sync with sylpheed 0.7.2cvs17
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-02-26
2
3         * src/filesel.c
4           src/foldersel.c
5           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
6
7 2002-02-25
8
9         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
10           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
11
12 2002-02-24
13
14         * src/messageview.c
15           src/mimeview.[ch]
16           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
17           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
18         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
19
20 2002-02-23
21
22         * src/prefs_filter.c:
23           prefs_filter_rename_path()
24           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
25           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
26
27 2002-02-23
28
29         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
30           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
31         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
32           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
33         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
34           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
35         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
36         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
37           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
38
39 2002-02-22
40
41         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
42           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
43           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
44           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
45         * src/account.c;
46           src/addressbook.c
47           src/compose.c
48           src/export.c
49           src/filesel.c
50           src/foldersel.c
51           src/grouplistdialog.c
52           src/import.c
53           src/inputdialog.c
54           src/mainwindow.c
55           src/message_search.c
56           src/passphrase.c
57           src/prefs_account.c
58           src/prefs_common.c
59           src/prefs_customheader.c
60           src/prefs_display_header.c
61           src/prefs_filter.c
62           src/prefs_template.c
63           src/summary_search.c
64           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
65           MANAGE_WINDO_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
66
67 2002-02-21
68
69         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
70         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
71           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
72         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
73           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
74
75 2002-02-21
76
77         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
78           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
79           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
80           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
81         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
82         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
83
84 2002-02-20
85
86         * src/messageview.c
87           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
88           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
89         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
90           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
91         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
92           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
93
94 2002-02-19
95
96         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
97           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
98           ¤Ë¤·¤¿¡£
99         * src/prefs_account.c:
100           prefs_account_open()
101           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
102           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
103         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
104           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
105           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
106
107 2002-02-19
108
109         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
110           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
111         * src/folderview.c
112           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
113         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
114           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
115           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
116         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
117           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
118
119 2002-02-18
120
121         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
122           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
123         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
124         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
125           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
126
127 2002-02-18
128
129         * src/folderview.[ch]:
130           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
131           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
132           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
133           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
134           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
135           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
136         * src/inc.c:
137           inc_account_mail()
138           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
139
140 2002-02-18
141
142         * src/folderview.c:
143           folderview_rename_folder_cb()
144           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
145           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
146         * src/prefs_filter.[ch]:
147           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
148           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
149           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
150           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
151         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
152
153 2002-02-17
154
155         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
156           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
157           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
158           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
159           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
160         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
161           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
162         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
163
164 2002-02-16
165
166         * version 0.7.2
167
168 2002-02-16
169
170         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
171           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
172
173 2002-02-15
174
175         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
176           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
177         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
178           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
179         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
180           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
181         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
182           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
183           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
184           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
185           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
186           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
187         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
188           ¹¹¿·¡£
189         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
190         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
191           ¤ò½¤Àµ¡£
192
193 2002-02-15
194
195         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
196           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
197         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
198           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
199           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
200           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
201
202 2002-02-14
203
204         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
205           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
206           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
207         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
208           main_window_menu_callback_block()
209           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
210           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
211           ¥»¥Ã¥È¡£
212           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
213         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
214         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
215           ¤òºï½ü¡£
216
217 2002-02-13
218
219         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
220           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
221         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
222           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
223           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
224         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
225           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
226         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
227         * src/socket.[ch]
228           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
229
230 2002-02-12
231
232         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
233           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
234           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
235
236 2002-02-11
237
238         * version 0.7.1
239
240 2002-02-11
241
242         * src/compose.[ch]
243           src/gtkutils.[ch]
244           src/prefs_template.c
245           src/quote_fmt.h
246           src/quote_fmt_parse.y
247           src/summaryview.c
248           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
249           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
250           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
251           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
252           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
253         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
254         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
255           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
256         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
257           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
258
259 2002-02-07
260
261         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
262           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
263         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
264           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
265         * src/addressbook.c
266           src/compose.c
267           src/editaddress.c
268           src/editgroup.c
269           src/folderview.c
270           src/importldif.c
271           src/mainwindow.c
272           src/md5.c
273           src/mimeview.c
274           src/prefs_common.c
275           src/prefs_customheader.c
276           src/prefs_filter.c
277           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
278           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
279
280 2002-02-06
281
282         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
283           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
284         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
285         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
286           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
287         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
288           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
289           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
290         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
291           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
292           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
293         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
294
295 2002-02-05
296
297         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
298           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
299         * src/foldersel.c
300           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
301         * src/folderview.c:
302           folderview_drag_motion_cb()
303           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
304           ¤Ë¤·¤¿¡£
305         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
306           ¤ò»ÈÍÑ¡£
307         * src/imap.c
308           imap_copy_msg()
309           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
310           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
311           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
312           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
313
314 2002-02-04
315
316         * src/mainwindow.c
317           src/messageview.[ch]
318           src/summaryview.[ch]
319           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
320           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
321         * src/mainwindow.c
322           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
323           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
324         * src/mainwindow.c
325           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
326           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
327           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
328         * src/mh.c
329           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
330           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
331           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
332         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
333           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
334           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
335           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
336           ¤·¤¿¡£
337         * src/mainwindow.c
338           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
339
340 2002-02-03
341
342         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
343           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
344           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
345           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
346           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
347           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
348         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
349         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
350
351 2002-02-01
352
353         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
354         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
355           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
356
357 2002-01-31
358
359         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
360         * src/compose.[ch]
361           src/mainwindow.c
362           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
363         * src/summaryview.c:
364           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
365           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
366         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
367           ½¤Àµ¡£
368         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
369         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
370           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
371           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
372         * src/mainwindow.c
373           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
374           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
375
376 2002-01-30
377
378         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
379           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
380           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
381           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
382         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
383           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
384         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
385           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
386         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
387           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
388
389 2002-01-29
390
391         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
392           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
393         * src/mimeview.[ch]
394           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
395           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
396         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
397         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
398           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
399
400 2002-01-28
401
402         * src/mainwindow.c
403           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
404           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
405         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
406         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
407           ¸ò´¹¡£
408         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
409           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
410         * src/imageview.[ch]
411           src/messageview.c
412           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
413           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
414           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
415         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
416           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
417
418 2002-01-28
419
420         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
421         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
422           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
423           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
424
425 2002-01-25
426
427         * src/procmime.c:
428           procmime_get_mime_type()
429           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
430           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
431         * src/gtkstext.c:
432           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
433           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
434           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
435           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
436
437 2002-01-23
438
439         * src/compose.c
440           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
441           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
442         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
443           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
444
445 2002-01-22
446
447         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
448           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
449         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
450           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
451           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
452         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
453           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
454         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
455           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
456           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
457
458 2002-01-21
459
460         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
461         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
462           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
463         * src/folderview.c
464           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
465         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
466
467 2002-01-20
