0738d08ebe81371bc421043b7fd1c69b2cfc0c0b
[claws.git] / ChangeLog.jp
1 2002-04-17
2
3         * src/mainwindow.c: main_window_create(): ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¡£
4
5 2002-04-17
6
7         * src/compose.c: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ô¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
8           join_next_line(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò·ë¹ç¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
9           get_indent_length(): enum ¤ÈÊÑ¿ô̾¤ò½¤Àµ¡£
10           INDENT_CHARS: ':' ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
11         * src/folderview.c:
12           folderview_rename_folder_cb()
13           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҤËÂбþ¡£
14           folderview_rm_imap_folder_cb(): folderview_delete_folder_cb()
15           ¤ÈÅý¹ç¡£
16
17 2002-04-15
18
19         * src/folder.[ch]: folder_item_scan(): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é -1 ¤ò
20           ÊÖ¤¹¡£
21         * src/folderview.c: folderview_check_new(): folder_item_scan() ¤Ë
22           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÃæÃÇ¡£
23
24 2002-04-15
25
26         * src/imap.c: imap_create_missing_folders(): INBOX ¤È Trash ¤Î¤ß¤ò
27           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
28         * src/prefs_folder_item.c: prefs_folder_item_set_dialog(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
29           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѤ¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
30           prefs_folder_item_destroy(): prefs_dialog_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
31         * src/prefs.[ch]: prefs_dialog_destroy(): ¿·µ¬¡£
32
33 2002-04-15
34
35         * src/prefs_account.[ch]: ¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò
36           Äɲᣡ֠IMAP ¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¤ÎÀßÄê¤â¤½¤³¤Ë°ÜÆ°¡£
37         * src/account.[ch]: account_get_special_folder(): ¿·µ¬¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È
38           ¤ËÂФ¹¤ëºÇŬ¤ÊÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊÖ¤¹¡£
39         * src/compose.c: account_get_special_folder() ¤ò»ÈÍÑ¡£
40         * src/prefs_folder_item.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
41           ¼ÂÁõ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ò¼ÂÁõ(claws ¤ÎÂçÉôʬ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤ÀÅý¹ç
42           ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹½Â¤¤Ï¾¯¤·Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
43         * src/folderview.c: ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
44
45 2002-04-14
46
47         * src/textview.c: IS_RFC822_CHAR(): ',' ¤ä ';' Åù¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤¬
48           ¸½¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥µ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
49
50 2002-04-12
51
52         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½ç½ø¤ò¾¯¤·Êѹ¹¡£
53         * src/compose.c: 'Ctrl-Enter' ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤¾þ¥­¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
54           ¤·¤¿¡£
55           compose_reply_set_entry(): ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç
56           »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
57
58 2002-04-11
59
60         * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
61           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
62         * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
63           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
64           imap_get_uncached_messages()
65           imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
66
67 2002-04-11
68
69         * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
70           ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
71
72 2002-04-09
73
74         * src/prefs_account.c
75           src/smtp.[ch]: OpenSSL Í­¸ú»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
76
77 2002-04-09
78
79         * src/smtp.[ch]
80           src/send.c
81           src/session.[ch]: SMTP ¥×¥í¥È¥³¥ë½èÍý¤ÎºÇ½é¤ÎºÆ¹½À®¡£
82           SMTPSession: ¿·µ¬¥¯¥é¥¹¡£ Session ¤Î¥µ¥Ö¥¯¥é¥¹¡£
83           smtp_session_new(): send_smtp_open() ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤Ë°ÜÆ°¡£
84           smtp_from(): SMTP AUTH ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò smtp_auth() ¤Ë°ÜÆ°¡£
85           smtp_auth(): SMTP AUTH ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤ò»ÈÍÑ¡£
86           smtp_ehlo(): ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÆɤߡ¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
87           smtp_helo(): EHLO ¥³¥Þ¥ó¥É¤òʬΥ¡£
88           smtp_ok(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤òÊÖ¤¹
89           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
90         * src/esmtp.[ch]: smtp.[ch] ¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
91         * src/imap.c: imap_session_destroy_all(): session_destroy() ¤ò»ÈÍÑ¡£
92
93 2002-04-08
94
95         * src/imap.c: imap_open(): IMAP4 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³ÎΩ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç·Ù¹ð
96           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
97
98 2002-04-06
99
100         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸½ºß¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
101           ¤·¤¿¡£
102         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼
103           '/ɽ¼¨/ɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
104
105 2002-04-05
106
107         * src/filter.c
108           src/inc.c: folder_find_item_from_path() ¤ò
109           folder_find_item_from_identifier() ¤ËÊѹ¹¡£
110           src/prefs_account.c
111           src/prefs_filter.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Î¤Ë
112           folder_item_get_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
113
114 2002-04-05
115
116         * src/folder.[ch]: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¼±Ê̻ҡפò¼ÂÁõ(¤½¤·¤Æ claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
117           Â¸ºß¤·¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
118           folder_find_from_name(): Ì¾Á°¤È¥¿¥¤¥×¤«¤é Folder ¤ò¸¡º÷¡£
119           folder_get_identifier(): Folder ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
120           folder_item_get_identifier(): FolderItem ¤Î id ¤òÊÖ¤¹¡£
121           folder_find_item_from_identifier(): id ¤«¤é FolderItem ¤òÊÖ¤¹¡£
122           folder_get_type_string(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×ʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
123           folder_get_type_from_string(): Ê¸»úÎ󤫤é FolderType ¤òÊÖ¤¹¡£
124           (¤½¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ g_strcasecmp() ¤ÎÍÑË¡¤ò½¤Àµ)¡£
125         * src/export.c
126           src/import.c: folder_item_get_identifier() ¤È
127           folder_find_item_from_identifier() ¤ò»ÈÍÑ¡£
128
129 2002-04-03
130
131         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô¤òÆɤó¤À¸å¤Ë cur_pos ¤¬Àµ¤·¤¤
132           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
133           imap_scan_folder(): Ì¤ÆÉ¿ô¤¬0¤Î¤È¤­¤Ï¿·Ãå¿ô¤ò0¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
134           imap_parse_flags(): \Seen ¥Õ¥é¥°¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¿·Ã塦̤Æɥե饰¤ò
135           Äɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
136         * ac/Makefile.am: MACROS ¤«¤é gpgme.m4 ¤òºï½ü¡£
137
138 2002-04-02
139
140         * ¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
141         * src/compose.c:
142           compose_send(): Êݸ¸å outbox ¤ò¹¹¿·¡£
143           compose_queue()
144           compose_draft_cb(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
145         * src/folder.[ch]: FolderItem ¤Ë "opened" ¥Õ¥é¥°¤È "mark_queue"
146           ¥ê¥¹¥È¤òÄɲá£
147         * src/main.c: send_queue(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
148         * src/mainwindow.c: send_queue_cb(): Á´¤Æ¤Î queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÁ÷¿®¡£
149         * src/procmsg.[ch]:
150           procmsg_flush_mark_queue(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤ÎÂÔ¤Á¾õÂ֤Υե饰¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë
151           ¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹¡£
152           procmsg_add_flags(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
153           procmsg_send_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
154           procmsg_save_to_outbox(): procmsg_add_flags() ¤ò»ÈÍÑ¡£
155         * src/summaryview.c:
156           summary_show(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¡£
157           summary_clear_list(): FolderItem ¤Î opened ¥Õ¥é¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
158           summary_write_cache(): procmsg_flush_mark_queue() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
159
160 2002-04-01
161
162         * src/summaryview.[ch]: ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î
163           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÈÁªÂò¿ô¤ÎËöÈø¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
164
165 2002-04-01
166
167         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): INBOX ¤Î²¼¤ËÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À
168           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­ SpecialFolderItemType ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
169           ½¤Àµ¡£
170         * ac/gpgme.m4: ºï½ü¡£
171         * ac/README: Äɲá£
172         * ac/missing/gdk-pixbuf.m4
173           ac/missing/gettext.m4
174           ac/missing/gpgme.m4
175           ac/missing/imlib.m4: Êص¹¤Î¤¿¤áÄɲá£
176
177 2002-03-29
178
179         * src/esmtp.c: esmtp_auth(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸»úÎó¤Î¸å¤Ë
180           ¥´¥ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£ strtok() ¤òºï½ü¡£
181         * src/compose.c: compose_draft_cb(): Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ
182           ¥Þ¡¼¥¯¡£
183         * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®¹µ¤ÈÁð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À
184           ¤Î¶¯Ä´¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
185
186 2002-03-28
187
188         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
189         * src/summaryview.c: summary_save_as(): ¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼
190           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
191         * src/about.c: about_show(): ¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
192           ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
