improvements to cut/copy/paste addresses
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-08-05
2
3         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
4           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
5
6 2002-08-04
7
8         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
9           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
10
11 2002-08-01
12
13         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
14           ½¤Àµ¡£
15         * src/utils.c:
16           log_print()
17           log_message()
18           log_warning()
19           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
20
21 2002-07-31
22
23         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
24
25 2002-07-31
26
27         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
28           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
29         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
30
31 2002-07-31
32
33         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
34           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
35           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
36
37 2002-07-29
38
39         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
40         * src/main.c:
41           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
42           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
43           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
44           prohibit_duplicate_launch()
45           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
46         * src/compose.c
47           src/mainwindow.c
48           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
49           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
50
51 2002-07-29
52
53         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
54           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
55
56 2002-07-26
57
58         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
59           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
60           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
61           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
62         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
63           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
64         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
65
66 2002-07-26
67
68         * src/inc.c
69           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
70           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
71           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
72
73 2002-07-25
74
75         * version 0.8.1
76
77 2002-07-24
78
79         * src/addressbook.c
80           src/editaddress.c
81           src/editgroup.c
82           src/editldap_basedn.c
83           src/importldif.c
84           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
85           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
86         * src/importldif.h
87           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
88
89 2002-07-23
90
91         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
92           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
93
94 2002-07-23
95
96         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
97           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
98         * src/codeconv.c:
99           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
100           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
101           conv_unmime_header_overwrite()
102           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
103           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
104
105 2002-07-14
106
107         * version 0.8.0
108
109 2002-07-14
110
111         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
112
113 2002-07-12
114
115         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
116
117 2002-07-11
118
119         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
120
121 2002-07-11
122
123         * src/codeconv.c
124           src/compose.c
125           src/smtp.c
126           src/unmime.c
127           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
128           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
129         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
130         * COPYING
131           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
132
133 2002-07-10
134
135         * src/codeconv.c
136           src/procmime.c
137           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
138           unmime_header()
139           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
140         * src/procheader.c:
141           procheader_get_one_field()
142           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
143
144 2002-07-08
145
146         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
147         * COPYING
148           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
149         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
150           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
151         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
152
153 2002-07-05
154
155         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
156           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
157         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
158           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
159           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
160
161 2002-07-05
162
163         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
164           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
165         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
166
167 2002-07-04
168
169         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
170           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
171           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
172
173 2002-07-04
174
175         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
176
177 2002-07-02
178
179         * src/prefs_common.[ch]
180           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
181
182 2002-07-01
183
184         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
185           ¤ËÂбþ¡£
186
187 2002-06-28
188
189         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
190           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
191           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
192         * src/prefs_common.[ch]
193           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
194           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
195
196 2002-06-28
197
198         * configure.in
199           src/Makefile.am
200           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
201           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
202
203 2002-06-27
204
205         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
206           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
207         * src/send.c
208           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
209           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
210           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
211
212 2002-06-25
213
214         * src/prefs_common.[ch]
215           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
216
217 2002-06-25
218
219         * src/summaryview.[ch]
220           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
221           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
222
223 2002-06-20
224
225         * src/folderview.c
226           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
227           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
228
229 2002-06-19
230
231         * src/messageview.[ch]:
232           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
233           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
234           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
235           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
236         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
237           ¤·¤¿¡£
238         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
239           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
240           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
241           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
242
243 2002-06-19
244
245         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
246           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
247           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
248
249 2002-06-18
250
251         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
252           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
253           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
254
255 2002-06-18
256
257         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
258           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
259         * src/imap.c:
260           imap_move_msg()
261           imap_move_msgs_with_dest()
262           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
263           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
264           imap_parse_envelope()
265           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
266           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
267           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
268           imap_parse_one_address()
269           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
270           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
271           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
272         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
273           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
274
275 2002-06-17
276
277         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
278
279 2002-06-15
280
281         * version 0.7.8
282
283 2002-06-13
284
285         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
286           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
287           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
288         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
289           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
290         * src/summaryview.c: summary_sort():
291           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
292         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
293
294 2002-06-12
295
296         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
297           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
298
299 2002-06-11
300
301         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
302         * src/inc.[ch]:
303           inc_get_uidl_table()
304           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
305           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
306           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
307           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
308           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
309           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
310
311 2002-06-09
312
313         * version 0.7.7
314
315 2002-06-07
316
317         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
318           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
319         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
320
321 2002-06-04
322
323         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
324           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
325
326 2002-06-04
327
328         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
329           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
330           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
331
332 2002-06-04
333
334         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
335           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
336           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
337         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
338
339 2002-05-31
340
341         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
342         * src/folder.[ch]:
343           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
344           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
345           src/mainwindow.c
346           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
347           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
348           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
349
350 2002-05-30
351
352         * src/account.c
353           src/news.[ch]
354           src/nntp.[ch]
355           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
356         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
357           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
358           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
359
360 2002-05-30
361
362         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
363         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
364
365 2002-05-29
366
367         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
368           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
369
370 2002-05-29
371
372         * src/pop.[ch]
373           src/inc.c
374           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
375         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
376
377 2002-05-28
378
379         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
380           Âбþ¡£
381         * src/imap.[ch]
382           src/ssl.h
383           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
384         * src/send.c
385           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
386
387 2002-05-28
388
389         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
390         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
391
392 2002-05-27
393
394         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
395           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
396         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
397
398 2002-05-23
399
400         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
401           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
402           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
403           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
404           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
405           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
406
407 2002-05-22
408
409         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
410           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
411           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
412
413 2002-05-22
414
415         * src/compose.c:
416           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
417           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
418           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
419           ¤ò½¤Àµ¡£
420         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
421           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
422
423 2002-05-21
424
425         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
426           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
427           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
428           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
429           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
430           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
431           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
432           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
433
434 2002-05-20
435
436         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
437           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
438           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
439
440 2002-05-19
441
442         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
443           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
444           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
445         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
446         * src/summary_search.c
447           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
448           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
449
450 2002-05-17
451
452         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
453         * src/summaryview.[ch]:
454           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
455
456 2002-05-17
457
458         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
459           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
460           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
461           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
462           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
463         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
464           ¹¹¿·¡£
465
466 2002-05-16
467
468         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
469           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
470         * src/procmime.c:
471           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
472           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
473           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
474           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
475         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
476           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
477           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
478           ¤ËÄɲ乤롣
479           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
480
481 2002-05-16
482
483         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
484           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
485           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
486           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
487           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
488           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
489           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
490           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
491           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
492
493 2002-05-15
494
495         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
496           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
497
498 2002-05-14
499
500         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
501         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
502           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
503           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
504         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
505           ºï½ü¡£
506
507 2002-05-13
508
509         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
510           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
511
512 2002-05-12
513
514         * version 0.7.6
515
516 2002-05-12
517
518         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
519           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
520         * faq/de/*
