sync with 0.7.4cvs49
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-04-21
2
3         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
4           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
5           mh_add_msg()
6           mh_do_move()
7           mh_do_move_msgs_with_dest()
8           mh_copy_msg()
9           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
10         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
11           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
12         * src/imap.c:
13           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
14           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
15           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
16           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
17           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
18           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
19
20 2002-04-20
21
22         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
23         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
24           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
25
26 2002-04-17
27
28         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
29
30 2002-04-17
31
32         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
33           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
34           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
35           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
36         * src/folderview.c:
37           folderview_rename_folder_cb()
38           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
39           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
40           ¤ÈÅý¹ç¡£
41
42 2002-04-15
43
44         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
45           ÊÖ¤¹¡£
46         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
47           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
48
49 2002-04-15
50
51         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
52           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
53         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
54           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
55           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
56         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
57
58 2002-04-15
59
60         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
61           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
62         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
63           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
64         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
65         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
66           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
67           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
68         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
69
70 2002-04-14
71
72         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
73           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
74
75 2002-04-12
76
77         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
78         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
79           ¤·¤¿¡£
80           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
81           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
82
83 2002-04-11
84
85         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
86           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
87         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
88           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
89           imap_get_uncached_messages()
90           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
91
92 2002-04-11
93
94         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
95           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
96
97 2002-04-09
98
99         * src/prefs_account.c
100           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
101
102 2002-04-09
103
104         * src/smtp.[ch]
105           src/send.c
106           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
107           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
108           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
109           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
110           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
111           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
112           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
113           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
114           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
115         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
116         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
117
118 2002-04-08
119
120         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
121           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
122
123 2002-04-06
124
125         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
126           ¤·¤¿¡£
127         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
128           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
129
130 2002-04-05
131
132         * src/filter.c
133           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
134           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
135           src/prefs_account.c
136           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
137           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
138
139 2002-04-05
140
141         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
142           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
143           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
144           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
145           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
146           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
147           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
148           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
149           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
150         * src/export.c
151           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
152           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
153
154 2002-04-03
155
156         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
157           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
158           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
159           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
160           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
161         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
162
163 2002-04-02
164
165         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
166         * src/compose.c:
167           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
168           compose_queue()
169           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
170         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
171           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
172         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
173         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
174         * src/procmsg.[ch]:
175           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
176           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
177           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
178           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
179           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
180         * src/summaryview.c:
181           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
182           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
183           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
184
185 2002-04-01
186
187         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
188           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
189
190 2002-04-01
191
192         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
193           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
194           ½¤Àµ¡£
195         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
196         * ac/README: Äɲá£
197         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
198           ac/missing/gettext.m4
199           ac/missing/gpgme.m4
200           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
201
202 2002-03-29
203
204         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
205           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
206         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
207           ¥Þ¡¼¥¯¡£
208         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
209           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
210
211 2002-03-28
212
213         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
214         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
215           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
216         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
217           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
218
219 2002-03-27
220
221         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
222           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
223           compose_send()
224           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
225         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
226
227 2002-03-26
228
229         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
230           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
231
232 2002-03-26
233
234         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
235           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
236         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
237           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
238           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
239
240 2002-03-25
241
242         * src/folderview.c:
243           folderview_rename_folder_cb()
244           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
245           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
246         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
247
248 2002-03-23
249
250         * src/compose.c
251           src/mainwindow.c
252           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
253           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
254
255 2002-03-23
256
257         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
258           ¤·¤¿¡£
259         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
260           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
261           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
262           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
263           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
264           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
265         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
266           ¤·¤¿¡£
267
268 2002-03-23
269
270         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
271           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
272         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
273           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
274         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
275           ¤Çɽ¼¨¡£
276
277 2002-03-23
278
279         * src/foldersel.c
280           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
281         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
282           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
283           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
284
285 2002-03-22
286
287         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
288         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
289           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
290           src/imap.[ch]:
291           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
292           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
293           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
294           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
295           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
296           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
297           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
298           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
299           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
300
301 2002-03-20
302
303         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
304           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
305         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
306           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
307
308 2002-03-20
309
310         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
311           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
312         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
313           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
314           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
315           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
316
317 2002-03-20
318
319         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
320           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
321           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
322           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
323
324 2002-03-19
325
326         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
327
328 2002-03-19
329
330         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
331           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
332         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
333           À¸À®¡£
334         * src/foldersel.c
335           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
336         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
337         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
338         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
339           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
340
341 2002-03-18
342
343         * src/folderview.c
344           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
345           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
346           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
347           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
348           imap_cmd_rename()
349           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
350           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
351
352 2002-03-17
353
354         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
355           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
356           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
357           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
358           imap_modified_utf7_to_locale()
359           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
360           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
361           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
362           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
363
364 2002-03-14
365
366         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
367           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
368           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
369           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
370
371 2002-03-13
372
373         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
374           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
375         * src/account.c
376           src/addrbook.c
377           src/addrindex.c
378           src/compose.c
379           src/imap.c
380           src/inc.c
381           src/jpilot.c
382           src/ldif.c
383           src/mbox.c
384           src/mimeview.c
385           src/news.c
386           src/prefs.c
387           src/prefs_common.c
388           src/prefs_customheader.c
389           src/prefs_display_header.c
390           src/prefs_filter.c
391           src/procheader.c
392           src/procmime.c
393           src/procmsg.c
394           src/recv.c
395           src/rfc2015.c
396           src/send.c
397           src/sourcewindow.c
398           src/summaryview.c
399           src/template.c
400           src/textview.c
401           src/unmime.c
402           src/utils.c
403           src/vcard.c
404           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
405
406 2002-03-09
407
408         * version 0.7.4
409
410 2002-03-09
411
412         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
413         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
414           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
415         * faq/Makefile.am
416           faq/en/Makefile.am
417           faq/en/sylpheed-faq*.html
418           faq/es/Makefile.am
419           faq/es/sylpheed-faq*.html
420           faq/fr/Makefile.am
421           faq/fr/sylpheed-faq*.html
422           configure.in
423           Makefile.am
424           src/Makefile.am
425           src/defs.h
426           src/mainwindow.c
427           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
428
429 2002-03-07
430
431         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
432         * libkcc/jis.c
433           src/addrcache.c
434           src/addritem.c
435           src/ldif.c
436           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
437           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
438         * src/folder.c
439           src/folderview.c
440           src/inc.c
441           src/logwindow.c
442           src/mainwindow.c
443           src/mimeview.c
444           src/prefs.c
445           src/prefs_common.c
446           src/procheader.c
447           src/send.c
448           src/session.c
449           src/sigstatus.c
450           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
451           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
452           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
453         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
454
455 2002-03-06
456
457         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
458           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
459           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
460         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
461         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
462           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
463
464 2002-03-05
465
466         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
467           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
468           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
469           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
470
471 2002-03-03
472
473         * version 0.7.3
474
475 2002-03-03
476
477         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
478           ¤Ë¤·¤¿¡£
479         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
480           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
481         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
482           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
483         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
484
485 2002-03-02
486
487         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
