2f2aeddaa328825cad337d9114706e8c12c2471e
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2005-04-05
2
3         * src/send_messages.c: send_message_smtp(): QUIT Ä¾¸å¤Î EOF ¤òÀ®¸ù¤È
4           ¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Gmail ¤Î SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè)¡£
5         * src/socket.c: ssl_read(), ssl_peek(): SSL ¥×¥í¥È¥³¥ë°ãÈ¿¤Î EOF ¤ò
6           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
7
8 2005-03-25
9
10         * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò¹¹¿·¡£
11
12 2005-03-24
13
14         * version 1.0.4
15
16 2005-03-24
17
18         * src/procmime.c:
19           procmime_scan_content_type()
20           procmime_scan_content_disposition(): ¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
21           ¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
22         * src/codeconv.c: conv_unmime_header()
23           src/unmime.[ch]: unmime_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥µ¥¤¥º¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢
24           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤¿Ê¸»úÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤Î
25           ²ÄǽÀ­¤ò̵¤¯¤·¤¿¡£
26
27 2005-03-18
28
29         * src/smtp.c: smtp_ehlo_recv(): AUTH Ê¸»úÎó¤ò¸·Ì©¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
30
31 2005-03-18
32
33         * src/textview.c: textview_show_html(): ¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤ò½ÐÎÏ¡£
34
35 2005-03-18
36
37         * src/account.c: account_find_from_message_file(): HeaderEntry ÇÛÎó
38           ¤Î NULL ½ªÃ¼¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÄɲÃ(ºÆÊÔ½¸»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤·¤Æ
39           ¤¤¤¿) (Michael Schwendt ¤µ¤ó thanks)¡£
40
41 2005-03-04
42
43         * version 1.0.3
44
45 2005-03-04
46
47         * src/codeconv.[ch]: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
48           conv_unmime_header_overwrite() ¤òºï½ü¡£
49         * src/compose.c: compose_parse_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤ò
50           µ¯¤³¤¹ conv_unmime_header_overwrite() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
51
52 2005-03-02
53
54         * src/compose.c: compose_destroy(): paned ¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÉÕ°¤·¤Æ
55           ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬
56           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
57
58 2005-02-28
59
60         * version 1.0.2
61
62 2005-02-28
63
64         * src/compose.c: compose_parse_header(): ¿Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ Message-Id:
65           ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â In-Reply-To: ¤«¤é References: ¤òÀ¸À®¤¹¤ë
66           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(mori ¤µ¤ó thanks)¡£
67
68 2005-02-24
69
70         * src/compose.c: compose_write_attach(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
71           Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
72
73 2005-02-10
74
75         * src/compose.c: compose_write_file(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
76           Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(gnupg 1.2
77           ¤È 1.4 ´Ö¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
78
79 2005-02-02
80
81         * INSTALL, INSTALL.jp: gpgme ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤ò½¤Àµ¡£
82
83 2005-02-01
84
85         * version 1.0.1
86
87 2005-01-28
88
89         * src/select-keys.c: use_untrusted(): alertpanel() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
90           ½¤Àµ¡£
91
92 2005-01-28
93
94         * gpgme-1.0 ¤ËÂбþ(Êѹ¹ÅÀ¤Ï ChangeLog ¤ò»²¾È) (Toshio Kuratomi ¤µ¤ó
95           thanks)¡£
96
97 2005-01-25
98
99         * src/template.c: template_write_config(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
100
101 2005-01-25
102
103         * src/inc.c: inc_finished(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë
104           ¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹¹¿·¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
105
106 2005-01-19
107
108         * src/mh.c
109           src/utils.c
110           src/procmsg.c: 0È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
111           stdio.h ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë 'fileno' ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
112         * src/messageview.c: messageview_show():
113           procmsg_msginfo_get_full_info() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
114           ¤·¤¿(0È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)
115           (¼ãµï¤µ¤ó thanks)¡£
116
117 2005-01-11
118
119         * src/template.c: template_write_config(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°
120           ¤ò½¤Àµ¡£
121
122 2005-01-06
123
124         * src/pop.[ch]: Pop3State ¤Ë POP3_DONE ¤òÄɲÃ(¥í¥°¥¢¥¦¥È¤¬´°Î»¤·¤¿
125           ¤È¤­¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë)¡£
126           pop3_write_uidl_list(): POP3 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃæÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïºï½ü
127           ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UIDL ¤ò¶¯À©Åª¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
128           (¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
129
130 2005-01-06
131
132         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤È YFLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë AM_CPPFLAGS ¤È
133           AM_YFLAGS ¤ò»ÈÍÑ(¥æ¡¼¥¶ÍѤËͽÌ󤵤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
134
135 2004-12-24
136
137         * version 1.0.0
138
139 2004-12-22
140
141         * src/account.c: account_delete(): Âбþ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
142           ¤È¤­¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ
143           (Debian BTS #284483)¡£
144
145 2004-12-21
146
147         * NEWS, TODO, TODO.jp: ¹¹¿·¡£
148         * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
149
150 2004-12-17
151
152         * src/action.c: parse_append_filename(): Á´¤Æ¤ÎÆüìʸ»ú¤ò°úÍÑÉä¤Ê¤·¤Ë
153           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó¤È Yoichi Imai ¤µ¤ó
154           thanks)¡£
155         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
156
157 2004-12-16
158
159         * INSTALL
160           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
161
162 2004-12-15
163
164         * version 1.0.0rc
165
166 2004-12-15
167
168         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¶õÇòÁÞÆþ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò
169           ½¤Àµ¡£
170
171 2004-12-15
172
173         * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
174
175 2004-12-15
176
177         * src/addrbook.c
178           src/addressbook.c
179           src/addrindex.c
180           src/jpilot.c
181           src/ldif.c
182           src/syldap.c
183           src/vcard.c: '... defined but not used' ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
184
185 2004-12-13
186
187         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
188           ¶õÇò¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¶­³¦¤Î¾ì¹ç
189           ¤Î¤ß¹Ô·ë¹ç»þ¤Ë¶õÇò¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
190
191 2004-12-13
192
193         * src/action.c: parse_append_filename(): ÆÃÊÌʸ»ú¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë
194           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
195         * src/utils.c: subst_for_filename(): ¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤âÃÖ´¹¤¹¤ë
196           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
197
198 2004-12-10
199
200         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
201           ±Ñ¿ô»ú¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¹Ô¤Î·ë¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
202
203 2004-12-09
204
205         * src/main.c: send_queue()
206           src/mainwindow.c: send_queue_cb()
207           src/compose.c: compose_send(), compose_send_later_cb(): Á÷¿®»þ¡¢
208           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï ¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë
209           Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
210
211 2004-12-08
212
213         * src/imap.c: bitlength_clean_up.imap.c.patch ¤òŬÍÑ(64-bit ´Ä¶­¤Ç¤Î
214           À°¿ôŤÎÌäÂê¤ò½¤Àµ) (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
215
216 2004-12-03
217
218         * version 1.0.0beta4
219
220 2004-12-03
221
222         * src/pixmaps/regular.xpm: Ì¤»ÈÍѤΥ¢¥¤¥³¥ó¤òºï½ü¡£
223         * README
224           README.jp: ¹¹¿·¡£
225
226 2004-12-02
227
228         * src/pop.c: pop3_write_msg_to_file(): Ã±ÂΤΠCR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
229           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
230         * src/utils.[ch]: my_memmem(): my_memmem() ¤òÆȼ«¼ÂÁõ¡£
231
232 2004-12-01
233
234         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
235
236 2004-12-01
237
238         * src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
239
240 2004-12-01
241
242         * src/filter.c: C99 '//' ¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¡£
243
244 2004-11-30
245
246         * src/pixmaps/dir-close.cpm
247           src/pixmaps/dir-open.xpm
248           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
249           src/pixmaps/group.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
250
251 2004-11-29
252
253         * src/pixmaps/dir-close.cpm
254           src/pixmaps/dir-open.xpm
255           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
256           src/pixmaps/group.xpm: ¿·¤·¤¤²èÁü¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
257
258 2004-11-29
259
260         * src/pixmaps/folder.xpm: ºï½ü¡£
261
262 2004-11-26
263
264         * src/summaryview.c: 1ʸ»ú¤Î¥«¥é¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÊѹ¹¡£
265         * src/pixmaps/mail.xpm: ¿·µ¬¡£
266
267 2004-11-26
268
269         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
270           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
271
272 2004-11-26
273
274         * src/prefs_common.c: Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄɲá£
275
276 2004-11-26
277
278         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
279         * manual/ja/Makefile.am: ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È 'update-html' ¤òÄɲá£
280
281 2004-11-22
282
283         * INSTALL
284           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
285
286 2004-11-19
287
288         * src/jpilot.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅý°ì¡£
289         * src/mainwindow.c: ½ÅÊ£¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤ò½¤Àµ¡£
290
291 2004-11-18
292
293         * src/procmsg.c: write_mark_func(): sizeof(gpointer) != guint ¤È¤Ê¤ë
294           ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸í¤Ã¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
295
296 2004-11-18
297
298         * src/mainwindow.c: ±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ(trashes -> trash)¡£
299         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¥á¥Ë¥å¡¼Ê¸»úÎó
300           ¤ò¹¹¿·¡£
301
302 2004-11-18
303
304         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î
305           ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ËÊѹ¹¡£
306
307 2004-11-16
308
309         * version 1.0.0beta3
310
311 2004-11-16
312
313         * src/pixmaps/error.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡£
314
315 2004-11-16
316
317         * src/jpilot.c: JPilot ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÆüËܸìÂбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
318           (IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
319
320 2004-11-15
321
322         * src/compose.c
323           src/procmime.[ch]: ÅºÉÕ¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î 8bit Ê¸»ú¤Î³ä¹ç¤¬
324           20% ¤è¤ê¹â¤±¤ì¤Ð BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍѤ·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð
325           quoted-printable ¤ò»ÈÍÑ(Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï 7bit)¡£
326
327 2004-11-12
328
329         * src/compose.c: compose_write_attach()
330           src/procmime.c: procmime_decode_content():
331           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò BASE64 ¤Ë¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤·¡¢¥Ç¥³¡¼¥É
332           ¤·¤¿¸å¤ËÀµµ¬²½¤ò²ò½ü¤·¤Æ RFC 2045 ¤Ë½àµò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
333           (Nicolas Degory ¤µ¤ó thanks)¡£
334
335 2004-11-11
336
337         * src/pixmaps/complete.xpm
338           src/pixmaps/continue.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º
339           ¤Ë¤·¤¿¡£
340
341 2004-11-11
342
343         * src/statusbar.c: statusbar_create(): ¼«Æ°Åª¤Ë¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
344           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤ò1¤Ë»ØÄê¡£
345         * src/utils.[ch]: trim_string_before(): »ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤òĶ¤¨¤ëÀèƬ¤Î
346           Ê¸»ú¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲá£
347         * src/folderview.c
348           src/summaryview.c: trim_string_before() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òɽ¼¨
349           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
350
351 2004-11-10
352
353         * src/defs.h
354           src/prefs_common.c: mozilla-firefox ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤·¤¿¡£
355
356 2004-11-09
357
358         * src/summaryview.c: summary_key_pressed()
359           src/textview.c: textview_key_pressed(): Shift ¤Þ¤¿¤Ï Alt ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹
360           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ Shift ¤È Enter
361           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
362
363 2004-11-09
364
365         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ¿·µ¬¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
366           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
367
368 2004-11-08
369
370         * version 1.0.0beta2
371
372 2004-11-08
373
374         * src/account.c
375           src/imap.c
376           src/inc.c
377           src/pop.c
378           src/prefs_account.[ch]: RecvProtocol::A_APOP ¤òÇѻߤ·¡¢ APOP ¤Î
379           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
380           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
381
382 2004-11-07
383
384         * src/folderview.c: folderview_empty_trash_cb(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
385
386 2004-11-05
387
388         * src/summary_search.c: ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë C Ê¸»úÎó
389           ¤ò»ÈÍÑ¡£ AND/OR ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
390
391 2004-11-05
392
393         * src/folderview.[ch]
394           src/mainwindow.c: ÁªÂò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À ¤È
395           ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë
396           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
397           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î
398           ¹ØÆɤ¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
399
400 2004-11-04
401
402         * src/folderview.[ch]
403           src/mainwindow.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
404           ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¡¢¡Ö¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
405           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃۡפòÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
406           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¤ò
407           ºï½ü¡£
408
409 2004-11-04
410
411         * src/folderview.c
412           src/mainwindow.c
413           src/procmsg.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò
414           ¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
415
416 2004-11-01
417
418         * src/filter.[ch]
419           src/summaryview.c: immediate_execution ¤¬ off ¤Î¾ì¹ç¤Ï¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°
420           ¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
421
422 2004-10-29
423
424         * version 1.0.0beta1
425
426 2004-10-29
427
428         * gettext-0.14.1 ¤Ë¹¹¿·¡£
429
430 2004-10-28
431
432         * src/compose.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
433         * src/mh.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍѤΠg_print() ¤òºï½ü¡£
434
435 2004-10-27
436
437         * src/compose.c
438           src/prefs_template.c
439           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë Cc: ¤òÄɲá£
440
441 2004-10-26
442
443         * src/prefs_filter_edit.c: ´û¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÔ½¸Ãæ¤Î¾ò·ï¥á¥Ë¥å¡¼ÀÚÂؤ¨
444           ¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
445
446 2004-10-25
447
448         * src/filter.c: filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°»þ
449           FolderItem ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Î
450           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
451
452 2004-10-25
453
454         * src/mbox.c: proc_mbox(): folder_table ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
455           (·Ù¹ð¤ò½¤Àµ)¡£
456
457 2004-10-21
458
459         * src/pixmaps/stock_add_16.xpm
460           src/pixmaps/stock_remove_16.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÊÑ´¹¡£
461         * src/prefs_filter_edit.c: ÄɲÃ/ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
462         * src/stock_pixmap.[ch]: ÄɲÃ/ºï½ü¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
463
464 2004-10-21
465
466         * src/pixmaps/stock_dialog_error_48.xpm
467           src/pixmaps/stock_dialog_info_48.xpm
468           src/pixmaps/stock_dialog_question_48.xpm
469           src/pixmaps/stock_dialog_warning_48.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
470           ¤«¤é¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ´¹¡£
471         * src/alertpanel.[ch]: ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
472           alertpanel_message(): AlertType ¤òÄɲá£
473         * src/stock_pixmaps.[ch]: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
474
475 2004-10-08
476
477         * src/procmsg.c: ¾éĹ¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
478
479 2004-10-07
480
481         * version 0.9.99
482
483 2004-10-07
484
485         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue()
486           src/send_message.c: send_queue_info_free(): ÉÔÀµ¤Ê¥­¥å¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
487           ¤òÁ÷¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
488
489 2004-10-06
490
491         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÄɲá£
492         * src/prefs_filter_edit.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
493
494 2004-10-05
