2004-12-09 [colin] 0.9.13cvs10
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2004-12-03
2
3         * version 1.0.0beta4
4
5 2004-12-03
6
7         * src/pixmaps/regular.xpm: Ì¤»ÈÍѤΥ¢¥¤¥³¥ó¤òºï½ü¡£
8         * README
9           README.jp: ¹¹¿·¡£
10
11 2004-12-02
12
13         * src/pop.c: pop3_write_msg_to_file(): Ã±ÂΤΠCR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
14           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
15         * src/utils.[ch]: my_memmem(): my_memmem() ¤òÆȼ«¼ÂÁõ¡£
16
17 2004-12-01
18
19         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
20
21 2004-12-01
22
23         * src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
24
25 2004-12-01
26
27         * src/filter.c: C99 '//' ¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¡£
28
29 2004-11-30
30
31         * src/pixmaps/dir-close.cpm
32           src/pixmaps/dir-open.xpm
33           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
34           src/pixmaps/group.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
35
36 2004-11-29
37
38         * src/pixmaps/dir-close.cpm
39           src/pixmaps/dir-open.xpm
40           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
41           src/pixmaps/group.xpm: ¿·¤·¤¤²èÁü¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
42
43 2004-11-29
44
45         * src/pixmaps/folder.xpm: ºï½ü¡£
46
47 2004-11-26
48
49         * src/summaryview.c: 1ʸ»ú¤Î¥«¥é¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÊѹ¹¡£
50         * src/pixmaps/mail.xpm: ¿·µ¬¡£
51
52 2004-11-26
53
54         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
55           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
56
57 2004-11-26
58
59         * src/prefs_common.c: Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄɲá£
60
61 2004-11-26
62
63         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
64         * manual/ja/Makefile.am: ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È 'update-html' ¤òÄɲá£
65
66 2004-11-22
67
68         * INSTALL
69           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
70
71 2004-11-19
72
73         * src/jpilot.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅý°ì¡£
74         * src/mainwindow.c: ½ÅÊ£¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤ò½¤Àµ¡£
75
76 2004-11-18
77
78         * src/procmsg.c: write_mark_func(): sizeof(gpointer) != guint ¤È¤Ê¤ë
79           ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸í¤Ã¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
80
81 2004-11-18
82
83         * src/mainwindow.c: ±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ(trashes -> trash)¡£
84         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¥á¥Ë¥å¡¼Ê¸»úÎó
85           ¤ò¹¹¿·¡£
86
87 2004-11-18
88
89         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î
90           ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ËÊѹ¹¡£
91
92 2004-11-16
93
94         * version 1.0.0beta3
95
96 2004-11-16
97
98         * src/pixmaps/error.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡£
99
100 2004-11-16
101
102         * src/jpilot.c: JPilot ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÆüËܸìÂбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
103           (IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
104
105 2004-11-15
106
107         * src/compose.c
108           src/procmime.[ch]: ÅºÉÕ¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î 8bit Ê¸»ú¤Î³ä¹ç¤¬
109           20% ¤è¤ê¹â¤±¤ì¤Ð BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍѤ·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð
110           quoted-printable ¤ò»ÈÍÑ(Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï 7bit)¡£
111
112 2004-11-12
113
114         * src/compose.c: compose_write_attach()
115           src/procmime.c: procmime_decode_content():
116           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò BASE64 ¤Ë¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤·¡¢¥Ç¥³¡¼¥É
117           ¤·¤¿¸å¤ËÀµµ¬²½¤ò²ò½ü¤·¤Æ RFC 2045 ¤Ë½àµò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
118           (Nicolas Degory ¤µ¤ó thanks)¡£
119
120 2004-11-11
121
122         * src/pixmaps/complete.xpm
123           src/pixmaps/continue.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º
124           ¤Ë¤·¤¿¡£
125
126 2004-11-11
127
128         * src/statusbar.c: statusbar_create(): ¼«Æ°Åª¤Ë¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
129           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤ò1¤Ë»ØÄê¡£
130         * src/utils.[ch]: trim_string_before(): »ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤òĶ¤¨¤ëÀèƬ¤Î
131           Ê¸»ú¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲá£
132         * src/folderview.c
133           src/summaryview.c: trim_string_before() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òɽ¼¨
134           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
135
136 2004-11-10
137
138         * src/defs.h
139           src/prefs_common.c: mozilla-firefox ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤·¤¿¡£
140
141 2004-11-09
142
143         * src/summaryview.c: summary_key_pressed()
144           src/textview.c: textview_key_pressed(): Shift ¤Þ¤¿¤Ï Alt ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹
145           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ Shift ¤È Enter
146           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
147
148 2004-11-09
149
150         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ¿·µ¬¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
151           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
152
153 2004-11-08
154
155         * version 1.0.0beta2
156
157 2004-11-08
158
159         * src/account.c
160           src/imap.c
161           src/inc.c
162           src/pop.c
163           src/prefs_account.[ch]: RecvProtocol::A_APOP ¤òÇѻߤ·¡¢ APOP ¤Î
164           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
165           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
166
167 2004-11-07
168
169         * src/folderview.c: folderview_empty_trash_cb(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
170
171 2004-11-05
172
173         * src/summary_search.c: ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë C Ê¸»úÎó
174           ¤ò»ÈÍÑ¡£ AND/OR ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
175
176 2004-11-05
177
178         * src/folderview.[ch]
179           src/mainwindow.c: ÁªÂò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À ¤È
180           ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë
181           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
182           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î
183           ¹ØÆɤ¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
184
185 2004-11-04
186
187         * src/folderview.[ch]
188           src/mainwindow.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
189           ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¡¢¡Ö¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
190           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃۡפòÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
191           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¤ò
192           ºï½ü¡£
193
194 2004-11-04
195
196         * src/folderview.c
197           src/mainwindow.c
198           src/procmsg.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò
199           ¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
200
201 2004-11-01
202
203         * src/filter.[ch]
204           src/summaryview.c: immediate_execution ¤¬ off ¤Î¾ì¹ç¤Ï¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°
205           ¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
206
207 2004-10-29
208
209         * version 1.0.0beta1
210
211 2004-10-29
212
213         * gettext-0.14.1 ¤Ë¹¹¿·¡£
214
215 2004-10-28
216
217         * src/compose.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
218         * src/mh.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍѤΠg_print() ¤òºï½ü¡£
219
220 2004-10-27
221
222         * src/compose.c
223           src/prefs_template.c
224           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë Cc: ¤òÄɲá£
225
226 2004-10-26
227
228         * src/prefs_filter_edit.c: ´û¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÔ½¸Ãæ¤Î¾ò·ï¥á¥Ë¥å¡¼ÀÚÂؤ¨
229           ¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
230
231 2004-10-25
232
233         * src/filter.c: filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°»þ
234           FolderItem ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Î
235           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
236
237 2004-10-25
238
239         * src/mbox.c: proc_mbox(): folder_table ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
240           (·Ù¹ð¤ò½¤Àµ)¡£
241
242 2004-10-21
243
244         * src/pixmaps/stock_add_16.xpm
245           src/pixmaps/stock_remove_16.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÊÑ´¹¡£
246         * src/prefs_filter_edit.c: ÄɲÃ/ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
247         * src/stock_pixmap.[ch]: ÄɲÃ/ºï½ü¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
248
249 2004-10-21
250
251         * src/pixmaps/stock_dialog_error_48.xpm
252           src/pixmaps/stock_dialog_info_48.xpm
253           src/pixmaps/stock_dialog_question_48.xpm
254           src/pixmaps/stock_dialog_warning_48.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
