sync with sylpheed 0.7.0cvs8
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-01-18
2
3         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
4
5 2002-01-16
6
7         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
8           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
9         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
10           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
11           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
12         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
13           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
14           ¤µ¤ó thanks)¡£
15
16 2002-01-15
17
18         * src/foldersel.c:
19           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
20           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
21         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
22         * src/imap.c
23           src/inc.c
24           src/news.c
25           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
26           ¤ò»ÈÍÑ¡£
27
28 2002-01-14
29
30         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
31         * src/folder.[ch]
32           src/mh.[ch]
33           src/imap.[ch]
34           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
35
36 2002-01-11
37
38         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
39           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
40           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
41         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
42           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
43         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
44           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
45
46 2002-01-10
47
48         * INSTALL
49           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
50         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
51
52 2002-01-09
53
54         * README
55           README.jp
56           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
57         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
58
59 2002-01-08
60
61         * INSTALL
62           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
63
64 2002-01-07
65
66         * version 0.7.0
67
68 2002-01-07
69
70         * src/headerwindow.c
71           src/logwindow.c
72           src/messageview.c
73           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
74           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
75
76 2002-01-04
77
78         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
79           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
80
81 2002-01-02
82
83         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
84           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
85
86 2001-12-31
87
88         * src/folderview.c
89           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
90         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
91         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
92         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
93           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
94           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
95
96 2001-12-30
97
98         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
99           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
100           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
101
102 2001-12-25
103
104         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
105         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
106         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
107           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
108           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
109         * src/compose.c
110           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
111           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
112
113 2001-12-24
114
115         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
116           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
117         * src/compose.c
118           src/gtkutils.[ch]
119           src/textview.[ch]
120           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
121         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
122
123 2001-12-23
124
125         * acconfig.h
126           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
127         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
128
129 2001-12-22
130
131         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
132
133 2001-12-21
134
135         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
136         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
137           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
138         * src/filter.[ch]
139           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
140         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
141           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
142           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
143           undo_undo()
144           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
145           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
146         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
147
148 2001-12-20
149
150         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
151         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
152           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
153         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
154           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
155         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
156           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
157           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
158           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
159         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
160           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
161
162 2001-12-19
163
164         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
165           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
166         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
167         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
168         * src/importldif.c
169           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
170         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
171           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
172           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
173         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
174         * INSTALL
175           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
176         * src/vcard.c:
177           vcard_read_file()
178           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
179           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
180         * src/addrindex.c
181           src/jpilot.[ch]
182           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
183           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
184           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
185         * src/addressbook.c
186           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
187           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
188
189 2001-12-18
190
191         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
192           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
193           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
194         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
195           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
196
197 2001-12-18
198
199         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
200         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
201           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
202           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
203         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
204         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
205
206 2001-12-16
207
208         * src/compose.c: compose_template_apply()
209           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
210           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
211           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
212
213 2001-12-16
214
215         * version 0.6.6
216
217 2001-12-15
218
219         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
220         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
221         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
222           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
223
224 2001-12-14
225
226         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
227           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
228
229 2001-12-14
230
231         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
232           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
233         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
234           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
235           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
236         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
237           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
238
239 2001-12-14
240
241         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
242         * src/imap.[ch]:
243           imap_msg_set_perm_flags()
244           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
245           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
246         * src/compose.c
247           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
248           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
249
250 2001-12-11
251
252         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
253           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
254           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
255         * src/compose.c
256           src/mainwindow.c
257           src/messageview.c
258           src/mimeview.c
259           src/summaryview.c
260           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
261           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
262
263 2001-12-09
264
265         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
266           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
267           ½¤Àµ¡£
268         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
269           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
270         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
271         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
272           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
273
274 2001-12-08
275
276         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
277           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
278           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
279         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
280           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
281
282 2001-12-06
283
284         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
285           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
286
287 2001-12-04
288
289         * src/folder.c:
290           folder_count_total_msgs()
291           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
292           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
293
294 2001-12-03
295
296         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
297         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
298           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
299         * src/prefs_common.c
300           src/quote_fmt_lex.l
301           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
302           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
303         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
304
305 2001-11-29
306
307         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
308
309 2001-11-28
310
311         * src/src/compose.c
312           src/prefs_template.c
313           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
314
315 2001-11-27
316
317         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
318           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
319         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
320           ¤ËÄɲá£
321         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
322           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
323
324 2001-11-26
325
326         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
327           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
328           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
329           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
330         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
331           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
332
333 2001-11-25
334
335         * src/folder.[ch]
336           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
337           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
338           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
339
340 2001-11-23
341
342         * src/compose.c
343           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
344           gtkut_text_str_compare_n()
345           gtkut_text_str_compare()
346           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
347           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
348         * src/prefs_template.c
349           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
350
351 2001-11-22
352
353         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
354           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
355           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
356
357 2001-11-20
358
359         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
360           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
361
362 2001-11-20
363
364         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
365           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
366         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
367
368 2001-11-19
369
370         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
371           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
372           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
373         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
374           ¤Ø¤ÎÂн衣
375
376 2001-11-18
377
378         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
379           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
380
381 2001-11-17
382
383         * src/imap.c: imap_session_get()
384           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
385           ¤ò½¤Àµ¡£
386         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
387           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
388
389 2001-11-16
390
391         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
392           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
393           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
394         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
395           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
396           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
397
398 2001-11-15
399
400         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
401           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
402           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
403         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
404
405 2001-11-15
406
407         * src/folderview.c
408           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
409           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
410         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
411           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
412
413 2001-11-14
414
415         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
416         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
417           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
418
419 2001-11-13
420
421         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
422           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
423
424 2001-11-13
425
426         * src/grouplistdialog.c
427           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
428           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
429
430 2001-11-12
431
432         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
433           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
434         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
435           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
436           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
437           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
438
439 2001-11-12
440
441         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
442           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
443         * src/codeconv.[ch]
444           src/mainwindow.c
445           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
446           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
447
448 2001-11-08
449
450         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
451         * src/session.h
452           src/defs.h
453           src/imap.[ch]
454           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
455           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
456           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
457
458 2001-11-07
459
460         * version 0.6.5
461
462 2001-11-07
463
464         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
465         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
466         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
467
468 2001-11-06
469
470         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
471           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
472         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
473           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
474
475 2001-11-05
476
477         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
478         * src/summaryview.c: summary_set_header()
479           src/address.c: address_parse_str()
480           src/filter.c: filter_read_str()
481           src/news.c: news_parse_xover()
482           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
483           src/utils.c: subject_compare():
484           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
485         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
486           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
487         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
488           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
489         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
490         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
491
492 2001-11-04
493
494         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
495           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
496           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
497           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
498           ¤ò»ÈÍÑ¡£
499         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
500           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
501           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
502         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
503           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
