correct some typos
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-11-07
2
3         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
4           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
5         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
6           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
7
8 2002-11-06
9
10         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
11           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
12
13 2002-11-06
14
15         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
16           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
17           compose_reply()
18           compose_forward()
19           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
20           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
21           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
22           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
23           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
24           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
25         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
26           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
27
28 2002-11-05
29
30         * src/gtkutils.[ch]:
31           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
32           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
33           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
34           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
35         * src/alertpanel.c
36           src/folderview.c
37           src/headerview.c
38           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
39           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
40         * src/compose.c
41           src/sourcewindow.c
42           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
43
44 2002-10-29
45
46         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
47
48 2002-10-29
49
50         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
51           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
52           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
53         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
54         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
55         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
56
57 2002-10-28
58
59         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
60           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
61
62 2002-10-25
63
64         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
65           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
66           ¤·¤¿¡£
67           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
68
69 2002-10-24
70
71         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
72         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
73           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
74           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
75           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
76         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
77           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
78           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
79           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
80           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
81         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
82         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
83
84 2002-10-11
85
86         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
87           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
88
89 2002-10-10
90
91         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
92           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
93
94 2002-10-09
95
96         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
97         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
98           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
99           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
100           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
101         * src/inc.[ch]
102           src/pop.c
103           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
104           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
105
106 2002-10-08
107
108         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
109         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
110           ¤òʬΥ¡£
111           compose_reply()
112           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
113           ¤·¤¿¡£
114         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
115
116 2002-10-08
117
118         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
119           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
120         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
121           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
122
123 2002-10-08
124
125         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
126         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
127           ¤ò¼ÂÁõ¡£
128
129 2002-10-07
130
131         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
132           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
133         * src/folderview.c:
134           folderview_button_pressed()
135           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
136           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
137
138 2002-10-07
139
140         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
141           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
142         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
143           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
144         * src/folderview.c:
145           folderview_rm_imap_server_cb()
146           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
147           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
148
149 2002-10-04
150
151         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
152           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
153         * inc_pop3_session_do():
154           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
155           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
156
157 2002-10-04
158
159         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
160         * src/compose.c:
161           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
162           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
163           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
164         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
165         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
166           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
167         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
168           Äɲá£
169
170 2002-10-04
171
172         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
173
174 2002-10-03
175
176         * version 0.8.5
177
178 2002-10-03
179
180         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
181           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
182
183 2002-10-03
184
185         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
186           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
187           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
188           compose_write_headers()
189           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
190           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
191           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
192           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
193         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
194           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
195         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
196
197 2002-10-03
198
199         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
200           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
201
202 2002-10-02
203
204         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
205           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
206
207 2002-10-02
208
209         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
210           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
211         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
212           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
213         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
214           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
215
216 2002-10-02
217
218         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
219           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
220           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
221
222 2002-10-01
223
224         * version 0.8.4
225
226 2002-10-01
227
228         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
229           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
230         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
231           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
232
233 2002-09-30
234
235         * INSTALL
236           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
237
238 2002-09-30
239
240         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
241           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
242         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
243           ¤òÄɲá£
244
245 2002-09-27
246
247         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
248           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
249
250 2002-09-26
251
252         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
253           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
254           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
255           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
256         * src/mainwindow.c
257           src/prefs_common.c
258           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
259           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
260         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
261           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
262
263 2002-09-25
264
265         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
266           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
267         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
268           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
269
270 2002-09-24
271
272         * src/addr_compl.c:
273           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
274           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
275         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
276           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
277           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
278           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
279           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
280           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
281           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
282         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
283         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
284           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
285
286 2002-09-20
287
288         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
289         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
290           Äɲá£
291           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
292           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
293
294 2002-09-19
295
296         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
297
298 2002-09-19
299
300         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
301           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
302           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
303         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
304           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
305
306 2002-09-19
307
308         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
309           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
310
311 2002-09-16
312
313         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
314           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
315
316 2002-09-15
317
318         * version 0.8.3
319
320 2002-09-15
321
322         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
323           bg_BG locale ¤òÄɲá£
324
325 2002-09-11
326
327         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
328           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
329           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
330           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
331
332 2002-09-11
333
334         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
335           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
336           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
337           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
338
339 2002-09-10
340
341         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
342           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
343           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
344         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
345           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
346
347 2002-09-06
348
349         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
350
351 2002-09-06
352
353         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
354           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
355
356 2002-09-04
357
358         * src/folder.c:
359           folder_tree_destroy()
360           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
361         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
362           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
363           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
364
365 2002-09-03
366
367         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
368           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
369         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
370           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
371
372 2002-09-02
373
374         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
375
376 2002-08-30
377
378         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
379         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
380           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
381           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
382           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
383           ¤Ë°ÜÆ°¡£
384           inc_start()
385           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
386           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
387           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
388           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
389           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
390         * src/pop.[ch]
391           pop3_getauth_pass_recv()
392           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
393           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
394         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
395           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
396         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
397           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
398
399 2002-08-29
400
401         * src/inc.[ch]
402           src/pop.c
403           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
404           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
405         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
406           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
407
408 2002-08-28
409
410         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
411           ÊÖ¤¹¡£
412         * src/imap.c
413           src/news.c
414           imap_folder_destroy()
415           imap_remove_msg()
416           imap_remove_all_msg()
417           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
418           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
419         * src/utils.c:
420           file_exist()
421           is_dir_exist()
422           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
423           remove_all_files()
424           remove_numbered_files()
425           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
426
427 2002-08-28
428
429         * src/folder.[ch]
430           src/imap.[ch]
431           src/mh.[ch]
432           src/news.[ch]
433           src/session.[ch]
434           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
435           ¤·¤¿¡£
436
437 2002-08-27
438
439         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
440         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
441         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
442         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
443
444 2002-08-26
445
446         * version 0.8.2
447
448 2002-08-26
449
450         * src/compose.c:
451           join_next_line()
452           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
453           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
454         * NEWS
455           TODO
456           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
457         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
458
459 2002-08-23
460
461         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
462         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
463
464 2002-08-23
465
466         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
467
468 2002-08-23
469
470         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
471         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
472
473 2002-08-22
474
475         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
476           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
477
478 2002-08-21
479
480         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
481           join_next_line()
482           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
483           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
484
485 2002-08-21
486
487         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
488           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
489
490 2002-08-19
491
492         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
493           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
494
495 2002-08-16
496
497         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
498           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
499
500 2002-08-16
501
502         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