193
194 2002-03-27
195
196         * src/compose.c: Subject ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏÁ÷¿®Á°¤Ë³Îǧ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
197           compose_check_entries(): ¿·µ¬¡£
198           compose_send()
199           compose_send_later_cb(): compose_check_entries() ¤ò»ÈÍÑ¡£
200         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ±þÅú²òÀϤò¤µ¤é¤Ë½¤Àµ¡£
201
202 2002-03-26
203
204         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ·Ñ³¹Ô±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê
205           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤È¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
206
207 2002-03-26
208
209         * src/undo.c: undo_insert_text_cb(): ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎŤµ¤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë
210           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
211         * src/gtkstext.c: gtk_stext_button_press(): ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÂ礹¤ë
212           ¤Î¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¸å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
213           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
214
215 2002-03-25
216
217         * src/folderview.c:
218           folderview_rename_folder_cb()
219           folderview_delete_folder_cb(): Âоݥե©¥ë¥À¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¡¼¥ë
220           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
221         * src/utils.c: get_abbrev_newsgroup_name(): ¾éĹ¤Ê¹Ô¤òºï½ü¡£
222
223 2002-03-23
224
225         * src/compose.c
226           src/mainwindow.c
227           src/prefs_common.c: 'Tool' ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 'Tools' ¤ËÊѹ¹¡£
228           '½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü' ¤ò '¥Ä¡¼¥ë' ¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¡£
229
230 2002-03-23
231
232         * src/folderview.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
233           ¤·¤¿¡£
234         * src/imap.c: imap_create_special_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿
235           ¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢ INBOX ¤Î²¼¤Ø¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤ò
236           ºÆÅÙ»î¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
237           imap_scan_tree_recursive(): namespace ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤¬ INBOX ¤Î¾ì¹ç
238           ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄɲ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ INBOX ¤Î²¼¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤â
239           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
240         * src/foldersel.c: SET_SPECIAL_FOLDER(): °ÜÆ°»þ¤ËƱ¤¸¿Æ¤òÊݤĤ褦¤Ë
241           ¤·¤¿¡£
242
243 2002-03-23
244
245         * src/utils.[ch]: get_abbrev_newsgroup_name(): ¿·µ¬¡£¾Êά¤µ¤ì¤¿
246           ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÊÖ¤¹¡£
247         * src/folderview.c: folderview_update_node(): name ¤È path ¤¬°ìÃ×
248           ¤¹¤ë¾ì¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾¤Çɽ¼¨¡£
249         * src/summaryview.c: summary_status_show(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾Êά̾
250           ¤Çɽ¼¨¡£
251
252 2002-03-23
253
254         * src/foldersel.c
255           src/folderview.c: ¥é¥Ù¥ë 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
256         * src/imap.c: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ 'Draft' ¤ò 'Drafts' ¤ËÊѹ¹¡£
257           imap_create_missing_folders(): Queue ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î draft ¤Ø¤Î¸í¤Ã¤¿
258           ÂåÆþ¤ò½¤Àµ¡£
259
260 2002-03-22
261
262         * IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ÷¿®¹µ / Áð¹Æ / Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
263         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð
264           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®ÂÔ¤Á¡¢Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
265           src/imap.[ch]:
266           imap_create_trash(): ºï½ü¡£
267           imap_create_special_folder(): ¿·µ¬¡£imap_create_trash() ¤ò°ìÈ̲½¡£
268           imap_create_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¡£
269           imap_is_msg_changed(): ¥À¥ß¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲá£
270           imap_scan_tree_recursive(): Á÷¿®¹µ¡¢Áð¹Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤âõ¤¹
271           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
272           imap_parse_envelope(): ¥Ì¥ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
273           src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): IMAP ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
274           F_QUEUE ¤È F_DRAFT ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
275
276 2002-03-20
277
278         * src/compose.c: compose_send(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁ÷¿®¹µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß
279           ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
280         * src/procmsg.[ch]: procmsg_save_to_outbox(): Á÷¿®¹µ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë
281           ¤è¤¦¤Ë API ¤òÊѹ¹¡£
282
283 2002-03-20
284
285         * src/compose.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÔµ¡¸å¤ËÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
286           compose_save_to_outbox(): procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
287         * src/procmsg.[ch]: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹çÁ÷¿®¹µ
288           ¤ËÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
289           procmsg_save_to_outbox(): ¿·µ¬¡£É¬Íפ¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔµ¡ÍѥإåÀ¤ò
290           ºï½ü¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÄɲ乤롣
291
292 2002-03-20
293
294         * src/compose.c: compose_wrap_line(): '|' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦
295           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
296           get_indent_length(): ':' ¤È '#' ¤â°úÍÑʸ»ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
297           strchr() ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¡£
298
299 2002-03-19
300
301         * src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò½¤Àµ¡£
302
303 2002-03-19
304
305         * src/defs.h: OUTBOX_DIR ¤ò "outbox" ¤«¤é "sent" ¤ËÊѹ¹
306           (¸½ºß¤Î "outbox" ¤ÏºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡£
307         * src/folder.c: folder_set_missing_folders(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
308           À¸À®¡£
309         * src/foldersel.c
310           src/folderview.c: 'Outbox' ¤ò 'Sent' ¤ËÊѹ¹¡£
311         * src/main.c: folder_set_missing_folders() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
312         * src/mh.c: mh_scan_tree(): Â­¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ¸À®¡£
313         * src/summaryview.c: summary_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
314           ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
315
316 2002-03-18
317
318         * src/folderview.c
319           src/imap.[ch]: IMAP ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾Êѹ¹¤ò¼ÂÁõ(Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
320           folderview_rename_folder_cb(): ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ì¾¾ÎÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
321           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
322           imap_rename_folder(): ¿·µ¬¥á¥½¥Ã¥É¤Î¼ÂÁõ¡£
323           imap_cmd_rename()
324           imap_rename_folder_func(): ¿·µ¬¡£
325           imap_remove_folder(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âºï½ü¡£
326
327 2002-03-17
328
329         * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
330           ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
331           imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
332           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
333           imap_modified_utf7_to_locale()
334           imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
335           imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
336           ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
337           imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
338
339 2002-03-14
340
341         * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
342           sock_connect_by_hostname(): ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÂбþ¤È¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
343           sock_connect_with_timeout(): ¿·µ¬¡£
344           sock_peek(): SSL peek ¤ò¼ÂÁõ¡£
345
346 2002-03-13
347
348         * src/messageview.c: messageview_show(): ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î text/html
349           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ̾ï¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤Çɽ¼¨¡£
350         * src/account.c
351           src/addrbook.c
352           src/addrindex.c
353           src/compose.c
354           src/imap.c
355           src/inc.c
356           src/jpilot.c
357           src/ldif.c
358           src/mbox.c
359           src/mimeview.c
360           src/news.c
361           src/prefs.c
362           src/prefs_common.c
363           src/prefs_customheader.c
364           src/prefs_display_header.c
365           src/prefs_filter.c
366           src/procheader.c
367           src/procmime.c
368           src/procmsg.c
369           src/recv.c
370           src/rfc2015.c
371           src/send.c
372           src/sourcewindow.c
373           src/summaryview.c
374           src/template.c
375           src/textview.c
376           src/unmime.c
377           src/utils.c
378           src/vcard.c
379           src/xml.c: Á´¤Æ¤Î fopen() ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë 'b' ¤òÄɲá£
380
381 2002-03-09
382
383         * version 0.7.4
384
385 2002-03-09
386
387         * src/ssl.[ch]: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
388         * src/compose.c: compose_send_later_cb(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë
389           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
390         * faq/Makefile.am
391           faq/en/Makefile.am
392           faq/en/sylpheed-faq*.html
393           faq/es/Makefile.am
394           faq/es/sylpheed-faq*.html
395           faq/fr/Makefile.am
396           faq/fr/sylpheed-faq*.html
397           configure.in
398           Makefile.am
399           src/Makefile.am
400           src/defs.h
401           src/mainwindow.c