488           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
489           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
490           ¤Ë¤·¤¿¡£
491           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
492         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
493
494 2002-03-01
495
496         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
497           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
498         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
499           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
500         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
501           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
502           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
503           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
504
505 2002-02-28
506
507         * src/mainwindow.c
508           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
509           Äɲá£
510         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
511           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
512         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
513           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
514           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
515         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
516           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
517
518 2002-02-27
519
520         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
521           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
522         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
523           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
524         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
525           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
526
527 2002-02-26
528
529         * src/inc.[ch]
530           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
531           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
532           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
533
534 2002-02-26
535
536         * src/filesel.c
537           src/foldersel.c
538           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
539         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
540           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
541
542 2002-02-25
543
544         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
545           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
546
547 2002-02-24
548
549         * src/messageview.c
550           src/mimeview.[ch]
551           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
552           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
553         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
554
555 2002-02-23
556
557         * src/prefs_filter.c:
558           prefs_filter_rename_path()
559           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
560           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
561
562 2002-02-23
563
564         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
565           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
566         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
567           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
568         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
569           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
570         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
571         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
572           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
573
574 2002-02-22
575
576         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
577           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
578           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
579           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
580         * src/account.c;
581           src/addressbook.c
582           src/compose.c
583           src/export.c
584           src/filesel.c
585           src/foldersel.c
586           src/grouplistdialog.c
587           src/import.c
588           src/inputdialog.c
589           src/mainwindow.c
590           src/message_search.c
591           src/passphrase.c
592           src/prefs_account.c
593           src/prefs_common.c
594           src/prefs_customheader.c
595           src/prefs_display_header.c
596           src/prefs_filter.c
597           src/prefs_template.c
598           src/summary_search.c
599           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
600           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
601
602 2002-02-21
603
604         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
605         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
606           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
607         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
608           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
609
610 2002-02-21
611
612         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
613           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
614           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
615           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
616         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
617         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
618
619 2002-02-20
620
621         * src/messageview.c
622           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
623           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
624         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
625           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
626         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
627           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
628
629 2002-02-19
630
631         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
632           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
633           ¤Ë¤·¤¿¡£
634         * src/prefs_account.c:
635           prefs_account_open()
636           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
637           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
638         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
639           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
640           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
641
642 2002-02-19
643
644         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
645           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
646         * src/folderview.c
647           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
648         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
649           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
650           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
651         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
652           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
653
654 2002-02-18
655
656         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
657           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
658         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
659         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
660           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
661
662 2002-02-18
663
664         * src/folderview.[ch]:
665           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
666           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
667           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
668           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
669           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
670           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
671         * src/inc.c:
672           inc_account_mail()
673           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
674
675 2002-02-18
676
677         * src/folderview.c:
678           folderview_rename_folder_cb()
679           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
680           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
681         * src/prefs_filter.[ch]:
682           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
683           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
684           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
685           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
686         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
687
688 2002-02-17
689
690         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
691           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
692           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
693           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
694           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
695         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
696           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
697         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
698
699 2002-02-16
700
701         * version 0.7.2
702
703 2002-02-16
704
705         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
706           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
707
708 2002-02-15
709
710         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
711           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
712         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
713           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
714         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
715           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
716         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
717           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
718           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
719           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
720           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
721           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
722         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
723           ¹¹¿·¡£
724         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
725         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
726           ¤ò½¤Àµ¡£
727
728 2002-02-15
729
730         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
731           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
732         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
733           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
734           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
735           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
736
737 2002-02-14
738
739         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
740           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
741           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
742         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
743           main_window_menu_callback_block()
744           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
745           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
746           ¥»¥Ã¥È¡£
747           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
748         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
749         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
750           ¤òºï½ü¡£
751
752 2002-02-13
753
754         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
755           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
756         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
757           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
758           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
759         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
760           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
761         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
762         * src/socket.[ch]
763           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
764
765 2002-02-12
766
767         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
768           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
769           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
770
771 2002-02-11
772
773         * version 0.7.1
774
775 2002-02-11
776
777         * src/compose.[ch]
778           src/gtkutils.[ch]
779           src/prefs_template.c
780           src/quote_fmt.h
781           src/quote_fmt_parse.y
782           src/summaryview.c
783           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
784           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
785           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
786           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
787           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
788         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
789         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
790           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
791         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
792           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
793
794 2002-02-07
795
796         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
797           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
798         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
799           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
800         * src/addressbook.c
801           src/compose.c
802           src/editaddress.c
803           src/editgroup.c
804           src/folderview.c
805           src/importldif.c
806           src/mainwindow.c
807           src/md5.c
808           src/mimeview.c
809           src/prefs_common.c
810           src/prefs_customheader.c
811           src/prefs_filter.c
812           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
813           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
814
815 2002-02-06
816
817         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
818           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
819         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
820         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
821           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
822         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
823           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
824           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
825         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
826           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
827           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
828         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
829
830 2002-02-05
831
832         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
833           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
834         * src/foldersel.c
835           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
836         * src/folderview.c:
837           folderview_drag_motion_cb()
838           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
839           ¤Ë¤·¤¿¡£
840         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
841           ¤ò»ÈÍÑ¡£
842         * src/imap.c
843           imap_copy_msg()
844           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
845           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
846           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
847           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
848
849 2002-02-04
850
851         * src/mainwindow.c
852           src/messageview.[ch]
853           src/summaryview.[ch]
854           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
855           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
856         * src/mainwindow.c
857           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
858           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
859         * src/mainwindow.c
860           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
861           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
862           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
863         * src/mh.c
864           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
865           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
866           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
867         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
868           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
869           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
870           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
871           ¤·¤¿¡£
872         * src/mainwindow.c
873           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
874
875 2002-02-03
876
877         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
878           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
879           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
880           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
881           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
882           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
883         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
884         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
885
886 2002-02-01
887
888         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
889         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
890           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
891
892 2002-01-31
893
894         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
895         * src/compose.[ch]
896           src/mainwindow.c
897           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
898         * src/summaryview.c:
899           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
900           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
901         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
902           ½¤Àµ¡£
903         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
904         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
905           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
906           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
907         * src/mainwindow.c
908           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
909           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
910
911 2002-01-30
912
913         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
914           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
915           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
916           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
917         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
918           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
919         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
920           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
921         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
922           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
923
924 2002-01-29
925
926         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
927           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
928         * src/mimeview.[ch]
929           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
930           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
931         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
932         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
933           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