503           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
504         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
505           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
506         * src/folderview.[ch]:
507           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
508           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
509           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
510           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
511         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
512           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
513           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
514           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
515           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
516           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
517         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
518           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
519
520 2002-08-09
521
522         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
523           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
524           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
525           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
526         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
527         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
528           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
529         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
530           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
531           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
532
533 2002-08-08
534
535         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
536           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
537
538 2002-08-08
539
540         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
541         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
542         * src/prefs_account.c
543           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
544           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
545         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
546         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
547
548 2002-08-08
549
550         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
551           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
552         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
553         * src/compose.c
554           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
555           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
556           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
557           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
558
559 2002-08-08
560
561         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
562           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
563
564 2002-08-08
565
566         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
567           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
568           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
569           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
570           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
571
572 2002-08-07
573
574         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
575         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
576
577 2002-08-07
578
579         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
580         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
581           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
582         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
583
584 2002-08-06
585
586         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
587         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
588           ÄûÀµ¡£
589
590 2002-08-06
591
592         * src/compose.c: compose_write_to_file():
593           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
594           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
595           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
596           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
597         * src/utils.[ch]:
598           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
599         * src/passphrase.c
600           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
601           ¤ËÊѹ¹¡£
602         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
603           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
604         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
605           ¤Ëɽ¼¨¡£
606         * src/rfc2015.c
607           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
608
609 2002-08-06
610
611         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
612           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
613
614 2002-08-05
615
616         * src/compose.c
617           src/passphrase.[ch]
618           src/rfc2015.[ch]
619           src/prefs_account.[ch]
620           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
621           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
622
623 2002-08-05
624
625         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
626           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
627
628 2002-08-04
629
630         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
631           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
632
633 2002-08-01
634
635         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
636           ½¤Àµ¡£
637         * src/utils.c:
638           log_print()
639           log_message()
640           log_warning()
641           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
642
643 2002-07-31
644
645         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
646
647 2002-07-31
648
649         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
650           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
651         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
652
653 2002-07-31
654
655         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
656           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
657           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
658
659 2002-07-29
660
661         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
662         * src/main.c:
663           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
664           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
665           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
666           prohibit_duplicate_launch()
667           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
668         * src/compose.c
669           src/mainwindow.c
670           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
671           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
672
673 2002-07-29
674
675         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
676           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
677
678 2002-07-26
679
680         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
681           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
682           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
683           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
684         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
685           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
686         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
687
688 2002-07-26
689
690         * src/inc.c
691           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
692           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
693           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
694
695 2002-07-25
696
697         * version 0.8.1
698
699 2002-07-24
700
701         * src/addressbook.c
702           src/editaddress.c
703           src/editgroup.c
704           src/editldap_basedn.c
705           src/importldif.c
706           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
707           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
708         * src/importldif.h
709           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
710
711 2002-07-23
712
713         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
714           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
715
716 2002-07-23
717
718         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
719           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
720         * src/codeconv.c:
721           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
722           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
723           conv_unmime_header_overwrite()
724           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
725           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
726
727 2002-07-14
728
729         * version 0.8.0
730
731 2002-07-14
732
733         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
734
735 2002-07-12
736
737         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
738
739 2002-07-11
740
741         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
742
743 2002-07-11
744
745         * src/codeconv.c
746           src/compose.c
747           src/smtp.c
748           src/unmime.c
749           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
750           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
751         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
752         * COPYING
753           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
754
755 2002-07-10
756
757         * src/codeconv.c
758           src/procmime.c
759           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
760           unmime_header()
761           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
762         * src/procheader.c:
763           procheader_get_one_field()
764           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
765
766 2002-07-08
767
768         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
769         * COPYING
770           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
771         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
772           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
773         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
774
775 2002-07-05
776
777         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
778           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
779         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
780           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
781           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
782
783 2002-07-05
784
785         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
786           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
787         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
788
789 2002-07-04
790
791         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
792           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
793           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
794
795 2002-07-04
796
797         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
798
799 2002-07-02
800
801         * src/prefs_common.[ch]
802           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
803
804 2002-07-01
805
806         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
807           ¤ËÂбþ¡£
808
809 2002-06-28
810
811         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
812           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
813           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
814         * src/prefs_common.[ch]
815           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
816           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
817
818 2002-06-28
819
820         * configure.in
821           src/Makefile.am
822           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
823           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
824
825 2002-06-27
826
827         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
828           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
829         * src/send.c
830           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
831           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
832           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
833
834 2002-06-25
835
836         * src/prefs_common.[ch]
837           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
838
839 2002-06-25
840
841         * src/summaryview.[ch]
842           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
843           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
844
845 2002-06-20
846
847         * src/folderview.c
848           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
849           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
850
851 2002-06-19
852
853         * src/messageview.[ch]:
854           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
855           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
856           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
857           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
858         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
859           ¤·¤¿¡£
860         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
861           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
862           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
863           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
864
865 2002-06-19
866
867         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
868           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
869           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
870
871 2002-06-18
872
873         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
874           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
875           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
876
877 2002-06-18
878
879         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
880           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
881         * src/imap.c:
882           imap_move_msg()
883           imap_move_msgs_with_dest()
884           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
885           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
886           imap_parse_envelope()
887           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
888           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
889           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
890           imap_parse_one_address()
891           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
892           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
893           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
894         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
895           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
896
897 2002-06-17
898
899         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
900
901 2002-06-15
902
903         * version 0.7.8
904
905 2002-06-13
906
907         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
908           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
909           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
910         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
911           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
912         * src/summaryview.c: summary_sort():
913           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
914         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
915
916 2002-06-12
917
918         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
919           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
920
921 2002-06-11
922
923         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
924         * src/inc.[ch]:
925           inc_get_uidl_table()
926           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
927           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
928           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
929           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
930           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
931           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
932
933 2002-06-09
934
935         * version 0.7.7
936
937 2002-06-07
938
939         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
940           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
941         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
942
943 2002-06-04
944
945         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
946           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
947
948 2002-06-04
949
950         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
951           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
952           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
953
954 2002-06-04
955
956         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
957           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
958           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
959         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
960
961 2002-05-31
962
963         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
964         * src/folder.[ch]:
965           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
966           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
967           src/mainwindow.c
968           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
969           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
970           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
971
972 2002-05-30
973
974         * src/account.c
975           src/news.[ch]
976           src/nntp.[ch]
977           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
978         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
979           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
980           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
981
982 2002-05-30
983
984         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
985         * faq/*/*.html: ">" ¤ò " ¤ËÊѹ¹¡£
986
987 2002-05-29
988
989         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
990           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
991
992 2002-05-29
993
994         * src/pop.[ch]
995           src/inc.c
996           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
997         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
998
999 2002-05-28
1000
1001         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
1002           Âбþ¡£
1003         * src/imap.[ch]
1004           src/ssl.h
1005           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1006         * src/send.c
1007           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
1008
1009 2002-05-28
1010
