19fb827e44585aac594c8ca4089f5fd5de0c63ea
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2004-12-17
2
3         * src/action.c: parse_append_filename(): Á´¤Æ¤ÎÆüìʸ»ú¤ò°úÍÑÉä¤Ê¤·¤Ë
4           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó¤È Yoichi Imai ¤µ¤ó
5           thanks)¡£
6         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
7
8 2004-12-16
9
10         * INSTALL
11           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
12
13 2004-12-15
14
15         * version 1.0.0rc
16
17 2004-12-15
18
19         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¶õÇòÁÞÆþ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò
20           ½¤Àµ¡£
21
22 2004-12-15
23
24         * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
25
26 2004-12-15
27
28         * src/addrbook.c
29           src/addressbook.c
30           src/addrindex.c
31           src/jpilot.c
32           src/ldif.c
33           src/syldap.c
34           src/vcard.c: '... defined but not used' ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
35
36 2004-12-13
37
38         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
39           ¶õÇò¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¶­³¦¤Î¾ì¹ç
40           ¤Î¤ß¹Ô·ë¹ç»þ¤Ë¶õÇò¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
41
42 2004-12-13
43
44         * src/action.c: parse_append_filename(): ÆÃÊÌʸ»ú¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë
45           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
46         * src/utils.c: subst_for_filename(): ¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤âÃÖ´¹¤¹¤ë
47           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
48
49 2004-12-10
50
51         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
52           ±Ñ¿ô»ú¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¹Ô¤Î·ë¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
53
54 2004-12-09
55
56         * src/main.c: send_queue()
57           src/mainwindow.c: send_queue_cb()
58           src/compose.c: compose_send(), compose_send_later_cb(): Á÷¿®»þ¡¢
59           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï ¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë
60           Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
61
62 2004-12-08
63
64         * src/imap.c: bitlength_clean_up.imap.c.patch ¤òŬÍÑ(64-bit ´Ä¶­¤Ç¤Î
65           À°¿ôŤÎÌäÂê¤ò½¤Àµ) (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
66
67 2004-12-03
68
69         * version 1.0.0beta4
70
71 2004-12-03
72
73         * src/pixmaps/regular.xpm: Ì¤»ÈÍѤΥ¢¥¤¥³¥ó¤òºï½ü¡£
74         * README
75           README.jp: ¹¹¿·¡£
76
77 2004-12-02
78
79         * src/pop.c: pop3_write_msg_to_file(): Ã±ÂΤΠCR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
80           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
81         * src/utils.[ch]: my_memmem(): my_memmem() ¤òÆȼ«¼ÂÁõ¡£
82
83 2004-12-01
84
85         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
86
87 2004-12-01
88
89         * src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
90
91 2004-12-01
92
93         * src/filter.c: C99 '//' ¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¡£
94
95 2004-11-30
96
97         * src/pixmaps/dir-close.cpm
98           src/pixmaps/dir-open.xpm
99           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
100           src/pixmaps/group.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
101
102 2004-11-29
103
104         * src/pixmaps/dir-close.cpm
105           src/pixmaps/dir-open.xpm
106           src/pixmaps/dir-noselect.xpm
107           src/pixmaps/group.xpm: ¿·¤·¤¤²èÁü¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
108
109 2004-11-29
110
111         * src/pixmaps/folder.xpm: ºï½ü¡£
112
113 2004-11-26
114
115         * src/summaryview.c: 1ʸ»ú¤Î¥«¥é¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÊѹ¹¡£
116         * src/pixmaps/mail.xpm: ¿·µ¬¡£
117
118 2004-11-26
119
120         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
121           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
122
123 2004-11-26
124
125         * src/prefs_common.c: Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄɲá£
126
127 2004-11-26
128
129         * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
130         * manual/ja/Makefile.am: ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È 'update-html' ¤òÄɲá£
131
132 2004-11-22
133
134         * INSTALL
135           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
136
137 2004-11-19
138
139         * src/jpilot.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅý°ì¡£
140         * src/mainwindow.c: ½ÅÊ£¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤ò½¤Àµ¡£
141
142 2004-11-18
143
144         * src/procmsg.c: write_mark_func(): sizeof(gpointer) != guint ¤È¤Ê¤ë
145           ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸í¤Ã¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
146
147 2004-11-18
148
149         * src/mainwindow.c: ±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ(trashes -> trash)¡£
150         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¥á¥Ë¥å¡¼Ê¸»úÎó
151           ¤ò¹¹¿·¡£
152
153 2004-11-18
154
155         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î
156           ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ËÊѹ¹¡£
157
158 2004-11-16
159
160         * version 1.0.0beta3
161
162 2004-11-16
163
164         * src/pixmaps/error.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡£
165
166 2004-11-16
167
168         * src/jpilot.c: JPilot ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÆüËܸìÂбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
169           (IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
170
171 2004-11-15
172
173         * src/compose.c
174           src/procmime.[ch]: ÅºÉÕ¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î 8bit Ê¸»ú¤Î³ä¹ç¤¬
175           20% ¤è¤ê¹â¤±¤ì¤Ð BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍѤ·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð
176           quoted-printable ¤ò»ÈÍÑ(Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï 7bit)¡£
177
178 2004-11-12
179
180         * src/compose.c: compose_write_attach()
181           src/procmime.c: procmime_decode_content():
182           ¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò BASE64 ¤Ë¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤·¡¢¥Ç¥³¡¼¥É
183           ¤·¤¿¸å¤ËÀµµ¬²½¤ò²ò½ü¤·¤Æ RFC 2045 ¤Ë½àµò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
184           (Nicolas Degory ¤µ¤ó thanks)¡£
185
186 2004-11-11
187
188         * src/pixmaps/complete.xpm
189           src/pixmaps/continue.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º
190           ¤Ë¤·¤¿¡£
191
192 2004-11-11
193
194         * src/statusbar.c: statusbar_create(): ¼«Æ°Åª¤Ë¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
195           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤ò1¤Ë»ØÄê¡£
196         * src/utils.[ch]: trim_string_before(): »ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤òĶ¤¨¤ëÀèƬ¤Î
197           Ê¸»ú¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲá£
198         * src/folderview.c
199           src/summaryview.c: trim_string_before() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òɽ¼¨
200           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
201
202 2004-11-10
203
204         * src/defs.h
205           src/prefs_common.c: mozilla-firefox ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤·¤¿¡£
206
207 2004-11-09
208
209         * src/summaryview.c: summary_key_pressed()
210           src/textview.c: textview_key_pressed(): Shift ¤Þ¤¿¤Ï Alt ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹
211           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ Shift ¤È Enter
212           ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
213
214 2004-11-09
215
216         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ¿·µ¬¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
217           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
218
219 2004-11-08
220
221         * version 1.0.0beta2
222
223 2004-11-08
224
225         * src/account.c
226           src/imap.c
227           src/inc.c
228           src/pop.c
229           src/prefs_account.[ch]: RecvProtocol::A_APOP ¤òÇѻߤ·¡¢ APOP ¤Î
230           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
231           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
232
233 2004-11-07
234
235         * src/folderview.c: folderview_empty_trash_cb(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
236
237 2004-11-05
238
239         * src/summary_search.c: ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë C Ê¸»úÎó
240           ¤ò»ÈÍÑ¡£ AND/OR ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
241
242 2004-11-05
243
244         * src/folderview.[ch]
245           src/mainwindow.c: ÁªÂò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À ¤È
246           ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë
247           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
248           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î
249           ¹ØÆɤ¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
250
251 2004-11-04
252
253         * src/folderview.[ch]
254           src/mainwindow.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
255           ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¡¢¡Ö¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
256           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃۡפòÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
257           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¤ò
258           ºï½ü¡£
259
260 2004-11-04
261
262         * src/folderview.c
263           src/mainwindow.c
264           src/procmsg.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò
265           ¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
266
267 2004-11-01
268
269         * src/filter.[ch]
270           src/summaryview.c: immediate_execution ¤¬ off ¤Î¾ì¹ç¤Ï¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°
271           ¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
272
273 2004-10-29
274
275         * version 1.0.0beta1
276
277 2004-10-29
278
279         * gettext-0.14.1 ¤Ë¹¹¿·¡£
280
281 2004-10-28
282
283         * src/compose.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
284         * src/mh.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍѤΠg_print() ¤òºï½ü¡£
285
286 2004-10-27
287
288         * src/compose.c
289           src/prefs_template.c
290           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë Cc: ¤òÄɲá£
291
292 2004-10-26
293
294         * src/prefs_filter_edit.c: ´û¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÔ½¸Ãæ¤Î¾ò·ï¥á¥Ë¥å¡¼ÀÚÂؤ¨
295           ¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
296
297 2004-10-25
298
299         * src/filter.c: filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°»þ
300           FolderItem ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Î
301           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
302
303 2004-10-25
304
305         * src/mbox.c: proc_mbox(): folder_table ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
306           (·Ù¹ð¤ò½¤Àµ)¡£
307
308 2004-10-21
309
310         * src/pixmaps/stock_add_16.xpm
311           src/pixmaps/stock_remove_16.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÊÑ´¹¡£
312         * src/prefs_filter_edit.c: ÄɲÃ/ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
313         * src/stock_pixmap.[ch]: ÄɲÃ/ºï½ü¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
314
315 2004-10-21
316
317         * src/pixmaps/stock_dialog_error_48.xpm
318           src/pixmaps/stock_dialog_info_48.xpm
319           src/pixmaps/stock_dialog_question_48.xpm
320           src/pixmaps/stock_dialog_warning_48.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
321           ¤«¤é¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ´¹¡£
322         * src/alertpanel.[ch]: ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
323           alertpanel_message(): AlertType ¤òÄɲá£
324         * src/stock_pixmaps.[ch]: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
325
326 2004-10-08
327
328         * src/procmsg.c: ¾éĹ¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
329
330 2004-10-07
331
332         * version 0.9.99
333
334 2004-10-07
335
336         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue()
337           src/send_message.c: send_queue_info_free(): ÉÔÀµ¤Ê¥­¥å¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
338           ¤òÁ÷¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
339
340 2004-10-06
341
342         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÄɲá£
343         * src/prefs_filter_edit.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
344
345 2004-10-05
346
347         * src/inputdialog.c: input_dialog_open(): ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
348           ´Ö¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
349
350 2004-10-04
351
352         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
353           src/procmsg.c: procmsg_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
354           ¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
355
356 2004-10-01
357
358         * src/prefs_filter.c: ¼«Æ°ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
359         * src/prefs_filter_edit.c: prefs_filter_edit_dialog_to_rule(): ¥ë¡¼¥ë
360           Ì¾¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
361
362 2004-09-30
363
364         * src/filter.c: filter_apply_msginfo(): FilterRule::enabled == FALSE
365           ¤Î¾ì¹ç¥Õ¥£¥ë¥¿¤òŬÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
366         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÍ­¸ú¡×¥«¥é¥à¤ò¼ÂÁõ¡£
367         * src/account.c: account_selected(): ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
368
369 2004-09-30
370
371         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£¥«¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é
372           ¡Ö¤Ê¤·¡×¤òºï½ü¡£
373         * src/filter.[ch]
374           src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
375         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥Õ¥é¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¹Ô
376           ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
377
378 2004-09-29
379
380         * src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
381         * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÎسÔÀþ¤ò½¤Àµ¡£
382
383 2004-09-28
384
385         * src/filter.[ch]
386           src/prefs_filter_edit.c: ¥ë¡¼¥ëºîÀ®»þ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò²þÎÉ¡£
387
388 2004-09-28
389
390         * src/prefs_common.c: ¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£
391
392 2004-09-27
393
394         * src/filter.c
395           src/prefs_filter_edit.c: ¥µ¥¤¥º/·Ð²áÆü¿ô¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
396         * src/menu.[ch]: menu_get_option_menu_active_user_data(): ¿·µ¬¡£
397
398 2004-09-22
399
400         * src/prefs_filter_edit.c: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤¿¤é°ÊÁ°¤Î¹àÌܤò
401           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
402
403 2004-09-22
404
405         * src/prefs_filter.[ch]
406           src/prefs_filter_edit.c
407           src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
408
409 2004-09-17
410
411         * src/filter.c:
412           filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½¤Àµ¡£
413           strmatch_regex(): Â羮ʸ»ú̵»ë¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ¡£
414         * src/summaryview.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿·ë²Ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ëɽ¼¨¡£
415
416 2004-09-14
417
418         * src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ëŬÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
419         * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
420           PF_ACTION_EXEC ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
421
422 2004-09-10
423
424         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): fopen()
425           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë prefs_file_open() ¤ò»ÈÍÑ¡£
426
427 2004-09-10
428
429         * src/defs.h
430           src/prefs_filter.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥í¡¼¥É/¥»¡¼¥Ö¤ò
431           ¼ÂÁõ¡£
432
433 2004-09-09
434
435         * src/inc.c: inc_spool()
436           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎξÊý¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
437           ¥¹¥×¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£
438
439 2004-09-09
440
441         * src/prefs_filter.[ch]
442           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®
443           ¤ò¼ÂÁõ¡£
444
445 2004-09-07
446
447         * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
448           src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): DnD ¤ÎÉÔÀµ¤Ê URI
449           ¤ò½¤Àµ¡£
450
451 2004-09-06
452
453         * src/filter.[ch]
454           src/summaryview.c: ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò½¤Àµ¡£
455         * src/mh.c: mh_copy_msgs(): 'else' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
456
457 2004-09-06
458
459         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¤ò½¤Àµ
460           ¤·¡¢Äɲøå¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
461         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤òÆɤ߹þ¤ó¤À
462           ¸å¤Ë FolderItem::opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
463
464 2004-09-03
465
466         * src/filter.c
467           src/inc.c
468           src/mbox.c
469           src/mh.c
470           src/procmsg.[ch]
471           src/summaryview.c: FolderItem::mark_queue ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¿·Ãå¥Õ¥é¥°¤ò
472           Àµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
473
474 2004-08-31
475
476         * src/filter.c
477           src/inc.c: ¿·Ãå¥Õ¥é¥°´ÉÍý¤Î½¤Àµ¡£
478
479 2004-08-31
480
481         * src/prefs_filter.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
482           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÊĤ¸¤ë»þ¤Ë CList ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
483
484 2004-08-27
485
486         * src/filter.c
487           src/inc.c
488           src/pop.[ch]
489           src/prefs_filter_edit.c
490           src/summaryview.c: FLT_ACTION_EXEC ¤È FLT_ACTION_DELETE ¤ò¼ÂÁõ¡£
491
492 2004-08-27
493
494         * src/prefs_filter.c: ¿·µ¬¥ë¡¼¥ë¤¬Äɲ䵤줿¤é¼«Æ°¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
495           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
496           ¥ë¡¼¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤éÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
497           prefs_filter_copy_cb(): ¼ÂÁõ¡£
498         * src/prefs_filter_edit.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Îɾ²Á¤òÄä»ß¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
499
500 2004-08-26
501
502         * src/filter.[ch]
503           src/inc.c
504           src/mbox.c
505           src/prefs_filter_edit.c
506           src/summaryview.c: FilterResult ¤ò FilterInfo ¤Ë²þ̾¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¤Ë
507           account ¤òÄɲá£
508           command test, size, age, account, on-receive ¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
509         * src/mh.c
510           src/procheader.c: procheader_parse_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤È
511           ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
512         * src/utils.c:
513           execute_async()
514           execute_sync()
515           execute_command_line(): ½ªÎ»¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
516
517 2004-08-26
518
519         * src/filter.[ch]
520           src/inc.c: ¼Â¹Ô¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¡£
521           filter_rule_rename_dest_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
522           filter_rule_delete_action_by_dest_path(): ¥Ñ¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë
523           ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
524         * src/mbox.c: proc_mbox(): FLT_ACTION_NOT_RECEIVE ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
525           ¤·¤¿¡£
526         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
527           ¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
528         * src/summaryview.c:
529           summary_filter()
530           summary_filter_func(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
531
532 2004-08-25
533
534         * src/filter.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼ÂÁõ¡£
535         * src/procmime.[ch]:
536           procmime_find_string_part()
537           procmime_find_string(): ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°´Ø¿ô¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
538         * src/procmsg.[ch]: file_path (°ì»þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ)¤ò MsgInfo
539           ¤ËÄɲá£
540           procmsg_msginfo_copy()
541           procmsg_msginfo_free(): »Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
542         * src/summary_search.c: procmime_find_string() ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
543         * src/summaryview.c: filter_apply_local() -> filter_apply_msginfo().