495
496         * src/inputdialog.c: input_dialog_open(): ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
497           ´Ö¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
498
499 2004-10-04
500
501         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
502           src/procmsg.c: procmsg_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
503           ¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
504
505 2004-10-01
506
507         * src/prefs_filter.c: ¼«Æ°ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
508         * src/prefs_filter_edit.c: prefs_filter_edit_dialog_to_rule(): ¥ë¡¼¥ë
509           Ì¾¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
510
511 2004-09-30
512
513         * src/filter.c: filter_apply_msginfo(): FilterRule::enabled == FALSE
514           ¤Î¾ì¹ç¥Õ¥£¥ë¥¿¤òŬÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
515         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÍ­¸ú¡×¥«¥é¥à¤ò¼ÂÁõ¡£
516         * src/account.c: account_selected(): ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
517
518 2004-09-30
519
520         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£¥«¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é
521           ¡Ö¤Ê¤·¡×¤òºï½ü¡£
522         * src/filter.[ch]
523           src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
524         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥Õ¥é¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¹Ô
525           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
526
527 2004-09-29
528
529         * src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
530         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÎسÔÀþ¤ò½¤Àµ¡£
531
532 2004-09-28
533
534         * src/filter.[ch]
535           src/prefs_filter_edit.c: ¥ë¡¼¥ëºîÀ®»þ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò²þÎÉ¡£
536
537 2004-09-28
538
539         * src/prefs_common.c: ¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£
540
541 2004-09-27
542
543         * src/filter.c
544           src/prefs_filter_edit.c: ¥µ¥¤¥º/·Ð²áÆü¿ô¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
545         * src/menu.[ch]: menu_get_option_menu_active_user_data(): ¿·µ¬¡£
546
547 2004-09-22
548
549         * src/prefs_filter_edit.c: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤¿¤é°ÊÁ°¤Î¹àÌܤò
550           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
551
552 2004-09-22
553
554         * src/prefs_filter.[ch]
555           src/prefs_filter_edit.c
556           src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
557
558 2004-09-17
559
560         * src/filter.c:
561           filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½¤Àµ¡£
562           strmatch_regex(): Â羮ʸ»ú̵»ë¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ¡£
563         * src/summaryview.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿·ë²Ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ëɽ¼¨¡£
564
565 2004-09-14
566
567         * src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ëŬÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
568         * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
569           PF_ACTION_EXEC ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
570
571 2004-09-10
572
573         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): fopen()
574           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë prefs_file_open() ¤ò»ÈÍÑ¡£
575
576 2004-09-10
577
578         * src/defs.h
579           src/prefs_filter.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥í¡¼¥É/¥»¡¼¥Ö¤ò
580           ¼ÂÁõ¡£
581
582 2004-09-09
583
584         * src/inc.c: inc_spool()
585           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎξÊý¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
586           ¥¹¥×¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£
587
588 2004-09-09
589
590         * src/prefs_filter.[ch]
591           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®
592           ¤ò¼ÂÁõ¡£
593
594 2004-09-07
595
596         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
597           src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): DnD ¤ÎÉÔÀµ¤Ê URI
598           ¤ò½¤Àµ¡£
599
600 2004-09-06
601
602         * src/filter.[ch]
603           src/summaryview.c: ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò½¤Àµ¡£
604         * src/mh.c: mh_copy_msgs(): 'else' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
605
606 2004-09-06
607
608         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¤ò½¤Àµ
609           ¤·¡¢Äɲøå¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
610         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤òÆɤ߹þ¤ó¤À
611           ¸å¤Ë FolderItem::opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
612
613 2004-09-03
614
615         * src/filter.c
616           src/inc.c
617           src/mbox.c
618           src/mh.c
619           src/procmsg.[ch]
620           src/summaryview.c: FolderItem::mark_queue ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¿·Ãå¥Õ¥é¥°¤ò
621           Àµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
622
623 2004-08-31
624
625         * src/filter.c
626           src/inc.c: ¿·Ãå¥Õ¥é¥°´ÉÍý¤Î½¤Àµ¡£
627
628 2004-08-31
629
630         * src/prefs_filter.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
631           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÊĤ¸¤ë»þ¤Ë CList ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
632
633 2004-08-27
634
635         * src/filter.c
636           src/inc.c
637           src/pop.[ch]
638           src/prefs_filter_edit.c
639           src/summaryview.c: FLT_ACTION_EXEC ¤È FLT_ACTION_DELETE ¤ò¼ÂÁõ¡£
640
641 2004-08-27
642
643         * src/prefs_filter.c: ¿·µ¬¥ë¡¼¥ë¤¬Äɲ䵤줿¤é¼«Æ°¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
644           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
645           ¥ë¡¼¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤éÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
646           prefs_filter_copy_cb(): ¼ÂÁõ¡£
647         * src/prefs_filter_edit.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Îɾ²Á¤òÄä»ß¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
648
649 2004-08-26
650
651         * src/filter.[ch]
652           src/inc.c
653           src/mbox.c
654           src/prefs_filter_edit.c
655           src/summaryview.c: FilterResult ¤ò FilterInfo ¤Ë²þ̾¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¤Ë
656           account ¤òÄɲá£
657           command test, size, age, account, on-receive ¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
658         * src/mh.c
659           src/procheader.c: procheader_parse_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤È
660           ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
661         * src/utils.c:
662           execute_async()
663           execute_sync()
664           execute_command_line(): ½ªÎ»¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
665
666 2004-08-26
667
668         * src/filter.[ch]
669           src/inc.c: ¼Â¹Ô¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¡£
670           filter_rule_rename_dest_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
671           filter_rule_delete_action_by_dest_path(): ¥Ñ¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë
672           ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
673         * src/mbox.c: proc_mbox(): FLT_ACTION_NOT_RECEIVE ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
674           ¤·¤¿¡£
675         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
676           ¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
677         * src/summaryview.c:
678           summary_filter()
679           summary_filter_func(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
680
681 2004-08-25
682
683         * src/filter.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼ÂÁõ¡£
684         * src/procmime.[ch]:
685           procmime_find_string_part()
686           procmime_find_string(): ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°´Ø¿ô¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
687         * src/procmsg.[ch]: file_path (°ì»þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ)¤ò MsgInfo
688           ¤ËÄɲá£
689           procmsg_msginfo_copy()
690           procmsg_msginfo_free(): »Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
691         * src/summary_search.c: procmime_find_string() ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
692         * src/summaryview.c: filter_apply_local() -> filter_apply_msginfo().
693         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎó¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
694         * src/compose.c
695           src/undo.c: Í¾Ê¬¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
696
697 2004-08-24
698
699         * ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
700         * src/defs.h
701           src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î XML ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¼ÂÁõ¡£
702         * src/prefs_filter.[ch]
703           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î UI ¤ò¼ÂÁõ¡£
704         * src/inc.c
705           src/main.c
706           src/mbox.c
707           src/pop.c
708           src/summaryview.c: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
709         * src/menu.h: MENUITEM_ADD(): label ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òºîÀ®
710           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
711         * src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤òÄɲá£
712         * src/utils.c: open_uri(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
713
714 2004-08-09
715
716         * src/main.c: "./gtkrc" ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
717
718 2004-08-04
719
720         * src/socket.c:
721           ssl_read()
722           ssl_peek(): ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë SSL ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
723           (¥½¥±¥Ã¥È¤¬Ç˲õ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤ò½¤Àµ)¡£
724         * src/session.[ch]: session_set_access_time(): ¿·µ¬¡£
725         * src/imap.c
726           src/news.c
727           src/nntp.c: ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ß last_access_time
728           ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
729         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Cedric Pradalier ¤µ¤ó thanks¡£
730
731 2004-07-23
732
733         * src/xml.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤ÎÄɲá£
734
735 2004-07-16
736
737         * src/pop.[ch]: pop3_getrange_uidl_recv(): Ìµ¸ú¤Ê UIDL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
738           ´Ë¤á¤¿¡£
739
740 2004-07-16
741
742         * src/account.[ch]
743           src/main.c
744           src/prefs.[ch]
745           src/prefs_account.[ch]
746           src/prefs_common.[ch]: *_{save,write}_config() ¤ò *_write_config()
747           ¤ËÅý°ì¡£
748
749 2004-06-30
750
751         * src/procheader.c:
752           procheader_get_one_field()
753           procheader_get_unfolded_line(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹ 'SP CR LF' ¤¬½Ð¸½
754           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·²ò½ü½èÍý¤¬Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
755           (NOGUCHI, Takuya ¤µ¤ó thanks)¡£
756
757 2004-06-23
758
759         * src/prefs_common.c: confirm_on_exit ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
760
761 2004-06-23
762
763         * src/menu.[ch]: menu_set_active() ¤òÄɲá£
764         * src/compose.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡Öɽ¼¨/¼«Æ°À°·Á¡×¥â¡¼¥É¤ò
765           ÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
766
767 2004-06-23
768
769         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é¼«Æ°À°·Á¤òÀÚ¤êÂؤ¨
770           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
771
772 2004-06-17
773
774         * version 0.9.12
775
776 2004-06-17
777
778         * src/session.c: session_set_timeout(): interval ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­
779           timeout_tag ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
780
781 2004-06-16
782
783         * src/gtkstext.c: gtk_stext_update_text(): cache ¤Î null ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
784           ÄɲÃ(Jim Hranicky ¤µ¤ó thanks)¡£
785
786 2004-06-15
787
788         * src/defs.h: ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(Îã: FreeBSD)¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å
789           ¤ÎÈó¸ß´¹À­ÌäÂê¤ËÂн褹¤ë¤¿¤á¤Ë CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
790         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÆɤ߹þ¤ó¤À
791           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
792
793 2004-06-10
794
795         * src/summaryview.[ch]: »ÈÍÑÉÔ²Äǽ¤Ê¤È¤­¤Ï¡ÖºÆÊÔ½¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤¹
796           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
797
798 2004-06-08
799
800         * src/inc.[ch]
801           src/send_message.c
802           src/session.[ch]: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
803         * src/pop.h: Pop3ErrorValue ¤«¤é̤»ÈÍѤÎÃͤòºï½ü¡£
804
805 2004-06-07
806
807         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
808
809 2004-06-03
810
811         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache_data_str(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­¤Î¤¿¤á
812           ¤Ë gint32 ¤ò guint32 ¤ËÊѹ¹¡£
813         * src/summaryview.c: ¡Ö°õºþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü³è¤·¡¢¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò
814           ºîÀ®¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
815
816 2004-06-01
817
818         * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
819
820 2004-05-28
821
822         * version 0.9.11
823
824 2004-05-21
825
826         * src/smtp.c: RFC 2821 ¤Ë½àµò(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
827
828 2004-05-20
829
830         * src/folderview.[ch]: ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ÂÁõ¡£
831
832 2004-05-20
833
834         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À
835           ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤ß¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë
836           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
837
838 2004-05-19
839
840         * src/compose.c
841           src/prefs_common.[ch]: ¡ÖÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
842           Æþ¤ì¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
843
844 2004-05-18
845
846         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
847         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ '/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/ºÆÊÔ½¸' ¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
848
849 2004-05-12
850
851         * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
852           ¸ÇÄê¡£
853
854 2004-05-11
855
856         * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
857           ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
858           thanks)¡£
859
860 2004-05-11
861
862         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
863         * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
864
865 2004-05-11
866
867         * src/compose.c
868           src/folderview.c
869           src/inc.c
870           src/prefs_display_header.c
871           src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
872           ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
873
874 2004-05-10
875
876         * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
877           gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
878
879 2004-03-19
880
881         * src/defs.h
882           src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
883           ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
884
885 2004-03-16
886
887         * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
888           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
889         * src/news.c
890           src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
891           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
892
893 2004-03-12
894
895         * src/mainwindow.c
896           src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
897
898 2004-03-12
899
900         * src/filter.[ch]
901           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
902
903 2004-03-09
904
905         * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
906           (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
907           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
908         * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
909           typo ¤ò½¤Àµ¡£
910
911 2004-03-02
912
913         * src/folder.c
914           src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
915           FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
916           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
917
918 2004-03-02
919
920         * src/folderview.c
921           src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
922           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
923           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
924         * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
925           src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
926           statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
927
928 2004-02-29
929
930         * version 0.9.10
931
932 2004-02-26
933
934         * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
935
936 2004-02-26
937
938         * src/account.c
939           src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
940           ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
941           ¤·¤¿¡£
942         * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
943         * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
944           main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
945         * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
946           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
947
948 2004-02-25
949
950         * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
951           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
952           imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
953           imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
954         * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
955
956 2004-02-24
957
958         * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
959
960 2004-02-24
961
962         * src/codeconv.c
963           src/mainwindow.c
964           src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