1011         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
1012         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
1013
1014 2002-05-27
1015
1016         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1017           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1018         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
1019
1020 2002-05-23
1021
1022         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
1023           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1024           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
1025           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1026           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
1027           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1028
1029 2002-05-22
1030
1031         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
1032           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
1033           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
1034
1035 2002-05-22
1036
1037         * src/compose.c:
1038           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
1039           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1040           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
1041           ¤ò½¤Àµ¡£
1042         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
1043           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
1044
1045 2002-05-21
1046
1047         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1048           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
1049           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
1050           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1051           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
1052           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
1053           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
1054           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1055
1056 2002-05-20
1057
1058         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
1059           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
1060           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
1061
1062 2002-05-19
1063
1064         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1065           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
1066           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1067         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
1068         * src/summary_search.c
1069           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
1070           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1071
1072 2002-05-17
1073
1074         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1075         * src/summaryview.[ch]:
1076           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
1077
1078 2002-05-17
1079
1080         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
1081           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
1082           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
1083           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
1084           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
1085         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
1086           ¹¹¿·¡£
1087
1088 2002-05-16
1089
1090         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
1091           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
1092         * src/procmime.c:
1093           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
1094           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
1095           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
1096           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
1097         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
1098           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1099           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
1100           ¤ËÄɲ乤롣
1101           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
1102
1103 2002-05-16
1104
1105         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1106           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
1107           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
1108           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
1109           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
1110           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1111           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
1112           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
1113           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
1114
1115 2002-05-15
1116
1117         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1118           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1119
1120 2002-05-14
1121
1122         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
1123         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
1124           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
1125           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
1126         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
1127           ºï½ü¡£
1128
1129 2002-05-13
1130
1131         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
1132           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1133
1134 2002-05-12
1135
1136         * version 0.7.6
1137
1138 2002-05-12
1139
1140         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1141           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
1142         * faq/de/*
1143           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
1144         * faq/en/*
1145           faq/es/*
1146           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
1147         * src/manual.[ch]
1148           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
1149
1150 2002-05-11
1151
1152         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
1153           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1154
1155 2002-05-11
1156
1157         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
1158           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1159         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
1160           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
1161           ¤Çɽ¼¨¡£
1162         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1163           À¸À®¡£
1164
1165 2002-05-11
1166
1167         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1168         * src/inc.c
1169           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
1170           »ÈÍÑ¡£
1171           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1172           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1173
1174 2002-05-10
1175
1176         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
1177           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1178
1179 2002-05-10
1180
1181         * src/folderview.c
1182           src/prefs_common.[ch]
1183           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
1184           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1185
1186 2002-05-09
1187
1188         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1189           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1190         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
1191           ¤òÄɲá£
1192         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1193           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
1194           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
1195
1196 2002-05-08
1197
1198         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
1199           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
1200           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
1201         * src/utils.[ch]:
1202           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
1203           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
1204
1205 2002-05-08
1206
1207         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
1208           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1209           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
1210           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
1211
1212 2002-05-07
1213
1214         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
1215           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
1216         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
1217           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
1218
1219 2002-05-02
1220
1221         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
1222           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
1223           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1224         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
1225           ¤·¤¿¡£
1226         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1227         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
1228           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1229           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
1230
1231 2002-04-25
1232
1233         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
1234           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
1235         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
1236           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1237
1238 2002-04-23
1239
1240         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
1241           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1242         * src/folderview.c: folderview_select()
1243           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
1244           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
1245
1246 2002-04-21
1247
1248         * version 0.7.5
1249
1250 2002-04-21
1251
1252         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1253
1254 2002-04-21
1255
1256         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
1257           ½¤Àµ¡£
1258         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
1259           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1260         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
1261           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1262         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
1263           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
1264
1265 2002-04-21
1266
1267         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1268           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
1269           mh_add_msg()
1270           mh_do_move()
1271           mh_do_move_msgs_with_dest()
1272           mh_copy_msg()
1273           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1274         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
1275           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
1276         * src/imap.c:
1277           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
1278           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1279           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1280           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1281           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
1282           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
1283
1284 2002-04-20
1285
1286         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1287         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
1288           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1289
1290 2002-04-17
1291
1292         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
1293
1294 2002-04-17
1295
1296         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1297           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1298           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1299           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1300         * src/folderview.c:
1301           folderview_rename_folder_cb()
1302           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
1303           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
1304           ¤ÈÅý¹ç¡£
1305
1306 2002-04-15
1307
1308         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
1309           ÊÖ¤¹¡£
1310         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
1311           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
1312
1313 2002-04-15
1314
1315         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
1316           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1317         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1318           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1319           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1320         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
1321
1322 2002-04-15
1323
1324         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
1325           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
1326         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1327           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
1328         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1329         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1330           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
1331           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
1332         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1333
1334 2002-04-14
1335
1336         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
1337           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1338
1339 2002-04-12
1340
1341         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
1342         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1343           ¤·¤¿¡£
1344           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
1345           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1346
1347 2002-04-11
1348
1349         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
1350           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1351         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
1352           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1353           imap_get_uncached_messages()
1354           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1355
1356 2002-04-11
1357
1358         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
1359           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
1360
1361 2002-04-09
1362
1363         * src/prefs_account.c
1364           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1365
1366 2002-04-09
1367
1368         * src/smtp.[ch]
1369           src/send.c
1370           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
1371           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
1372           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
1373           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
1374           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1375           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1376           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
1377           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
1378           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1379         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1380         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1381
1382 2002-04-08
1383
1384         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
1385           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1386
1387 2002-04-06
1388
1389         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
1390           ¤·¤¿¡£
1391         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
1392           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
1393
1394 2002-04-05
1395
1396         * src/filter.c
1397           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
1398           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
1399           src/prefs_account.c
1400           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
1401           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1402
1403 2002-04-05
1404
1405         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1406           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1407           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
1408           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
1409           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
1410           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
1411           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1412           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
1413           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
1414         * src/export.c
1415           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
1416           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1417
1418 2002-04-03
1419
1420         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
1421           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1422           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
1423           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
1424           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1425         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
1426
1427 2002-04-02
1428
1429         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1430         * src/compose.c:
1431           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
1432           compose_queue()
1433           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1434         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
1435           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
1436         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
1437         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
1438         * src/procmsg.[ch]:
1439           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
1440           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
1441           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1442           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1443           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1444         * src/summaryview.c:
1445           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
1446           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
1447           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1448
1449 2002-04-01
1450
1451         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
1452           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1453
1454 2002-04-01
1455
1456         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
1457           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1458           ½¤Àµ¡£
1459         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
1460         * ac/README: Äɲá£
1461         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