544         * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎó¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
545         * src/compose.c
546           src/undo.c: Í¾Ê¬¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
547
548 2004-08-24
549
550         * ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
551         * src/defs.h
552           src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î XML ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¼ÂÁõ¡£
553         * src/prefs_filter.[ch]
554           src/prefs_filter_edit.[ch]: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î UI ¤ò¼ÂÁõ¡£
555         * src/inc.c
556           src/main.c
557           src/mbox.c
558           src/pop.c
559           src/summaryview.c: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
560         * src/menu.h: MENUITEM_ADD(): label ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òºîÀ®
561           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
562         * src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤òÄɲá£
563         * src/utils.c: open_uri(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
564
565 2004-08-09
566
567         * src/main.c: "./gtkrc" ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
568
569 2004-08-04
570
571         * src/socket.c:
572           ssl_read()
573           ssl_peek(): ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë SSL ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
574           (¥½¥±¥Ã¥È¤¬Ç˲õ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤ò½¤Àµ)¡£
575         * src/session.[ch]: session_set_access_time(): ¿·µ¬¡£
576         * src/imap.c
577           src/news.c
578           src/nntp.c: ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ß last_access_time
579           ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
580         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Cedric Pradalier ¤µ¤ó thanks¡£
581
582 2004-07-23
583
584         * src/xml.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤ÎÄɲá£
585
586 2004-07-16
587
588         * src/pop.[ch]: pop3_getrange_uidl_recv(): Ìµ¸ú¤Ê UIDL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
589           ´Ë¤á¤¿¡£
590
591 2004-07-16
592
593         * src/account.[ch]
594           src/main.c
595           src/prefs.[ch]
596           src/prefs_account.[ch]
597           src/prefs_common.[ch]: *_{save,write}_config() ¤ò *_write_config()
598           ¤ËÅý°ì¡£
599
600 2004-06-30
601
602         * src/procheader.c:
603           procheader_get_one_field()
604           procheader_get_unfolded_line(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹ 'SP CR LF' ¤¬½Ð¸½
605           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·²ò½ü½èÍý¤¬Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
606           (NOGUCHI, Takuya ¤µ¤ó thanks)¡£
607
608 2004-06-23
609
610         * src/prefs_common.c: confirm_on_exit ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
611
612 2004-06-23
613
614         * src/menu.[ch]: menu_set_active() ¤òÄɲá£
615         * src/compose.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡Öɽ¼¨/¼«Æ°À°·Á¡×¥â¡¼¥É¤ò
616           ÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
617
618 2004-06-23
619
620         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é¼«Æ°À°·Á¤òÀÚ¤êÂؤ¨
621           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
622
623 2004-06-17
624
625         * version 0.9.12
626
627 2004-06-17
628
629         * src/session.c: session_set_timeout(): interval ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­
630           timeout_tag ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
631
632 2004-06-16
633
634         * src/gtkstext.c: gtk_stext_update_text(): cache ¤Î null ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
635           ÄɲÃ(Jim Hranicky ¤µ¤ó thanks)¡£
636
637 2004-06-15
638
639         * src/defs.h: ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(Îã: FreeBSD)¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å
640           ¤ÎÈó¸ß´¹À­ÌäÂê¤ËÂн褹¤ë¤¿¤á¤Ë CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
641         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÆɤ߹þ¤ó¤À
642           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
643
644 2004-06-10
645
646         * src/summaryview.[ch]: »ÈÍÑÉÔ²Äǽ¤Ê¤È¤­¤Ï¡ÖºÆÊÔ½¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤¹
647           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
648
649 2004-06-08
650
651         * src/inc.[ch]
652           src/send_message.c
653           src/session.[ch]: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
654         * src/pop.h: Pop3ErrorValue ¤«¤é̤»ÈÍѤÎÃͤòºï½ü¡£
655
656 2004-06-07
657
658         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
659
660 2004-06-03
661
662         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache_data_str(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­¤Î¤¿¤á
663           ¤Ë gint32 ¤ò guint32 ¤ËÊѹ¹¡£
664         * src/summaryview.c: ¡Ö°õºþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü³è¤·¡¢¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò
665           ºîÀ®¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
666
667 2004-06-01
668
669         * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
670
671 2004-05-28
672
673         * version 0.9.11
674
675 2004-05-21
676
677         * src/smtp.c: RFC 2821 ¤Ë½àµò(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
678
679 2004-05-20
680
681         * src/folderview.[ch]: ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ÂÁõ¡£
682
683 2004-05-20
684
685         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À
686           ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤ß¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë
687           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
688
689 2004-05-19
690
691         * src/compose.c
692           src/prefs_common.[ch]: ¡ÖÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
693           Æþ¤ì¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
694
695 2004-05-18
696
697         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
698         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ '/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/ºÆÊÔ½¸' ¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
699
700 2004-05-12
701
702         * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
703           ¸ÇÄê¡£
704
705 2004-05-11
706
707         * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
708           ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
709           thanks)¡£
710
711 2004-05-11
712
713         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
714         * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
715
716 2004-05-11
717
718         * src/compose.c
719           src/folderview.c
720           src/inc.c
721           src/prefs_display_header.c
722           src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
723           ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
724
725 2004-05-10
726
727         * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
728           gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
729
730 2004-03-19
731
732         * src/defs.h
733           src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
734           ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
735
736 2004-03-16
737
738         * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
739           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
740         * src/news.c
741           src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
742           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
743
744 2004-03-12
745
746         * src/mainwindow.c
747           src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
748
749 2004-03-12
750
751         * src/filter.[ch]
752           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
753
754 2004-03-09
755
756         * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
757           (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
758           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
759         * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
760           typo ¤ò½¤Àµ¡£
761
762 2004-03-02
763
764         * src/folder.c
765           src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
766           FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
767           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
768
769 2004-03-02
770
771         * src/folderview.c
772           src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
773           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
774           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
775         * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
776           src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
777           statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
778
779 2004-02-29
780
781         * version 0.9.10
782
783 2004-02-26
784
785         * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
786
787 2004-02-26
788
789         * src/account.c
790           src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
791           ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
792           ¤·¤¿¡£
793         * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
794         * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
795           main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
796         * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
797           ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
798
799 2004-02-25
800
801         * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
802           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
803           imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
804           imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
805         * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
806
807 2004-02-24
808
809         * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
810
811 2004-02-24
812
813         * src/codeconv.c
814           src/mainwindow.c
815           src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
816         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
817           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
818
819 2004-02-19
820
821         * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
822         * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
823           ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
824         * src/messageview.[ch]
825           src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
826           °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
827
828 2004-02-16
829
830         * src/imap.c
831           src/news.c
832           src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
833           ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
834
835 2004-02-12
836
837         * src/inc.[ch]
838           src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
839           pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
840
841 2004-02-12
842
843         * src/mainwindow.c
844           src/messageview.[ch]
845           src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
846           Äɲá£
847
848 2004-02-10
849
850         * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
851           ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
852         * src/folder.[ch]
853           src/mh.c
854           src/procmsg.c
855           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
856           FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
857
858 2004-02-09
859
860         * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
861         * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
862
863 2004-02-06
864
865         * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
866           folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
867         * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
868           ¤ò»ÈÍÑ¡£
869
870 2004-02-06
871
872         * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
873         * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
874         * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
875           Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
876
877 2004-02-05
878
879         * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
880           folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
881
882 2004-02-04
883
884         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
885           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
886         * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
887           ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
888
889 2004-01-29
890
891         * version 0.9.9
892
893 2004-01-29
894
895         * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
896           src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
897           É½¼¨¡£
898         * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
899
900 2004-01-29
901
902         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
903           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
904           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
905
906 2004-01-29
907
908         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
909           ¤·¤¿¡£
910         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
911           ¤òÄɲá£
912
913 2004-01-28
914
915         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
916           ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
917
918 2004-01-28
919
920         * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
921           ½¤Àµ¡£
922
923 2004-01-28
924
925         * src/base64.c
926           src/codeconv.c
927           src/compose.c
928           src/html.c
929           src/imap.c
930           src/pop.c
931           src/prefs_account.c
932           src/procmime.c
933           src/procmsg.c
934           src/quote_fmt_parse.y
935           src/quoted-printable.c
936           src/textview.c
937           src/unmime.c
938           src/utils.c
939           src/utils.h
940           src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
941           char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
942
943 2004-01-27
944
945         * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
946           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
947         * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
948           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
949           textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
950           Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
951         * src/utils.[ch]:
952           is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
953           get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
954
955 2004-01-23
956
957         * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
958           Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
959         * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
960
961 2004-01-23
962
963         * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
964           ¤ò¼ÂÁõ¡£
965         * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
966           ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
967
968 2004-01-22
969
970         * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
971           ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
972
973 2004-01-21
974
975         * src/addr_compl.[ch]
976           src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
977
978 2004-01-20
979
980         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
981           Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
982
983 2004-01-20
984
985         * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
986           ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
987
988 2004-01-05
989
990         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
991           (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
992         * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
993           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
994
995 2003-12-17
996
997         * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
998         * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
999           ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1000
1001 2003-12-15
1002
1003         * version 0.9.8a
1004
1005 2003-12-15
1006
1007         * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
1008           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1009           procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
1010           procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
1011           (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1012
1013 2003-12-12
1014
1015         * version 0.9.8
1016
1017 2003-12-12
1018
1019         * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1020
1021 2003-12-11
1022
1023         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
1024           ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1025         * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
1026
1027 2003-12-11
1028
1029         * src/foldersel.c
1030           src/folderview.[ch]
1031           src/mainwindow.c
1032           src/stock_pixmap.[ch]
1033           src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
1034           Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
1035         * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
1036           EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
1037
1038 2003-12-11
1039
1040         * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
1041         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1042           folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
1043           ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1044         * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
1045           ÉԲĤˤ·¤¿¡£
1046
1047 2003-12-10
1048
1049         * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1050           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1051         * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
1052           ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1053         * src/procmsg.[ch]:
1054           procmsg_move_messages()
1055           procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1056           MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
1057         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
1058           ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1059           summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
1060           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1061
1062 2003-12-06
1063
1064         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
1065           Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
1066         * src/pixmaps/offline.xpm
1067           src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
1068           themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
1069         * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
1070         * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
1071         * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
1072           ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
1073         * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
1074         * src/news.c: news_session_get()
1075           src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
1076           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1077         * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
1078           ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
1079           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1080         * src/procmsg.c:
1081           procmsg_get_message_file()
1082           procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1083           ¤·¤¿¡£
1084
1085 2003-12-04
1086
1087         * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
1088
1089 2003-12-04
1090
1091         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
1092           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
1093           ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
1094           ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
1095
1096 2003-11-25
1097
1098         * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1099         * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
1100         * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
1101
1102 2003-11-24
1103
1104         * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
1105
1106 2003-11-21
1107
1108         * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1109         * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1110           mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
1111           mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
1112           mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1113         * src/utils.[ch]:
1114           dirent_is_regular_file()
1115           dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
1116           È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
1117           remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1118
1119 2003-11-14
1120
1121         * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
1122         * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
1123           ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
1124         * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1125         * src/main.c: send_queue()
1126           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1127         * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1128           mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1129         * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1130           procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
1131           procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
1132           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1133           procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
1134           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1135         * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1136           ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
1137           send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
1138           send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
1139           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1140         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1141
1142 2003-11-10
1143
1144         * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
1145           ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1146
1147 2003-11-05
1148
1149         * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
1150           ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1151           imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1152           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1153           imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
1154           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1155
1156 2003-10-28
1157
1158         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
1159           ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
1160           ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1161
1162 2003-10-15
1163
1164         * version 0.9.7
1165
1166 2003-10-15
1167
1168         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
1169           ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1170
1171 2003-10-07
1172
1173         * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
1174           Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
1175           (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
1176
1177 2003-10-03
1178
1179         * src/folder.[ch]
1180           src/imap.[ch
1181           src/mh.[ch]
1182           src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
1183           ´ð¤Å¤¯)¡£
1184         * src/account.c
1185           src/foldersel.c
1186           src/folderview.c
1187           src/mainwindow.c
1188           src/messageview.c
1189           src/procmsg.c
1190           src/setup.c
1191           src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
1192
1193 2003-09-17
1194
1195         * version 0.9.6
1196
1197 2003-09-17
1198
1199         * src/addressbook.c:
1200           addressbook_folder_load_person()
1201           addressbook_folder_load_group(): ¥ë¡¼¥×¤Î¸å¤Ç ctree ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
1202           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1203           ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è)(christian mock ¤µ¤ó thanks)¡£
1204
1205 2003-09-16
1206
1207         * src/folderview.c: folder_init(): ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1208         * src/summaryview.c: summary_init(): boldfont ¤¬Àµ¤·¤¯¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤«
1209           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1210         * src/grouplistdialog.c: delete_event ¤ËŬÀڤʥ³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1211           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(­±Ê¤µ¤ó thanks)¡£
1212         * src/imap.c: ¥¼¥íĹ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1213         * src/recv.c: recv_bytes_write(): size == 0 ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë
1214           ¤·¤¿¡£
1215
1216 2003-09-16
1217
1218         * src/folderview.c: folderview_init(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Æɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
1219           gtk ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(µ¯Æ°»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1220           ½¤Àµ)¡£¤µ¤é¤ËÉÔÍפʥ³¡¼¥É¤ò½üµî¡£
1221
1222 2003-09-15
1223
1224         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤Î¤È¤­¤Ï¸½ºß¤Î
1225           ¥«¡¼¥½¥ë¤Î°ÌÃ֤˽ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1226
1227 2003-09-11
1228
1229         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯
1230           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â delete ¥­¡¼¤ò̵»ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1231
1232 2003-09-10
1233
1234         * src/action.c: action ½ªÎ»¤Î¥³¡¼¥É¤ò²þÎÉ(RH9 ¤Ç action ½ªÎ»»þ¤Ë
1235           Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ) (Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1236         * src/stringtable.[ch]: string_table_insert_string(): ·Ù¹ð
1237           "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing
1238           rules" ¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½¤Àµ¡£
1239           °ú¿ô¤Ë gchar * ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë const gchar * ¤ò»ÈÍÑ¡£
1240
1241 2003-09-05
1242
1243         * src/utils.[ch]: generate_mime_boundary(): MIME boundary ¤òºîÀ®¤¹¤ë
1244           ¿·µ¬´Ø¿ô(rfc2015.c ¤«¤é°ÜÆ°)¡£
1245           ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌʸ»ú¤ò½üµî¡£