965         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
966           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
967
968 2004-02-19
969
970         * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
971         * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
972           ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
973         * src/messageview.[ch]
974           src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
975           °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
976
977 2004-02-16
978
979         * src/imap.c
980           src/news.c
981           src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
982           ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
983
984 2004-02-12
985
986         * src/inc.[ch]
987           src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
988           pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
989
990 2004-02-12
991
992         * src/mainwindow.c
993           src/messageview.[ch]
994           src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
995           Äɲá£
996
997 2004-02-10
998
999         * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
1000           ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
1001         * src/folder.[ch]
1002           src/mh.c
1003           src/procmsg.c
1004           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1005           FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
1006
1007 2004-02-09
1008
1009         * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1010         * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
1011
1012 2004-02-06
1013
1014         * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1015           folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
1016         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
1017           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1018
1019 2004-02-06
1020
1021         * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1022         * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
1023         * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
1024           Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
1025
1026 2004-02-05
1027
1028         * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
1029           folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
1030
1031 2004-02-04
1032
1033         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
1034           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1035         * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
1036           ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1037
1038 2004-01-29
1039
1040         * version 0.9.9
1041
1042 2004-01-29
1043
1044         * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
1045           src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
1046           É½¼¨¡£
1047         * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
1048
1049 2004-01-29
1050
1051         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
1052           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
1053           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1054
1055 2004-01-29
1056
1057         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
1058           ¤·¤¿¡£
1059         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
1060           ¤òÄɲá£
1061
1062 2004-01-28
1063
1064         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
1065           ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1066
1067 2004-01-28
1068
1069         * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
1070           ½¤Àµ¡£
1071
1072 2004-01-28
1073
1074         * src/base64.c
1075           src/codeconv.c
1076           src/compose.c
1077           src/html.c
1078           src/imap.c
1079           src/pop.c
1080           src/prefs_account.c
1081           src/procmime.c
1082           src/procmsg.c
1083           src/quote_fmt_parse.y
1084           src/quoted-printable.c
1085           src/textview.c
1086           src/unmime.c
1087           src/utils.c
1088           src/utils.h
1089           src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
1090           char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
1091
1092 2004-01-27
1093
1094         * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
1095           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1096         * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
1097           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1098           textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
1099           Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1100         * src/utils.[ch]:
1101           is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1102           get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
1103
1104 2004-01-23
1105
1106         * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
1107           Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1108         * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1109
1110 2004-01-23
1111
1112         * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
1113           ¤ò¼ÂÁõ¡£
1114         * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
1115           ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1116
1117 2004-01-22
1118
1119         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
1120           ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1121
1122 2004-01-21
1123
1124         * src/addr_compl.[ch]
1125           src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
1126
1127 2004-01-20
1128
1129         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
1130           Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1131
1132 2004-01-20
1133
1134         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
1135           ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1136
1137 2004-01-05
1138
1139         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
1140           (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
1141         * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
1142           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1143
1144 2003-12-17
1145
1146         * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1147         * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
1148           ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1149
1150 2003-12-15
1151
1152         * version 0.9.8a
1153
1154 2003-12-15
1155
1156         * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
1157           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1158           procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
1159           procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
1160           (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1161
1162 2003-12-12
1163
1164         * version 0.9.8
1165
1166 2003-12-12
1167
1168         * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1169
1170 2003-12-11
1171
1172         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
1173           ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1174         * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
1175
1176 2003-12-11
1177
1178         * src/foldersel.c
1179           src/folderview.[ch]
1180           src/mainwindow.c
1181           src/stock_pixmap.[ch]
1182           src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
1183           Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
1184         * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
1185           EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
1186
1187 2003-12-11
1188
1189         * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
1190         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1191           folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
1192           ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1193         * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
1194           ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1195
1196 2003-12-10
1197
1198         * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1199           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1200         * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
1201           ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1202         * src/procmsg.[ch]:
1203           procmsg_move_messages()
1204           procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1205           MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
1206         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
1207           ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1208           summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
1209           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1210
1211 2003-12-06
1212
1213         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
1214           Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
1215         * src/pixmaps/offline.xpm
1216           src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
1217           themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
1218         * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
1219         * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
1220         * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
1221           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
1222         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
1223         * src/news.c: news_session_get()
1224           src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
1225           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1226         * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
1227           ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
1228           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1229         * src/procmsg.c:
1230           procmsg_get_message_file()
1231           procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1232           ¤·¤¿¡£
1233
1234 2003-12-04
1235
1236         * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
1237
1238 2003-12-04
1239
1240         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
1241           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
1242           ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
1243           ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
1244
1245 2003-11-25
1246
1247         * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1248         * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
1249         * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
1250
1251 2003-11-24
1252
1253         * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
1254
1255 2003-11-21
1256
1257         * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1258         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1259           mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
1260           mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
1261           mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1262         * src/utils.[ch]:
1263           dirent_is_regular_file()
1264           dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
1265           È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1266           remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1267
1268 2003-11-14
1269
1270         * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1271         * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1272           ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1273         * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1274         * src/main.c: send_queue()
1275           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1276         * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1277           mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1278         * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1279           procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
1280           procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
1281           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1282           procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
1283           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1284         * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1285           ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
1286           send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
1287           send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
1288           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1289         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1290
1291 2003-11-10
1292
1293         * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
1294           ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1295
1296 2003-11-05
1297
1298         * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
1299           ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1300           imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1301           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1302           imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1303           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1304
1305 2003-10-28
1306
1307         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
1308           ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
1309           ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1310
1311 2003-10-15
1312
1313         * version 0.9.7
1314
1315 2003-10-15
1316
1317         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
1318           ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1319
1320 2003-10-07
1321
1322         * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
1323           Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
1324           (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
1325
1326 2003-10-03
1327
1328         * src/folder.[ch]
1329           src/imap.[ch
1330           src/mh.[ch]
1331           src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1332           ´ð¤Å¤¯)¡£
1333         * src/account.c
1334           src/foldersel.c
1335           src/folderview.c
1336           src/mainwindow.c
1337           src/messageview.c
1338           src/procmsg.c
1339           src/setup.c
1340           src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1341
1342 2003-09-17
1343
1344         * version 0.9.6
1345
1346 2003-09-17
1347
1348         * src/addressbook.c:
1349           addressbook_folder_load_person()
1350           addressbook_folder_load_group(): ¥ë¡¼¥×¤Î¸å¤Ç ctree ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
1351           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1352           ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è)(christian mock ¤µ¤ó thanks)¡£
1353
1354 2003-09-16
1355
1356         * src/folderview.c: folder_init(): ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1357         * src/summaryview.c: summary_init(): boldfont ¤¬Àµ¤·¤¯¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«
1358           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1359         * src/grouplistdialog.c: delete_event ¤ËŬÀڤʥ³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1360           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(­±Ê¤µ¤ó thanks)¡£
1361         * src/imap.c: ¥¼¥íĹ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362         * src/recv.c: recv_bytes_write(): size == 0 ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë
1363           ¤·¤¿¡£
1364
1365 2003-09-16
1366
1367         * src/folderview.c: folderview_init(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Æɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
1368           gtk ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(µ¯Æ°»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1369           ½¤Àµ)¡£¤µ¤é¤ËÉÔÍפʥ³¡¼¥É¤ò½üµî¡£
1370
1371 2003-09-15
1372
1373         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤È¤­¤Ï¸½ºß¤Î
1374           ¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃ֤˽ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1375
1376 2003-09-11
1377
1378         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯
1379           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â delete ¥­¡¼¤ò̵»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1380
1381 2003-09-10
1382
1383         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
1384           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1385         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
1386           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
1387           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
1388           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
1389
1390 2003-09-05
1391
1392         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
1393           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
1394           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
1395           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1396           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1397           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
1398         * src/rfc2015.c:
1399           rfc2015_decrypt_message()
1400           rfc2015_encrypt()
1401           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1402           ½¤Àµ¡£
1403         * src/compose.c
1404           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1405
1406 2003-09-05
1407
1408         * src/folderview.c:
1409           folderview_delete_folder_cb()
1410           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
1411           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1412           ½¤Àµ)¡£
1413         * src/folder.h
1414           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
1415           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
1416         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
1417         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1418           ¼ºÇÔ¡£
1419           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1420           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1421           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
1422           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
1423           ¤ËÂбþ¡£
1424           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1425
1426 2003-09-02
1427
1428         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
1429
1430 2003-09-02
1431
1432         * version 0.9.5
1433
1434 2003-09-01