468
469         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
470           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
471         * src/mainwindow.c
472           src/prefs_filter.[ch]
473           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
474           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
475         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
476           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
477
478 2002-01-18
479
480         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
481
482 2002-01-16
483
484         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
485           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
486         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
487           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
488           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
489         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
490           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
491           ¤µ¤ó thanks)¡£
492
493 2002-01-15
494
495         * src/foldersel.c:
496           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
497           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
498         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
499         * src/imap.c
500           src/inc.c
501           src/news.c
502           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
503           ¤ò»ÈÍÑ¡£
504
505 2002-01-14
506
507         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
508         * src/folder.[ch]
509           src/mh.[ch]
510           src/imap.[ch]
511           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
512
513 2002-01-11
514
515         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
516           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
517           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
518         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
519           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
520         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
521           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
522
523 2002-01-10
524
525         * INSTALL
526           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
527         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
528
529 2002-01-09
530
531         * README
532           README.jp
533           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
534         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
535
536 2002-01-08
537
538         * INSTALL
539           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
540
541 2002-01-07
542
543         * version 0.7.0
544
545 2002-01-07
546
547         * src/headerwindow.c
548           src/logwindow.c
549           src/messageview.c
550           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
551           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
552
553 2002-01-04
554
555         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
556           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
557
558 2002-01-02
559
560         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
561           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
562
563 2001-12-31
564
565         * src/folderview.c
566           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
567         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
568         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
569         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
570           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
571           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
572
573 2001-12-30
574
575         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
576           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
577           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
578
579 2001-12-25
580
581         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
582         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
583         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
584           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
585           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
586         * src/compose.c
587           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
588           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
589
590 2001-12-24
591
592         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
593           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
594         * src/compose.c
595           src/gtkutils.[ch]
596           src/textview.[ch]
597           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
598         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
599
600 2001-12-23
601
602         * acconfig.h
603           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
604         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
605
606 2001-12-22
607
608         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
609
610 2001-12-21
611
612         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
613         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
614           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
615         * src/filter.[ch]
616           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
617         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
618           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
619           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
620           undo_undo()
621           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
622           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
623         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
624
625 2001-12-20
626
627         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
628         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
629           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
630         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
631           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
632         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
633           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
634           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
635           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
636         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
637           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
638
639 2001-12-19
640
641         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
642           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
643         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
644         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
645         * src/importldif.c
646           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
647         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
648           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
649           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
650         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
651         * INSTALL
652           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
653         * src/vcard.c:
654           vcard_read_file()
655           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
656           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
657         * src/addrindex.c
658           src/jpilot.[ch]
659           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
660           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
661           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
662         * src/addressbook.c
663           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
664           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
665
666 2001-12-18
667
668         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
669           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
670           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
671         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
672           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
673
674 2001-12-18
675
676         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
677         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
678           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
679           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
680         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
681         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
682
683 2001-12-16
684
685         * src/compose.c: compose_template_apply()
686           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
687           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
688           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
689
690 2001-12-16
691
692         * version 0.6.6
693
694 2001-12-15
695
696         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
697         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
698         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
699           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
700
701 2001-12-14
702
703         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
704           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
705
706 2001-12-14
707
708         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
709           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
710         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
711           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
712           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
713         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
714           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
715
716 2001-12-14
717
718         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
719         * src/imap.[ch]:
720           imap_msg_set_perm_flags()
721           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
722           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
723         * src/compose.c
724           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
725           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
726
727 2001-12-11
728
729         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
730           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
731           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
732         * src/compose.c
733           src/mainwindow.c
734           src/messageview.c
735           src/mimeview.c
736           src/summaryview.c
737           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
738           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
739
740 2001-12-09
741
742         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
743           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
744           ½¤Àµ¡£
745         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
746           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
747         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
748         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
749           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
750
751 2001-12-08
752
753         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
754           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
755           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
756         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
757           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
758
759 2001-12-06
760
761         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
762           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
763
764 2001-12-04
765
766         * src/folder.c:
767           folder_count_total_msgs()
768           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
769           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
770
771 2001-12-03
772
773         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
774         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
775           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
776         * src/prefs_common.c
777           src/quote_fmt_lex.l
778           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
779           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
780         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
781
782 2001-11-29
783
784         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
785
786 2001-11-28
787
788         * src/src/compose.c
789           src/prefs_template.c
790           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
791
792 2001-11-27
793
794         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
795           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
796         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
797           ¤ËÄɲá£
798         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
799           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
800
801 2001-11-26
802
803         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
804           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
805           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
806           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
807         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
808           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
809
810 2001-11-25
811
812         * src/folder.[ch]
813           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
814           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
815           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
816
817 2001-11-23
818
819         * src/compose.c
820           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
821           gtkut_text_str_compare_n()
822           gtkut_text_str_compare()
823           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
824           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
825         * src/prefs_template.c
826           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
827
828 2001-11-22
829
830         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
831           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
832           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
833
834 2001-11-20
835
836         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
837           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
838
839 2001-11-20
840
841         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
842           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
843         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
844
845 2001-11-19
846
847         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
848           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
849           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
850         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
851           ¤Ø¤ÎÂн衣
852
853 2001-11-18
854
855         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
856           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
857
858 2001-11-17
859
860         * src/imap.c: imap_session_get()
861           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
862           ¤ò½¤Àµ¡£
863         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
864           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
865
866 2001-11-16
867
868         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
869           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
870           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
871         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
872           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
873           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
874
875 2001-11-15
876
877         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
878           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
879           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
880         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
881
882 2001-11-15
883
884         * src/folderview.c
885           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
886           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
887         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
888           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
889
890 2001-11-14
891
892         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
893         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
894           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
895
896 2001-11-13
897
898         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
899           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
900
901 2001-11-13
902
903         * src/grouplistdialog.c
904           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
905           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
906
907 2001-11-12
908
909         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
910           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
911         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
912           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
913           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
914           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
915
916 2001-11-12
917
918         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
919           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
920         * src/codeconv.[ch]
921           src/mainwindow.c
922           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
923           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
924
925 2001-11-08
926
927         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
928         * src/session.h
929           src/defs.h
930           src/imap.[ch]
931           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
932           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
933           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
934
935 2001-11-07
936
937         * version 0.6.5
938
939 2001-11-07
940
941         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
942         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
943         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
944
945 2001-11-06
946
947         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
948           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
949         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
950           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
951
952 2001-11-05
953
954         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
955         * src/summaryview.c: summary_set_header()
956           src/address.c: address_parse_str()
957           src/filter.c: filter_read_str()
958           src/news.c: news_parse_xover()
959           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
960           src/utils.c: subject_compare():
961           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
962         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
963           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
964         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
965           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
966         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
967         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
968
969 2001-11-04
970
971         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
972           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
973           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
974           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
975           ¤ò»ÈÍÑ¡£
976         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
977           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
978           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
979         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
980           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
981         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
982         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
983           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