521           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
522         * faq/en/*
523           faq/es/*
524           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
525         * src/manual.[ch]
526           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
527
528 2002-05-11
529
530         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
531           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
532
533 2002-05-11
534
535         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
536           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
537         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
538           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
539           ¤Çɽ¼¨¡£
540         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
541           À¸À®¡£
542
543 2002-05-11
544
545         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
546         * src/inc.c
547           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
548           »ÈÍÑ¡£
549           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
550           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
551
552 2002-05-10
553
554         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
555           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
556
557 2002-05-10
558
559         * src/folderview.c
560           src/prefs_common.[ch]
561           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
562           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
563
564 2002-05-09
565
566         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
567           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
568         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
569           ¤òÄɲá£
570         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
571           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
572           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
573
574 2002-05-08
575
576         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
577           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
578           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
579         * src/utils.[ch]:
580           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
581           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
582
583 2002-05-08
584
585         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
586           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
587           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
588           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
589
590 2002-05-07
591
592         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
593           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
594         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
595           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
596
597 2002-05-02
598
599         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
600           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
601           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
602         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
603           ¤·¤¿¡£
604         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
605         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
606           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
607           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
608
609 2002-04-25
610
611         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
612           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
613         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
614           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
615
616 2002-04-23
617
618         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
619           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
620         * src/folderview.c: folderview_select()
621           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
622           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
623
624 2002-04-21
625
626         * version 0.7.5
627
628 2002-04-21
629
630         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
631
632 2002-04-21
633
634         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
635           ½¤Àµ¡£
636         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
637           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
638         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
639           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
640         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
641           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
642
643 2002-04-21
644
645         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
646           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
647           mh_add_msg()
648           mh_do_move()
649           mh_do_move_msgs_with_dest()
650           mh_copy_msg()
651           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
652         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
653           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
654         * src/imap.c:
655           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
656           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
657           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
658           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
659           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
660           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
661
662 2002-04-20
663
664         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
665         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
666           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
667
668 2002-04-17
669
670         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
671
672 2002-04-17
673
674         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
675           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
676           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
677           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
678         * src/folderview.c:
679           folderview_rename_folder_cb()
680           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
681           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
682           ¤ÈÅý¹ç¡£
683
684 2002-04-15
685
686         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
687           ÊÖ¤¹¡£
688         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
689           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
690
691 2002-04-15
692
693         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
694           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
695         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
696           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
697           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
698         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
699
700 2002-04-15
701
702         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
703           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
704         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
705           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
706         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
707         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
708           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
709           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
710         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
711
712 2002-04-14
713
714         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
715           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
716
717 2002-04-12
718
719         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
720         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
721           ¤·¤¿¡£
722           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
723           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
724
725 2002-04-11
726
727         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
728           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
729         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
730           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
731           imap_get_uncached_messages()
732           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
733
734 2002-04-11
735
736         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
737           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
738
739 2002-04-09
740
741         * src/prefs_account.c
742           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
743
744 2002-04-09
745
746         * src/smtp.[ch]
747           src/send.c
748           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
749           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
750           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
751           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
752           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
753           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
754           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
755           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
756           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
757         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
758         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
759
760 2002-04-08
761
762         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
763           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
764
765 2002-04-06
766
767         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
768           ¤·¤¿¡£
769         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
770           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
771
772 2002-04-05
773
774         * src/filter.c
775           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
776           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
777           src/prefs_account.c
778           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
779           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
780
781 2002-04-05
782
783         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
784           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
785           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
786           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
787           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
788           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
789           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
790           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
791           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
792         * src/export.c
793           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
794           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
795
796 2002-04-03
797
798         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
799           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
800           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
801           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
802           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
803         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
804
805 2002-04-02
806
807         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
808         * src/compose.c:
809           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
810           compose_queue()
811           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
812         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
813           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
814         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
815         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
816         * src/procmsg.[ch]:
817           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
818           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
819           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
820           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
821           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
822         * src/summaryview.c:
823           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
824           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
825           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
826
827 2002-04-01
828
829         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
830           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
831
832 2002-04-01
833
834         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
835           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
836           ½¤Àµ¡£
837         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
838         * ac/README: Äɲá£
839         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
840           ac/missing/gettext.m4
841           ac/missing/gpgme.m4
842           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
843
844 2002-03-29
845
846         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
847           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
848         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
849           ¥Þ¡¼¥¯¡£
850         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
851           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
852
853 2002-03-28
854
855         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
856         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
857           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
858         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
859           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
860
861 2002-03-27
862
863         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
864           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
865           compose_send()
866           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
867         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
868
869 2002-03-26
870
871         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
872           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
873
874 2002-03-26
875
876         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
877           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
878         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
879           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
880           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
881
882 2002-03-25
883
884         * src/folderview.c:
885           folderview_rename_folder_cb()
886           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
887           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
888         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
889
890 2002-03-23
891
892         * src/compose.c
893           src/mainwindow.c
894           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
895           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
896
897 2002-03-23
898
899         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
900           ¤·¤¿¡£
901         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
902           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
903           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
904           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
905           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
906           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
907         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
908           ¤·¤¿¡£
909
910 2002-03-23
911
912         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
913           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
914         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
915           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
916         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
917           ¤Çɽ¼¨¡£
918
919 2002-03-23
920
921         * src/foldersel.c
922           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
923         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
924           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
925           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
926
927 2002-03-22
928
929         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
930         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
931           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
932           src/imap.[ch]:
933           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
934           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
935           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
936           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
937           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
938           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
939           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
940           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
941           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
942
943 2002-03-20
944
945         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
946           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
947         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
948           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
949
950 2002-03-20
951
952         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
953           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
954         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
955           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
956           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
957           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
958
959 2002-03-20
960
961         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
962           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
963           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
964           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
965
966 2002-03-19
967
968         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
969
970 2002-03-19
971
972         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
973           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
974         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
975           À¸À®¡£
976         * src/foldersel.c
977           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
978         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
979         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
980         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
981           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
982
983 2002-03-18
984
985         * src/folderview.c
986           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
987           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