504         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
505         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
506           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
507         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
508           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
509
510 2001-11-03
511
512         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
513         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
514
515 2001-11-02
516
517         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
518           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
519         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
520           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
521         * INSTALL
522           INSTALL.jp
523           README
524           README.jp
525           TODO
526           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
527
528 2001-11-02
529
530         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
531         * src/textview.c: textview_key_pressed()
532           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
533           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
534           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
535
536 2001-11-01
537
538         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
539           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
540         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
541           ¤¹¤ë¡£
542         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
543           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
544         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
545         * src/prefs_template.[ch]
546           src/template.[ch]
547           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
548           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
549         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
550           ¤ËÄɲá£
551         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
552         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
553         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
554           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
555
556 2001-10-31
557
558         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
559           °ÜÆ°¡£
560         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
561         * src/quote_fmt_lex.h
562           src/quote_fmt.h
563           src/quote_fmt_lex.l
564           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
565         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
566         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
567           ºï½ü¡£
568           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
569         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
570           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
571         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
572           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
573
574 2001-10-31
575
576         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
577           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
578         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
579           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
580
581 2001-10-30
582
583         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
584           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
585           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
586           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
587
588 2001-10-30
589
590         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
591           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
592           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
593
594 2001-10-29
595
596         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
597           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
598         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
599           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
600
601 2001-10-28
602
603         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
604           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
605         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
606         * src/procmime.c:                                                      
607           procmime_get_mime_type_table()                                       
608           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
609           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
610           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
611
612 2001-10-27
613
614         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
615           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
616           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
617         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
618
619 2001-10-26
620
621         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
622           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
623         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
624           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
625         * prefs_account.c
626           prefs_common.c
627           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
628         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
629           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
630
631 2001-10-21
632
633         * version 0.6.4
634
635 2001-10-21
636
637         * src/prefs_summary_column.[ch]:
638           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
639         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
640         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
641           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
642
643 2001-10-21
644
645         * src/mainwindow.c
646           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
647         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
648           ¤Î UI ¡£
649         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
650           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
651         * src/summaryview.[ch]:
652           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
653           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
654           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
655
656 2001-10-19
657
658         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
659         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
660           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
661         * src/addrcache.[ch]
662           src/addressbook.c
663           src/addrindex.[ch]
664           src/jpilot.[ch]
665           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
666           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
667         * src/ldif.[ch]
668           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
669
670 2001-10-18
671
672         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
673         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
674         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
675           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
676           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
677         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
678
679 2001-10-17
680
681         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
682
683 2001-10-16
684
685         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
686           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
687
688 2001-10-16
689
690         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
691           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
692         * src/summaryview.c:
693           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
694           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
695           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
696           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
697           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
698           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
699
700 2001-10-14
701
702         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
703           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
704         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
705           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
706           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
707           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
708
709 2001-10-12
710
711         * src/prefs_common.c
712           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
713
714 2001-10-12
715
716         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
717           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
718         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
719           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
720           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
721         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
722           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
723
724 2001-10-11
725
726         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
727           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
728           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
729           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
730           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
731         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
732           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
733           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
734
735 2001-10-10
736
737         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
738         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
739           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
740           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
741         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
742           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
743
744 2001-10-09
745
746         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
747         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
748           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
749         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
750           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
751           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
752
753 2001-10-08
754
755         * version 0.6.3
756
757 2001-10-08
758
759         * src/compose.c: compose_write_to_file()
760           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
761           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
762         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
763         * src/utils.c: is_next_mbs()
764           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
765           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
766         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
767         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
768           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
769
770 2001-10-07
771
772         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
773         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
774           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
775           ¤µ¤ó thanks)¡£
776         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
777           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
778           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
779           thanks)¡£
780         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
781           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
782
783 2001-10-05
784
785         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
786           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
787           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
788
789 2001-10-03
790
791         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
792
793 2001-10-02
794
795         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
796           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
797           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
798           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
799           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
800
801 2001-10-01
802
803         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
804           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
805
806 2001-09-30
807
808         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
809         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
810         * src/addrbook.c
811           src/addrcache.c
812           src/addressadd.c
813           src/addressbook.c
814           src/addrindex.c
815           src/addritem.c
816           src/editaddress.c
817           src/editbook.c
818           src/editgroup.c
819           src/editjpilot.c
820           src/editldap.c
821           src/editldap_basedn.c
822           src/editvcard.c
823           src/jpilot.c
824           src/mgutils.c
825           src/syldap.c
826           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
827         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
828           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
829           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
830           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
831           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
832         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
833           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
834         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
835           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
836           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
837
838 2001-09-30
839
840         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
841           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
842           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
843           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
844
845 2001-09-27
846
847         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
848           ¤òÊݸ¡£
849
850 2001-09-26
851
852         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
853
854 2001-09-25
855
856         * src/folder.c
857           src/folder.h
858           src/mainwindow.c
859           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
860           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
861
862 2001-09-23
863
864         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
865         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
866           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
867         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
868           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
869           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
870         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
871
872 2001-09-21
873
874         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
875           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
876         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
877           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
878
879 2001-09-20
880
881         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
882           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
883         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
884         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
885           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
886
887 2001-09-20
888
889         * src/procmime.[ch]:
890           procmime_find_string()
891           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
892           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
893           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
894           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
895           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
896           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
897           ÊÖ¤¹¡£
898
899 2001-09-19
900
901         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
902           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
903         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
904         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
905           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
906
907 2001-09-17
908
909         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
910           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
911
912 2001-09-17
913
914         * version 0.6.2
915
916 2001-09-16
917
918         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
919           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
920
921 2001-09-12
922
923         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
924         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
925         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
926           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
927
928 2001-09-11
929
930         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
931           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
932           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
933           ¤·¤¿¡£
934         * src/mainwindow.c
935           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
936           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
937
938 2001-09-10
939
940         * src/vcard.c
941           src/mgutils.c
942           src/syldap.c
943           src/editldap.c
944           src/editldap_basedn.c
945           src/jpilot.c
946           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
947         * configure.in
948           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
949           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
950         * src/mainwindow.c
951           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
952           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
953           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
954
955 2001-09-09
956
957         * src/pixmaps/dir-close.xpm
958           src/pixmaps/dir-open.xpm
959           src/pixmaps/new.xpm
960           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
961         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
962           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
963         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
964
965 2001-09-08
966
967         * src/prefs.[ch]
968           src/prefs_common.[ch]
969           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
970           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
971         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
972           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
973
974 2001-09-06
975
976         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
977
978 2001-09-05
979
980         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
981           ¤ò½¤Àµ¡£
982           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
983
984 2001-09-04
985
986         * src/pixmaps/dir-close.xpm
987           src/pixmaps/dir-open.xpm
988           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
989         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
990         * src/pixmaps/address.xpm