984         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
985           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
986
987 2001-11-03
988
989         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
990         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
991
992 2001-11-02
993
994         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
995           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
996         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
997           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
998         * INSTALL
999           INSTALL.jp
1000           README
1001           README.jp
1002           TODO
1003           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
1004
1005 2001-11-02
1006
1007         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1008         * src/textview.c: textview_key_pressed()
1009           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
1010           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1011           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1012
1013 2001-11-01
1014
1015         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1016           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1017         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
1018           ¤¹¤ë¡£
1019         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
1020           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
1021         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1022         * src/prefs_template.[ch]
1023           src/template.[ch]
1024           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
1025           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1026         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
1027           ¤ËÄɲá£
1028         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1029         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1030         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
1031           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
1032
1033 2001-10-31
1034
1035         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
1036           °ÜÆ°¡£
1037         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1038         * src/quote_fmt_lex.h
1039           src/quote_fmt.h
1040           src/quote_fmt_lex.l
1041           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
1042         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1043         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
1044           ºï½ü¡£
1045           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
1046         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1047           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1048         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1049           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1050
1051 2001-10-31
1052
1053         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
1054           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
1055         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
1056           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1057
1058 2001-10-30
1059
1060         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1061           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1062           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1063           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1064
1065 2001-10-30
1066
1067         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
1068           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1069           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
1070
1071 2001-10-29
1072
1073         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
1074           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1075         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
1076           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
1077
1078 2001-10-28
1079
1080         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1081           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
1082         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
1083         * src/procmime.c:                                                      
1084           procmime_get_mime_type_table()                                       
1085           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
1086           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
1087           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1088
1089 2001-10-27
1090
1091         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
1092           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
1093           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
1094         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
1095
1096 2001-10-26
1097
1098         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
1099           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
1100         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1101           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1102         * prefs_account.c
1103           prefs_common.c
1104           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
1105         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
1106           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1107
1108 2001-10-21
1109
1110         * version 0.6.4
1111
1112 2001-10-21
1113
1114         * src/prefs_summary_column.[ch]:
1115           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1116         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1117         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
1118           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1119
1120 2001-10-21
1121
1122         * src/mainwindow.c
1123           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1124         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
1125           ¤Î UI ¡£
1126         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
1127           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
1128         * src/summaryview.[ch]:
1129           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
1130           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
1131           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
1132
1133 2001-10-19
1134
1135         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1136         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
1137           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1138         * src/addrcache.[ch]
1139           src/addressbook.c
1140           src/addrindex.[ch]
1141           src/jpilot.[ch]
1142           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
1143           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1144         * src/ldif.[ch]
1145           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
1146
1147 2001-10-18
1148
1149         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
1150         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1151         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
1152           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
1153           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
1154         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
1155
1156 2001-10-17
1157
1158         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
1159
1160 2001-10-16
1161
1162         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1163           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1164
1165 2001-10-16
1166
1167         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
1168           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1169         * src/summaryview.c:
1170           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
1171           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1172           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1173           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1174           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
1175           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1176
1177 2001-10-14
1178
1179         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1180           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
1181         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
1182           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
1183           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
1184           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
1185
1186 2001-10-12
1187
1188         * src/prefs_common.c
1189           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
1190
1191 2001-10-12
1192
1193         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
1194           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1195         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
1196           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
1197           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1198         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
1199           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
1200
1201 2001-10-11
1202
1203         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1204           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
1205           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1206           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
1207           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1208         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
1209           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
1210           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1211
1212 2001-10-10
1213
1214         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1215         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1216           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1217           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1218         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
1219           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1220
1221 2001-10-09
1222
1223         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
1224         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
1225           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1226         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
1227           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
1228           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
1229
1230 2001-10-08
1231
1232         * version 0.6.3
1233
1234 2001-10-08
1235
1236         * src/compose.c: compose_write_to_file()
1237           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
1238           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
1239         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1240         * src/utils.c: is_next_mbs()
1241           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
1242           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
1243         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1244         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
1245           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1246
1247 2001-10-07
1248
1249         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
1250         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
1251           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
1252           ¤µ¤ó thanks)¡£
1253         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
1254           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1255           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
1256           thanks)¡£
1257         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
1258           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1259
1260 2001-10-05
1261
1262         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
1263           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1264           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1265
1266 2001-10-03
1267
1268         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
1269
1270 2001-10-02
1271
1272         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
1273           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
1274           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
1275           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
1276           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1277
1278 2001-10-01
1279
1280         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
1281           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1282
1283 2001-09-30
1284
1285         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
1286         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
1287         * src/addrbook.c
1288           src/addrcache.c
1289           src/addressadd.c
1290           src/addressbook.c
1291           src/addrindex.c
1292           src/addritem.c
1293           src/editaddress.c
1294           src/editbook.c
1295           src/editgroup.c
1296           src/editjpilot.c
1297           src/editldap.c
1298           src/editldap_basedn.c
1299           src/editvcard.c
1300           src/jpilot.c
1301           src/mgutils.c
1302           src/syldap.c
1303           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
1304         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
1305           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
1306           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
1307           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
1308           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1309         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
1310           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
1311         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
1312           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
1313           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1314
1315 2001-09-30
1316
1317         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
1318           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
1319           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
1320           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
1321
1322 2001-09-27
1323
1324         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
1325           ¤òÊݸ¡£
1326
1327 2001-09-26
1328
1329         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
1330
1331 2001-09-25
1332
1333         * src/folder.c
1334           src/folder.h
1335           src/mainwindow.c
1336           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
1337           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1338
1339 2001-09-23
1340
1341         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
1342         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
1343           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
1344         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
1345           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
1346           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1347         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1348
1349 2001-09-21
1350
1351         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
1352           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1353         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1354           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1355
1356 2001-09-20
1357
1358         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1359           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1360         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
1361         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
1362           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1363
1364 2001-09-20
1365
1366         * src/procmime.[ch]:
1367           procmime_find_string()
1368           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1369           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
1370           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1371           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
1372           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
1373           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
1374           ÊÖ¤¹¡£
1375
1376 2001-09-19
1377
1378         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1379           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1380         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
1381         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
1382           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1383
1384 2001-09-17
1385
1386         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
1387           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
1388
1389 2001-09-17
1390
1391         * version 0.6.2
1392
1393 2001-09-16
1394
1395         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
1396           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1397
1398 2001-09-12
1399
1400         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1401         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
1402         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
1403           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
1404
1405 2001-09-11
1406
1407         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1408           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1409           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1410           ¤·¤¿¡£
1411         * src/mainwindow.c
1412           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1413           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
1414
1415 2001-09-10
1416
1417         * src/vcard.c
1418           src/mgutils.c
1419           src/syldap.c
1420           src/editldap.c
1421           src/editldap_basedn.c
1422           src/jpilot.c
1423           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1424         * configure.in
1425           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1426           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1427         * src/mainwindow.c
1428           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
1429           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1430           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1431
1432 2001-09-09
1433
1434         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1435           src/pixmaps/dir-open.xpm
1436           src/pixmaps/new.xpm
1437           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1438         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
1439           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1440         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1441
1442 2001-09-08
1443
1444         * src/prefs.[ch]
1445           src/prefs_common.[ch]
1446           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
1447           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1448         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
1449           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1450
1451 2001-09-06
1452
1453         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
1454
1455 2001-09-05
1456
1457         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
1458           ¤ò½¤Àµ¡£
1459           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1460
1461 2001-09-04
1462
1463         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1464           src/pixmaps/dir-open.xpm
1465           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1466         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1467         * src/pixmaps/address.xpm
1468           src/pixmaps/book.xpm
1469           src/pixmaps/category.xpm
1470           src/pixmaps/interface.xpm
1471           src/pixmaps/jpilot.xpm
1472           src/pixmaps/ldap.xpm
1473           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
1474         * src/addrbook.[ch]
1475           src/addrcache.[ch]
1476           src/addressadd.[ch]
1477           src/addressitem.[ch]
1478           src/addrindex.[ch]
1479           src/addritem.[ch]
1480           src/editaddress.[ch]
1481           src/editbook.[ch]
1482           src/editgroup.[ch]