1462           ac/missing/gettext.m4
1463           ac/missing/gpgme.m4
1464           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
1465
1466 2002-03-29
1467
1468         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
1469           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
1470         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
1471           ¥Þ¡¼¥¯¡£
1472         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
1473           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1474
1475 2002-03-28
1476
1477         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1478         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
1479           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1480         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1481           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1482
1483 2002-03-27
1484
1485         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1486           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
1487           compose_send()
1488           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1489         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
1490
1491 2002-03-26
1492
1493         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
1494           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1495
1496 2002-03-26
1497
1498         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
1499           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1500         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
1501           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1502           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1503
1504 2002-03-25
1505
1506         * src/folderview.c:
1507           folderview_rename_folder_cb()
1508           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
1509           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1510         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
1511
1512 2002-03-23
1513
1514         * src/compose.c
1515           src/mainwindow.c
1516           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
1517           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
1518
1519 2002-03-23
1520
1521         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
1522           ¤·¤¿¡£
1523         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1524           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
1525           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1526           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
1527           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
1528           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1529         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
1530           ¤·¤¿¡£
1531
1532 2002-03-23
1533
1534         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
1535           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
1536         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
1537           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
1538         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
1539           ¤Çɽ¼¨¡£
1540
1541 2002-03-23
1542
1543         * src/foldersel.c
1544           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
1545         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
1546           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
1547           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
1548
1549 2002-03-22
1550
1551         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1552         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
1553           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1554           src/imap.[ch]:
1555           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
1556           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
1557           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
1558           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1559           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
1560           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1561           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1562           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
1563           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1564
1565 2002-03-20
1566
1567         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
1568           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1569         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
1570           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
1571
1572 2002-03-20
1573
1574         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1575           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1576         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
1577           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1578           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
1579           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
1580
1581 2002-03-20
1582
1583         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
1584           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1585           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
1586           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
1587
1588 2002-03-19
1589
1590         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
1591
1592 2002-03-19
1593
1594         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
1595           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
1596         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
1597           À¸À®¡£
1598         * src/foldersel.c
1599           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
1600         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1601         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
1602         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
1603           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1604
1605 2002-03-18
1606
1607         * src/folderview.c
1608           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1609           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
1610           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1611           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
1612           imap_cmd_rename()
1613           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
1614           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
1615
1616 2002-03-17
1617
1618         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
1619           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
1620           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
1621           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1622           imap_modified_utf7_to_locale()
1623           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
1624           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1625           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
1626           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
1627
1628 2002-03-14
1629
1630         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
1631           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1632           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
1633           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
1634
1635 2002-03-13
1636
1637         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
1638           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
1639         * src/account.c
1640           src/addrbook.c
1641           src/addrindex.c
1642           src/compose.c
1643           src/imap.c
1644           src/inc.c
1645           src/jpilot.c
1646           src/ldif.c
1647           src/mbox.c
1648           src/mimeview.c
1649           src/news.c
1650           src/prefs.c
1651           src/prefs_common.c
1652           src/prefs_customheader.c
1653           src/prefs_display_header.c
1654           src/prefs_filter.c
1655           src/procheader.c
1656           src/procmime.c
1657           src/procmsg.c
1658           src/recv.c
1659           src/rfc2015.c
1660           src/send.c
1661           src/sourcewindow.c
1662           src/summaryview.c
1663           src/template.c
1664           src/textview.c
1665           src/unmime.c
1666           src/utils.c
1667           src/vcard.c
1668           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
1669
1670 2002-03-09
1671
1672         * version 0.7.4
1673
1674 2002-03-09
1675
1676         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
1677         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
1678           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1679         * faq/Makefile.am
1680           faq/en/Makefile.am
1681           faq/en/sylpheed-faq*.html
1682           faq/es/Makefile.am
1683           faq/es/sylpheed-faq*.html
1684           faq/fr/Makefile.am
1685           faq/fr/sylpheed-faq*.html
1686           configure.in
1687           Makefile.am
1688           src/Makefile.am
1689           src/defs.h
1690           src/mainwindow.c
1691           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
1692
1693 2002-03-07
1694
1695         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
1696         * libkcc/jis.c
1697           src/addrcache.c
1698           src/addritem.c
1699           src/ldif.c
1700           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
1701           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
1702         * src/folder.c
1703           src/folderview.c
1704           src/inc.c
1705           src/logwindow.c
1706           src/mainwindow.c
1707           src/mimeview.c
1708           src/prefs.c
1709           src/prefs_common.c
1710           src/procheader.c
1711           src/send.c
1712           src/session.c
1713           src/sigstatus.c
1714           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
1715           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
1716           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
1717         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
1718
1719 2002-03-06
1720
1721         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
1722           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1723           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
1724         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1725         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
1726           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1727
1728 2002-03-05
1729
1730         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
1731           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1732           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
1733           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
1734
1735 2002-03-03
1736
1737         * version 0.7.3
1738
1739 2002-03-03
1740
1741         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
1742           ¤Ë¤·¤¿¡£
1743         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1744           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1745         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1746           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1747         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
1748
1749 2002-03-02
1750
1751         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
1752           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1753           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
1754           ¤Ë¤·¤¿¡£
1755           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1756         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1757
1758 2002-03-01
1759
1760         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
1761           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1762         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
1763           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1764         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
1765           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
1766           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
1767           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
1768
1769 2002-02-28
1770
1771         * src/mainwindow.c
1772           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
1773           Äɲá£
1774         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1775           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1776         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1777           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
1778           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1779         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1780           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1781
1782 2002-02-27
1783
1784         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
1785           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
1786         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
1787           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1788         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
1789           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
1790
1791 2002-02-26
1792
1793         * src/inc.[ch]
1794           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1795           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
1796           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1797
1798 2002-02-26
1799
1800         * src/filesel.c
1801           src/foldersel.c
1802           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1803         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
1804           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1805
1806 2002-02-25
1807
1808         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1809           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
1810
1811 2002-02-24
1812
1813         * src/messageview.c
1814           src/mimeview.[ch]
1815           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
1816           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
1817         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
1818
1819 2002-02-23
1820
1821         * src/prefs_filter.c:
1822           prefs_filter_rename_path()
1823           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1824           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1825
1826 2002-02-23
1827
1828         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
1829           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1830         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
1831           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1832         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
1833           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1834         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1835         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
1836           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1837
1838 2002-02-22
1839
1840         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
1841           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1842           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1843           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1844         * src/account.c;
1845           src/addressbook.c
1846           src/compose.c
1847           src/export.c
1848           src/filesel.c
1849           src/foldersel.c
1850           src/grouplistdialog.c
1851           src/import.c
1852           src/inputdialog.c
1853           src/mainwindow.c
1854           src/message_search.c
1855           src/passphrase.c
1856           src/prefs_account.c
1857           src/prefs_common.c
1858           src/prefs_customheader.c
1859           src/prefs_display_header.c
1860           src/prefs_filter.c
1861           src/prefs_template.c
1862           src/summary_search.c
1863           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
1864           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1865
1866 2002-02-21
1867
1868         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1869         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
1870           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1871         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
1872           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1873
1874 2002-02-21
1875
1876         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1877           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
1878           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
1879           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1880         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
1881         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
1882
1883 2002-02-20
1884
1885         * src/messageview.c
1886           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1887           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1888         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
1889           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
1890         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
1891           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
1892
1893 2002-02-19
1894
1895         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
1896           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1897           ¤Ë¤·¤¿¡£
1898         * src/prefs_account.c:
1899           prefs_account_open()
1900           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
1901           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1902         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
1903           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
1904           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1905
1906 2002-02-19
1907
1908         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
1909           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
1910         * src/folderview.c
1911           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1912         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
1913           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
1914           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1915         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
1916           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
1917
1918 2002-02-18
1919
1920         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
1921           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1922         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
1923         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
1924           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
1925
1926 2002-02-18
1927
