sync with sylpheed 0.7.0cvs39
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-02-07
2
3         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
4           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
5         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
6           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
7         * src/addressbook.c
8           src/compose.c
9           src/editaddress.c
10           src/editgroup.c
11           src/folderview.c
12           src/importldif.c
13           src/mainwindow.c
14           src/md5.c
15           src/mimeview.c
16           src/prefs_common.c
17           src/prefs_customheader.c
18           src/prefs_filter.c
19           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
20           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
21
22 2002-02-06
23
24         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
25           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
26         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
27         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
28           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
29         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
30           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
31           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
32         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
33           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
34           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
35         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
36
37 2002-02-05
38
39         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
40           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
41         * src/foldersel.c
42           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
43         * src/folderview.c:
44           folderview_drag_motion_cb()
45           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
46           ¤Ë¤·¤¿¡£
47         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
48           ¤ò»ÈÍÑ¡£
49         * src/imap.c
50           imap_copy_msg()
51           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
52           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
53           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
54           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
55
56 2002-02-04
57
58         * src/mainwindow.c
59           src/messageview.[ch]
60           src/summaryview.[ch]
61           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
62           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
63         * src/mainwindow.c
64           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
65           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
66         * src/mainwindow.c
67           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
68           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
69           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
70         * src/mh.c
71           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
72           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
73           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
74         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
75           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
76           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
77           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
78           ¤·¤¿¡£
79         * src/mainwindow.c
80           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
81
82 2002-02-03
83
84         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
85           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
86           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
87           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
88           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
89           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
90         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
91         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
92
93 2002-02-01
94
95         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
96         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
97           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
98
99 2002-01-31
100
101         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
102         * src/compose.[ch]
103           src/mainwindow.c
104           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
105         * src/summaryview.c:
106           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
107           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
108         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
109           ½¤Àµ¡£
110         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
111         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
112           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
113           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
114         * src/mainwindow.c
115           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
116           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
117
118 2002-01-30
119
120         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
121           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
122           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
123           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
124         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
125           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
126         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
127           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
128         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
129           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
130
131 2002-01-29
132
133         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
134           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
135         * src/mimeview.[ch]
136           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
137           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
138         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
139         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
140           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
141
142 2002-01-28
143
144         * src/mainwindow.c
145           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
146           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
147         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
148         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
149           ¸ò´¹¡£
150         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
151           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
152         * src/imageview.[ch]
153           src/messageview.c
154           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
155           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
156           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
157         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
158           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
159
160 2002-01-28
161
162         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
163         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
164           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
165           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
166
167 2002-01-25
168
169         * src/procmime.c:
170           procmime_get_mime_type()
171           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
172           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
173         * src/gtkstext.c:
174           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
175           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
176           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
177           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
178
179 2002-01-23
180
181         * src/compose.c
182           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
183           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
184         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
185           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
186
187 2002-01-22
188
189         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
190           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
191         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
192           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
193           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
194         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
195           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
196         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
197           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
198           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
199
200 2002-01-21
201
202         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
203         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
204           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
205         * src/folderview.c
206           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
207         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
208
209 2002-01-20
210
211         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
212           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
213         * src/mainwindow.c
214           src/prefs_filter.[ch]
215           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
216           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
217         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
218           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
219
220 2002-01-18
221
222         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
223
224 2002-01-16
225
226         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
227           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
228         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
229           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
230           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
231         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
232           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
233           ¤µ¤ó thanks)¡£
234
235 2002-01-15
236
237         * src/foldersel.c:
238           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
239           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
240         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
241         * src/imap.c
242           src/inc.c
243           src/news.c
244           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
245           ¤ò»ÈÍÑ¡£
246
247 2002-01-14
248
249         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
250         * src/folder.[ch]
251           src/mh.[ch]
252           src/imap.[ch]
253           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
254
255 2002-01-11
256
257         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
258           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
259           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
260         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
261           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
262         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
263           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
264
265 2002-01-10
266
267         * INSTALL
268           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
269         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
270
271 2002-01-09
272
273         * README
274           README.jp
275           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
276         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
277
278 2002-01-08
279
280         * INSTALL
281           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
282
283 2002-01-07
284
285         * version 0.7.0
286
287 2002-01-07
288
289         * src/headerwindow.c
290           src/logwindow.c
291           src/messageview.c
292           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
293           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
294
295 2002-01-04
296
297         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
298           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
299
300 2002-01-02
301
302         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
303           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
304
305 2001-12-31
306
307         * src/folderview.c
308           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
309         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
310         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
311         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
312           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
313           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
314
315 2001-12-30
316
317         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
318           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
319           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
320
321 2001-12-25
322
323         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
324         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
325         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
326           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
327           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
328         * src/compose.c
329           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
330           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
331
332 2001-12-24
333
334         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
335           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
336         * src/compose.c
337           src/gtkutils.[ch]
338           src/textview.[ch]
339           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
340         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
341
342 2001-12-23
343
344         * acconfig.h
345           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
346         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
347
348 2001-12-22
349
350         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
351
352 2001-12-21
353
354         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
355         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
356           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
357         * src/filter.[ch]
358           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
359         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
360           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
361           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
362           undo_undo()
363           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
364           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
365         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
366
367 2001-12-20
368
369         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
370         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
371           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
372         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
373           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
374         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
375           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
376           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
377           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
378         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
379           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
380
381 2001-12-19
382
383         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
384           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
385         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
386         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
387         * src/importldif.c
388           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
389         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
390           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
391           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
392         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
393         * INSTALL
394           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
395         * src/vcard.c:
396           vcard_read_file()
397           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
398           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
399         * src/addrindex.c
400           src/jpilot.[ch]
401           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
402           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
403           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
404         * src/addressbook.c
405           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
406           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
407
408 2001-12-18
409
410         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
411           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
412           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
413         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
414           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
415
416 2001-12-18
417
418         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
419         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
420           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
421           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
422         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
423         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
424
425 2001-12-16
426
427         * src/compose.c: compose_template_apply()
428           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
429           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
430           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
431
432 2001-12-16
433
434         * version 0.6.6
435
436 2001-12-15
437
438         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
439         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
440         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
441           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
442
443 2001-12-14
444
445         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
446           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
447
448 2001-12-14
449
450         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
451           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
452         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
453           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
454           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
455         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
456           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
457
458 2001-12-14
459
460         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
461         * src/imap.[ch]:
462           imap_msg_set_perm_flags()
463           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
464           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
465         * src/compose.c