1435
1436         * src/inc.[ch]
1437           src/main.c
1438           src/mainwindow.c
1439           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1440           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
1441
1442 2003-09-01
1443
1444         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
1445           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
1446
1447 2003-08-28
1448
1449         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1450
1451 2003-08-27
1452
1453         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1454
1455 2003-08-26
1456
1457         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
1458           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
1459         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1460         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
1461           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1462
1463 2003-08-25
1464
1465         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
1466           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
1467           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1468         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
1469           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1470         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1471         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
1472           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1473           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
1474           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1475
1476 2003-08-20
1477
1478         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
1479         * src/folderview.c: folderview_init()
1480           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
1481           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1482         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
1483           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1484
1485 2003-08-07
1486
1487         * src/mainwindow.c
1488           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1489           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
1490           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1491           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
1492
1493 2003-08-01
1494
1495         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
1496           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1497           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
1498           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
1499
1500 2003-08-01
1501
1502         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
1503
1504 2003-07-31
1505
1506         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1507         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1508         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1509         * src/imap.c
1510           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1511         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1512         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
1513           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1514
1515 2003-07-30
1516
1517         * src/folder.[ch]
1518           src/imap.[ch]
1519           src/mh.[ch]
1520           src/procmsg.c
1521           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
1522
1523 2003-07-29
1524
1525         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
1526           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
1527           ¤Ë¤âÂбþ¡£
1528           imap_add_msgs()
1529           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1530
1531 2003-07-28
1532
1533         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1534
1535 2003-07-25
1536
1537         * version 0.9.4
1538
1539 2003-07-25
1540
1541         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1542
1543 2003-07-25
1544
1545         * src/imap.c:
1546           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
1547           ¤ò½üµî¡£
1548           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
1549           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
1550           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
1551
1552 2003-07-24
1553
1554         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
1555           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1556           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1557           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1558           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
1559           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
1560           ¤òÊÖ¤¹¡£
1561           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
1562           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1563
1564 2003-07-24
1565
1566         * src/folder.[ch]
1567           src/imap.[ch]
1568           src/mh.[ch]
1569           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1570         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
1571           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1572
1573 2003-07-23
1574
1575         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
1576           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1577         * src/imap.[ch]
1578           src/mh.[ch]
1579           imap_add_msg()
1580           imap_add_msgs()
1581           mh_add_msg()
1582           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1583         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
1584         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
1585           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1586           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
1587
1588 2003-07-23
1589
1590         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
1591           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1592         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
1593
1594 2003-07-22
1595
1596         * src/session.[ch]:
1597           session_read_msg_cb()
1598           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
1599           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1600           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
1601           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
1602         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
1603           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
1604
1605 2003-07-18
1606
1607         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
1608         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
1609           add_msgs() ¤òÄɲá£
1610           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
1611         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
1612           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
1613         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1614           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
1615         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1616           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1617         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
1618           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1619           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
1620
1621 2003-07-17
1622
1623         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
1624           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
1625         * src/imap.[ch]:
1626           imap_set_message_flags()
1627           imap_cmd_envelope()
1628           imap_cmd_copy()
1629           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
1630           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1631           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1632           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
1633           imap_remove_all_msg()
1634           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
1635         * src/compose.c
1636           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
1637           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1638
1639 2003-07-15
1640
1641         * src/inc.c
1642           src/prefs_account.[ch]
1643           src/send_message.c
1644           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1645           Äɲá£
1646
1647 2003-07-15
1648
1649         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1650           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
1651
1652 2003-07-14
1653
1654         * src/session.[ch]:
1655           session_recv_msg()
1656           session_recv_data()
1657           session_read_msg_cb()
1658           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1659           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
1660
1661 2003-07-11
1662
1663         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
1664           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1665
1666 2003-07-11
1667
1668         * src/session.c
1669           session_recv_msg()
1670           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1671           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
1672
1673 2003-07-11
1674
1675         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1676           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1677           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
1678           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1679           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
1680
1681 2003-07-10
1682
1683         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1684         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1685           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1686
1687 2003-07-10
1688
1689         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
1690           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1691         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
1692           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1693
1694 2003-07-09
1695
1696         * src/mainwindow.c:
1697           main_window_set_toolbar_sensitive()
1698           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
1699           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
1700
1701 2003-07-09
1702
1703         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1704           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1705         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1706           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1707         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1708           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1709           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
1710         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1711           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1712
1713 2003-07-08
1714
1715         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1716           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1717         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
1718           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1719
1720 2003-07-07
1721
1722         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
1723           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
1724
1725 2003-07-04
1726
1727         * version 0.9.3
1728
1729 2003-07-04
1730
1731         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
1732         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
1733           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1734         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
1735           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
1736           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1737         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
1738           ¤Ëɽ¼¨¡£
1739
1740 2003-07-03
1741
1742         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
1743         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
1744           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
1745
1746 2003-07-02
1747
1748         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
1749           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1750         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
1751           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1752
1753 2003-07-01
1754
1755         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
1756           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
1757         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
1758           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
1759           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1760
1761 2003-06-30
1762
1763         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1764
1765 2003-06-30
1766
1767         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
1768           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1769
1770 2003-06-27
1771
1772         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
1773           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1774
1775 2003-06-26
1776
1777         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
1778         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
1779         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1780           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
1781
1782 2003-06-26
1783
1784         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1785
1786 2003-06-25
1787
1788         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1789           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
1790         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
1791           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1792           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
1793         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
1794
1795 2003-06-18
1796
1797         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
1798           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
1799           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
1800           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1801
1802 2003-06-16
1803
1804         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
1805           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
1806           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1807
1808 2003-06-10
1809
1810         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1811           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
1812           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1813         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
1814           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
1815           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
1816
1817 2003-06-06
1818
1819         * version 0.9.2
1820
1821 2003-06-06
1822
1823         * src/filesel.c
1824           src/foldersel.c
1825           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
1826           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1827
1828 2003-06-02
1829
1830         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
1831           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
1832
1833 2003-06-02
1834
1835         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
1836           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
1837
1838 2003-05-27
1839
1840         * version 0.9.1
1841
1842 2003-05-26
1843
1844         * src/socket.[ch]:
1845           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
1846           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
1847         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1848
1849 2003-05-26
1850
1851         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
1852           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
1853           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
1854
1855 2003-05-23
1856
1857         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1858           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1859           inc_account_mail()
1860           inc_all_account_mail()
1861           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
1862           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
1863           inc_progress_dialog_set_label()
1864           inc_recv_data_finished()
1865           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1866
1867 2003-05-22
1868
1869         * src/imap.c:
1870           imap_modified_utf7_to_locale()
1871           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
1872           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1873
1874 2003-05-21
1875
1876         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
1877           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1878
1879 2003-05-21
1880
1881         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
1882
1883 2003-05-20
1884
1885         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
1886           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1887           imap_modified_utf7_to_locale()
1888           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
1889           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
1890           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1891
1892 2003-05-20
1893
1894         * src/compose.c:
1895           compose_insert_sig()
1896           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1897           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1898           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
1899           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1900
1901 2003-05-20
1902
1903         * src/codeconv.c
1904           src/gtkshruler.c
1905           src/news.c
1906           src/procmsg.c
1907           src/quote_fmt_parse.y
1908           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
1909           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1910
1911 2003-05-19
1912
1913         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
1914           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1915           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1916           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1917
1918 2003-05-16
1919
1920         * version 0.9.0
1921
1922 2003-05-16
1923
1924         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1925
1926 2003-05-15
1927