991           src/pixmaps/book.xpm
992           src/pixmaps/category.xpm
993           src/pixmaps/interface.xpm
994           src/pixmaps/jpilot.xpm
995           src/pixmaps/ldap.xpm
996           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
997         * src/addrbook.[ch]
998           src/addrcache.[ch]
999           src/addressadd.[ch]
1000           src/addressitem.[ch]
1001           src/addrindex.[ch]
1002           src/addritem.[ch]
1003           src/editaddress.[ch]
1004           src/editbook.[ch]
1005           src/editgroup.[ch]
1006           src/editjpilot.[ch]
1007           src/editldap.[ch]
1008           src/editldap_basedn.[ch]
1009           src/editvcard.[ch]
1010           src/jpilot.[ch]
1011           src/mgutils.[ch]
1012           src/syldap.[ch]
1013           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1014           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1015
1016 2001-09-04
1017
1018         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
1019
1020 2001-09-03
1021
1022         * src/mainwindow.c
1023           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
1024         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
1025           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1026
1027 2001-09-03
1028
1029         * version 0.6.1
1030
1031 2001-09-03
1032
1033         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
1034           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1035
1036 2001-09-02
1037
1038         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
1039           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
1040           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1041         * src/account.c
1042           src/prefs_common.c
1043           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1044           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1045         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
1046           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1047
1048 2001-09-01
1049
1050         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
1051           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1052         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
1053           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1054           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
1055         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
1056           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1057         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
1058         * acconfig.h
1059           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
1060           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
1061         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
1062           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
1063         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
1064         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
1065
1066 2001-08-31
1067
1068         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
1069           typo ¤ò½¤Àµ¡£
1070         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1071           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
1072           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1073         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
1074           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1075         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
1076           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1077         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
1078           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1079
1080 2001-08-30
1081
1082         * version 0.6.0
1083
1084 2001-08-30
1085
1086         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
1087           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
1088           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
1089         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1090         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
1091         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
1092         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1093
1094 2001-08-30
1095
1096         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
1097           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1098         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
1099           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1100
1101 2001-08-29
1102
1103         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
1104         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
1105           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1106         * src/summaryview.c
1107           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1108           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
1109           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1110           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
1111           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1112         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1113
1114 2001-08-28
1115
1116         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
1117           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1118         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1119           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
1120           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
1121           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
1122           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
1123
1124 2001-08-27
1125
1126         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
1127           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
1128         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
1129           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
1130         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
1131         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1132         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
1133         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
1134           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
1135         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
1136         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
1137           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1138
1139 2001-08-27
1140
1141         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1142           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1143
1144 2001-08-26
1145
1146         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
1147         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
1148         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
1149           ssl_getline() ¤òÄɲá£
1150           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1151         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
1152           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1153         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
1154         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
1155           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
1156           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
1157         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
1158         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1159           ¤·¤¿¡£
1160
1161 2001-08-25
1162
1163         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
1164           °Ï¤Ã¤¿¡£
1165
1166 2001-08-24
1167
1168         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1169           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1170         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
1171           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1172           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
1173           ½ÐÎÏ¡£
1174           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
1175         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
1176         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
1177           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
1178           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
1179           ºï½ü¡£
1180         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
1181           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1182         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
1183           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1184
1185 2001-08-23
1186
1187         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
1188           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1189           main_window_set_toolbar_sensitive():
1190           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
1191
1192 2001-08-23
1193
1194         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
1195           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
1196           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1197         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1198
1199 2001-08-22
1200
1201         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
1202           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
1203           ¤·¤¿¡£
1204
1205 2001-08-21
1206
1207         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
1208           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
1209           ¤Ë¤·¤¿¡£
1210
1211 2001-08-21
1212
1213         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
1214           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1215           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
1216           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
1217
1218 2001-08-20
1219
1220         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
1221           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1222           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1223           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1224         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1225           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1226
1227 2001-08-19
1228
1229         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
1230           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
1231         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1232           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
1233         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
1234           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
1235           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1236           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1237         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1238           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
1239         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1240           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1241
1242 2001-08-18
1243
1244         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
1245           ÍÞÀ©¡£
1246         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
1247           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
1248         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
1249           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
1250           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
1251           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1252           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
1253           ´Ø¿ô¡£
1254         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
1255           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1256         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1257           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
1258           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
1259           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1260           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
1261         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
1262           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1263           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1264           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
1265         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
1266         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
1267
1268 2001-08-14
1269
1270         * version 0.5.3
1271
1272 2001-08-14
1273
1274         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
1275           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1276         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
1277           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1278         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
1279
1280 2001-08-14
1281
1282         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
1283           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
1284         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
1285           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
1286           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1287         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1288           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
1289           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
1290           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
1291           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
1292           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1293         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
1294           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
1295           ¤Çɽ¼¨¡£
1296         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
1297           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
1298
1299 2001-08-13
1300
1301         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1302         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1303           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
1304           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1305           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1306         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
1307           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
1308           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
1309         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
1310           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
1311           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
1312           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1313
1314 2001-08-12
1315
1316         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
1317           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
1318
1319 2001-08-12
1320
1321         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1322           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
1323           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1324           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
1325           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1326           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1327           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1328           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1329           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1330           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1331           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
1332           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
1333           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
1334         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1335           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1336           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1337
1338 2001-08-10
1339
1340         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1341           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1342         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
1343           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1344         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1345         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1346
1347 2001-08-09
1348
1349         * src/defs.h
1350           src/headerview.c
1351           src/headerwindow.c
1352           src/textview.c
1353           src/prefs_common.c
1354           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1355           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
1356           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1357         * src/prefs_common.c
1358           src/prefs_common.h
1359           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1360           ¤òÄɲá£
1361
1362 2001-08-08
1363
1364         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
1365         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
1366         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1367           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1368           summary_show()
1369           summary_select_next_unread()
1370           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1371           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
1372           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1373         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1374
1375 2001-08-08
1376
1377         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
1378           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
1379         * src/prefs_common.c
1380           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
1381         * src/pixmaps/new.xpm
1382           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1383
1384 2001-08-07
1385
1386         * src/address.[ch]:
1387           address_folder_new()
1388           address_group_new()
1389           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
1390           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1391         * src/pixmaps/new.xpm
1392           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1393
1394 2001-08-06
1395
1396         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1397
1398 2001-08-06
1399
1400         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
1401         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
1402         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
1403
1404 2001-08-04
1405
1406         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
1407           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1408
1409 2001-08-02
1410
1411         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1412
1413 2001-08-01
1414
1415         * version 0.5.2
1416
1417 2001-08-01
1418
1419         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
1420           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1421           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
1422           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
1423
1424 2001-07-31
1425
1426         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
1427           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1428           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
1429         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1430           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1431         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
1432           ¤Ë¤·¤¿¡£
1433         * src/textview.c: textview_create()
1434           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
1435
