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2681
2682 2001-04-16
2683
2684         * src/summaryview.c
2685           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2686           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2687           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2688
2689 2001-04-15
2690
2691         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
2692           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2693         * src/folder.c
2694           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
2695           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2696
2697 2001-04-10
2698
2699         * version 0.4.63
2700
2701         * src/folder.[ch]
2702           src/mainwindow.c
2703           src/mh.[ch]
2704           src/procmsg.[ch]
2705           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
2706           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2707         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2708         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
2709           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2710
2711 2001-04-09
2712
2713         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
2714           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2715         * src/inc.c
2716           src/summaryview.[ch]
2717           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2718           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2719         * src/textview.c
2720           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2721
2722 2001-04-08
2723
2724         * ac/Makefile.am: Äɲá£
2725         * Makefile.am
2726           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
2727
2728 2001-04-07
2729
2730         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
2731           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2732         * src/prefs_common.[ch]
2733           src/textview.[ch]
2734           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2735           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2736         * src/gtksctree.c
2737           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2738
2739 2001-04-06
2740
2741         * src/utils.c: copy_file()
2742           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2743           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
2744         * src/procheader.c
2745           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2746           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2747         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
2748           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2749         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
2750           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2751
2752 2001-04-05
2753
2754         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2755           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2756           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2757         * src/gtksctree.c
2758           src/mimeview.c
2759           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2760
2761 2001-04-04
2762
2763         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2764           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2765         * src/prefs_common.[ch]
2766           src/rfc2015.[ch]
2767           src/mimeview.c
2768           src/procmime.[ch]
2769           src/compose.[ch]
2770           src/passphrase.c
2771           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2772           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2773         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2774
2775 2001-04-03
2776
2777         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2778           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2779         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2780           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2781
2782 2001-04-02
2783
2784         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2785           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2786
2787 2001-04-01
2788
2789         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2790           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2791         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2792           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2793           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2794         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2795           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2796         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2797           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2798         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2799           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2800
2801 2001-03-31
2802
2803         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2804           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2805           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2806         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2807           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2808
2809 2001-03-30
2810
2811         * src/pixmaps/deleted.xpm
2812           src/pixmaps/mark.xpm
2813           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2814         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2815           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2816         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2817           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2818
2819 2001-03-29
2820
2821         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2822           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2823         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2824           src/pixmaps/replied.xpm
2825           src/pixmaps/new.xpm
2826           src/pixmaps/unread.xpm
2827           src/compose.c
2828           src/mainwindow.c
2829           src/prefs_common.c
2830           src/procmsg.h
2831           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2832           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2833           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2834           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2835         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2836         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2837           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2838
2839 2001-03-26
2840
2841         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2842           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2843         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2844           ¤·¤¿¡£
2845
2846 2001-03-25
2847
2848         * src/prefs_common.[ch]
2849           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2850           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2851
2852 2001-03-24
2853
2854         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2855           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2856         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2857         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2858
2859 2001-03-23
2860
2861         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2862           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2863
2864 2001-03-22
2865
2866         * src/utils.[ch]
2867           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2868           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2869         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2870           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2871
2872 2001-03-21
2873
2874         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2875           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2876         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2877         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2878
2879 2001-03-19
2880
2881         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2882
2883 2001-03-18
2884
2885         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2886           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2887           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2888           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2889           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2890         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2891           Äɲá£
2892         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2893           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2894         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2895           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2896           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2897         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2898           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2899
2900 2001-03-17
2901
2902         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2903           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2904         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2905           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2906           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2907         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2908
2909 2001-03-15
2910
2911         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2912           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2913         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2914           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2915           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2916
2917 2001-03-13
2918
2919         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2920           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2921
2922 2001-03-12
2923
2924         * version 0.4.62
2925
2926 2001-03-11
2927
2928         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2929           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2930         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2931           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2932         * src/Makefile.am
2933           src/mainwindow.c
2934           src/summaryview.[ch]
2935           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2936           Åý¹ç(thanks!)¡£
2937
2938 2001-03-10
2939
2940         * src/addr_compl.[ch]
2941           src/addressbook.c
2942           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2943           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2944         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2945           ´¹¤¨¤¿¡£
2946         * src/folder.c: folder_init()
2947           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2948           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2949           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2950           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2951           Åý¹ç(thanks!)¡£
2952
2953 2001-03-08
2954
2955         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2956           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2957         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2958           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2959           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2960           g_strsplit().