466           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
467           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
468
469 2001-12-11
470
471         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
472           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
473           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
474         * src/compose.c
475           src/mainwindow.c
476           src/messageview.c
477           src/mimeview.c
478           src/summaryview.c
479           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
480           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
481
482 2001-12-09
483
484         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
485           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
486           ½¤Àµ¡£
487         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
488           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
489         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
490         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
491           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
492
493 2001-12-08
494
495         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
496           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
497           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
498         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
499           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
500
501 2001-12-06
502
503         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
504           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
505
506 2001-12-04
507
508         * src/folder.c:
509           folder_count_total_msgs()
510           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
511           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
512
513 2001-12-03
514
515         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
516         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
517           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
518         * src/prefs_common.c
519           src/quote_fmt_lex.l
520           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
521           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
522         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
523
524 2001-11-29
525
526         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
527
528 2001-11-28
529
530         * src/src/compose.c
531           src/prefs_template.c
532           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
533
534 2001-11-27
535
536         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
537           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
538         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
539           ¤ËÄɲá£
540         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
541           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
542
543 2001-11-26
544
545         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
546           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
547           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
548           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
549         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
550           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
551
552 2001-11-25
553
554         * src/folder.[ch]
555           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
556           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
557           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
558
559 2001-11-23
560
561         * src/compose.c
562           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
563           gtkut_text_str_compare_n()
564           gtkut_text_str_compare()
565           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
566           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
567         * src/prefs_template.c
568           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
569
570 2001-11-22
571
572         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
573           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
574           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
575
576 2001-11-20
577
578         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
579           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
580
581 2001-11-20
582
583         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
584           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
585         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
586
587 2001-11-19
588
589         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
590           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
591           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
592         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
593           ¤Ø¤ÎÂн衣
594
595 2001-11-18
596
597         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
598           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
599
600 2001-11-17
601
602         * src/imap.c: imap_session_get()
603           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
604           ¤ò½¤Àµ¡£
605         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
606           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
607
608 2001-11-16
609
610         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
611           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
612           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
613         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
614           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
615           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616
617 2001-11-15
618
619         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
620           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
621           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
622         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
623
624 2001-11-15
625
626         * src/folderview.c
627           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
628           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
629         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
630           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
631
632 2001-11-14
633
634         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
635         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
636           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
637
638 2001-11-13
639
640         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
641           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
642
643 2001-11-13
644
645         * src/grouplistdialog.c
646           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
647           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
648
649 2001-11-12
650
651         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
652           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
653         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
654           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
655           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
656           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
657
658 2001-11-12
659
660         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
661           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
662         * src/codeconv.[ch]
663           src/mainwindow.c
664           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
665           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
666
667 2001-11-08
668
669         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
670         * src/session.h
671           src/defs.h
672           src/imap.[ch]
673           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
674           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
675           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
676
677 2001-11-07
678
679         * version 0.6.5
680
681 2001-11-07
682
683         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
684         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
685         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
686
687 2001-11-06
688
689         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
690           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
691         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
692           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
693
694 2001-11-05
695
696         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
697         * src/summaryview.c: summary_set_header()
698           src/address.c: address_parse_str()
699           src/filter.c: filter_read_str()
700           src/news.c: news_parse_xover()
701           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
702           src/utils.c: subject_compare():
703           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
704         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
705           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
706         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
707           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
708         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
709         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
710
711 2001-11-04
712
713         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
714           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
715           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
716           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
717           ¤ò»ÈÍÑ¡£
718         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
719           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
720           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
721         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
722           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
723         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
724         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
725           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
726         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
727           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
728
729 2001-11-03
730
731         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
732         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
733
734 2001-11-02
735
736         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
737           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
738         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
739           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
740         * INSTALL
741           INSTALL.jp
742           README
743           README.jp
744           TODO
745           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
746
747 2001-11-02
748
749         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
750         * src/textview.c: textview_key_pressed()
751           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
752           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
753           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
754
755 2001-11-01
756
757         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
758           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
759         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
760           ¤¹¤ë¡£
761         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
762           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
763         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
764         * src/prefs_template.[ch]
765           src/template.[ch]
766           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
767           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
768         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
769           ¤ËÄɲá£
770         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
771         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
772         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
773           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
774
775 2001-10-31
776
777         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
778           °ÜÆ°¡£
779         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
780         * src/quote_fmt_lex.h
781           src/quote_fmt.h
782           src/quote_fmt_lex.l
783           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
784         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
785         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
786           ºï½ü¡£
787           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
788         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
789           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
790         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
791           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
792
793 2001-10-31
794
795         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
796           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
797         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
798           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
799
800 2001-10-30
801
802         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
803           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
804           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
805           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
806
807 2001-10-30
808
809         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
810           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
811           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
812
813 2001-10-29
814
815         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
816           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
817         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
818           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
819
820 2001-10-28
821
822         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
823           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
824         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
825         * src/procmime.c:                                                      
826           procmime_get_mime_type_table()                                       
827           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
828           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
829           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
830
831 2001-10-27
832
833         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
834           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
835           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
836         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
837
838 2001-10-26
839
840         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
841           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
842         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
843           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
844         * prefs_account.c
845           prefs_common.c
846           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
847         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
848           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
849
850 2001-10-21
851
852         * version 0.6.4
853
854 2001-10-21
855
856         * src/prefs_summary_column.[ch]:
857           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
858         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
859         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
860           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
861
862 2001-10-21
863
864         * src/mainwindow.c
865           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
866         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
867           ¤Î UI ¡£
868         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
869           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
870         * src/summaryview.[ch]:
871           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
872           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
873           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
874
875 2001-10-19
876
877         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
878         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
879           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
880         * src/addrcache.[ch]
881           src/addressbook.c
882           src/addrindex.[ch]
883           src/jpilot.[ch]
884           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
885           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
886         * src/ldif.[ch]
887           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
888
889 2001-10-18
890
891         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
892         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
893         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
894           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
895           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
896         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
897
898 2001-10-17
899
900         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
901
902 2001-10-16
903
904         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
905           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
906
907 2001-10-16
908
909         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
910           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
911         * src/summaryview.c:
912           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
913           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
914           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
915           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
916           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
917           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
918
919 2001-10-14
920
921         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
922           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
923         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
924           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
925           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
926           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
927
928 2001-10-12
929
930         * src/prefs_common.c
931           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
932
933 2001-10-12
934
935         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
936           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
937         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
938           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
939           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
940         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
941           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
942
943 2001-10-11
944
945         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
946           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
947           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
948           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