1436 2001-07-29
1437
1438         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
1439           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1440
1441 2001-07-28
1442
1443         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1444           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1445         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
1446           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
1447           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1448           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
1449           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
1450           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1451
1452 2001-07-27
1453
1454         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
1455           ¤ò½¤Àµ¡£
1456
1457 2001-07-26
1458
1459         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1460         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
1461           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1462
1463 2001-07-25
1464
1465         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
1466           ¤ò½¤Àµ¡£
1467           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
1468         * src/procmime.c:
1469           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
1470           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1471         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1472           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1473         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
1474
1475 2001-07-25
1476
1477         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1478         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1479
1480 2001-07-24
1481
1482         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
1483           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1484         * configure.in
1485           manual/Makefile.am
1486           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
1487         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
1488         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
1489
1490 2001-07-23
1491
1492         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
1493           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1494         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
1495         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1496           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
1497
1498 2001-07-22
1499
1500         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1501           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1502           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
1503           Äɲá£
1504         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
1505           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1506           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1507         * src/procmime.c:
1508           procmime_scan_content_type()
1509           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
1510           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1511         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1512         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1513           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1514         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
1515           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1516
1517 2001-07-18
1518
1519         * version 0.5.1
1520
1521 2001-07-18
1522
1523         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
1524           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
1525           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
1526         * src/base64.[ch]
1527           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
1528           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1529           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1530
1531 2001-07-17
1532
1533         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
1534           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
1535           MSG_SET_PERM_FLAGS()
1536           MSG_SET_TMP_FLAGS()
1537           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
1538           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1539         * src/compose.c
1540           src/imap.c
1541           src/inc.c
1542           src/messageview.c
1543           src/mh.c
1544           src/news.c
1545           src/procheader.c
1546           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
1547         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
1548           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
1549
1550 2001-07-16
1551
1552         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
1553           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
1554         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
1555         * TODO
1556           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1557
1558 2001-07-16
1559
1560         * src/codeconv.c:
1561           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
1562           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
1563         * src/folder.c:
1564           folder_get_default_folder()
1565           folder_get_default_inbox()
1566           folder_get_default_outbox()
1567           folder_get_default_draft()
1568           folder_get_default_queue()
1569           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
1570           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1571
1572 2001-07-15
1573
1574         * README
1575           README.jp
1576           INSTALL
1577           INSTALL.jp
1578           TODO
1579           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1580         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1581           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1582           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
1583           ¤òÄɲá£
1584           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
1585           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
1586           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1587           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
1588           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
1589           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
1590           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1591         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
1592           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
1593         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1594           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
1595         * src/recv.c: recv_write()
1596           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
1597           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
1598         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
1599           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1600         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
1601           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1602         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
1603           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1604
1605 2001-07-15
1606
1607         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
1608           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1609           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
1610           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1611           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1612           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1613
1614 2001-07-14
1615
1616         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
1617           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1618         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
1619           ²Äǽ¡£
1620         * src/news.[ch]
1621           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1622           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
1623           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1624         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
1625           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1626
1627 2001-07-12
1628
1629         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1630         * src/folder.[ch]
1631           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1632           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1633
1634 2001-07-06
1635
1636         * version 0.5.0
1637
1638 2001-07-06
1639
1640         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1641           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1642           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1643           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1644           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1645           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1646         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1647           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1648
1649 2001-07-05
1650
1651         * version 0.5.0pre4
1652
1653         * manual/ja/sylpheed.sgml
1654           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1655         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1656           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1657         * src/folderview.h
1658           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1659           ¤«¤éºï½ü¡£
1660         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1661
1662 2001-07-04
1663
1664         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1665         * src/imap.c: imap_session_get()
1666           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1667           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1668
1669 2001-07-03
1670
1671         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1672           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1673           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1674           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1675           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1676           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1677         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1678
1679 2001-07-03
1680
1681         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1682         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1683           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1684         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1685           ½¤Àµ¡£
1686         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1687           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1688         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1689         * INSTALL
1690           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1691
1692 2001-07-01
1693
1694         * version 0.5.0pre3
1695
1696         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1697         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1698           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1699           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1700           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1701           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1702           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1703
1704 2001-06-30
1705
1706         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1707           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1708           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1709           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1710           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1711           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1712         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1713           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1714         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1715           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1716
1717 2001-06-29
1718
1719         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1720           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1721
1722 2001-06-28
1723
1724         * src/folderview.[ch]:
1725           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1726           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1727           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1728           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1729
1730 2001-06-27
1731
1732         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1733           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1734           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1735           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1736           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1737         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1738         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1739           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1740         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1741
1742 2001-06-26
1743
1744         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1745           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1746           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1747           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1748           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1749           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1750           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1751           ½¤Àµ¡£
1752           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1753           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1754         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1755           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1756         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1757
1758 2001-06-25
1759
1760         * version 0.5.0pre2
1761
1762         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1763           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1764           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1765           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1766           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1767           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1768           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1769           ¤·¤¿¡£
1770
1771 2001-06-24
1772
1773         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1774           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1775           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1776           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1777           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1778         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1779           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1780           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
1781           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
1782           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1783
1784 2001-06-22
1785
1786         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
1787           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
1788
1789 2001-06-21
1790
1791         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
1792           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
1793         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1794           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1795
1796 2001-06-20
1797
1798         * version 0.5.0pre1
1799
1800         * src/imap.c
1801           imap_get_msg_list()
1802           imap_cmd_envelope()
1803           imap_cmd_fetch()
1804           imap_cmd_copy()
1805           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1806           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1807         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1808           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1809         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
1810           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
1811
1812 2001-06-19
1813
1814         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
1815           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
1816           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
1817           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
1818           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1819           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1820           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
1821           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
1822           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
1823           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1824           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
1825           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1826         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
1827         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
1828           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1829           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1830           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
1831           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1832           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
1833           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
1834           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1835         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
1836           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1837         * src/folderview.c:
1838           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1839           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1840
1841 2001-06-18
1842
1843         * src/mainwindow.c
1844           src/summaryview.c
1845           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
1846         * src/mainwindow.c: compose_cb()
1847           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
1848           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
1849           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1850
1851 2001-06-17
1852
1853         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
1854           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1855
1856 2001-06-16
1857
1858         * version 0.4.99
1859
1860         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
1861           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1862           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
1863           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
1864           ¤·¤¿¡£
1865           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
1866           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1867           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1868         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
1869           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1870
1871 2001-06-15
1872
1873         * src/folderview.c:
1874           folderview_new_folder_cb()
1875           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
1876           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1877           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1878           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