988           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
989           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
990           imap_cmd_rename()
991           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
992           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
993
994 2002-03-17
995
996         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
997           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
998           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
999           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1000           imap_modified_utf7_to_locale()
1001           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
1002           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1003           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
1004           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
1005
1006 2002-03-14
1007
1008         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1009           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1010           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
1011           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
1012
1013 2002-03-13
1014
1015         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
1016           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
1017         * src/account.c
1018           src/addrbook.c
1019           src/addrindex.c
1020           src/compose.c
1021           src/imap.c
1022           src/inc.c
1023           src/jpilot.c
1024           src/ldif.c
1025           src/mbox.c
1026           src/mimeview.c
1027           src/news.c
1028           src/prefs.c
1029           src/prefs_common.c
1030           src/prefs_customheader.c
1031           src/prefs_display_header.c
1032           src/prefs_filter.c
1033           src/procheader.c
1034           src/procmime.c
1035           src/procmsg.c
1036           src/recv.c
1037           src/rfc2015.c
1038           src/send.c
1039           src/sourcewindow.c
1040           src/summaryview.c
1041           src/template.c
1042           src/textview.c
1043           src/unmime.c
1044           src/utils.c
1045           src/vcard.c
1046           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
1047
1048 2002-03-09
1049
1050         * version 0.7.4
1051
1052 2002-03-09
1053
1054         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
1055         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
1056           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1057         * faq/Makefile.am
1058           faq/en/Makefile.am
1059           faq/en/sylpheed-faq*.html
1060           faq/es/Makefile.am
1061           faq/es/sylpheed-faq*.html
1062           faq/fr/Makefile.am
1063           faq/fr/sylpheed-faq*.html
1064           configure.in
1065           Makefile.am
1066           src/Makefile.am
1067           src/defs.h
1068           src/mainwindow.c
1069           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
1070
1071 2002-03-07
1072
1073         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1074         * libkcc/jis.c
1075           src/addrcache.c
1076           src/addritem.c
1077           src/ldif.c
1078           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
1079           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1080         * src/folder.c
1081           src/folderview.c
1082           src/inc.c
1083           src/logwindow.c
1084           src/mainwindow.c
1085           src/mimeview.c
1086           src/prefs.c
1087           src/prefs_common.c
1088           src/procheader.c
1089           src/send.c
1090           src/session.c
1091           src/sigstatus.c
1092           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
1093           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
1094           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
1095         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
1096
1097 2002-03-06
1098
1099         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
1100           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1101           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
1102         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1103         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
1104           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1105
1106 2002-03-05
1107
1108         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
1109           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1110           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
1111           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
1112
1113 2002-03-03
1114
1115         * version 0.7.3
1116
1117 2002-03-03
1118
1119         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
1120           ¤Ë¤·¤¿¡£
1121         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1122           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1123         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1124           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1125         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
1126
1127 2002-03-02
1128
1129         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
1130           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1131           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
1132           ¤Ë¤·¤¿¡£
1133           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1134         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1135
1136 2002-03-01
1137
1138         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
1139           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1140         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
1141           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1142         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
1143           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
1144           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
1145           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
1146
1147 2002-02-28
1148
1149         * src/mainwindow.c
1150           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
1151           Äɲá£
1152         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1153           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1154         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1155           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
1156           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1157         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1158           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1159
1160 2002-02-27
1161
1162         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
1163           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
1164         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
1165           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1166         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
1167           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
1168
1169 2002-02-26
1170
1171         * src/inc.[ch]
1172           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1173           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
1174           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1175
1176 2002-02-26
1177
1178         * src/filesel.c
1179           src/foldersel.c
1180           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1181         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
1182           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1183
1184 2002-02-25
1185
1186         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1187           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
1188
1189 2002-02-24
1190
1191         * src/messageview.c
1192           src/mimeview.[ch]
1193           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
1194           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
1195         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1196
1197 2002-02-23
1198
1199         * src/prefs_filter.c:
1200           prefs_filter_rename_path()
1201           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1202           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1203
1204 2002-02-23
1205
1206         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1207           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1208         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
1209           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1210         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
1211           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1212         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1213         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
1214           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1215
1216 2002-02-22
1217
1218         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1219           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1220           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1221           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1222         * src/account.c;
1223           src/addressbook.c
1224           src/compose.c
1225           src/export.c
1226           src/filesel.c
1227           src/foldersel.c
1228           src/grouplistdialog.c
1229           src/import.c
1230           src/inputdialog.c
1231           src/mainwindow.c
1232           src/message_search.c
1233           src/passphrase.c
1234           src/prefs_account.c
1235           src/prefs_common.c
1236           src/prefs_customheader.c
1237           src/prefs_display_header.c
1238           src/prefs_filter.c
1239           src/prefs_template.c
1240           src/summary_search.c
1241           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
1242           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1243
1244 2002-02-21
1245
1246         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1247         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1248           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1249         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
1250           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1251
1252 2002-02-21
1253
1254         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1255           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
1256           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
1257           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1258         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
1259         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
1260
1261 2002-02-20
1262
1263         * src/messageview.c
1264           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1265           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1266         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
1267           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1268         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
1269           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
1270
1271 2002-02-19
1272
1273         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
1274           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1275           ¤Ë¤·¤¿¡£
1276         * src/prefs_account.c:
1277           prefs_account_open()
1278           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
1279           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1280         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
1281           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
1282           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1283
1284 2002-02-19
1285
1286         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
1287           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1288         * src/folderview.c
1289           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1290         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
1291           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
1292           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1293         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
1294           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1295
1296 2002-02-18
1297
1298         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
1299           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1300         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
1301         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
1302           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
1303
1304 2002-02-18
1305
1306         * src/folderview.[ch]:
1307           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
1308           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1309           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
1310           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
1311           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
1312           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1313         * src/inc.c:
1314           inc_account_mail()
1315           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1316
1317 2002-02-18
1318
1319         * src/folderview.c:
1320           folderview_rename_folder_cb()
1321           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1322           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1323         * src/prefs_filter.[ch]:
1324           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
1325           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
1326           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
1327           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1328         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
1329
1330 2002-02-17
1331
1332         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
1333           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
1334           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1335           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
1336           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
1337         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1338           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1339         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
1340
1341 2002-02-16
1342
1343         * version 0.7.2
1344
1345 2002-02-16
1346
1347         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
1348           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1349
1350 2002-02-15
1351
1352         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
1353           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1354         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
1355           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1356         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
1357           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1358         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1359           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
1360           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
1361           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1362           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1363           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1364         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
1365           ¹¹¿·¡£
1366         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
1367         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
1368           ¤ò½¤Àµ¡£
1369
1370 2002-02-15
1371
1372         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
1373           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
1374         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1375           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
1376           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
1377           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1378
1379 2002-02-14
1380
1381         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
1382           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
1383           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1384         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1385           main_window_menu_callback_block()
1386           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
1387           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
1388           ¥»¥Ã¥È¡£
1389           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1390         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1391         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
1392           ¤òºï½ü¡£
1393
1394 2002-02-13
1395
1396         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1397           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1398         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
1399           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1400           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1401         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
1402           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1403         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
1404         * src/socket.[ch]
1405           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1406
1407 2002-02-12
1408
1409         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1410           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
1411           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1412
1413 2002-02-11
1414
1415         * version 0.7.1
1416
1417 2002-02-11
1418
1419         * src/compose.[ch]
1420           src/gtkutils.[ch]
1421           src/prefs_template.c
1422           src/quote_fmt.h
1423           src/quote_fmt_parse.y
1424           src/summaryview.c
1425           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
1426           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1427           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
1428           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1429           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
1430         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1431         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
1432           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
1433         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
1434           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
1435
1436 2002-02-07
1437
1438         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1439           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1440         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
1441           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1442         * src/addressbook.c
1443           src/compose.c
1444           src/editaddress.c
1445           src/editgroup.c
1446           src/folderview.c
1447           src/importldif.c
1448           src/mainwindow.c
1449           src/md5.c
1450           src/mimeview.c
1451           src/prefs_common.c