934
935 2002-01-28
936
937         * src/mainwindow.c
938           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
939           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
940         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
941         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
942           ¸ò´¹¡£
943         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
944           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
945         * src/imageview.[ch]
946           src/messageview.c
947           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
948           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
949           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
950         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
951           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
952
953 2002-01-28
954
955         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
956         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
957           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
958           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
959
960 2002-01-25
961
962         * src/procmime.c:
963           procmime_get_mime_type()
964           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
965           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
966         * src/gtkstext.c:
967           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
968           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
969           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
970           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
971
972 2002-01-23
973
974         * src/compose.c
975           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
976           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
977         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
978           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
979
980 2002-01-22
981
982         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
983           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
984         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
985           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
986           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
987         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
988           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
989         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
990           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
991           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
992
993 2002-01-21
994
995         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
996         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
997           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
998         * src/folderview.c
999           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
1000         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
1001
1002 2002-01-20
1003
1004         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
1005           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1006         * src/mainwindow.c
1007           src/prefs_filter.[ch]
1008           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
1009           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1010         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
1011           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
1012
1013 2002-01-18
1014
1015         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
1016
1017 2002-01-16
1018
1019         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1020           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1021         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
1022           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1023           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1024         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1025           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1026           ¤µ¤ó thanks)¡£
1027
1028 2002-01-15
1029
1030         * src/foldersel.c:
1031           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1032           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1033         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1034         * src/imap.c
1035           src/inc.c
1036           src/news.c
1037           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1038           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1039
1040 2002-01-14
1041
1042         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
1043         * src/folder.[ch]
1044           src/mh.[ch]
1045           src/imap.[ch]
1046           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1047
1048 2002-01-11
1049
1050         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
1051           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
1052           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1053         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
1054           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
1055         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1056           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1057
1058 2002-01-10
1059
1060         * INSTALL
1061           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
1062         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
1063
1064 2002-01-09
1065
1066         * README
1067           README.jp
1068           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
1069         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
1070
1071 2002-01-08
1072
1073         * INSTALL
1074           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
1075
1076 2002-01-07
1077
1078         * version 0.7.0
1079
1080 2002-01-07
1081
1082         * src/headerwindow.c
1083           src/logwindow.c
1084           src/messageview.c
1085           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
1086           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1087
1088 2002-01-04
1089
1090         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
1091           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1092
1093 2002-01-02
1094
1095         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
1096           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
1097
1098 2001-12-31
1099
1100         * src/folderview.c
1101           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1102         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1103         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1104         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1105           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
1106           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1107
1108 2001-12-30
1109
1110         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
1111           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
1112           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
1113
1114 2001-12-25
1115
1116         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
1117         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
1118         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
1119           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1120           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1121         * src/compose.c
1122           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
1123           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1124
1125 2001-12-24
1126
1127         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1128           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
1129         * src/compose.c
1130           src/gtkutils.[ch]
1131           src/textview.[ch]
1132           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1133         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
1134
1135 2001-12-23
1136
1137         * acconfig.h
1138           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1139         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1140
1141 2001-12-22
1142
1143         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
1144
1145 2001-12-21
1146
1147         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
1148         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
1149           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1150         * src/filter.[ch]
1151           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1152         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
1153           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1154           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1155           undo_undo()
1156           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1157           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1158         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
1159
1160 2001-12-20
1161
1162         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
1163         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
1164           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
1165         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
1166           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1167         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
1168           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
1169           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
1170           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1171         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
1172           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1173
1174 2001-12-19
1175
1176         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
1177           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1178         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1179         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
1180         * src/importldif.c
1181           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
1182         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1183           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1184           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
1185         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1186         * INSTALL
1187           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
1188         * src/vcard.c:
1189           vcard_read_file()
1190           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1191           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
1192         * src/addrindex.c
1193           src/jpilot.[ch]
1194           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
1195           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1196           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1197         * src/addressbook.c
1198           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
1199           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1200
1201 2001-12-18
1202
1203         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
1204           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1205           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1206         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
1207           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1208
1209 2001-12-18
1210
1211         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
1212         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
1213           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1214           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
1215         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
1216         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1217
1218 2001-12-16
1219
1220         * src/compose.c: compose_template_apply()
1221           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
1222           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1223           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1224
1225 2001-12-16
1226
1227         * version 0.6.6
1228
1229 2001-12-15
1230
1231         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1232         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
1233         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
1234           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1235
1236 2001-12-14
1237
1238         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
1239           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1240
1241 2001-12-14
1242
1243         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
1244           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
1245         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
1246           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
1247           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
1248         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
1249           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1250
1251 2001-12-14
1252
1253         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1254         * src/imap.[ch]:
1255           imap_msg_set_perm_flags()
1256           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
1257           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
1258         * src/compose.c
1259           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
1260           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1261
1262 2001-12-11
1263
1264         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
1265           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1266           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1267         * src/compose.c
1268           src/mainwindow.c
1269           src/messageview.c
1270           src/mimeview.c
1271           src/summaryview.c
1272           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
1273           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
1274
1275 2001-12-09
1276
1277         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
1278           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1279           ½¤Àµ¡£
1280         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
1281           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1282         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
1283         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
1284           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
1285
1286 2001-12-08
1287
1288         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
1289           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
1290           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
1291         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
1292           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1293
1294 2001-12-06
1295
1296         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
1297           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
1298
1299 2001-12-04
1300
1301         * src/folder.c:
1302           folder_count_total_msgs()
1303           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1304           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1305
1306 2001-12-03
1307
1308         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1309         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1310           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1311         * src/prefs_common.c
1312           src/quote_fmt_lex.l
1313           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
1314           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
1315         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
1316
1317 2001-11-29
1318
1319         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
1320
1321 2001-11-28
1322
1323         * src/src/compose.c
1324           src/prefs_template.c
1325           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
1326
1327 2001-11-27
1328
1329         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
1330           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
1331         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1332           ¤ËÄɲá£
1333         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1334           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1335
1336 2001-11-26
1337
1338         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1339           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
1340           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
1341           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1342         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
1343           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1344
1345 2001-11-25
1346
1347         * src/folder.[ch]
1348           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
1349           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1350           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
1351
1352 2001-11-23
1353
1354         * src/compose.c
1355           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1356           gtkut_text_str_compare_n()
1357           gtkut_text_str_compare()
1358           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
1359           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
1360         * src/prefs_template.c
1361           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
1362
1363 2001-11-22
1364
1365         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
1366           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
1367           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
1368
1369 2001-11-20
1370
1371         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
1372           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
1373
1374 2001-11-20
1375
1376         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1377           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1378         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
1379
1380 2001-11-19
1381
1382         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
1383           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
1384           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
1385         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
1386           ¤Ø¤ÎÂн衣
1387
1388 2001-11-18
1389
1390         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1391           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
1392
1393 2001-11-17
1394
1395         * src/imap.c: imap_session_get()
1396           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
1397           ¤ò½¤Àµ¡£
1398         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
1399           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1400
1401 2001-11-16
1402
1403         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
1404           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1405           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
1406         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
1407           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1408           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1409
1410 2001-11-15
1411
1412         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
1413           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1414           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