1246           obsolete ¤Ê lrand48() ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë random() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1247           ½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë prefix ¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
1248           ÂРQP ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë "=_" ¤òÄɲä·¡¢¥³¡¼¥É¤òñ½ã²½¡£
1249         * src/rfc2015.c:
1250           rfc2015_decrypt_message()
1251           rfc2015_encrypt()
1252           rfc2015_sign(): ·Ñ³¤¹¤ë content ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1253           ½¤Àµ¡£
1254         * src/compose.c
1255           src/rfc2015.c: generate_mime_boundary() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1256
1257 2003-09-05
1258
1259         * src/folderview.c:
1260           folderview_delete_folder_cb()
1261           folderview_remove_mailbox_cb(): FolderItem ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ºßɽ¼¨
1262           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò
1263           ½¤Àµ)¡£
1264         * src/folder.h
1265           src/imap.[ch]: imap_scan_tree()
1266           src/mh.[ch]: mh_scan_tree(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£
1267         * src/summaryview.c: summary_clear_all(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤â¥¯¥ê¥¢¡£
1268         * src/imap.c: imap_close(): »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
1269           ¼ºÇÔ¡£
1270           imap_scan_tree(): »ØÄꤷ¤¿¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
1271           Ä´¤Ù¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1272           imap_parse_list(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤é·Ù¹ð¤ò½ÐÎÏ¡£
1273           imap_find_namespace_from_list(): ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹
1274           ¤ËÂбþ¡£
1275           imap_status(): »ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃͤòÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1276
1277 2003-09-02
1278
1279         * sylpheed.spec.in: typo ¤ò½¤Àµ¡£
1280
1281 2003-09-02
1282
1283         * version 0.9.5
1284
1285 2003-09-01
1286
1287         * src/inc.[ch]
1288           src/main.c
1289           src/mainwindow.c
1290           src/prefs_common.[ch]: ¼êÆ°¼õ¿®»þ¤Î¤ß¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
1291           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢ RECV_DIALOG_ACTIVE ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
1292
1293 2003-09-01
1294
1295         * src/compose.c: compose_write_headers(): MIME ¶­³¦¤Î ':' ¤â '_' ¤Ë
1296           ÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè¤È¤·¤Æ)¡£
1297
1298 2003-08-28
1299
1300         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£
1301
1302 2003-08-27
1303
1304         * src/prefs_filter.c: ¡ÖÀèƬ¡×¤È¡ÖËöÈø¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1305
1306 2003-08-26
1307
1308         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_children(): ¿·µ¬¡£ FolderItem
1309           ¤Î²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î»Ò¤òºï½ü¡£
1310         * src/folderview.c: folderview_rescan_tree(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
1311         * src/imap.c: imap_scan_tree(), imap_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î
1312           FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1313
1314 2003-08-25
1315
1316         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î GNode ¤Ø¤Î»²¾È¤òÄɲá£
1317           folder_item_remove(): Á´¤Æ¤Î FolderItem ¤ò³«Êü¡£
1318           folder_tree_destroy(): folder_item_remove() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1319         * src/folderview.c: folderview_sort_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿Æ¤¬
1320           °Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ç½ø¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
1321         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1322         * src/mh.c: mh_scan_tree(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¤òÊÝ»ý¡£
1323           mh_remove_missing_folder_items(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
1324           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¡£
1325           mh_scan_tree_recursive(): °ÊÁ°¤Î FolderItem ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆÍøÍÑ¡£
1326
1327 2003-08-20
1328
1329         * src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤ò¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£
1330         * src/folderview.c: folderview_init()
1331           src/summaryview.c: summary_init(): pixmap ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
1332           ¤ò realize ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1333         * src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î²Ä»ë¾õÂÖ¤ò
1334           µ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1335
1336 2003-08-07
1337
1338         * src/mainwindow.c
1339           src/prefs_common.[ch]: Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1340           main_window_set_widgets(): ¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼
1341           ¤Î±£¤·¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1342           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤹ¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë³Æ¥Ó¥å¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê¡£
1343
1344 2003-08-01
1345
1346         * src/compose.c: compose_select_account(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É¤Ç
1347           ½ð̾¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1348           compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï "\n\n" ¤ò
1349           ÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¡£
1350
1351 2003-08-01
1352
1353         * sylpheed.spec.in ¤ò²þÎÉ(Andre Oliveira da Costa ¤µ¤ó thanks)¡£
1354
1355 2003-07-31
1356
1357         * ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
1358         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1359         * src/folder.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1360         * src/imap.c
1361           src/mh.c: ´Ø¿ôÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1362         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡£
1363         * src/summaryview.[ch]: SummaryView Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò·×»»¡¦ÊÝ»ý
1364           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1365
1366 2003-07-30
1367
1368         * src/folder.[ch]
1369           src/imap.[ch]
1370           src/mh.[ch]
1371           src/procmsg.c
1372           src/summaryview.c: *_msgs_with_dest() ¤ò *_msgs() ¤Ë²þ̾¡£
1373
1374 2003-07-29
1375
1376         * src/imap.[ch]: ¥×¥í¥È¥³¥ë³ÈÄ¥¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë CAPABILITY ¤ò»ÈÍÑ¡£
1377           imap_greeting(): ºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀÏ¡£ PREAUTH ±þÅú
1378           ¤Ë¤âÂбþ¡£
1379           imap_add_msgs()
1380           imap_cmd_append(): UIDPLUS ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð APPENDUID ±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
1381
1382 2003-07-28
1383
1384         * src/imap.c: imap_get_flag_str(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£
1385
1386 2003-07-25
1387
1388         * version 0.9.4
1389
1390 2003-07-25
1391
1392         * src/main.c: main(): µ¯Æ°»þ¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1393
1394 2003-07-25
1395
1396         * src/imap.c:
1397           imap_get_msg_list(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å̤»ÈÍѤΤȤ­¤Î¾éĹ¤Ê UID SEARCH ALL
1398           ¤ò½üµî¡£
1399           \Seen ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é MSG_NEW ¥Õ¥é¥°¤ò²ò½ü¡£
1400           imap_get_uncached_messages(): first_uid ¤È last_uid ¤¬Î¾Êý¤È¤â 0
1401           ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¡£
1402
1403 2003-07-24
1404
1405         * src/imap.c: IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¤ò²þÎÉ¡£
1406           imap_get_msg_list(): UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1407           ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1408           imap_delete_cached_message(): Ã±°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1409           imap_get_uid(): ºï½ü¡£
1410           imap_cmd_search(): ¿·µ¬¡£ UID SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¡¢ UID ¤ÎÇÛÎó
1411           ¤òÊÖ¤¹¡£
1412           imap_cmd_gen_recv(): Ê¸»úÎóŤò̵À©¸Â¤Ë¤·¤¿¡£
1413           imap_get_uid_table(): UID ÇÛÎ󤫤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
1414
1415 2003-07-24
1416
1417         * src/folder.[ch]
1418           src/imap.[ch]
1419           src/mh.[ch]
1420           src/news.[ch]: Folder::close() ¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
1421         * src/summaryview.c: summary_clear_list(): folder_item_close() ¤ò
1422           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1423
1424 2003-07-23
1425
1426         * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¥Õ¥é¥°¤ò
1427           °ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1428         * src/imap.[ch]
1429           src/mh.[ch]
1430           imap_add_msg()
1431           imap_add_msgs()
1432           mh_add_msg()
1433           mh_add_msgs(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë¥Õ¥é¥°¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1434         * src/folder.[ch]: ²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë assertion ¤òÄɲá£
1435         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): MsgFileInfo
1436           ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1437           procmsg_message_file_list_free(): ¿·µ¬¡£
1438
1439 2003-07-23
1440
1441         * src/procmsg.h: °Ü¿¢À­¤Î¤¿¤á MsgPermFlags ¤È MsgTmpFlags ¤ò enum
1442           ¤«¤é guint32 ¤ËÊѹ¹(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1443         * src/imap.c: imap_add_msgs(): ¾éĹ¤Ê unlink() ¤òºï½ü¡£
1444
1445 2003-07-22
1446
1447         * src/session.[ch]:
1448           session_read_msg_cb()
1449           session_read_data_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤òÀÚÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç
1450           ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1451           SessionState ¤Ë SESSION_EOF ¤òÄɲá£
1452           session_is_connected(): ¿·µ¬¡£
1453         * src/inc.[ch]: inc_put_error()
1454           src/send_message.c: send_put_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¶¦¤Ë½ÐÎÏ¡£
1455
1456 2003-07-18
1457
1458         * IMAP4 ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇŬ²½¡£
1459         * src/folder.[ch]: Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë¥á¥½¥Ã¥É
1460           add_msgs() ¤òÄɲá£
1461           FolderItem Áàºî¤Î¾éĹ¤Ê scan() ¤òºï½ü¡£
1462         * src/imap.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Â¾¤Î Folder
1463           ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼¤òºÇŬ²½¡£
1464         * src/mh.[ch]: Folder::add_msgs() ¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1465           mh_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¡£
1466         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_message_file_list(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1467           ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1468         * src/summaryview.c: ºï½ü¡¦°ÜÆ°¡¦¥³¥Ô¡¼Áàºî¤Ç MSG_MARKED ¥Õ¥é¥°¤ò
1469           ºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1470           summary_display_msg_full(): ¾éĹ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ¤òºï½ü¡£
1471
1472 2003-07-17
1473
1474         * ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ IMAP4 ¤Î
1475           °ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼/ºï½ü/¥Þ¡¼¥¯Áàºî¤òºÇŬ²½(claws ¤Î¼ÂÁõ¤òÀ°Íý¤·¤ÆŬÍÑ)¡£
1476         * src/imap.[ch]:
1477           imap_set_message_flags()
1478           imap_cmd_envelope()
1479           imap_cmd_copy()
1480           imap_cmd_store(): UID ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥Èʸ»úÎó¤ò
1481           ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1482           imap_do_copy_msgs_with_dest(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
1483           imap_cmd_fetch(): BODY ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë BODY.PEEK ¤ò»ÈÍÑ¡£
1484           imap_remove_all_msg()
1485           imap_set_message_flags(): FLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FLAGS.SILENT ¤ò»ÈÍÑ¡£
1486         * src/compose.c
1487           src/summaryview.c: ³Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ëè¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
1488           imap_msg_list_{set,unset}_perm_flags() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1489
1490 2003-07-15
1491
1492         * src/inc.c
1493           src/prefs_account.[ch]
1494           src/send_message.c
1495           src/session.[ch]: Èó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° SSL ¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
1496           Äɲá£
1497
1498 2003-07-15
1499
1500         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1501           ÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î·ï̾¤òɽ¼¨¡£
1502
1503 2003-07-14
1504
1505         * src/session.[ch]:
1506           session_recv_msg()
1507           session_recv_data()
1508           session_read_msg_cb()
1509           session_read_data_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1510           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½(º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ)¡£
1511
1512 2003-07-11
1513
1514         * src/session.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
1515           Á°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
1516
1517 2003-07-11
1518
1519         * src/session.c
1520           session_recv_msg()
1521           session_read_msg_cb(): sock_peek() ¤òºï½ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¶õ´Ö¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1522           ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºÇŬ²½¡£
1523
1524 2003-07-11
1525
1526         * src/imap.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1527           SockInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤â¤ÄÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ò IMAPSession ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
1528           imap_cmd_count ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¿ô: IMAPSession::cmd_count ¤Ë¤·¤¿¡£
1529           imap_open(): TCP (¤Þ¤¿¤Ï SSL)¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ò³ÎΩ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1530           imap_session_new(): ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èǧ¾Ú¤ò¤³¤³¤Ç½èÍý¡£
1531
1532 2003-07-10
1533
1534         * src/imap.[ch]: CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
1535         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë IMAP4 Ç§¾ÚÊý¼°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1536           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1537
1538 2003-07-10
1539
1540         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À
1541           ¤ò2½Å¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1542         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òÊÖ¤¹
1543           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1544
1545 2003-07-09
1546
1547         * src/mainwindow.c:
1548           main_window_set_toolbar_sensitive()
1549           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¡¼¥ë¼õ¿®Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î
1550           ¥í¥Ã¥¯¤ò½üµî¡£
1551
1552 2003-07-09
1553
1554         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1555           MsgInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1556         * src/imap.[ch]: imap_remove_msg(): imap_remove_msgs() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1557           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1558         * src/mh.[ch]: mh_do_move(): mh_do_move_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1559           ºÆ¼ÂÁõ¡£
1560           mh_copy_msg(): mh_copy_msgs_with_dest() ¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
1561         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
1562           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1563
1564 2003-07-08
1565
1566         * src/rfc2015.c: rfc2015_is_encrypted(): ·Ù¹ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
1567           MimeInfo::mime_type ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1568         * src/logwindow.c: log_window_append(): ¹Ô¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¾å¤Ë
1569           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1570
1571 2003-07-07
1572
1573         * src/compose.c: PGP/MIME ½ð̾¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ï text/plain ¥Ñ¡¼¥È¤Ë
1574           'Content-Disposition: inline' ¤òÉղá£
1575
1576 2003-07-04
1577
1578         * version 0.9.3
1579
1580 2003-07-04
1581
1582         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40msec ¤«¤é 50msec ¤ËÊѹ¹¡£
1583         * src/session.c: session_read_msg_cb(): sock_read() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ç
1584           ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1585         * src/socket.[ch]: sock_check(): Î㳰Ū¤Ê SSL ¤Î¾õÂÖ¤ËÂбþ¡£
1586           sock_has_pending_data(): ºï½ü¡£
1587           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1588         * src/send_message.c: send_recv_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
1589           ¤Ëɽ¼¨¡£
1590
1591 2003-07-03
1592
1593         * src/inc.[ch]: ¼õ¿®Ãæ¤Ë CList ¤Î¼õ¿®ºÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¡£
1594         * src/session.c: session_read_data_cb(): g_malloc() ¤È memcpy() ¤ò
1595           ¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÇŬ²½¡£
1596
1597 2003-07-02
1598
1599         * src/socket.[ch]: sock_add_watch(): ¿·µ¬¡£ SSL ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î watch
1600           ´Ø¿ô¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë(SSL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï g_io_add_watch() ¤ò»ÈÍÑ)¡£
1601         * src/session.[ch]: °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¤·¡¢ g_io_add_watch() ¤ò
1602           sock_add_watch() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1603
1604 2003-07-01
1605
1606         * src/socket.[ch]: ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë̤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç TRUE ¤ò
1607           ÊÖ¤¹ sock_has_pending_data() ¤òÄɲá£
1608         * src/session.c: session_recv_msg(), session_recv_data(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Ë
1609           Ì¤½èÍý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤°¤Ë
1610           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(SSL ¤Ç¤Î ESMTP EHLO »þ¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
1611
1612 2003-06-30
1613
1614         * src/socket.c: SSL ´Ø¿ô¤ÇÌá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1615
1616 2003-06-30
1617
1618         * src/mimeview.c: mimeview_init(): GTK+ ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë®ÅÙÄã²¼¤òËɤ°
1619           ¤¿¤á¤Ë TextView ¤ò½é´ü²½(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1620
1621 2003-06-27
1622
1623         * src/session.c: session_read_data_cb(): ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë
1624           Session::read_data_buf ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1625
1626 2003-06-26
1627
1628         * src/socket.c: ¥½¥±¥Ã¥ÈÀܳ¤ò¥×¥í¥È¥³¥ëÆÈΩ¤Ë¤·¤¿¡£
1629         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ g_print() ¤òºï½ü¡£
1630         * src/inc.c: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Î½ÐÎϤξéĹÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1631           ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¤òɽ¼¨¡£
1632
1633 2003-06-26
1634
1635         * src/session.c: #include <errno.h> ¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1636
1637 2003-06-25
1638
1639         * src/session.[ch]: À­Ç½¤È¥³¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1640           Session ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥° I/O ¤ÇºÆ¼ÂÁõ¡£
1641         * src/socket.[ch]: sock_connect_async() ¤È sock_connect_async_cancel()
1642           ¤òÄɲä·¡¢ÈóƱ´üÀܳ¤ò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1643           sock_peek(): ¼ÂÁõ¤òÊѹ¹¡£
1644         * src/pop.c: UIDL/LIST/RETR ¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤òºÇŬ²½¡£
1645
1646 2003-06-18
1647
1648         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¥Î¡¼¥É¤¬ÁÄÀè(parent /
1649           great parent)¤Î¾ì¹ç(¼ç¤Ë½Û´Ä»²¾È¤Î¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë) (¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤Î
1650           ¥µ¥ó¥×¥ë¤òȯ¸«¤·¤¿ Phillipe Gramoulle ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󶡤·¤¿
1651           Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
1652
1653 2003-06-16
1654
1655         * src/pop.c: pop3_get_uidl_table(): UIDL ¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
1656           ¤Ç¤â¶õ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(½é²ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ
1657           ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
1658
1659 2003-06-10
1660
1661         * src/main.c: »ØÄꤷ¤¿³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
1662           '--status-full' ¤òÄɲᣥª¥×¥·¥ç¥ó '--status' ¤â³¤¯°ú¿ô¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À
1663           ¤ò»ØÄê²Äǽ(Yuri Arapov ¤µ¤ó thanks)¡£
1664         * src/folder.[ch]: folder_get_status(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÇÛÎó¤ò°ú¿ô
1665           ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¡£
1666           folder_count_total_msgs(): ºï½ü¡£
1667
1668 2003-06-06
1669
1670         * version 0.9.2
1671
1672 2003-06-06
1673
1674         * src/filesel.c
1675           src/foldersel.c
1676           src/inputdialog.c: ¥Ü¥¿¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
1677           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë gtk_main() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_main_iteration() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1678
1679 2003-06-02
1680
1681         * src/addr_compl.c: invalidate_address_completion(): g_completion_list
1682           ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(À¾»³ Ï¹­¤µ¤ó thanks)¡£
1683
1684 2003-06-02
1685
1686         * src/pop.c: pop3_session_recv_data_finished(): ¥µ¡¼¥Ð¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë
1687           ¤Ù¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Tristan Wallis ¤µ¤ó thanks)¡£
1688
1689 2003-05-27
1690
1691         * version 0.9.1
1692
1693 2003-05-26
1694
1695         * src/socket.[ch]:
1696           sock_set_io_timeout(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î´Ö³Ö¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
1697           sock_gdk_input_add(): ´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áºï½ü¡£
1698         * src/prefs_common.[ch]: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ÎÃͤò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1699
1700 2003-05-26
1701
1702         * src/action.c: create_io_dialog() ¤Ç¥æ¡¼¥¶Ê¸»úÎó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
1703           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Markus Amersdorfer ¤µ¤ó thanks)¡£
1704           ChildInfo::type ¤òºï½ü¤·¡¢ Children::action_type ¤òÄɲá£
1705
1706 2003-05-23
1707
1708         * src/inc.c: inc_start(): ¼õ¿®Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿Ö¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1709           Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1710           inc_account_mail()
1711           inc_all_account_mail()
1712           inc_progress_dialog_set_list(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¿·¤·¤¤
1713           ´Ø¿ô¤ËʬΥ¡£
1714           inc_progress_dialog_set_label()
1715           inc_recv_data_finished()
1716           inc_recv_message(): RETR ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀµ¤·¤¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1717
1718 2003-05-22
1719
1720         * src/imap.c:
1721           imap_modified_utf7_to_locale()
1722           imap_locale_to_modified_utf7(): iconv() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
1723           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1724
1725 2003-05-21
1726
1727         * src/procmime.c: procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822
1728           ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1729
1730 2003-05-21
1731
1732         * src/pop.c: pop3_ok(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¡£
1733
1734 2003-05-20
1735
1736         * src/imap.c: imap_locale_to_modified_utf7(): locale Ê¸»úÎ󤬠'+'
1737           ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1738           imap_modified_utf7_to_locale()
1739           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¿¤È¤¨ iconv() ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ
1740           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â '&' ¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×/¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë
1741           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1742
1743 2003-05-20
1744
1745         * src/compose.c:
1746           compose_insert_sig()
1747           compose_get_signature_str(): ½ð̾ʸ»úÎó¤Ë¶èÀÚ¤ê¤â´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1748           ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÁÞÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1749           sig_path ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­°ÅÌۤΥǥե©¥ë¥È¤Î½ð̾¥Ñ¥¹(~/.signature)
1750           ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1751
1752 2003-05-20
1753
1754         * src/codeconv.c
1755           src/gtkshruler.c
1756           src/news.c
1757           src/procmsg.c
1758           src/quote_fmt_parse.y
1759           src/smtp.c: gcc-3.3 ¤¬½ÐÎϤ¹¤ë·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¡£
1760           src/stringtable.c: string_entry_free() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1761
1762 2003-05-19
1763
1764         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
1765           ¾ì¹ç¤Ë¾ï¤Ë½ð̾¶èÀÚ¤ê¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1766           compose_get_signature_str(): ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1767           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1768
1769 2003-05-16
1770
1771         * version 0.9.0
1772
1773 2003-05-16
1774
1775         * src/session.c: session_recv_msg(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
1776
1777 2003-05-15
1778
1779         * src/imap.c:
1780           imap_parse_atom()
1781           imap_get_header()
1782           imap_cmd_fetch(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ÊÖ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(BugTraq ¤Ç
1783           È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀȼåÀ­¤ò½¤Àµ)¡£
1784
1785 2003-05-14
1786
1787         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
1788           src/addressbook.c: addressbook_format_address()
1789           src/compose.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): Ì¾Á°¤¬ atext (RFC 2822, 3.2.4.