949           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
950         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
951           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
952           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
953
954 2001-10-10
955
956         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
957         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
958           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
959           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
960         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
961           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
962
963 2001-10-09
964
965         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
966         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
967           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
968         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
969           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
970           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
971
972 2001-10-08
973
974         * version 0.6.3
975
976 2001-10-08
977
978         * src/compose.c: compose_write_to_file()
979           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
980           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
981         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
982         * src/utils.c: is_next_mbs()
983           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
984           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
985         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
986         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
987           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
988
989 2001-10-07
990
991         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
992         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
993           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
994           ¤µ¤ó thanks)¡£
995         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
996           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
997           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
998           thanks)¡£
999         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
1000           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1001
1002 2001-10-05
1003
1004         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
1005           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1006           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1007
1008 2001-10-03
1009
1010         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
1011
1012 2001-10-02
1013
1014         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
1015           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
1016           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
1017           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
1018           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1019
1020 2001-10-01
1021
1022         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
1023           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1024
1025 2001-09-30
1026
1027         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
1028         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
1029         * src/addrbook.c
1030           src/addrcache.c
1031           src/addressadd.c
1032           src/addressbook.c
1033           src/addrindex.c
1034           src/addritem.c
1035           src/editaddress.c
1036           src/editbook.c
1037           src/editgroup.c
1038           src/editjpilot.c
1039           src/editldap.c
1040           src/editldap_basedn.c
1041           src/editvcard.c
1042           src/jpilot.c
1043           src/mgutils.c
1044           src/syldap.c
1045           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
1046         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
1047           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
1048           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
1049           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
1050           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1051         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
1052           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
1053         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
1054           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
1055           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1056
1057 2001-09-30
1058
1059         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
1060           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
1061           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
1062           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
1063
1064 2001-09-27
1065
1066         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
1067           ¤òÊݸ¡£
1068
1069 2001-09-26
1070
1071         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
1072
1073 2001-09-25
1074
1075         * src/folder.c
1076           src/folder.h
1077           src/mainwindow.c
1078           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
1079           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1080
1081 2001-09-23
1082
1083         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
1084         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
1085           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
1086         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
1087           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
1088           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1089         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1090
1091 2001-09-21
1092
1093         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
1094           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1095         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1096           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1097
1098 2001-09-20
1099
1100         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1101           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1102         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
1103         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
1104           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1105
1106 2001-09-20
1107
1108         * src/procmime.[ch]:
1109           procmime_find_string()
1110           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1111           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
1112           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1113           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
1114           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
1115           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
1116           ÊÖ¤¹¡£
1117
1118 2001-09-19
1119
1120         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1121           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1122         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
1123         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
1124           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1125
1126 2001-09-17
1127
1128         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
1129           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
1130
1131 2001-09-17
1132
1133         * version 0.6.2
1134
1135 2001-09-16
1136
1137         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
1138           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1139
1140 2001-09-12
1141
1142         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1143         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
1144         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
1145           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
1146
1147 2001-09-11
1148
1149         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1150           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1151           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1152           ¤·¤¿¡£
1153         * src/mainwindow.c
1154           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1155           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
1156
1157 2001-09-10
1158
1159         * src/vcard.c
1160           src/mgutils.c
1161           src/syldap.c
1162           src/editldap.c
1163           src/editldap_basedn.c
1164           src/jpilot.c
1165           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1166         * configure.in
1167           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1168           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1169         * src/mainwindow.c
1170           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
1171           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1172           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1173
1174 2001-09-09
1175
1176         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1177           src/pixmaps/dir-open.xpm
1178           src/pixmaps/new.xpm
1179           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1180         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
1181           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1182         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1183
1184 2001-09-08
1185
1186         * src/prefs.[ch]
1187           src/prefs_common.[ch]
1188           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
1189           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1190         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
1191           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1192
1193 2001-09-06
1194
1195         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
1196
1197 2001-09-05
1198
1199         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
1200           ¤ò½¤Àµ¡£
1201           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1202
1203 2001-09-04
1204
1205         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1206           src/pixmaps/dir-open.xpm
1207           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1208         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1209         * src/pixmaps/address.xpm
1210           src/pixmaps/book.xpm
1211           src/pixmaps/category.xpm
1212           src/pixmaps/interface.xpm
1213           src/pixmaps/jpilot.xpm
1214           src/pixmaps/ldap.xpm
1215           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
1216         * src/addrbook.[ch]
1217           src/addrcache.[ch]
1218           src/addressadd.[ch]
1219           src/addressitem.[ch]
1220           src/addrindex.[ch]
1221           src/addritem.[ch]
1222           src/editaddress.[ch]
1223           src/editbook.[ch]
1224           src/editgroup.[ch]
1225           src/editjpilot.[ch]
1226           src/editldap.[ch]
1227           src/editldap_basedn.[ch]
1228           src/editvcard.[ch]
1229           src/jpilot.[ch]
1230           src/mgutils.[ch]
1231           src/syldap.[ch]
1232           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1233           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1234
1235 2001-09-04
1236
1237         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
1238
1239 2001-09-03
1240
1241         * src/mainwindow.c
1242           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
1243         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
1244           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1245
1246 2001-09-03
1247
1248         * version 0.6.1
1249
1250 2001-09-03
1251
1252         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
1253           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1254
1255 2001-09-02
1256
1257         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
1258           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
1259           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1260         * src/account.c
1261           src/prefs_common.c
1262           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1263           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1264         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
1265           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1266
1267 2001-09-01
1268
1269         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
1270           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1271         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
1272           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1273           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
1274         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
1275           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1276         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
1277         * acconfig.h
1278           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
1279           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
1280         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
1281           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
1282         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
1283         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
1284
1285 2001-08-31
1286
1287         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
1288           typo ¤ò½¤Àµ¡£
1289         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1290           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
1291           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1292         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
1293           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1294         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
1295           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1296         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
1297           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1298
1299 2001-08-30
1300
1301         * version 0.6.0
1302
1303 2001-08-30
1304
1305         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
1306           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
1307           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
1308         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1309         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
1310         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
1311         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1312
1313 2001-08-30
1314
1315         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
1316           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1317         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
1318           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1319
1320 2001-08-29
1321
1322         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
1323         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
1324           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1325         * src/summaryview.c
1326           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1327           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
1328           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1329           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
1330           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1331         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1332
1333 2001-08-28
1334
1335         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
1336           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1337         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
1338           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
1339           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
1340           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
1341           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
1342
1343 2001-08-27
1344
1345         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
1346           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
1347         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
1348           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
1349         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
1350         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1351         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
1352         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
1353           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
1354         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
1355         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
1356           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1357
1358 2001-08-27
1359
1360         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1361           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1362
1363 2001-08-26
1364
1365         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
1366         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
1367         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
1368           ssl_getline() ¤òÄɲá£
1369           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1370         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
1371           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1372         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
1373         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
1374           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
1375           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
1376         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
1377         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
1378           ¤·¤¿¡£
1379
1380 2001-08-25
1381
1382         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
1383           °Ï¤Ã¤¿¡£
1384
1385 2001-08-24
1386
1387         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1388           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1389         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
1390           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
1391           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
1392           ½ÐÎÏ¡£
1393           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
1394         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
1395         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
1396           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
1397           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
1398           ºï½ü¡£
1399         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
1400           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1401         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
1402           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1403
1404 2001-08-23
1405
1406         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
1407           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1408           main_window_set_toolbar_sensitive():
1409           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
1410
1411 2001-08-23
1412
1413         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
1414           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
1415           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1416         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1417
1418 2001-08-22
1419
1420         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