2961         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2962           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2963           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2964
2965 2001-03-07
2966
2967         * configure.in
2968           src/compose.c
2969           src/prefs.c
2970           src/procmime.c
2971           src/summaryview.c
2972           src/mbox.c
2973           src/recv.c
2974           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2975           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2976           Äɲá£
2977         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2978
2979 2001-03-06
2980
2981         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2982           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2983           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2984         * src/utils.[ch]
2985           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2986           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2987         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2988         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2989
2990 2001-03-05
2991
2992         * src/main.c
2993         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2994
2995 2001-03-04
2996
2997         * src/compose.[ch]
2998           src/main.c
2999           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
3000           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
3001           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3002           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3003
3004 2001-03-03
3005
3006         * src/esmtp.[ch]
3007           src/smtp.[ch]
3008           src/send.c
3009           src/prefs_account.[ch]
3010           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
3011           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
3012         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
3013           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3014         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3015         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
3016           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
3017
3018 2001-03-01
3019
3020         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
3021           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
3022
3023 2001-02-19
3024
3025         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
3026           `charset_str' ¤òÄɲá£
3027         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
3028           Äɲá£
3029           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3030           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3031           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3032
3033 2001-02-17
3034
3035         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
3036           textview_show_html() ¤òÄɲá£
3037           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
3038           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3039         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
3040
3041 2001-02-15
3042
3043         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
3044           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
3045            conv_convert())¡£
3046         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
3047           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3048
3049 2001-02-12
3050
3051         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3052
3053 2001-02-11
3054
3055         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3056
3057 2001-02-05
3058
3059         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
3060           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3061         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
3062           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
3063
3064 2001-02-04
3065
3066         * src/gtkutils.[ch]
3067           src/main.c
3068           src/mainwindow.[ch]
3069           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
3070           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3071           (thanks!)¡£
3072
3073 2001-02-03
3074
3075         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
3076           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
3077           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3078           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3079         * src/Makefile.am
3080           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
3081           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3082
3083 2001-02-03
3084
3085         * version 0.4.61
3086
3087         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
3088           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3089
3090 2001-02-02
3091
3092         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
3093           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3094           ½¤Àµ¡£
3095         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3096           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3097           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3098
3099 2001-02-01
3100
3101         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3102
3103 2001-01-31
3104
3105         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3106         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
3107           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
3108           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3109           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3110         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
3111           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3112         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
3113           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3114
3115 2001-01-30
3116
3117         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
3118           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3119           iswalnum() ¤òÄɲá£
3120         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
3121           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3122           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
3123         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3124         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3125
3126 2001-01-30
3127
3128         * version 0.4.60
3129
3130         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
3131           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3132         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3133           ¤·¤¿¡£
3134         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
3135         * README
3136           README.jp
3137           INSTALL
3138           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3139         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3140
3141 2001-01-29
3142
3143         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
3144           Äɲá£
3145         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
3146           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3147         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
3148           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3149         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
3150           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3151
3152 2001-01-28
3153
3154         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
3155           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3156         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
3157         * src/compose.c
3158           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
3159           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3160           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3161         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
3162           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3163
3164 2001-01-27
3165
3166         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
3167           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
3168         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
3169           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
3170         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
3171           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
3172           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
3173           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3174
3175 2001-01-25
3176
3177         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3178           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
3179           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
3180         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3181           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3182         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
3183           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3184         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
3185           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3186         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
3187           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3188         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3189         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
3190
3191 2001-01-24
3192
3193         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3194           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3195
3196 2001-01-23
3197
3198         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3199           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
3200         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
3201         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
3202           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
3203           src/Makefile.am
3204           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
3205           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3206         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3207           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
3208
3209 2001-01-22
3210
3211         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
3212           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3213         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
3214           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3215
3216 2001-01-21
3217
3218         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
3219         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
3220         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3221           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3222         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3223         * README
3224           README.jp
3225           INSTALL
3226           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3227         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3228         * src/headerwindow.c
3229           src/addressbook.c
3230           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
3231           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3232         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3233         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3234           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3235         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
3236           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3237         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
3238           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3239         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3240           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3241
3242 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3243
3244         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3245         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
3246         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
3247
3248         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
3249         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
3250
3251         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
3252
3253         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
3254
3255         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3256         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
3257
3258         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
3259
3260         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
3261         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
3262         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
3263         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
3264
3265         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
3266         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
3267         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
3268         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
3269         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
3270         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
3271         ¤òÄɲá£
3272
3273         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
3274         ¤Î¤òÄɲá£
3275
3276 2001-01-18
3277
3278         * src/gtksctree.[ch]
3279           src/folderview.c
3280           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
3281           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3282         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3283           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3284         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
3285           ³ç¤Ã¤¿¡£
3286         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
3287           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3288
3289 2001-01-17
3290