255           ¤«¤é¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ´¹¡£
256         * src/alertpanel.[ch]: ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
257           alertpanel_message(): AlertType ¤òÄɲá£
258         * src/stock_pixmaps.[ch]: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
259
260 2004-10-08
261
262         * src/procmsg.c: ¾éĹ¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
263
264 2004-10-07
265
266         * version 0.9.99
267
268 2004-10-07
269
270         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue()
271           src/send_message.c: send_queue_info_free(): ÉÔÀµ¤Ê¥­¥å¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
272           ¤òÁ÷¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
273
274 2004-10-06
275
276         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÄɲá£
277         * src/prefs_filter_edit.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
278
279 2004-10-05
280
281         * src/inputdialog.c: input_dialog_open(): ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
282           ´Ö¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
283
284 2004-10-04
285
286         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
287           src/procmsg.c: procmsg_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
288           ¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
289
290 2004-10-01
291
292         * src/prefs_filter.c: ¼«Æ°ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
293         * src/prefs_filter_edit.c: prefs_filter_edit_dialog_to_rule(): ¥ë¡¼¥ë
294           Ì¾¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
295
296 2004-09-30
297
298         * src/filter.c: filter_apply_msginfo(): FilterRule::enabled == FALSE
299           ¤Î¾ì¹ç¥Õ¥£¥ë¥¿¤òŬÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
300         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÍ­¸ú¡×¥«¥é¥à¤ò¼ÂÁõ¡£
301         * src/account.c: account_selected(): ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
302
303 2004-09-30
304
305         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£¥«¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é
306           ¡Ö¤Ê¤·¡×¤òºï½ü¡£
307         * src/filter.[ch]
308           src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
309         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥Õ¥é¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¹Ô
310           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
311
312 2004-09-29
313
314         * src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
315         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÎسÔÀþ¤ò½¤Àµ¡£
316
317 2004-09-28
318
319         * src/filter.[ch]
320           src/prefs_filter_edit.c: ¥ë¡¼¥ëºîÀ®»þ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò²þÎÉ¡£
321
322 2004-09-28
323
324         * src/prefs_common.c: ¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£
325
326 2004-09-27
327
328         * src/filter.c
329           src/prefs_filter_edit.c: ¥µ¥¤¥º/·Ð²áÆü¿ô¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
330         * src/menu.[ch]: menu_get_option_menu_active_user_data(): ¿·µ¬¡£
331
332 2004-09-22
333
334         * src/prefs_filter_edit.c: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤¿¤é°ÊÁ°¤Î¹àÌܤò
335           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
336
337 2004-09-22
338
339         * src/prefs_filter.[ch]
340           src/prefs_filter_edit.c
341           src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
342
343 2004-09-17
344
345         * src/filter.c:
346           filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½¤Àµ¡£
347           strmatch_regex(): Â羮ʸ»ú̵»ë¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ¡£
348         * src/summaryview.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿·ë²Ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ëɽ¼¨¡£
349
350 2004-09-14
351
352         * src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ëŬÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
353         * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
354           PF_ACTION_EXEC ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
355
356 2004-09-10
357
358         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): fopen()
359           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë prefs_file_open() ¤ò»ÈÍÑ¡£
360
361 2004-09-10
362
363         * src/defs.h
364           src/prefs_filter.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥í¡¼¥É/¥»¡¼¥Ö¤ò
365           ¼ÂÁõ¡£
366
367 2004-09-09
368
369         * src/inc.c: inc_spool()
370           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎξÊý¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
371           ¥¹¥×¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£
372
373 2004-09-09
374
375         * src/prefs_filter.[ch]
376           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®
377           ¤ò¼ÂÁõ¡£
378
379 2004-09-07
380
381         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
382           src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): DnD ¤ÎÉÔÀµ¤Ê URI
383           ¤ò½¤Àµ¡£
384
385 2004-09-06
386
387         * src/filter.[ch]
388           src/summaryview.c: ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò½¤Àµ¡£
389         * src/mh.c: mh_copy_msgs(): 'else' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
390
391 2004-09-06
392
393         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¤ò½¤Àµ
394           ¤·¡¢Äɲøå¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
395         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤òÆɤ߹þ¤ó¤À
396           ¸å¤Ë FolderItem::opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
397
398 2004-09-03
399
400         * src/filter.c
401           src/inc.c
402           src/mbox.c
403           src/mh.c
404           src/procmsg.[ch]
405           src/summaryview.c: FolderItem::mark_queue ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¿·Ãå¥Õ¥é¥°¤ò
406           Àµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
407
408 2004-08-31
409
410         * src/filter.c
411           src/inc.c: ¿·Ãå¥Õ¥é¥°´ÉÍý¤Î½¤Àµ¡£
412
413 2004-08-31
414
415         * src/prefs_filter.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
416           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÊĤ¸¤ë»þ¤Ë CList ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
417
418 2004-08-27
419
420         * src/filter.c
421           src/inc.c
422           src/pop.[ch]
423           src/prefs_filter_edit.c
424           src/summaryview.c: FLT_ACTION_EXEC ¤È FLT_ACTION_DELETE ¤ò¼ÂÁõ¡£
425
426 2004-08-27
427
428         * src/prefs_filter.c: ¿·µ¬¥ë¡¼¥ë¤¬Äɲ䵤줿¤é¼«Æ°¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
429           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
430           ¥ë¡¼¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤éÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
431           prefs_filter_copy_cb(): ¼ÂÁõ¡£
432         * src/prefs_filter_edit.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Îɾ²Á¤òÄä»ß¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
433
434 2004-08-26
435
436         * src/filter.[ch]
437           src/inc.c
438           src/mbox.c
439           src/prefs_filter_edit.c
440           src/summaryview.c: FilterResult ¤ò FilterInfo ¤Ë²þ̾¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¤Ë
441           account ¤òÄɲá£
442           command test, size, age, account, on-receive ¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
443         * src/mh.c
444           src/procheader.c: procheader_parse_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤È
445           ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
446         * src/utils.c:
447           execute_async()
448           execute_sync()
449           execute_command_line(): ½ªÎ»¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
450
451 2004-08-26
452
453         * src/filter.[ch]
454           src/inc.c: ¼Â¹Ô¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¡£
455           filter_rule_rename_dest_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
456           filter_rule_delete_action_by_dest_path(): ¥Ñ¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë
457           ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
458         * src/mbox.c: proc_mbox(): FLT_ACTION_NOT_RECEIVE ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
459           ¤·¤¿¡£
460         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
461           ¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
462         * src/summaryview.c:
463           summary_filter()
464           summary_filter_func(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
465
466 2004-08-25
467
468         * src/filter.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼ÂÁõ¡£
469         * src/procmime.[ch]:
470           procmime_find_string_part()
471           procmime_find_string(): ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°´Ø¿ô¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
472         * src/procmsg.[ch]: file_path (°ì»þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ)¤ò MsgInfo
473           ¤ËÄɲá£
474           procmsg_msginfo_copy()
475           procmsg_msginfo_free(): »Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
476         * src/summary_search.c: procmime_find_string() ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
477         * src/summaryview.c: filter_apply_local() -> filter_apply_msginfo().