1928         * src/folderview.[ch]:
1929           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
1930           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
1931           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
1932           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
1933           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
1934           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1935         * src/inc.c:
1936           inc_account_mail()
1937           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1938
1939 2002-02-18
1940
1941         * src/folderview.c:
1942           folderview_rename_folder_cb()
1943           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
1944           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1945         * src/prefs_filter.[ch]:
1946           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
1947           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
1948           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
1949           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1950         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
1951
1952 2002-02-17
1953
1954         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
1955           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
1956           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
1957           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
1958           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
1959         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
1960           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
1961         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
1962
1963 2002-02-16
1964
1965         * version 0.7.2
1966
1967 2002-02-16
1968
1969         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
1970           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1971
1972 2002-02-15
1973
1974         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
1975           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1976         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
1977           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1978         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
1979           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1980         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1981           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
1982           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
1983           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
1984           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
1985           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1986         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
1987           ¹¹¿·¡£
1988         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
1989         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
1990           ¤ò½¤Àµ¡£
1991
1992 2002-02-15
1993
1994         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
1995           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
1996         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
1997           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
1998           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
1999           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2000
2001 2002-02-14
2002
2003         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
2004           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
2005           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
2006         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2007           main_window_menu_callback_block()
2008           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
2009           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
2010           ¥»¥Ã¥È¡£
2011           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2012         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
2013         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
2014           ¤òºï½ü¡£
2015
2016 2002-02-13
2017
2018         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2019           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2020         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
2021           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2022           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2023         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
2024           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2025         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
2026         * src/socket.[ch]
2027           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2028
2029 2002-02-12
2030
2031         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2032           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
2033           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
2034
2035 2002-02-11
2036
2037         * version 0.7.1
2038
2039 2002-02-11
2040
2041         * src/compose.[ch]
2042           src/gtkutils.[ch]
2043           src/prefs_template.c
2044           src/quote_fmt.h
2045           src/quote_fmt_parse.y
2046           src/summaryview.c
2047           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
2048           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2049           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2050           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2051           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
2052         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2053         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
2054           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
2055         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
2056           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
2057
2058 2002-02-07
2059
2060         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2061           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2062         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
2063           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2064         * src/addressbook.c
2065           src/compose.c
2066           src/editaddress.c
2067           src/editgroup.c
2068           src/folderview.c
2069           src/importldif.c
2070           src/mainwindow.c
2071           src/md5.c
2072           src/mimeview.c
2073           src/prefs_common.c
2074           src/prefs_customheader.c
2075           src/prefs_filter.c
2076           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
2077           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
2078
2079 2002-02-06
2080
2081         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
2082           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2083         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2084         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
2085           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
2086         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
2087           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2088           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2089         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
2090           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
2091           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2092         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
2093
2094 2002-02-05
2095
2096         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
2097           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2098         * src/foldersel.c
2099           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2100         * src/folderview.c:
2101           folderview_drag_motion_cb()
2102           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
2103           ¤Ë¤·¤¿¡£
2104         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
2105           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2106         * src/imap.c
2107           imap_copy_msg()
2108           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
2109           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2110           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2111           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2112
2113 2002-02-04
2114
2115         * src/mainwindow.c
2116           src/messageview.[ch]
2117           src/summaryview.[ch]
2118           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
2119           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2120         * src/mainwindow.c
2121           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
2122           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
2123         * src/mainwindow.c
2124           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
2125           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
2126           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2127         * src/mh.c
2128           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
2129           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
2130           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2131         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
2132           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
2133           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
2134           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2135           ¤·¤¿¡£
2136         * src/mainwindow.c
2137           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
2138
2139 2002-02-03
2140
2141         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
2142           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
2143           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
2144           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
2145           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
2146           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
2147         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
2148         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
2149
2150 2002-02-01
2151
2152         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
2153         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
2154           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
2155
2156 2002-01-31
2157
2158         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
2159         * src/compose.[ch]
2160           src/mainwindow.c
2161           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2162         * src/summaryview.c:
2163           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2164           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
2165         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
2166           ½¤Àµ¡£
2167         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
2168         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2169           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
2170           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2171         * src/mainwindow.c
2172           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
2173           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
2174
2175 2002-01-30
2176
2177         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
2178           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
2179           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
2180           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
2181         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
2182           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2183         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2184           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2185         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
2186           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
2187
2188 2002-01-29
2189
2190         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
2191           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
2192         * src/mimeview.[ch]
2193           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
2194           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2195         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2196         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
2197           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
2198
2199 2002-01-28
2200
2201         * src/mainwindow.c
2202           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
2203           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
2204         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2205         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
2206           ¸ò´¹¡£
2207         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2208           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
2209         * src/imageview.[ch]
2210           src/messageview.c
2211           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
2212           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2213           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2214         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
2215           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2216
2217 2002-01-28
2218
2219         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2220         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
2221           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
2222           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
2223
2224 2002-01-25
2225
2226         * src/procmime.c:
2227           procmime_get_mime_type()
2228           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2229           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2230         * src/gtkstext.c:
2231           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2232           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
2233           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2234           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
2235
2236 2002-01-23
2237
2238         * src/compose.c
2239           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
2240           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2241         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
2242           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
2243
2244 2002-01-22
2245
2246         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
2247           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2248         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2249           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
2250           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2251         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
2252           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
2253         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
2254           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2255           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2256
2257 2002-01-21
2258
2259         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
2260         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
2261           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2262         * src/folderview.c
2263           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
2264         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
2265
2266 2002-01-20
2267
2268         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
2269           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2270         * src/mainwindow.c
2271           src/prefs_filter.[ch]
2272           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
2273           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2274         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
2275           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
2276
2277 2002-01-18
2278
2279         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
2280
2281 2002-01-16
2282
2283         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2284           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2285         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
2286           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2287           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2288         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
2289           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
2290           ¤µ¤ó thanks)¡£
2291
2292 2002-01-15
2293
2294         * src/foldersel.c:
2295           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
2296           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
2297         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
2298         * src/imap.c
2299           src/inc.c
2300           src/news.c
2301           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
2302           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2303
2304 2002-01-14
2305
2306         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
2307         * src/folder.[ch]
2308           src/mh.[ch]
2309           src/imap.[ch]
2310           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2311
2312 2002-01-11
2313
2314         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
2315           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
2316           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2317         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
2318           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
2319         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
2320           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2321
2322 2002-01-10
2323
2324         * INSTALL
2325           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
2326         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
2327
2328 2002-01-09
2329
2330         * README
2331           README.jp
2332           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
2333         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
2334
2335 2002-01-08
2336
2337         * INSTALL
2338           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
2339
2340 2002-01-07
2341
2342         * version 0.7.0
2343
2344 2002-01-07
2345
2346         * src/headerwindow.c
2347           src/logwindow.c
2348           src/messageview.c
2349           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
2350           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2351
2352 2002-01-04
2353
2354         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
2355           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2356
2357 2002-01-02
2358
2359         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