3291         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3292           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3293         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
3294           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3295         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3296           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3297
3298 2001-01-15
3299
3300         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3301           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3302
3303 2001-01-13
3304
3305         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
3306           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3307         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3308           ½¤Àµ¡£
3309
3310 2001-01-13
3311
3312         * version 0.4.52
3313
3314         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
3315           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
3316           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
3317           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
3318
3319 2001-01-11
3320
3321         * src/mainwindow.c
3322           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3323           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3324         * src/prefs_common.c
3325           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3326
3327 2001-01-10
3328
3329         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
3330           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3331           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
3332           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3333         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
3334           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3335           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
3336           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3337         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
3338           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
3339         * configure.in
3340           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3341
3342 2001-01-09
3343
3344         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3345         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3346         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3347           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3348
3349 2001-01-08
3350
3351         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
3352           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3353
3354 2001-01-07
3355
3356         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
3357           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3358         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3359         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3360
3361 2001-01-06
3362
3363         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3364           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
3365           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3366           ¤·¤¿¡£
3367           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
3368           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3369         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
3370           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
3371         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
3372           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3373         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3374
3375 2001-01-05
3376
3377         * src/codeconv.[ch]
3378           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
3379           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
3380         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
3381         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
3382
3383 2001-01-04
3384
3385         * src/account.c: account_edit_open()
3386           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
3387           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3388
3389 2001-01-03
3390
3391         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
3392         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
3393           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3394
3395 2001-01-02
3396
3397         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
3398           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3399
3400 2001-01-02
3401
3402         * version 0.4.51
3403
3404         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3405           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3406         * src/send.c: send_message_queue()
3407           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3408           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3409
3410 2001-01-01
3411
3412         * version 0.4.50
3413
3414         * src/folder.[ch]
3415           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3416         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
3417         * src/folder.c
3418           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
3419           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3420           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3421         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3422           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
3423           ¤ò½¤Àµ¡£
3424         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3425
3426 2000-12-31
3427
3428         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
3429           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3430         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3431         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
3432           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
3433
3434 2000-12-29
3435
3436         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
3437           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3438         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
3439           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
3440           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3441           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
3442           ½¤Àµ¡£
3443         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
3444           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
3445           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3446           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
3447           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3448         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3449         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
3450         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3451           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
3452
3453 2000-12-28
3454
3455         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3456
3457 2000-12-27
3458
3459         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
3460         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3461           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3462
3463 2000-12-25
3464
3465         * src/folder.[ch]
3466           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
3467         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
3468           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
3469
3470 2000-12-24
3471
3472         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
3473         * src/pop.c
3474           src/inc.c
3475           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3476         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
3477           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3478
3479 2000-12-23
3480
3481         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3482         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
3483           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3484         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3485         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3486
3487 2000-12-22
3488
3489         * src/main.c
3490           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
3491           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
3492         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
3493           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3494
3495 2000-12-21
3496
3497         * src/mh.[ch]
3498           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
3499           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3500
3501 2000-12-19
3502
3503         * src/compose.c
3504           src/defs.h
3505           src/filter.[ch]
3506           src/folder.[ch]
3507           src/foldersel.[ch]
3508           src/folderview.[ch]
3509           src/imap.[ch]
3510           src/import.c
3511           src/inc.c
3512           src/main.[ch]
3513           src/mainwindow.c
3514           src/mbox.[ch]
3515           src/mh.[ch]
3516           src/news.[ch]
3517           src/prefs_common.c
3518           src/procmsg.[ch]
3519           src/summaryview.[ch]
3520           src/xml.[ch]
3521           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3522           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3523
3524 2000-12-18
3525
3526         * version 0.4.9
3527
3528 2000-12-11
3529
3530         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
3531         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3532         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
3533           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3534         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3535
3536 2000-12-10
3537
3538         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
3539           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
3540
3541 2000-12-09
3542
3543         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
3544
3545 2000-12-07
3546
3547         * version 0.4.8
3548
3549         * src/session.h: Äɲá£
3550         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3551         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3552           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
3553           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
3554           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3555
3556 2000-12-04
3557
3558         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
3559           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3560
3561 2000-12-03
3562
3563         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3564
3565 2000-12-02
3566
3567         * version 0.4.7
3568
3569         * src/mainwindow.c
3570           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3571         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3572           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3573         * src/prefs_account.[ch]
3574           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
3575           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3576         * README
3577           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
3578
3579 2000-12-01
3580
3581         * src/Makefile.am
3582           src/gtkshruler.[ch]
3583           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
3584           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3585
3586 2000-11-27
3587
3588         * src/codeconv.c
3589           src/mainwindow.c
3590           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3591
3592 2000-11-27
3593
3594         * version 0.4.6
3595
3596         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3597
3598 2000-11-26
3599
3600         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
3601           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3602         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
3603         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
3604           ¤òÄɲá£
3605         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
3606         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
3607           ½¤Àµ¡£
3608
3609 2000-11-25
3610
3611         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
3612           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3613         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
3614         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
3615         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
3616
3617 2000-11-24
3618
3619         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
3620         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
3621           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3622         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3623         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
3624           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
3625
3626 2000-11-23
3627
3628         * version 0.4.5
3629
3630         * README
3631           README.jp
3632           INSTALL
3633           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3634
3635 2000-11-22
3636
3637         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3638         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
3639         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
3640           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
3641           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3642         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
3643           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3644
3645 2000-11-18
3646
3647         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
3648           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3649           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
3650         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
3651           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3652         * src/mainwindow.c
3653           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3654
3655 2000-11-17
3656 </