402           src/manual.[ch]: ±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î FAQ ¤òÄɲá£
403
404 2002-03-07
405
406         * manual/en/sylpheed*.html: ºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¡£
407         * libkcc/jis.c
408           src/addrcache.c
409           src/addritem.c
410           src/ldif.c
411           src/mgutils.c: string.h ¤ò include ¤·¤Æ strlen() Åù¤Î warning
412           ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
413         * src/folder.c
414           src/folderview.c
415           src/inc.c
416           src/logwindow.c
417           src/mainwindow.c
418           src/mimeview.c
419           src/prefs.c
420           src/prefs_common.c
421           src/procheader.c
422           src/send.c
423           src/session.c
424           src/sigstatus.c
425           src/summaryview.c: gcc-3.0 ¤Ç 'deprecated use of label at end of
426           compound statement' ¤Î warning ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë switch ¤ÎºÇ¸å¤Î
427           ¥é¥Ù¥ë¤Ë break ¤òÄɲá£
428         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): r_hd ¤Î·¿¤ò½¤Àµ¡£
429
430 2002-03-06
431
432         * src/inc.[ch]: IncProgressDialog ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÀÅŪ¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë
433           Êݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
434           inc_cancel_all(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡£
435         * src/mainwindow.c: ¡Ö¼õ¿®¤òÃæ»ß¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
436         * src/textview.c: ¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼
437           ¤Ê½¤Àµ¤È¡¢ textview_write_body() ¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
438
439 2002-03-05
440
441         * src/inc.c: inc_write_uidl_list(): UIDL ¥³¥Þ¥ó¥É¤òȯ¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
442           ²¿¤«¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤È UIDL ¾ðÊ󤬼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
443           src/inc.h: uidl_is_valid ¤ò Pop3State ¤ËÄɲá£
444           src/pop.c: UIDL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð uidl_is_valid ¤ò TRUE ¤Ë¤¹¤ë¡£
445
446 2002-03-03
447
448         * version 0.7.3
449
450 2002-03-03
451
452         * src/mimeview.c: mimeview_create(): ºÇ½é¤Î¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò 0
453           ¤Ë¤·¤¿¡£
454         * src/folderview.c: folderview_selected(): ÁªÂò¹Ô¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
455           ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
456         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_register_cb(): ¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
457           ¤µ¤»¡¢Äɲ䵤줿¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
458         * src/summaryview.c: ¶õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É²½¤ò½¤Àµ¡£
459
460 2002-03-02
461
462         * src/textview.c: textview_show_message(): message/rfc822 ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò
463           Ã©¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
464           textview_add_part(): ÅºÉեƥ­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦
465           ¤Ë¤·¤¿¡£
466           textview_show_header(): ²þ¹Ô¤òÉղ䷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
467         * src/messageview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸¡º÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
468
469 2002-03-01
470
471         * src/messageview.c: messageview_show(): MimeView ¤Î TextView ¤Î
472           ¥Ø¥Ã¥À¤Î¾õÂÖ¤â»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
473         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë
474           textview_show_message() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
475         * src/textview.c: textview_add_part(): ¿·µ¬¡£¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º¤Ë
476           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâÍƤòÄɲ乤롣
477           textview_show_message(): Á´¥Ñ¡¼¥È¤òŬÀڤʥ¹¥¿¥¤¥ë¤Çɽ¼¨¡£
478           textview_write_body(): textview_show_part() ¤«¤éʬΥ¡£
479
480 2002-02-28
481
482         * src/mainwindow.c
483           src/prefs_common.c: É½¼¨¤ÈÁ÷¿®ÍѤΥ³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë ISO-8859-15 ¤ò
484           Äɲá£
485         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
486           NULL ¤òÊÖ¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤¬¤½¤ì¤ËÂн褹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
487         * src/compose.c: compose_write_to_file(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
488           ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥æ¡¼¥¶
489           ¤ËÁªÂò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
490         * src/textview.c: textview_write_line(): ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
491           ¸µ¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
492
493 2002-02-27
494
495         * src/inc.c: get_spool(): copy_mbox() ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­ mbox ¤ò¥í¥Ã¥¯
496           ²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alexander Kabaev ¤µ¤ó thanks)¡£
497         * src/prefs_account.[ch]: SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID / ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
498           ¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
499         * src/send.c: send_message_smtp(): SMTP AUTH ÍѤÎÊ̤Υ桼¥¶ ID /
500           ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¡£
501
502 2002-02-26
503
504         * src/inc.[ch]
505           src/pop.[ch]: UIDL ´ÉÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
506           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò Pop3MsgInfo ¹½Â¤ÂΤÎÇÛÎó¤ËÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤¼èÆÀ
507           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
508
509 2002-02-26
510
511         * src/filesel.c
512           src/foldersel.c
513           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦/¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î WMCLASS ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
514         * src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): jconv_alloc_conv() ¤¬
515           ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸µ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
516
517 2002-02-25
518
519         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
520           Ì¾¤ò¥Þ¥¯¥í¤ËÊѹ¹¡£
521
522 2002-02-24
523
524         * src/messageview.c
525           src/mimeview.[ch]
526           src/summaryview.c: MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥Ö¥¤¥ó¥¿
527           ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼ÂÁõ¡£
528         * src/textview.[ch]: ¹Ô´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
529
530 2002-02-23
531
532         * src/prefs_filter.c:
533           prefs_filter_rename_path()
534           prefs_filter_delete_path(): flt->dest ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å
535           ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
536
537 2002-02-23
538
539         * src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤¬ FALSE ¤òÊÖ¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
540           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
541         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­
542           ¸í¤Ã¤Æ 'No space' ¤òÊÖ¤¹¤Î¤ò½¤Àµ¡£
543         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(): ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
544           ¤òÃæÃǤ·¡¢ÀøºßŪ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
545         * src/grouplistdialog.c: ¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
546         * src/news.c: news_get_group_list(): ¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¸½ºß¤Î
547           ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
548
549 2002-02-22
550
551         * src/manage_window.[ch]: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
552           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
553           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
554           "unmap_event", "destroy" ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
555         * src/account.c;
556           src/addressbook.c
557           src/compose.c
558           src/export.c
559           src/filesel.c
560           src/foldersel.c
561           src/grouplistdialog.c
562           src/import.c
563           src/inputdialog.c
564           src/mainwindow.c
565           src/message_search.c
566           src/passphrase.c
567           src/prefs_account.c
568           src/prefs_common.c
569           src/prefs_customheader.c
570           src/prefs_display_header.c
571           src/prefs_filter.c
572           src/prefs_template.c
573           src/summary_search.c
574           src/summaryview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ë
575           MANAGE_WINDOW_SIGNALS_CONNECT() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
576
577 2002-02-21
578
579         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
580         * src/pop.c: À©¸Â¥µ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¡£
581           LOOKUP_NEXT_MSG(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
582         * src/compose.c: compose_attach_append(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æɤ߹þ¤ß²Äǽ
583           ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
584
585 2002-02-21
586
587         * src/rfc2015.c: dump_mimeinfo() ¤È dump_part() ¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
588           g_message() ¤ò debug_print() ¤È g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
589           rfc2015_decrypt_message(): Éü¹æ²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿
590           ¾ì¹ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥È¤òÊ£À½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
591         * src/passphrase.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë¤·¤¿¡£
592         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): debug_print() ¤òºï½ü¡£
593
594 2002-02-20
595
596         * src/messageview.c
597           src/procmsg.[ch]: GPGME ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
598           ²òÀϤ˼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
599         * src/rfc2015.c: »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ copy_gpgmedata_to_temp() ¤ò
600           ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£
601         * src/prefs_account.c: prefs_account_privacy_create(): ½ÄÊý¸þ¤Î
602           ´Ö³Ö¤ò½¤Àµ¡£
603
604 2002-02-19
605
606         * src/menu.[ch]: menu_set_sensitive_all(): ¿·µ¬¡£