1483           src/editjpilot.[ch]
1484           src/editldap.[ch]
1485           src/editldap_basedn.[ch]
1486           src/editvcard.[ch]
1487           src/jpilot.[ch]
1488           src/mgutils.[ch]
1489           src/syldap.[ch]
1490           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1491           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1492
1493 2001-09-04
1494
1495         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
1496
1497 2001-09-03
1498
1499         * src/mainwindow.c
1500           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
1501         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
1502           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1503
1504 2001-09-03
1505
1506         * version 0.6.1
1507
1508 2001-09-03
1509
1510         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
1511           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1512
1513 2001-09-02
1514
1515         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
1516           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
1517           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1518         * src/account.c
1519           src/prefs_common.c
1520           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1521           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1522         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
1523           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1524
1525 2001-09-01
1526
1527         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
1528           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1529         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
1530           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1531           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
1532         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
1533           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1534         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
1535         * acconfig.h
1536           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
1537           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
1538         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
1539           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
1540         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
1541         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
1542
1543 2001-08-31
1544
1545         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
1546           typo ¤ò½¤Àµ¡£
1547         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1548           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
1549           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1550         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
1551           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1552         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
1553           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1554         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
1555           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1556
1557 2001-08-30
1558
1559         * version 0.6.0
1560
1561 2001-08-30
1562
1563         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
1564           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
1565           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
1566         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1567         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
1568         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
1569         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1570
1571 2001-08-30
1572
1573         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
1574           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1575         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
1576           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1577
1578 2001-08-29
1579
1580         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
1581         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
1582           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1583         * src/summaryview.c
1584           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1585           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
1586           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1587           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
1588           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1589         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1590
1591 2001-08-28
1592
1593         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
1594           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1595         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1596           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
1597           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
1598           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
1599           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
1600
1601 2001-08-27
1602
1603         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
1604           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
1605         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
1606           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
1607         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
1608         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1609         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
1610         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
1611           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
1612         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
1613         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
1614           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1615
1616 2001-08-27
1617
1618         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1619           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1620
1621 2001-08-26
1622
1623         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
1624         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
1625         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
1626           ssl_getline() ¤òÄɲá£
1627           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1628         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
1629           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1630         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
1631         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
1632           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
1633           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
1634         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
1635         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1636           ¤·¤¿¡£
1637
1638 2001-08-25
1639
1640         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
1641           °Ï¤Ã¤¿¡£
1642
1643 2001-08-24
1644
1645         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1646           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1647         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
1648           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1649           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
1650           ½ÐÎÏ¡£
1651           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
1652         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
1653         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
1654           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
1655           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
1656           ºï½ü¡£
1657         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
1658           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1659         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
1660           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1661
1662 2001-08-23
1663
1664         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
1665           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1666           main_window_set_toolbar_sensitive():
1667           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
1668
1669 2001-08-23
1670
1671         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
1672           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
1673           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1674         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1675
1676 2001-08-22
1677
1678         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
1679           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
1680           ¤·¤¿¡£
1681
1682 2001-08-21
1683
1684         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
1685           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
1686           ¤Ë¤·¤¿¡£
1687
1688 2001-08-21
1689
1690         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
1691           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1692           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
1693           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
1694
1695 2001-08-20
1696
1697         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
1698           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1699           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1700           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1701         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1702           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1703
1704 2001-08-19
1705
1706         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
1707           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
1708         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1709           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
1710         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
1711           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
1712           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1713           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1714         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1715           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
1716         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1717           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1718
1719 2001-08-18
1720
1721         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
1722           ÍÞÀ©¡£
1723         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
1724           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
1725         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
1726           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
1727           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
1728           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1729           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
1730           ´Ø¿ô¡£
1731         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
1732           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1733         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1734           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
1735           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
1736           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1737           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
1738         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
1739           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1740           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1741           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
1742         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
1743         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
1744
1745 2001-08-14
1746
1747         * version 0.5.3
1748
1749 2001-08-14
1750
1751         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
1752           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1753         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
1754           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1755         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
1756
1757 2001-08-14
1758
1759         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
1760           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
1761         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
1762           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
1763           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1764         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1765           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
1766           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
1767           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
1768           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
1769           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1770         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
1771           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
1772           ¤Çɽ¼¨¡£
1773         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
1774           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
1775
1776 2001-08-13
1777
1778         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1779         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1780           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
1781           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1782           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1783         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
1784           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
1785           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
1786         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
1787           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
1788           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
1789           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1790
1791 2001-08-12
1792
1793         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
1794           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
1795
1796 2001-08-12
1797
1798         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1799           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
1800           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1801           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
1802           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1803           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1804           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1805           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1806           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1807           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1808           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
1809           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
1810           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
1811         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1812           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1813           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1814
1815 2001-08-10
1816
1817         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1818           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1819         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
1820           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1821         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1822         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1823
1824 2001-08-09
1825
1826         * src/defs.h
1827           src/headerview.c
1828           src/headerwindow.c
1829           src/textview.c
1830           src/prefs_common.c
1831           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1832           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
1833           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1834         * src/prefs_common.c
1835           src/prefs_common.h
1836           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1837           ¤òÄɲá£
1838
1839 2001-08-08
1840
1841         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
1842         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
1843         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1844           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1845           summary_show()
1846           summary_select_next_unread()
1847           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1848           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
1849           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1850         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1851
1852 2001-08-08
1853
1854         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
1855           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
1856         * src/prefs_common.c
1857           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
1858         * src/pixmaps/new.xpm
1859           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1860
1861 2001-08-07
1862
1863         * src/address.[ch]:
1864           address_folder_new()
1865           address_group_new()
1866           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
1867           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1868         * src/pixmaps/new.xpm
1869           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1870
1871 2001-08-06
1872
1873         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1874
1875 2001-08-06
1876
1877         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
1878         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
1879         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
1880
1881 2001-08-04
1882
1883         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
1884           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1885
1886 2001-08-02
1887
1888         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1889
1890 2001-08-01
1891
1892         * version 0.5.2
1893
1894 2001-08-01
1895
1896         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
1897           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1898           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
1899           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
1900
1901 2001-07-31
1902
1903         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
1904           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1905           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
1906         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1907           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1908         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
1909           ¤Ë¤·¤¿¡£
1910         * src/textview.c: textview_create()
1911           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
1912
1913 2001-07-29
1914
1915         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
1916           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1917
1918 2001-07-28
1919
1920         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1921           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1922         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
1923           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
1924           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1925           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
1926           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
1927           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1928
1929 2001-07-27
1930
1931         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
1932           ¤ò½¤Àµ¡£
1933
1934 2001-07-26
1935
1936         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1937         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
1938           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1939
1940 2001-07-25
1941
1942         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
1943           ¤ò½¤Àµ¡£
1944           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
1945         * src/procmime.c:
1946           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
1947           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1948         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1949           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1950         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
1951
1952 2001-07-25
1953
1954         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1955         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1956
1957 2001-07-24
1958
1959         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
1960           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1961         * configure.in
1962           manual/Makefile.am
1963           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
1964         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
1965         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
1966
1967 2001-07-23
1968
1969         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
1970           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1971         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
1972         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1973           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
1974
1975 2001-07-22
1976
1977         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1978           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1979           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
1980           Äɲá£
1981         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
1982           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1983           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1984         * src/procmime.c:
1985           procmime_scan_content_type()
1986           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
1987           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1988         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1989         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1990           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1991         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
1992           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1993
1994 2001-07-18
1995
1996         * version 0.5.1
1997
1998 2001-07-18
1999
2000         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
2001           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
2002           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
2003         * src/base64.[ch]
2004           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
2005           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2006           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2007
2008 2001-07-17
2009
2010         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
2011           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
2012           MSG_SET_PERM_FLAGS()
2013           MSG_SET_TMP_FLAGS()
2014           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
2015           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2016         * src/compose.c
2017           src/imap.c
2018           src/inc.c
2019           src/messageview.c
2020           src/mh.c
2021           src/news.c
2022           src/procheader.c
2023           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
2024         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
2025           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
2026
2027 2001-07-16
2028
2029         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
2030           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
2031         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
2032         * TODO
2033           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2034
2035 2001-07-16
2036
2037         * src/codeconv.c:
2038           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
2039           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2040         * src/folder.c:
2041           folder_get_default_folder()
2042           folder_get_default_inbox()
2043           folder_get_default_outbox()
2044           folder_get_default_draft()
2045           folder_get_default_queue()
2046           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
2047           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2048
2049 2001-07-15
2050
2051         * README
2052           README.jp
2053           INSTALL
2054           INSTALL.jp
2055           TODO
2056           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2057         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
2058           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2059           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
2060           ¤òÄɲá£
2061           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
2062           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
2063           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2064           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
2065           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
2066           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
2067           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2068         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
2069           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
2070         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2071           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
2072         * src/recv.c: recv_write()
2073           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
2074           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
2075         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
2076           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2077         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
2078           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2079         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
2080           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2081
2082 2001-07-15
2083
2084         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
2085           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2086           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
2087           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2088           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2089           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2090
2091 2001-07-14
2092
2093         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
2094           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2095         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
2096           ²Äǽ¡£
2097         * src/news.[ch]
2098           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2099           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
2100           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2101         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
2102           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2103
2104 2001-07-12
2105
2106         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
2107         * src/folder.[ch]
2108           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2109           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2110
2111 2001-07-06
2112
2113         * version 0.5.0
2114
2115 2001-07-06
2116
2117         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
2118           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2119           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
2120           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
2121           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2122           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
2123         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2124           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2125
2126 2001-07-05
2127
2128         * version 0.5.0pre4
2129
2130         * manual/ja/sylpheed.sgml
2131           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2132         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
2133           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2134         * src/folderview.h
2135           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
2136           ¤«¤éºï½ü¡£
2137         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
2138
2139 2001-07-04
2140
2141         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2142         * src/imap.c: imap_session_get()
2143           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
2144           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2145
2146 2001-07-03
2147
2148         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
2149           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2150           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2151           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
2152           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
2153           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
2154         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2155
2156 2001-07-03
2157
2158         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2159         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
2160           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
2161         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
2162           ½¤Àµ¡£
2163         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
2164           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2165         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2166         * INSTALL
2167           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
2168
2169 2001-07-01
2170
2171         * version 0.5.0pre3
2172
2173         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
2174         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
2175           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2176           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
2177           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2178           account_selected(): ¿·µ¬¡£
2179           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2180
2181 2001-06-30
2182
2183         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
2184           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2185           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2186           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2187           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
2188           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
2189         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
2190           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2191         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
2192           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2193
2194 2001-06-29
2195
2196         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
2197           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2198
2199 2001-06-28
2200
2201         * src/folderview.[ch]:
2202           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2203           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
2204           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
2205           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
2206
2207 2001-06-27
2208
2209         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2210           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
2211           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
2212           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
2213           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2214         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
2215         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2216           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2217         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
2218
2219 2001-06-26
2220
2221         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
2222           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2223           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
2224           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
2225           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
2226           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2227           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2228           ½¤Àµ¡£
2229           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2230           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
2231         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
2232           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2233         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2234
2235 2001-06-25
2236
2237         * version 0.5.0pre2
2238
2239         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
2240           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2241           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
2242           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2243           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
2244           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
2245           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
2246           ¤·¤¿¡£
2247
2248 2001-06-24
2249
2250         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
2251           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2252           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
2253           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
2254           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2255         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
2256           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
2257           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
2258           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
2259           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2260
2261 2001-06-22
2262
2263         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
2264           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
2265
2266 2001-06-21
2267
2268         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
2269           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2270         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2271           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2272
2273 2001-06-20
2274
2275         * version 0.5.0pre1
2276
2277         * src/imap.c
2278           imap_get_msg_list()
2279           imap_cmd_envelope()
2280           imap_cmd_fetch()
2281           imap_cmd_copy()
2282           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2283           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2284         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2285           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2286         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
2287           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
2288
2289 2001-06-19
2290
2291         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
2292           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
2293           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
2294           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
2295           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2296           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2297           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
2298           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2299           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
2300           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2301           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
2302           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2303         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
2304         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2305           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2306           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2307           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
2308           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2309           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
2310           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2311           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2312         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2313           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2314         * src/folderview.c:
2315           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2316           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2317
2318 2001-06-18
2319
2320         * src/mainwindow.c
2321           src/summaryview.c
2322           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
2323         * src/mainwindow.c: compose_cb()
2324           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
2325           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
2326           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2327
2328 2001-06-17
2329
2330         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
2331           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2332
2333 2001-06-16
2334
2335         * version 0.4.99
2336
2337         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
2338           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2339           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
2340           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
2341           ¤·¤¿¡£
2342           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
2343           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2344           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2345         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
2346           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2347
2348 2001-06-15
2349
2350         * src/folderview.c:
2351           folderview_new_folder_cb()
2352           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
2353           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2354           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2355           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
2356           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2357         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2358         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2359           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2360           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2361         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
2362         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2363
2364 2001-06-15
2365
2366         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
2367           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
2368           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2369           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2370           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2371           ¤·¤¿¡£
2372         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2373           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2374
2375 2001-06-14
2376
2377         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
2378         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
2379
2380 2001-06-13
2381
2382         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
2383
2384 2001-06-11
2385
2386         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2387
2388 2001-06-08
2389
2390         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
2391           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
2392           imap_status(): ¿·µ¬¡£
2393           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2394           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2395           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
2396         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2397           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2398           ¤·¤¿¡£
2399
2400 2001-06-07
2401
2402         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
2403         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