478         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎó¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
479         * src/compose.c
480           src/undo.c: Í¾Ê¬¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
481
482 2004-08-24
483
484         * ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
485         * src/defs.h
486           src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î XML ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¼ÂÁõ¡£
487         * src/prefs_filter.[ch]
488           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î UI ¤ò¼ÂÁõ¡£
489         * src/inc.c
490           src/main.c
491           src/mbox.c
492           src/pop.c
493           src/summaryview.c: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
494         * src/menu.h: MENUITEM_ADD(): label ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òºîÀ®
495           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
496         * src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤òÄɲá£
497         * src/utils.c: open_uri(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
498
499 2004-08-09
500
501         * src/main.c: "./gtkrc" ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
502
503 2004-08-04
504
505         * src/socket.c:
506           ssl_read()
507           ssl_peek(): ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë SSL ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
508           (¥½¥±¥Ã¥È¤¬Ç˲õ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤ò½¤Àµ)¡£
509         * src/session.[ch]: session_set_access_time(): ¿·µ¬¡£
510         * src/imap.c
511           src/news.c
512           src/nntp.c: ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ß last_access_time
513           ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
514         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Cedric Pradalier ¤µ¤ó thanks¡£
515
516 2004-07-23
517
518         * src/xml.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤ÎÄɲá£
519
520 2004-07-16
521
522         * src/pop.[ch]: pop3_getrange_uidl_recv(): Ìµ¸ú¤Ê UIDL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
523           ´Ë¤á¤¿¡£
524
525 2004-07-16
526
527         * src/account.[ch]
528           src/main.c
529           src/prefs.[ch]
530           src/prefs_account.[ch]
531           src/prefs_common.[ch]: *_{save,write}_config() ¤ò *_write_config()
532           ¤ËÅý°ì¡£
533
534 2004-06-30
535
536         * src/procheader.c:
537           procheader_get_one_field()
538           procheader_get_unfolded_line(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹ 'SP CR LF' ¤¬½Ð¸½
539           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·²ò½ü½èÍý¤¬Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
540           (NOGUCHI, Takuya ¤µ¤ó thanks)¡£
541
542 2004-06-23
543
544         * src/prefs_common.c: confirm_on_exit ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
545
546 2004-06-23
547
548         * src/menu.[ch]: menu_set_active() ¤òÄɲá£
549         * src/compose.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡Öɽ¼¨/¼«Æ°À°·Á¡×¥â¡¼¥É¤ò
550           ÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
551
552 2004-06-23
553
554         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é¼«Æ°À°·Á¤òÀÚ¤êÂؤ¨
555           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
556
557 2004-06-17
558
559         * version 0.9.12
560
561 2004-06-17
562
563         * src/session.c: session_set_timeout(): interval ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­
564           timeout_tag ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
565
566 2004-06-16
567
568         * src/gtkstext.c: gtk_stext_update_text(): cache ¤Î null ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
569           ÄɲÃ(Jim Hranicky ¤µ¤ó thanks)¡£
570
571 2004-06-15
572
573         * src/defs.h: ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(Îã: FreeBSD)¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å
574           ¤ÎÈó¸ß´¹À­ÌäÂê¤ËÂн褹¤ë¤¿¤á¤Ë CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
575         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÆɤ߹þ¤ó¤À
576           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
577
578 2004-06-10
579
580         * src/summaryview.[ch]: »ÈÍÑÉÔ²Äǽ¤Ê¤È¤­¤Ï¡ÖºÆÊÔ½¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤¹
581           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
582
583 2004-06-08
584
585         * src/inc.[ch]
586           src/send_message.c
587           src/session.[ch]: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
588         * src/pop.h: Pop3ErrorValue ¤«¤é̤»ÈÍѤÎÃͤòºï½ü¡£
589
590 2004-06-07
591
592         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
593
594 2004-06-03
595
596         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache_data_str(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­¤Î¤¿¤á
597           ¤Ë gint32 ¤ò guint32 ¤ËÊѹ¹¡£
598         * src/summaryview.c: ¡Ö°õºþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü³è¤·¡¢¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò
599           ºîÀ®¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
600
601 2004-06-01
602
603         * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
604
605 2004-05-28
606
607         * version 0.9.11
608
609 2004-05-21
610
611         * src/smtp.c: RFC 2821 ¤Ë½àµò(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
612
613 2004-05-20
614
615         * src/folderview.[ch]: ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ÂÁõ¡£
616
617 2004-05-20
618
619         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À
620           ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤ß¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë
621           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
622
623 2004-05-19
624
625         * src/compose.c
626           src/prefs_common.[ch]: ¡ÖÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
627           Æþ¤ì¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
628
629 2004-05-18
630
631         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
632         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ '/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/ºÆÊÔ½¸' ¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
633
634 2004-05-12
635
636         * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
637           ¸ÇÄê¡£
638
639 2004-05-11
640
641         * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
642           ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
643           thanks)¡£
644
645 2004-05-11
646
647         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
648         * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
649
650 2004-05-11
651
652         * src/compose.c
653           src/folderview.c
654           src/inc.c
655           src/prefs_display_header.c
656           src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
657           ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
658
659 2004-05-10
660
661         * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
662           gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
663
664 2004-03-19
665
666         * src/defs.h
667           src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
668           ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
669
670 2004-03-16
671
672         * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
673           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
674         * src/news.c
675           src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
676           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
677
678 2004-03-12
679
680         * src/mainwindow.c
681           src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
682
683 2004-03-12
684
685         * src/filter.[ch]
686           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
687
688 2004-03-09
689
690         * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
691           (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
692           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
693         * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
694           typo ¤ò½¤Àµ¡£
695
696 2004-03-02
697
698         * src/folder.c
699           src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
700           FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
701           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
702
703 2004-03-02
704
705         * src/folderview.c
706           src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
707           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
708           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
709         * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
710           src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
711           statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
712
713 2004-02-29
714
715         * version 0.9.10
716
717 2004-02-26
718
719         * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
720
721 2004-02-26
722
723         * src/account.c
724           src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
725           ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
726           ¤·¤¿¡£
727         * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
728         * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
729           main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
730         * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
731           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
732
733 2004-02-25
734
735         * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
736           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
737           imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
738           imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
739         * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
740
741 2004-02-24
742
743         * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
744
745 2004-02-24
746
747         * src/codeconv.c
748           src/mainwindow.c
749           src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
750         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
751           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
752
753 2004-02-19
754
755         * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
756         * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
757           ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
758         * src/messageview.[ch]
759           src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
760           °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
761
762 2004-02-16
763
764         * src/imap.c
765           src/news.c
766           src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
767           ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
768
769 2004-02-12
770
771         * src/inc.[ch]
772           src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
773           pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
774
775 2004-02-12
776
777         * src/mainwindow.c
778           src/messageview.[ch]
779           src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
780           Äɲá£
781
782 2004-02-10
783
784         * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
785           ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
786         * src/folder.[ch]
787           src/mh.c
788           src/procmsg.c
789           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
790           FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
791
792 2004-02-09
793
794         * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
795         * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
796
797 2004-02-06
798
799         * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
800           folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
801         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
802           ¤ò»ÈÍÑ¡£
803
804 2004-02-06
805
806         * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
807         * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
808         * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
809           Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
810
811 2004-02-05
812
813         * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
814           folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
815
816 2004-02-04
817
818         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
819           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
820         * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
821           ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
822
823 2004-01-29
824
825         * version 0.9.9
826
827 2004-01-29
828
829         * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
830           src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
831           É½¼¨¡£
832         * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
833
834 2004-01-29
835
836         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
837           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
838           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
839
840 2004-01-29
841
842         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
843           ¤·¤¿¡£
844         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
845           ¤òÄɲá£
846
847 2004-01-28
848
849         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
850           ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
851
852 2004-01-28
853
854         * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
855           ½¤Àµ¡£
856
857 2004-01-28
858
859         * src/base64.c
860           src/codeconv.c
861           src/compose.c
862           src/html.c
863           src/imap.c
864           src/pop.c
865           src/prefs_account.c
866           src/procmime.c
867           src/procmsg.c
868           src/quote_fmt_parse.y
869           src/quoted-printable.c
870           src/textview.c
871           src/unmime.c
872           src/utils.c
873           src/utils.h
874           src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
875           char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
876
877 2004-01-27
878
879         * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
880           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
881         * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
882           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
883           textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
884           Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
885         * src/utils.[ch]:
886           is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
887           get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
888
889 2004-01-23
890
891         * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
892           Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
893         * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
894
895 2004-01-23
896
897         * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
898           ¤ò¼ÂÁõ¡£
899         * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
900           ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
901
902 2004-01-22
903
904         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
905           ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
906
907 2004-01-21
908
909         * src/addr_compl.[ch]
910           src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
911
912 2004-01-20
913
914         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
915           Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
916
917 2004-01-20
918
919         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
920           ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
921
922 2004-01-05
923
924         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
925           (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
926         * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
927           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
928
929 2003-12-17
930
931         * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
932         * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
933           ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
934
935 2003-12-15
936
937         * version 0.9.8a
938
939 2003-12-15
940
941         * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
942           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
943           procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
944           procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
945           (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
946
947 2003-12-12
948
949         * version 0.9.8
950
951 2003-12-12
952
953         * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
954
955 2003-12-11
956
957         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
958           ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
959         * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
960
961 2003-12-11
962
963         * src/foldersel.c
964           src/folderview.[ch]
965           src/mainwindow.c
966           src/stock_pixmap.[ch]
967           src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
968           Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
969         * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
970           EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
971
972 2003-12-11
973
974         * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
975         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
976           folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
977           ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
978         * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
979           ÉԲĤˤ·¤¿¡£
980
981 2003-12-10
982
983         * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
984           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
985         * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
986           ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
987         * src/procmsg.[ch]:
988           procmsg_move_messages()
989           procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
990           MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
991         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
992           ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
993           summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
994           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
995
996 2003-12-06
997
998         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
999           Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
1000         * src/pixmaps/offline.xpm
1001           src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
1002           themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
1003         * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
1004         * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
1005         * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
1006           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
1007         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
1008         * src/news.c: news_session_get()
1009           src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
1010           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1011         * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
1012           ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
1013           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1014         * src/procmsg.c:
1015           procmsg_get_message_file()
1016           procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1017           ¤·¤¿¡£
1018
1019 2003-12-04
1020
1021         * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
1022
1023 2003-12-04
1024
1025         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
1026           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
1027           ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
1028           ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
1029
1030 2003-11-25
1031
1032         * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1033         * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
1034         * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
1035
1036 2003-11-24
1037
1038         * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
1039
1040 2003-11-21
1041
1042         * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1043         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1044           mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
1045           mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
1046           mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1047         * src/utils.[ch]:
1048           dirent_is_regular_file()
1049           dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
1050           È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1051           remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1052
1053 2003-11-14
1054
1055         * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1056         * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1057           ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1058         * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1059         * src/main.c: send_queue()