1928         * src/imap.c:
1929           imap_parse_atom()
1930           imap_get_header()
1931           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
1932           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
1933
1934 2003-05-14
1935
1936         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1937           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
1938           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
1939           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
1940           ¤·¤¿¡£
1941         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1942           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
1943
1944 2003-05-12
1945
1946         * version 0.9.0pre1
1947
1948 2003-05-12
1949
1950         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
1951
1952 2003-05-09
1953
1954         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
1955           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
1956         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
1957           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1958
1959 2003-05-09
1960
1961         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1962           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1963
1964 2003-05-07
1965
1966         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
1967           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1968         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
1969
1970 2003-05-07
1971
1972         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1973         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
1974           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
1975           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
1976           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
1977           ¤ò½¤Àµ¡£
1978         * src/action.c: parse_append_msgpart()
1979           src/messageview.c: messageview_show()
1980           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
1981           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
1982           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1983           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
1984         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1985         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1986           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
1987
1988 2003-05-06
1989
1990         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
1991           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1992         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
1993           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1994
1995 2003-05-01
1996
1997         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
1998           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1999           ¤·¤¿¡£
2000
2001 2003-05-01
2002
2003         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
2004           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
2005         * src/action.c
2006           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
2007           Äɲá£
2008
2009 2003-04-28
2010
2011         * src/session.c:
2012           session_send_msg()
2013           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2014         * src/send_message.c:
2015           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
2016
2017 2003-04-25
2018
2019         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
2020           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2021         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2022         * src/main.c: send_queue()
2023           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
2024           ¤·¤Ê¤¤¡£
2025
2026 2003-04-25
2027
2028         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
2029           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2030         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
2031           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
2032           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2033         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
2034         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
2035
2036 2003-04-24
2037
2038         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2039
2040 2003-04-23
2041
2042         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
2043         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2044           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
2045           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
2046         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
2047           ¤ËÊѹ¹¡£
2048
2049 2003-04-23
2050
2051         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
2052           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
2053           ¤·¤¿¡£
2054           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2055           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
2056           ¤Ø¤ÎÂн衣
2057         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2058           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2059
2060 2003-04-22
2061
2062         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
2063           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2064           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
2065         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
2066           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
2067           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
2068           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2069         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
2070           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2071         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
2072           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2073
2074 2003-04-21
2075
2076         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
2077           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
2078         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
2079           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
2080
2081 2003-04-18
2082
2083         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
2084           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
2085         * src/action.[ch]
2086           src/prefs_actions.c
2087           src/compose.c
2088           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
2089           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2090
2091 2003-04-17
2092
2093         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
2094           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2095         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
2096           Äɲá£
2097
2098 2003-04-16
2099
2100         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
2101           Ê¬Î¥¡£
2102
2103 2003-04-16
2104
2105         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2106
2107 2003-04-16
2108
2109         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
2110
2111 2003-04-16
2112
2113         * src/inc.c:
2114           inc_recv_data_progressive()
2115           inc_recv_data_finished()
2116           inc_recv_message()
2117           send_recv_message()
2118           send_send_data_progressive()
2119           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
2120
2121 2003-04-16
2122
2123         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
2124           ½¤Àµ¡£
2125
2126 2003-04-16
2127
2128         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
2129           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
2130           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2131
2132 2003-04-15
2133
2134         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
2135           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2136         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
2137           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
2138
2139 2003-04-15
2140
2141         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
2142           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
2143
2144 2003-04-14
2145
2146         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
2147           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2148         * src/imap.c
2149           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
2150
2151 2003-04-11
2152
2153         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
2154           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2155           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2156           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
2157           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
2158           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2159           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2160           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
2161         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
2162           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
2163         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2164           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
2165           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2166           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
2167
2168 2003-04-08
2169
2170         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2171           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
2172         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
2173           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2174         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
2175
2176 2003-04-07
2177
2178         * src/inc.c:
2179           inc_start()
2180           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2181         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
2182           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2183
2184 2003-04-04
2185
2186         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
2187           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
2188           textview_show_message()
2189           textview_show_part()
2190           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
2191           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2192
2193 2003-04-03
2194
2195         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2196         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
2197         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
2198           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2199           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
2200         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
2201           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2202
2203 2003-03-28
2204
2205         * send_message.c: send_message_smtp():
2206           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2207           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2208         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
2209           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2210         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
2211         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2212
2213 2003-03-28
2214
2215         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
2216         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2217           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2218           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2219           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2220
2221 2003-03-27
2222
2223         * src/nntp.[ch]
2224           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
2225           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2226
2227 2003-03-27
2228
2229         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
2230           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2231         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
2232           src/send_message.c ¤òÄɲá£
2233
2234 2003-03-26
2235
2236         * src/pop.[ch]
2237           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2238           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
2239           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2240
2241 2003-03-25
2242
2243         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
2244         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
2245         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
2246           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
2247           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
2248           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2249
2250 2003-03-25
2251
2252         * src/session.[ch]
2253           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
2254           ½¤Àµ¡£
2255           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2256           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
2257           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
2258           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
2259         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
2260
2261 2003-03-25
2262
2263         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
2264           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
2265
2266 2003-03-24
2267
2268         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
2269           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2270           ¤·¤¿¡£
2271         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
2272           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
2273           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2274         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2275           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2276
2277 2003-03-22
2278
2279         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
2280
2281 2003-03-22
2282
2283         * src/inc.[ch]
2284           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
2285         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
2286           session_send_data_to_sock()
2287           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2288
2289 2003-03-22
2290
2291         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
2292
2293 2003-03-20
2294
2295         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
2296           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
2297
2298 2003-03-20
2299
2300         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
2301         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
2302           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
2303         * src/smtp.[ch]
2304           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2305         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
2306           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
2307         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
2308           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
2309           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
2310
2311 2003-03-12
2312
2313         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
2314           ÄûÀµ¡£
2315         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
2316           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
2317           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2318
2319 2003-03-12
2320
2321         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
2322           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
2323
2324 2003-03-11
2325
2326         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2327         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
2328           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2329           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2330         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
2331
2332 2003-03-10
2333
2334         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
2335           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2336           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
2337           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2338
2339 2003-03-10
2340
2341         * src/headerview.c: headerview_show()
2342           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
2343           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2344           ¤·¤¿¡£
2345         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
2346           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
2347
2348 2003-03-10
2349
2350         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
2351           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2352           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2353         * src/utils.[ch]:
2354           subject_compare_for_sort()
2355           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
2356
2357 2003-03-07
2358
2359         * version 0.8.11
2360
2361 2003-03-07
2362
2363         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2364
2365 2003-03-06
2366
2367         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
2368
2369 2003-03-06
2370
2371         * src/procmsg.[ch]:
2372           procmsg_get_mark_sum()
2373           procmsg_open_mark_file()
2374           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
2375           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2376
2377 2003-03-05
2378
2379         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
2380           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2381           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2382           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
2383           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
2384           Âнè)¡£
2385
2386 2003-03-03
2387
2388         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
2389           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2390
2391 2003-03-03
2392
2393         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
2394           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
2395           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
2396           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2397           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
2398           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2399           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2400