1790           Atom) ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°úÍÑÉä¤Ç³ç¤ë¤è¤¦¤Ë
1791           ¤·¤¿¡£
1792         * src/main.c: main(): Solaris ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
1793           colormap ¤È visual ¤ò¥»¥Ã¥È(Markus Schwarzenberg ¤µ¤ó thanks)¡£
1794
1795 2003-05-12
1796
1797         * version 0.9.0pre1
1798
1799 2003-05-12
1800
1801         * src/prefs_account.c: POP before SMTP ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°ì»þŪ¤Ëºï½ü¡£
1802
1803 2003-05-09
1804
1805         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­
1806           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊѹ¹¡£
1807         * src/summaryview.c: summary_show(): always_show_msg ¤¬ TRUE ¤Î¾ì¹ç
1808           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1809
1810 2003-05-09
1811
1812         * src/logwindow.[ch]: ¥á¥â¥ê¾ÃÈñÎ̤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
1813           ºÇÂç¹Ô¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1814
1815 2003-05-07
1816
1817         * src/compose.c: compose_insert_sig(): ½ð̾ʸ»úÎó¤ËÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹
1818           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
1819         * src/utils.[ch]: Àµ³Î¤µ¤Î¤¿¤á get_wcs_len() ¤ò get_mbs_len() ¤ËÊѹ¹¡£
1820
1821 2003-05-07
1822
1823         * MIME ¹½Â¤¤ÎÂ礭¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
1824         * src/procmime.c: procmime_scan_message(): gpgme ¤¬Í­¸ú¤Î¤È¤­¤Ï
1825           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¹æ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ content-type ¤¬ multipart/*
1826           ¤Þ¤¿¤Ï message/rfc822 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¡£
1827           procmime_scan_multipart_message(): message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁöºº
1828           ¤ò½¤Àµ¡£
1829         * src/action.c: parse_append_msgpart()
1830           src/messageview.c: messageview_show()
1831           src/mimeview.c: mimeview_show_message(): procmsg_open_message() ¤È
1832           procmime_scan_mime_header() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë procmime_scan_message()
1833           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1834           mimeview_set_multipart_tree(): ¿·¤·¤¤ MIME ¹½Â¤¤ËÂбþ¡£
1835         * src/textview.c: textview_show_part(): ÉÔÍפʥÁ¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
1836         * src/procmsg.c: procmsg_open_message_decrypted(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
1837           ¾ì¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò½¤Àµ¡£
1838
1839 2003-05-06
1840
1841         * src/ssl.c: ssl_init_socket_with_method(): log_warning() ¤ò
1842           g_warning() ¤Ç¡¢ log_print() ¤ò debug_print() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1843         * src/pop.[ch]: ¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É PS_NOTSUPPORTED ¤òÄɲä·¡¢ UIDL ¤¬
1844           ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð LAST ¤ÇºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1845
1846 2003-05-01
1847
1848         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): dest_charset_str ¤¬ NULL
1849           ¤Î¤È¤­¡¢¸½ºß¤Î locale ¤¬ EUC-JP ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß EUC-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1850           ¤·¤¿¡£
1851
1852 2003-05-01
1853
1854         * src/action.c: execute_actions(): ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ì¤ÁªÂò¤Î
1855           ¾ì¹ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ(Paul ¤µ¤ó¤È Melvin ¤µ¤ó thanks)¡£
1856         * src/action.c
1857           src/prefs_actions.c: Ãøºî¸¢É½¼¨¤Ë Claws ¥Á¡¼¥à¤Îɽ¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç
1858           Äɲá£
1859
1860 2003-04-28
1861
1862         * src/session.c:
1863           session_send_msg()
1864           session_send_data(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1865         * src/send_message.c:
1866           send_message_smtp(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹´ÉÍý¤ò½¤Àµ¡£
1867
1868 2003-04-25
1869
1870         * src/smtp.[ch]: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é±þÅúʸ»úÎó¤ò SMTPSession::error_msg
1871           ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1872         * src/send_message.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1873         * src/main.c: send_queue()
1874           src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨
1875           ¤·¤Ê¤¤¡£
1876
1877 2003-04-25
1878
1879         * src/session.c: session_close(): state ¤¬ SESSION_DISCONNECTED ¤Ç
1880           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß»Ò¥×¥í¥»¥¹¤ò kill ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1881         * src/send_message.c: send_cancel_button_cb()
1882           src/inc.c: inc_cancel(): Session::state ¤ò SESSION_DISCONNECTED ¤Ë
1883           ¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1884         * src/prefs.[ch]: prefs_write_*() ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¡£
1885         * src/address.[ch]: ºï½ü¡£
1886
1887 2003-04-24
1888
1889         * src/compose.c: compose_template_apply(): °¸Àè¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1890
1891 2003-04-23
1892
1893         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ print ¤òºï½ü¡£
1894         * src/session.c: ³Æ g_print ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1895           session_child_input(): ÉÔÍפʠsession_close() ¤òºï½ü(FALSE ¤ò
1896           ÊÖ¤·¤¿¸å·ë¶É close ¤µ¤ì¤ë)¡£
1897         * src/send_message.c: send_message_smtp(): g_print ¤ò debug_print
1898           ¤ËÊѹ¹¡£
1899
1900 2003-04-23
1901
1902         * src/procheader.c: procheader_procheader_date_parse(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó
1903           ¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë
1904           ¤·¤¿¡£
1905           Y2K Âбþ¥³¡¼¥É¤ò RFC 2822 ¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1906           procheader_scan_date_string(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó»ØÄ꤬¤Ê¤¤ÆüÉÕʸ»úÎó
1907           ¤Ø¤ÎÂн衣
1908         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï
1909           -1 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1910
1911 2003-04-22
1912
1913         * src/action.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ ¤Þ¤¿ MIME ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°
1914           ¤È¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1915           action_update_msgview_menu(): ¿·µ¬¡£
1916         * src/messageview.[ch]: "Tools/Actions" ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣥ¦¥£¥ó¥É¥¦
1917           ¥ê¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£
1918           messageview_get_selected_mime_part(): MessageView ¤¬ MIME ¥â¡¼¥É
1919           ¤Î¤È¤­¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1920         * src/mimeview.[ch]: mimeview_get_selected_part(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È
1921           ¤Î MimeInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
1922         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selected_msg_list(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿
1923           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î MsgInfo ¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
1924
1925 2003-04-21
1926
1927         * src/prefs_filter.[ch]: ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ò¥»¥Ã¥ÈºÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É
1928           ¤È¤·¤Æ´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¡£
1929         * src/utils.[ch]: Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥·¥åÍѤˠstr_case_equal()
1930           ¤È str_case_hash() ¤òÄɲá£
1931
1932 2003-04-18
1933
1934         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À
1935           ¤Ë X-Sequence ¤òÄɲá£
1936         * src/action.[ch]
1937           src/prefs_actions.c
1938           src/compose.c
1939           src/mainwindow.c: ´Ø¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
1940           get_user_string(): Æȼ«¤Î¼ÂÁõ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1941
1942 2003-04-17
1943
1944         * src/codeconv.[ch]: conv_encode_header(): addr_field ¤¬ TRUE ¤Î
1945           ¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥³¡¼¥Éʸ»úÎó¤Ë '(' ¤È ')' ¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1946         * src/compose.c: compose_convert_header(): ¥Õ¥é¥° 'addr_field' ¤ò
1947           Äɲá£
1948
1949 2003-04-16
1950
1951         * src/prefs_actions.[ch]: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò action.[ch] ¤Ë
1952           Ê¬Î¥¡£
1953
1954 2003-04-16
1955
1956         * src/prefs_actions.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1957
1958 2003-04-16
1959
1960         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): EILSEQ ¤Î½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
1961
1962 2003-04-16
1963
1964         * src/inc.c:
1965           inc_recv_data_progressive()
1966           inc_recv_data_finished()
1967           inc_recv_message()
1968           send_recv_message()
1969           send_send_data_progressive()
1970           send_send_data_finished(): assertion ¤òÄɲá£
1971
1972 2003-04-16
1973
1974         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò
1975           ½¤Àµ¡£
1976
1977 2003-04-16
1978
1979         * src/codeconv.[ch]: conv_iconv_strdup(): °ìÉô¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹
1980           (UTF-7 Åù)¤òº®Í𤵤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥Ì¥ëʸ»ú¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤
1981           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1982
1983 2003-04-15
1984
1985         * src/procmsg.c: procmsg_get_filter_keyword(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î²þ¹Ô¤ò½üµî¤·¡¢
1986           List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1987         * src/utils.[ch]: extract_one_parenthesis_with_skip_quote(): ºï½ü¡£
1988           extract_list_id_str(): List-Id ¥Ø¥Ã¥À¤«¤é ID Ê¸»úÎó¤òÃê½Ð¡£
1989
1990 2003-04-15
1991
1992         * src/prefs_actions.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
1993           ¤Èµ¡Ç½Äɲá£
1994
1995 2003-04-14
1996
1997         * src/compose.c: compose_parse_header(): ºÆÊÔ½¸»þ¤ËÉÔÍפʲþ¹Ô¤¬´Þ¤Þ
1998           ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1999         * src/imap.c
2000           src/pop.c: 'occured' ¤È¤¤¤¦ typo ¤ò½¤Àµ¡£
2001
2002 2003-04-11
2003
2004         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Î¼«Æ°½ð̾ÀÚ¤êÂؤ¨¤ò¼ÂÁõ¡£
2005           compose_insert_sig(): ¸½ºß¤Î½ð̾¤òÃÖ´¹¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2006           compose_get_signature_str(): ¿·µ¬¡£½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2007           compose_insert_command_output(): ºï½ü¡£
2008           compose_select_account(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊѹ¹»þ¤Ë compose_insert_sig()
2009           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2010           compose_destroy(): UndoMain ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2011           Compose::sig_str: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î½ð̾¤Îʸ»úÎó¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
2012         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_stext_find(): ¿·µ¬¡£
2013           gtk_stext_clear() ¤ò gtkut_stext_clear() ¤Ë²þ̾¡£
2014         * src/utils.[ch]: get_wcs_len(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤Î¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿
2015           Ä¹¤òÊÖ¤¹¡£
2016           normalize_newlines(): CR+LF ¤È CR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2017           get_command_output(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤòÊÖ¤¹¡£
2018
2019 2003-04-08
2020
2021         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_filter_keyword(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
2022           ¥Õ¥£¥ë¥¿ÍÑ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¡£
2023         * src/summaryview.c: summary_filter_open():
2024           procmsg_get_filter_keyword() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2025         * src/messageview.c: create_filter_cb(): ¼ÂÁõ¡£
2026
2027 2003-04-07
2028
2029         * src/inc.c:
2030           inc_start()
2031           inc_put_error(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2032         * src/pop.[ch]: Pop3Session::error_msg ¤òÄɲä·¡¢¥¨¥é¡¼»þ¤Ë
2033           ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2034
2035 2003-04-04
2036
2037         * src/messageview.[ch]: ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É
2038           ¶¯À©»ØÄê¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éʬΥ¡£
2039           textview_show_message()
2040           textview_show_part()
2041           textview_add_part(): »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð MessageView::forced_charset
2042           ¤ò»ÈÍÑ¡£
2043
2044 2003-04-03
2045
2046         * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
2047         * src/menu.[ch]: item factory ¤Î rc Ê¸»úÎó¤ò°·¤¦´Ø¿ô¤òÄɲá£
2048         * src/messageview.[ch]: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲä·¡¢¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
2049           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2050           msginfo (ɽ¼¨»þ¤ËÊ£À½¤µ¤ì¤ë)¤ò MessageView ¤ËÄɲá£
2051         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked():
2052           menu_factory_clear_rc() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2053
2054 2003-03-28
2055
2056         * send_message.c: send_message_smtp():
2057           SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊýË¡¤Î¶¯À©¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2058           Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é°ì»þ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2059         * smtp.c: ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ·¡¢
2060           SMTPSession::error_val ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2061         * smtp.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£ SMTPSession::error_val ¤òÄɲá£
2062         * src/mbox.c: proc_mbox(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2063
2064 2003-03-28
2065
2066         * src/pop.h: ¥¨¥é¡¼Ãͤò enum ¤ËÊѹ¹¡£
2067         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): inc_drop_message() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2068           PS_IOERR ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2069           pop3_ok(): ¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ð¤Å¤¤¤ÆŬÀڤʥ¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2070           ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù¹ð¤ò¥í¥°¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2071
2072 2003-03-27
2073
2074         * src/nntp.[ch]
2075           src/news.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ NNTPSockInfo ¤òºï½ü¤·¡¢ nntp.c
2076           ¤Ç NNTPSession ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2077
2078 2003-03-27
2079
2080         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): Session::state == SESSION_ERROR
2081           ¤Î¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥ¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2082         * po/POTFILES.in: src/automaton.c, src/send.c ¤òºï½ü¡£
2083           src/send_message.c ¤òÄɲá£
2084
2085 2003-03-26
2086
2087         * src/pop.[ch]
2088           src/session.c: POP3 ¤Î¼õ¿®¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2089           session_recv_data_from_sock_unescape(): ½ªÃ¼µ­¹æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆɤß
2090           ¤³¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2091
2092 2003-03-25
2093
2094         * src/automaton.[ch]: ºï½ü¡£
2095         * src/session.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤò¤¤¤¯¤é¤«ºï½ü¡£
2096         * src/smtp.c: smtp_session_recv_msg(): ¥µ¡¼¥Ð¤¬ HELO ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ
2097           EHLO ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±þÅú¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤ÎÂн衣
2098           EHLO ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÊ£¿ô¹Ô±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
2099           ¤ËÂФ·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
2100
2101 2003-03-25
2102
2103         * src/session.[ch]
2104           src/pop.c: ¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¤ò
2105           ½¤Àµ¡£
2106           session_recv_data(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2107           session_recv_data_from_sock_unescape(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ÔËè¤Ë
2108           ¼õ¿®¤·¡¢¥É¥Ã¥È¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×²ò½ü¤¹¤ë¡£
2109           °ÊÁ°¤ÎÂнè¤òºï½ü¡£
2110         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ò 40 msec ¤Ë¸º¾¯¡£
2111
2112 2003-03-25
2113
2114         * src/pop.[ch]: Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¿®¤Ë
2115           ¼ºÇÔ¤¹¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂн衣
2116
2117 2003-03-24
2118
2119         * src/pop.c: pop3_retr_eom_recv(): ¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï»þ¡¹Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤
2120           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ªÃ¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2121           ¤·¤¿¡£
2122         * src/news.c: news_session_new(): NNTPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í
2123           ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ SockInfo ¤ÎÆó½Å³«Êü¤òËɤ°¤¿¤á¡¢
2124           Session::sock ¤ò nntp_sock->sock ¤Ç½é´ü²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2125         * src/imap.c: IMAPSession ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¼¥í¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2126           imap_cmd_append(): SockInfo ¤òÊĤ¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2127
2128 2003-03-22
2129
2130         * src/pop.c: pop3_session_recv_msg(): STLS ¤ò½¤Àµ¡£
2131
2132 2003-03-22
2133
2134         * src/inc.[ch]
2135           src/pop.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¼ÂÁõ¡£
2136         * src/session.[ch]: session_recv_msg(): ¿·µ¬¡£
2137           session_send_data_to_sock()
2138           session_recv_data_from_sock(): ¿ÊĽÄÌÃΤÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
2139
2140 2003-03-22
2141
2142         * src/smtp.c: smtp_auth_recv(): CRAM-MD5 Ç§¾Ú¤ò½¤Àµ¡£
2143
2144 2003-03-20
2145
2146         * src/session.[ch]: session_start_tls(): ¿·µ¬¡£
2147           session_recv_msg(): static ¤Ë¤·¤¿¡£
2148
2149 2003-03-20
2150
2151         * ÈóƱ´ü¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ I/O ¤ò¼ÂÁõ¡£
2152         * src/session.[ch]: »Ò¥×¥í¥»¥¹¤òÄ̤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
2153           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡£
2154         * src/smtp.[ch]
2155           src/send_message.[ch]: ¿· I/O ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
2156         * src/socket.[ch]: *_write() ¤ò *_write_all() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢
2157           *_write() ¤òñ¤Ê¤ë write() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
2158         * src/utils.c: get_outgoing_rfc2822_str(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò SMTP
2159           ¤Þ¤¿¤Ï NNTP ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
2160           file_read_stream_to_str(): ¿·µ¬¡£
2161
2162 2003-03-12
2163
2164         * src/textview.c: textview_button_pressed(): URI ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÈϰϤò
2165           ÄûÀµ¡£
2166         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î
2167           Âнè¤Î¤¿¤á¡¢ UTF-8 ¤Î3¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤ëʸ»ú¤ò2ʸ»úÉý¡¢2
2168           ¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò1ʸ»úÉý¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2169
2170 2003-03-12
2171
2172         * src/utils.c: subject_compare_for_sort(): ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤òµö²Ä(¥µ¥Þ¥ê¤Î
2173           ¥½¡¼¥È¤ò½¤Àµ)¡£
2174
2175 2003-03-11
2176
2177         * HTML ¥ê¥ó¥¯¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
2178         * src/html.[ch]: HTMLAttr, HTMLTag: Â°À­ / ¥¿¥°¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂΡ£
2179           html_get_tag(): ¿·µ¬¡£¥¿¥°¤ò²òÀϤ·¤Æ HTMLTag ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2180           html_parse_tag(): <a> ¥¿¥°¤È 'href' Â°À­¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
2181         * src/textview.c: textview_write_link(): ¿·µ¬¡£¥ê¥ó¥¯Ê¸»úÎó¤òºîÀ®¡£
2182
2183 2003-03-10
2184
2185         * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥× /
2186           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
2187           compose_write_to_file(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á÷¿®¤·¤¿¤¤¤È¤­
2188           ¤ËÀµ¤·¤¤ charset Í×ÁǤò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2189
2190 2003-03-10
2191
2192         * src/headerview.c: headerview_show()
2193           src/textview.c: textview_write_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È´Ä¶­¤Ç¤Î
2194           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ëɽ¼¨Ê¸»úÎ󤫤éɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2195           ¤·¤¿¡£
2196         * src/codeconv.[ch]: conv_unreadable_locale(): ¿·µ¬¡£
2197           conv_localetodisp() ¤«¤éʬΥ¡£
2198
2199 2003-03-10
2200
2201         * src/procmsg.c: procmsg_cmp_by_subject()
2202           src/summaryview.c: summary_cmp_by_subject(): ·ï̾¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
2203           Re: ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2204         * src/utils.[ch]:
2205           subject_compare_for_sort()
2206           trim_subject_for_sort(): ¿·µ¬¡£
2207
2208 2003-03-07
2209
2210         * version 0.8.11
2211
2212 2003-03-07
2213
2214         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë -i ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2215
2216 2003-03-06
2217
2218         * src/codeconv.[ch]: Â­¤ê¤Ê¤¤Ê¸»ú¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È locale ¤òÄɲá£
2219
2220 2003-03-06
2221
2222         * src/procmsg.[ch]:
2223           procmsg_get_mark_sum()
2224           procmsg_open_mark_file()
2225           procmsg_read_mark_file(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FolderItem
2226           ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2227
2228 2003-03-05
2229
2230         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
2231           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
2232           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2233           ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
2234           ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
2235           Âнè)¡£
2236
2237 2003-03-03
2238
2239         * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
2240           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2241
2242 2003-03-03
2243
2244         * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
2245           conv_get_code_conv_func(): locale ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ UTF-8 ¤Î
2246           ¾ì¹ç¤Ï conv_noconv ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ ISO-8859-* ¤«¤é locale
2247           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2248           conv_convert(): conv_codeset_strdup() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_iconv_strdup()
2249           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2250           conv_codeset_strdup(): °ìÉô¤Î¥³¡¼¥É¤ò conv_iconv_strdup() ¤Ë°ÜÆ°¡£
2251
2252 2003-02-28
2253
2254         * src/prefs_account.[ch]: ½ð̾¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î½ÐÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2255           ¤òÄɲá£
2256         * src/compose.c: compose_insert_sig(): »ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î
2257           ½ÐÎϤò»ÈÍÑ¡£
2258           compose_insert_command_output(): ¿·µ¬¡£
2259
2260 2003-02-28
2261
2262         * src/main.c: main(): --status ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë sylpheed
2263           ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥½¥±¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
2264           lock_socket_remove(): ¿·µ¬¡£
2265
2266 2003-02-27
2267
2268         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¸½ºß¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬
2269           US-ASCII (¤Þ¤¿¤Ï POSIX) ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2270
2271 2003-02-21
2272
2273         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Æ
2274           ÊÑ´¹¤ò³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2275
2276 2003-02-21
2277
2278         * src/summaryview.c: summary_selected(): ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£
2279           ¥Ó¥Æ¥£¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2280
2281 2003-02-20
2282
2283         * src/utils.c: tzoffset_sec(): GMT+12 ¤è¤êÂ礭¤¤¤Þ¤¿¤Ï GMT-12 ¤è¤ê
2284           ¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¸í¤Ã¤¿ÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2285
2286 2003-02-18
2287
2288         * src/prefs_common.[ch]
2289           src/sourcewindow.c: ¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2290         * src/md5.c: gcc 3.1 ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
2291
2292 2003-02-17
2293
2294         * src/about.c: about_create(): Ãøºî·ïɽ¼¨¤ò½¤Àµ¡£
2295
2296 2003-02-17
2297
2298         * src/colorlabel.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¶ë·Á¤Ë pixmap ¤ò»È¤ï¤º¡¢¶ë·Á¤ò
2299           ÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î²èÌ̤Υ«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¾¤¦¤è¤¦
2300           ¤Ë¤·¤¿(Ĺ´ü¤ËÅϤë Solaris ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ - Alfons
2301           Hoogervorst ¤µ¤ó thanks)¡£
2302
2303 2003-02-17
2304
2305         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): ·î¤Îʸ»úÎó¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
2306           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2307         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_close(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤¬
2308           ¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
2309
2310 2003-02-14
2311
2312         * src/quote_fmt_parse.y: gettext ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤òºï½ü¡£
2313         * src/unmime.c: unmime_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï²õ¤ì¤¿
2314           Ê¸»ú¤òºï½ü¡£
2315         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): 75 Ê¸»ú°Ê¾å¤ÎŤ¤Ã±¸ì¤¬
2316           ÆþÎϤµ¤ì¤ë¤È¥Ø¥Ã¥À¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2317
2318 2003-02-13
2319
2320         * src/codeconv.c: isprintableeuckanji(): 1¥Ð¥¤¥ÈÌܤǠ0xf4 ¤òĶ¤¨¤ë