1060           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1061         * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1062           mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1063         * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1064           procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
1065           procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
1066           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1067           procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
1068           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1069         * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1070           ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
1071           send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
1072           send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
1073           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1074         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1075
1076 2003-11-10
1077
1078         * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
1079           ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1080
1081 2003-11-05
1082
1083         * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
1084           ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1085           imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1086           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1087           imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1088           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1089
1090 2003-10-28
1091
1092         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
1093           ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
1094           ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1095
1096 2003-10-15
1097
1098         * version 0.9.7
1099
1100 2003-10-15
1101
1102         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
1103           ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1104
1105 2003-10-07
1106
1107         * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
1108           Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
1109           (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
1110
1111 2003-10-03
1112
1113         * src/folder.[ch]
1114           src/imap.[ch
1115           src/mh.[ch]
1116           src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1117           ´ð¤Å¤¯)¡£
1118         * src/account.c
1119           src/foldersel.c
1120           src/folderview.c
1121           src/mainwindow.c
1122           src/messageview.c
1123           src/procmsg.c
1124           src/setup.c
1125           src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1126
1127 2003-09-17
1128
1129         * version 0.9.6
1130
1131 2003-09-17
1132
1133         * src/addressbook.c:
1134           addressbook_folder_load_person()
1135           addressbook_folder_load_group(): ¥ë¡¼¥×¤Î¸å¤Ç ctree ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
1136           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1137           ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è)(christian mock ¤µ¤ó thanks)¡£
1138
1139 2003-09-16
1140
1141         * src/folderview.c: folder_init(): ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1142         * src/summaryview.c: summary_init(): boldfont ¤¬Àµ¤·¤¯¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«
1143           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1144         * src/grouplistdialog.c: delete_event ¤ËŬÀڤʥ³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1145           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(­±Ê¤µ¤ó thanks)¡£
1146         * src/imap.c: ¥¼¥íĹ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1147         * src/recv.c: recv_bytes_write(): size == 0 ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë
1148           ¤·¤¿¡£
1149
1150 2003-09-16
1151
1152         * src/folderview.c: folderview_init(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Æɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
1153           gtk ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(µ¯Æ°»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1154           ½¤Àµ)¡£¤µ¤é¤ËÉÔÍפʥ³¡¼¥É¤ò½üµî¡£
1155
1156 2003-09-15
1157
1158         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤È¤­¤Ï¸½ºß¤Î
1159           ¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃ֤˽ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1160
1161 2003-09-11
1162
1163         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯
1164           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â delete ¥­¡¼¤ò̵»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1165
1166 2003-09-10
1167
1168         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
1169           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1170         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
1171           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
1172           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
1173           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
1174
1175 2003-09-05
1176
1177         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
1178           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
1179           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
1180           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1181           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1182           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
1183         * src/rfc2015.c:
1184           rfc2015_decrypt_message()
1185           rfc2015_encrypt()
1186           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1187           ½¤Àµ¡£
1188         * src/compose.c
1189           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1190
1191 2003-09-05
1192
1193         * src/folderview.c:
1194           folderview_delete_folder_cb()
1195           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
1196           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1197           ½¤Àµ)¡£
1198         * src/folder.h
1199           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
1200           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
1201         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
1202         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1203           ¼ºÇÔ¡£
1204           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1205           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1206           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
1207           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
1208           ¤ËÂбþ¡£
1209           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1210
1211 2003-09-02
1212
1213         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
1214
1215 2003-09-02
1216
1217         * version 0.9.5
1218
1219 2003-09-01
1220
1221         * src/inc.[ch]
1222           src/main.c
1223           src/mainwindow.c
1224           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1225           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
1226
1227 2003-09-01
1228
1229         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
1230           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
1231
1232 2003-08-28
1233
1234         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1235
1236 2003-08-27
1237
1238         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1239
1240 2003-08-26
1241
1242         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
1243           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
1244         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1245         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
1246           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1247
1248 2003-08-25
1249
1250         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
1251           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
1252           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1253         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
1254           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1255         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1256         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
1257           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1258           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
1259           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1260
1261 2003-08-20
1262
1263         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
1264         * src/folderview.c: folderview_init()
1265           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
1266           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1267         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
1268           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1269
1270 2003-08-07
1271
1272         * src/mainwindow.c
1273           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1274           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
1275           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1276           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
1277
1278 2003-08-01
1279
1280         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
1281           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1282           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
1283           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
1284
1285 2003-08-01
1286
1287         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
1288
1289 2003-07-31
1290
1291         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1292         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1293         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1294         * src/imap.c
1295           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1296         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1297         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
1298           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1299
1300 2003-07-30
1301
1302         * src/folder.[ch]
1303           src/imap.[ch]
1304           src/mh.[ch]
1305           src/procmsg.c
1306           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
1307
1308 2003-07-29
1309
1310         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
1311           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
1312           ¤Ë¤âÂбþ¡£
1313           imap_add_msgs()
1314           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1315
1316 2003-07-28
1317
1318         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1319
1320 2003-07-25
1321
1322         * version 0.9.4
1323
1324 2003-07-25
1325
1326         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1327
1328 2003-07-25
1329
1330         * src/imap.c:
1331           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
1332           ¤ò½üµî¡£
1333           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
1334           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
1335           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
1336
1337 2003-07-24
1338
1339         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
1340           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1341           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1342           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1343           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
1344           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
1345           ¤òÊÖ¤¹¡£
1346           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
1347           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1348
1349 2003-07-24
1350
1351         * src/folder.[ch]
1352           src/imap.[ch]
1353           src/mh.[ch]
1354           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1355         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
1356           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1357
1358 2003-07-23
1359
1360         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
1361           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1362         * src/imap.[ch]
1363           src/mh.[ch]
1364           imap_add_msg()
1365           imap_add_msgs()
1366           mh_add_msg()
1367           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1368         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
1369         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
1370           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1371           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
1372
1373 2003-07-23
1374
1375         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
1376           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1377         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
1378
1379 2003-07-22
1380
1381         * src/session.[ch]:
1382           session_read_msg_cb()
1383           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
1384           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1385           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
1386           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
1387         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
1388           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
1389
1390 2003-07-18
1391
1392         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
1393         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
1394           add_msgs() ¤òÄɲá£
1395           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
1396         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
1397           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
1398         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1399           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
1400         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1401           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1402         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
1403           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1404           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
1405
1406 2003-07-17
1407
1408         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
1409           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
1410         * src/imap.[ch]:
1411           imap_set_message_flags()
1412           imap_cmd_envelope()
1413           imap_cmd_copy()
1414           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
1415           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1416           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1417           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
1418           imap_remove_all_msg()
1419           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
1420         * src/compose.c
1421           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
1422           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1423
1424 2003-07-15
1425
1426         * src/inc.c
1427           src/prefs_account.[ch]
1428           src/send_message.c
1429           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1430           Äɲá£
1431
1432 2003-07-15
1433
1434         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1435           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
1436
1437 2003-07-14
1438
1439         * src/session.[ch]:
1440           session_recv_msg()
1441           session_recv_data()
1442           session_read_msg_cb()
1443           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1444           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
1445
1446 2003-07-11
1447
1448         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
1449           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1450
1451 2003-07-11
1452
1453         * src/session.c
1454           session_recv_msg()
1455           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1456           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
1457
1458 2003-07-11
1459
1460         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1461           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1462           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
1463           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1464           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
1465
1466 2003-07-10
1467
1468         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1469         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1470           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1471
1472 2003-07-10
1473
1474         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
1475           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1476         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
1477           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1478
1479 2003-07-09
1480
1481         * src/mainwindow.c:
1482           main_window_set_toolbar_sensitive()
1483           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
1484           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
1485
1486 2003-07-09
1487
1488         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1489           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1490         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1491           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1492         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1493           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1494           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
1495         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1496           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1497
1498 2003-07-08
1499
1500         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1501           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1502         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
1503           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1504
1505 2003-07-07
1506
1507         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
1508           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
1509
1510 2003-07-04
1511
1512         * version 0.9.3
1513
1514 2003-07-04
1515
1516         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
1517         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
1518           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1519         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
1520           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
1521           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1522         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
1523           ¤Ëɽ¼¨¡£
1524
1525 2003-07-03
1526
1527         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
1528         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
1529           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
1530
1531 2003-07-02
1532
1533         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
1534           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1535         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
1536           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1537
1538 2003-07-01
1539
1540         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
1541           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
1542         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
1543           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
1544           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1545
1546 2003-06-30
1547
1548         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1549
1550 2003-06-30
1551
1552         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
1553           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1554
1555 2003-06-27
1556
1557         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
1558           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1559
1560 2003-06-26
1561
1562         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
1563         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
1564         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1565           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
1566
1567 2003-06-26
1568
1569         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1570
1571 2003-06-25
1572
1573         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1574           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
1575         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
1576           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1577           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
1578         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
1579
1580 2003-06-18
1581
1582         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
1583           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
1584           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
1585           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1586
1587 2003-06-16
1588
1589         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
1590           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
1591           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1592
1593 2003-06-10
1594