2401 2003-02-28
2402
2403         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2404           ¤òÄɲá£
2405         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
2406           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
2407           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
2408
2409 2003-02-28
2410
2411         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
2412           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2413           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
2414
2415 2003-02-27
2416
2417         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
2418           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2419
2420 2003-02-21
2421
2422         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
2423           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2424
2425 2003-02-21
2426
2427         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
2428           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2429
2430 2003-02-20
2431
2432         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
2433           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2434
2435 2003-02-18
2436
2437         * src/prefs_common.[ch]
2438           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2439         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2440
2441 2003-02-17
2442
2443         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
2444
2445 2003-02-17
2446
2447         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
2448           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
2449           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
2450           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
2451
2452 2003-02-17
2453
2454         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2455           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2456         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
2457           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2458
2459 2003-02-14
2460
2461         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
2462         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
2463           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
2464         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
2465           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2466
2467 2003-02-13
2468
2469         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
2470           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2471         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
2472           ºï½ü¡£
2473
2474 2003-02-11
2475
2476         * src/utils.[ch]:
2477           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
2478           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2479         * src/prefs_folder_item.c
2480           src/folder.[ch]:
2481           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2482         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2483           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2484         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2485           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2486
2487 2003-02-09
2488
2489         * src/codeconv.c:
2490           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
2491           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2492           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2493
2494 2003-02-07
2495
2496         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
2497           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2498         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
2499           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
2500           ¤µ¤ó thanks)¡£
2501
2502 2003-02-06
2503
2504         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
2505           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2506           conv_get_charset_str()
2507           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
2508
2509 2003-02-06
2510
2511         * src/quote_fmt_parse.y:
2512           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
2513           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2514
2515 2003-02-05
2516
2517         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
2518         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
2519           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2520
2521 2003-02-05
2522
2523         * src/codeconv.c:
2524           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
2525           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2526           conv_get_current_charset()
2527           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
2528           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2529         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
2530           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2531
2532 2003-02-04
2533
2534         * version 0.8.10
2535
2536 2003-02-04
2537
2538         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
2539           ¤µ¤ó thanks)¡£
2540         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
2541           ¤µ¤ó thanks)¡£
2542
2543 2003-02-03
2544
2545         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2546           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2547
2548 2003-02-03
2549
2550         * src/codeconv.[ch]:
2551           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
2552           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
2553           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2554           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
2555           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2556           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
2557           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2558         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
2559           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2560
2561 2003-01-31
2562
2563         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
2564           src/imap.c:
2565           imap_modified_utf7_to_locale()
2566           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
2567           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
2568         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
2569           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2570           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2571
2572 2003-01-30
2573
2574         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
2575           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2576         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2577           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2578
2579 2003-01-30
2580
2581         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
2582           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2583
2584 2003-01-29
2585
2586         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
2587           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
2588           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
2589           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2590
2591 2003-01-17
2592
2593         * version 0.8.9
2594
2595 2003-01-17
2596
2597         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2598
2599 2003-01-17
2600
2601         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
2602           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2603         * src/utils.[ch]
2604           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2605           ÊÖ¤¹¡£
2606           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
2607           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2608         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
2609           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2610
2611 2003-01-17
2612
2613         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
2614           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2615         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
2616           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2617
2618 2003-01-16
2619
2620         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
2621           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2622
2623 2003-01-16
2624
2625         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
2626           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2627         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
2628           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2629         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
2630           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2631           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2632           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2633         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2634           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2635
2636 2003-01-15
2637
2638         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
2639           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2640
2641 2003-01-15
2642
2643         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2644         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
2645         * src/compose.c:
2646           compose_write_to_file()
2647           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2648           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
2649           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2650         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
2651           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2652           ¤·¤¿¡£
2653         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
2654           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
2655
2656 2003-01-14
2657
2658         * src/folderview.c
2659           src/summaryview.c
2660           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
2661           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
2662
2663 2003-01-14
2664
2665         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
2666
2667 2003-01-13
2668
2669         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
2670           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
2671         * src/about.c
2672           src/imap.c
2673           src/mainwindow.c
2674           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
2675
2676 2003-01-10
2677
2678         * src/compose.c
2679           src/folderview.c
2680           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
2681         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2682           ¤·¤¿¡£
2683           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
2684
2685 2003-01-09
2686
2687         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
2688           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2689         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2690
2691 2003-01-08
2692
2693         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
2694           conv_code_converter_new()
2695           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
2696           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2697           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2698           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
2699           ¤·¤¿¡£
2700
2701 2003-01-06
2702
2703         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
2704           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2705         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
2706         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
2707           ºï½ü¡£
2708         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
2709           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
2710
2711 2002-12-25
2712
2713         * version 0.8.8
2714
2715 2002-12-25
2716
2717         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
2718           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2719
2720 2002-12-25
2721
2722         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2723           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2724         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
2725           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
2726           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
2727           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
2728         * src/mh.c
2729           src/imap.c
2730           src/news.c
2731           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
2732           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2733           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
2734         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
2735
2736 2002-12-20
2737
2738         * version 0.8.7
2739
2740 2002-12-20
2741
2742         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
2743         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
2744           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2745
2746 2002-12-20
2747
2748         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
2749           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2750
2751 2002-12-19
2752
2753         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
2754         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2755           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
2756           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
2757           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
2758           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
2759
2760 2002-12-19
2761
2762         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
2763           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
2764           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2765
2766 2002-12-18
2767
2768         * src/mainwindow.c:
2769           set_charset_cb()
2770           sort_summary_cb()
2771           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
2772           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2773
2774 2002-12-18
2775
2776         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
2777           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
2778           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
2779         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
2780           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
2781
2782 2002-12-18
2783
2784         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
2785           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
2786
2787 2002-12-18
2788
2789         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
2790           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
2791           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
2792           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2793           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
2794
2795 2002-12-17
2796
2797         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
2798         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
2799           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
2800           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
2801         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
2802           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
2803           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2804         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
2805           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2806         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
2807           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
2808           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2809
2810 2002-12-13
2811
2812         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
2813           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
2814           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2815         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
2816           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
2817           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2818           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2819           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
2820         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2821           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2822           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2823           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2824           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2825           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
2826         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
2827           ¤Ë°ÜÆ°¡£
2828
2829 2002-12-05
2830
2831         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2832           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
2833
2834 2002-12-05
2835
2836         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2837           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2838
2839 2002-12-03
2840
2841         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2842           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
2843         * acconfig.h: ºï½ü¡£
2844         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2845           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2846         * ac/check-type.m4
2847           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2848
2849 2002-11-29
2850
2851         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
2852           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
2853
2854 2002-11-28
2855
2856         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
2857           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2858         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
2859           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
2860           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2861
2862 2002-11-27
2863
2864         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2865
2866 2002-11-27
2867
2868         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
2869           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
2870
2871 2002-11-26
2872