2321           Ãͤòµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(glibc ¤Î abort() ÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2322         * src/html.c: html_read_line(): ¸½ºß¤Î locale ¤Çɽ¼¨ÉÔǽ¤Êʸ»ú¤ò
2323           ºï½ü¡£
2324
2325 2003-02-11
2326
2327         * src/utils.[ch]:
2328           trim_subject_for_compare(): trim_subject() ¤ò²þ̾¡£
2329           trim_subject(): ¿·µ¬¡£·ï̾¤ÎÀèƬ¤Î[...]¤Þ¤¿¤Ï(...)¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2330         * src/prefs_folder_item.c
2331           src/folder.[ch]:
2332           ¥µ¥Þ¥ê/ÊÖ¿®»þ¤Î·ï̾¤ò¾Êά¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2333         * src/summaryview.c: summary_set_header(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2334           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2335         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê
2336           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ï̾¤òû½Ì¡£
2337
2338 2003-02-09
2339
2340         * src/codeconv.c:
2341           LBREAK_IF_REQUIRED(): ºÇ½é¤Îñ¸ì¤ÎÁ°¤Ç²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(X-Face
2342           ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)¡£
2343           conv_encode_header(): 1ñ¸ì97ʸ»ú¤Þ¤Çµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2344
2345 2003-02-07
2346
2347         * src/filter.c: filter_match_condition(): 2ÈÖÌܤξò·ï¤¬Àµµ¬É½¸½¤ò
2348           Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2349         * src/news.h: NewsGroupInfo: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤Ë guint ¤ò»ÈÍÑ
2350           (¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz
2351           ¤µ¤ó thanks)¡£
2352
2353 2003-02-06
2354
2355         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Ë segfault
2356           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2357           conv_get_charset_str()
2358           conv_get_charset_from_str(): ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤ÆºÇŬ²½¡£
2359
2360 2003-02-06
2361
2362         * src/quote_fmt_parse.y:
2363           SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE, SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE:
2364           "\n-- \n" ¤Î¤ß¤ò½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2365
2366 2003-02-05
2367
2368         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_prev(): ¿·µ¬¡£
2369         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤â
2370           ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2371
2372 2003-02-05
2373
2374         * src/codeconv.c:
2375           conv_unreadable_latin(): 0x7f ¤òɽ¼¨ÉÔ²Äʸ»ú¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
2376           conv_localetodisp(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç 8bit Ê¸»ú¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2377           conv_get_current_charset()
2378           conv_get_outgoing_charset(): locale Ì¾¤ÎËöÈø¤Ë "@euro" ¤¬Äɲ䵤ì
2379           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð ISO-8859-15 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2380         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
2381           ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2382
2383 2003-02-04
2384
2385         * version 0.8.10
2386
2387 2003-02-04
2388
2389         * src/procmsg.h: WRITE_CACHE_DATA(): Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·¸þ¾å(Colin Leroy
2390           ¤µ¤ó thanks)¡£
2391         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲÃ(Thorsten Maerz
2392           ¤µ¤ó thanks)¡£
2393
2394 2003-02-03
2395
2396         * src/textview.c: textview_write_line(): conv ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2397           ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2398
2399 2003-02-03
2400
2401         * src/codeconv.[ch]:
2402           conv_guess_encoding() ¤ò conv_guess_ja_encoding() ¤ËÊѹ¹¡£
2403           conv_localetodisp(): ¿·µ¬¡£(²¾Äꤵ¤ì¤¿)¸½ºß¤Î locale Ê¸»úÎ󤫤é
2404           É½¼¨ÉԲĤÊʸ»ú¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2405           conv_codeset_strdup(): dest_code ¤¬ NULL ¤Ç¤«¤Ä¸½ºß¤Î locale
2406           ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ US-ASCII ¤Ê¤é¤Ð ISO-8859-1 ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2407           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë US-ASCII ¤¬»ØÄꤵ¤ì
2408           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð conv_ustodisp ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2409         * src/textview.c: textview_write_line(): ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï
2410           strncpy2() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë conv_localetodisp() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2411
2412 2003-01-31
2413
2414         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup()
2415           src/imap.c:
2416           imap_modified_utf7_to_locale()
2417           imap_locale_to_modified_utf7(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç·Ù¹ð¤ò½üµî
2418           ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ICONV_CONST ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
2419         * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): iconv() ¤Î½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
2420           ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2421           ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉÔ´°Á´¤Êʸ»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2422
2423 2003-01-30
2424
2425         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥É¤¬
2426           ºï½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏŬÀڤʥΡ¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2427         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_is_selected(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2428           ¥Î¡¼¥É¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
2429
2430 2003-01-30
2431
2432         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ºï½ü¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë
2433           ¤¿¤Þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2434
2435 2003-01-29
2436
2437         * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
2438           ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
2439           isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
2440           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2441
2442 2003-01-17
2443
2444         * version 0.8.9
2445
2446 2003-01-17
2447
2448         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2449
2450 2003-01-17
2451
2452         * src/quoted-printable.c: qp_encode_line(): ¸µ¤Îʸ»úÎó¤Ë CRLF ¤¬
2453           ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²þ¹Ô¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2454         * src/utils.[ch]
2455           canonicalize_str(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿Àµµ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2456           ÊÖ¤¹¡£
2457           uncanonicalize_file(): ¿·µ¬¡£Àµµ¬²½¤ò²ò½ü¤¹¤ë(CRLF -> LF)¡£
2458           uncanonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
2459         * src/compose.c: ½èÍý¤ÎÁ°¤Ë¾ï¤ËËÜʸ¤òÀµµ¬²½¤·¡¢Ìá¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤ò
2460           ²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2461
2462 2003-01-17
2463
2464         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ¥í¥·¥¢¸ì
2465           charset ¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_8BIT ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8bit ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ð̾¤¹¤ë
2467           ¾ì¹ç¤Ï base64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2468
2469 2003-01-16
2470
2471         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Content-Transfer-Encoding
2472           ¤ÎÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2473
2474 2003-01-16
2475
2476         * src/codeconv.c: ¥í¥·¥¢¸ì locale ¤Î¤¿¤á¤Î locale_table ¤Î½¤Àµ
2477           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2478         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-5,
2479           KOI8-*, Windows-1251 ¤ËÂФ·¤Æ ENC_BASE64 ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2480         * src/compose.c: compose_attach_append(): message/rfc822 ¤ËÂФ·¤Æ
2481           Àµ¤·¤¤ Content-Transfer-Encoding ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2482           compose_write_to_file(): ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2483           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2484         * src/prefs_common.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î Content-Transfer-Encoding
2485           ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2486
2487 2003-01-15
2488
2489         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¹Ô¤¬²þ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
2490           ¾ì¹ç¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2491
2492 2003-01-15
2493
2494         * quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2495         * src/quoted-printable.[ch]: qp_encode_line(): ¿·µ¬¡£
2496         * src/compose.c:
2497           compose_write_to_file()
2498           compose_write_attach(): quoted-printable Éä¹æ²½¤ò¼ÂÁõ¡£
2499           compose_attach_property_create(): quoted-printable ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò
2500           Í­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2501         * src/procmime.c: procmime_get_encoding_for_charset(): ISO-8859-*
2502           ¤È CP125* Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï ENC_QUOTED_PRINTABLE ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
2503           ¤·¤¿¡£
2504         * src/Makefile.am: libiconv Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë sylpheed_LDADD ¤Ë
2505           $(LIBICONV) ¤òÄɲá£
2506
2507 2003-01-14
2508
2509         * src/folderview.c
2510           src/summaryview.c
2511           src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾
2512           ¤Î¾ÊάÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£
2513
2514 2003-01-14
2515
2516         * configure.in: iconv ¸¡½Ð·ë²Ì¤òɽ¼¨¡£
2517
2518 2003-01-13
2519
2520         * src/codeconv.[ch]: libjconv ¤«¤é iconv() ¤Ø°Ü¹Ô¡£
2521           conv_iconv_strdup(): ¿·µ¬¡£
2522         * src/about.c
2523           src/imap.c
2524           src/mainwindow.c
2525           src/prefs_common.c: HAVE_LIBJCONV ¤ò HAVE_ICONV ¤ËÃÖ´¹¡£
2526
2527 2003-01-10
2528
2529         * src/compose.c
2530           src/folderview.c
2531           src/prefs_folder_item.c: ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ(property -> properties)¡£
2532         * src/prefs_filter.c: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2533           ¤·¤¿¡£
2534           prefs_filter_dialog_to_filter(): ¿·µ¬¡£
2535
2536 2003-01-09
2537
2538         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô¤Î¸å¤ËÀ¸¤Îʸ»úÎó¤ò½ÐÎÏ
2539           ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2540         * INSTALL ¤ò¹¹¿·¡£
2541
2542 2003-01-08
2543
2544         * src/codeconv.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ÈºÇŬ²½¡£
2545           conv_code_converter_new()
2546           conv_convert(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë conv_get_code_conv_func() ¤Ç
2547           ÆÀ¤é¤ì¤ë´Ø¿ô¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2548           conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2549           conv_get_code_conv_func(): ÊÑ´¹Àèʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢°ìÈ̲½
2550           ¤·¤¿¡£
2551
2552 2003-01-06
2553
2554         * src/codeconv.c: LBREAK_IF_REQUIRED(): Ê¸»ú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß²þ¹Ô¤¹¤ë
2555           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2556         * src/compose.c: compose_convert_header(): ËöÈø¤Î¶õÇò¤òºï½ü¡£
2557         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤ò
2558           ºï½ü¡£
2559         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
2560           Ì¾Á°¤ÈÃͤζõÇò¤òºï½ü¡£
2561
2562 2002-12-25
2563
2564         * version 0.8.8
2565
2566 2002-12-25
2567
2568         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ìµ¸ú¤Êʸ»ú¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È̵¸Â
2569           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2570
2571 2002-12-25
2572
2573         * src/procmsg.[ch]: procmsg_sort_msg_list(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
2574           ¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2575         * src/summaryview.c: summary_show(): summary_sort() ¤òºï½ü
2576           (folder_item_get_msg_list() ÆâÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
2577           ¥µ¥Þ¥êɽ¼¨¤Î®ÅÙ¤ò¸þ¾å¡£
2578           ¥Þ¥¯¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥½¡¼¥È´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£
2579         * src/mh.c
2580           src/imap.c
2581           src/news.c
2582           src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): FolderItem::sort_key
2583           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤é¤«¤¸¤á¥½¡¼¥È¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2584           FolderSortKey enum ¤Ë SORT_BY_TO ¤òÄɲá£
2585         * src/mainwindow.c: ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/°¸Àè½ç¡×¤òÄɲá£
2586
2587 2002-12-20
2588
2589         * version 0.8.7
2590
2591 2002-12-20
2592
2593         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ²þ¹Ô»þ¤Î;ʬ¤Ê¶õÇò¤Î½¤Àµ¡£
2594         * src/compose.c: compose_convert_header(): ²þ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë
2595           Ê¸»úÎó¤ò conv_encode_header() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2596
2597 2002-12-20
2598
2599         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): ¸í¤Ã¤¿ email
2600           ¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
2601
2602 2002-12-19
2603
2604         * src/defs.h: DEFAULT_BROWSER_CMD ¤òÄɲá£
2605         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
2606           src/prefs_common.c: prefs_other_create()
2607           src/utils.c: open_uri(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò mozilla ¤Ë
2608           Êѹ¹¤·¡¢ 'netscape -remote' Ãæ¤Î 'remote' ¥³¥Þ¥ó¥É(Èó¸ø³«)¤ò
2609           'new-window' ¤ËÊѹ¹¡£
2610
2611 2002-12-19
2612
2613         * src/compose.c: compose_send_control_enter(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/Á÷¿®
2614           ¤¬¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¥­¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë Ctrl-Enter ¤ò²¡¤¹¤È
2615           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÌäÂê¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2616
2617 2002-12-18
2618
2619         * src/mainwindow.c:
2620           set_charset_cb()
2621           sort_summary_cb()
2622           sort_summary_type_cb(): ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò¥Á¥§¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤È¤­¤Î
2623           ÉÔÍפʽèÍý¤òËɤ°¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2624
2625 2002-12-18
2626
2627         * src/main.c: X ¤Ê¤·¤Ç¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë gtk_init()
2628           ¤ÎÁ°¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ruslan N.
2629           Balkin ¤µ¤ó thanks)¡£
2630         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ÀøºßŪ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
2631           ¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£
2632
2633 2002-12-18
2634
2635         * src/Makefile.am: $(target_alias) ¤ò $(target_triplet) ¤ËÊѹ¹
2636           (autotools ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤ÎÌÏÍÍ)¡£
2637
2638 2002-12-18
2639
2640         * src/imap.c: ¥µ¡¼¥Ð¤¬ NAMESPACE ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­
2641           LIST ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Brian
2642           Sammon ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
2643           imap_parse_list(): ¥Ñ¥¹¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2644           imap_get_namespace_by_list(): ¿·µ¬¡£
2645
2646 2002-12-17
2647
2648         * src/addr_compl.c: add_address(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
2649         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_window_popup()
2650           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î
2651           µóÆ°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)
2652         * src/account.c: account_edit_create(): row_move ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë
2653           signal_connect_after ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹Ô°ÌÃ֤ΥХ°¤ò½¤Àµ¡£
2654           account_row_moved(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2655         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_row_move(): CList ¤òȾ¥Ú¡¼¥¸
2656           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2657         * src/summaryview.c: summary_reply(): É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
2658           ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÁªÂòÉô¥Æ¥­¥¹¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey
2659           Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2660
2661 2002-12-13
2662
2663         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): MIME ¥Ø¥Ã¥À¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
2664           ¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤òºÆ¼ÂÁõ¡£¸½ºß¤Î locale ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð
2665           Q Éä¹æ²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2666         * src/utils.[ch]: is_next_nonascii(): ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê
2667           ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»úÎó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥³¡¼¥É¤òÈó
2668           ASCII ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2669           get_next_word_len(): ¿·µ¬¡£¼¡¤Îñ¸ì¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2670           is_next_mbs(), find_wspace(): ºï½ü¡£
2671         * src/quoted-printable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2672           qp_decode_line(): QP ¹Ô¤ò1¹Ô¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2673           qp_decode_q_encoding(): MIME ¥Ø¥Ã¥ÀÃæ¤Î Q Éä¹æ²½¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò
2674           ¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
2675           qp_get_q_encoding_len(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤·¤¿¤È¤­¤ÎŤµ¤òÊÖ¤¹¡£
2676           qp_q_encode(): Ê¸»úÎó¤ò Q Éä¹æ²½¤¹¤ë(RFC 2047)¡£
2677         * src/unmime.c: quoted-printable ´ØÏ¢¤Î´Ø¿ô¤ò quoted-printable.c
2678           ¤Ë°ÜÆ°¡£
2679
2680 2002-12-05
2681
2682         * src/send.c: send_message_local(): ¥É¥Ã¥È1ʸ»ú¤À¤±¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2683           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(postfix ¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤¿¤á)¡£
2684
2685 2002-12-05
2686
2687         * src/send.c: send_message_local(): ÀèƬ¤¬¥É¥Ã¥È¤Î¹Ô¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2688           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2689
2690 2002-12-03
2691
2692         * autogen.sh: ¸½ºß¤Î ltmain.sh ¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
2693           'libtoolize --force --copy' ¤òÄɲá£
2694         * acconfig.h: ºï½ü¡£
2695         * configure.in: GPGME ¤ÎºÇÄã¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.3.10 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
2696           XIM ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2697         * ac/check-type.m4
2698           ac/gnupg-check-typedef.m4: ¥³¥á¥ó¥ÈÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
2699
2700 2002-11-29
2701
2702         * src/imageview.[ch]: ¾×Æͤ¹¤ë imageview_show_image() ¤ÎÄêµÁ¤ò½¤Àµ
2703           (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
2704
2705 2002-11-28
2706
2707         * src/compose.c: compose_entry_append(): ¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç
2708           ", " ¤òÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2709         * src/codeconv.c: conv_get_outgoing_charset(): ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÁ÷¿®
2710           Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÆüËܸì°Ê³°¤Î locale ¤Ç¤Ï¸½ºß̵¸ú)¡£
2711           conv_get_current_locale(): LC_CTYPE ¤â»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2712
2713 2002-11-27
2714
2715         * README: ±£¤·ÀßÄê¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
2716
2717 2002-11-27
2718
2719         * src/prefs_common.[ch]: Á´È̤ÎÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºÆ¹½À®¡£
2720           enable_hscrollbar ¤È bold_unread ¤ò±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
2721
2722 2002-11-26
2723
2724         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ(Andreas Hinz ¤µ¤ó thanks)¡£
2725
2726 2002-11-26
2727
2728         * src/account.[ch]:
2729           account_find_from_message_file()
2730           account_find_from_msginfo(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î 'From:'¡¢
2731           'X-Sylpheed-Account-Id:'¡¢'AID:' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥À¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò
2732           ¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2733         * src/compose.c:
2734           compose_reedit(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÊÁ°¤ÎºîÀ®»þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¡£
2735           compose_write_headers(): Áð¹Æ¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç 'X-Sylpheed-Account-Id:'
2736           ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
2737
2738 2002-11-26
2739
2740         * src/compose.c: compose_entry_set() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý
2741           (gtk_entry_set_text() ¤òľÀÜ»ÈÍѤ·¤Ê¤¤)¡£
2742
2743 2002-11-25
2744
2745         * src/imap.c: imap_parse_namespace(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2746
2747 2002-11-22
2748
2749         * autotools ¤È libtool ¤òºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
2750         * configure.in: AC_PREREQ(2.50) ¤òÄɲá£
2751
2752 2002-11-22
2753
2754         * src/textview.c: textview_set_font(): UTF-8 locale ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2755           É½¼¨¤Î½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2756
2757 2002-11-21
2758
2759         * src/imageview.[ch]: imageview_show_image(): »ØÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2760           ¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2761         * src/prefs_common.[ch]: ¡ÖźÉÕ²èÁü¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2762
2763 2002-11-20
2764
2765         * SMTP ¤Î¼ÂÁõ¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
2766         * src/session.h: Session ¤Ë ui_func ¤òÄɲá£
2767         * src/smtp.[ch]: Àܳ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò smtp_session_new() ¤«¤é smtp_connect()
2768           ¤ËʬΥ¡£
2769           smtp_ok() °Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Î°ú¿ô¤ò SockInfo ¤«¤é SMTPSession
2770           ¤ËÊѹ¹¡£
2771           ³Æ´Ø¿ô¤«¤é UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2772         * src/send.c: send_message_smtp(): UI ¹¹¿·¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2773           send_progress_dialog_update() ¤ËʬΥ¡£
2774
2775 2002-11-18
2776
2777         * src/smtp.[ch]: smtp_from() ¤«¤é smtp_auth() ¤òʬΥ¡£
2778         * src/send.c: send_message_smtp(): smtp_auth() ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ
2779           ¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ëɽ¼¨¡£
2780
2781 2002-11-18
2782
2783         * src/filter.c: strmatch_regex(): ³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ(Fabien Devaux
2784           ¤µ¤ó thanks)¡£
2785         * src/main.c: main(): assortrc -> filterrc °Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤ò
2786           ºï½ü¡£
2787         * src/gtkutils.c: gtkut_font_load(): ¸½ºß¤Î locale ¤¬ C ¤Þ¤¿¤Ï
2788           POSIX ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß gdk_font_load() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2789           gtkut_stext_is_uri_string(): URI Ê¸»úÎó¤Ë "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2790         * src/textview.c: textview_make_clickable_parts(): URI Ê¸»úÎó¤Ë
2791           "www." ¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2792
2793 2002-11-15
2794
2795         * version 0.8.6
2796
2797 2002-11-13
2798
2799         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¾õÂÖ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Çɽ¼¨¡£
2800
2801 2002-11-12
2802
2803         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): To/Cc/Bcc/Reply-To
2804           ¤Îʸ»úÎó¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2805
2806 2002-11-11
2807
2808         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ËÆüËܸì
2809           °Ê³°¤Î locale ¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤Î B-encoding ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2810
2811 2002-11-11
2812
2813         * src/inc.[ch]: INC_IO_ERROR ¤ò IncState ¤ËÄɲᣤ½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë
2814           ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄɲá£
2815           inc_pop3_session_do(): PS_IOERR ¤Î¤È¤­ INC_NOSPACE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2816           INC_IO_ERROR ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2817
2818 2002-11-07
2819
2820         * src/prefs_account.[ch]: »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á
2821           prefs_account_save_config() ¤òºï½ü¡£
2822         * src/procmime.[ch]: procmime_mimeinfo_free_all() ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë
2823           »È¤¨¤ë¤¿¤á procmime_mimeinfo_free() ¤òºï½ü¡£
2824
2825 2002-11-06
2826
2827         * src/account.c: account_get_special_folder(): F_INBOX ¤ËÂбþ¤·¡¢
2828           ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2829
2830 2002-11-06
2831
2832         * src/compose.[ch]: ComposeEntryType: COMPOSE_* ¤ò COMPOSE_ENTRY_*
2833           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ COMPOSE_ENTRY_{REPLY_TO,SUBJECT,FOLLOWUP_TO} ¤òÄɲá£
2834           compose_reply()
2835           compose_forward()
2836           compose_redirect(): FolderItem ¤ò°ú¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ item ¤ÎÀßÄê¤òÈ¿±Ç
2837           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2838           compose_entry_set(): ¿·µ¬¡£
2839           compose_entry_append(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2840           compose_entries_set_from_item(): ComposeMode ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
2841           FolderItem::use_auto_to_on_reply ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2842         * src/summaryview.c: summary_reply(): folder_item ¤ò
2843           compose_{reply,forward,redirect}() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2844