2404         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
2405           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2406
2407 2001-06-06
2408
2409         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
2410         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
2411           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
2412           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2413
2414 2001-06-06
2415
2416         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
2417           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
2418           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2419         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
2420         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
2421           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
2422           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2423         * src/mainwindow.c
2424           src/summaryview.c
2425           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2426           compose_reply()
2427           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
2428
2429 2001-06-05
2430
2431         * src/folderview.c: folderview_selected()
2432           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
2433           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2434
2435 2001-06-04
2436
2437         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
2438           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
2439           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2440         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
2441
2442 2001-06-02
2443
2444         * src/folderview.c: folderview_selected()
2445           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
2446           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2447         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
2448           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2449
2450 2001-05-27
2451
2452         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
2453         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2454         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
2455           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2456           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
2457           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
2458           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2459           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
2460           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
2461           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2462         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
2463           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2464         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
2465           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2467         * src/main.c
2468           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
2469           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2470
2471 2001-05-26
2472
2473         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
2474           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
2475           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
2476           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
2477         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
2478           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2479         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
2480           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2481         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
2482           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2483
2484 2001-05-22
2485
2486         * README
2487           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2488
2489 2001-05-19
2490
2491         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2492         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
2493         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
2494           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
2495         * INSTALL
2496           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
2497
2498 2001-05-18
2499
2500         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
2501           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2502         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
2503           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2504         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
2505         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
2506           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2507           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
2508         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2509           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
2510
2511 2001-05-17
2512
2513         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
2514           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2515         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2516
2517 2001-05-16
2518
2519         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
2520         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
2521           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
2522           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2523
2524 2001-05-15
2525
2526         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
2527           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2528         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
2529           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2530           folderview_search_new_recursive(),
2531           folderview_have_new_children(),
2532           folderview_search_unread_recursive(),
2533           folderview_have_unread_children(),
2534           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
2535           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2536           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2537
2538 2001-05-14
2539
2540         * src/folder.[ch]
2541           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2542           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2543         * src/compose.c
2544           src/inc.c
2545           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2546           unlink() ¤òºï½ü¡£
2547
2548 2001-05-13
2549
2550         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
2551           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
2552           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2553           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
2554           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2555         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
2556           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2557         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
2558           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2559           ¤·¤¿¡£
2560         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2561           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2562         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
2563           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2564           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2565
2566 2001-05-13
2567
2568         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
2569         * src/customheader.[ch]
2570           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2571         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2572           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2573         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2574           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
2575           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
2576
2577 2001-05-11
2578
2579         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2580           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2581         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
2582           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2583
2584 2001-05-10
2585
2586         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2587           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2588         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
2589         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
2590           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2591
2592 2001-05-09
2593
2594         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
2595           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
2596         * src/summaryview.c: summary_print()
2597           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2598         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
2599         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
2600           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
2601           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
2602           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
2603           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2604         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
2605           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
2606         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
2607           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
2608           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2609         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
2610           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2611
2612 2001-05-08
2613
2614         * version 0.4.66
2615
2616         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2617         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
2618         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2619           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
2620           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
2621         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
2622           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2623         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2624           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2625
2626 2001-05-07
2627
2628         * src/prefs_common.c
2629           src/prefs_account.c
2630           src/prefs_filter.c
2631           src/account.c
2632           src/alertpanel.c
2633           src/filesel.c
2634           src/foldersel.c
2635           src/export.c
2636           src/import.c
2637           src/inputdialog.c
2638           src/passphrase.c
2639           src/select-keys.c
2640           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
2641           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
2642           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
2643           ¤òÄɲá£
2644
2645 2001-05-06
2646
2647         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
2648           ¥Þ¡¼¥¸:
2649           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
2650           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2651           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
2652           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2653         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
2654           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
2655
2656 2001-05-05
2657
2658         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
2659           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2660         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
2661         * src/inc.c: pop3_recv_func()
2662           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2663           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2664           ¤·¤¿¡£
2665         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
2666         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
2667           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2668         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
2669         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
2670         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
2671
2672 2001-05-05
2673
2674         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
2675           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2676           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
2677         * src/prefs_display_header.[ch]
2678           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2679         * src/prefs_display_header.c:
2680           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
2681           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
2682         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
2683         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
2684           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2685         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
2686           disphdr_list ¤òÄɲá£
2687         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
2688           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
2689           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
2690           ½¤Àµ¡£
2691           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
2692         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2693           ¤·¤¿¡£
2694         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
2695           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2696           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
2697           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2698           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2699           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
2700
2701 2001-05-04
2702
2703         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
2704           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
2705         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
2706           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
2707           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2708         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2709         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
2710           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2711           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
2712         * src/prefs_common.c
2713           src/prefs_account.c
2714           src/prefs_filter.c
2715           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
2716           ¤·¤¿¡£
2717         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
2718           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2719
2720 2001-05-03
2721
2722         * src/inc.c
2723           src/pop.c
2724           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
2725           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
2726         * src/pop.c
2727           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2728
2729 2001-05-02
2730
2731         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
2732           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
2733         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
2734           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2735
2736 2001-05-01
2737
2738         * version 0.4.65
2739
2740         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
2741         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
2742           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2743         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
2744           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2745           imap_remove_folder(): Äɲá£
2746           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
2747         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
2748           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2749         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2750         * configure.in
2751           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
2752           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
2753
2754 2001-04-30
2755
2756         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
2757           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2758
2759 2001-04-30
2760
2761         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
2762           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
2763           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
2764         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2765           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2766         * src/esmtp.c
2767           src/imap.c
2768           src/news.c
2769           src/nntp.c
2770           src/pop.c
2771           src/recv.c
2772           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2773           ¤·¤¿¡£
2774         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2775
2776 2001-04-28
2777
2778         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2779           ¤·¤¿¡£
2780         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2781           ¤·¤¿¡£
2782
2783 2001-04-27
2784
2785         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2786           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2787         * src/smtp.c
2788           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
2789           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
2790         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
2791           ¤òÄɲá£
2792         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
2793           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
2794         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
2795           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
2796         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
2797           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
2798
2799 2001-04-26
2800
2801         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2802           ½¤Àµ¡£
2803
2804 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2805
2806         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
2807         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
2808         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2809
2810         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
2811
2812         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
2813         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
2814         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2815
2816         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
2817         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
2818         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2819         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2820         ¤·¤¿¡£
2821         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2822
2823         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2824         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2825
2826         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2827         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
2828         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
2829         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
2830
2831         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
2832         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
2833
2834         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2835         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2836         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
2837         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2838         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
2839         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2840         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2841         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
2842
2843         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
2844         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2845
2846         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
2847         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2848         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