1421           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
1422           ¤·¤¿¡£
1423
1424 2001-08-21
1425
1426         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
1427           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
1428           ¤Ë¤·¤¿¡£
1429
1430 2001-08-21
1431
1432         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
1433           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1434           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
1435           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
1436
1437 2001-08-20
1438
1439         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
1440           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
1441           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
1442           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1443         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1444           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1445
1446 2001-08-19
1447
1448         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
1449           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
1450         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1451           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
1452         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
1453           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
1454           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1455           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1456         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
1457           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
1458         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
1459           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1460
1461 2001-08-18
1462
1463         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
1464           ÍÞÀ©¡£
1465         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
1466           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
1467         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
1468           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
1469           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
1470           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1471           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
1472           ´Ø¿ô¡£
1473         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
1474           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1475         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1476           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
1477           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
1478           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1479           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
1480         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
1481           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1482           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1483           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
1484         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
1485         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
1486
1487 2001-08-14
1488
1489         * version 0.5.3
1490
1491 2001-08-14
1492
1493         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
1494           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1495         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
1496           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1497         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
1498
1499 2001-08-14
1500
1501         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
1502           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
1503         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
1504           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
1505           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1506         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1507           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
1508           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
1509           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
1510           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
1511           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1512         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
1513           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
1514           ¤Çɽ¼¨¡£
1515         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
1516           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
1517
1518 2001-08-13
1519
1520         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
1521         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1522           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
1523           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1524           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1525         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
1526           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
1527           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
1528         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
1529           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
1530           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
1531           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1532
1533 2001-08-12
1534
1535         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
1536           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
1537
1538 2001-08-12
1539
1540         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1541           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
1542           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1543           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
1544           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1545           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1546           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1547           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1548           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
1549           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1550           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
1551           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
1552           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
1553         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
1554           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1555           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1556
1557 2001-08-10
1558
1559         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1560           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1561         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
1562           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1563         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1564         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1565
1566 2001-08-09
1567
1568         * src/defs.h
1569           src/headerview.c
1570           src/headerwindow.c
1571           src/textview.c
1572           src/prefs_common.c
1573           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1574           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
1575           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1576         * src/prefs_common.c
1577           src/prefs_common.h
1578           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1579           ¤òÄɲá£
1580
1581 2001-08-08
1582
1583         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
1584         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
1585         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1586           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1587           summary_show()
1588           summary_select_next_unread()
1589           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1590           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
1591           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1592         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1593
1594 2001-08-08
1595
1596         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
1597           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
1598         * src/prefs_common.c
1599           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
1600         * src/pixmaps/new.xpm
1601           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1602
1603 2001-08-07
1604
1605         * src/address.[ch]:
1606           address_folder_new()
1607           address_group_new()
1608           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
1609           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1610         * src/pixmaps/new.xpm
1611           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
1612
1613 2001-08-06
1614
1615         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1616
1617 2001-08-06
1618
1619         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
1620         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
1621         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
1622
1623 2001-08-04
1624
1625         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
1626           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1627
1628 2001-08-02
1629
1630         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1631
1632 2001-08-01
1633
1634         * version 0.5.2
1635
1636 2001-08-01
1637
1638         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
1639           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1640           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
1641           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
1642
1643 2001-07-31
1644
1645         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
1646           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1647           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
1648         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
1649           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1650         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
1651           ¤Ë¤·¤¿¡£
1652         * src/textview.c: textview_create()
1653           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
1654
1655 2001-07-29
1656
1657         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
1658           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1659
1660 2001-07-28
1661
1662         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1663           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1664         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
1665           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
1666           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1667           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
1668           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
1669           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1670
1671 2001-07-27
1672
1673         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
1674           ¤ò½¤Àµ¡£
1675
1676 2001-07-26
1677
1678         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1679         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
1680           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1681
1682 2001-07-25
1683
1684         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
1685           ¤ò½¤Àµ¡£
1686           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
1687         * src/procmime.c:
1688           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
1689           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
1690         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1691           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1692         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
1693
1694 2001-07-25
1695
1696         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1697         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1698
1699 2001-07-24
1700
1701         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
1702           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
1703         * configure.in
1704           manual/Makefile.am
1705           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
1706         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
1707         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
1708
1709 2001-07-23
1710
1711         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
1712           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1713         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
1714         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1715           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
1716
1717 2001-07-22
1718
1719         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
1720           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1721           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
1722           Äɲá£
1723         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
1724           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1725           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1726         * src/procmime.c:
1727           procmime_scan_content_type()
1728           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
1729           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1730         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1731         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1732           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1733         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
1734           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1735
1736 2001-07-18
1737
1738         * version 0.5.1
1739
1740 2001-07-18
1741
1742         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
1743           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
1744           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
1745         * src/base64.[ch]
1746           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
1747           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
1748           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1749
1750 2001-07-17
1751
1752         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
1753           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
1754           MSG_SET_PERM_FLAGS()
1755           MSG_SET_TMP_FLAGS()
1756           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
1757           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
1758         * src/compose.c
1759           src/imap.c
1760           src/inc.c
1761           src/messageview.c
1762           src/mh.c
1763           src/news.c
1764           src/procheader.c
1765           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
1766         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
1767           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
1768
1769 2001-07-16
1770
1771         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
1772           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
1773         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
1774         * TODO
1775           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1776
1777 2001-07-16
1778
1779         * src/codeconv.c:
1780           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
1781           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
1782         * src/folder.c:
1783           folder_get_default_folder()
1784           folder_get_default_inbox()
1785           folder_get_default_outbox()
1786           folder_get_default_draft()
1787           folder_get_default_queue()
1788           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
1789           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1790
1791 2001-07-15
1792
1793         * README
1794           README.jp
1795           INSTALL
1796           INSTALL.jp
1797           TODO
1798           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
1799         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
1800           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1801           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
1802           ¤òÄɲá£
1803           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
1804           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
1805           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1806           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
1807           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
1808           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
1809           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1810         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
1811           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
1812         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1813           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
1814         * src/recv.c: recv_write()
1815           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
1816           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
1817         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
1818           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1819         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
1820           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1821         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
1822           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1823
1824 2001-07-15
1825
1826         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
1827           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1828           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
1829           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1830           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1831           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1832
1833 2001-07-14
1834
1835         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
1836           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1837         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
1838           ²Äǽ¡£
1839         * src/news.[ch]
1840           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1841           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
1842           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1843         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
1844           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1845
1846 2001-07-12
1847
1848         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
1849         * src/folder.[ch]
1850           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1851           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1852
1853 2001-07-06
1854
1855         * version 0.5.0
1856
1857 2001-07-06
1858
1859         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
1860           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1861           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
1862           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
1863           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1864           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
1865         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