2845 2002-11-05
2846
2847         * src/gtkutils.[ch]:
2848           gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
2849           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
2850           gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
2851           ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
2852         * src/alertpanel.c
2853           src/folderview.c
2854           src/headerview.c
2855           src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
2856           ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
2857         * src/compose.c
2858           src/sourcewindow.c
2859           src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2860
2861 2002-10-29
2862
2863         * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
2864
2865 2002-10-29
2866
2867         * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
2868           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
2869           folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2870         * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2871         * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2872         * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
2873
2874 2002-10-28
2875
2876         * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â
2877           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2878
2879 2002-10-25
2880
2881         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup()
2882           src/html.[ch]: html_read_line(): ÊÑ´¹¼ºÇԤηٹð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
2883           ¤·¤¿¡£
2884           enum HTMLState ¤Ë HTML_CONV_FAILED ¤òÄɲá£
2885
2886 2002-10-24
2887
2888         * ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂÁõ(¤Þ¤Àºî¶ÈÃæ)¡£
2889         * src/compose.[ch]: compose_new(): °ú¿ô¤Ë FolderItem ¤òÄɲä·¡¢
2890           (mailto ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð)¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀßÄê¡£
2891           compose_entry_append(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2892           compose_entries_set_from_item(): ¿·µ¬¡£
2893         * src/folder.[ch]: auto_to, use_auto_to_on_reply, auto_cc, auto_bcc,
2894           auto_replyto ¤ò FolderItem ¤ËÄɲä·¡¢ apply_sub ¤ò ac_apply_sub
2895           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2896           folder_build_tree(), folder_read_folder_func(),
2897           folder_write_list_recursive(): ¾åµ­¥á¥ó¥Ð¤òÄɲá£
2898         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¼«Æ°»ØÄꥢ¥É¥ì¥¹¤òÄɲá£
2899         * src/pop.[ch]: Pop3State::prev_folder ¤òºï½ü¡£
2900
2901 2002-10-11
2902
2903         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
2904           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2905
2906 2002-10-10
2907
2908         * compose_reply_set_entry(): ML ÊÖ¿®¤Î¤È¤­ Reply-To ¤ò List-Post
2909           ¤è¤êÍ¥À褵¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2910
2911 2002-10-09
2912
2913         * src/gtksctree.[ch]: gtk_sctree_set_anchor_row(): ¿·µ¬¡£
2914         * src/summaryview.c: summary_step(): Àµ¤·¤¤¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¤ò
2915           ¼º¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2916           summary_key_pressed(): gtk_ctree_select() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2917           gtk_sctree_select() ¤ò»ÈÍÑ¡£
2918         * src/inc.[ch]
2919           src/pop.c
2920           src/recv.c: ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥ë¤È¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2921           (Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
2922
2923 2002-10-08
2924
2925         * src/account.c: account_edit_prefs(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
2926         * src/compose.[ch]: ComposeMode ¤Î WITH_QUOTE/WITHOUT_QUOTE ¥Õ¥é¥°
2927           ¤òʬΥ¡£
2928           compose_reply()
2929           compose_reply_set_entry(): ÊÖ¿®·Á¼°¤ò°ì¤Ä¤Î°ú¿ô¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë
2930           ¤·¤¿¡£
2931         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¾ò·ïʬ´ô¤òºï¸º¡£
2932
2933 2002-10-08
2934
2935         * src/compose.c: compose_redirect(), compose_reedit(): ¹Ô½ªÃ¼¤«¤é
2936           CR ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
2937         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
2938           ¤òºÆ¹½Ãۡפ˲þ̾¡£
2939
2940 2002-10-08
2941
2942         * src/folder.[ch]: ²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::remove_msgs() ¤òÄɲá£
2943         * src/imap.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÅ٤˺ï½ü¤¹¤ë imap_remove_msgs()
2944           ¤ò¼ÂÁõ¡£
2945
2946 2002-10-07
2947
2948         * src/account.[ch]: account_open(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°
2949           ¤ò³«¤­¡¢½ªÎ»»þ¤Ë UI ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
2950         * src/folderview.c:
2951           folderview_button_pressed()
2952           folderview_property_cb(): ¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤Î
2953           ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òÍ׵ᤵ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2954
2955 2002-10-07
2956
2957         * src/account.c: account_destroy(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î
2958           »²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2959         * src/folder.[ch]: folder_unref_account_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ
2960           ¤Î»ØÄꤷ¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ø¤Î»²¾È¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
2961         * src/folderview.c:
2962           folderview_rm_imap_server_cb()
2963           folderview_rm_news_server_cb(): folder_destroy() ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
2964           ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á Folder ¤òÀè¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2965
2966 2002-10-04
2967
2968         * src/account.c: account_find_from_item(): Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2969           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2970         * inc_pop3_session_do():
2971           SSL ¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2972           ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤é°ì»þŪ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥×¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2973
2974 2002-10-04
2975
2976         * src/account.[ch]: account_find_from_item(): ¿·µ¬¡£
2977         * src/compose.c:
2978           compose_reply(), compose_forward(), compose_redirect()
2979           src/mainwindow.c: compose_cb(): ºîÀ®»þ¤ËºÇŬ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
2980           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2981         * src/folder.[ch]: FolderItem::apply_sub ¤òÄɲá£
2982         * src/menu.[ch]: menu_find_option_menu_index(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿
2983           ¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
2984         * src/prefs_folder_item(): ºîÀ®¥¿¥Ö¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ò
2985           Äɲá£
2986
2987 2002-10-04
2988
2989         * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
2990
2991 2002-10-03
2992
2993         * version 0.8.5
2994
2995 2002-10-03
2996
2997         * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
2998           ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
2999
3000 2002-10-03
3001
3002         * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
3003           Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
3004           compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3005           compose_write_headers()
3006           compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
3007           ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3008           compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
3009           ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3010         * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
3011           ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3012         * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
3013
3014 2002-10-03
3015
3016         * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
3017           $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
3018
3019 2002-10-02
3020
3021         * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
3022           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3023
3024 2002-10-02
3025
3026         * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
3027           ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3028         * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
3029           ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
3030         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
3031           ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3032
3033 2002-10-02
3034
3035         * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È
3036           NNTP ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·
3037           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3038
3039 2002-10-01
3040
3041         * version 0.8.4
3042
3043 2002-10-01
3044
3045         * src/prefs_common.c: prefs_compose_create(): ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3046           ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3047         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¸¡½Ð¤Î AC_CHECK_LIB() ¤Î5ÈÖÌܤΰú¿ô
3048           ¤Ë -lldap ¤È -llber ¤òÄɲá£
3049
3050 2002-09-30
3051
3052         * INSTALL
3053           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
3054
3055 2002-09-30
3056
3057         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤òÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤È ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®
3058           ¤È¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3059         * src/prefs_common.[ch]: ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3060           ¤òÄɲá£
3061
3062 2002-09-27
3063
3064         * src/compose.c: compose_new(): ¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¥Ï¥ó¥°¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤À¤±
3065           ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á XIM ¤Î workaround ¤òºï½ü¡£
3066
3067 2002-09-26
3068
3069         * src/compose.[ch]: compose_reply(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®ÍѤΥե饰¤òÄɲá£
3070           compose_parse_header(): List-Post ¥Ø¥Ã¥À¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
3071           compose_reply_set_entry(): ML ¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ËÂбþ(ML ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬
3072           ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ̾ï¤ÎÊÖ¿®¤Ë fallback ¤¹¤ë)¡£
3073         * src/mainwindow.c
3074           src/prefs_common.c
3075           src/summaryview.c: ÊÖ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
3076           ÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
3077         * src/utils.[ch]: scan_mailto_url(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¡¢
3078           ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤ·¤¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
3079
3080 2002-09-25
3081
3082         * src/account.c: account_read_config_all(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÀßÄê
3083           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç½é´ü²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3084         * src/prefs_account.[ch]: prefs_account_new(): ¿·µ¬¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
3085           ÀßÄê¤Ç½é´ü²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¹½Â¤ÂΤò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤ÆÊÖ¤¹¡£
3086
3087 2002-09-24
3088
3089         * src/addr_compl.c:
3090           replace_address_in_edit(): newtext ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3091           completion_window_button_press(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3092         * src/pop.c: LOOKUP_NEXT_MSG(): recv_time ¤¬ RECV_TIME_KEEP ¤Ç¤¢¤ë
3093           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3094           pop3_getrange_uidl_recv(): ac_prefs->getall ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3095           ¤È¤­¤Î¤ß get_all ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3096           pop3_retr_recv(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
3097           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç recv_time ¤ò RECV_TIME_KEEP ¤ËÀßÄꤹ¤ë
3098           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3099         * src/pop.h: enum RecvTime ¤òÄɲá£
3100         * src/inc.c: inc_drop_message(): ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç°ì»þ
3101           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3102
3103 2002-09-20
3104
3105         * src/mainwindow.c: ¡ÖÊÔ½¸/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3106         * src/summaryview.[ch]: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò¡×¤ò
3107           Äɲá£
3108           summary_select_thread(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æ
3109           ÁªÂò¤¹¤ë¡£
3110
3111 2002-09-19
3112
3113         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼½èÍý¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3114
3115 2002-09-19
3116
3117         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¸¡¾ÚÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3118           ¶õ¹Ô¤òÀµ¤·¤¯½üµî¤·¡¢Àµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Evolution ¤½¤Î¾ MUA
3119           ¤È¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ï¤º)¡£
3120         * src/utils.[ch]: copy_file_part(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥե¡¥¤¥ë
3121           ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
3122
3123 2002-09-19
3124
3125         * src/compose.c: compose_write_to_file(): 8-bit ¥Æ¥­¥¹¥È¤Î½ð̾»þ¤Ë
3126           ¤Ï BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Colin Leroy ¤µ¤ó thanks)¡£
3127
3128 2002-09-16
3129
3130         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Cyrillic (Windows-1251)
3131           ÍѤΠcharset Ê¸»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
3132
3133 2002-09-15
3134
3135         * version 0.8.3
3136
3137 2002-09-15
3138
3139         * src/codeconv.c: ru_RU.CP1251 ¤Î charset ¤ò Windows-1251 ¤ËÊѹ¹¤·¡¢
3140           bg_BG locale ¤òÄɲá£
3141
3142 2002-09-11
3143
3144         * src/compose.c: account_activated(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3145           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤȥ¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3146           compose_select_account(): ¿·µ¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ¡¢
3147           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£
3148
3149 2002-09-11
3150
3151         * src/inc.c: inc_mail(): inc_spool() ¤¬¥¨¥é¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Î
3152           new_msgs ¤òÄûÀµ¡£
3153           open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¼õ¿®Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤ò
3154           ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3155
3156 2002-09-10
3157
3158         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È
3159           ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥µ¥Þ¥ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î
3160           ÌäÂê¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
3161         * src/imap.c: remove*_numbered_files() ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
3162           Â¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
3163
3164 2002-09-06
3165
3166         * src/prefs_common.c: ±Ñ¸ì¤òÄûÀµ¡£
3167
3168 2002-09-06
3169
3170         * src/prefs_common.[ch]: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤ß
3171           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÄɲá£
3172
3173 2002-09-04
3174
3175         * src/folder.c:
3176           folder_tree_destroy()
3177           folder_write_list_recursive(): À°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3178         * src/imap.c: imap_scan_tree(): folder->node ¤¬ NULL ¤Ç session
3179           ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Î¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
3180           (Alfons ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯)¡£
3181
3182 2002-09-03
3183
3184         * src/textview.c: textview_key_pressed(): GDK_Delete ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
3185           SummaryView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3186         * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): MIME ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ë
3187           Àµ¤·¤¤ TextView ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3188
3189 2002-09-02
3190
3191         * src/news.c: news_scan_group(): ¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô·×»»¤ò½¤Àµ¡£
3192
3193 2002-08-30
3194
3195         * ¼çÍפʠPOP3 ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
3196         * src/inc.[ch]: Pop3State, inc_pop3_state_new(),
3197           inc_pop3_state_destroy(), inc_get_uidl_table(), ¤½¤·¤Æ
3198           inc_write_uidl_list() ¤ò pop.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3199           Pop3State::folder_table ¤È Pop3State::inc_state ¤ò IncSession
3200           ¤Ë°ÜÆ°¡£
3201           inc_start()
3202           inc_put_error(): lockbusy ¾õÂÖ¤òÄɲá£
3203           inc_pop3_session_do(): inc_state ¤ò Pop3State::error_val ¤«¤éÆÀ¤ë
3204           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3205           inc_cancel(): ¤³¤³¤Ç automaton ¤ò terminate ¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È
3206           ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò²óÈò¡£
3207         * src/pop.[ch]
3208           pop3_getauth_pass_recv()
3209           pop3_getauth_apop_recv(): lockbusy ¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3210           pop3_retr_recv(): Pop3State::cancelled ¥Õ¥é¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3211         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë 'cancelled' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3212           automaton_input_cb(): cancelled ¥Õ¥é¥°¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç terminate ¡£
3213         * sylpheed.desktop: Type=Internet ¤ò Type=Application ¤Ë½¤Àµ¡£
3214           Categories=Application;Network; ¤òÄɲá£
3215
3216 2002-08-29
3217
3218         * src/inc.[ch]
3219           src/pop.c
3220           src/progressdialog.c: ¾õÂÖ¥«¥é¥à¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¡£
3221           Pop3State ¤Ë cur_total_recv_bytes ¤òÄɲá£
3222         * src/prefs_common.[ch]: ´°Î»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò
3223           »ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3224
3225 2002-08-28
3226
3227         * src/folder.[ch]: folder_get_path(): ¿·µ¬¡£ Folder ¤Î¥ë¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò
3228           ÊÖ¤¹¡£
3229         * src/imap.c
3230           src/news.c
3231           imap_folder_destroy()
3232           imap_remove_msg()
3233           imap_remove_all_msg()
3234           news_folder_destroy(): Folder / ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3235           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê / ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3236         * src/utils.c:
3237           file_exist()
3238           is_dir_exist()
3239           is_file_entry_exist(): °ú¿ô¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3240           remove_all_files()
3241           remove_numbered_files()
3242           remove_expired_files(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3243
3244 2002-08-28
3245
3246         * src/folder.[ch]
3247           src/imap.[ch]
3248           src/mh.[ch]
3249           src/news.[ch]
3250           src/session.[ch]
3251           src/smtp.[ch]: Folder ¤È Session ¤Î¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥¿¤ò²¾Áۥ᥽¥Ã¥É¤Ë
3252           ¤·¤¿¡£
3253
3254 2002-08-27
3255
3256         * src/compose.c: Ä̾ï¹Ô¤Î·ë¹ç¤ò¼«Æ°²þ¹Ô»þ¤Î¤ß¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3257         * src/main.c: GnuPG ¤Î·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3258         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½°ìÍ÷¤ò½¤Àµ¡£
3259         * configure.in: LDAP ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3260
3261 2002-08-26
3262
3263         * version 0.8.2
3264
3265 2002-08-26
3266
3267         * src/compose.c:
3268           join_next_line()
3269           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÊѹ¹
3270           ¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3271         * NEWS
3272           TODO
3273           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
3274         * configure.in: ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â gpgme-0.3.5 ¤òÍ׵᤹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3275
3276 2002-08-23
3277
3278         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¾¯¤·½¤Àµ¡£
3279         * NEWS ¤ò½¤Àµ¡£
3280
3281 2002-08-23
3282
3283         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
3284
3285 2002-08-23
3286
3287         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
3288         * src/rfc2015.c: check_signature(): ¥¨¥é¡¼»þ¤Ë abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3289
3290 2002-08-22
3291
3292         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¤Á¤é¤Ä¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
3293           É¬ÍפʤȤ­¤Î¤ß widget ¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3294
3295 2002-08-21
3296
3297         * src/compose.c: ¹ÔÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò²þÎÉ¡£
3298           join_next_line()
3299           compose_wrap_line_all(): ¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ô¤â·ë¹ç¡£
3300           dump_text(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤âÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3301
3302 2002-08-21
3303
3304         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
3305           (¹Ô¤Î¾å¸Â°ÌÃ֤ǶõÇò¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°)¡£
3306
3307 2002-08-19
3308
3309         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Martin Kluge ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð
3310           ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3311
3312 2002-08-16
3313
3314         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë Maildir
3315           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3316
3317 2002-08-16
3318
3319         * src/folder.[ch]: folder_item_get_msg_list(): ¥á¥½¥Ã¥É
3320           Folder::get_msg_list() ¤Ø¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄɲá£
3321         * src/account.c: account_edit_prefs(), account_delete():
3322           folderview_rescan_all() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë folderview_set_all() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3323         * src/folderview.[ch]:
3324           folderview_check_new_all(): ¿·µ¬¡£Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
3325           folderview_rescan_tree(): ¼Â¹ÔÁ°¤Ë³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3326           folderview_rescan_all(): ¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
3327           folderview_update_item_foreach(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3328         * src/inc.c: inc_finished(): prefs_common.scan_all_after_inc ¤¬
3329           ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3330           inc_drop_message(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂоݥե©¥ë¥À¤Î
3331           mtime ¤ò 0 ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3332           inc_start(), get_spool(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤â
3333           ¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3334         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ò
3335           ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÊѹ¹¡£
3336
3337 2002-08-09
3338
3339         * src/compose.c: compose_write_to_file(): »ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ
3340           ¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3341           compose_clearsign_text(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ò¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç
3342           ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
3343         * src/prefs_account.c: ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3344         * src/rfc2015.c: rfc2015_clearsign(): ¿·µ¬¡£
3345           pgp_sign(): ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3346         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿°ì°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
3347           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤Ç²òÊü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)¡£
3348           str_write_to_file(), file_read_to_str(): ¿·µ¬¡£
3349
3350 2002-08-08
3351
3352         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òÈò¤±¤ë
3353           ¤¿¤á¥­¡¼¤Î½ÅÊ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3354
3355 2002-08-08
3356
3357         * src/base64.c: memcpy() ¤Î¤¿¤á¤Ë string.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3358         * src/gtksctree.c: ´Ø¿ô abs() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥¯¥í ABS() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3359         * src/prefs_account.c
3360           src/prefs_common.c: sys/socket.h Ãæ¤Î´Ø¿ô send() ¤È¾×Æͤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3361           'send' ¤ò 'p_send' ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¤¿¡£
3362         * src/mainwindow.c: ÉÔÍפʴؿô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
3363         * src/utils.c: canonicalize_file_replace(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄûÀµ¡£
3364
3365 2002-08-08
3366
3367         * src/utils.[ch]: get_tmp_file(): ¿·µ¬¡£ ~/.sylpheed/ Ãæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê
3368           ¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÊÖ¤¹¡£
3369         * src/main.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3370         * src/compose.c
3371           src/inc.c: ~/.sylpheed/ Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3372           ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½¤Àµ¡£
3373           compose_exec_ext_editor(): g_get_tmp_dir() ¤¬ '/tmp' °Ê³°¤òÊÖ¤·¤¿
3374           ¤È¤­¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3375
3376 2002-08-08
3377
3378         * src/utils.c: copy_file(): unlink ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë dest_bak != NULL ¤«
3379           ¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3380
3381 2002-08-08
3382