1879           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1880         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1881         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1882           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1883           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1884         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
1885         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1886
1887 2001-06-15
1888
1889         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
1890           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
1891           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1892           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1893           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1894           ¤·¤¿¡£
1895         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1896           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1897
1898 2001-06-14
1899
1900         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
1901         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
1902
1903 2001-06-13
1904
1905         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
1906
1907 2001-06-11
1908
1909         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1910
1911 2001-06-08
1912
1913         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
1914           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
1915           imap_status(): ¿·µ¬¡£
1916           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1917           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1918           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
1919         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
1920           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1921           ¤·¤¿¡£
1922
1923 2001-06-07
1924
1925         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
1926         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
1927         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
1928           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
1929
1930 2001-06-06
1931
1932         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
1933         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
1934           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
1935           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1936
1937 2001-06-06
1938
1939         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
1940           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
1941           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1942         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
1943         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
1944           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
1945           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1946         * src/mainwindow.c
1947           src/summaryview.c
1948           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
1949           compose_reply()
1950           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
1951
1952 2001-06-05
1953
1954         * src/folderview.c: folderview_selected()
1955           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
1956           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1957
1958 2001-06-04
1959
1960         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
1961           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
1962           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1963         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1964
1965 2001-06-02
1966
1967         * src/folderview.c: folderview_selected()
1968           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
1969           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1970         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
1971           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1972
1973 2001-05-27
1974
1975         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
1976         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1977         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
1978           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1979           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
1980           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
1981           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1982           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
1983           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
1984           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1985         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
1986           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1987         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
1988           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1989         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1990         * src/main.c
1991           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
1992           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
1993
1994 2001-05-26
1995
1996         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
1997           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
1998           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
1999           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
2000         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
2001           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2002         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
2003           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2004         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
2005           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2006
2007 2001-05-22
2008
2009         * README
2010           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2011
2012 2001-05-19
2013
2014         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2015         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
2016         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
2017           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
2018         * INSTALL
2019           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
2020
2021 2001-05-18
2022
2023         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
2024           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2025         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
2026           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2027         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
2028         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
2029           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2030           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
2031         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2032           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
2033
2034 2001-05-17
2035
2036         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
2037           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2038         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2039
2040 2001-05-16
2041
2042         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
2043         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
2044           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
2045           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2046
2047 2001-05-15
2048
2049         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
2050           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2051         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
2052           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2053           folderview_search_new_recursive(),
2054           folderview_have_new_children(),
2055           folderview_search_unread_recursive(),
2056           folderview_have_unread_children(),
2057           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
2058           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2059           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2060
2061 2001-05-14
2062
2063         * src/folder.[ch]
2064           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2065           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2066         * src/compose.c
2067           src/inc.c
2068           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2069           unlink() ¤òºï½ü¡£
2070
2071 2001-05-13
2072
2073         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
2074           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
2075           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2076           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
2077           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2078         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
2079           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2080         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
2081           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2082           ¤·¤¿¡£
2083         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2084           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2085         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
2086           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2087           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2088
2089 2001-05-13
2090
2091         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
2092         * src/customheader.[ch]
2093           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2094         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2095           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2096         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2097           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
2098           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
2099
2100 2001-05-11
2101
2102         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2103           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2104         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
2105           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2106
2107 2001-05-10
2108
2109         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2110           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2111         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
2112         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
2113           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2114
2115 2001-05-09
2116
2117         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
2118           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
2119         * src/summaryview.c: summary_print()
2120           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2121         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
2122         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
2123           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
2124           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
2125           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
2126           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2127         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
2128           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
2129         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
2130           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
2131           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2132         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
2133           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2134
2135 2001-05-08
2136
2137         * version 0.4.66
2138
2139         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2140         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
2141         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2142           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
2143           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
2144         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
2145           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2146         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2147           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2148
2149 2001-05-07
2150
2151         * src/prefs_common.c
2152           src/prefs_account.c
2153           src/prefs_filter.c
2154           src/account.c
2155           src/alertpanel.c
2156           src/filesel.c
2157           src/foldersel.c
2158           src/export.c
2159           src/import.c
2160           src/inputdialog.c
2161           src/passphrase.c
2162           src/select-keys.c
2163           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
2164           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
2165           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
2166           ¤òÄɲá£
2167
2168 2001-05-06
2169
2170         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
2171           ¥Þ¡¼¥¸:
2172           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
2173           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2174           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
2175           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2176         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
2177           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
2178
2179 2001-05-05
2180
2181         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
2182           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2183         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
2184         * src/inc.c: pop3_recv_func()
2185           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2186           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2187           ¤·¤¿¡£
2188         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
2189         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
2190           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2191         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
2192         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
2193         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
2194
2195 2001-05-05
2196
2197         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
2198           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2199           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
2200         * src/prefs_display_header.[ch]
2201           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2202         * src/prefs_display_header.c:
2203           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
2204           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
2205         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
2206         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
2207           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2208         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
2209           disphdr_list ¤òÄɲá£
2210         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
2211           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
2212           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
2213           ½¤Àµ¡£
2214           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
2215         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2216           ¤·¤¿¡£
2217         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
2218           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2219           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
2220           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2221           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2222           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
2223
2224 2001-05-04
2225
2226         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
2227           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
2228         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
2229           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
2230           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2231         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2232         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
2233           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2234           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
2235         * src/prefs_common.c
2236           src/prefs_account.c
2237           src/prefs_filter.c
2238           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
2239           ¤·¤¿¡£
2240         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
2241           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2242
2243 2001-05-03
2244
2245         * src/inc.c
2246           src/pop.c
2247           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
2248           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
2249         * src/pop.c
2250           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2251
2252 2001-05-02
2253
2254         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
2255           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
2256         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
2257           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2258
2259 2001-05-01
2260
2261         * version 0.4.65
2262
2263         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
2264         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
2265           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2266         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
2267           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2268           imap_remove_folder(): Äɲá£
2269           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
2270         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
2271           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2272         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2273         * configure.in
2274           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
2275           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
2276
2277 2001-04-30
2278
2279         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
2280           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2281
2282 2001-04-30
2283
2284         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
2285           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
2286           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
2287         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2288           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2289         * src/esmtp.c
2290           src/imap.c
2291           src/news.c
2292           src/nntp.c
2293           src/pop.c
2294           src/recv.c
2295           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2296           ¤·¤¿¡£
2297         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2298
2299 2001-04-28
2300
2301         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2302           ¤·¤¿¡£
2303         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2304           ¤·¤¿¡£
2305
2306 2001-04-27
2307
2308         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2309           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2310         * src/smtp.c
2311           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
2312           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
2313         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
2314           ¤òÄɲá£