1595         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1596           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
1597           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1598         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
1599           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
1600           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
1601
1602 2003-06-06
1603
1604         * version 0.9.2
1605
1606 2003-06-06
1607
1608         * src/filesel.c
1609           src/foldersel.c
1610           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
1611           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1612
1613 2003-06-02
1614
1615         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
1616           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
1617
1618 2003-06-02
1619
1620         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
1621           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
1622
1623 2003-05-27
1624
1625         * version 0.9.1
1626
1627 2003-05-26
1628
1629         * src/socket.[ch]:
1630           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
1631           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
1632         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1633
1634 2003-05-26
1635
1636         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
1637           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
1638           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
1639
1640 2003-05-23
1641
1642         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1643           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1644           inc_account_mail()
1645           inc_all_account_mail()
1646           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
1647           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
1648           inc_progress_dialog_set_label()
1649           inc_recv_data_finished()
1650           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1651
1652 2003-05-22
1653
1654         * src/imap.c:
1655           imap_modified_utf7_to_locale()
1656           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
1657           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1658
1659 2003-05-21
1660
1661         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
1662           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1663
1664 2003-05-21
1665
1666         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
1667
1668 2003-05-20
1669
1670         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
1671           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1672           imap_modified_utf7_to_locale()
1673           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
1674           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
1675           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1676
1677 2003-05-20
1678
1679         * src/compose.c:
1680           compose_insert_sig()
1681           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1682           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1683           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
1684           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1685
1686 2003-05-20
1687
1688         * src/codeconv.c
1689           src/gtkshruler.c
1690           src/news.c
1691           src/procmsg.c
1692           src/quote_fmt_parse.y
1693           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
1694           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1695
1696 2003-05-19
1697
1698         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
1699           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1700           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1701           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1702
1703 2003-05-16
1704
1705         * version 0.9.0
1706
1707 2003-05-16
1708
1709         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1710
1711 2003-05-15
1712
1713         * src/imap.c:
1714           imap_parse_atom()
1715           imap_get_header()
1716           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
1717           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
1718
1719 2003-05-14
1720
1721         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1722           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
1723           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
1724           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
1725           ¤·¤¿¡£
1726         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1727           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
1728
1729 2003-05-12
1730
1731         * version 0.9.0pre1
1732
1733 2003-05-12
1734
1735         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
1736
1737 2003-05-09
1738
1739         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
1740           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
1741         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
1742           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1743
1744 2003-05-09
1745
1746         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1747           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1748
1749 2003-05-07
1750
1751         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
1752           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1753         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
1754
1755 2003-05-07
1756
1757         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1758         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
1759           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
1760           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
1761           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
1762           ¤ò½¤Àµ¡£
1763         * src/action.c: parse_append_msgpart()
1764           src/messageview.c: messageview_show()
1765           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
1766           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
1767           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1768           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
1769         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1770         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1771           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
1772
1773 2003-05-06
1774
1775         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
1776           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1777         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
1778           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1779
1780 2003-05-01
1781
1782         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
1783           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1784           ¤·¤¿¡£
1785
1786 2003-05-01
1787
1788         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
1789           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1790         * src/action.c
1791           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
1792           Äɲá£
1793
1794 2003-04-28
1795
1796         * src/session.c:
1797           session_send_msg()
1798           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1799         * src/send_message.c:
1800           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
1801
1802 2003-04-25
1803
1804         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
1805           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1806         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1807         * src/main.c: send_queue()
1808           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
1809           ¤·¤Ê¤¤¡£
1810
1811 2003-04-25
1812
1813         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
1814           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1815         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
1816           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
1817           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1818         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
1819         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
1820
1821 2003-04-24
1822
1823         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1824
1825 2003-04-23
1826
1827         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
1828         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1829           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
1830           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
1831         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
1832           ¤ËÊѹ¹¡£
1833
1834 2003-04-23
1835
1836         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
1837           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
1838           ¤·¤¿¡£
1839           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1840           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
1841           ¤Ø¤ÎÂн衣
1842         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1843           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1844
1845 2003-04-22
1846
1847         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
1848           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1849           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
1850         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
1851           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
1852           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
1853           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1854         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
1855           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1856         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
1857           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1858
1859 2003-04-21
1860
1861         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
1862           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
1863         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
1864           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
1865
1866 2003-04-18
1867
1868         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
1869           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
1870         * src/action.[ch]
1871           src/prefs_actions.c
1872           src/compose.c
1873           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1874           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1875
1876 2003-04-17
1877
1878         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
1879           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1880         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
1881           Äɲá£
1882
1883 2003-04-16
1884
1885         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
1886           Ê¬Î¥¡£
1887
1888 2003-04-16
1889
1890         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1891
1892 2003-04-16
1893
1894         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1895
1896 2003-04-16
1897
1898         * src/inc.c:
1899           inc_recv_data_progressive()
1900           inc_recv_data_finished()
1901           inc_recv_message()
1902           send_recv_message()
1903           send_send_data_progressive()
1904           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
1905
1906 2003-04-16
1907
1908         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
1909           ½¤Àµ¡£
1910
1911 2003-04-16
1912
1913         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
1914           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
1915           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1916
1917 2003-04-15
1918
1919         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
1920           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1921         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
1922           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
1923
1924 2003-04-15
1925
1926         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
1927           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
1928
1929 2003-04-14
1930
1931         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
1932           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1933         * src/imap.c
1934           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
1935
1936 2003-04-11
1937
1938         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
1939           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1940           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1941           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
1942           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
1943           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1944           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1945           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
1946         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
1947           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
1948         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
1949           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
1950           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1951           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
1952
1953 2003-04-08
1954
1955         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1956           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
1957         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
1958           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1959         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
1960
1961 2003-04-07
1962
1963         * src/inc.c:
1964           inc_start()
1965           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1966         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
1967           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1968
1969 2003-04-04
1970
1971         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
1972           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
1973           textview_show_message()
1974           textview_show_part()
1975           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
1976           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1977
1978 2003-04-03
1979
1980         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
1981         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
1982         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
1983           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1984           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
1985         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
1986           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1987
1988 2003-03-28
1989
1990         * send_message.c: send_message_smtp():
1991           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1992           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1993         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
1994           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1995         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
1996         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1997
1998 2003-03-28
1999
2000         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
2001         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2002           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2003           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2004           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2005
2006 2003-03-27
2007
2008         * src/nntp.[ch]
2009           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
2010           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2011
2012 2003-03-27
2013
2014         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
2015           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2016         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
2017           src/send_message.c ¤òÄɲá£
2018
2019 2003-03-26
2020
2021         * src/pop.[ch]
2022           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2023           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
2024           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2025
2026 2003-03-25
2027
2028         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
2029         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
2030         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
2031           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
2032           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
2033           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2034
2035 2003-03-25
2036
2037         * src/session.[ch]
2038           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
2039           ½¤Àµ¡£
2040           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2041           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
2042           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
2043           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
2044         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
2045
2046 2003-03-25
2047
2048         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
2049           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
2050
2051 2003-03-24
2052
2053         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
2054           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2055           ¤·¤¿¡£
2056         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
2057           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
2058           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2059         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2060           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2061
2062 2003-03-22
2063
2064         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
2065
2066 2003-03-22
2067
2068         * src/inc.[ch]
2069           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
2070         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
2071           session_send_data_to_sock()
2072           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2073
2074 2003-03-22
2075
2076         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
2077
2078 2003-03-20
2079
2080         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
2081           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
2082
2083 2003-03-20
2084
2085         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
2086         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
2087           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
2088         * src/smtp.[ch]
2089           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2090         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
2091           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
2092         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
2093           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
2094           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
2095
2096 2003-03-12
2097
2098         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
2099           ÄûÀµ¡£
2100         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
2101           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
2102           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2103
2104 2003-03-12
2105
2106         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
2107           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
2108
2109 2003-03-11
2110
2111         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2112         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
2113           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2114           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2115         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
2116
2117 2003-03-10
2118
2119         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
2120           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2121           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
2122           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2123
2124 2003-03-10
2125
2126         * src/headerview.c: headerview_show()
2127           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
2128           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2129           ¤·¤¿¡£
2130         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
2131           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
2132
2133 2003-03-10
2134
2135         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
2136           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2137           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2138         * src/utils.[ch]:
2139           subject_compare_for_sort()
2140           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
2141
2142 2003-03-07
2143
2144         * version 0.8.11
2145
2146 2003-03-07
2147
2148         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2149
2150 2003-03-06
2151
2152         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
2153
2154 2003-03-06
2155
2156         * src/procmsg.[ch]:
2157           procmsg_get_mark_sum()
2158           procmsg_open_mark_file()