3383         * src/utils.[ch]: canonicalize_file_replace(): Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
3384           °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
3385           ÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3386           copy_file(): ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3387           move_file(): °ÜÆ°Àè¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
3388
3389 2002-08-07
3390
3391         * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3392         * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
3393
3394 2002-08-07
3395
3396         * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
3397         * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
3398           ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
3399         * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
3400
3401 2002-08-06
3402
3403         * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£
3404         * src/utils.c: canonicalize_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
3405           ÄûÀµ¡£
3406
3407 2002-08-06
3408
3409         * src/compose.c: compose_write_to_file():
3410           °Å¹æ²½/½ð̾¤ÎÁ°¤Ë¹ÔËö¤òÀµµ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¾¤Î MUA ¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
3411           À­¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º)¡£
3412           ÉÔÍפʠstrdup ¤ò½üµî¡£
3413           Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½/½ð̾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3414         * src/utils.[ch]:
3415           canonicalize_file(), canonicalize_file_replace(): ¿·µ¬¡£
3416         * src/passphrase.c
3417           src/select-keys.c: g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning()
3418           ¤ËÊѹ¹¡£
3419         * src/mimeview.c: mimeview_check_signature(): ÉÔÍפʠMIME ¹½Â¤¤Î
3420           ¥¹¥­¥ã¥ó¤òºï½ü¡£
3421         * src/textview.c: textview_add_part(): ½ð̾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò TextView
3422           ¤Ëɽ¼¨¡£
3423         * src/rfc2015.c
3424           src/sigstatus.c: ËÝÌõ²Äǽ¤Êʸ»úÎó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î MIME ¥Ø¥Ã¥À¤ò½¤Àµ¡£
3425
3426 2002-08-06
3427
3428         * src/procmsg.c: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤«¤éÊݸ¤¹¤ë
3429           ¤È¤­¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
3430
3431 2002-08-05
3432
3433         * src/compose.c
3434           src/passphrase.[ch]
3435           src/rfc2015.[ch]
3436           src/prefs_account.[ch]
3437           src/prefs_common.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é GnuPG ´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3438           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3439
3440 2002-08-05
3441
3442         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ
3443           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3444
3445 2002-08-04
3446
3447         * src/prefs_actions.c: execute_actions(): create_io_dialog() ¤ò
3448           Àµ¤·¤¤¾ò·ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
3449
3450 2002-08-01
3451
3452         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): Ê¸»ú¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î½é´ü²½¤ò
3453           ½¤Àµ¡£
3454         * src/utils.c:
3455           log_print()
3456           log_message()
3457           log_warning()
3458           log_error(): ¥í¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄɲá£
3459
3460 2002-07-31
3461
3462         * src/socket.c: typo ¤ò½¤Àµ(HAVE_SYS_SELECT -> HAVE_SYS_SELECT_H)
3463
3464 2002-07-31
3465
3466         * src/socket.c: socket I/O ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
3467           fd_recv(): ¿·µ¬¡£
3468         * src/pop.c: Àµ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¨¥é¡¼ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3469
3470 2002-07-31
3471
3472         * src/prefs_actions.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ½ÐÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÃٱ䤵¤»¤º¤Ë
3473           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ô¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë
3474           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ UI ¤òÀ°Íý¡£
3475
3476 2002-07-29
3477
3478         * --attach ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
3479         * src/main.c:
3480           Cmd::attach_files: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤òÊݸ¤¹¤ë¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡£
3481           parse_cmd_opt(): --attach ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲᣠ--compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3482           ¤¬°ÅÌۤ˻ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
3483           prohibit_duplicate_launch()
3484           lock_socket_input_cb(): "compose_attach" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£
3485         * src/compose.c
3486           src/mainwindow.c
3487           src/textview.c: compose_new_with_recipient() ¤ò compose_new() ¤Ë
3488           Ì¾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3489
3490 2002-07-29
3491
3492         * src/logwindow.c: ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï GtkText ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¡£
3493           log_window_append(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·Ù¹ð¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÊѹ¹¡£
3494
3495 2002-07-26
3496
3497         * src/news.c: ¼«Æ°¥­¥ã¥Ã¥·¥åºï½ü¤ò¼ÂÁõ¡£
3498           news_delete_expired_caches(): ¿·µ¬¡£
3499           news_get_article_list(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü
3500           ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3501         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_last_num_in_msg_list():
3502           procmsg_get_last_num_in_cache() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
3503         * src/utils.[ch]: remove_expired_files(): ¿·µ¬¡£
3504
3505 2002-07-26
3506
3507         * src/inc.c
3508           inc_mail(): ¼è¹þ¤Ë³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¶¯À©
3509           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3510           inc_all_account_mail(): ¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼ºÇÔ»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3511
3512 2002-07-25
3513
3514         * version 0.8.1
3515
3516 2002-07-24
3517
3518         * src/addressbook.c
3519           src/editaddress.c
3520           src/editgroup.c
3521           src/editldap_basedn.c
3522           src/importldif.c
3523           src/prefs_common.c: gtk_editable_get_chars() ¤¬ÊÖ¤¹Ê¸»úÎó¤ò free
3524           ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3525         * src/importldif.h
3526           src/vcard.h: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½üµî¡£
3527
3528 2002-07-23
3529
3530         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È us-ascii
3531           Ê¸»ú¤òξÊý´Þ¤àʸ»úÎó¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
3532
3533 2002-07-23
3534
3535         * src/utils.c: remove_numbered_files(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò unlink()
3536           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3537         * src/codeconv.c:
3538           conv_get_code_conv_func(): charset ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3539           conv_anytodisp() ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3540           conv_unmime_header_overwrite()
3541           conv_unmime_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë conv_anytodisp()
3542           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3543
3544 2002-07-14
3545
3546         * version 0.8.0
3547
3548 2002-07-14
3549
3550         * src/compose.c: ¡Ö¥Ä¡¼¥ë/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3551
3552 2002-07-12
3553
3554         * src/base64.c: BASE64VAL() ¥Þ¥¯¥í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê½¤Àµ¡£
3555
3556 2002-07-11
3557
3558         * src/base64.c: base64_decode(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3559
3560 2002-07-11
3561
3562         * src/codeconv.c
3563           src/compose.c
3564           src/smtp.c
3565           src/unmime.c
3566           src/base64.[ch]: BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É / ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3567           base64_encode(), base64_decode(): ¿·µ¬¡£
3568         * src/rfc822.[ch]: ºï½ü¡£
3569         * COPYING
3570           src/about.c: fetchmail ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3571
3572 2002-07-10
3573
3574         * src/codeconv.c
3575           src/procmime.c
3576           src/unmime.[ch]: MIME ¥Ç¥³¡¼¥É¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3577           unmime_header()
3578           unmime_quoted_printable_line(): ¿·µ¬¡£
3579         * src/procheader.c:
3580           procheader_get_one_field()
3581           procheader_get_unfolded_line(): CR ¤âºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3582
3583 2002-07-08
3584
3585         * libkcc: ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤éºï½ü¡£
3586         * COPYING
3587           src/about.c: libkcc ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3588         * src/codeconv.c: conv_guess_encoding(): ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë
3589           ºÇ½é¤Ë ASCII ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3590         * src/prefs_actions.c: ÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹/¥¿¥Ö¤ò½üµî¡£
3591
3592 2002-07-05
3593
3594         * src/prefs_actions.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½àµò¡£
3595           UI ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
3596         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): Ê£¿ô¤Î
3597           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë
3598           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3599
3600 2002-07-05
3601
3602         * src/prefs_actions.[ch]: claws ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3603           update_actions_menu(): ¥á¥Ë¥å¡¼ºï½ü¤ò´Êά²½¡£
3604         * src/mainwindow.c: ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤ËÄɲá£
3605
3606 2002-07-04
3607
3608         * src/codeconv.[ch]: conv_jistoeuc(), conv_euctojis(),
3609           conv_sjistoeuc(), conv_guess_encoding() ¤ò¼ÂÁõ¡£ libkcc ¤Ë°Í¸
3610           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3611
3612 2002-07-04
3613
3614         * configure.in: strchr ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3615
3616 2002-07-02
3617
3618         * src/prefs_common.[ch]
3619           src/inc.c: ¼õ¿®¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3620
3621 2002-07-01
3622
3623         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
3624           ¤ËÂбþ¡£
3625
3626 2002-06-28
3627
3628         * src/gtksctree.[ch]: ¹Ô¤Î°ÜÆ°¸å¤Ë̵¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3629           GtkSCTree::anchor_row ¤ò gint ¤«¤é GtkCTreeNode* ¤ËÊѹ¹¡£
3630           gtkutils.c ¤Ë°Í¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3631         * src/prefs_common.[ch]
3632           src/summaryview.c: summary_selected(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¥­¡¼
3633           ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3634
3635 2002-06-28
3636
3637         * configure.in
3638           src/Makefile.am
3639           src/compose.c: ¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËÀµ¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à̾¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3640           "host_alias" ¤ò "target_alias" ¤ËÊѹ¹(Patrice Mandin ¤µ¤ó thanks)¡£
3641
3642 2002-06-27
3643
3644         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò¶¯À©»ØÄꤹ¤ë
3645           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3646         * src/send.c
3647           src/smtp.[ch]: smtp_from(), smtp_auth(): SMTP AUTH ¤Îǧ¾ÚÊý¼°¤ò
3648           »ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3649           smtp_ehlo(): RFC ¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤ AUTH ±þÅú¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3650
3651 2002-06-25
3652
3653         * src/prefs_common.[ch]
3654           src/compose.c: ¡ÖÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3655
3656 2002-06-25
3657
3658         * src/summaryview.[ch]
3659           src/mainwindow.c: ¡Ö°ÜÆ°/{¼¡¤Î,Á°¤Î}¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3660           ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3661
3662 2002-06-20
3663
3664         * src/folderview.c
3665           src/prefs_common.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ç¿âľ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î
3666           ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ØÄꤹ¤ë±£¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3667
3668 2002-06-19
3669
3670         * src/messageview.[ch]:
3671           messageview_copy_clipboard(): MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­
3672           ¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3673           messageview_get_current_textview(): ¿·µ¬¡£
3674           messageview_get_text_widget(): ºï½ü¡£
3675         * src/quote_fmt_parse.y: msginfo ¤¬¶õ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3676           ¤·¤¿¡£
3677         * src/compose.[ch]: ¡Ö°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
3678           text_inserted(): ¿·¤·¤¤ "insert_text" ¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£
3679           Compose::paste_as_quotation ¤¬ TRUE ¤Ê¤é¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë
3680           °úÍÑÉä¤òÉÕ¤±¤ë¡£
3681
3682 2002-06-19
3683
3684         * src/compose.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Content-Type ¤¬ text/* ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î
3685           ÆâÍƤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆºÇŬ¤Ê Content-Transfer-Encoding ¤ò»ØÄê
3686           (ÅòÀõ¤µ¤ó thanks)¡£
3687
3688 2002-06-18
3689
3690         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò
3691           ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
3692           ¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
3693
3694 2002-06-18
3695
3696         * src/folder.c: folder_build_tree(): ·«¤ê²¼¤²¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë mtime ¤Ë
3697           atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë strtoul() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3698         * src/imap.c:
3699           imap_move_msg()
3700           imap_move_msgs_with_dest()
3701           imap_copy_msgs_with_dest(): Ê£¿ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼/°ÜÆ°¤ò˸¤²¤ë
3702           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3703           imap_parse_envelope()
3704           imap_cmd_envelope(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤ò
3705           Ã±½ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ENVELOPE ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë RFC822.HEADER ¤ò»ÈÍÑ¡£
3706           ¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃۤκݤˠReferences ¥Ø¥Ã¥À¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3707           imap_parse_one_address()
3708           imap_parse_address(): ºï½ü¡£
3709           imap_get_header(): ¿·µ¬¡£ RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÆɤߤ³¤ß¿·¤¿¤Ë³ÎÊݤµ¤ì¤¿
3710           Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
3711         * src/procheader.[ch]: procheader_parse() ¤ò procheader_parse_stream()
3712           ¤ËÊѹ¹¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
3713
3714 2002-06-17
3715
3716         * po/zh_TW.Big5.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3717
3718 2002-06-15
3719
3720         * version 0.7.8
3721
3722 2002-06-13
3723
3724         * src/inc.c: inc_get_uidl_table(): Ìµ¸ú¤Ê»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë
3725           ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3726           inc_write_uidl_list(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3727         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state():
3728           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¹ÔÉԲĤˤ·¤¿¡£
3729         * src/summaryview.c: summary_sort():
3730           ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3731         * src/pop.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3732
3733 2002-06-12
3734
3735         * src/prefs_account.c: CREATE_RADIO_BUTTONS(): typo ¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3736           ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3737
3738 2002-06-11
3739
3740         * POP3 ¤Ç¡ÖN Æü¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3741         * src/inc.[ch]:
3742           inc_get_uidl_table()
3743           inc_write_uidl_list(): UIDL ¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò RC_DIR/uidl-*
3744           ¤«¤é RC_DIR/uidl/* ¤Ë°ÜÆ°¡£³Æ UIDL ¤Ë¼õ¿®»þ¹ï¤òÄɲá£
3745           src/main.c: main(): RC_DIR/uidl/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¡£
3746           src/pop.[ch]: LOOKUP_NEXT_MSG(): ¤³¤³¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
3747           Pop3MsgInfo ¤Ë recv_time ¤òÄɲá£
3748           src/prefs_account.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹Æü¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3749
3750 2002-06-09
3751
3752         * version 0.7.7
3753
3754 2002-06-07
3755
3756         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×
3757           ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Áý¿£¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3758         * src/folderview.c: folderview_remove_mailbox_cb(): ¥é¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
3759
3760 2002-06-04
3761
3762         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): lockup ¤òµ¯¤³¤¹
3763           ¤Î¤ÇľÁ°¤ÎÊѹ¹¤ò¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
3764
3765 2002-06-04
3766
3767         * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): ½ð̾Éôʬ¤ò
3768           ¼«Æ°²þ¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3769           compose_new_with_recipient(): µ¯Æ°Ä¾¸å¤Î XIM ¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¡£
3770
3771 2002-06-04
3772
3773         * src/mainwindow.c: ¥½¡¼¥È¤Î¾º½ç / ¹ß½ç¤òÊ̤Υá¥Ë¥å¡¼¹àÌܤ«¤é»ØÄê
3774           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3775           ¡Öɽ¼¨/¥½¡¼¥È/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
3776         * src/summaryview.[ch]: summary_sort(): ¥½¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
3777
3778 2002-05-31
3779
3780         * ±Ê³Ū¤Ê¥½¡¼¥È½ç¤ò¼ÂÁõ¡£
3781         * src/folder.[ch]:
3782           folder_build_tree(): 'sort_key' ¤È 'sort_type' Â°À­¤òÆɤ߹þ¤à¡£
3783           folder_write_list_recursive(): ¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¡£
3784           src/mainwindow.c
3785           src/summaryview.[ch]: summary_show(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥È¤¹¤ë¡£
3786           ¹ß½ç¥½¡¼¥È¤Î¾ì¹çÀèƬ¤Î¥Î¡¼¥É¤òÁªÂò¡£
3787           SummarySortType ¤È¥½¡¼¥È¾õÂÖ¤ÎÊÑ¿ô¤ò SummaryView ¤«¤éºï½ü¡£
3788
3789 2002-05-30
3790
3791         * src/account.c
3792           src/news.[ch]
3793           src/nntp.[ch]
3794           src/prefs_account.[ch]: SSL ¾å¤Î NNTP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3795         * src/nntp.c: nntp_group(): GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë
3796           MODE READER ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤·¤ÆºÆ»î¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(broken ¤Ê
3797           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤é¤·¤¤)¡£
3798
3799 2002-05-30
3800
3801         * faq/it/*.html: DOS ²þ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
3802         * faq/*/*.html: ">" ¤ò &quot; ¤ËÊѹ¹¡£
3803
3804 2002-05-29
3805
3806         * src/prefs_account.c: prefs_account_protocol_activated(): SSL ¥¿¥Ö
3807           ¤ÎÉÔÍפʥե졼¥à¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3808
3809 2002-05-29
3810
3811         * src/pop.[ch]
3812           src/inc.c
3813           src/prefs_account.[ch]: POP3 ¤Ç STLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3814         * src/account.c: account_clist_set_row(): TLS ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¡£
3815
3816 2002-05-28
3817
3818         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×µ¡Ç½¤Ë
3819           Âбþ¡£
3820         * src/imap.[ch]
3821           src/ssl.h
3822           src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤Ç STARTTLS ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3823         * src/send.c
3824           src/smtp.[ch]: SSLSMTPType ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SSLType ¤ò»ÈÍÑ¡£
3825
3826 2002-05-28
3827
3828         * src/utils.[ch]: make_dir(): mkdir() ¤È chmod() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
3829         * src/compose.c: compose_create(): ÉÔÍפʹԤòºï½ü¡£
3830
3831 2002-05-27
3832
3833         * src/news.c: news_scan_group(): ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë¸í¤Ã¤¿Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
3834           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3835         * src/prefs_account.c: ¹âÅÙ¤ÊÀßÄê - ¥Õ¥©¥ë¥À ¤ÎÀßÄê¤Î±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ¡£
3836
3837 2002-05-23
3838
3839         * src/textview.c: textview_show_message(), textview_show_part():
3840           GtkSText *text ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3841           textview_add_part(): RFC822 ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë¤È¤­¤Ë GtkSText ¤ò
3842           ¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3843           textview_show_part(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¤È
3844           ¤·¤Æɽ¼¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3845
3846 2002-05-22
3847
3848         * src/compose.c: compose_redirect_write_to_file():
3849           change_file_mode_rw() ¤ÎÂоݤòÄûÀµ¡£ fclose() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«
3850           ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò unlink ¡£
3851
3852 2002-05-22
3853
3854         * src/compose.c:
3855           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤ÏÁð¹Æ´ØÏ¢¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò̵¸ú
3856           ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3857           compose_redirect_write_to_file(): fwrite() ¤Î¥¨¥é¡¼¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°
3858           ¤ò½¤Àµ¡£
3859         * src/prefs_common.c: ¡Öº¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè
3860           ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¡£
3861
3862 2002-05-21
3863
3864         * src/compose.[ch]: ¡Ö¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×(¤Þ¤¿¤Ï Bounce)µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
3865           claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼ÂÁõ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
3866           compose_redirect(): ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸ÉԲĤˤ¹¤ë¡£
3867           compose_redirect_write_to_file(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¸µ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3868           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤ò¥³¥Ô¡¼¡£
3869           compose_redirect_write_headers(): ¤µ¤é¤Ë "Resent-*" ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
3870           compose_create(): ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥â¡¼¥É»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
3871           ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
3872
3873 2002-05-20
3874
3875         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È
3876           ¼¡¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÍפʥ¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò
3877           ½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3878
3879 2002-05-19
3880
3881         * src/mainwindow.[ch]: ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3882           main_window_toggle_message_view(): summary_toggle_view_real() ¤ò
3883           ¤³¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
3884         * src/messageview.[ch]: messageview_is_visible(): ¿·µ¬¡£
3885         * src/summary_search.c
3886           src/summaryview.[ch]: SummaryView::msg_is_toggled_on: ºï½ü¡£
3887           Âå¤ï¤ê¤Ë messageview_is_visible() ¤ò»ÈÍÑ¡£
3888
3889 2002-05-17
3890
3891         * src/mainwindow.c: ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«/ÊĤ¸¤ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
3892         * src/summaryview.[ch]:
3893           summary_expand_threads(), summary_collapse_threads(): ¿·µ¬¡£
3894
3895 2002-05-17
3896
3897         * src/mainwindow.c: ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¡×¤È
3898           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
3899           ¡Ö/ɽ¼¨/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءץá¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò
3900           ¡Ö/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¡×¤ËÅý¹ç¡£
3901           main_window_set_widgets(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤξõÂÖ¤òÊѹ¹¡£
3902         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): menurc Ê¸»úÎó¤ò
3903           ¹¹¿·¡£
3904
3905 2002-05-16
3906
3907         * src/mimeview.c: mimeview_set_multipart_tree(): ¥Æ¥­¥¹¥È°Ê³°¤Î
3908           ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤ÎÆâÍƤò message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ò¤È¤·¤Æɽ¼¨¡£
3909         * src/procmime.c:
3910           procmime_mimeinfo_next(): content-type ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¤Î
3911           message/rfc822 ¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
3912           procmime_scan_multipart_message(): Æþ¤ì»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ message/rfc822
3913           ¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Àµ¡£ message/rfc822 ¤ÎÆâÍƤΥµ¥¤¥º¤òÄûÀµ¡£
3914         * src/textview.c: textview_show_part(): multipart/* ¤È message/rfc822
3915           ¤ÎÆâÍƤòŸ³«¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3916           textview_add_parts(): ¿·µ¬¡£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò textview
3917           ¤ËÄɲ乤롣
3918           textview_clear(): body_pos ¤È cur_pos ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
3919
3920 2002-05-16
3921
3922         * src/addr_compl.c: µóÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3923           get_address_from_edit(): îì³ç¸ÌÃæ¤Î¥«¥ó¥Þ¤ò̵»ë¡£
3924           completion_window_apply_selection(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î clist ¤ÎÁªÂò¹Ô
3925           ¤ÎŬÍѤΤ߹Ԥ¦¡£
3926           completion_window_accept_selection(): ºï½ü¡£
3927           address_completion_complete_address_in_entry(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