1452           src/prefs_customheader.c
1453           src/prefs_filter.c
1454           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
1455           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
1456
1457 2002-02-06
1458
1459         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
1460           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1461         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
1462         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
1463           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1464         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
1465           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1466           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1467         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1468           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
1469           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1470         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
1471
1472 2002-02-05
1473
1474         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
1475           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1476         * src/foldersel.c
1477           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1478         * src/folderview.c:
1479           folderview_drag_motion_cb()
1480           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
1481           ¤Ë¤·¤¿¡£
1482         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
1483           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1484         * src/imap.c
1485           imap_copy_msg()
1486           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
1487           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1488           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1489           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
1490
1491 2002-02-04
1492
1493         * src/mainwindow.c
1494           src/messageview.[ch]
1495           src/summaryview.[ch]
1496           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
1497           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1498         * src/mainwindow.c
1499           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
1500           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1501         * src/mainwindow.c
1502           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
1503           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
1504           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1505         * src/mh.c
1506           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
1507           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
1508           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1509         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1510           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
1511           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
1512           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1513           ¤·¤¿¡£
1514         * src/mainwindow.c
1515           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
1516
1517 2002-02-03
1518
1519         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
1520           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1521           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
1522           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
1523           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
1524           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
1525         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
1526         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
1527
1528 2002-02-01
1529
1530         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
1531         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
1532           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1533
1534 2002-01-31
1535
1536         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
1537         * src/compose.[ch]
1538           src/mainwindow.c
1539           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1540         * src/summaryview.c:
1541           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1542           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
1543         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
1544           ½¤Àµ¡£
1545         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
1546         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1547           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1548           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
1549         * src/mainwindow.c
1550           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
1551           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
1552
1553 2002-01-30
1554
1555         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
1556           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
1557           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
1558           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
1559         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
1560           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1561         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1562           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1563         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
1564           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
1565
1566 2002-01-29
1567
1568         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
1569           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1570         * src/mimeview.[ch]
1571           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
1572           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1573         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1574         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
1575           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
1576
1577 2002-01-28
1578
1579         * src/mainwindow.c
1580           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
1581           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
1582         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
1583         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
1584           ¸ò´¹¡£
1585         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1586           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
1587         * src/imageview.[ch]
1588           src/messageview.c
1589           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
1590           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1591           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1592         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
1593           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1594
1595 2002-01-28
1596
1597         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1598         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
1599           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
1600           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
1601
1602 2002-01-25
1603
1604         * src/procmime.c:
1605           procmime_get_mime_type()
1606           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
1607           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1608         * src/gtkstext.c:
1609           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1610           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
1611           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1612           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
1613
1614 2002-01-23
1615
1616         * src/compose.c
1617           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
1618           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1619         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
1620           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
1621
1622 2002-01-22
1623
1624         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
1625           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1626         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1627           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
1628           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1629         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
1630           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
1631         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
1632           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1633           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1634
1635 2002-01-21
1636
1637         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
1638         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
1639           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1640         * src/folderview.c
1641           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
1642         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
1643
1644 2002-01-20
1645
1646         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
1647           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1648         * src/mainwindow.c
1649           src/prefs_filter.[ch]
1650           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
1651           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1652         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
1653           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
1654
1655 2002-01-18
1656
1657         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
1658
1659 2002-01-16
1660
1661         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1662           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1663         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
1664           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1665           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1666         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1667           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1668           ¤µ¤ó thanks)¡£
1669
1670 2002-01-15
1671
1672         * src/foldersel.c:
1673           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1674           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1675         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1676         * src/imap.c
1677           src/inc.c
1678           src/news.c
1679           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1680           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1681
1682 2002-01-14
1683
1684         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
1685         * src/folder.[ch]
1686           src/mh.[ch]
1687           src/imap.[ch]
1688           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1689
1690 2002-01-11
1691
1692         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
1693           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
1694           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1695         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
1696           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
1697         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1698           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1699
1700 2002-01-10
1701
1702         * INSTALL
1703           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
1704         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
1705
1706 2002-01-09
1707
1708         * README
1709           README.jp
1710           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
1711         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
1712
1713 2002-01-08
1714
1715         * INSTALL
1716           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
1717
1718 2002-01-07
1719
1720         * version 0.7.0
1721
1722 2002-01-07
1723
1724         * src/headerwindow.c
1725           src/logwindow.c
1726           src/messageview.c
1727           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
1728           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1729
1730 2002-01-04
1731
1732         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
1733           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1734
1735 2002-01-02
1736
1737         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
1738           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
1739
1740 2001-12-31
1741
1742         * src/folderview.c
1743           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1744         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1745         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1746         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1747           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
1748           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1749
1750 2001-12-30
1751
1752         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
1753           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
1754           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
1755
1756 2001-12-25
1757
1758         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
1759         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
1760         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
1761           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1762           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1763         * src/compose.c
1764           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
1765           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1766
1767 2001-12-24
1768
1769         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1770           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
1771         * src/compose.c
1772           src/gtkutils.[ch]
1773           src/textview.[ch]
1774           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1775         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
1776
1777 2001-12-23
1778
1779         * acconfig.h
1780           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1781         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1782
1783 2001-12-22
1784
1785         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
1786
1787 2001-12-21
1788
1789         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
1790         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
1791           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1792         * src/filter.[ch]
1793           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1794         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
1795           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1796           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1797           undo_undo()
1798           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1799           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1800         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
1801
1802 2001-12-20
1803
1804         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
1805         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
1806           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
1807         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
1808           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1809         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
1810           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
1811           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
1812           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1813         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
1814           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1815
1816 2001-12-19
1817
1818         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
1819           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1820         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1821         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
1822         * src/importldif.c
1823           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
1824         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1825           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1826           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
1827         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1828         * INSTALL
1829           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
1830         * src/vcard.c:
1831           vcard_read_file()
1832           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1833           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
1834         * src/addrindex.c
1835           src/jpilot.[ch]
1836           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
1837           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1838           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1839         * src/addressbook.c
1840           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
1841           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1842
1843 2001-12-18
1844
1845         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
1846           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1847           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1848         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
1849           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1850
1851 2001-12-18
1852
1853         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
1854         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
1855           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1856           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
1857         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
1858         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1859
1860 2001-12-16
1861
1862         * src/compose.c: compose_template_apply()
1863           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
1864           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1865           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1866
1867 2001-12-16
1868
1869         * version 0.6.6
1870
1871 2001-12-15
1872
1873         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1874         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
1875         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
1876           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1877
1878 2001-12-14
1879
1880         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
1881           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1882
1883 2001-12-14
1884
1885         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
1886           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
1887         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
1888           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
1889           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
1890         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
1891           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1892
1893 2001-12-14
1894