2849         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
2850
2851         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
2852         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
2853         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2854         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
2855         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
2856         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
2857         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
2858         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
2859         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2860         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
2861         (sock_connect): Æ±¾å¡£
2862
2863 2001-04-26
2864
2865         * config.h.in: ºï½ü¡£
2866         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
2867         * .cvsignore: Äɲá£
2868         * src/inc.c
2869           src/progressdialog.[ch]
2870           src/pixmaps/complete.xpm
2871           src/pixmaps/continue.xpm
2872           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2873           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2874         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2875
2876 2001-04-25
2877
2878         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
2879           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
2880         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2881         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
2882         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2883
2884 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2885
2886         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2887
2888         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
2889
2890         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
2891         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
2892         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2893         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
2894
2895         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
2896         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2897         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
2898         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
2899         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
2900         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
2901         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
2902         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
2903         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
2904         (hmac_md5): ºï½ü¡£
2905         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
2906         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
2907
2908         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2909         ¤·¤¿¡£
2910
2911         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
2912         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
2913         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2914
2915         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
2916
2917         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2918         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2919
2920         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
2921         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
2922         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2923
2924         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
2925         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2926         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
2927         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
2928         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
2929         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
2930
2931         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
2932         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2933
2934 2001-04-24
2935
2936         * src/prefs_common.[ch]
2937           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
2938           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2939           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2940         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
2941           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
2942           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2943         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2944         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
2945           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2946         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2947           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2948
2949 2001-04-23
2950
2951         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
2952           [sergey]:
2953
2954           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
2955             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2956           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2957             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2958           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2959             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
2960             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2961           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2962
2963         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2964           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2965         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2966           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
2967
2968         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
2969
2970           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
2971             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
2972           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
2973             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2974             prefs_account_privacy_create(),
2975             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
2976             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2977           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
2978           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2979             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
2980             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
2981             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2982           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
2983           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2984             ¤·¤¿¡£
2985
2986 2001-04-22
2987
2988         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2989
2990 2001-04-20
2991
2992         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
2993           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2994         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
2995         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
2996           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
2997         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
2998           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2999         * src/export.c
3000           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
3001           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3002         * src/prefs_common.[ch]
3003           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
3004           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3005
3006 2001-04-19
3007
3008         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
3009         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
3010           ¤òÄɲá£
3011         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
3012           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3013         * src/prefs_common.[ch]
3014           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3015         * src/prefs_common.[ch]
3016           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
3017           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3018         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
3019           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
3020
3021 2001-04-18
3022
3023         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
3024           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
3025
3026 2001-04-17
3027
3028         * version 0.4.64
3029
3030         * src/automaton.[ch]
3031           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
3032           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3033           thanks)¡£
3034         * src/xml.c: xml_build_tree()
3035           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
3036           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3037
3038 2001-04-16
3039
3040         * src/summaryview.c
3041           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3042           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3043           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3044
3045 2001-04-15
3046
3047         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
3048           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3049         * src/folder.c
3050           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
3051           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3052
3053 2001-04-10
3054
3055         * version 0.4.63
3056
3057         * src/folder.[ch]
3058           src/mainwindow.c
3059           src/mh.[ch]
3060           src/procmsg.[ch]
3061           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
3062           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3063         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3064         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
3065           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
3066
3067 2001-04-09
3068
3069         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
3070           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3071         * src/inc.c
3072           src/summaryview.[ch]
3073           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3074           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3075         * src/textview.c
3076           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3077
3078 2001-04-08
3079
3080         * ac/Makefile.am: Äɲá£
3081         * Makefile.am
3082           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
3083
3084 2001-04-07
3085
3086         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
3087           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3088         * src/prefs_common.[ch]
3089           src/textview.[ch]
3090           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3091           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
3092         * src/gtksctree.c
3093           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3094
3095 2001-04-06
3096
3097         * src/utils.c: copy_file()
3098           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
3099           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
3100         * src/procheader.c
3101           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
3102           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3103         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
3104           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3105         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
3106           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
3107
3108 2001-04-05
3109
3110         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
3111           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
3112           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3113         * src/gtksctree.c
3114           src/mimeview.c
3115           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3116
3117 2001-04-04
3118
3119         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3120           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3121         * src/prefs_common.[ch]
3122           src/rfc2015.[ch]
3123           src/mimeview.c
3124           src/procmime.[ch]
3125           src/compose.[ch]
3126           src/passphrase.c
3127           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
3128           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3129         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
3130
3131 2001-04-03
3132
3133         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
3134           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
3135         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
3136           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
3137
3138 2001-04-02
3139
3140         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
3141           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3142
3143 2001-04-01
3144
3145         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
3146           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3147         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
3148           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3149           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
3150         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3151           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
3152         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
3153           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3154         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
3155           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3156
3157 2001-03-31
3158
3159         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3160           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3161           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3162         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3163           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3164
3165 2001-03-30
3166
3167         * src/pixmaps/deleted.xpm
3168           src/pixmaps/mark.xpm
3169           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
3170         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
3171           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
3172         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
3173           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
3174
3175 2001-03-29
3176
3177         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3178           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
3179         * src/pixmaps/forwarded.xpm
3180           src/pixmaps/replied.xpm
3181           src/pixmaps/new.xpm
3182           src/pixmaps/unread.xpm
3183           src/compose.c
3184           src/mainwindow.c
3185           src/prefs_common.c
3186           src/procmsg.h
3187           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
3188           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3189           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
3190           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
3191         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
3192         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
3193           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3194
3195 2001-03-26
3196
3197         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
3198           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
3199         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
3200           ¤·¤¿¡£
3201
3202 2001-03-25
3203
3204         * src/prefs_common.[ch]
3205           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
3206           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3207
3208 2001-03-24
3209
3210         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
3211           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3212         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
3213         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
3214
3215 2001-03-23
3216
3217         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
3218           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3219
3220 2001-03-22
3221
3222         * src/utils.[ch]
3223           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
3224           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3225         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
3226           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3227
3228 2001-03-21
3229
3230         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3231           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
3232         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3233         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3234
3235 2001-03-19
3236
3237         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3238
3239 2001-03-18
3240
3241         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
3242           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
3243           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3244           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3245           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
3246         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
3247           Äɲá£
3248         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3249           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
3250         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
3251           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
3252           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3253         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
3254           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3255
3256 2001-03-17
3257
3258         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
3259           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3260         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
3261           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
3262           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3263         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3264
3265 2001-03-15
3266
3267         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
3268           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3269         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3270           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
3271           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
3272
3273 2001-03-13
3274
3275         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
3276           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
3277
3278 2001-03-12
3279
3280         * version 0.4.62
3281
3282 2001-03-11
3283
3284         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
3285           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3286         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3287           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
3288         * src/Makefile.am
3289           src/mainwindow.c
3290           src/summaryview.[ch]
3291           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3292           Åý¹ç(thanks!)¡£
3293
3294 2001-03-10
3295
3296         * src/addr_compl.[ch]
3297           src/addressbook.c
3298           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
3299           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3300         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
3301           ´¹¤¨¤¿¡£
3302         * src/folder.c: folder_init()
3303           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
3304           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
3305           src/summaryview.c: summary_start_drag()
3306           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3307           Åý¹ç(thanks!)¡£
3308
3309 2001-03-08
3310
3311         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
3312           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3313         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
3314           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3315           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
3316           g_strsplit().