1415         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1416
1417 2001-11-15
1418
1419         * src/folderview.c
1420           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1421           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1422         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
1423           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1424
1425 2001-11-14
1426
1427         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1428         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
1429           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1430
1431 2001-11-13
1432
1433         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1434           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1435
1436 2001-11-13
1437
1438         * src/grouplistdialog.c
1439           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
1440           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
1441
1442 2001-11-12
1443
1444         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1445           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1446         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
1447           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1448           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
1449           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
1450
1451 2001-11-12
1452
1453         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
1454           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
1455         * src/codeconv.[ch]
1456           src/mainwindow.c
1457           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
1458           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
1459
1460 2001-11-08
1461
1462         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
1463         * src/session.h
1464           src/defs.h
1465           src/imap.[ch]
1466           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
1467           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
1468           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1469
1470 2001-11-07
1471
1472         * version 0.6.5
1473
1474 2001-11-07
1475
1476         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
1477         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
1478         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
1479
1480 2001-11-06
1481
1482         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
1483           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
1484         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
1485           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1486
1487 2001-11-05
1488
1489         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
1490         * src/summaryview.c: summary_set_header()
1491           src/address.c: address_parse_str()
1492           src/filter.c: filter_read_str()
1493           src/news.c: news_parse_xover()
1494           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
1495           src/utils.c: subject_compare():
1496           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
1497         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
1498           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
1499         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1500           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
1501         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
1502         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
1503
1504 2001-11-04
1505
1506         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1507           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
1508           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
1509           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
1510           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1511         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
1512           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
1513           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
1514         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
1515           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1516         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
1517         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
1518           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1519         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1520           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
1521
1522 2001-11-03
1523
1524         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
1525         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1526
1527 2001-11-02
1528
1529         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
1530           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1531         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
1532           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
1533         * INSTALL
1534           INSTALL.jp
1535           README
1536           README.jp
1537           TODO
1538           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
1539
1540 2001-11-02
1541
1542         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1543         * src/textview.c: textview_key_pressed()
1544           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
1545           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1546           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1547
1548 2001-11-01
1549
1550         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1551           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1552         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
1553           ¤¹¤ë¡£
1554         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
1555           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
1556         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1557         * src/prefs_template.[ch]
1558           src/template.[ch]
1559           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
1560           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1561         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
1562           ¤ËÄɲá£
1563         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1564         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1565         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
1566           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
1567
1568 2001-10-31
1569
1570         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
1571           °ÜÆ°¡£
1572         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1573         * src/quote_fmt_lex.h
1574           src/quote_fmt.h
1575           src/quote_fmt_lex.l
1576           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
1577         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1578         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
1579           ºï½ü¡£
1580           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
1581         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1582           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1583         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1584           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1585
1586 2001-10-31
1587
1588         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
1589           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
1590         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
1591           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1592
1593 2001-10-30
1594
1595         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1596           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1597           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1598           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1599
1600 2001-10-30
1601
1602         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
1603           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1604           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
1605
1606 2001-10-29
1607
1608         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
1609           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1610         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
1611           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
1612
1613 2001-10-28
1614
1615         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1616           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
1617         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
1618         * src/procmime.c:                                                      
1619           procmime_get_mime_type_table()                                       
1620           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
1621           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
1622           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1623
1624 2001-10-27
1625
1626         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
1627           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
1628           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
1629         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
1630
1631 2001-10-26
1632
1633         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
1634           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
1635         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1636           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1637         * prefs_account.c
1638           prefs_common.c
1639           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
1640         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
1641           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1642
1643 2001-10-21
1644
1645         * version 0.6.4
1646
1647 2001-10-21
1648
1649         * src/prefs_summary_column.[ch]:
1650           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1651         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1652         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
1653           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1654
1655 2001-10-21
1656
1657         * src/mainwindow.c
1658           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1659         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
1660           ¤Î UI ¡£
1661         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
1662           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
1663         * src/summaryview.[ch]:
1664           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
1665           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
1666           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
1667
1668 2001-10-19
1669
1670         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1671         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
1672           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1673         * src/addrcache.[ch]
1674           src/addressbook.c
1675           src/addrindex.[ch]
1676           src/jpilot.[ch]
1677           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
1678           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1679         * src/ldif.[ch]
1680           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
1681
1682 2001-10-18
1683
1684         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
1685         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1686         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
1687           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
1688           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
1689         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
1690
1691 2001-10-17
1692
1693         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
1694
1695 2001-10-16
1696
1697         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1698           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1699
1700 2001-10-16
1701
1702         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
1703           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1704         * src/summaryview.c:
1705           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
1706           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1707           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1708           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1709           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
1710           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1711
1712 2001-10-14
1713
1714         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1715           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
1716         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
1717           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
1718           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
1719           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
1720
1721 2001-10-12
1722
1723         * src/prefs_common.c
1724           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
1725
1726 2001-10-12
1727
1728         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
1729           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1730         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
1731           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
1732           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1733         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
1734           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
1735
1736 2001-10-11
1737
1738         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1739           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
1740           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1741           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
1742           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1743         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
1744           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
1745           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1746
1747 2001-10-10
1748
1749         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1750         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1751           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1752           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1753         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
1754           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1755
1756 2001-10-09
1757
1758         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
1759         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
1760           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1761         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
1762           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
1763           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
1764
1765 2001-10-08
1766
1767         * version 0.6.3
1768
1769 2001-10-08
1770
1771         * src/compose.c: compose_write_to_file()
1772           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
1773           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
1774         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1775         * src/utils.c: is_next_mbs()
1776           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
1777           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
1778         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1779         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
1780           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1781
1782 2001-10-07
1783
1784         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
1785         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
1786           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
1787           ¤µ¤ó thanks)¡£
1788         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
1789           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1790           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
1791           thanks)¡£
1792         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
1793           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1794
1795 2001-10-05
1796
1797         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
1798           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1799           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1800
1801 2001-10-03
1802
1803         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
1804
1805 2001-10-02
1806
1807         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
1808           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
1809           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
1810           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
1811           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1812
1813 2001-10-01
1814
1815         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
1816           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1817
1818 2001-09-30
1819
1820         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
1821         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
1822         * src/addrbook.c
1823           src/addrcache.c
1824           src/addressadd.c
1825           src/addressbook.c
1826           src/addrindex.c
1827           src/addritem.c
1828           src/editaddress.c
1829           src/editbook.c
1830           src/editgroup.c
1831           src/editjpilot.c
1832           src/editldap.c
1833           src/editldap_basedn.c
1834           src/editvcard.c
1835           src/jpilot.c
1836           src/mgutils.c
1837           src/syldap.c
1838           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
1839         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
1840           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
1841           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
1842           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
1843           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1844         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
1845           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
1846         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
1847           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
1848           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1849
1850 2001-09-30
1851
1852         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
1853           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
1854           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
1855           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
1856
1857 2001-09-27
1858
1859         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
1860           ¤òÊݸ¡£
1861
1862 2001-09-26
1863
1864         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
1865
1866 2001-09-25
1867
1868         * src/folder.c
1869           src/folder.h
1870           src/mainwindow.c
1871           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
1872           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1873
1874 2001-09-23
1875
1876         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
1877         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
1878           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
1879         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
1880           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