1866           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1867
1868 2001-07-05
1869
1870         * version 0.5.0pre4
1871
1872         * manual/ja/sylpheed.sgml
1873           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1874         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
1875           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1876         * src/folderview.h
1877           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
1878           ¤«¤éºï½ü¡£
1879         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
1880
1881 2001-07-04
1882
1883         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1884         * src/imap.c: imap_session_get()
1885           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
1886           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1887
1888 2001-07-03
1889
1890         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
1891           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1892           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1893           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1894           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
1895           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
1896         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1897
1898 2001-07-03
1899
1900         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1901         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
1902           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
1903         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
1904           ½¤Àµ¡£
1905         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
1906           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1907         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
1908         * INSTALL
1909           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
1910
1911 2001-07-01
1912
1913         * version 0.5.0pre3
1914
1915         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
1916         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
1917           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1918           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
1919           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1920           account_selected(): ¿·µ¬¡£
1921           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1922
1923 2001-06-30
1924
1925         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
1926           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1927           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1928           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1929           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
1930           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
1931         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
1932           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1933         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
1934           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1935
1936 2001-06-29
1937
1938         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
1939           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1940
1941 2001-06-28
1942
1943         * src/folderview.[ch]:
1944           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1945           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
1946           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
1947           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
1948
1949 2001-06-27
1950
1951         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
1952           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
1953           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
1954           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
1955           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
1956         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
1957         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
1958           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1959         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
1960
1961 2001-06-26
1962
1963         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
1964           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1965           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
1966           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
1967           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
1968           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1969           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1970           ½¤Àµ¡£
1971           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1972           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
1973         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
1974           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
1975         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
1976
1977 2001-06-25
1978
1979         * version 0.5.0pre2
1980
1981         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
1982           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1983           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
1984           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1985           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
1986           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
1987           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
1988           ¤·¤¿¡£
1989
1990 2001-06-24
1991
1992         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
1993           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1994           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
1995           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
1996           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
1997         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
1998           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
1999           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
2000           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
2001           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2002
2003 2001-06-22
2004
2005         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
2006           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
2007
2008 2001-06-21
2009
2010         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
2011           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2012         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2013           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2014
2015 2001-06-20
2016
2017         * version 0.5.0pre1
2018
2019         * src/imap.c
2020           imap_get_msg_list()
2021           imap_cmd_envelope()
2022           imap_cmd_fetch()
2023           imap_cmd_copy()
2024           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2025           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2026         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2027           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2028         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
2029           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
2030
2031 2001-06-19
2032
2033         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
2034           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
2035           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
2036           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
2037           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2038           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2039           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
2040           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2041           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
2042           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2043           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
2044           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2045         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
2046         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2047           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2048           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2049           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
2050           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2051           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
2052           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2053           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2054         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2055           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2056         * src/folderview.c:
2057           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2058           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2059
2060 2001-06-18
2061
2062         * src/mainwindow.c
2063           src/summaryview.c
2064           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
2065         * src/mainwindow.c: compose_cb()
2066           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
2067           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
2068           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2069
2070 2001-06-17
2071
2072         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
2073           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2074
2075 2001-06-16
2076
2077         * version 0.4.99
2078
2079         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
2080           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2081           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
2082           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
2083           ¤·¤¿¡£
2084           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
2085           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2086           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2087         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
2088           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2089
2090 2001-06-15
2091
2092         * src/folderview.c:
2093           folderview_new_folder_cb()
2094           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
2095           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2096           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2097           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
2098           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2099         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2100         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2101           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2102           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2103         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
2104         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2105
2106 2001-06-15
2107
2108         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
2109           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
2110           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2111           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2112           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2113           ¤·¤¿¡£
2114         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2115           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2116
2117 2001-06-14
2118
2119         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
2120         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
2121
2122 2001-06-13
2123
2124         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
2125
2126 2001-06-11
2127
2128         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2129
2130 2001-06-08
2131
2132         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
2133           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
2134           imap_status(): ¿·µ¬¡£
2135           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2136           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2137           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
2138         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2139           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2140           ¤·¤¿¡£
2141
2142 2001-06-07
2143
2144         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
2145         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
2146         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
2147           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2148
2149 2001-06-06
2150
2151         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
2152         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
2153           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
2154           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2155
2156 2001-06-06
2157
2158         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
2159           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
2160           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2161         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
2162         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
2163           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
2164           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2165         * src/mainwindow.c
2166           src/summaryview.c
2167           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2168           compose_reply()
2169           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
2170
2171 2001-06-05
2172
2173         * src/folderview.c: folderview_selected()
2174           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
2175           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2176
2177 2001-06-04
2178
2179         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
2180           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
2181           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2182         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
2183
2184 2001-06-02
2185
2186         * src/folderview.c: folderview_selected()
2187           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
2188           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2189         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
2190           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2191
2192 2001-05-27
2193
2194         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
2195         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2196         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
2197           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2198           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
2199           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
2200           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2201           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
2202           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
2203           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2204         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
2205           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2206         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
2207           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2208         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2209         * src/main.c
2210           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
2211           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2212
2213 2001-05-26
2214
2215         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
2216           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
2217           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
2218           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
2219         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
2220           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2221         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
2222           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2223         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
2224           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2225
2226 2001-05-22
2227
2228         * README
2229           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2230
2231 2001-05-19
2232
2233         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2234         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
2235         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
2236           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
2237         * INSTALL
2238           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
2239
2240 2001-05-18
2241
2242         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
2243           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2244         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
2245           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2246         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
2247         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
2248           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
2249           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
2250         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2251           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
2252
2253 2001-05-17
2254
2255         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
2256           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2257         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
2258
2259 2001-05-16
2260
2261         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
2262         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
2263           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
2264           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2265
2266 2001-05-15
2267
2268         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
2269           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2270         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
2271           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2272           folderview_search_new_recursive(),
2273           folderview_have_new_children(),
2274           folderview_search_unread_recursive(),
2275           folderview_have_unread_children(),
2276           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
2277           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2278           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2279
2280 2001-05-14
2281
2282         * src/folder.[ch]
2283           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2284           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
2285         * src/compose.c
2286           src/inc.c
2287           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2288           unlink() ¤òºï½ü¡£
2289
2290 2001-05-13
2291
2292         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
2293           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
2294           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2295           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
2296           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2297         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
2298           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