2315         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
2316           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
2317         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
2318           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
2319         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
2320           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
2321
2322 2001-04-26
2323
2324         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2325           ½¤Àµ¡£
2326
2327 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2328
2329         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
2330         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
2331         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2332
2333         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
2334
2335         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
2336         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
2337         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2338
2339         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
2340         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
2341         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2342         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2343         ¤·¤¿¡£
2344         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2345
2346         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2347         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2348
2349         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2350         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
2351         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
2352         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
2353
2354         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
2355         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
2356
2357         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2358         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2359         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
2360         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2361         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
2362         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2363         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2364         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
2365
2366         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
2367         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2368
2369         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
2370         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2371         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
2372         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
2373
2374         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
2375         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
2376         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2377         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
2378         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
2379         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
2380         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
2381         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
2382         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2383         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
2384         (sock_connect): Æ±¾å¡£
2385
2386 2001-04-26
2387
2388         * config.h.in: ºï½ü¡£
2389         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
2390         * .cvsignore: Äɲá£
2391         * src/inc.c
2392           src/progressdialog.[ch]
2393           src/pixmaps/complete.xpm
2394           src/pixmaps/continue.xpm
2395           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2396           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2397         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2398
2399 2001-04-25
2400
2401         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
2402           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
2403         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2404         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
2405         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2406
2407 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2408
2409         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2410
2411         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
2412
2413         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
2414         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
2415         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2416         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
2417
2418         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
2419         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2420         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
2421         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
2422         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
2423         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
2424         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
2425         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
2426         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
2427         (hmac_md5): ºï½ü¡£
2428         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
2429         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
2430
2431         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2432         ¤·¤¿¡£
2433
2434         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
2435         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
2436         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2437
2438         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
2439
2440         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2441         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2442
2443         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
2444         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
2445         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2446
2447         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
2448         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2449         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
2450         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
2451         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
2452         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
2453
2454         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
2455         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2456
2457 2001-04-24
2458
2459         * src/prefs_common.[ch]
2460           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
2461           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2462           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2463         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
2464           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
2465           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2467         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
2468           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2469         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2470           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2471
2472 2001-04-23
2473
2474         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
2475           [sergey]:
2476
2477           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
2478             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2479           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2480             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2481           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2482             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
2483             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2484           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2485
2486         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2487           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2488         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2489           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
2490
2491         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
2492
2493           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
2494             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
2495           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
2496             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2497             prefs_account_privacy_create(),
2498             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
2499             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2500           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
2501           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2502             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
2503             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
2504             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2505           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
2506           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2507             ¤·¤¿¡£
2508
2509 2001-04-22
2510
2511         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2512
2513 2001-04-20
2514
2515         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
2516           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2517         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
2518         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
2519           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
2520         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
2521           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2522         * src/export.c
2523           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
2524           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2525         * src/prefs_common.[ch]
2526           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
2527           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2528
2529 2001-04-19
2530
2531         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2532         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
2533           ¤òÄɲá£
2534         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
2535           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2536         * src/prefs_common.[ch]
2537           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2538         * src/prefs_common.[ch]
2539           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
2540           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2541         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
2542           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
2543
2544 2001-04-18
2545
2546         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
2547           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2548
2549 2001-04-17
2550
2551         * version 0.4.64
2552
2553         * src/automaton.[ch]
2554           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
2555           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2556           thanks)¡£
2557         * src/xml.c: xml_build_tree()
2558           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2559           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2560
2561 2001-04-16
2562
2563         * src/summaryview.c
2564           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2565           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2566           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2567
2568 2001-04-15
2569
2570         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
2571           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2572         * src/folder.c
2573           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
2574           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2575
2576 2001-04-10
2577
2578         * version 0.4.63
2579
2580         * src/folder.[ch]
2581           src/mainwindow.c
2582           src/mh.[ch]
2583           src/procmsg.[ch]
2584           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
2585           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2586         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2587         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
2588           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2589
2590 2001-04-09
2591
2592         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
2593           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2594         * src/inc.c
2595           src/summaryview.[ch]
2596           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2597           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2598         * src/textview.c
2599           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2600
2601 2001-04-08
2602
2603         * ac/Makefile.am: Äɲá£
2604         * Makefile.am
2605           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
2606
2607 2001-04-07
2608
2609         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
2610           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2611         * src/prefs_common.[ch]
2612           src/textview.[ch]
2613           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2614           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2615         * src/gtksctree.c
2616           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2617
2618 2001-04-06
2619
2620         * src/utils.c: copy_file()
2621           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2622           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
2623         * src/procheader.c
2624           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2625           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2626         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
2627           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2628         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
2629           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2630
2631 2001-04-05
2632
2633         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2634           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2635           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2636         * src/gtksctree.c
2637           src/mimeview.c
2638           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2639
2640 2001-04-04
2641
2642         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2643           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2644         * src/prefs_common.[ch]
2645           src/rfc2015.[ch]
2646           src/mimeview.c
2647           src/procmime.[ch]
2648           src/compose.[ch]
2649           src/passphrase.c
2650           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2651           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2652         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2653
2654 2001-04-03
2655
2656         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2657           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2658         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2659           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2660
2661 2001-04-02
2662
2663         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2664           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2665
2666 2001-04-01
2667
2668         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2669           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2670         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2671           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2672           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2673         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2674           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2675         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2676           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2677         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2678           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2679
2680 2001-03-31
2681
2682         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2683           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2684           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2685         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2686           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2687
2688 2001-03-30
2689
2690         * src/pixmaps/deleted.xpm
2691           src/pixmaps/mark.xpm
2692           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2693         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2694           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2695         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2696           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2697
2698 2001-03-29
2699
2700         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2701           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2702         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2703           src/pixmaps/replied.xpm
2704           src/pixmaps/new.xpm
2705           src/pixmaps/unread.xpm
2706           src/compose.c
2707           src/mainwindow.c
2708           src/prefs_common.c
2709           src/procmsg.h
2710           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2711           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2712           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2713           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2714         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2715         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2716           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2717
2718 2001-03-26
2719
2720         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2721           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2722         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2723           ¤·¤¿¡£
2724
2725 2001-03-25
2726
2727         * src/prefs_common.[ch]
2728           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2729           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2730
2731 2001-03-24
2732
2733         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2734           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2735         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2736         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2737
2738 2001-03-23
2739
2740         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2741           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2742
2743 2001-03-22
2744
2745         * src/utils.[ch]
2746           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2747           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2748         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2749           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2750
2751 2001-03-21
2752
2753         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2754           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2755         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2756         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2757
2758 2001-03-19
2759
2760         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2761