607           menu_set_insensitive_all(): menu_set_sensitive_all() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
608           ¤Ë¤·¤¿¡£
609         * src/prefs_account.c:
610           prefs_account_open()
611           prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¸å¥×¥í¥È¥³¥ë
612           ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹ÉԲĤˤ·¤¿¡£
613         * src/compose.c: compose_attach_parts(): MIME ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹
614           ¤·¤Æ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎźÉÕ¤µ¤ì¤¿
615           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
616
617 2002-02-19
618
619         * src/procmsg.[ch]: procmsg_get_mark_sum(): ºÇ¾®/ºÇÂç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆÀ¤ë
620           °ú¿ô¤ÈÀèƬ¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÀ©¸Â¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
621         * src/folderview.c
622           src/inc.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
623         * src/news.c: news_scan_group(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ãå/̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò
624           GROUP ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤È¥Þ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿ä¬¡£
625           news_select_group(): ¹ç·×/ºÇ½é/ºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
626         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×
627           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
628
629 2002-02-18
630
631         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò IMAP4 ¤È NNTP ¤Ç
632           ÍøÍѲÄǽ¤Ë¤·¤¿¡£
633         * src/inc.c: folderview_check_new() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
634         * src/prefs_account.c: "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò
635           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë" ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î½¤Àµ¡£
636
637 2002-02-18
638
639         * src/folderview.[ch]:
640           folderview_rescan_tree(), folderview_rescan_all():
641           folderview_update_tree() ¤È folderview_update_all() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£
642           folderview_update_all_node(): ºï½ü¡£
643           folderview_check_new(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë
644           ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£°ú¿ô¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î(¥í¡¼¥«¥ë¤È
645           ¥ê¥â¡¼¥È)¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
646         * src/inc.c:
647           inc_account_mail()
648           inc_all_account_mail(): IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
649
650 2002-02-18
651
652         * src/folderview.c:
653           folderview_rename_folder_cb()
654           folderview_delete_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²þ̾/ºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë
655           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ò½¤Àµ¡£
656         * src/prefs_filter.[ch]:
657           prefs_filter_rename_path(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Î¿¶¤êʬ¤±Àè
658           ¤Î¥Ñ¥¹¤ò²þ̾¤¹¤ë¡£
659           prefs_filter_delete_path(): ¿·µ¬¡£¿¶¤êʬ¤±Àè¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð
660           ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
661         * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Neill Miller ¤µ¤ó thanks¡£
662
663 2002-02-17
664
665         * src/compose.c: Å¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏºÆÊÔ½¸»þ¤ËźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë
666           ¤·¤¿(claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿)¡£
667           compose_attach_parts(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
668           ¤òŸ³«¤·¤ÆźÉÕ¤¹¤ë¡£
669           compose_attach_append(): °ú¿ô¤Î·¿¤òÊѹ¹¡£
670         * src/messageview.c: messageview_show(): GPG Éü¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò
671           procmsg.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
672         * src/procmsg.[ch]: procmsg_open_message_decrypted(): ¿·µ¬¡£
673
674 2002-02-16
675
676         * version 0.7.2
677
678 2002-02-16
679
680         * src/summary_search(): summary_search_execute(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼
681           ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¥Ó¥å¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
682
683 2002-02-15
684
685         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): °ÜÆ°¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
686           ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
687         * src/folderview.[ch]: folderview_update_msg_num(): ¿ô¤ò CTree ¤Î
688           ¥é¥Ù¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤³¤³¤Ç folder_item ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
689         * src/imap.c: imap_move_msg(), imap_move_msgs_with_dest():
690           °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
691         * src/mh.c: SET_DEST_MSG_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
692           mh_do_move(), mh_do_move_msgs_with_dest(): ¿·µ¬(°ÊÁ°¤Î mh_move_msg()
693           ¤È mh_move_msgs_with_dest() ¤ò²þ̾)¡£
694           mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
695           ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ÂÁõ¡£
696           mh_copy_msg(), mh_copy_msgs_with_dest(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
697         * src/summaryview.c: summary_status_show(): folder_item ¤ò¤³¤³¤Ç
698           ¹¹¿·¡£
699         * po/POTFILES.in: headerwindow.c ¤Ø¤Î»²¾È¤òºï½ü¡£
700         * src/summaryview.c: summary_step(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤ÈËöÈø¤Ç¤ÎµóÆ°
701           ¤ò½¤Àµ¡£
702
703 2002-02-15
704
705         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡ÖÁ´¤Æ¤Î
706           ¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò TextView ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥»¥Ã¥È¡£
707         * src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
708           ÉÔÍפʥá¥Ë¥å¡¼¤Î¹¹¿·¤òÍÞÀ©¡£
709           summary_select_node(): °ú¿ô 'do_refresh' ¤òÄɲá£
710           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
711
712 2002-02-14
713
714         * src/utils.c: strsplit_with_quote(): ¤³¤Î´Ø¿ôÃæ¤Ç°úÍÑʸ»ú¤òºï½ü
715           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ)
716           (Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
717         * src/mainwindow.[ch]: ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
718           main_window_menu_callback_block()
719           main_window_menu_callback_unblock(): ¿·µ¬¡£
720           main_window_set_menu_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥°¥ë¾õÂÖ¤ò
721           ¥»¥Ã¥È¡£
722           show_all_header_cb(): ¥È¥°¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾õÂÖ¤òÆɤà¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
723         * src/mainwindow.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨¡×¤ò¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡£
724         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¡×
725           ¤òºï½ü¡£
726
727 2002-02-13
728
729         * src/imap.c: imap_add_msg(): ¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤òÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
730           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
731         * src/gtkutils.c: gtkut_editable_get_selection(): ÁªÂòÉô¤ÎŤµ¤¬
732           0 ¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
733           ¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
734         * src/utils.c: str_open_as_stream(): str ¤ÎŤµ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­¤Ï¤¹¤°¤Ë
735           Ìá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
736         * src/headerwindow.[ch]: ºï½ü¡£
737         * src/socket.[ch]
738           src/inc.c: ¸Å¤¤¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
739
740 2002-02-12
741
742         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
743           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ
744           (messageview.c ¤Ç gpg °Å¹æ²ò½ü¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
745
746 2002-02-11
747
748         * version 0.7.1
749
750 2002-02-11
751
752         * src/compose.[ch]
753           src/gtkutils.[ch]
754           src/prefs_template.c
755           src/quote_fmt.h
756           src/quote_fmt_parse.y
757           src/summaryview.c
758           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
759           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
760           (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
761           src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
762           ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
763         * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
764         * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
765           Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
766         * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
767           ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
768
769 2002-02-07
770
771         * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
772           ¾ì¹ç¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
773         * src/foldersel.[ch]: foldersel_folder_sel(): ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁªÂò¤Î
774           ¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤹ¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
775         * src/addressbook.c
776           src/compose.c
777           src/editaddress.c
778           src/editgroup.c
779           src/folderview.c
780           src/importldif.c
781           src/mainwindow.c
782           src/md5.c
783           src/mimeview.c
784           src/prefs_common.c
785           src/prefs_customheader.c
786           src/prefs_filter.c
787           src/summaryview.c: gcc °Ê³°¤Î C ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë
788           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shawn Houston ¤µ¤ó thanks)¡£
789
790 2002-02-06
791
792         * src/imap.c: imap_copy_msgs_with_dest(): ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹»þ¤Î
793           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
794         * src/prefs_common.c: ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÊÌ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
795         * src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ
796           ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