2873         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
2874
2875 2002-11-26
2876
2877         * src/account.[ch]:
2878           account_find_from_message_file()
2879           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
2880           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
2881           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2882         * src/compose.c:
2883           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
2884           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
2885           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2886
2887 2002-11-26
2888
2889         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
2890           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
2891
2892 2002-11-25
2893
2894         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2895
2896 2002-11-22
2897
2898         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2899         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
2900
2901 2002-11-22
2902
2903         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2904           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2905
2906 2002-11-21
2907
2908         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2909           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2910         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2911
2912 2002-11-20
2913
2914         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2915         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
2916         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
2917           ¤ËʬΥ¡£
2918           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
2919           ¤ËÊѹ¹¡£
2920           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2921         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2922           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
2923
2924 2002-11-18
2925
2926         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
2927         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
2928           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
2929
2930 2002-11-18
2931
2932         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
2933           ¤µ¤ó thanks)¡£
2934         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2935           ºï½ü¡£
2936         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
2937           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2938           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2939         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
2940           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2941
2942 2002-11-15
2943
2944         * version 0.8.6
2945
2946 2002-11-13
2947
2948         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
2949
2950 2002-11-12
2951
2952         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
2953           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2954
2955 2002-11-11
2956
2957         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
2958           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2959
2960 2002-11-11
2961
2962         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
2963           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
2964           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2965           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2966
2967 2002-11-07
2968
2969         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
2970           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
2971         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
2972           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
2973
2974 2002-11-06
2975
2976         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
2977           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2978
2979 2002-11-06
2980
2981         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
2982           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
2983           compose_reply()
2984           compose_forward()
2985           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
2986           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2987           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
2988           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2989           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2990           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2991         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
2992           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2993
2994 2002-11-05
2995
2996         * src/gtkutils.[ch]:
2997           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
2998           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
2999           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
3000           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
3001         * src/alertpanel.c
3002           src/folderview.c
3003           src/headerview.c
3004           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
3005           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
3006         * src/compose.c
3007           src/sourcewindow.c
3008           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3009
3010 2002-10-29
3011
3012         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3013
3014 2002-10-29
3015
3016         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
3017           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
3018           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
3019         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
3020         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
3021         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
3022
3023 2002-10-28
3024
3025         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
3026           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3027
3028 2002-10-25
3029
3030         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
3031           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3032           ¤·¤¿¡£
3033           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
3034
3035 2002-10-24
3036
3037         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
3038         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
3039           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
3040           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3041           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
3042         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
3043           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
3044           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3045           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
3046           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
3047         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
3048         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
3049
3050 2002-10-11
3051
3052         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
3053           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3054
3055 2002-10-10
3056
3057         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
3058           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3059
3060 2002-10-09
3061
3062         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
3063         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
3064           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3065           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3066           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3067         * src/inc.[ch]
3068           src/pop.c
3069           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3070           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
3071
3072 2002-10-08
3073
3074         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
3075         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
3076           ¤òʬΥ¡£
3077           compose_reply()
3078           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
3079           ¤·¤¿¡£
3080         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
3081
3082 2002-10-08
3083
3084         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
3085           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3086         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
3087           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
3088
3089 2002-10-08
3090
3091         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
3092         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
3093           ¤ò¼ÂÁõ¡£
3094
3095 2002-10-07
3096
3097         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
3098           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
3099         * src/folderview.c:
3100           folderview_button_pressed()
3101           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
3102           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3103
3104 2002-10-07
3105
3106         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
3107           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3108         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
3109           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
3110         * src/folderview.c:
3111           folderview_rm_imap_server_cb()
3112           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
3113           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3114
3115 2002-10-04
3116
3117         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
3118           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3119         * inc_pop3_session_do():
3120           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3121           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3122
3123 2002-10-04
3124
3125         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
3126         * src/compose.c:
3127           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
3128           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
3129           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3130         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
3131         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
3132           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
3133         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
3134           Äɲá£
3135
3136 2002-10-04
3137
3138         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
3139
3140 2002-10-03
3141
3142         * version 0.8.5
3143
3144 2002-10-03
3145
3146         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
3147           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3148
3149 2002-10-03
3150
3151         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
3152           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
3153           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3154           compose_write_headers()
3155           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
3156           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3157           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
3158           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3159         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
3160           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3161         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
3162
3163 2002-10-03
3164
3165         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
3166           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
3167
3168 2002-10-02
3169
3170         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
3171           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3172
3173 2002-10-02
3174
3175         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
3176           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3177         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
3178           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
3179         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
3180           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3181
3182 2002-10-02
3183
3184         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
3185           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
3186           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3187
3188 2002-10-01
3189
3190         * version 0.8.4
3191
3192 2002-10-01
3193
3194         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3195           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3196         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
3197           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
3198
3199 2002-09-30
3200
3201         * INSTALL
3202           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3203
3204 2002-09-30
3205
3206         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
3207           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3208         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3209           ¤òÄɲá£
3210
3211 2002-09-27
3212
3213         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
3214           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
3215
3216 2002-09-26
3217
3218         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
3219           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
3220           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
3221           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
3222         * src/mainwindow.c
3223           src/prefs_common.c
3224           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
3225           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3226         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
3227           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
3228
3229 2002-09-25
3230
3231         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
3232           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3233         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3234           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
3235
3236 2002-09-24
3237
3238         * src/addr_compl.c:
3239           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3240           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3241         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
3242           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3243           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3244           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3245           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3246           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
3247           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3248         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
3249         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
3250           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3251
3252 2002-09-20
3253
3254         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3255         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
3256           Äɲá£
3257           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
3258           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
3259
3260 2002-09-19
3261
3262         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3263
3264 2002-09-19
3265
3266         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3267           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
3268           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
3269         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
3270           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
3271
3272 2002-09-19
3273
3274         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
3275           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
3276
3277 2002-09-16
3278
3279         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
3280           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3281
3282 2002-09-15
3283
3284         * version 0.8.3
3285
3286 2002-09-15
3287
3288         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
3289           bg_BG locale ¤òÄɲá£
3290
3291 2002-09-11
3292
3293         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3294           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3295           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
3296           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
3297
3298 2002-09-11
3299
3300         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
3301           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
3302           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
3303           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3304
3305 2002-09-10
3306
3307         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
3308           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
3309           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
3310         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
3311           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3312
3313 2002-09-06
3314
3315         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
3316
3317 2002-09-06
3318
3319         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
3320           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
3321
3322 2002-09-04
3323
3324         * src/folder.c:
3325           folder_tree_destroy()
3326           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3327         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
3328           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3329           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
3330
3331 2002-09-03
3332
3333         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3334           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3335         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
3336           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3337
3338 2002-09-02
3339
3340         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
3341
3342 2002-08-30
3343
3344         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3345         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
3346           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
3347           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3348           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