2762 2001-03-18
2763
2764         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2765           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2766           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2767           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2768           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2769         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2770           Äɲá£
2771         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2772           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2773         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2774           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2775           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2776         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2777           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2778
2779 2001-03-17
2780
2781         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
2782           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2783         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
2784           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2785           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2786         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
2787
2788 2001-03-15
2789
2790         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
2791           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2792         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
2793           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
2794           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
2795
2796 2001-03-13
2797
2798         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
2799           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
2800
2801 2001-03-12
2802
2803         * version 0.4.62
2804
2805 2001-03-11
2806
2807         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
2808           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2809         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2810           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
2811         * src/Makefile.am
2812           src/mainwindow.c
2813           src/summaryview.[ch]
2814           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2815           Åý¹ç(thanks!)¡£
2816
2817 2001-03-10
2818
2819         * src/addr_compl.[ch]
2820           src/addressbook.c
2821           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
2822           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2823         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
2824           ´¹¤¨¤¿¡£
2825         * src/folder.c: folder_init()
2826           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
2827           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
2828           src/summaryview.c: summary_start_drag()
2829           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2830           Åý¹ç(thanks!)¡£
2831
2832 2001-03-08
2833
2834         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
2835           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2836         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
2837           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2838           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
2839           g_strsplit().
2840         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2841           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
2842           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
2843
2844 2001-03-07
2845
2846         * configure.in
2847           src/compose.c
2848           src/prefs.c
2849           src/procmime.c
2850           src/summaryview.c
2851           src/mbox.c
2852           src/recv.c
2853           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
2854           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
2855           Äɲá£
2856         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2857
2858 2001-03-06
2859
2860         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
2861           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2862           (À趤µ¤ó thanks)¡£
2863         * src/utils.[ch]
2864           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
2865           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
2866         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2867         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
2868
2869 2001-03-05
2870
2871         * src/main.c
2872         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
2873
2874 2001-03-04
2875
2876         * src/compose.[ch]
2877           src/main.c
2878           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2879           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
2880           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2881           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
2882
2883 2001-03-03
2884
2885         * src/esmtp.[ch]
2886           src/smtp.[ch]
2887           src/send.c
2888           src/prefs_account.[ch]
2889           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
2890           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
2891         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
2892           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2893         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2894         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
2895           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2896
2897 2001-03-01
2898
2899         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
2900           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
2901
2902 2001-02-19
2903
2904         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
2905           `charset_str' ¤òÄɲá£
2906         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
2907           Äɲá£
2908           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
2909           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2910           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2911
2912 2001-02-17
2913
2914         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
2915           textview_show_html() ¤òÄɲá£
2916           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
2917           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2918         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
2919
2920 2001-02-15
2921
2922         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
2923           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
2924            conv_convert())¡£
2925         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
2926           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2927
2928 2001-02-12
2929
2930         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2931
2932 2001-02-11
2933
2934         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2935
2936 2001-02-05
2937
2938         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
2939           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2940         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
2941           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
2942
2943 2001-02-04
2944
2945         * src/gtkutils.[ch]
2946           src/main.c
2947           src/mainwindow.[ch]
2948           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
2949           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2950           (thanks!)¡£
2951
2952 2001-02-03
2953
2954         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
2955           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
2956           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2957           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2958         * src/Makefile.am
2959           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
2960           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2961
2962 2001-02-03
2963
2964         * version 0.4.61
2965
2966         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
2967           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2968
2969 2001-02-02
2970
2971         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
2972           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2973           ½¤Àµ¡£
2974         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2975           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2976           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2977
2978 2001-02-01
2979
2980         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2981
2982 2001-01-31
2983
2984         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2985         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
2986           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
2987           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2988           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2989         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
2990           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2991         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
2992           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2993
2994 2001-01-30
2995
2996         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
2997           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
2998           iswalnum() ¤òÄɲá£
2999         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
3000           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3001           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
3002         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3003         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3004
3005 2001-01-30
3006
3007         * version 0.4.60
3008
3009         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
3010           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3011         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3012           ¤·¤¿¡£
3013         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
3014         * README
3015           README.jp
3016           INSTALL
3017           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3018         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3019
3020 2001-01-29
3021
3022         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
3023           Äɲá£
3024         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
3025           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3026         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
3027           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3028         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
3029           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3030
3031 2001-01-28
3032
3033         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
3034           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3035         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
3036         * src/compose.c
3037           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
3038           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3039           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3040         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
3041           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3042
3043 2001-01-27
3044
3045         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
3046           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
3047         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
3048           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
3049         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
3050           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
3051           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
3052           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3053
3054 2001-01-25
3055
3056         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3057           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
3058           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
3059         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3060           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3061         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
3062           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3063         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
3064           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3065         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
3066           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3067         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3068         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
3069
3070 2001-01-24
3071
3072         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3073           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3074
3075 2001-01-23
3076
3077         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3078           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
3079         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
3080         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
3081           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
3082           src/Makefile.am
3083           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
3084           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3085         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3086           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
3087
3088 2001-01-22
3089
3090         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
3091           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3092         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
3093           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3094
3095 2001-01-21
3096
3097         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
3098         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
3099         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3100           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3101         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3102         * README
3103           README.jp
3104           INSTALL
3105           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3106         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3107         * src/headerwindow.c
3108           src/addressbook.c
3109           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
3110           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3111         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3112         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3113           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3114         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
3115           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3116         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
3117           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3118         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3119           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3120
3121 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3122
3123         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3124         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
3125         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
3126
3127         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
3128         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
3129
3130         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
3131
3132         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
3133
3134         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3135         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
3136
3137         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
3138
3139         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
3140         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
3141         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
3142         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
3143
3144         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
3145         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
3146         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
3147         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
3148         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
3149         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
3150         ¤òÄɲá£
3151
3152         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
3153         ¤Î¤òÄɲá£
3154
3155 2001-01-18
3156
3157         * src/gtksctree.[ch]
3158           src/folderview.c
3159           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
3160           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3161         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3162           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3163         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
3164           ³ç¤Ã¤¿¡£
3165         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
3166           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3167
3168 2001-01-17
3169
3170         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3171           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3172         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
3173           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3174         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3175           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3176
3177 2001-01-15
3178
3179         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3180           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3181
3182 2001-01-13
3183
3184         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
3185           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3186         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3187           ½¤Àµ¡£
3188
3189 2001-01-13
3190
3191         * version 0.4.52
3192
3193         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
3194           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
3195           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
3196           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
3197
3198 2001-01-11
3199
3200         * src/mainwindow.c
3201           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3202           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3203         * src/prefs_common.c
3204           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3205
3206 2001-01-10
3207
3208         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
3209           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3210           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
3211           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3212         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
3213           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3214           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
3215           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3216         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
3217           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
3218         * configure.in
3219           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3220
3221 2001-01-09
3222
3223         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3224         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3225         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3226           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3227