2159           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
2160           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2161
2162 2003-03-05
2163
2164         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
2165           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2166           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2167           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
2168           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
2169           Âнè)¡£
2170
2171 2003-03-03
2172
2173         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
2174           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2175
2176 2003-03-03
2177
2178         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
2179           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
2180           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
2181           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2182           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
2183           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2184           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2185
2186 2003-02-28
2187
2188         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2189           ¤òÄɲá£
2190         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
2191           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
2192           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
2193
2194 2003-02-28
2195
2196         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
2197           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2198           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
2199
2200 2003-02-27
2201
2202         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
2203           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2204
2205 2003-02-21
2206
2207         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
2208           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2209
2210 2003-02-21
2211
2212         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
2213           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2214
2215 2003-02-20
2216
2217         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
2218           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2219
2220 2003-02-18
2221
2222         * src/prefs_common.[ch]
2223           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2224         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2225
2226 2003-02-17
2227
2228         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
2229
2230 2003-02-17
2231
2232         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
2233           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
2234           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
2235           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
2236
2237 2003-02-17
2238
2239         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2240           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2241         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
2242           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2243
2244 2003-02-14
2245
2246         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
2247         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
2248           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
2249         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
2250           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2251
2252 2003-02-13
2253
2254         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
2255           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2256         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
2257           ºï½ü¡£
2258
2259 2003-02-11
2260
2261         * src/utils.[ch]:
2262           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
2263           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2264         * src/prefs_folder_item.c
2265           src/folder.[ch]:
2266           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2267         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2268           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2269         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2270           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2271
2272 2003-02-09
2273
2274         * src/codeconv.c:
2275           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
2276           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2277           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2278
2279 2003-02-07
2280
2281         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
2282           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2283         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
2284           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
2285           ¤µ¤ó thanks)¡£
2286
2287 2003-02-06
2288
2289         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
2290           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2291           conv_get_charset_str()
2292           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
2293
2294 2003-02-06
2295
2296         * src/quote_fmt_parse.y:
2297           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
2298           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2299
2300 2003-02-05
2301
2302         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
2303         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
2304           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2305
2306 2003-02-05
2307
2308         * src/codeconv.c:
2309           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
2310           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2311           conv_get_current_charset()
2312           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
2313           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2314         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
2315           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2316
2317 2003-02-04
2318
2319         * version 0.8.10
2320
2321 2003-02-04
2322
2323         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
2324           ¤µ¤ó thanks)¡£
2325         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
2326           ¤µ¤ó thanks)¡£
2327
2328 2003-02-03
2329
2330         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2331           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2332
2333 2003-02-03
2334
2335         * src/codeconv.[ch]:
2336           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
2337           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
2338           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2339           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
2340           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2341           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
2342           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2343         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
2344           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2345
2346 2003-01-31
2347
2348         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
2349           src/imap.c:
2350           imap_modified_utf7_to_locale()
2351           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
2352           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
2353         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
2354           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2355           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2356
2357 2003-01-30
2358
2359         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
2360           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2361         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2362           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2363
2364 2003-01-30
2365
2366         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
2367           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2368
2369 2003-01-29
2370
2371         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
2372           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
2373           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
2374           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2375
2376 2003-01-17
2377
2378         * version 0.8.9
2379
2380 2003-01-17
2381
2382         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2383
2384 2003-01-17
2385
2386         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
2387           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2388         * src/utils.[ch]
2389           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2390           ÊÖ¤¹¡£
2391           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
2392           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2393         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
2394           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2395
2396 2003-01-17
2397
2398         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
2399           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2400         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
2401           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2402
2403 2003-01-16
2404
2405         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
2406           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2407
2408 2003-01-16
2409
2410         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
2411           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2412         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
2413           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2414         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
2415           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2416           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2417           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2418         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2419           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2420
2421 2003-01-15
2422
2423         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
2424           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2425
2426 2003-01-15
2427
2428         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2429         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
2430         * src/compose.c:
2431           compose_write_to_file()
2432           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2433           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
2434           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2435         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
2436           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2437           ¤·¤¿¡£
2438         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
2439           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
2440
2441 2003-01-14
2442
2443         * src/folderview.c
2444           src/summaryview.c
2445           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
2446           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
2447
2448 2003-01-14
2449
2450         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
2451
2452 2003-01-13
2453
2454         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
2455           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
2456         * src/about.c
2457           src/imap.c
2458           src/mainwindow.c
2459           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
2460
2461 2003-01-10
2462
2463         * src/compose.c
2464           src/folderview.c
2465           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
2466         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2467           ¤·¤¿¡£
2468           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
2469
2470 2003-01-09
2471
2472         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
2473           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2474         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2475
2476 2003-01-08
2477
2478         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
2479           conv_code_converter_new()
2480           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
2481           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2482           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2483           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
2484           ¤·¤¿¡£
2485
2486 2003-01-06
2487
2488         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
2489           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2490         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
2491         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
2492           ºï½ü¡£
2493         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
2494           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
2495
2496 2002-12-25
2497
2498         * version 0.8.8
2499
2500 2002-12-25
2501
2502         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
2503           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2504
2505 2002-12-25
2506
2507         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2508           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2509         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
2510           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
2511           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
2512           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
2513         * src/mh.c
2514           src/imap.c
2515           src/news.c
2516           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
2517           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2518           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
2519         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
2520
2521 2002-12-20
2522
2523         * version 0.8.7
2524
2525 2002-12-20
2526
2527         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
2528         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
2529           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2530
2531 2002-12-20
2532
2533         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
2534           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2535
2536 2002-12-19
2537
2538         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
2539         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2540           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
2541           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
2542           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
2543           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
2544
2545 2002-12-19
2546
2547         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
2548           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
2549           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2550
2551 2002-12-18
2552
2553         * src/mainwindow.c:
2554           set_charset_cb()
2555           sort_summary_cb()
2556           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
2557           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2558
2559 2002-12-18
2560
2561         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
2562           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
2563           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
2564         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
2565           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
2566
2567 2002-12-18
2568
2569         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
2570           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
2571
2572 2002-12-18
2573
2574         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
2575           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
2576           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
2577           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2578           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
2579
2580 2002-12-17
2581
2582         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
2583         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
2584           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
2585           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
2586         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
2587           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
2588           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2589         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
2590           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2591         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
2592           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
2593           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2594
2595 2002-12-13
2596
2597         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
2598           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
2599           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2600         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
2601           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
2602           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2603           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2604           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
2605         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2606           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2607           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2608           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2609           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2610           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
2611         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
2612           ¤Ë°ÜÆ°¡£
2613
2614 2002-12-05
2615
2616         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2617           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
2618
2619 2002-12-05
2620
2621         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2622           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2623
2624 2002-12-03
2625
2626         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2627           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
2628         * acconfig.h: ºï½ü¡£
2629         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2630           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2631         * ac/check-type.m4
2632           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2633
2634 2002-11-29
2635
2636         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
2637           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
2638
2639 2002-11-28
2640
2641         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
2642           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2643         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
2644           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
2645           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2646
2647 2002-11-27
2648
2649         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2650
2651 2002-11-27
2652
2653         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
2654           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
2655
2656 2002-11-26
2657
2658         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
2659
2660 2002-11-26
2661
2662         * src/account.[ch]:
2663           account_find_from_message_file()
2664           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
2665           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
2666           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2667         * src/compose.c:
2668           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
2669           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
2670           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2671
2672 2002-11-26
2673
2674         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
2675           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
2676
2677 2002-11-25
2678
2679         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2680
2681 2002-11-22
2682
2683         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2684         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
2685
2686 2002-11-22
2687
2688         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2689           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2690
2691 2002-11-21
2692
2693         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2694           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2695         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2696
2697 2002-11-20
2698
2699         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2700         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
2701         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
2702           ¤ËʬΥ¡£
2703           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
2704           ¤ËÊѹ¹¡£
2705           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2706         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2707           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