2299         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
2300           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2301           ¤·¤¿¡£
2302         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2303           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2304         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
2305           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2306           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2307
2308 2001-05-13
2309
2310         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
2311         * src/customheader.[ch]
2312           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2313         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2314           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2315         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2316           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
2317           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
2318
2319 2001-05-11
2320
2321         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
2322           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2323         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
2324           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2325
2326 2001-05-10
2327
2328         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2329           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2330         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
2331         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
2332           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
2333
2334 2001-05-09
2335
2336         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
2337           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
2338         * src/summaryview.c: summary_print()
2339           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2340         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
2341         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
2342           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
2343           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
2344           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
2345           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2346         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
2347           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
2348         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
2349           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
2350           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2351         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
2352           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2353
2354 2001-05-08
2355
2356         * version 0.4.66
2357
2358         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
2359         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
2360         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
2361           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
2362           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
2363         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
2364           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2365         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
2366           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2367
2368 2001-05-07
2369
2370         * src/prefs_common.c
2371           src/prefs_account.c
2372           src/prefs_filter.c
2373           src/account.c
2374           src/alertpanel.c
2375           src/filesel.c
2376           src/foldersel.c
2377           src/export.c
2378           src/import.c
2379           src/inputdialog.c
2380           src/passphrase.c
2381           src/select-keys.c
2382           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
2383           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
2384           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
2385           ¤òÄɲá£
2386
2387 2001-05-06
2388
2389         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
2390           ¥Þ¡¼¥¸:
2391           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
2392           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2393           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
2394           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2395         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
2396           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
2397
2398 2001-05-05
2399
2400         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
2401           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2402         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
2403         * src/inc.c: pop3_recv_func()
2404           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
2405           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2406           ¤·¤¿¡£
2407         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
2408         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
2409           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2410         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
2411         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
2412         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
2413
2414 2001-05-05
2415
2416         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
2417           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2418           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
2419         * src/prefs_display_header.[ch]
2420           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
2421         * src/prefs_display_header.c:
2422           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
2423           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
2424         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
2425         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
2426           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2427         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
2428           disphdr_list ¤òÄɲá£
2429         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
2430           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
2431           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
2432           ½¤Àµ¡£
2433           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
2434         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2435           ¤·¤¿¡£
2436         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
2437           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2438           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
2439           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2440           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2441           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
2442
2443 2001-05-04
2444
2445         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
2446           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
2447         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
2448           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
2449           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
2450         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2451         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
2452           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
2453           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
2454         * src/prefs_common.c
2455           src/prefs_account.c
2456           src/prefs_filter.c
2457           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
2458           ¤·¤¿¡£
2459         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
2460           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2461
2462 2001-05-03
2463
2464         * src/inc.c
2465           src/pop.c
2466           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
2467           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
2468         * src/pop.c
2469           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
2470
2471 2001-05-02
2472
2473         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
2474           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
2475         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
2476           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2477
2478 2001-05-01
2479
2480         * version 0.4.65
2481
2482         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
2483         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
2484           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2485         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
2486           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2487           imap_remove_folder(): Äɲá£
2488           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
2489         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
2490           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2491         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
2492         * configure.in
2493           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
2494           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
2495
2496 2001-04-30
2497
2498         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
2499           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2500
2501 2001-04-30
2502
2503         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
2504           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
2505           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
2506         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2507           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2508         * src/esmtp.c
2509           src/imap.c
2510           src/news.c
2511           src/nntp.c
2512           src/pop.c
2513           src/recv.c
2514           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2515           ¤·¤¿¡£
2516         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2517
2518 2001-04-28
2519
2520         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2521           ¤·¤¿¡£
2522         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2523           ¤·¤¿¡£
2524
2525 2001-04-27
2526
2527         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2528           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2529         * src/smtp.c
2530           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
2531           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
2532         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
2533           ¤òÄɲá£
2534         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
2535           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
2536         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
2537           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
2538         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
2539           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
2540
2541 2001-04-26
2542
2543         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2544           ½¤Àµ¡£
2545
2546 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2547
2548         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
2549         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
2550         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2551
2552         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
2553
2554         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
2555         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
2556         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2557
2558         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
2559         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
2560         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2561         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2562         ¤·¤¿¡£
2563         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2564
2565         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2566         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
2567
2568         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
2569         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
2570         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
2571         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
2572
2573         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
2574         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
2575
2576         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2577         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
2578         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
2579         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2580         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
2581         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2582         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2583         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
2584
2585         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
2586         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2587
2588         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
2589         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2590         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
2591         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
2592
2593         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
2594         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
2595         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2596         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
2597         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
2598         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
2599         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
2600         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
2601         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2602         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
2603         (sock_connect): Æ±¾å¡£
2604
2605 2001-04-26
2606
2607         * config.h.in: ºï½ü¡£
2608         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
2609         * .cvsignore: Äɲá£
2610         * src/inc.c
2611           src/progressdialog.[ch]
2612           src/pixmaps/complete.xpm
2613           src/pixmaps/continue.xpm
2614           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2615           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2616         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2617
2618 2001-04-25
2619
2620         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
2621           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
2622         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
2623         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
2624         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2625
2626 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
2627
2628         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2629
2630         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
2631
2632         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
2633         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
2634         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
2635         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
2636
2637         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
2638         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2639         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
2640         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
2641         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
2642         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
2643         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
2644         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
2645         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
2646         (hmac_md5): ºï½ü¡£
2647         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
2648         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
2649
2650         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2651         ¤·¤¿¡£
2652
2653         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
2654         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
2655         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
2656
2657         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
2658
2659         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
2660         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2661
2662         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
2663         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
2664         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2665
2666         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
2667         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2668         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
2669         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
2670         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
2671         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
2672
2673         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
2674         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2675
2676 2001-04-24
2677
2678         * src/prefs_common.[ch]
2679           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
2680           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
2681           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2682         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
2683           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
2684           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2685         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2686         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
2687           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2688         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2689           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2690
2691 2001-04-23
2692
2693         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
2694           [sergey]:
2695
2696           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
2697             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2698           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2699             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2700           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2701             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
2702             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2703           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2704
2705         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
2706           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2707         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
2708           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
2709
2710         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
2711
2712           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
2713             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
2714           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
2715             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2716             prefs_account_privacy_create(),