2360           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
2361
2362 2001-12-31
2363
2364         * src/folderview.c
2365           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2366         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2367         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2368         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2369           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
2370           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
2371
2372 2001-12-30
2373
2374         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
2375           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
2376           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
2377
2378 2001-12-25
2379
2380         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
2381         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
2382         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
2383           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
2384           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2385         * src/compose.c
2386           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
2387           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2388
2389 2001-12-24
2390
2391         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2392           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
2393         * src/compose.c
2394           src/gtkutils.[ch]
2395           src/textview.[ch]
2396           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2397         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
2398
2399 2001-12-23
2400
2401         * acconfig.h
2402           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2403         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
2404
2405 2001-12-22
2406
2407         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
2408
2409 2001-12-21
2410
2411         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
2412         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
2413           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2414         * src/filter.[ch]
2415           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2416         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
2417           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2418           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2419           undo_undo()
2420           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
2421           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2422         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
2423
2424 2001-12-20
2425
2426         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
2427         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
2428           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
2429         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
2430           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2431         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
2432           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
2433           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
2434           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2435         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
2436           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2437
2438 2001-12-19
2439
2440         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
2441           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2442         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2443         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
2444         * src/importldif.c
2445           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
2446         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2447           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2448           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
2449         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2450         * INSTALL
2451           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
2452         * src/vcard.c:
2453           vcard_read_file()
2454           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2455           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
2456         * src/addrindex.c
2457           src/jpilot.[ch]
2458           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
2459           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
2460           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2461         * src/addressbook.c
2462           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
2463           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
2464
2465 2001-12-18
2466
2467         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
2468           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
2469           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2470         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
2471           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2472
2473 2001-12-18
2474
2475         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
2476         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
2477           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2478           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
2479         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
2480         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
2481
2482 2001-12-16
2483
2484         * src/compose.c: compose_template_apply()
2485           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
2486           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2487           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2488
2489 2001-12-16
2490
2491         * version 0.6.6
2492
2493 2001-12-15
2494
2495         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2496         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
2497         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
2498           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2499
2500 2001-12-14
2501
2502         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
2503           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
2504
2505 2001-12-14
2506
2507         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
2508           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
2509         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
2510           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
2511           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
2512         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
2513           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2514
2515 2001-12-14
2516
2517         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2518         * src/imap.[ch]:
2519           imap_msg_set_perm_flags()
2520           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
2521           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
2522         * src/compose.c
2523           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
2524           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2525
2526 2001-12-11
2527
2528         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
2529           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
2530           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2531         * src/compose.c
2532           src/mainwindow.c
2533           src/messageview.c
2534           src/mimeview.c
2535           src/summaryview.c
2536           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
2537           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
2538
2539 2001-12-09
2540
2541         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
2542           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2543           ½¤Àµ¡£
2544         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
2545           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2546         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
2547         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
2548           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
2549
2550 2001-12-08
2551
2552         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
2553           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
2554           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
2555         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
2556           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2557
2558 2001-12-06
2559
2560         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
2561           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
2562
2563 2001-12-04
2564
2565         * src/folder.c:
2566           folder_count_total_msgs()
2567           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
2568           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2569
2570 2001-12-03
2571
2572         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2573         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2574           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
2575         * src/prefs_common.c
2576           src/quote_fmt_lex.l
2577           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
2578           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
2579         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
2580
2581 2001-11-29
2582
2583         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
2584
2585 2001-11-28
2586
2587         * src/src/compose.c
2588           src/prefs_template.c
2589           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
2590
2591 2001-11-27
2592
2593         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
2594           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
2595         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
2596           ¤ËÄɲá£
2597         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2598           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2599
2600 2001-11-26
2601
2602         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2603           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
2604           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
2605           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2606         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
2607           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2608
2609 2001-11-25
2610
2611         * src/folder.[ch]
2612           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
2613           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2614           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
2615
2616 2001-11-23
2617
2618         * src/compose.c
2619           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2620           gtkut_text_str_compare_n()
2621           gtkut_text_str_compare()
2622           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
2623           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
2624         * src/prefs_template.c
2625           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
2626
2627 2001-11-22
2628
2629         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
2630           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
2631           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
2632
2633 2001-11-20
2634
2635         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
2636           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
2637
2638 2001-11-20
2639
2640         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2641           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2642         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
2643
2644 2001-11-19
2645
2646         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
2647           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
2648           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
2649         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
2650           ¤Ø¤ÎÂн衣
2651
2652 2001-11-18
2653
2654         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2655           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
2656
2657 2001-11-17
2658
2659         * src/imap.c: imap_session_get()
2660           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
2661           ¤ò½¤Àµ¡£
2662         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
2663           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2664
2665 2001-11-16
2666
2667         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
2668           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2669           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
2670         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
2671           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2672           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2673
2674 2001-11-15
2675
2676         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
2677           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2678           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
2679         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2680
2681 2001-11-15
2682
2683         * src/folderview.c
2684           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2685           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
2686         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
2687           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2688
2689 2001-11-14
2690
2691         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2692         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
2693           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2694
2695 2001-11-13
2696
2697         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2698           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2699
2700 2001-11-13
2701
2702         * src/grouplistdialog.c
2703           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
2704           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
2705
2706 2001-11-12
2707
2708         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
2709           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2710         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
2711           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2712           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
2713           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2714
2715 2001-11-12
2716
2717         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
2718           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
2719         * src/codeconv.[ch]
2720           src/mainwindow.c
2721           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
2722           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
2723
2724 2001-11-08
2725
2726         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
2727         * src/session.h
2728           src/defs.h
2729           src/imap.[ch]
2730           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
2731           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
2732           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2733
2734 2001-11-07
2735
2736         * version 0.6.5
2737
2738 2001-11-07
2739
2740         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
2741         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
2742         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
2743
2744 2001-11-06
2745
2746         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
2747           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
2748         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
2749           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2750
2751 2001-11-05
2752
2753         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
2754         * src/summaryview.c: summary_set_header()
2755           src/address.c: address_parse_str()
2756           src/filter.c: filter_read_str()
2757           src/news.c: news_parse_xover()
2758           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
2759           src/utils.c: subject_compare():
2760           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
2761         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
2762           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
2763         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2764           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
2765         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
2766         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
2767
2768 2001-11-04
2769
2770         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2771           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
2772           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
2773           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
2774           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2775         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
2776           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
2777           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
2778         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
2779           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2780         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
2781         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
2782           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2783         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2784           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
2785
2786 2001-11-03
2787
2788         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
2789         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2790
2791 2001-11-02
2792
2793         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
2794           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2795         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
2796           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
2797         * INSTALL
2798           INSTALL.jp
2799           README
2800           README.jp
2801           TODO
2802           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
2803
2804 2001-11-02
2805
2806         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
2807         * src/textview.c: textview_key_pressed()
2808           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
2809           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2810           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2811
2812 2001-11-01
2813
2814         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2815           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2816         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
2817           ¤¹¤ë¡£