3349           ¤Ë°ÜÆ°¡£
3350           inc_start()
3351           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
3352           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
3353           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3354           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
3355           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
3356         * src/pop.[ch]
3357           pop3_getauth_pass_recv()
3358           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3359           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3360         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3361           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
3362         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
3363           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
3364
3365 2002-08-29
3366
3367         * src/inc.[ch]
3368           src/pop.c
3369           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
3370           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
3371         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3372           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3373
3374 2002-08-28
3375
3376         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
3377           ÊÖ¤¹¡£
3378         * src/imap.c
3379           src/news.c
3380           imap_folder_destroy()
3381           imap_remove_msg()
3382           imap_remove_all_msg()
3383           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3384           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3385         * src/utils.c:
3386           file_exist()
3387           is_dir_exist()
3388           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3389           remove_all_files()
3390           remove_numbered_files()
3391           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3392
3393 2002-08-28
3394
3395         * src/folder.[ch]
3396           src/imap.[ch]
3397           src/mh.[ch]
3398           src/news.[ch]
3399           src/session.[ch]
3400           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
3401           ¤·¤¿¡£
3402
3403 2002-08-27
3404
3405         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3406         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3407         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
3408         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3409
3410 2002-08-26
3411
3412         * version 0.8.2
3413
3414 2002-08-26
3415
3416         * src/compose.c:
3417           join_next_line()
3418           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
3419           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3420         * NEWS
3421           TODO
3422           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3423         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3424
3425 2002-08-23
3426
3427         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3428         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
3429
3430 2002-08-23
3431
3432         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3433
3434 2002-08-23
3435
3436         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3437         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3438
3439 2002-08-22
3440
3441         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
3442           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3443
3444 2002-08-21
3445
3446         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
3447           join_next_line()
3448           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
3449           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3450
3451 2002-08-21
3452
3453         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3454           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
3455
3456 2002-08-19
3457
3458         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
3459           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3460
3461 2002-08-16
3462
3463         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
3464           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3465
3466 2002-08-16
3467
3468         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
3469           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
3470         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
3471           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3472         * src/folderview.[ch]:
3473           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3474           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3475           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3476           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3477         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
3478           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3479           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
3480           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3481           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
3482           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3483         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
3484           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
3485
3486 2002-08-09
3487
3488         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
3489           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3490           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
3491           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
3492         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3493         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
3494           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3495         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
3496           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
3497           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
3498
3499 2002-08-08
3500
3501         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
3502           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3503
3504 2002-08-08
3505
3506         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3507         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3508         * src/prefs_account.c
3509           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3510           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
3511         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
3512         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
3513
3514 2002-08-08
3515
3516         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
3517           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
3518         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3519         * src/compose.c
3520           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3521           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
3522           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
3523           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3524
3525 2002-08-08
3526
3527         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
3528           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3529
3530 2002-08-08
3531
3532         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
3533           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3534           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3535           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3536           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3537
3538 2002-08-07
3539
3540         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3541         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
3542
3543 2002-08-07
3544
3545         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
3546         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
3547           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
3548         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
3549
3550 2002-08-06
3551
3552         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
3553         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3554           ÄûÀµ¡£
3555
3556 2002-08-06
3557
3558         * src/compose.c: compose_write_to_file():
3559           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
3560           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
3561           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
3562           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3563         * src/utils.[ch]:
3564           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
3565         * src/passphrase.c
3566           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
3567           ¤ËÊѹ¹¡£
3568         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
3569           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
3570         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
3571           ¤Ëɽ¼¨¡£
3572         * src/rfc2015.c
3573           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
3574
3575 2002-08-06
3576
3577         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
3578           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3579
3580 2002-08-05
3581
3582         * src/compose.c
3583           src/passphrase.[ch]
3584           src/rfc2015.[ch]
3585           src/prefs_account.[ch]
3586           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3587           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3588
3589 2002-08-05
3590
3591         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
3592           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3593
3594 2002-08-04
3595
3596         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
3597           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
3598
3599 2002-08-01
3600
3601         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
3602           ½¤Àµ¡£
3603         * src/utils.c:
3604           log_print()
3605           log_message()
3606           log_warning()
3607           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
3608
3609 2002-07-31
3610
3611         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
3612
3613 2002-07-31
3614
3615         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3616           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
3617         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3618
3619 2002-07-31
3620
3621         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
3622           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
3623           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
3624
3625 2002-07-29
3626
3627         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3628         * src/main.c:
3629           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
3630           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3631           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
3632           prohibit_duplicate_launch()
3633           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
3634         * src/compose.c
3635           src/mainwindow.c
3636           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
3637           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3638
3639 2002-07-29
3640
3641         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
3642           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
3643
3644 2002-07-26
3645
3646         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
3647           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
3648           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
3649           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3650         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
3651           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3652         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
3653
3654 2002-07-26
3655
3656         * src/inc.c
3657           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
3658           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3659           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3660
3661 2002-07-25
3662
3663         * version 0.8.1
3664
3665 2002-07-24
3666
3667         * src/addressbook.c
3668           src/editaddress.c
3669           src/editgroup.c
3670           src/editldap_basedn.c
3671           src/importldif.c
3672           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
3673           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3674         * src/importldif.h
3675           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
3676
3677 2002-07-23
3678
3679         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
3680           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3681
3682 2002-07-23
3683
3684         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
3685           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3686         * src/codeconv.c:
3687           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3688           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3689           conv_unmime_header_overwrite()
3690           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
3691           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3692
3693 2002-07-14
3694
3695         * version 0.8.0
3696
3697 2002-07-14
3698
3699         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3700
3701 2002-07-12
3702
3703         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
3704
3705 2002-07-11
3706
3707         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3708
3709 2002-07-11
3710
3711         * src/codeconv.c
3712           src/compose.c
3713           src/smtp.c
3714           src/unmime.c
3715           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3716           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
3717         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
3718         * COPYING
3719           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3720
3721 2002-07-10
3722
3723         * src/codeconv.c
3724           src/procmime.c
3725           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3726           unmime_header()
3727           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
3728         * src/procheader.c:
3729           procheader_get_one_field()
3730           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3731
3732 2002-07-08
3733
3734         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
3735         * COPYING
3736           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3737         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
3738           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3739         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
3740
3741 2002-07-05
3742
3743         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
3744           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3745         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
3746           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
3747           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3748
3749 2002-07-05
3750
3751         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3752           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
3753         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
3754
3755 2002-07-04
3756
3757         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
3758           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
3759           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3760
3761 2002-07-04
3762
3763         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3764
3765 2002-07-02
3766
3767         * src/prefs_common.[ch]
3768           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3769
3770 2002-07-01
3771
3772         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
3773           ¤ËÂбþ¡£
3774
3775 2002-06-28
3776
3777         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3778           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
3779           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3780         * src/prefs_common.[ch]
3781           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
3782           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3783
3784 2002-06-28
3785
3786         * configure.in
3787           src/Makefile.am
3788           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3789           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
3790
3791 2002-06-27
3792
3793         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
3794           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3795         * src/send.c
3796           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
3797           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3798           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3799
3800 2002-06-25
3801
3802         * src/prefs_common.[ch]
3803           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3804
3805 2002-06-25
3806
3807         * src/summaryview.[ch]
3808           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3809           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3810
3811 2002-06-20
3812
3813         * src/folderview.c
3814           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
3815           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3816
3817 2002-06-19
3818
3819         * src/messageview.[ch]:
3820           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
3821           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3822           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
3823           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
3824         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3825           ¤·¤¿¡£
3826         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3827           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
3828           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
3829           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
3830
3831 2002-06-19
3832
3833         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
3834           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
3835           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
3836
3837 2002-06-18
3838
3839         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
3840           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
3841           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£