797         * src/addr_compl.c: get_complete_address(): É½¼¨Ì¾¤Ë¥«¥ó¥Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ
798           ¤¤¤ì¤Ð "" ¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
799           get_address_from_edit(): °úÍÑʸ»ú¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
800         * src/addr_compl.c: get_complete_address()
801           src/addressbook.c: addressbook_format_address(): É½¼¨Ì¾¤¬¶õ¤Î
802           ¾ì¹ç¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È½èÍý¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
803         * NEWS ¤ò¹¹¿·¡£
804
805 2002-02-05
806
807         * src/compose.c: compose_exec_ext_editor_real(): g_strsplit() ¤ò
808           strsplit_with_quote() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
809         * src/foldersel.c
810           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
811         * src/folderview.c:
812           folderview_drag_motion_cb()
813           folderview_drag_received_cb(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò²Äǽ
814           ¤Ë¤·¤¿¡£
815         * src/utils.c: get_file_size_as_crlf(): fread() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fgets()
816           ¤ò»ÈÍÑ¡£
817         * src/imap.c
818           imap_copy_msg()
819           imap_copy_msgs_with_dest(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¸½ºß¤Î¥á¡¼¥ë
820           ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð imap_add_msg() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
821           Àµ¤·¤¤ÃͤòÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
822           imap_cmd_append(): APPEND ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀµ¤·¤¯¼ÂÁõ¡£
823
824 2002-02-04
825
826         * src/mainwindow.c
827           src/messageview.[ch]
828           src/summaryview.[ch]
829           src/textview.[ch]: Á´¥Ø¥Ã¥À¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À
830           ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
831         * src/mainwindow.c
832           src/prefs_common.c: ¡Ö¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
833           ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
834         * src/mainwindow.c
835           src/summaryview.[ch]: summary_display_msg_selected(): ¿·µ¬¡£
836           ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨
837           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
838         * src/mh.c
839           src/sourcewindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î procmsg_get_message_file_path()
840           ¤ò procmsg_get_message_file() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³Î¼Â¤Ë
841           ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
842         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À
843           ¤«¤é MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î DnD ¤òµö²Ä¡£
844           folderview_drag_received_cb(): ¥É¥é¥Ã¥°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹
845           ¤¢¤ë¤¤¤Ï IMAP ¤Î¾ì¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
846           ¤·¤¿¡£
847         * src/mainwindow.c
848           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤òµö²Ä¡£
849
850 2002-02-03
851
852         * src/prefs_common.c: prefs_other_create(): ³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Î
853           ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤Àµ¡£
854           prefs_keybind_apply_clicked(): Mew / Wanderlust ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É
855           ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
856           Mutt ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÄɲá£
857           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹¡£
858         * src/compose.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÊѹ¹¡£
859         * src/codeconv.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤˠlocale_table ¤ò½¤Àµ¡£
860
861 2002-02-01
862
863         * src/Makefile.am: $(GPGME_CFLAGS) ¤ò INCLUDES ¤ËÄɲá£
864         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥á¥Ë¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥È
865           ¥«¥Ã¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
866
867 2002-01-31
868
869         * src/gtkutils.[ch]: gtk_stext_clear() ¤òÄɲá£
870         * src/compose.[ch]
871           src/mainwindow.c
872           src/summaryview.[ch]: Ê£¿ôžÁ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
873         * src/summaryview.c:
874           summary_set_marks_selected(): ÁªÂò¹ÔÁ´¤Æ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
875           summary_reply(): summary_reply_cb() ¤«¤é°ÜÆ°¡£
876         * compose.[ch]: compose_forward(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
877           ½¤Àµ¡£
878         * src/mainwindow.c: ÊÖ¿®¤Î½èÍý¤òÀ°Íý¡£
879         * src/summaryview.c: summary_reply(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
880           summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
881           ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¡£
882         * src/mainwindow.c
883           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¿Ì¤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È
884           ¥«¥Ã¥È¤òÄɲá£
885
886 2002-01-30
887
888         * src/compose.c: compose_wrap_line_all():
889           prefs_common.linewrap_quote ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°úÍÑÉô¤òÀ°·Á
890           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(prefs_common.linewrap_quote ¤Ïñ¤ËÊÖ¿®»þ¤Î¼«Æ°
891           ²þ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç)¡£
892         * src/prefs_account.c: prefs_account_open(): ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
893           ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë tmp_ac_prefs ¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
894         * src/mh.c: mh_get_msg_list(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
895           st_ctime ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
896         * src/prefs_common.c: prefs_interface_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥¿
897           ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£
898
899 2002-01-29
900
901         * src/mimeview.c: ¥Ü¥¿¥ó / ¥­¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½èÍý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¿½Å¥À¥¤¥¢¥í¥°
902           / °ÜÆ°¤ò½¤Àµ¡£
903         * src/mimeview.[ch]
904           src/textview.c: MIME ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
905           MimeView ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
906         * src/prefs_filter.c: ¥ë¡¼¥ë¤Î½ç½ø¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
907         * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): empty_menurc
908           ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
909
910 2002-01-28
911
912         * src/mainwindow.c
913           src/prefs_common.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òºÆ¹½À®¡£
914           ¡Öɽ¼¨ - ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òÀÚÂءפòÄɲá£
915         * src/summaryview.[ch]: summary_toggle_view(): public ¤Ê´Ø¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
916         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¡×¤È¡Ö½ªÎ»»þ¡×¤Î°ÌÃÖ¤ò
917           ¸ò´¹¡£
918         * src/importldif.c: imp_ldif_delete_event(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦
919           ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÇÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ(¤è¤êÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç)¡£
920         * src/imageview.[ch]
921           src/messageview.c
922           src/mimeview.c: ¥Æ¥­¥¹¥È¤È²èÁü¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤¿¤È¤­¤Î¸í¤Ã¤¿
923           ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ò½¤Àµ¡£¤Þ¤¿ÉÔÍפʲèÁü¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
924           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
925         * src/prefs_common.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×
926           ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
927
928 2002-01-28
929
930         * src/prefs_common.c: ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È´Ê°×Êѹ¹µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
931         * src/folderview.c: folderview_key_pressed()
932           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥­¡¼
933           ¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºï½ü¡£
934
935 2002-01-25
936
937         * src/procmime.c:
938           procmime_get_mime_type()
939           procmime_get_mime_type_table(): MIME ¥¿¥¤¥×¤Î¸¡º÷¤òÂ羮ʸ»ú¤ò
940           ¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
941         * src/gtkstext.c:
942           gtk_stext_delete_line(): ¶õ¹Ô¤Ç¤Ï²þ¹Ô¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
943           gtk_stext_delete_to_line_end(): ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ÔËö¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þ¹Ô
944           ¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
945           (Yasuzaki Masayoshi ¤µ¤ó thanks.)
946
947 2002-01-23
948
949         * src/compose.c
950           src/gtkstext.[ch]: GtkSText Ãæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È
951           ¥«¥Ã¥È¤òºï½ü¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
952         * src/utils.[ch]: LF ¤ò CR+LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ò
953           ÊÖ¤¹ get_file_size_as_crlf() ¤òÄɲá£
954
955 2002-01-22
956
957         * src/compose.c: °ÊÁ°Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ 'Ctrl-Enter' ¤È
958           'Ctrl-(½¤¾þ¥­¡¼)-Enter' ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
959         * src/gtkstext.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î Emacs ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
960           gtk_stext_key_press(): ¥«¡¼¥½¥ë¤Î¾ÃÌǤòËɤ°¤¿¤á¤Ë Shift-Enter
961           ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤ÏÁªÂòÉô¤ò¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
962         * src/summaryview.c: summary_select_next_unread(): »Ï¤á¤«¤é̤ÆÉ
963           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆ¸¡º÷¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÄɲá£
964         * src/folderview.c: folderview_key_pressed(): ¶õ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Ç
965           ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î̤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
966           ¹Ô¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë CTree ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
967
968 2002-01-21
969
970         * src/defs.h: modified the XLFD of default fonts.