1881           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1882         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1883
1884 2001-09-21
1885
1886         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
1887           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1888         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1889           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1890
1891 2001-09-20
1892
1893         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1894           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1895         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
1896         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
1897           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1898
1899 2001-09-20
1900
1901         * src/procmime.[ch]:
1902           procmime_find_string()
1903           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1904           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
1905           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1906           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
1907           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
1908           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
1909           ÊÖ¤¹¡£
1910
1911 2001-09-19
1912
1913         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1914           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1915         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
1916         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
1917           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1918
1919 2001-09-17
1920
1921         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
1922           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
1923
1924 2001-09-17
1925
1926         * version 0.6.2
1927
1928 2001-09-16
1929
1930         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
1931           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1932
1933 2001-09-12
1934
1935         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1936         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
1937         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
1938           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
1939
1940 2001-09-11
1941
1942         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1943           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1944           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1945           ¤·¤¿¡£
1946         * src/mainwindow.c
1947           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1948           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
1949
1950 2001-09-10
1951
1952         * src/vcard.c
1953           src/mgutils.c
1954           src/syldap.c
1955           src/editldap.c
1956           src/editldap_basedn.c
1957           src/jpilot.c
1958           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1959         * configure.in
1960           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1961           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1962         * src/mainwindow.c
1963           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
1964           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1965           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1966
1967 2001-09-09
1968
1969         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1970           src/pixmaps/dir-open.xpm
1971           src/pixmaps/new.xpm
1972           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1973         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
1974           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1975         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1976
1977 2001-09-08
1978
1979         * src/prefs.[ch]
1980           src/prefs_common.[ch]
1981           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
1982           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1983         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
1984           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1985
1986 2001-09-06
1987
1988         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
1989
1990 2001-09-05
1991
1992         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
1993           ¤ò½¤Àµ¡£
1994           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1995
1996 2001-09-04
1997
1998         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1999           src/pixmaps/dir-open.xpm
2000           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
2001         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
2002         * src/pixmaps/address.xpm
2003           src/pixmaps/book.xpm
2004           src/pixmaps/category.xpm
2005           src/pixmaps/interface.xpm
2006           src/pixmaps/jpilot.xpm
2007           src/pixmaps/ldap.xpm
2008           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
2009         * src/addrbook.[ch]
2010           src/addrcache.[ch]
2011           src/addressadd.[ch]
2012           src/addressitem.[ch]
2013           src/addrindex.[ch]
2014           src/addritem.[ch]
2015           src/editaddress.[ch]
2016           src/editbook.[ch]
2017           src/editgroup.[ch]
2018           src/editjpilot.[ch]
2019           src/editldap.[ch]
2020           src/editldap_basedn.[ch]
2021           src/editvcard.[ch]
2022           src/jpilot.[ch]
2023           src/mgutils.[ch]
2024           src/syldap.[ch]
2025           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2026           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2027
2028 2001-09-04
2029
2030         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2031
2032 2001-09-03
2033
2034         * src/mainwindow.c
2035           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2036         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2037           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2038
2039 2001-09-03
2040
2041         * version 0.6.1
2042
2043 2001-09-03
2044
2045         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
2046           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2047
2048 2001-09-02
2049
2050         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
2051           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
2052           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2053         * src/account.c
2054           src/prefs_common.c
2055           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2056           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2057         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
2058           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2059
2060 2001-09-01
2061
2062         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
2063           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2064         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
2065           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2066           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
2067         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
2068           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2069         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
2070         * acconfig.h
2071           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
2072           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
2073         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
2074           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
2075         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
2076         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
2077
2078 2001-08-31
2079
2080         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
2081           typo ¤ò½¤Àµ¡£
2082         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2083           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
2084           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2085         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
2086           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2087         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
2088           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2089         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
2090           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2091
2092 2001-08-30
2093
2094         * version 0.6.0
2095
2096 2001-08-30
2097
2098         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
2099           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
2100           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
2101         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2102         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
2103         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
2104         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2105
2106 2001-08-30
2107
2108         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
2109           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2110         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
2111           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2112
2113 2001-08-29
2114
2115         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
2116         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
2117           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2118         * src/summaryview.c
2119           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2120           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
2121           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2122           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
2123           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2124         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2125
2126 2001-08-28
2127
2128         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
2129           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2130         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2131           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
2132           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
2133           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
2134           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
2135
2136 2001-08-27
2137
2138         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
2139           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
2140         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
2141           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
2142         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
2143         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2144         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
2145         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
2146           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
2147         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
2148         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
2149           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2150
2151 2001-08-27
2152
2153         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2154           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2155
2156 2001-08-26
2157
2158         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
2159         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
2160         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
2161           ssl_getline() ¤òÄɲá£
2162           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2163         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
2164           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2165         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
2166         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
2167           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
2168           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
2169         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
2170         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2171           ¤·¤¿¡£
2172
2173 2001-08-25
2174
2175         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
2176           °Ï¤Ã¤¿¡£
2177
2178 2001-08-24
2179
2180         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2181           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2182         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
2183           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2184           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
2185           ½ÐÎÏ¡£
2186           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
2187         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
2188         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
2189           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
2190           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
2191           ºï½ü¡£
2192         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
2193           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2194         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
2195           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2196
2197 2001-08-23
2198
2199         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
2200           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2201           main_window_set_toolbar_sensitive():
2202           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
2203
2204 2001-08-23
2205
2206         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
2207           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
2208           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2209         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2210
2211 2001-08-22
2212
2213         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
2214           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
2215           ¤·¤¿¡£
2216
2217 2001-08-21
2218
2219         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
2220           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
2221           ¤Ë¤·¤¿¡£
2222
2223 2001-08-21
2224
2225         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
2226           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
2227           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
2228           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
2229
2230 2001-08-20
2231
2232         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
2233           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2234           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2235           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2236         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2237           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2238
2239 2001-08-19
2240
2241         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
2242           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
2243         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2244           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
2245         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
2246           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
2247           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2248           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2249         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2250           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
2251         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2252           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2253
2254 2001-08-18
2255
2256         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
2257           ÍÞÀ©¡£
2258         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2259           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
2260         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
2261           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
2262           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
2263           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2264           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
2265           ´Ø¿ô¡£
2266         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
2267           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2268         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2269           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
2270           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
2271           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2272           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
2273         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
2274           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2275           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2276           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
2277         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
2278         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
2279
2280 2001-08-14
2281
2282         * version 0.5.3
2283
2284 2001-08-14
2285
2286         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
2287           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2288         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
2289           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2290         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
2291
2292 2001-08-14
2293
2294         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
2295           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
2296         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
2297           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
2298           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2299         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2300           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
2301           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
2302           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
2303           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
2304           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2305         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
2306           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
2307           ¤Çɽ¼¨¡£
2308         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
2309           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
2310
2311 2001-08-13
2312
2313         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2314         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2315           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
2316           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2317           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2318         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
2319           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
2320           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
2321         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
2322           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
2323           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
2324           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2325
2326 2001-08-12
2327
2328         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
2329           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