1895         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1896         * src/imap.[ch]:
1897           imap_msg_set_perm_flags()
1898           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
1899           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
1900         * src/compose.c
1901           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
1902           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1903
1904 2001-12-11
1905
1906         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
1907           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1908           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1909         * src/compose.c
1910           src/mainwindow.c
1911           src/messageview.c
1912           src/mimeview.c
1913           src/summaryview.c
1914           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
1915           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
1916
1917 2001-12-09
1918
1919         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
1920           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1921           ½¤Àµ¡£
1922         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
1923           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1924         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
1925         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
1926           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
1927
1928 2001-12-08
1929
1930         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
1931           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
1932           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
1933         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
1934           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1935
1936 2001-12-06
1937
1938         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
1939           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
1940
1941 2001-12-04
1942
1943         * src/folder.c:
1944           folder_count_total_msgs()
1945           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1946           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1947
1948 2001-12-03
1949
1950         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1951         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1952           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1953         * src/prefs_common.c
1954           src/quote_fmt_lex.l
1955           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
1956           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
1957         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
1958
1959 2001-11-29
1960
1961         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
1962
1963 2001-11-28
1964
1965         * src/src/compose.c
1966           src/prefs_template.c
1967           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
1968
1969 2001-11-27
1970
1971         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
1972           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
1973         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1974           ¤ËÄɲá£
1975         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1976           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1977
1978 2001-11-26
1979
1980         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1981           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
1982           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
1983           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1984         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
1985           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1986
1987 2001-11-25
1988
1989         * src/folder.[ch]
1990           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
1991           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1992           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
1993
1994 2001-11-23
1995
1996         * src/compose.c
1997           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1998           gtkut_text_str_compare_n()
1999           gtkut_text_str_compare()
2000           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
2001           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
2002         * src/prefs_template.c
2003           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
2004
2005 2001-11-22
2006
2007         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
2008           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
2009           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
2010
2011 2001-11-20
2012
2013         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
2014           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
2015
2016 2001-11-20
2017
2018         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2019           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2020         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
2021
2022 2001-11-19
2023
2024         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
2025           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
2026           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
2027         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
2028           ¤Ø¤ÎÂн衣
2029
2030 2001-11-18
2031
2032         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2033           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
2034
2035 2001-11-17
2036
2037         * src/imap.c: imap_session_get()
2038           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
2039           ¤ò½¤Àµ¡£
2040         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
2041           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2042
2043 2001-11-16
2044
2045         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
2046           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2047           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
2048         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
2049           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2050           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2051
2052 2001-11-15
2053
2054         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
2055           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2056           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
2057         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2058
2059 2001-11-15
2060
2061         * src/folderview.c
2062           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2063           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2064         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
2065           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2066
2067 2001-11-14
2068
2069         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2070         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
2071           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2072
2073 2001-11-13
2074
2075         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2076           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2077
2078 2001-11-13
2079
2080         * src/grouplistdialog.c
2081           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
2082           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
2083
2084 2001-11-12
2085
2086         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2087           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2088         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
2089           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2090           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
2091           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2092
2093 2001-11-12
2094
2095         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
2096           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
2097         * src/codeconv.[ch]
2098           src/mainwindow.c
2099           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
2100           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
2101
2102 2001-11-08
2103
2104         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
2105         * src/session.h
2106           src/defs.h
2107           src/imap.[ch]
2108           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
2109           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
2110           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2111
2112 2001-11-07
2113
2114         * version 0.6.5
2115
2116 2001-11-07
2117
2118         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
2119         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
2120         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
2121
2122 2001-11-06
2123
2124         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
2125           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
2126         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
2127           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2128
2129 2001-11-05
2130
2131         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
2132         * src/summaryview.c: summary_set_header()
2133           src/address.c: address_parse_str()
2134           src/filter.c: filter_read_str()
2135           src/news.c: news_parse_xover()
2136           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
2137           src/utils.c: subject_compare():
2138           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
2139         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
2140           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
2141         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2142           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
2143         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
2144         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
2145
2146 2001-11-04
2147
2148         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2149           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
2150           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
2151           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
2152           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2153         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
2154           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
2155           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
2156         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
2157           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2158         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
2159         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
2160           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2161         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2162           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
2163
2164 2001-11-03
2165
2166         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
2167         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2168
2169 2001-11-02
2170
2171         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2172           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2173         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
2174           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
2175         * INSTALL
2176           INSTALL.jp
2177           README
2178           README.jp
2179           TODO
2180           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
2181
2182 2001-11-02
2183
2184         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
2185         * src/textview.c: textview_key_pressed()
2186           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
2187           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2188           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2189
2190 2001-11-01
2191
2192         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2193           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2194         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
2195           ¤¹¤ë¡£
2196         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
2197           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
2198         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2199         * src/prefs_template.[ch]
2200           src/template.[ch]
2201           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
2202           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2203         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
2204           ¤ËÄɲá£
2205         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2206         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2207         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
2208           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
2209
2210 2001-10-31
2211
2212         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
2213           °ÜÆ°¡£
2214         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2215         * src/quote_fmt_lex.h
2216           src/quote_fmt.h
2217           src/quote_fmt_lex.l
2218           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
2219         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2220         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
2221           ºï½ü¡£
2222           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
2223         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2224           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
2225         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2226           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2227
2228 2001-10-31
2229
2230         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
2231           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
2232         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
2233           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2234
2235 2001-10-30
2236
2237         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2238           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2239           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2240           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2241
2242 2001-10-30
2243
2244         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2245           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2246           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
2247
2248 2001-10-29
2249
2250         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
2251           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2252         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
2253           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
2254
2255 2001-10-28
2256
2257         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2258           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
2259         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
2260         * src/procmime.c:                                                      
2261           procmime_get_mime_type_table()                                       
2262           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
2263           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
2264           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2265
2266 2001-10-27
2267
2268         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2269           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
2270           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
2271         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
2272
2273 2001-10-26
2274
2275         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
2276           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
2277         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2278           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2279         * prefs_account.c
2280           prefs_common.c
2281           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
2282         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
2283           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2284
2285 2001-10-21
2286
2287         * version 0.6.4
2288
2289 2001-10-21
2290
2291         * src/prefs_summary_column.[ch]:
2292           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2293         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2294         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
2295           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2296
2297 2001-10-21
2298
2299         * src/mainwindow.c
2300           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2301         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
2302           ¤Î UI ¡£
2303         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
2304           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
2305         * src/summaryview.[ch]:
2306           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
2307           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
2308           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2309
2310 2001-10-19
2311
2312         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2313         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
2314           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2315         * src/addrcache.[ch]
2316           src/addressbook.c
2317           src/addrindex.[ch]
2318           src/jpilot.[ch]
2319           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
2320           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2321         * src/ldif.[ch]
2322           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
2323
2324 2001-10-18
2325
2326         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
2327         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2328         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
2329           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
2330           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
2331         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
2332
2333 2001-10-17
2334
2335         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
2336
2337 2001-10-16
2338
2339         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2340           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2341
2342 2001-10-16
2343
2344         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
2345           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2346         * src/summaryview.c:
2347           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
2348           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2349           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2350           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2351           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
2352           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2353
2354 2001-10-14
2355
2356         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2357           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
2358         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