971         * src/textview.c: textview_create(): ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆɤ߹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç
972           segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
973         * src/folderview.c
974           src/grouplistdialog.c: ¹ØÆÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ò path ¤ÇÈæ³Ó¡£
975         * src/prefs_filter.c: ¡Ö±é»»»Ò¡×¤ò¡Ö¾ò·ï¡×¤ËÊѹ¹¡£
976
977 2002-01-20
978
979         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): URL ¤¬²þ¹Ô¥Þ¡¼¥¸¥ó¤è¤ê
980           Ä¹¤¤¤È¤­¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£
981         * src/mainwindow.c
982           src/prefs_filter.[ch]
983           src/summaryview.[ch]: Luca Rosellini ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ
984           ¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
985         * src/summaryview.c: summary_filter_open(): X-List ¤È X-Mailing-list
986           ¤ò¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ËÄɲá£
987
988 2002-01-18
989
990         * configure.in: Mac OS X (Darwin) ¤ËÂбþ¡£
991
992 2002-01-16
993
994         * src/prefs_filter.c: inc_autocheck_timer_{remove|set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
995           inc_(un)lock() ¤ò»ÈÍÑ¡£
996         * src/summaryview.c: summary_sort(): ¥¹¥ì¥Ã¥ÉÆâ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥½¡¼¥È
997           ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë gtk_ctree_sort_node() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
998           gtk_ctree_sort_recursive() ¤ò»ÈÍÑ¡£
999         * src/procmsg.c: procmsg_read_mark_file(): sizeof ¤ÎÂоݤ¬´Ö°ã¤Ã¤Æ
1000           ¤¤¤Æ¡¢ Alpha ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(»Ô¼
1001           ¤µ¤ó thanks)¡£
1002
1003 2002-01-15
1004
1005         * src/foldersel.c:
1006           foldersel_gnode_func(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òËÝÌõºÑʸ»úÎó¤Ë¤·¤¿¡£
1007           foldersel_set_tree(): ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë°ÜÆ°¡£
1008         * src/inputdialog.[ch]: input_dialog_query_password(): ¿·µ¬¡£
1009         * src/imap.c
1010           src/inc.c
1011           src/news.c
1012           src/send.c: ³Æ¼«¤Î¥¯¥¨¥ê´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë input_dialog_query_password()
1013           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1014
1015 2002-01-14
1016
1017         * src/defs.h: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£
1018         * src/folder.[ch]
1019           src/mh.[ch]
1020           src/imap.[ch]
1021           src/news.[ch]: ¥¯¥é¥¹ÄêµÁ¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òŬÀڤʰÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1022
1023 2002-01-11
1024
1025         * src/mimeview.c: mimeview_save_as()
1026           src/summaryview.c: summary_save_as(): subject ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
1027           ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1028         * src/utils.[ch]: subst_chars() ¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆüìʸ»ú¤ò¥¢¥ó¥À¡¼
1029           ¥¹¥³¥¢¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë subst_for_filename() ¤òÄɲá£
1030         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò
1031           ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1032
1033 2002-01-10
1034
1035         * INSTALL
1036           INSTALL.jp: libjconv ¤Î ÀâÌÀ¤È URL ¤òÄɲá£
1037         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÀ°Íý¡£
1038
1039 2002-01-09
1040
1041         * README
1042           README.jp
1043           src/about.c: copyright ¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
1044         * src/gtkstext.h: Sylpheed ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½¤Àµ¤Îɽ¼¨¤òÄɲá£
1045
1046 2002-01-08
1047
1048         * INSTALL
1049           INSTALL.jp: compface ¤Î URL ¤òÄɲá£
1050
1051 2002-01-07
1052
1053         * version 0.7.0
1054
1055 2002-01-07
1056
1057         * src/headerwindow.c
1058           src/logwindow.c
1059           src/messageview.c
1060           src/sourcewindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È
1061           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1062
1063 2002-01-04
1064
1065         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): ÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°úÍÑʸ
1066           ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤­¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1067
1068 2002-01-02
1069
1070         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): segmentation fault ¤òËɤ°
1071           ¤¿¤á¤Ë imap_parse_address() ¤Î¸å¤Ë assertion ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
1072
1073 2001-12-31
1074
1075         * src/folderview.c
1076           src/mainwindow.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤΥé¥Ù¥ë¤ò½¤Àµ¡£
1077         * src/ldif.c: fgetc() ¤ÎÌá¤êÃͤò gint ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1078         * src/importldif.c: ¥Ì¥ëʸ»úÎó¤ò _() ¤Ç³ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1079         * src/compose.c: Subject ¥¨¥ó¥È¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òºÇ¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1080           ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
1081           compose_draft_cb(): ¡ÖÁð¹Æ¤ËÊݸ¸åÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤òÄɲá£
1082
1083 2001-12-30
1084
1085         * src/mainwindow.c: ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¹½À®¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
1086           ¡Ö¥Ø¥ë¥×¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡ÖÀßÄê¡×¤Î¤¹¤°±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë - ÊĤ¸¤ë¡×
1087           ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòºï½ü¡£
1088
1089 2001-12-25
1090
1091         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¾¯ºÆ¹½À®¡£
1092         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë contributor ¤òÄɲá£
1093         * src/account.c: account_row_moved(): ¿·µ¬¡£¾å / ²¼¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿
1094           ¤È¤­¤Ëɽ¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¡£
1095           account_clist_set(): É½¼¨¹Ô¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˰ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1096         * src/compose.c
1097           src/mainwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È wmclass
1098           ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1099
1100 2001-12-24
1101
1102         * src/gtkstext.c: ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1103           ÉÔÍפʠGdkGC ¥³¥Ô¡¼¤òºï½ü¡£¥«¡¼¥½¥ë¤ÎºÂɸ¤ò½¤Àµ¡£
1104         * src/compose.c
1105           src/gtkutils.[ch]
1106           src/textview.[ch]
1107           src/undo.c: GtkSText ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1108         * src/menu.h: #include <gtk/gtkmenu.h> ¤òÄɲá£
1109
1110 2001-12-23
1111
1112         * acconfig.h
1113           configure.in: GTK+ ¤Î XIM ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1114         * src/gtkstext.[ch]: ¿·µ¬¡£ GTK+ ¤Î GtkText ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1115
1116 2001-12-22
1117
1118         * src/filter.c: #include <sys/types.h> ¤òÄɲá£
1119
1120 2001-12-21
1121
1122         * src/template.c: template_write_config(): typo ¤ò½¤Àµ¡£
1123         * src/compose.c: toolbar_linewrap_cb(): compose_wrap_line_all() ¤ò
1124           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1125         * src/filter.[ch]
1126           src/prefs_filter.c: Àµµ¬É½¸½¤ËÂбþ(Ãæ°æ¤µ¤ó thanks)¡£
1127         * src/undo.c: undo_paste_clipboard_cb(): ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É
1128           ¤¬¶õ¤Î¤È¤­¥¢¥ó¥É¥¥¤Î¾õÂÖ¤òÇ˲õ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1129           undo_check_size(): g_list_last() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1130           undo_undo()
1131           undo_redo(): NULL ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤·¡¢¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1132           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1133         * src/prefs_common.c: ¼«Æ°²þ¹Ô¤Î¹ÔĹ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò72¤ËÊѹ¹¡£
1134
1135 2001-12-20
1136
1137         * pixmap ´ÉÍý¤ÎºÆ¹½À®¡£
1138         * src/stock_pixmap.[ch]: ¿·µ¬¡£¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î static ¤Ê
1139           pixmap ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡£
1140         * pixmap ¥Ç¡¼¥¿¤òľÀܻȤ¦Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò stock_pixmap_*() ¤ò
1141           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1142         * src/undo.[ch]: undo_set_undo_change_funct() ¤ò
1143           undo_set_change_state_func() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢°ú¿ô¤ò GtkWidget*
1144           ¤«¤é gpointer ¤ËÊѹ¹¡£
1145           undo_merge(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1146         * src/compose.c: compose_set_undo() ¤ò compose_undo_state_changed()
1147           ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1148
1149 2001-12-19
1150
1151         * src/account.c: account_find_from_address(): Â羮ʸ»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
1152           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1153         * src/addressbook.c: addressbook_create(): wmclass ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
1154         * src/compose.c: compose_insert_file(): DOS/Win/Mac ¤Î²þ¹Ô¤ËÂбþ¡£
1155         * src/importldif.c
1156           src/ldif.[ch]: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸¡£
1157         * src/importldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1158           imp_ldif_field_list_toggle(): ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1159           imp_ldif_dialog_create(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤ï¤º¤«¤Ë½¤Àµ¡£
1160         * src/ldif.c: ·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1161         * INSTALL
1162           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
1163         * src/vcard.c:
1164           vcard_read_file()
1165           vcard_test_read_file(): tagtemp ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1166           ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý(¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òºï¸º)¡£
1167         * src/addrindex.c
1168           src/jpilot.[ch]
1169           src/syldap.[ch]: JPilot ¤È LDAP ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¥Ó¥ë¥É»þ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢
1170           ¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ë¶É¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