2818         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
2819           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
2820         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2821         * src/prefs_template.[ch]
2822           src/template.[ch]
2823           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
2824           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2825         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
2826           ¤ËÄɲá£
2827         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
2828         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2829         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
2830           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
2831
2832 2001-10-31
2833
2834         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
2835           °ÜÆ°¡£
2836         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2837         * src/quote_fmt_lex.h
2838           src/quote_fmt.h
2839           src/quote_fmt_lex.l
2840           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
2841         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2842         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
2843           ºï½ü¡£
2844           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
2845         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
2846           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
2847         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2848           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2849
2850 2001-10-31
2851
2852         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
2853           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
2854         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
2855           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2856
2857 2001-10-30
2858
2859         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2860           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2861           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2862           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
2863
2864 2001-10-30
2865
2866         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2867           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2868           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
2869
2870 2001-10-29
2871
2872         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
2873           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2874         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
2875           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
2876
2877 2001-10-28
2878
2879         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2880           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
2881         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
2882         * src/procmime.c:                                                      
2883           procmime_get_mime_type_table()                                       
2884           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
2885           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
2886           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2887
2888 2001-10-27
2889
2890         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2891           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
2892           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
2893         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
2894
2895 2001-10-26
2896
2897         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
2898           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
2899         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2900           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2901         * prefs_account.c
2902           prefs_common.c
2903           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
2904         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
2905           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2906
2907 2001-10-21
2908
2909         * version 0.6.4
2910
2911 2001-10-21
2912
2913         * src/prefs_summary_column.[ch]:
2914           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2915         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2916         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
2917           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
2918
2919 2001-10-21
2920
2921         * src/mainwindow.c
2922           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2923         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
2924           ¤Î UI ¡£
2925         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
2926           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
2927         * src/summaryview.[ch]:
2928           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
2929           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
2930           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
2931
2932 2001-10-19
2933
2934         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2935         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
2936           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2937         * src/addrcache.[ch]
2938           src/addressbook.c
2939           src/addrindex.[ch]
2940           src/jpilot.[ch]
2941           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
2942           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2943         * src/ldif.[ch]
2944           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
2945
2946 2001-10-18
2947
2948         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
2949         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
2950         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
2951           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
2952           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
2953         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
2954
2955 2001-10-17
2956
2957         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
2958
2959 2001-10-16
2960
2961         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
2962           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2963
2964 2001-10-16
2965
2966         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
2967           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2968         * src/summaryview.c:
2969           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
2970           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2971           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2972           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2973           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
2974           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2975
2976 2001-10-14
2977
2978         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2979           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
2980         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
2981           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
2982           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
2983           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
2984
2985 2001-10-12
2986
2987         * src/prefs_common.c
2988           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
2989
2990 2001-10-12
2991
2992         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
2993           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2994         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
2995           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
2996           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2997         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
2998           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
2999
3000 2001-10-11
3001
3002         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
3003           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
3004           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3005           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
3006           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3007         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
3008           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
3009           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3010
3011 2001-10-10
3012
3013         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
3014         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3015           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3016           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
3017         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
3018           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3019
3020 2001-10-09
3021
3022         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
3023         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
3024           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3025         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3026           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
3027           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
3028
3029 2001-10-08
3030
3031         * version 0.6.3
3032
3033 2001-10-08
3034
3035         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3036           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
3037           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
3038         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3039         * src/utils.c: is_next_mbs()
3040           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
3041           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
3042         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
3043         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
3044           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3045
3046 2001-10-07
3047
3048         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
3049         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
3050           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
3051           ¤µ¤ó thanks)¡£
3052         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
3053           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3054           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
3055           thanks)¡£
3056         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
3057           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3058
3059 2001-10-05
3060
3061         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
3062           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
3063           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3064
3065 2001-10-03
3066
3067         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
3068
3069 2001-10-02
3070
3071         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
3072           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
3073           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
3074           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
3075           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3076
3077 2001-10-01
3078
3079         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
3080           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
3081
3082 2001-09-30
3083
3084         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
3085         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
3086         * src/addrbook.c
3087           src/addrcache.c
3088           src/addressadd.c
3089           src/addressbook.c
3090           src/addrindex.c
3091           src/addritem.c
3092           src/editaddress.c
3093           src/editbook.c
3094           src/editgroup.c
3095           src/editjpilot.c
3096           src/editldap.c
3097           src/editldap_basedn.c
3098           src/editvcard.c
3099           src/jpilot.c
3100           src/mgutils.c
3101           src/syldap.c
3102           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
3103         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
3104           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
3105           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
3106           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
3107           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3108         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
3109           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
3110         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
3111           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
3112           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3113
3114 2001-09-30
3115
3116         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
3117           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
3118           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
3119           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
3120
3121 2001-09-27
3122
3123         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
3124           ¤òÊݸ¡£
3125
3126 2001-09-26
3127
3128         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
3129
3130 2001-09-25
3131
3132         * src/folder.c
3133           src/folder.h
3134           src/mainwindow.c
3135           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
3136           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3137
3138 2001-09-23
3139
3140         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
3141         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
3142           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
3143         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
3144           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
3145           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3146         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
3147
3148 2001-09-21
3149
3150         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
3151           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3152         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3153           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3154
3155 2001-09-20
3156
3157         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
3158           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3159         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
3160         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
3161           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3162
3163 2001-09-20
3164
3165         * src/procmime.[ch]:
3166           procmime_find_string()
3167           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
3168           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
3169           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
3170           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
3171           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
3172           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
3173           ÊÖ¤¹¡£
3174
3175 2001-09-19
3176
3177         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3178           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3179         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
3180         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
3181           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3182
3183 2001-09-17
3184
3185         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
3186           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
3187
3188 2001-09-17
3189
3190         * version 0.6.2
3191
3192 2001-09-16
3193
3194         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
3195           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3196
3197 2001-09-12
3198
3199         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
3200         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
3201         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
3202           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
3203
3204 2001-09-11
3205
3206         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3207           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3208           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3209           ¤·¤¿¡£
3210         * src/mainwindow.c
3211           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3212           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
3213
3214 2001-09-10
3215
3216         * src/vcard.c
3217           src/mgutils.c
3218           src/syldap.c
3219           src/editldap.c
3220           src/editldap_basedn.c
3221           src/jpilot.c
3222           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3223         * configure.in
3224           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3225           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3226         * src/mainwindow.c
3227           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
3228           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3229           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3230
3231 2001-09-09
3232
3233         * src/pixmaps/dir-close.xpm
3234           src/pixmaps/dir-open.xpm
3235           src/pixmaps/new.xpm
3236           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3237         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
3238           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
3239         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3240
3241 2001-09-08
3242
3243         * src/prefs.[ch]
3244           src/prefs_common.[ch]
3245           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
3246           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3247         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
3248           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3249
3250 2001-09-06
3251
3252         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
3253
3254 2001-09-05
3255
3256         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
3257           ¤ò½¤Àµ¡£
3258           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3259
3260 2001-09-04
3261
3262         * src/pixmaps/dir-close.xpm
3263           src/pixmaps/dir-open.xpm
3264           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3265         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3266         * src/pixmaps/address.xpm
3267           src/pixmaps/book.xpm
3268           src/pixmaps/category.xpm
3269           src/pixmaps/interface.xpm
3270           src/pixmaps/jpilot.xpm
3271           src/pixmaps/ldap.xpm
3272           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
3273         * src/addrbook.[ch]
3274           src/addrcache.[ch]
3275           src/addressadd.[ch]
3276           src/addressitem.[ch]
3277           src/addrindex.[ch]