2717             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
2718             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2719           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
2720           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
2721             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
2722             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
2723             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2724           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
2725           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
2726             ¤·¤¿¡£
2727
2728 2001-04-22
2729
2730         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2731
2732 2001-04-20
2733
2734         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
2735           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2736         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
2737         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
2738           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
2739         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
2740           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2741         * src/export.c
2742           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
2743           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2744         * src/prefs_common.[ch]
2745           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
2746           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2747
2748 2001-04-19
2749
2750         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
2751         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
2752           ¤òÄɲá£
2753         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
2754           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2755         * src/prefs_common.[ch]
2756           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2757         * src/prefs_common.[ch]
2758           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
2759           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2760         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
2761           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
2762
2763 2001-04-18
2764
2765         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
2766           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
2767
2768 2001-04-17
2769
2770         * version 0.4.64
2771
2772         * src/automaton.[ch]
2773           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
2774           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2775           thanks)¡£
2776         * src/xml.c: xml_build_tree()
2777           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
2778           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2779
2780 2001-04-16
2781
2782         * src/summaryview.c
2783           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2784           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
2785           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2786
2787 2001-04-15
2788
2789         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
2790           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2791         * src/folder.c
2792           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
2793           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2794
2795 2001-04-10
2796
2797         * version 0.4.63
2798
2799         * src/folder.[ch]
2800           src/mainwindow.c
2801           src/mh.[ch]
2802           src/procmsg.[ch]
2803           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
2804           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2805         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2806         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
2807           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2808
2809 2001-04-09
2810
2811         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
2812           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2813         * src/inc.c
2814           src/summaryview.[ch]
2815           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2816           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2817         * src/textview.c
2818           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
2819
2820 2001-04-08
2821
2822         * ac/Makefile.am: Äɲá£
2823         * Makefile.am
2824           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
2825
2826 2001-04-07
2827
2828         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
2829           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2830         * src/prefs_common.[ch]
2831           src/textview.[ch]
2832           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2833           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
2834         * src/gtksctree.c
2835           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2836
2837 2001-04-06
2838
2839         * src/utils.c: copy_file()
2840           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
2841           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
2842         * src/procheader.c
2843           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2844           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2845         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
2846           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2847         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
2848           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
2849
2850 2001-04-05
2851
2852         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
2853           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
2854           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
2855         * src/gtksctree.c
2856           src/mimeview.c
2857           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2858
2859 2001-04-04
2860
2861         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2862           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2863         * src/prefs_common.[ch]
2864           src/rfc2015.[ch]
2865           src/mimeview.c
2866           src/procmime.[ch]
2867           src/compose.[ch]
2868           src/passphrase.c
2869           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
2870           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2871         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
2872
2873 2001-04-03
2874
2875         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
2876           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
2877         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
2878           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
2879
2880 2001-04-02
2881
2882         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
2883           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2884
2885 2001-04-01
2886
2887         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
2888           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2889         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
2890           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2891           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
2892         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
2893           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
2894         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
2895           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2896         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
2897           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2898
2899 2001-03-31
2900
2901         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
2902           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
2903           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2904         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2905           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2906
2907 2001-03-30
2908
2909         * src/pixmaps/deleted.xpm
2910           src/pixmaps/mark.xpm
2911           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
2912         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
2913           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
2914         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
2915           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2916
2917 2001-03-29
2918
2919         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2920           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
2921         * src/pixmaps/forwarded.xpm
2922           src/pixmaps/replied.xpm
2923           src/pixmaps/new.xpm
2924           src/pixmaps/unread.xpm
2925           src/compose.c
2926           src/mainwindow.c
2927           src/prefs_common.c
2928           src/procmsg.h
2929           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
2930           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2931           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
2932           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
2933         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
2934         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
2935           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2936
2937 2001-03-26
2938
2939         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
2940           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
2941         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
2942           ¤·¤¿¡£
2943
2944 2001-03-25
2945
2946         * src/prefs_common.[ch]
2947           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
2948           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2949
2950 2001-03-24
2951
2952         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
2953           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2954         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
2955         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
2956
2957 2001-03-23
2958
2959         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
2960           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2961
2962 2001-03-22
2963
2964         * src/utils.[ch]
2965           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
2966           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2967         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
2968           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2969
2970 2001-03-21
2971
2972         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
2973           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
2974         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2975         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
2976
2977 2001-03-19
2978
2979         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2980
2981 2001-03-18
2982
2983         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
2984           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
2985           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2986           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2987           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
2988         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
2989           Äɲá£
2990         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2991           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
2992         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
2993           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
2994           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2995         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
2996           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2997
2998 2001-03-17
2999
3000         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
3001           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3002         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
3003           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
3004           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3005         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3006
3007 2001-03-15
3008
3009         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
3010           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3011         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3012           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
3013           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
3014
3015 2001-03-13
3016
3017         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
3018           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
3019
3020 2001-03-12
3021
3022         * version 0.4.62
3023
3024 2001-03-11
3025
3026         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
3027           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3028         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3029           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
3030         * src/Makefile.am
3031           src/mainwindow.c
3032           src/summaryview.[ch]
3033           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3034           Åý¹ç(thanks!)¡£
3035
3036 2001-03-10
3037
3038         * src/addr_compl.[ch]
3039           src/addressbook.c
3040           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
3041           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3042         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
3043           ´¹¤¨¤¿¡£
3044         * src/folder.c: folder_init()
3045           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
3046           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
3047           src/summaryview.c: summary_start_drag()
3048           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3049           Åý¹ç(thanks!)¡£
3050
3051 2001-03-08
3052
3053         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
3054           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3055         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
3056           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3057           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
3058           g_strsplit().
3059         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
3060           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
3061           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
3062
3063 2001-03-07
3064
3065         * configure.in
3066           src/compose.c
3067           src/prefs.c
3068           src/procmime.c
3069           src/summaryview.c
3070           src/mbox.c
3071           src/recv.c
3072           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
3073           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
3074           Äɲá£
3075         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3076
3077 2001-03-06
3078
3079         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
3080           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3081           (À趤µ¤ó thanks)¡£
3082         * src/utils.[ch]
3083           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
3084           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3085         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3086         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
3087
3088 2001-03-05
3089
3090         * src/main.c
3091         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3092
3093 2001-03-04
3094
3095         * src/compose.[ch]
3096           src/main.c
3097           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
3098           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
3099           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3100           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3101
3102 2001-03-03
3103
3104         * src/esmtp.[ch]
3105           src/smtp.[ch]
3106           src/send.c
3107           src/prefs_account.[ch]
3108           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
3109           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
3110         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
3111           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3112         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3113         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
3114           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
3115
3116 2001-03-01
3117
3118         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
3119           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
3120
3121 2001-02-19
3122
3123         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
3124           `charset_str' ¤òÄɲá£
3125         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
3126           Äɲá£
3127           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3128           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3129           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3130
3131 2001-02-17
3132
3133         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
3134           textview_show_html() ¤òÄɲá£
3135           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
3136           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3137         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
3138
3139 2001-02-15
3140
3141         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
3142           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
3143            conv_convert())¡£
3144         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
3145           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3146
3147 2001-02-12
3148
3149         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3150
3151 2001-02-11
3152
3153         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3154
3155 2001-02-05
3156
3157         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
3158           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3159         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
3160           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
3161
3162 2001-02-04
3163
3164         * src/gtkutils.[ch]
3165           src/main.c
3166           src/mainwindow.[ch]
3167           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
3168           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3169           (thanks!)¡£
3170
3171 2001-02-03
3172
3173         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
3174           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
3175           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3176           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3177         * src/Makefile.am
3178           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
3179           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3180
3181 2001-02-03
3182
3183         * version 0.4.61
3184
3185         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
3186           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3187
3188 2001-02-02
3189
3190         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
3191           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3192           ½¤Àµ¡£
3193         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3194           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3195           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3196
3197 2001-02-01
3198
3199         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3200
3201 2001-01-31
3202