1171           ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1172         * src/addressbook.c
1173           src/addrindex.c: "J-Pilot" ¤ò "JPilot" ¤ËÊѹ¹¡£
1174           atoi() ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1175
1176 2001-12-18
1177
1178         * src/procmsg.c: procmsg_empty_trash()
1179           src/mainwindow.c: main_window_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1180           ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¶õ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1181         * src/imap.c: search_array_str(): ¿·µ¬¡£
1182           imap_status(): ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1183
1184 2001-12-18
1185
1186         * undo µ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸ (Jens Oberender ¤µ¤óºî)¡£
1187         * src/undo.[ch]: ¿·µ¬¡£
1188           undo_insert_text_cb(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Î½¤Àµ(¥Ð¥¤¥È¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1189           Ê¸»ú¿ô¤òÆÀ¤ë)¡£
1190         * src/compose.[ch]: undo ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄɲá£
1191         * src/prefs_common.[ch]: ¥¢¥ó¥É¥¥¥ì¥Ù¥ëÀßÄêÍÑ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
1192
1193 2001-12-16
1194
1195         * src/compose.c: compose_template_apply()
1196           src/prefs_template.c: prefs_template_clist_set_row()
1197           src/template.c: template_write_config(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦
1198           ¤Î To: ¤È Subject: ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÖ¤­´¹¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1199
1200 2001-12-16
1201
1202         * version 0.6.6
1203
1204 2001-12-15
1205
1206         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): DnD ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1207         * src/ldif.c: ldif_get_line(): CR ¤ò̵»ë¡£
1208         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤È
1209           ¤·¤Æ text/html ¤âõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1210
1211 2001-12-14
1212
1213         * src/prefs_account.c: prefs_account_save_config_all(): account_list
1214           == NULL ¤Î¾ì¹ç accountrc ¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÅÏÉô¤µ¤ó thanks)¡£
1215
1216 2001-12-14
1217
1218         * src/utils.h: 2¤Ä¤Îʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤·¤Æ alloca ºÑ¤Îʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¥Þ¥¯¥í
1219           Xstrcat_a() ¤òÄɲá£
1220         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À̾
1221           ¤òÀµ¤·¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Willem van Engen ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤
1222           ¤Æ¤¤¤Þ¤¹(thanks!))¡£
1223         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): °úÍÑÉô¤Î¼«Æ°²þ¹Ô¤¬Ìµ¸ú
1224           ¤Ç¡¢Ã±¸ì¤¬1¹Ô°Ê¾å¤ËÅϤäƤ¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1225
1226 2001-12-14
1227
1228         * Tobias ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
1229         * src/imap.[ch]:
1230           imap_msg_set_perm_flags()
1231           imap_msg_unset_perm_flags(): ¿·µ¬¡£ IMAP ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±Ê³¥Õ¥é¥°¤ò
1232           ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
1233         * src/compose.c
1234           src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é IMAP ¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥Õ¥é¥°¤â
1235           Êѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1236
1237 2001-12-11
1238
1239         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_container_remove(): ¿·µ¬¡£ Gtk{Text,Entry}
1240           ¤Î¥Ð¥°¤Ø¤ÎÂнè¤Î¤¿¤á¤Î gtk_container_remove() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼
1241           (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1242         * src/compose.c
1243           src/mainwindow.c
1244           src/messageview.c
1245           src/mimeview.c
1246           src/summaryview.c
1247           src/textview.c: gtk_container_remove() ¤ò gtkut_container_remove()
1248           ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÉôʬŪ¤Ê½¤Àµ¤òºï½ü¡£
1249
1250 2001-12-09
1251
1252         * src/prefs_account.c: prefs_account_apply(): ¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤Ç
1253           ¥æ¡¼¥¶ ID ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ IMAP4 ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
1254           ½¤Àµ¡£
1255         * src/imap.c: imap_session_get(): rfolder->session == NULL ¤Î¤È¤­
1256           ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1257         * Makefile.am: tar ¤Î°ú¿ô¤ò 'chojf' ¤«¤é '--bzip2 -chof' ¤ËÊѹ¹¡£
1258         * src/summaryview.c: summary_toggle_view(): vpaned ¤ò remove ¤¹¤ë
1259           Á°¤Ë textview ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¡£
1260
1261 2001-12-08
1262
1263         * src/messageview.c: messageview_change_view_type(): textview ¤ò
1264           ³°¤¹Á°¤Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆæ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¦
1265           ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾ã³²¤¬²ò·è(Melvin Hadasht ¤µ¤ó thanks)¡£
1266         * src/textview.c: textview_set_font(): gtk_editable_select_region()
1267           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë gtk_editable_claim_selection() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1268
1269 2001-12-06
1270
1271         * src/prefs_template.c: prefs_template_window_create(): To:
1272           ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ËÂбþ¡£
1273
1274 2001-12-04
1275
1276         * src/folder.c:
1277           folder_count_total_msgs()
1278           folder_count_total_msgs_func(): g_node_traverse() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
1279           GNode ¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1280
1281 2001-12-03
1282
1283         * src/compose.c: ¶õ¤ÎËÜʸ¤¬µñÈݤµ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1284         * src/prefs_template.c: To: ¥¨¥ó¥È¥ê¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1285           ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¤Ê¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¡£
1286         * src/prefs_common.c
1287           src/quote_fmt_lex.l
1288           src/quote_fmt_parse.y: ´Ý³ç¸Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤­¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
1289           ´Ý³ç¸Ì¡Ö( )¡×¤òÃæ³ç¸Ì¡Ö{ }¡×¤ËÊѹ¹¡£
1290         * src/html.c: html_get_parenthesis(): CSS / script ¤ò̵»ë¡£
1291
1292 2001-11-29
1293
1294         * src/prefs_template.c: ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¥³¥í¥ó¤òÄɲá£
1295
1296 2001-11-28
1297
1298         * src/src/compose.c
1299           src/prefs_template.c
1300           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë To ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÄɲá£
1301
1302 2001-11-27
1303
1304         * src/textview.c: textview_show_part(): ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
1305           message/rfc822 ¥Ø¥Ã¥À¤ò»ÈÍÑ¡£
1306         * src/folderview.c: ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1307           ¤ËÄɲá£
1308         * src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×
1309           ¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ëʸ»ú¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£
1310
1311 2001-11-26
1312
1313         * src/compose.c: compose_wrap_line_all(): claws ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1314           GET_CHAR(): GET_TEXT() ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÈ̲½¤·¤¿¡£
1315           compose_wrap_line() ¤È compose_wrap_line_all() ¤ò GET_CHAR() ¤ò
1316           »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1317         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ RFC822 ¤ÎźÉÕ
1318           ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1319
1320 2001-11-25
1321
1322         * src/folder.[ch]
1323           src/main.c: µ¯Æ°Ãæ¤Î Sylpheed ¤«¤é¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô
1324           ¤òÆÀ¤ë --status ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1325           prohibit_duplicate_launch(): '\n' ¤ò°ìÅÙ¤À¤±½ÐÎÏ¡£
1326
1327 2001-11-23
1328
1329         * src/compose.c
1330           src/gtkutils.[ch]: ¿·¤·¤¤¼«Æ°²þ¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1331           gtkut_text_str_compare_n()
1332           gtkut_text_str_compare()
1333           gtkut_text_is_uri_string(): claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î GtkSText ¤«¤é
1334           ¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È¤·¡¢½¤Àµ¡£
1335         * src/prefs_template.c
1336           src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë Subject ¤òÄɲá£
1337
1338 2001-11-22
1339
1340         * src/compose.c: compose_write_headers(): ³ç¸Ì¤òÉÕ¤±Ëº¤ì¤Æ̵¸ú¤Ê
1341           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(ÌîϤ¤µ¤ó thanks)¡£
1342           Sender: ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤òµö²Ä¡£
1343
1344 2001-11-20
1345
1346         * src/procheader.c: procheader_date_parse(): RFC Èó½àµò¤Î Date
1347           ¥Ø¥Ã¥À¤Ø¤ÎÂн衣
1348
1349 2001-11-20
1350
1351         * src/addrbook.c: Í¾Ê¬¤Ê´Ø¿ô¤òºï½ü¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
1352           ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1353         * src/addrindex.c: V-Card -> vCard¡£
1354
1355 2001-11-19
1356
1357         * src/textview.c: get_email_part(): isalnum() ¤òʸ»ú¤ÎÈϰϤò
1358           7bit ASCII ¤ÎÈϰϤ˲¡¤µ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í IS_ASCII_ALNUM() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿
1359           (ÅçËܤµ¤ó thanks)¡£
1360         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °Û¾ï¤Ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
1361           ¤Ø¤ÎÂн衣
1362
1363 2001-11-18
1364
1365         * src/textview.c: textview_show_part(): ¥Í¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1366           ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡£
1367
1368 2001-11-17
1369
1370         * src/imap.c: imap_session_get()
1371           src/news.c: news_session_get(): ºÆÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Î segfault
1372           ¤ò½¤Àµ¡£
1373         * src/grouplistdialog.c: Í¾Ê¬¤Ê¥³¡¼¥É¤òºï½ü¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
1374           ¤·¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1375
1376 2001-11-16
1377
1378         * src/compose.c: To:, Cc:, Bcc:, Newsgroups: ¤Î¤É¤ì¤«¤¬Í­¸ú¤Ê
1379           °¸Àè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1380           compose_check_for_valid_recipient(): ¿·µ¬¡£
1381         * src/grouplistdialog.c: UI ¤ò²þÎÉ¡£