3928           ¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥È¥êÃæ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÖ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
3929           completion_window_select_row(): clist ¤ÎÁªÂò¤ò¾ï¤ËŬÍÑ¡£
3930           completion_window_key_press(): ÁªÂò¤ò¤³¤³¤Ç¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£
3931
3932 2002-05-15
3933
3934         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3935           ºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËöÈø¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÊݤĤ褦¤Ë¤·¤¿¡£
3936
3937 2002-05-14
3938
3939         * src/foldersel.c: ¥Ä¥ê¡¼¤òÂ羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤»¤º¤Ë¥½¡¼¥È¡£
3940         * src/mainwindow.c: allsel_cb()
3941           src/messageview.c: messageview_select_all(): MIME ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î
3942           ¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¡×¤ò½¤Àµ¡£
3943         * src/mainwindow.c: Á´ÈÌ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é
3944           ºï½ü¡£
3945
3946 2002-05-13
3947
3948         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ac->name ¤¬
3949           NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3950
3951 2002-05-12
3952
3953         * version 0.7.6
3954
3955 2002-05-12
3956
3957         * manual/ja/*: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
3958           manual/en/*: ±Ñ¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¡£
3959         * faq/de/*
3960           faq/it/*: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄɲá£
3961         * faq/en/*
3962           faq/es/*
3963           faq/fr/*: FAQ ¤ò¹¹¿·¡£
3964         * src/manual.[ch]
3965           src/mainwindow.c: ¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤òÄɲá£
3966
3967 2002-05-11
3968
3969         * src/prefs_account.c: IMAP ¤Þ¤¿¤Ï News ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
3970           ¡ÖÁ´¼õ¿®¤Ç¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3971
3972 2002-05-11
3973
3974         * src/imap.c: imap_scan_tree(): namespace ¤ò¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
3975           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3976         * src/prefs_folder_item.c: ¼±Ê̻ҥѥ¹¤âɽ¼¨¡£
3977           table ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£ÊÔ½¸ÉԲĤʥ¨¥ó¥È¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ·Ê¿§
3978           ¤Çɽ¼¨¡£
3979         * src/procmime.c: procmime_get_tmp_file_name(): °ÂÁ´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
3980           À¸À®¡£
3981
3982 2002-05-11
3983
3984         * src/automaton.[ch]: Automaton ¤Ë UI ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3985         * src/inc.c
3986           src/pop.c: inc_progress_update() ¤òľÀܸƤÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ò
3987           »ÈÍÑ¡£
3988           pop3_getrange_uidl_recv(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3989           ¤È¤­¤Ï LAST ¤Ë fallback ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3990
3991 2002-05-10
3992
3993         * src/folderview.c: ´Êάɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È
3994           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3995
3996 2002-05-10
3997
3998         * src/folderview.c
3999           src/prefs_common.[ch]
4000           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤ò´Êάɽ¼¨¤¹¤ëºÇ¾®¤Îʸ»ú¿ô
4001           ¤ò»ØÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4002
4003 2002-05-09
4004
4005         * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
4006           ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
4007         * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
4008           ¤òÄɲá£
4009         * src/imap.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4010           imap_scan_tree_recursive(): ³Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò¼èÆÀ¡£
4011           imap_get_path_separator(): ¿·µ¬¡£
4012
4013 2002-05-08
4014
4015         * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
4016           imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
4017           imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
4018         * src/utils.[ch]:
4019           strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
4020           strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
4021
4022 2002-05-08
4023
4024         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
4025           +0800" ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü»þʸ»úÎó¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4026           procheader_scan_date_string(): ¿·µ¬¡£ procheader_date_parse() ¤«¤é
4027           Ê¸»úÎó¥¹¥­¥ã¥óÉôʬ¤òʬΥ¡£
4028
4029 2002-05-07
4030
4031         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹Ô¤òÁªÂò
4032           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
4033         * src/summaryview.c: summary_set_column_titles(): Win/Mac ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
4034           ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌð°õ¤ÎÊý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¡£
4035
4036 2002-05-02
4037
4038         * src/compose.c: compose_write_headers(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥ì¥¹
4039           ¤ò°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£ Newsgroups ¤È Cc ¤ò
4040           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4041         * src/imap.c: imap_add_msg(): Äɲä·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UID ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë
4042           ¤·¤¿¡£
4043         * src/compose.c: compose_queue(): queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4044         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¤½¤Î¾¤Î IMAP ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿
4045           ¤â°úÍÑÉä¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4046           imap_open(): ÉÔÍפʰú¿ô¤òºï½ü¡£
4047
4048 2002-04-25
4049
4050         * src/utils.[ch]: trim_string(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤è¤êŤ¤Ê¸»ú¤ò
4051           ÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲ乤롣
4052         * src/folderview.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë
4053           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4054
4055 2002-04-23
4056
4057         * src/imap.c: imap_create_folder(): root ¤Î INBOX ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥×¥ì
4058           ¥Õ¥£¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4059         * src/folderview.c: folderview_select()
4060           src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸¡º÷Ãæ¤Ë¥µ¥Þ¥ê
4061           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Martin Schaaf ¤µ¤ó thanks)¡£
4062
4063 2002-04-21
4064
4065         * version 0.7.5
4066
4067 2002-04-21
4068
4069         * sylpheed*.png: ¼ãµï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ app ¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
4070
4071 2002-04-21
4072
4073         * src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò
4074           ½¤Àµ¡£
4075         * src/account.c: account_edit_prefs(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Î
4076           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4077         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç
4078           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4079         * src/imap.c: ¥í¥°¤ÎÎ̤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î log_print() ¤ò
4080           debug_print() ¤ËÊѹ¹¡£
4081
4082 2002-04-21
4083
4084         * src/mh.c: mh_get_new_msg_filename(): ¿·µ¬¡£¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
4085           Ì¾¤òÊÖ¤¹¡£
4086           mh_add_msg()
4087           mh_do_move()
4088           mh_do_move_msgs_with_dest()
4089           mh_copy_msg()
4090           mh_copy_msgs_with_dest(): mh_get_new_msg_filename() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4091         * src/utils.[ch]: is_file_entry_exist() ¤òÄɲᣠstat() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é
4092           TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
4093         * src/imap.c:
4094           imap_fetch_msg(): É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð FETCH ¤ÎÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò SELECT
4095           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4096           imap_scan_folder(): UIDNEXT ¤ÎÃͤòÍѤ¤¤Æ last_num ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
4097           imap_select(): SELECT ¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4098           ¸½ºßÁªÂòÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤òÊݸ¡£
4099           imap_status(): UIDNEXT ¤òÄɲá£
4100
4101 2002-04-20
4102
4103         * src/folder.c: folder_item_scan(): ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
4104         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_combo(): Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤λØÄê¤Î
4105           ¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
4106
4107 2002-04-17
4108
4109         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
4110
4111 2002-04-17
4112
4113         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
4114           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4115           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
4116           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4117         * src/folderview.c:
4118           folderview_rename_folder_cb()
4119           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
4120           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
4121           ¤ÈÅý¹ç¡£
4122
4123 2002-04-15
4124
4125         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
4126           ÊÖ¤¹¡£
4127         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
4128           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
4129
4130 2002-04-15
4131
4132         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
4133           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4134         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
4135           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4136           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4137         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
4138
4139 2002-04-15
4140
4141         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
4142           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
4143         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
4144           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
4145         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4146         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
4147           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
4148           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
4149         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4150
4151 2002-04-14
4152
4153         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
4154           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4155
4156 2002-04-12
4157
4158         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
4159         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4160           ¤·¤¿¡£
4161           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
4162           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4163
4164 2002-04-11
4165
4166         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
4167           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4168         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
4169           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4170           imap_get_uncached_messages()
4171           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4172
4173 2002-04-11
4174
4175         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
4176           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
4177
4178 2002-04-09
4179
4180         * src/prefs_account.c
4181           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4182
4183 2002-04-09
4184
4185         * src/smtp.[ch]
4186           src/send.c
4187           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
4188           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
4189           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
4190           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
4191           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
4192           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
4193           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
4194           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
4195           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4196         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
4197         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4198
4199 2002-04-08
4200
4201         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
4202           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4203
4204 2002-04-06
4205
4206         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
4207           ¤·¤¿¡£
4208         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
4209           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
4210
4211 2002-04-05
4212
4213         * src/filter.c
4214           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
4215           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
4216           src/prefs_account.c
4217           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
4218           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4219
4220 2002-04-05
4221
4222         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
4223           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
4224           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
4225           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
4226           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
4227           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
4228           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
4229           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
4230           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
4231         * src/export.c
4232           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
4233           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4234
4235 2002-04-03
4236
4237         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
4238           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4239           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
4240           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
4241           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4242         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
4243
4244 2002-04-02
4245
4246         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
4247         * src/compose.c:
4248           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
4249           compose_queue()
4250           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4251         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
4252           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
4253         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
4254         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
4255         * src/procmsg.[ch]:
4256           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
4257           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
4258           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
4259           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
4260           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4261         * src/summaryview.c:
4262           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
4263           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
4264           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4265
4266 2002-04-01
4267
4268         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
4269           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4270
4271 2002-04-01
4272
4273         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
4274           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
4275           ½¤Àµ¡£
4276         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
4277         * ac/README: Äɲá£
4278         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
4279           ac/missing/gettext.m4
4280           ac/missing/gpgme.m4
4281           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
4282
4283 2002-03-29
4284
4285         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
4286           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
4287         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
4288           ¥Þ¡¼¥¯¡£
4289         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
4290           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4291
4292 2002-03-28
4293
4294         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4295         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
4296           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4297         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
4298           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4299
4300 2002-03-27
4301
4302         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
4303           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
4304           compose_send()
4305           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
4306         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
4307
4308 2002-03-26
4309
4310         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
4311           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
4312
4313 2002-03-26
4314
4315         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
4316           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4317         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
4318           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
4319           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4320
4321 2002-03-25
4322
4323         * src/folderview.c:
4324           folderview_rename_folder_cb()
4325           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
4326           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4327         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
4328
4329 2002-03-23
4330
4331         * src/compose.c
4332           src/mainwindow.c
4333           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
4334           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
4335
4336 2002-03-23
4337
4338         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
4339           ¤·¤¿¡£
4340         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
4341           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
4342           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4343           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
4344           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
4345           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4346         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
4347           ¤·¤¿¡£
4348
4349 2002-03-23
4350
4351         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
4352           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
4353         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
4354           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
4355         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
4356           ¤Çɽ¼¨¡£
4357
4358 2002-03-23
4359
4360         * src/foldersel.c
4361           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
4362         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
4363           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
4364           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
4365
4366 2002-03-22
4367
4368         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
4369         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
4370           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4371           src/imap.[ch]:
4372           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
4373           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
4374           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
4375           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
4376           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
4377           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
4378           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4379           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
4380           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
4381
4382 2002-03-20
4383
4384         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
4385           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4386         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
4387           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
4388
4389 2002-03-20
4390
4391         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4392           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
4393         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
4394           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4395           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
4396           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
4397
4398 2002-03-20
4399
4400         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
4401           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4402           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
4403           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
4404
4405 2002-03-19
4406
4407         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
4408
4409 2002-03-19
4410
4411         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
4412           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
4413         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
4414           À¸À®¡£
4415         * src/foldersel.c
4416           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
4417         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4418         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
4419         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
4420           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4421
4422 2002-03-18
4423
4424         * src/folderview.c
4425           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
4426           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
4427           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4428           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
4429           imap_cmd_rename()
4430           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
4431           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
4432
4433 2002-03-17
4434
4435         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
4436           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
4437           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
4438           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4439           imap_modified_utf7_to_locale()
4440           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
4441           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
4442           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
4443           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
4444
4445 2002-03-14
4446
4447         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
4448           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
4449           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
4450           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
4451
4452 2002-03-13
4453
4454         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
4455           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
4456         * src/account.c
4457           src/addrbook.c
4458           src/addrindex.c
4459           src/compose.c
4460           src/imap.c
4461           src/inc.c
4462           src/jpilot.c
4463           src/ldif.c
4464           src/mbox.c
4465           src/mimeview.c
4466           src/news.c
4467           src/prefs.c
4468           src/prefs_common.c
4469           src/prefs_customheader.c
4470           src/prefs_display_header.c
4471           src/prefs_filter.c
4472           src/procheader.c
4473           src/procmime.c
4474           src/procmsg.c
4475           src/recv.c
4476           src/rfc2015.c
4477           src/send.c
4478           src/sourcewindow.c
4479           src/summaryview.c
4480           src/template.c
4481           src/textview.c
4482           src/unmime.c
4483           src/utils.c
4484           src/vcard.c
4485           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
4486
4487 2002-03-09
4488
4489         * version 0.7.4
4490
4491 2002-03-09
4492
4493         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
4494         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
4495           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4496         * faq/Makefile.am
4497           faq/en/Makefile.am
4498           faq/en/sylpheed-faq*.html
4499           faq/es/Makefile.am
4500           faq/es/sylpheed-faq*.html
4501           faq/fr/Makefile.am
4502           faq/fr/sylpheed-faq*.html
4503           configure.in
4504           Makefile.am
4505           src/Makefile.am
4506           src/defs.h
4507           src/mainwindow.c
4508           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
4509
4510 2002-03-07
4511
4512         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
4513         * libkcc/jis.c
4514           src/addrcache.c
4515           src/addritem.c
4516           src/ldif.c
4517           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
4518           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
4519         * src/folder.c
4520           src/folderview.c
4521           src/inc.c
4522           src/logwindow.c
4523           src/mainwindow.c
4524           src/mimeview.c
4525           src/prefs.c
4526           src/prefs_common.c
4527           src/procheader.c
4528           src/send.c
4529           src/session.c
4530           src/sigstatus.c
4531           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
4532           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
4533           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
4534         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
4535
4536 2002-03-06