2359           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
2360           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
2361           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
2362
2363 2001-10-12
2364
2365         * src/prefs_common.c
2366           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
2367
2368 2001-10-12
2369
2370         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
2371           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2372         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
2373           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
2374           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2375         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
2376           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
2377
2378 2001-10-11
2379
2380         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2381           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
2382           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2383           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
2384           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2385         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
2386           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
2387           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2388
2389 2001-10-10
2390
2391         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2392         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2393           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2394           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2395         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
2396           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2397
2398 2001-10-09
2399
2400         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
2401         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
2402           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2403         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
2404           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
2405           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
2406
2407 2001-10-08
2408
2409         * version 0.6.3
2410
2411 2001-10-08
2412
2413         * src/compose.c: compose_write_to_file()
2414           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
2415           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
2416         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2417         * src/utils.c: is_next_mbs()
2418           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
2419           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
2420         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2421         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
2422           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2423
2424 2001-10-07
2425
2426         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
2427         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
2428           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
2429           ¤µ¤ó thanks)¡£
2430         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
2431           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2432           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
2433           thanks)¡£
2434         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
2435           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2436
2437 2001-10-05
2438
2439         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
2440           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2441           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2442
2443 2001-10-03
2444
2445         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
2446
2447 2001-10-02
2448
2449         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
2450           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
2451           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
2452           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
2453           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2454
2455 2001-10-01
2456
2457         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
2458           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2459
2460 2001-09-30
2461
2462         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
2463         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
2464         * src/addrbook.c
2465           src/addrcache.c
2466           src/addressadd.c
2467           src/addressbook.c
2468           src/addrindex.c
2469           src/addritem.c
2470           src/editaddress.c
2471           src/editbook.c
2472           src/editgroup.c
2473           src/editjpilot.c
2474           src/editldap.c
2475           src/editldap_basedn.c
2476           src/editvcard.c
2477           src/jpilot.c
2478           src/mgutils.c
2479           src/syldap.c
2480           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
2481         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
2482           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
2483           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
2484           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
2485           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2486         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
2487           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
2488         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
2489           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
2490           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2491
2492 2001-09-30
2493
2494         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
2495           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
2496           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
2497           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
2498
2499 2001-09-27
2500
2501         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
2502           ¤òÊݸ¡£
2503
2504 2001-09-26
2505
2506         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
2507
2508 2001-09-25
2509
2510         * src/folder.c
2511           src/folder.h
2512           src/mainwindow.c
2513           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2514           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2515
2516 2001-09-23
2517
2518         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
2519         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
2520           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
2521         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
2522           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
2523           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2524         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
2525
2526 2001-09-21
2527
2528         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
2529           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2530         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2531           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2532
2533 2001-09-20
2534
2535         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2536           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2537         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
2538         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
2539           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2540
2541 2001-09-20
2542
2543         * src/procmime.[ch]:
2544           procmime_find_string()
2545           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2546           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
2547           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2548           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
2549           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
2550           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
2551           ÊÖ¤¹¡£
2552
2553 2001-09-19
2554
2555         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2556           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2557         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
2558         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
2559           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2560
2561 2001-09-17
2562
2563         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
2564           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
2565
2566 2001-09-17
2567
2568         * version 0.6.2
2569
2570 2001-09-16
2571
2572         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
2573           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2574
2575 2001-09-12
2576
2577         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2578         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
2579         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
2580           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
2581
2582 2001-09-11
2583
2584         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2585           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2586           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2587           ¤·¤¿¡£
2588         * src/mainwindow.c
2589           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2590           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
2591
2592 2001-09-10
2593
2594         * src/vcard.c
2595           src/mgutils.c
2596           src/syldap.c
2597           src/editldap.c
2598           src/editldap_basedn.c
2599           src/jpilot.c
2600           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2601         * configure.in
2602           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2603           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2604         * src/mainwindow.c
2605           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
2606           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2607           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2608
2609 2001-09-09
2610
2611         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2612           src/pixmaps/dir-open.xpm
2613           src/pixmaps/new.xpm
2614           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2615         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
2616           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2617         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2618
2619 2001-09-08
2620
2621         * src/prefs.[ch]
2622           src/prefs_common.[ch]
2623           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
2624           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2625         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
2626           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2627
2628 2001-09-06
2629
2630         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
2631
2632 2001-09-05
2633
2634         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
2635           ¤ò½¤Àµ¡£
2636           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2637
2638 2001-09-04
2639
2640         * src/pixmaps/dir-close.xpm
2641           src/pixmaps/dir-open.xpm
2642           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2643         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2644         * src/pixmaps/address.xpm
2645           src/pixmaps/book.xpm
2646           src/pixmaps/category.xpm
2647           src/pixmaps/interface.xpm
2648           src/pixmaps/jpilot.xpm
2649           src/pixmaps/ldap.xpm
2650           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
2651         * src/addrbook.[ch]
2652           src/addrcache.[ch]
2653           src/addressadd.[ch]
2654           src/addressitem.[ch]
2655           src/addrindex.[ch]
2656           src/addritem.[ch]
2657           src/editaddress.[ch]
2658           src/editbook.[ch]
2659           src/editgroup.[ch]
2660           src/editjpilot.[ch]
2661           src/editldap.[ch]
2662           src/editldap_basedn.[ch]
2663           src/editvcard.[ch]
2664           src/jpilot.[ch]
2665           src/mgutils.[ch]
2666           src/syldap.[ch]
2667           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2668           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2669
2670 2001-09-04
2671
2672         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2673
2674 2001-09-03
2675
2676         * src/mainwindow.c
2677           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2678         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2679           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2680
2681 2001-09-03
2682
2683         * version 0.6.1
2684
2685 2001-09-03
2686
2687         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
2688           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2689
2690 2001-09-02
2691
2692         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
2693           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
2694           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2695         * src/account.c
2696           src/prefs_common.c
2697           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2698           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2699         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
2700           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2701
2702 2001-09-01
2703
2704         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
2705           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2706         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
2707           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2708           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
2709         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
2710           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2711         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
2712         * acconfig.h
2713           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
2714           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
2715         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
2716           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
2717         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
2718         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
2719
2720 2001-08-31
2721
2722         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
2723           typo ¤ò½¤Àµ¡£
2724         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2725           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
2726           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2727         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
2728           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2729         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
2730           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2731         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
2732           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2733
2734 2001-08-30
2735
2736         * version 0.6.0
2737
2738 2001-08-30
2739
2740         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
2741           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
2742           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
2743         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2744         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
2745         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
2746         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2747
2748 2001-08-30
2749
2750         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
2751           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2752         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
2753           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2754
2755 2001-08-29
2756
2757         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
2758         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
2759           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2760         * src/summaryview.c
2761           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2762           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
2763           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2764           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
2765           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2766         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2767
2768 2001-08-28
2769
2770         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
2771           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2772         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2773           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
2774           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
2775           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
2776           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
2777
2778 2001-08-27
2779
2780         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
2781           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
2782         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
2783           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
2784         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
2785         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2786         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
2787         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
2788           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
2789         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
2790         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
2791           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2792
2793 2001-08-27
2794
2795         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2796           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2797
2798 2001-08-26
2799
2800         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
2801         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
2802         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
2803           ssl_getline() ¤òÄɲá£
2804           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2805         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
2806           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2807         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
2808         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
2809           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
2810           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
2811         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
2812         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2813           ¤·¤¿¡£
2814
2815 2001-08-25
2816
2817         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
2818           °Ï¤Ã¤¿¡£
2819
2820 2001-08-24
2821
2822         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2823           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2824         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