2708
2709 2002-11-18
2710
2711         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
2712         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
2713           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
2714
2715 2002-11-18
2716
2717         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
2718           ¤µ¤ó thanks)¡£
2719         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2720           ºï½ü¡£
2721         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
2722           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2723           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2724         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
2725           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2726
2727 2002-11-15
2728
2729         * version 0.8.6
2730
2731 2002-11-13
2732
2733         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
2734
2735 2002-11-12
2736
2737         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
2738           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2739
2740 2002-11-11
2741
2742         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
2743           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2744
2745 2002-11-11
2746
2747         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
2748           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
2749           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2750           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2751
2752 2002-11-07
2753
2754         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
2755           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
2756         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
2757           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
2758
2759 2002-11-06
2760
2761         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
2762           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2763
2764 2002-11-06
2765
2766         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
2767           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
2768           compose_reply()
2769           compose_forward()
2770           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
2771           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2772           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
2773           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2774           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2775           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2776         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
2777           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2778
2779 2002-11-05
2780
2781         * src/gtkutils.[ch]:
2782           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
2783           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
2784           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
2785           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
2786         * src/alertpanel.c
2787           src/folderview.c
2788           src/headerview.c
2789           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
2790           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2791         * src/compose.c
2792           src/sourcewindow.c
2793           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2794
2795 2002-10-29
2796
2797         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2798
2799 2002-10-29
2800
2801         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
2802           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2803           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2804         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2805         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2806         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2807
2808 2002-10-28
2809
2810         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
2811           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2812
2813 2002-10-25
2814
2815         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
2816           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2817           ¤·¤¿¡£
2818           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
2819
2820 2002-10-24
2821
2822         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
2823         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
2824           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
2825           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2826           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
2827         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
2828           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
2829           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2830           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
2831           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2832         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
2833         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
2834
2835 2002-10-11
2836
2837         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
2838           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2839
2840 2002-10-10
2841
2842         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
2843           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2844
2845 2002-10-09
2846
2847         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
2848         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
2849           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2850           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2851           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2852         * src/inc.[ch]
2853           src/pop.c
2854           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2855           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2856
2857 2002-10-08
2858
2859         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
2860         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
2861           ¤òʬΥ¡£
2862           compose_reply()
2863           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
2864           ¤·¤¿¡£
2865         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
2866
2867 2002-10-08
2868
2869         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
2870           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2871         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2872           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
2873
2874 2002-10-08
2875
2876         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
2877         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
2878           ¤ò¼ÂÁõ¡£
2879
2880 2002-10-07
2881
2882         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
2883           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
2884         * src/folderview.c:
2885           folderview_button_pressed()
2886           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
2887           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2888
2889 2002-10-07
2890
2891         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
2892           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2893         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
2894           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
2895         * src/folderview.c:
2896           folderview_rm_imap_server_cb()
2897           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
2898           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2899
2900 2002-10-04
2901
2902         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2903           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2904         * inc_pop3_session_do():
2905           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2906           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2907
2908 2002-10-04
2909
2910         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
2911         * src/compose.c:
2912           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
2913           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2914           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2915         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
2916         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2917           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2918         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
2919           Äɲá£
2920
2921 2002-10-04
2922
2923         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
2924
2925 2002-10-03
2926
2927         * version 0.8.5
2928
2929 2002-10-03
2930
2931         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
2932           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2933
2934 2002-10-03
2935
2936         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
2937           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
2938           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2939           compose_write_headers()
2940           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
2941           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2942           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
2943           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2944         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
2945           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2946         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
2947
2948 2002-10-03
2949
2950         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
2951           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
2952
2953 2002-10-02
2954
2955         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
2956           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2957
2958 2002-10-02
2959
2960         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
2961           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2962         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
2963           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
2964         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
2965           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2966
2967 2002-10-02
2968
2969         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
2970           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
2971           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2972
2973 2002-10-01
2974
2975         * version 0.8.4
2976
2977 2002-10-01
2978
2979         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2980           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
2981         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
2982           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
2983
2984 2002-09-30
2985
2986         * INSTALL
2987           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
2988
2989 2002-09-30
2990
2991         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
2992           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2993         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2994           ¤òÄɲá£
2995
2996 2002-09-27
2997
2998         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
2999           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
3000
3001 2002-09-26
3002
3003         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
3004           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
3005           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
3006           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
3007         * src/mainwindow.c
3008           src/prefs_common.c
3009           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
3010           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3011         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
3012           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
3013
3014 2002-09-25
3015
3016         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
3017           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3018         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3019           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
3020
3021 2002-09-24
3022
3023         * src/addr_compl.c:
3024           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3025           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3026         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
3027           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3028           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3029           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3030           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3031           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
3032           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3033         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
3034         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
3035           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3036
3037 2002-09-20
3038
3039         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3040         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
3041           Äɲá£
3042           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
3043           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
3044
3045 2002-09-19
3046
3047         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3048
3049 2002-09-19
3050
3051         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3052           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
3053           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
3054         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
3055           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
3056
3057 2002-09-19
3058
3059         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
3060           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
3061
3062 2002-09-16
3063
3064         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
3065           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3066
3067 2002-09-15
3068
3069         * version 0.8.3
3070
3071 2002-09-15
3072
3073         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
3074           bg_BG locale ¤òÄɲá£
3075
3076 2002-09-11
3077
3078         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3079           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3080           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
3081           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
3082
3083 2002-09-11
3084
3085         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
3086           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
3087           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
3088           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3089
3090 2002-09-10
3091
3092         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
3093           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
3094           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
3095         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
3096           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3097
3098 2002-09-06
3099
3100         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
3101
3102 2002-09-06
3103
3104         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
3105           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
3106
3107 2002-09-04
3108
3109         * src/folder.c:
3110           folder_tree_destroy()
3111           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3112         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
3113           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3114           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
3115
3116 2002-09-03
3117
3118         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3119           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3120         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
3121           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3122
3123 2002-09-02
3124
3125         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
3126
3127 2002-08-30
3128
3129         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3130         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
3131           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
3132           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3133           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
3134           ¤Ë°ÜÆ°¡£
3135           inc_start()
3136           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
3137           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
3138           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3139           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
3140           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
3141         * src/pop.[ch]
3142           pop3_getauth_pass_recv()
3143           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3144           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3145         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3146           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
3147         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
3148           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
3149
3150 2002-08-29
3151
3152         * src/inc.[ch]
3153           src/pop.c
3154           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
3155           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
3156         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3157           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3158
3159 2002-08-28
3160
3161         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
3162           ÊÖ¤¹¡£
3163         * src/imap.c
3164           src/news.c
3165           imap_folder_destroy()
3166           imap_remove_msg()
3167           imap_remove_all_msg()
3168           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3169           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3170         * src/utils.c:
3171           file_exist()
3172           is_dir_exist()
3173           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3174           remove_all_files()
3175           remove_numbered_files()
3176           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3177
3178 2002-08-28
3179
3180         * src/folder.[ch]
3181           src/imap.[ch]
3182           src/mh.[ch]
3183           src/news.[ch]
3184           src/session.[ch]
3185           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
3186           ¤·¤¿¡£
3187
3188 2002-08-27
3189
3190         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3191         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3192         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
3193         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3194
3195 2002-08-26
3196
3197         * version 0.8.2
3198
3199 2002-08-26
3200
3201         * src/compose.c:
3202           join_next_line()
3203           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
3204           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3205         * NEWS
3206           TODO
3207           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3208         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3209
3210 2002-08-23
3211
3212         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3213         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
3214
3215 2002-08-23
3216
3217         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3218
3219 2002-08-23
3220
3221         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3222         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3223
3224 2002-08-22
3225
3226         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
3227           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3228
3229 2002-08-21
3230
3231         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
3232           join_next_line()
3233           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
3234           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3235
3236 2002-08-21
3237
3238         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3239           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
3240
3241 2002-08-19
3242
3243         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
3244           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3245
3246 2002-08-16
3247
3248         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
3249           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3250
3251 2002-08-16
3252
3253         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
3254           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
3255         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
3256           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3257         * src/folderview.[ch]:
3258           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3259           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3260           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3261           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3262         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