3317         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
3318           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
3319           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
3320
3321 2001-03-07
3322
3323         * configure.in
3324           src/compose.c
3325           src/prefs.c
3326           src/procmime.c
3327           src/summaryview.c
3328           src/mbox.c
3329           src/recv.c
3330           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
3331           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
3332           Äɲá£
3333         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3334
3335 2001-03-06
3336
3337         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
3338           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3339           (À趤µ¤ó thanks)¡£
3340         * src/utils.[ch]
3341           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
3342           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3343         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3344         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
3345
3346 2001-03-05
3347
3348         * src/main.c
3349         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3350
3351 2001-03-04
3352
3353         * src/compose.[ch]
3354           src/main.c
3355           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
3356           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
3357           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3358           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3359
3360 2001-03-03
3361
3362         * src/esmtp.[ch]
3363           src/smtp.[ch]
3364           src/send.c
3365           src/prefs_account.[ch]
3366           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
3367           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
3368         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
3369           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3370         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3371         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
3372           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
3373
3374 2001-03-01
3375
3376         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
3377           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
3378
3379 2001-02-19
3380
3381         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
3382           `charset_str' ¤òÄɲá£
3383         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
3384           Äɲá£
3385           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3386           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3387           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3388
3389 2001-02-17
3390
3391         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
3392           textview_show_html() ¤òÄɲá£
3393           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
3394           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3395         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
3396
3397 2001-02-15
3398
3399         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
3400           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
3401            conv_convert())¡£
3402         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
3403           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3404
3405 2001-02-12
3406
3407         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3408
3409 2001-02-11
3410
3411         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3412
3413 2001-02-05
3414
3415         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
3416           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3417         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
3418           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
3419
3420 2001-02-04
3421
3422         * src/gtkutils.[ch]
3423           src/main.c
3424           src/mainwindow.[ch]
3425           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
3426           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3427           (thanks!)¡£
3428
3429 2001-02-03
3430
3431         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
3432           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
3433           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3434           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3435         * src/Makefile.am
3436           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
3437           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3438
3439 2001-02-03
3440
3441         * version 0.4.61
3442
3443         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
3444           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3445
3446 2001-02-02
3447
3448         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
3449           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3450           ½¤Àµ¡£
3451         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3452           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3453           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3454
3455 2001-02-01
3456
3457         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3458
3459 2001-01-31
3460
3461         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3462         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
3463           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
3464           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3465           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3466         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
3467           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3468         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
3469           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3470
3471 2001-01-30
3472
3473         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
3474           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3475           iswalnum() ¤òÄɲá£
3476         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
3477           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3478           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
3479         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3480         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3481
3482 2001-01-30
3483
3484         * version 0.4.60
3485
3486         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
3487           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3488         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3489           ¤·¤¿¡£
3490         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
3491         * README
3492           README.jp
3493           INSTALL
3494           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3495         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3496
3497 2001-01-29
3498
3499         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
3500           Äɲá£
3501         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
3502           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3503         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
3504           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3505         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
3506           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3507
3508 2001-01-28
3509
3510         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
3511           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3512         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
3513         * src/compose.c
3514           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
3515           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3516           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3517         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
3518           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3519
3520 2001-01-27
3521
3522         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
3523           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
3524         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
3525           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
3526         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
3527           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
3528           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
3529           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3530
3531 2001-01-25
3532
3533         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3534           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
3535           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
3536         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3537           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3538         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
3539           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3540         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
3541           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3542         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
3543           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3544         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3545         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
3546
3547 2001-01-24
3548
3549         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3550           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3551
3552 2001-01-23
3553
3554         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3555           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
3556         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
3557         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
3558           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
3559           src/Makefile.am
3560           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
3561           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3562         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3563           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
3564
3565 2001-01-22
3566
3567         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
3568           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3569         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
3570           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3571
3572 2001-01-21
3573
3574         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
3575         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
3576         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3577           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3578         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3579         * README
3580           README.jp
3581           INSTALL
3582           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3583         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3584         * src/headerwindow.c
3585           src/addressbook.c
3586           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
3587           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3588         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3589         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3590           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3591         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
3592           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3593         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
3594           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3595         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3596           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3597
3598 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3599
3600         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3601         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
3602         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
3603
3604         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
3605         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
3606
3607         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
3608
3609         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
3610
3611         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3612         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
3613
3614         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
3615
3616         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
3617         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
3618         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
3619         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
3620
3621         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
3622         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
3623         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
3624         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
3625         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
3626         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
3627         ¤òÄɲá£
3628
3629         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
3630         ¤Î¤òÄɲá£
3631
3632 2001-01-18
3633
3634         * src/gtksctree.[ch]
3635           src/folderview.c
3636           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
3637           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3638         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3639           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3640         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
3641           ³ç¤Ã¤¿¡£