2825           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2826           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
2827           ½ÐÎÏ¡£
2828           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
2829         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
2830         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
2831           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
2832           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
2833           ºï½ü¡£
2834         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
2835           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2836         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
2837           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2838
2839 2001-08-23
2840
2841         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
2842           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2843           main_window_set_toolbar_sensitive():
2844           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
2845
2846 2001-08-23
2847
2848         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
2849           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
2850           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2851         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2852
2853 2001-08-22
2854
2855         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
2856           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
2857           ¤·¤¿¡£
2858
2859 2001-08-21
2860
2861         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
2862           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
2863           ¤Ë¤·¤¿¡£
2864
2865 2001-08-21
2866
2867         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
2868           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
2869           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
2870           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
2871
2872 2001-08-20
2873
2874         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
2875           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2876           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2877           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2878         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2879           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2880
2881 2001-08-19
2882
2883         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
2884           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
2885         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2886           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
2887         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
2888           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
2889           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2890           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2891         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2892           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
2893         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2894           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2895
2896 2001-08-18
2897
2898         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
2899           ÍÞÀ©¡£
2900         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2901           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
2902         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
2903           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
2904           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
2905           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2906           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
2907           ´Ø¿ô¡£
2908         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
2909           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2910         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2911           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
2912           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
2913           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2914           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
2915         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
2916           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2917           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2918           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
2919         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
2920         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
2921
2922 2001-08-14
2923
2924         * version 0.5.3
2925
2926 2001-08-14
2927
2928         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
2929           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2930         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
2931           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2932         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
2933
2934 2001-08-14
2935
2936         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
2937           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
2938         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
2939           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
2940           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2941         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2942           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
2943           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
2944           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
2945           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
2946           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2947         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
2948           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
2949           ¤Çɽ¼¨¡£
2950         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
2951           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
2952
2953 2001-08-13
2954
2955         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2956         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2957           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
2958           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2959           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2960         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
2961           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
2962           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
2963         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
2964           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
2965           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
2966           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2967
2968 2001-08-12
2969
2970         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
2971           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
2972
2973 2001-08-12
2974
2975         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2976           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
2977           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2978           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
2979           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2980           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2981           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2982           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2983           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2984           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2985           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
2986           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
2987           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
2988         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2989           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2990           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2991
2992 2001-08-10
2993
2994         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
2995           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2996         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
2997           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2998         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2999         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3000
3001 2001-08-09
3002
3003         * src/defs.h
3004           src/headerview.c
3005           src/headerwindow.c
3006           src/textview.c
3007           src/prefs_common.c
3008           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3009           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
3010           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3011         * src/prefs_common.c
3012           src/prefs_common.h
3013           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3014           ¤òÄɲá£
3015
3016 2001-08-08
3017
3018         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
3019         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
3020         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
3021           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3022           summary_show()
3023           summary_select_next_unread()
3024           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3025           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
3026           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3027         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3028
3029 2001-08-08
3030
3031         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
3032           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
3033         * src/prefs_common.c
3034           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
3035         * src/pixmaps/new.xpm
3036           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3037
3038 2001-08-07
3039
3040         * src/address.[ch]:
3041           address_folder_new()
3042           address_group_new()
3043           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
3044           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3045         * src/pixmaps/new.xpm
3046           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3047
3048 2001-08-06
3049
3050         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3051
3052 2001-08-06
3053
3054         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
3055         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
3056         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
3057
3058 2001-08-04
3059
3060         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
3061           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3062
3063 2001-08-02
3064
3065         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3066
3067 2001-08-01
3068
3069         * version 0.5.2
3070
3071 2001-08-01
3072
3073         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
3074           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3075           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
3076           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
3077
3078 2001-07-31
3079
3080         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
3081           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3082           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
3083         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3084           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3085         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
3086           ¤Ë¤·¤¿¡£
3087         * src/textview.c: textview_create()
3088           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
3089
3090 2001-07-29
3091
3092         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
3093           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3094
3095 2001-07-28
3096
3097         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
3098           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3099         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
3100           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
3101           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3102           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
3103           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
3104           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3105
3106 2001-07-27
3107
3108         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
3109           ¤ò½¤Àµ¡£
3110
3111 2001-07-26
3112
3113         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3114         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
3115           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
3116
3117 2001-07-25
3118
3119         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
3120           ¤ò½¤Àµ¡£
3121           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
3122         * src/procmime.c:
3123           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
3124           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3125         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3126           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3127         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
3128
3129 2001-07-25
3130
3131         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3132         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3133
3134 2001-07-24
3135
3136         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
3137           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
3138         * configure.in
3139           manual/Makefile.am
3140           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
3141         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
3142         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
3143
3144 2001-07-23
3145
3146         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
3147           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3148         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
3149         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3150           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
3151
3152 2001-07-22
3153
3154         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
3155           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3156           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
3157           Äɲá£
3158         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
3159           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3160           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3161         * src/procmime.c:
3162           procmime_scan_content_type()
3163           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
3164           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3165         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3166         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3167           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3168         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
3169           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3170
3171 2001-07-18
3172
3173         * version 0.5.1
3174
3175 2001-07-18
3176
3177         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
3178           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
3179           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
3180         * src/base64.[ch]
3181           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
3182           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3183           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3184
3185 2001-07-17
3186
3187         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
3188           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
3189           MSG_SET_PERM_FLAGS()
3190           MSG_SET_TMP_FLAGS()
3191           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
3192           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3193         * src/compose.c
3194           src/imap.c
3195           src/inc.c
3196           src/messageview.c
3197           src/mh.c
3198           src/news.c
3199           src/procheader.c
3200           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
3201         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
3202           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
3203
3204 2001-07-16
3205
3206         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
3207           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
3208         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
3209         * TODO
3210           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3211
3212 2001-07-16
3213
3214         * src/codeconv.c:
3215           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
3216           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3217         * src/folder.c:
3218           folder_get_default_folder()
3219           folder_get_default_inbox()
3220           folder_get_default_outbox()
3221           folder_get_default_draft()
3222           folder_get_default_queue()
3223           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
3224           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3225
3226 2001-07-15
3227
3228         * README
3229           README.jp
3230           INSTALL
3231           INSTALL.jp
3232           TODO
3233           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3234         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
3235           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3236           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
3237           ¤òÄɲá£
3238           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
3239           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
3240           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3241           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
3242           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
3243           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
3244           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3245         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
3246           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
3247         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
3248           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
3249         * src/recv.c: recv_write()
3250           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
3251           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
3252         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
3253           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3254         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
3255           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3256         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