3263           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3264           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
3265           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3266           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
3267           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3268         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
3269           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
3270
3271 2002-08-09
3272
3273         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
3274           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3275           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
3276           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
3277         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3278         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
3279           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3280         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
3281           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
3282           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
3283
3284 2002-08-08
3285
3286         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
3287           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3288
3289 2002-08-08
3290
3291         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3292         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3293         * src/prefs_account.c
3294           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3295           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
3296         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
3297         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
3298
3299 2002-08-08
3300
3301         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
3302           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
3303         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3304         * src/compose.c
3305           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3306           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
3307           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
3308           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3309
3310 2002-08-08
3311
3312         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
3313           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3314
3315 2002-08-08
3316
3317         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
3318           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3319           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3320           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3321           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3322
3323 2002-08-07
3324
3325         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3326         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
3327
3328 2002-08-07
3329
3330         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
3331         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
3332           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
3333         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
3334
3335 2002-08-06
3336
3337         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
3338         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3339           ÄûÀµ¡£
3340
3341 2002-08-06
3342
3343         * src/compose.c: compose_write_to_file():
3344           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
3345           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
3346           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
3347           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3348         * src/utils.[ch]:
3349           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
3350         * src/passphrase.c
3351           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
3352           ¤ËÊѹ¹¡£
3353         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
3354           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
3355         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
3356           ¤Ëɽ¼¨¡£
3357         * src/rfc2015.c
3358           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
3359
3360 2002-08-06
3361
3362         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
3363           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3364
3365 2002-08-05
3366
3367         * src/compose.c
3368           src/passphrase.[ch]
3369           src/rfc2015.[ch]
3370           src/prefs_account.[ch]
3371           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3372           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3373
3374 2002-08-05
3375
3376         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
3377           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3378
3379 2002-08-04
3380
3381         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
3382           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
3383
3384 2002-08-01
3385
3386         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
3387           ½¤Àµ¡£
3388         * src/utils.c:
3389           log_print()
3390           log_message()
3391           log_warning()
3392           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
3393
3394 2002-07-31
3395
3396         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
3397
3398 2002-07-31
3399
3400         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3401           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
3402         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3403
3404 2002-07-31
3405
3406         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
3407           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
3408           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
3409
3410 2002-07-29
3411
3412         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3413         * src/main.c:
3414           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
3415           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3416           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
3417           prohibit_duplicate_launch()
3418           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
3419         * src/compose.c
3420           src/mainwindow.c
3421           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
3422           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3423
3424 2002-07-29
3425
3426         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
3427           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
3428
3429 2002-07-26
3430
3431         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
3432           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
3433           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
3434           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3435         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
3436           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3437         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
3438
3439 2002-07-26
3440
3441         * src/inc.c
3442           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
3443           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3444           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3445
3446 2002-07-25
3447
3448         * version 0.8.1
3449
3450 2002-07-24
3451
3452         * src/addressbook.c
3453           src/editaddress.c
3454           src/editgroup.c
3455           src/editldap_basedn.c
3456           src/importldif.c
3457           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
3458           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3459         * src/importldif.h
3460           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
3461
3462 2002-07-23
3463
3464         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
3465           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3466
3467 2002-07-23
3468
3469         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
3470           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3471         * src/codeconv.c:
3472           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3473           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3474           conv_unmime_header_overwrite()
3475           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
3476           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3477
3478 2002-07-14
3479
3480         * version 0.8.0
3481
3482 2002-07-14
3483
3484         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3485
3486 2002-07-12
3487
3488         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
3489
3490 2002-07-11
3491
3492         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3493
3494 2002-07-11
3495
3496         * src/codeconv.c
3497           src/compose.c
3498           src/smtp.c
3499           src/unmime.c
3500           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3501           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
3502         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
3503         * COPYING
3504           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3505
3506 2002-07-10
3507
3508         * src/codeconv.c
3509           src/procmime.c
3510           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3511           unmime_header()
3512           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
3513         * src/procheader.c:
3514           procheader_get_one_field()
3515           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3516
3517 2002-07-08
3518
3519         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
3520         * COPYING
3521           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3522         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
3523           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3524         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
3525
3526 2002-07-05
3527
3528         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
3529           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3530         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
3531           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
3532           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3533
3534 2002-07-05
3535
3536         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3537           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
3538         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
3539
3540 2002-07-04
3541
3542         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
3543           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
3544           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3545
3546 2002-07-04
3547
3548         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3549
3550 2002-07-02
3551
3552         * src/prefs_common.[ch]
3553           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3554
3555 2002-07-01
3556
3557         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
3558           ¤ËÂбþ¡£
3559
3560 2002-06-28
3561
3562         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3563           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
3564           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3565         * src/prefs_common.[ch]
3566           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
3567           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3568
3569 2002-06-28
3570
3571         * configure.in
3572           src/Makefile.am
3573           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3574           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
3575
3576 2002-06-27
3577
3578         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
3579           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3580         * src/send.c
3581           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
3582           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3583           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3584
3585 2002-06-25
3586
3587         * src/prefs_common.[ch]
3588           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3589
3590 2002-06-25
3591
3592         * src/summaryview.[ch]
3593           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3594           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3595
3596 2002-06-20
3597
3598         * src/folderview.c
3599           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
3600           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3601
3602 2002-06-19
3603
3604         * src/messageview.[ch]:
3605           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
3606           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3607           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
3608           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
3609         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3610           ¤·¤¿¡£
3611         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3612           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
3613           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
3614           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
3615
3616 2002-06-19
3617
3618         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
3619           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
3620           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
3621
3622 2002-06-18
3623
3624         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
3625           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
3626           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3627
3628 2002-06-18
3629
3630         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
3631           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3632         * src/imap.c:
3633           imap_move_msg()
3634           imap_move_msgs_with_dest()
3635           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
3636           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3637           imap_parse_envelope()
3638           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
3639           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
3640           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3641           imap_parse_one_address()
3642           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
3643           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3644           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3645         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
3646           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3647
3648 2002-06-17
3649
3650         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3651
3652 2002-06-15
3653
3654         * version 0.7.8
3655
3656 2002-06-13
3657
3658         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
3659           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3660           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3661         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
3662           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
3663         * src/summaryview.c: summary_sort():
3664           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3665         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3666
3667 2002-06-12
3668
3669         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3670           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3671
3672 2002-06-11
3673
3674         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3675         * src/inc.[ch]:
3676           inc_get_uidl_table()
3677           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
3678           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
3679           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3680           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3681           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
3682           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3683
3684 2002-06-09
3685
3686         * version 0.7.7
3687
3688 2002-06-07
3689
3690         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
3691           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3692         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3693
3694 2002-06-04
3695
3696         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
3697           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3698
3699 2002-06-04
3700
3701         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
3702           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3703           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
3704
3705 2002-06-04
3706
3707         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
3708           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3709           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
3710         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3711
3712 2002-05-31
3713
3714         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
3715         * src/folder.[ch]:
3716           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
3717           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
3718           src/mainwindow.c
3719           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
3720           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
3721           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
3722
3723 2002-05-30
3724
3725         * src/account.c
3726           src/news.[ch]
3727           src/nntp.[ch]
3728           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3729         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3730           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
3731           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
3732
3733 2002-05-30
3734
3735         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3736         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
3737
3738 2002-05-29
3739
3740         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
3741           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3742
3743 2002-05-29
3744
3745         * src/pop.[ch]
3746           src/inc.c
3747           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3748         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
3749
3750 2002-05-28
3751
3752         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
3753           Âбþ¡£
3754         * src/imap.[ch]
3755           src/ssl.h
3756           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3757         * src/send.c
3758           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
3759
3760 2002-05-28
3761
3762         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3763         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
3764
3765 2002-05-27
3766
3767         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3768           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3769         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
3770
3771 2002-05-23
3772
3773         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
3774           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3775           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
3776           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3777           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
3778           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3779
3780 2002-05-22
3781
3782         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
3783           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
3784           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
3785
3786 2002-05-22
3787
3788         * src/compose.c:
3789           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
3790           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3791           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
3792           ¤ò½¤Àµ¡£
3793         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
3794           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
3795
3796 2002-05-21
3797
3798         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3799           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
3800           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
3801           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3802           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
3803           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3804           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
3805           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3806
3807 2002-05-20
3808
3809         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
3810           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
3811           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3812
3813 2002-05-19
3814
3815         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3816           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
3817           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3818         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
3819         * src/summary_search.c
3820           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
3821           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3822
3823 2002-05-17
3824