3278           src/addritem.[ch]
3279           src/editaddress.[ch]
3280           src/editbook.[ch]
3281           src/editgroup.[ch]
3282           src/editjpilot.[ch]
3283           src/editldap.[ch]
3284           src/editldap_basedn.[ch]
3285           src/editvcard.[ch]
3286           src/jpilot.[ch]
3287           src/mgutils.[ch]
3288           src/syldap.[ch]
3289           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3290           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3291
3292 2001-09-04
3293
3294         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
3295
3296 2001-09-03
3297
3298         * src/mainwindow.c
3299           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
3300         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
3301           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3302
3303 2001-09-03
3304
3305         * version 0.6.1
3306
3307 2001-09-03
3308
3309         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
3310           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3311
3312 2001-09-02
3313
3314         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
3315           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
3316           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3317         * src/account.c
3318           src/prefs_common.c
3319           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3320           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3321         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
3322           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3323
3324 2001-09-01
3325
3326         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
3327           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
3328         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
3329           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3330           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
3331         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
3332           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3333         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
3334         * acconfig.h
3335           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
3336           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
3337         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
3338           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
3339         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
3340         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
3341
3342 2001-08-31
3343
3344         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
3345           typo ¤ò½¤Àµ¡£
3346         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3347           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
3348           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3349         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
3350           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3351         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
3352           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3353         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
3354           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3355
3356 2001-08-30
3357
3358         * version 0.6.0
3359
3360 2001-08-30
3361
3362         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
3363           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
3364           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
3365         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3366         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
3367         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
3368         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3369
3370 2001-08-30
3371
3372         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
3373           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3374         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
3375           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3376
3377 2001-08-29
3378
3379         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
3380         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
3381           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3382         * src/summaryview.c
3383           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3384           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
3385           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
3386           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
3387           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3388         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3389
3390 2001-08-28
3391
3392         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
3393           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3394         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
3395           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
3396           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
3397           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
3398           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
3399
3400 2001-08-27
3401
3402         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
3403           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
3404         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
3405           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
3406         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
3407         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3408         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
3409         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
3410           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
3411         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
3412         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
3413           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3414
3415 2001-08-27
3416
3417         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
3418           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3419
3420 2001-08-26
3421
3422         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
3423         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
3424         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
3425           ssl_getline() ¤òÄɲá£
3426           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3427         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
3428           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3429         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
3430         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
3431           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
3432           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
3433         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
3434         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3435           ¤·¤¿¡£
3436
3437 2001-08-25
3438
3439         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
3440           °Ï¤Ã¤¿¡£
3441
3442 2001-08-24
3443
3444         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3445           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3446         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
3447           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
3448           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
3449           ½ÐÎÏ¡£
3450           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
3451         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
3452         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
3453           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
3454           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
3455           ºï½ü¡£
3456         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
3457           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3458         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
3459           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3460
3461 2001-08-23
3462
3463         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
3464           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
3465           main_window_set_toolbar_sensitive():
3466           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
3467
3468 2001-08-23
3469
3470         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
3471           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
3472           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3473         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3474
3475 2001-08-22
3476
3477         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
3478           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
3479           ¤·¤¿¡£
3480
3481 2001-08-21
3482
3483         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
3484           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
3485           ¤Ë¤·¤¿¡£
3486
3487 2001-08-21
3488
3489         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
3490           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
3491           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
3492           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
3493
3494 2001-08-20
3495
3496         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
3497           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
3498           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
3499           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3500         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
3501           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3502
3503 2001-08-19
3504
3505         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
3506           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
3507         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
3508           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
3509         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
3510           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
3511           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3512           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3513         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
3514           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
3515         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3516           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3517
3518 2001-08-18
3519
3520         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
3521           ÍÞÀ©¡£
3522         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
3523           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
3524         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
3525           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
3526           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
3527           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3528           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
3529           ´Ø¿ô¡£
3530         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
3531           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3532         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3533           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
3534           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
3535           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3536           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
3537         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
3538           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3539           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3540           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
3541         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
3542         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
3543
3544 2001-08-14
3545
3546         * version 0.5.3
3547
3548 2001-08-14
3549
3550         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
3551           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3552         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
3553           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3554         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
3555
3556 2001-08-14
3557
3558         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
3559           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
3560         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
3561           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
3562           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3563         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3564           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
3565           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
3566           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
3567           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
3568           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3569         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
3570           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
3571           ¤Çɽ¼¨¡£
3572         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
3573           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
3574
3575 2001-08-13
3576
3577         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3578         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3579           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
3580           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
3581           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3582         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
3583           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
3584           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
3585         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
3586           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
3587           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
3588           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3589
3590 2001-08-12
3591
3592         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
3593           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
3594
3595 2001-08-12
3596
3597         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3598           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
3599           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3600           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
3601           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3602           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
3603           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3604           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3605           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
3606           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3607           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
3608           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
3609           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
3610         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3611           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3612           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3613
3614 2001-08-10
3615
3616         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
3617           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3618         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
3619           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3620         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3621         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3622
3623 2001-08-09
3624
3625         * src/defs.h
3626           src/headerview.c
3627           src/headerwindow.c
3628           src/textview.c
3629           src/prefs_common.c
3630           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3631           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
3632           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3633         * src/prefs_common.c
3634           src/prefs_common.h
3635           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3636           ¤òÄɲá£
3637
3638 2001-08-08
3639
3640         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
3641         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
3642         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
3643           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3644           summary_show()
3645           summary_select_next_unread()
3646           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3647           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
3648           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3649         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3650
3651 2001-08-08
3652
3653         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
3654           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
3655         * src/prefs_common.c
3656           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
3657         * src/pixmaps/new.xpm
3658           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3659
3660 2001-08-07
3661
3662         * src/address.[ch]:
3663           address_folder_new()
3664           address_group_new()
3665           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
3666           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3667         * src/pixmaps/new.xpm
3668           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3669
3670 2001-08-06
3671
3672         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3673
3674 2001-08-06
3675
3676         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
3677         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
3678         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
3679
3680 2001-08-04
3681
3682         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
3683           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3684
3685 2001-08-02
3686
3687         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3688
3689 2001-08-01
3690
3691         * version 0.5.2
3692
3693 2001-08-01
3694
3695         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
3696           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3697           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
3698           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
3699
3700 2001-07-31
3701
3702         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
3703           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£