2330
2331 2001-08-12
2332
2333         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2334           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
2335           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2336           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
2337           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2338           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2339           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2340           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2341           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2342           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2343           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
2344           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
2345           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
2346         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2347           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2348           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2349
2350 2001-08-10
2351
2352         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
2353           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2354         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
2355           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2356         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2357         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2358
2359 2001-08-09
2360
2361         * src/defs.h
2362           src/headerview.c
2363           src/headerwindow.c
2364           src/textview.c
2365           src/prefs_common.c
2366           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2367           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
2368           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2369         * src/prefs_common.c
2370           src/prefs_common.h
2371           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2372           ¤òÄɲá£
2373
2374 2001-08-08
2375
2376         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
2377         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
2378         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2379           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2380           summary_show()
2381           summary_select_next_unread()
2382           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2383           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
2384           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2385         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2386
2387 2001-08-08
2388
2389         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
2390           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
2391         * src/prefs_common.c
2392           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
2393         * src/pixmaps/new.xpm
2394           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2395
2396 2001-08-07
2397
2398         * src/address.[ch]:
2399           address_folder_new()
2400           address_group_new()
2401           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
2402           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2403         * src/pixmaps/new.xpm
2404           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2405
2406 2001-08-06
2407
2408         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2409
2410 2001-08-06
2411
2412         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
2413         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
2414         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
2415
2416 2001-08-04
2417
2418         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
2419           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2420
2421 2001-08-02
2422
2423         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2424
2425 2001-08-01
2426
2427         * version 0.5.2
2428
2429 2001-08-01
2430
2431         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
2432           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2433           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
2434           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
2435
2436 2001-07-31
2437
2438         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
2439           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2440           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
2441         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2442           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2443         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
2444           ¤Ë¤·¤¿¡£
2445         * src/textview.c: textview_create()
2446           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
2447
2448 2001-07-29
2449
2450         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
2451           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2452
2453 2001-07-28
2454
2455         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2456           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2457         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
2458           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
2459           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2460           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
2461           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
2462           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2463
2464 2001-07-27
2465
2466         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
2467           ¤ò½¤Àµ¡£
2468
2469 2001-07-26
2470
2471         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2472         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
2473           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2474
2475 2001-07-25
2476
2477         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
2478           ¤ò½¤Àµ¡£
2479           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
2480         * src/procmime.c:
2481           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
2482           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2483         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2484           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2485         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
2486
2487 2001-07-25
2488
2489         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2490         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2491
2492 2001-07-24
2493
2494         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
2495           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
2496         * configure.in
2497           manual/Makefile.am
2498           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
2499         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
2500         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
2501
2502 2001-07-23
2503
2504         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
2505           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2506         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
2507         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2508           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
2509
2510 2001-07-22
2511
2512         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
2513           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2514           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
2515           Äɲá£
2516         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
2517           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2518           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2519         * src/procmime.c:
2520           procmime_scan_content_type()
2521           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
2522           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2523         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2524         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2525           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2526         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
2527           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2528
2529 2001-07-18
2530
2531         * version 0.5.1
2532
2533 2001-07-18
2534
2535         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
2536           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
2537           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
2538         * src/base64.[ch]
2539           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
2540           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2541           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2542
2543 2001-07-17
2544
2545         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
2546           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
2547           MSG_SET_PERM_FLAGS()
2548           MSG_SET_TMP_FLAGS()
2549           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
2550           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2551         * src/compose.c
2552           src/imap.c
2553           src/inc.c
2554           src/messageview.c
2555           src/mh.c
2556           src/news.c
2557           src/procheader.c
2558           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
2559         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
2560           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
2561
2562 2001-07-16
2563
2564         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
2565           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
2566         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
2567         * TODO
2568           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2569
2570 2001-07-16
2571
2572         * src/codeconv.c:
2573           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
2574           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2575         * src/folder.c:
2576           folder_get_default_folder()
2577           folder_get_default_inbox()
2578           folder_get_default_outbox()
2579           folder_get_default_draft()
2580           folder_get_default_queue()
2581           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
2582           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2583
2584 2001-07-15
2585
2586         * README
2587           README.jp
2588           INSTALL
2589           INSTALL.jp
2590           TODO
2591           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2592         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
2593           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2594           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
2595           ¤òÄɲá£
2596           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
2597           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
2598           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2599           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
2600           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
2601           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
2602           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2603         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
2604           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
2605         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2606           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
2607         * src/recv.c: recv_write()
2608           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
2609           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
2610         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
2611           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2612         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
2613           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2614         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
2615           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2616
2617 2001-07-15
2618
2619         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
2620           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2621           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
2622           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2623           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2624           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2625
2626 2001-07-14
2627
2628         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
2629           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2630         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
2631           ²Äǽ¡£
2632         * src/news.[ch]
2633           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2634           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
2635           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2636         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
2637           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2638
2639 2001-07-12
2640
2641         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
2642         * src/folder.[ch]
2643           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2644           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2645
2646 2001-07-06
2647
2648         * version 0.5.0
2649
2650 2001-07-06
2651
2652         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
2653           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2654           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
2655           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
2656           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2657           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
2658         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2659           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2660
2661 2001-07-05
2662
2663         * version 0.5.0pre4
2664
2665         * manual/ja/sylpheed.sgml
2666           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2667         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
2668           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2669         * src/folderview.h
2670           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
2671           ¤«¤éºï½ü¡£
2672         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
2673
2674 2001-07-04
2675
2676         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2677         * src/imap.c: imap_session_get()
2678           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
2679           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2680
2681 2001-07-03
2682
2683         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
2684           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2685           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2686           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
2687           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
2688           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
2689         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2690
2691 2001-07-03
2692
2693         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2694         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
2695           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
2696         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
2697           ½¤Àµ¡£
2698         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
2699           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2700         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2701         * INSTALL
2702           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
2703
2704 2001-07-01
2705
2706         * version 0.5.0pre3
2707
2708         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
2709         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
2710           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2711           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
2712           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2713           account_selected(): ¿·µ¬¡£
2714           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2715
2716 2001-06-30
2717
2718         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
2719           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2720           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2721           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2722           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
2723           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
2724         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
2725           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2726         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
2727           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2728
2729 2001-06-29
2730
2731         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
2732           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2733
2734 2001-06-28
2735
2736         * src/folderview.[ch]:
2737           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2738           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
2739           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
2740           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
2741
2742 2001-06-27
2743
2744         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2745           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
2746           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
2747           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
2748           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2749         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
2750         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2751           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2752         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
2753
2754 2001-06-26
2755
2756         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
2757           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2758           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
2759           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
2760           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
2761           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2762           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2763           ½¤Àµ¡£
2764           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2765           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
2766         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
2767           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2768         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2769
2770 2001-06-25
2771
2772         * version 0.5.0pre2
2773
2774         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
2775           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2776           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
2777           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2778           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
2779           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
2780           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
2781           ¤·¤¿¡£
2782
2783 2001-06-24
2784
2785         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