3228 2001-01-08
3229
3230         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
3231           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3232
3233 2001-01-07
3234
3235         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
3236           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3237         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3238         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3239
3240 2001-01-06
3241
3242         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3243           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
3244           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3245           ¤·¤¿¡£
3246           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
3247           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3248         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
3249           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
3250         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
3251           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3252         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3253
3254 2001-01-05
3255
3256         * src/codeconv.[ch]
3257           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
3258           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
3259         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
3260         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
3261
3262 2001-01-04
3263
3264         * src/account.c: account_edit_open()
3265           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
3266           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3267
3268 2001-01-03
3269
3270         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
3271         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
3272           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3273
3274 2001-01-02
3275
3276         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
3277           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3278
3279 2001-01-02
3280
3281         * version 0.4.51
3282
3283         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3284           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3285         * src/send.c: send_message_queue()
3286           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3287           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3288
3289 2001-01-01
3290
3291         * version 0.4.50
3292
3293         * src/folder.[ch]
3294           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3295         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
3296         * src/folder.c
3297           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
3298           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3299           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3300         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3301           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
3302           ¤ò½¤Àµ¡£
3303         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3304
3305 2000-12-31
3306
3307         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
3308           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3309         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3310         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
3311           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
3312
3313 2000-12-29
3314
3315         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
3316           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3317         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
3318           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
3319           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3320           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
3321           ½¤Àµ¡£
3322         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
3323           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
3324           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3325           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
3326           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3327         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3328         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
3329         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3330           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
3331
3332 2000-12-28
3333
3334         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3335
3336 2000-12-27
3337
3338         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
3339         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3340           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3341
3342 2000-12-25
3343
3344         * src/folder.[ch]
3345           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
3346         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
3347           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
3348
3349 2000-12-24
3350
3351         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
3352         * src/pop.c
3353           src/inc.c
3354           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3355         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
3356           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3357
3358 2000-12-23
3359
3360         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3361         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
3362           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3363         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3364         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3365
3366 2000-12-22
3367
3368         * src/main.c
3369           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
3370           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
3371         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
3372           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3373
3374 2000-12-21
3375
3376         * src/mh.[ch]
3377           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
3378           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3379
3380 2000-12-19
3381
3382         * src/compose.c
3383           src/defs.h
3384           src/filter.[ch]
3385           src/folder.[ch]
3386           src/foldersel.[ch]
3387           src/folderview.[ch]
3388           src/imap.[ch]
3389           src/import.c
3390           src/inc.c
3391           src/main.[ch]
3392           src/mainwindow.c
3393           src/mbox.[ch]
3394           src/mh.[ch]
3395           src/news.[ch]
3396           src/prefs_common.c
3397           src/procmsg.[ch]
3398           src/summaryview.[ch]
3399           src/xml.[ch]
3400           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3401           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3402
3403 2000-12-18
3404
3405         * version 0.4.9
3406
3407 2000-12-11
3408
3409         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
3410         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3411         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
3412           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3413         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3414
3415 2000-12-10
3416
3417         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
3418           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
3419
3420 2000-12-09
3421
3422         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
3423
3424 2000-12-07
3425
3426         * version 0.4.8
3427
3428         * src/session.h: Äɲá£
3429         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3430         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3431           src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset_str(): Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿
3432           ¥»¥Ã¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó ASCII ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬ subject ¤Ë»ÈÍÑ
3433           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È charset ¤Ë¥´¥ß¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3434
3435 2000-12-04
3436
3437         * src/statusbar.c: statusbar_puts(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Èóɽ¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ë
3438           ½èÍý¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3439
3440 2000-12-03
3441
3442         * src/folder.[ch]: ¤è¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3443
3444 2000-12-02
3445
3446         * version 0.4.7
3447
3448         * src/mainwindow.c
3449           src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3450         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
3451           ¤È¤­¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3452         * src/prefs_account.[ch]
3453           src/inc.c: Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«
3454           ¤É¤¦¤«¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3455         * README
3456           README.jp: ÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤¿¡£
3457
3458 2000-12-01
3459
3460         * src/Makefile.am
3461           src/gtkshruler.[ch]
3462           src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ë¡¼¥é¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë
3463           ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3464
3465 2000-11-27
3466
3467         * src/codeconv.c
3468           src/mainwindow.c
3469           src/prefs_common.c: CS_WINDOWS_1251 ¤ò CS_CP1251 ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3470
3471 2000-11-27
3472
3473         * version 0.4.6
3474
3475         * src/compose.c: °úÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òºÆ¤Ó¹õ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3476
3477 2000-11-26
3478
3479         * src/about.c: Sylpheed ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤È¡¢
3480           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
3481         * src/compose.c: °úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÀĤˤ·¤¿¡£
3482         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×
3483           ¤òÄɲá£
3484         * src/prefs_common.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
3485         * src/compose.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
3486           ½¤Àµ¡£
3487
3488 2000-11-25
3489
3490         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î
3491           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥġ¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3492         * src/prefs_common.c: ½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò½¤Àµ¡£
3493         * src/compose.[ch]: ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥ë¡¼¥é¤òÄɲá£
3494         * src/prefs_common.[ch]: ¥ë¡¼¥éɽ¼¨¾õÂ֤Υá¥ó¥Ð¤òÄɲá£
3495
3496 2000-11-24
3497
3498         * src/headerview.[ch]: destroy ÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
3499         * src/messageview.c: messageview_destroy(): HeaderView ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
3500           ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3501         * src/prefs.c: prefs_write_open(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3502         * src/xml.c: xml_close_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¾åµ­3¤Ä¤Î
3503           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ)¡£
3504
3505 2000-11-23
3506
3507         * version 0.4.5
3508
3509         * README
3510           README.jp
3511           INSTALL
3512           INSTALL.jp: µ­½Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3513
3514 2000-11-22
3515
3516         * src/compose.c: ¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3517         * src/prefs_common.[ch]: ¼«Æ°²þ¹ÔÍѤÎÀßÄê¤òÄɲá£
3518         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë Windows-1251 ¤òÄɲá£
3519           conv_jistoeuc(): ¤¢¤ëȾ³Ñ¥«¥Êʸ»ú¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation
3520           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3521         * src/summaryview.c: summary_select_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤¬Â¿¤¤
3522           ¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3523
3524 2000-11-18
3525
3526         * src/compose.c: compose_reply(), compose_quote_parse_fmt():
3527           °úÍÑÉä¤â¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3528           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %I ¤òÄɲá£
3529         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë GB2312 ¤È Big5 ¤òÄɲá£
3530           ÉÔÀµ¤ÊÁ÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3531         * src/mainwindow.c
3532           src/prefs_common.c: Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
3533
3534 2000-11-17
3535
3536         * src/codeconv.[ch]
3537           src/prefs_common.[ch]: Á÷¿®¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤¬(¿ôÃͤǤʤ¯)
3538           Ê¸»úÎó¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3539
3540 2000-11-16
3541
3542         * src/textview.c: textview_set_font(): font ¤È fontset ¤òÁªÂò¤¹¤ë
3543           ÊýË¡¤òÊѹ¹¡£¤½¤·¤Æ ISO-8859-1 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊѹ¹¡£
3544         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): Ìµ¸ú¤Ê X-Face ¤ò
3545           Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3546         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(), conv_get_code_conv_func():
3547           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ NULL ¤Ç¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤¬ÆüËܸì¤Î¾ì¹ç¡¢
3548           ÊÑ´¹¸µ¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò ISO-2022-JP ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3549
3550 2000-11-14
3551
3552         * src/textview.c: textview_destroy(): textview->msgfont ¤¬ NULL
3553           ¤Î¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3554         * src/main.c
3555           src/defs.h: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
3556           ÌøÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3557
3558 2000-11-11
3559
3560         * src/mainwindow.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÂØ
3561           ¤¨¤ë main_window_set_menu_sensitive() ¤òÄɲá£
3562         * src/summaryview.c: summary_set_popup_sensitive() ¤ò
3563           summary_set_menu_sensitive() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3564           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3565
3566 2000-11-09
3567
3568         * src/textview.c: textview_init(): GtkText ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò
3569           ÀڤäƤ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3570         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt(): º¹½Ð¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤È
3571           ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë %n ¤È %N ¤òÄɲá£
3572         * manual/ja/*.??ml: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
3573
3574 2000-11-07
3575
3576         * version 0.4.4
3577
3578         * src/defs.h: main.h ¤«¤éÄêµÁ¤òʬΥ¤·¡¢ DEFAULT_SPOOL_PATH ¤È
3579           MAXPATHLEN ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¤«¤éÀßÄꤹ¤ë¸ÍÀ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3580           ¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3581         * src/codeconv.c: conv_get_current_charset(): lt_LT ¤È UTF-8
3582           ¥í¥«¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3583         * src/textview.c: textview_set_font(): ¥í¥«¡¼¥ë¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
3584           ¾ì¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3585           textview_destroy(): Ç˲õ¤Î¤¿¤á¤ÎŬÀڤʥ³¡¼¥É¤òÄɲá£
3586           textview_show_header(): X-Mailer ¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò½¤Àµ¡£
3587
3588 2000-11-06
3589
3590         * src/textview.[ch]: TextView ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Î
3591           GtkText ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤ò
3592           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3593         * src/compose.c: compose_create(): ¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3594
3595 2000-11-02
3596
3597         * src/textview.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÊÑ¿ô¤ò TextView ¤Ë°ÜÆ°¡£
3598           textview_set_font(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ US-ASCII ¤Þ¤¿¤Ï
3599           ISO-8859-* ¤Ê¤é gdk_font_load() ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3600
3601 2000-11-01
3602
3603         * src/codeconv.c
3604           src/procmime.c
3605           src/prefs_common.c
3606           src/textview.c
3607           src/compose.c: 8bit ¥³¡¼¥ÉÌäÂê¤Ø¤ÎÂнè(locale ¤¬ C ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
3608           ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï gdk_fontset_load() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3609           gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
3610
3611 2000-11-01
3612
3613         * version 0.4.3
3614
3615         * src/compose.[ch]: `Áð¹Æ' ¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3616         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¥Ñ¡¼¥¹»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3617         * README, README.jp: locale ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
3618
3619 2000-10-31
3620
3621         * src/compose.c: Áð¹Æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊݸ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÁð¹Æ¤ò
3622           ¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3623         * src/procmsg.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
3624           procmsg_msg_exist() ¤òÄɲá£
3625         * src/folderview.[ch]: ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÂФ·¤Æ»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3626           Áöºº¤¹¤ë folderview_scan_folder_a() ¤È
3627           folderview_scan_folder_foreach_a() ¤òÄɲá£
3628         * src/mainwindow.[ch]: main_window_scan_folder() ¤È
3629           main_window_scan_folder_all() ¤òºï½ü¡£
3630           ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë `ºÆÊÔ½¸' ¤òÄɲá£
3631         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤Î°ú¿ô¤«¤é MainWindow ¤òºï½ü¡£
3632         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÉÔÍפʹàÌܤòºï½ü¡£
3633           summary_reedit_cb() ¤ò summary_reedit() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢public ¤Ë¤·¤¿¡£
3634
3635 2000-10-30
3636
3637         * src/compose.h: ¥á¥ó¥Ð msginfo ¤ò Compose ¤ËÄɲá£
3638         * src/procmsg.[ch]: MsgInfo ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£À½¤¹¤ë
3639           procmsg_msginfo_copy() ¤òÄɲá£
3640
3641 2000-10-25
3642
3643         * src/summaryview.c: ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·
3644           ¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3645           ¤È¤­¤Ë `D' ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ `¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë' ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3646           ·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3647         * src/pixmaps/unread.xpm: Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤òÀĤËÊѹ¹¡£
3648
3649 2000-10-22
3650
3651         * src/main.c: g_thread ¤Î½é´ü²½¤ò½¤Àµ¡£
3652
3653 2000-10-21
3654
3655         * src/codeconv.c: locale_table ¤Ë pt_BR ¤òÄɲá£
3656         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3657           ¾ì¹ç¤Ë `US-ASCII'¡¢`ISO-8859-1'¡¢¤½¤·¤ÆÆüËܸ쥳¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò
3658           Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£
3659         * src/compose.c: Áð¹ÆÊݸ»þ¤Î¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£