3203         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3204         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
3205           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
3206           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3207           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3208         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
3209           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3210         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
3211           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3212
3213 2001-01-30
3214
3215         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
3216           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3217           iswalnum() ¤òÄɲá£
3218         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
3219           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3220           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
3221         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3222         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3223
3224 2001-01-30
3225
3226         * version 0.4.60
3227
3228         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
3229           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3230         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3231           ¤·¤¿¡£
3232         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
3233         * README
3234           README.jp
3235           INSTALL
3236           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3237         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3238
3239 2001-01-29
3240
3241         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
3242           Äɲá£
3243         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
3244           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3245         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
3246           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3247         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
3248           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3249
3250 2001-01-28
3251
3252         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
3253           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3254         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
3255         * src/compose.c
3256           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
3257           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3258           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
3259         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
3260           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3261
3262 2001-01-27
3263
3264         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
3265           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
3266         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
3267           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
3268         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
3269           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
3270           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
3271           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3272
3273 2001-01-25
3274
3275         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
3276           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
3277           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
3278         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3279           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3280         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
3281           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3282         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
3283           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3284         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
3285           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
3286         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3287         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
3288
3289 2001-01-24
3290
3291         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3292           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3293
3294 2001-01-23
3295
3296         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
3297           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
3298         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
3299         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
3300           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
3301           src/Makefile.am
3302           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
3303           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
3304         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
3305           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
3306
3307 2001-01-22
3308
3309         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
3310           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3311         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
3312           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3313
3314 2001-01-21
3315
3316         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
3317         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
3318         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3319           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3320         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3321         * README
3322           README.jp
3323           INSTALL
3324           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3325         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3326         * src/headerwindow.c
3327           src/addressbook.c
3328           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
3329           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3330         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
3331         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
3332           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3333         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
3334           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3335         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
3336           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3337         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
3338           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3339
3340 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3341
3342         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3343         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
3344         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
3345
3346         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
3347         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
3348
3349         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
3350
3351         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
3352
3353         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3354         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
3355
3356         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
3357
3358         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
3359         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
3360         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
3361         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
3362
3363         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
3364         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
3365         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
3366         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
3367         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
3368         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
3369         ¤òÄɲá£
3370
3371         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
3372         ¤Î¤òÄɲá£
3373
3374 2001-01-18
3375
3376         * src/gtksctree.[ch]
3377           src/folderview.c
3378           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
3379           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3380         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
3381           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3382         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
3383           ³ç¤Ã¤¿¡£
3384         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
3385           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3386
3387 2001-01-17
3388
3389         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
3390           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3391         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
3392           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3393         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3394           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3395
3396 2001-01-15
3397
3398         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
3399           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3400
3401 2001-01-13
3402
3403         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
3404           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3405         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3406           ½¤Àµ¡£
3407
3408 2001-01-13
3409
3410         * version 0.4.52
3411
3412         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
3413           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
3414           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
3415           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
3416
3417 2001-01-11
3418
3419         * src/mainwindow.c
3420           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3421           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3422         * src/prefs_common.c
3423           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3424
3425 2001-01-10
3426
3427         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
3428           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3429           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
3430           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3431         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
3432           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3433           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
3434           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3435         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
3436           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
3437         * configure.in
3438           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3439
3440 2001-01-09
3441
3442         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
3443         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3444         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
3445           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3446
3447 2001-01-08
3448
3449         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
3450           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3451
3452 2001-01-07
3453
3454         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
3455           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3456         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3457         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3458
3459 2001-01-06
3460
3461         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3462           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
3463           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3464           ¤·¤¿¡£
3465           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
3466           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3467         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
3468           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
3469         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
3470           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3471         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3472
3473 2001-01-05
3474
3475         * src/codeconv.[ch]
3476           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
3477           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
3478         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
3479         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
3480
3481 2001-01-04
3482
3483         * src/account.c: account_edit_open()
3484           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
3485           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3486
3487 2001-01-03
3488
3489         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
3490         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
3491           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3492
3493 2001-01-02
3494
3495         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
3496           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3497
3498 2001-01-02
3499
3500         * version 0.4.51
3501
3502         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3503           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3504         * src/send.c: send_message_queue()
3505           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3506           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3507
3508 2001-01-01
3509
3510         * version 0.4.50
3511
3512         * src/folder.[ch]
3513           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3514         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
3515         * src/folder.c
3516           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
3517           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3518           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3519         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3520           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
3521           ¤ò½¤Àµ¡£
3522         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3523
3524 2000-12-31
3525
3526         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
3527           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3528         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3529         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
3530           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
3531
3532 2000-12-29
3533
3534         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
3535           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
3536         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
3537           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
3538           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3539           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
3540           ½¤Àµ¡£
3541         * src/folderview.c: folderview_new_folder_cb(),
3542           folderview_rename_folder_cb(), folderview_delete_folder_cb()
3543           ¤òÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3544           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤¹¤ë
3545           folderview_remove_mailbox_cb() ¤È ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
3546         * src/setup.[ch]: ½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3547         * src/alertpanel.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤òÊѹ¹¡£
3548         * src/compose.c: ¥Õ¥é¥°¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3549           compose_save_to_outbox() ¤È compose_queue() ¤ò½¤Àµ¡£
3550
3551 2000-12-28
3552
3553         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3554
3555 2000-12-27
3556
3557         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_move_if_on_the_edge() ¤òÄɲá£
3558         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): ¥ê¥¹¥È¤Îü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3559           ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3560
3561 2000-12-25
3562
3563         * src/folder.[ch]
3564           src/mh.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ø¿ô¤òÄɲá£
3565         * src/procmsg.[ch]: procmsg_move_messages_with_dest() ¤ò folder.c
3566           ¤È mh.c ¤Ë°ÜÆ°¡£ procmsg_to_folder_hash_table() ¤òÄɲá£
3567
3568 2000-12-24
3569
3570         * src/utils.[ch]: get_tmp_file() ¤òÄɲá£
3571         * src/pop.c
3572           src/inc.c
3573           src/folder.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3574         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢Áí¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë
3575           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3576
3577 2000-12-23
3578
3579         * src/folderview.c: ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀßÄꤹ¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÄɲá£
3580         * src/folder.[ch]: ¥á¥½¥Ã¥É is_msg_changed() ¤òÄɲá£
3581           folder_find_item_from_path() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3582         * src/summaryview.c: ´Ö°ã¤Ã¤Æ FolderItem ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3583         * autogen.sh: configure ¤¬°ú¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3584
3585 2000-12-22
3586
3587         * src/main.c
3588           src/mainwindow.[ch]: ¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¿Ö¤Í¡¢ºîÀ®¤¹¤ë
3589           main_window_new_mailbox() ¤òÄɲá£
3590         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤òŸ³«¤¹¤ë
3591           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3592
3593 2000-12-21
3594
3595         * src/mh.[ch]
3596           src/folder.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë
3597           mh_scan_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
3598
3599 2000-12-19
3600
3601         * src/compose.c
3602           src/defs.h
3603           src/filter.[ch]
3604           src/folder.[ch]
3605           src/foldersel.[ch]
3606           src/folderview.[ch]
3607           src/imap.[ch]
3608           src/import.c
3609           src/inc.c
3610           src/main.[ch]
3611           src/mainwindow.c
3612           src/mbox.[ch]
3613           src/mh.[ch]
3614           src/news.[ch]
3615           src/prefs_common.c
3616           src/procmsg.[ch]
3617           src/summaryview.[ch]
3618           src/xml.[ch]
3619           src/Makefile.am: ³«È¯Èǥĥ꡼¤ò cvs ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3620           ´Ø¿ô¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3621
3622 2000-12-18
3623
3624         * version 0.4.9
3625
3626 2000-12-11
3627
3628         * src/xml.[ch]: ¥¿¥°¤Î¾Êά·Á (<tag />) ¤ËÂбþ¡£
3629         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3630         * src/imap.c: imap_parse_atom(): subject ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç segmentation
3631           fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Åû°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3632         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3633
3634 2000-12-10
3635
3636         * src/xml.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿ XML ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤò²òÀϤ·¡¢ÌÚ¹½Â¤¤òÊÖ¤¹
3637           xml_parse_file() ¤òÄɲá£
3638
3639 2000-12-09
3640
3641         * po/pt_BR.po: segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹´ö¤Ä¤«¤Î typo ¤ò½¤Àµ¡£
3642
3643 2000-12-07
3644
3645         * version 0.4.8
3646
3647         * src/session.h: Äɲá£
3648         * src/folder.[ch]: ¹¹¿·¡£
3649         * src/compose.c: compose_write_to_file()
3650           src/codeconv.c: conv_get_outgoi