3257           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3258
3259 2001-07-15
3260
3261         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
3262           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3263           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
3264           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3265           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3266           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3267
3268 2001-07-14
3269
3270         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
3271           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3272         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
3273           ²Äǽ¡£
3274         * src/news.[ch]
3275           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3276           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
3277           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3278         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
3279           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3280
3281 2001-07-12
3282
3283         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
3284         * src/folder.[ch]
3285           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3286           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3287
3288 2001-07-06
3289
3290         * version 0.5.0
3291
3292 2001-07-06
3293
3294         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
3295           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3296           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
3297           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
3298           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3299           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
3300         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3301           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3302
3303 2001-07-05
3304
3305         * version 0.5.0pre4
3306
3307         * manual/ja/sylpheed.sgml
3308           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3309         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
3310           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3311         * src/folderview.h
3312           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
3313           ¤«¤éºï½ü¡£
3314         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
3315
3316 2001-07-04
3317
3318         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3319         * src/imap.c: imap_session_get()
3320           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
3321           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3322
3323 2001-07-03
3324
3325         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
3326           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3327           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3328           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3329           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
3330           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
3331         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3332
3333 2001-07-03
3334
3335         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3336         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
3337           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
3338         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
3339           ½¤Àµ¡£
3340         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
3341           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3342         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3343         * INSTALL
3344           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
3345
3346 2001-07-01
3347
3348         * version 0.5.0pre3
3349
3350         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
3351         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
3352           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3353           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
3354           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3355           account_selected(): ¿·µ¬¡£
3356           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3357
3358 2001-06-30
3359
3360         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
3361           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3362           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3363           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3364           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
3365           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
3366         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
3367           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3368         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
3369           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3370
3371 2001-06-29
3372
3373         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
3374           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3375
3376 2001-06-28
3377
3378         * src/folderview.[ch]:
3379           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3380           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
3381           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
3382           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
3383
3384 2001-06-27
3385
3386         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3387           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
3388           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
3389           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
3390           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
3391         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
3392         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3393           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3394         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
3395
3396 2001-06-26
3397
3398         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
3399           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3400           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
3401           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
3402           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
3403           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3404           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3405           ½¤Àµ¡£
3406           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
3407           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
3408         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
3409           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3410         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3411
3412 2001-06-25
3413
3414         * version 0.5.0pre2
3415
3416         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
3417           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3418           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
3419           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3420           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
3421           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
3422           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
3423           ¤·¤¿¡£
3424
3425 2001-06-24
3426
3427         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
3428           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3429           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
3430           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
3431           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3432         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
3433           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
3434           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
3435           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
3436           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3437
3438 2001-06-22
3439
3440         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
3441           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
3442
3443 2001-06-21
3444
3445         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
3446           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3447         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3448           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3449
3450 2001-06-20
3451
3452         * version 0.5.0pre1
3453
3454         * src/imap.c
3455           imap_get_msg_list()
3456           imap_cmd_envelope()
3457           imap_cmd_fetch()
3458           imap_cmd_copy()
3459           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3460           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3461         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3462           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3463         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
3464           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
3465
3466 2001-06-19
3467
3468         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
3469           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
3470           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
3471           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
3472           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
3473           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3474           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
3475           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3476           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
3477           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3478           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
3479           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3480         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
3481         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
3482           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3483           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3484           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
3485           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3486           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
3487           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3488           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3489         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3490           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3491         * src/folderview.c:
3492           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3493           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3494
3495 2001-06-18
3496
3497         * src/mainwindow.c
3498           src/summaryview.c
3499           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
3500         * src/mainwindow.c: compose_cb()
3501           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
3502           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
3503           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3504
3505 2001-06-17
3506
3507         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
3508           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3509
3510 2001-06-16
3511
3512         * version 0.4.99
3513
3514         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
3515           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3516           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
3517           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
3518           ¤·¤¿¡£
3519           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
3520           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3521           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3522         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
3523           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3524
3525 2001-06-15
3526
3527         * src/folderview.c:
3528           folderview_new_folder_cb()
3529           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
3530           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3531           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3532           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
3533           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3534         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3535         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3536           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3537           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3538         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
3539         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3540
3541 2001-06-15
3542
3543         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
3544           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
3545           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
3546           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3547           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3548           ¤·¤¿¡£
3549         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3550           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3551
3552 2001-06-14
3553
3554         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
3555         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
3556
3557 2001-06-13
3558
3559         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
3560
3561 2001-06-11
3562
3563         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
3564
3565 2001-06-08
3566
3567         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
3568           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
3569           imap_status(): ¿·µ¬¡£
3570           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
3571           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3572           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
3573         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
3574           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3575           ¤·¤¿¡£
3576
3577 2001-06-07
3578
3579         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
3580         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
3581         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
3582           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3583
3584 2001-06-06
3585
3586         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
3587         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
3588           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
3589           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3590
3591 2001-06-06
3592
3593         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
3594           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
3595           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3596         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
3597         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
3598           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
3599           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3600         * src/mainwindow.c
3601           src/summaryview.c
3602           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3603           compose_reply()
3604           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
3605
3606 2001-06-05
3607
3608         * src/folderview.c: folderview_selected()
3609           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
3610           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3611
3612 2001-06-04
3613
3614         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
3615           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
3616           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3617         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
3618
3619 2001-06-02
3620
3621         * src/folderview.c: folderview_selected()
3622           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
3623           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3624         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
3625           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3626
3627 2001-05-27
3628
3629         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
3630         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3631         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
3632           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3633           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
3634           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
3635           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3636           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
3637           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
3638           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3639         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
3640           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3641         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
3642           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3643         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3644         * src/main.c
3645           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
3646           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3647
3648 2001-05-26
3649
3650         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
3651           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
3652           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
3653           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
3654         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
3655           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3656         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
3657           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3658         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
3659           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3660
3661 2001-05-22
3662
3663         * README
3664           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3665
3666 2001-05-19
3667
3668         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3669         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
3670         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
3671           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
3672         * INSTALL
3673           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
3674
3675 2001-05-18
3676
3677         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
3678           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3679         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
3680           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3681         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò&nb