2786           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2787           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
2788           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
2789           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2790         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
2791           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
2792           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
2793           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
2794           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2795
2796 2001-06-22
2797
2798         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
2799           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
2800
2801 2001-06-21
2802
2803         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
2804           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2805         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2806           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2807
2808 2001-06-20
2809
2810         * version 0.5.0pre1
2811
2812         * src/imap.c
2813           imap_get_msg_list()
2814           imap_cmd_envelope()
2815           imap_cmd_fetch()
2816           imap_cmd_copy()
2817           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2818           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2819         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2820           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2821         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
2822           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
2823
2824 2001-06-19
2825
2826         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
2827           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
2828           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
2829           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
2830           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2831           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2832           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
2833           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2834           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
2835           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2836           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
2837           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2838         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
2839         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2840           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2841           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2842           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
2843           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2844           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
2845           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2846           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2847         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2848           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2849         * src/folderview.c:
2850           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2851           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2852
2853 2001-06-18
2854
2855         * src/mainwindow.c
2856           src/summaryview.c
2857           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
2858         * src/mainwindow.c: compose_cb()
2859           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
2860           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
2861           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2862
2863 2001-06-17
2864
2865         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
2866           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2867
2868 2001-06-16
2869
2870         * version 0.4.99
2871
2872         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
2873           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2874           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
2875           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
2876           ¤·¤¿¡£
2877           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
2878           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2879           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2880         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
2881           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2882
2883 2001-06-15
2884
2885         * src/folderview.c:
2886           folderview_new_folder_cb()
2887           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
2888           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2889           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2890           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
2891           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2892         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2893         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2894           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2895           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2896         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
2897         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2898
2899 2001-06-15
2900
2901         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
2902           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
2903           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2904           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2905           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2906           ¤·¤¿¡£
2907         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2908           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2909
2910 2001-06-14
2911
2912         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
2913         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
2914
2915 2001-06-13
2916
2917         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
2918
2919 2001-06-11
2920
2921         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2922
2923 2001-06-08
2924
2925         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
2926           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
2927           imap_status(): ¿·µ¬¡£
2928           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2929           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2930           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
2931         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2932           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2933           ¤·¤¿¡£
2934
2935 2001-06-07
2936
2937         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
2938         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
2939         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
2940           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2941
2942 2001-06-06
2943
2944         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
2945         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
2946           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
2947           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2948
2949 2001-06-06
2950
2951         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
2952           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
2953           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2954         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
2955         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
2956           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
2957           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2958         * src/mainwindow.c
2959           src/summaryview.c
2960           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2961           compose_reply()
2962           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
2963
2964 2001-06-05
2965
2966         * src/folderview.c: folderview_selected()
2967           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
2968           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2969
2970 2001-06-04
2971
2972         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
2973           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
2974           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2975         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
2976
2977 2001-06-02
2978
2979         * src/folderview.c: folderview_selected()
2980           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
2981           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2982         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
2983           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2984
2985 2001-05-27
2986
2987         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
2988         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2989         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
2990           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2991           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
2992           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
2993           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2994           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
2995           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
2996           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2997         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
2998           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2999         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
3000           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3001         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3002         * src/main.c
3003           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
3004           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
3005
3006 2001-05-26
3007
3008         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
3009           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
3010           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
3011           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
3012         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
3013           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
3014         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
3015           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3016         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
3017           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3018
3019 2001-05-22
3020
3021         * README
3022           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3023
3024 2001-05-19
3025
3026         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3027         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
3028         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
3029           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
3030         * INSTALL
3031           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
3032
3033 2001-05-18
3034
3035         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
3036           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3037         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
3038           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3039         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
3040         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
3041           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3042           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
3043         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3044           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
3045
3046 2001-05-17
3047
3048         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
3049           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3050         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
3051
3052 2001-05-16
3053
3054         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
3055         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
3056           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
3057           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3058
3059 2001-05-15
3060
3061         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
3062           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3063         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
3064           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3065           folderview_search_new_recursive(),
3066           folderview_have_new_children(),
3067           folderview_search_unread_recursive(),
3068           folderview_have_unread_children(),
3069           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
3070           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3071           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3072
3073 2001-05-14
3074
3075         * src/folder.[ch]
3076           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3077           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3078         * src/compose.c
3079           src/inc.c
3080           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3081           unlink() ¤òºï½ü¡£
3082
3083 2001-05-13
3084
3085         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
3086           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
3087           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3088           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
3089           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3090         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
3091           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3092         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
3093           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3094           ¤·¤¿¡£
3095         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3096           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3097         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
3098           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3099           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3100
3101 2001-05-13
3102
3103         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
3104         * src/customheader.[ch]
3105           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3106         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3107           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3108         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3109           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
3110           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
3111
3112 2001-05-11
3113
3114         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3115           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3116         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
3117           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3118
3119 2001-05-10
3120
3121         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3122           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3123         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
3124         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
3125           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3126
3127 2001-05-09
3128
3129         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
3130           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
3131         * src/summaryview.c: summary_print()
3132           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3133         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
3134         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
3135           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
3136           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
3137           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
3138           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3139         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
3140           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
3141         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
3142           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3143           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3144         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
3145           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3146
3147 2001-05-08
3148
3149         * version 0.4.66
3150
3151         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3152         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
3153         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3154           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
3155           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
3156         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
3157           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
3158         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3159           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3160
3161 2001-05-07
3162
3163         * src/prefs_common.c
3164           src/prefs_account.c
3165           src/prefs_filter.c
3166           src/account.c
3167           src/alertpanel.c
3168           src/filesel.c
3169           src/foldersel.c
3170           src/export.c
3171           src/import.c
3172           src/inputdialog.c
3173           src/passphrase.c
3174           src/select-keys.c
3175           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
3176           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
3177           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
3178           ¤òÄɲá£
3179
3180 2001-05-06
3181
3182         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
3183           ¥Þ¡¼¥¸:
3184           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
3185           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3186           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
3187           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3188         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
3189           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
3190
3191 2001-05-05
3192
3193         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
3194           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3195         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
3196         * src/inc.c: pop3_recv_func()
3197           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
3198           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3199           ¤·¤¿¡£
3200         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
3201         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
3202           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3203         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
3204         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
3205         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
3206
3207 2001-05-05
3208
3209         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
3210           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3211           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
3212         * src/prefs_display_header.[ch]
3213           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3214         * src/prefs_display_header.c:
3215           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
3216           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
3217         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
3218         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
3219           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3220         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
3221           disphdr_list ¤òÄɲá£
3222         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
3223           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
3224           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
3225           ½¤Àµ¡£
3226           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
3227         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3228           ¤·¤¿¡£
3229         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
3230           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3231           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
3232           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3233           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3234           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
3235
3236 2001-05-04
3237
3238         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
3239           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
3240         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
3241           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
3242           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3243         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3244         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
3245           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3246           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
3247         * src/prefs_common.c
3248           src/prefs_account.c
3249           src/prefs_filter.c
3250           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
3251           ¤·¤¿¡£
3252         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
3253           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3254
3255 2001-05-03
3256
3257         * src/inc.c
3258           src/pop.c
3259           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
3260           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
3261         * src/pop.c
3262           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3263
3264 2001-05-02
3265
3266         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
3267           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
3268         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
3269           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3270
3271 2001-05-01
3272
3273         * version 0.4.65
3274
3275         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
3276         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
3277           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3278         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
3279           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3280           imap_remove_folder(): Äɲá£
3281           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
3282         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
3283           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3284         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3285         * configure.in
3286           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
3287           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
3288
3289 2001-04-30
3290
3291         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
3292           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3293
3294 2001-04-30
3295
3296         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
3297           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
3298           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
3299         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3300           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3301         * src/esmtp.c
3302           src/imap.c
3303           src/news.c
3304           src/nntp.c
3305           src/pop.c
3306           src/recv.c
3307           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3308           ¤·¤¿¡£
3309         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3310
3311 2001-04-28
3312
3313         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3314           ¤·¤¿¡£
3315         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3316           ¤·¤¿¡£
3317
3318 2001-04-27
3319
3320         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3321           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3322         * src/smtp.c
3323           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
3324           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
3325         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
3326           ¤òÄɲá£
3327         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
3328           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
3329         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
3330           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
3331         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
3332           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
3333
3334 2001-04-26
3335
3336         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3337           ½¤Àµ¡£
3338
3339 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3340
3341         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
3342         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
3343         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3344
3345         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
3346
3347         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
3348         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
3349         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3350
3351         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
3352         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
3353         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3354         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3355         ¤·¤¿¡£
3356         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3357
3358         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
3359         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3360
3361         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
3362         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
3363         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
3364         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
3365
3366         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
3367         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
3368
3369         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3370         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3371         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
3372         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3373         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
3374         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3375         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3376         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
3377
3378         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
3379         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3380
3381         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
3382         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3383         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
3384         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
3385
3386         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
3387         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
3388         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3389         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
3390         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
3391         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
3392         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
3393         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
3394         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3395         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
3396         (sock_connect): Æ±¾å¡£
3397
3398 2001-04-26
3399
3400         * config.h.in: ºï½ü¡£
3401         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
3402         * .cvsignore: Äɲá£
3403         * src/inc.c
3404           src/progressdialog.[ch]
3405           src/pixmaps/complete.xpm
3406           src/pixmaps/continue.xpm
3407           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3408           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3409         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3410
3411 2001-04-25
3412
3413         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
3414           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
3415         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3416         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
3417         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3418
3419 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3420
3421         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3422
3423         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
3424
3425         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
3426         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
3427         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3428         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
3429
3430         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
3431         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3432         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
3433         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
3434         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
3435         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
3436         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
3437         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
3438         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
3439         (hmac_md5): ºï½ü¡£
3440         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
3441         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
3442
3443         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3444         ¤·¤¿¡£
3445
3446         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
3447         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
3448         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
3449
3450         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
3451
3452         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3453         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3454
3455         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
3456         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
3457         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3458
3459         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
3460         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3461         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
3462         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
3463         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
3464         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
3465
3466         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
3467         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3468
3469 2001-04-24
3470
3471         * src/prefs_common.[ch]
3472           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
3473           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3474           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3475         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
3476           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
3477           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3478         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3479         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
3480           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3481         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3482           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3483
3484 2001-04-23
3485
3486         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
3487           [sergey]:
3488
3489           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
3490             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3491           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3492             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3493           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
3494             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
3495             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3496           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3497
3498         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3499           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3500         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3501           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
3502
3503         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
3504
3505           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
3506             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
3507           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
3508             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
3509             prefs_account_privacy_create(),
3510             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
3511             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
3512           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
3513           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
3514             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
3515             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
3516             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3517           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
3518           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
3519             ¤·¤¿¡£
3520
3521 2001-04-22
3522
3523         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3524
3525 2001-04-20
3526
3527         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
3528           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3529         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
3530         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
3531           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
3532         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
3533           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3534         * src/export.c
3535           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
3536           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3537         * src/prefs_common.[ch]
3538           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
3539           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3540
3541 2001-04-19
3542
3543         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
3544         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
3545           ¤òÄɲá£
3546         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
3547           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3548         * src/prefs_common.[ch]
3549           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3550         * src/prefs_common.[ch]
3551           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
3552           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3553         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
3554           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
3555
3556 2001-04-18
3557
3558         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
3559           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
3560
3561 2001-04-17
3562
3563         * version 0.4.64
3564
3565         * src/automaton.[ch]
3566           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
3567           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3568           thanks)¡£
3569         * src/xml.c: xml_build_tree()
3570           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
3571           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3572
3573 2001-04-16
3574
3575         * src/summaryview.c
3576           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3577           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3578           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3579
3580 2001-04-15
3581
3582         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
3583           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3584         * src/folder.c
3585           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
3586           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3587
3588 2001-04-10
3589
3590         * version 0.4.63
3591
3592         * src/folder.[ch]
3593           src/mainwindow.c
3594           src/mh.[ch]
3595           src/procmsg.[ch]
3596           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
3597           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3598         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3599         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
3600           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
3601
3602 2001-04-09
3603
3604         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
3605           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3606         * src/inc.c
3607           src/summaryview.[ch]
3608           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3609           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3610         * src/textview.c
3611           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3612
3613 2001-04-08
3614
3615         * ac/Makefile.am: Äɲá£
3616         * Makefile.am
3617           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
3618
3619 2001-04-07
3620
3621         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
3622           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3623         * src/prefs_common.[ch]
3624           src/textview.[ch]
3625           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3626           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
3627         * src/gtksctree.c
3628           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3629
3630 2001-04-06
3631
3632         * src/utils.c: copy_file()
3633           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
3634           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
3635         * src/procheader.c
3636           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
3637           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3638         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
3639           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3640         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
3641           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
3642