1382           Å¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1383           ¸¡º÷¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤òºÆ¤Ó¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1384
1385 2001-11-15
1386
1387         * src/news.c: news_session_get(): ºÇ½ª¥¢¥¯¥»¥¹»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë
1388           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1389           news_group_list_free(): ¿·µ¬¡£
1390         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1391
1392 2001-11-15
1393
1394         * src/folderview.c
1395           src/grouplistdialog.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
1396           ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¸¡£
1397         * src/news.[ch]: news_remove_group_list() ¤ò
1398           news_remove_group_list_cache() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1399
1400 2001-11-14
1401
1402         * src/defs.h: MAX_ENTRY_LENGTH ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
1403         * src/compose.c: compose_add_entry_field(): ºÇÂçŤò»ØÄꤷ¤Æ
1404           ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1405
1406 2001-11-13
1407
1408         * src/grouplistdialog.c: ¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¥Î¡¼¥É¤âÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
1409           ³Æ¥Î¡¼¥É¤Ë´°Á´¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1410
1411 2001-11-13
1412
1413         * src/grouplistdialog.c
1414           src/news.[ch]: ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¹ØÆÉ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥Þ¡¼¥¸
1415           (¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤!)¡£
1416
1417 2001-11-12
1418
1419         * src/utils.[ch]: decode_uri(): ¿·µ¬¡£ URL ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó
1420           ¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
1421         * src/compose.[ch]: compose_new_with_recipient(): mailto URL ¤ò
1422           ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1423           compose_entries_set(): ¿·µ¬¡£ mailto URL ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢³ÆÃͤò
1424           ¥¨¥ó¥È¥ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
1425
1426 2001-11-12
1427
1428         * src/compose.c: compose_forward(): Å¾Á÷»þ¤Î°úÍÑÉä¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê
1429           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(´äº¬¤µ¤ó thanks)¡£
1430         * src/codeconv.[ch]
1431           src/mainwindow.c
1432           src/prefs_common.c: ¥¿¥¤¸ì¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲÃ(Manrat
1433           Chobchuen ¤µ¤ó thanks)¡£
1434
1435 2001-11-08
1436
1437         * src/socket.c: sock_connect_by_hostname(): h_errno ¤òºï½ü¡£
1438         * src/session.h
1439           src/defs.h
1440           src/imap.[ch]
1441           src/news.c: Session ¤Ë last_access_time ¤òÄɲá£
1442           imap_session_get(): ¥¢¥¯¥»¥¹´Ö³Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ßÀܳ¤ò
1443           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1444
1445 2001-11-07
1446
1447         * version 0.6.5
1448
1449 2001-11-07
1450
1451         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_peek ¤ò»ÈÍÑ¡£
1452         * NEWS ¤È AUTHORS ¤ò¹¹¿·¡£
1453         * Makefile.am: release ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£
1454
1455 2001-11-06
1456
1457         * src/template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò RFC2822
1458           ¥é¥¤¥¯¤ËÊѹ¹¡£
1459         * src/compose.c: compose_template_apply(): Ê¸»úÎó¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
1460           ´Ö¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò freeze ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1461
1462 2001-11-05
1463
1464         * po/POTFILES.in: src/template_select.c ¤òºï½ü¡£
1465         * src/summaryview.c: summary_set_header()
1466           src/address.c: address_parse_str()
1467           src/filter.c: filter_read_str()
1468           src/news.c: news_parse_xover()
1469           src/procheader.c: procheader_get_fromname()
1470           src/utils.c: subject_compare():
1471           Xalloca() + strcpy() ¤ò Xstrdup_a() ¤ÇÃÖ´¹¡£
1472         * src/inputdialog.[ch]: combo ¥â¡¼¥É¤òÄɲá£
1473           input_dialog_combo(): ¿·µ¬¡£
1474         * src/prefs_common.[ch]: MIME ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1475           prefs_common_{read, save}_config(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥ê¤ÎÆɤ߽ñ¤­¡£
1476         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): combo ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
1477         * src/utils.[ch]: add_history(): ¥Ò¥¹¥È¥ê¥ê¥¹¥È´ÉÍý´Ø¿ô¡£
1478
1479 2001-11-04
1480
1481         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1482           compose_set_template_menu(): ¿·µ¬¡£
1483           compose_reflect_prefs_all(): ¿·µ¬¡£
1484           compose_template_apply(): ¿·µ¬¡£¥Ñ¡¼¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ß¡¼¤Î MsgInfo
1485           ¤ò»ÈÍÑ¡£
1486         * src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò static ¤Ê¥Ò¡¼¥×¤ËÊݸ¡£
1487           template_get_config(): ¿·µ¬¡£
1488           template_set_config(): ¿·µ¬¡£
1489         * src/prefs_template.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎΰè¤ËÊݸ
1490           ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1491         * src/template_select.[ch]: ºï½ü¡£
1492         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë¤È¤­¤Ë folderitem ¤ò
1493           ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1494         * src/mh.c: mh_add_msg(): link() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1495           ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Âç¾ë¤µ¤ó thanks)¡£
1496
1497 2001-11-03
1498
1499         * src/utils.[ch]: get_template_dir(): ¿·µ¬¡£
1500         * src/template.c: get_template_dir() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1501
1502 2001-11-02
1503
1504         * src/prefs_template.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
1505           µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
1506         * src/summaryview.c: ¥½¡¼¥ÈÂоݤΥ«¥é¥à¤ËÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òɽ¼¨¡£
1507           summary_set_column_titles(): ¿·µ¬¡£
1508         * INSTALL
1509           INSTALL.jp
1510           README
1511           README.jp
1512           TODO
1513           TODO.jp: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£
1514
1515 2001-11-02
1516
1517         * src/Makefile.am: checkbox_{on, off}.xpm ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄɲá£
1518         * src/textview.c: textview_key_pressed()
1519           src/mimeview.c: mimeview_key_pressed()
1520           src/summaryview.c: summary_key_pressed(): Delete ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1521           ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1522
1523 2001-11-01
1524
1525         * src/socket.c: ssl_gets(): SSL_read() ¤¬ 0 ¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
1526           ¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1527         * src/utils.[ch]: strcrchomp(): ¿·µ¬¡£Ê¸»úÎó¤ÎËöÈø¤«¤é CR ¤ò½üµî
1528           ¤¹¤ë¡£
1529         * src/quote_fmt_parse.y: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÁÞÆþ»þ¤Ë CRLF ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¡£
1530           ·Ù¹ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë yylex() ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÄɲá£
1531         * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1532         * src/prefs_template.[ch]
1533           src/template.[ch]
1534           src/template_select.[ch]: ¿·µ¬¡£
1535           prefs_templates_* -> prefs_template_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
1536         * src/compose.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲᣠreplyinfo ¤ò Compose
1537           ¤ËÄɲá£
1538         * src/mainwindow.c: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
1539         * src/quote_fmt_lex.l: ¥¿¥Ö¤È²þ¹Ôʸ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1540         * src/prefs_common.c: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê̾¤ò
1541           'reply_quote_{mark, format}' ¤È 'fw_quote_{mark, format}' ¤ËÊѹ¹¡£
1542
1543 2001-10-31
1544
1545         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢°úÍÑÀßÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤«¤é
1546           °ÜÆ°¡£
1547         * ¿·°úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1548         * src/quote_fmt_lex.h
1549           src/quote_fmt.h
1550           src/quote_fmt_lex.l
1551           src/quote_fmt_parse.y: °úÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥µÍÑ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
1552         * configure.in: lex ¤È yacc ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
1553         * src/compose.c: compose_quote_file(), compose_quote_parse_fmt():
1554           ºï½ü¡£
1555           compose_quote_fmt(): ¿·µ¬¡£
1556         * src/prefs_common.[ch]: °úÍÑ¥¿¥Ö¤ËžÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤òÄɲá£
1557           °úÍѵ­¹æ¤ÎÀâÌÀ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
1558         * src/quote_fmt_parse.y: ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1559           Æɤ߹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1560
1561 2001-10-31
1562
1563         * src/pixmaps/checkbox_off.xpm
1564           src/pixmaps/checkbox_on.xpm: ¿·µ¬¡£
1565         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î pixmap
1566           ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1567
1568 2001-10-30
1569
1570         * src/send.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
1571           ÀßÄ깽¤ÂΤòÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1572           SMTP AUTH ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1573           (Mio ¤µ¤ó thanks)¡£
1574
1575 2001-10-30
1576
1577         * src/procheader.c: procheader_parse(): In-Reply-To: ¥Ø¥Ã¥À¤Î
1578           Ê£¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ID ¤òÀµ¤·¤¯¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
1579           (³á¸¶¤µ¤ó thanks)¡£
1580
1581 2001-10-29
1582
1583         * src/account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¤Î 'G' ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë
1584           ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×ÀßÄê¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
1585         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î
1586           ÀâÌÀ¤òÄɲá£
1587
1588 2001-10-28
1589
1590         * src/prefs_account.[ch]: ¼õ¿®È¢¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼õ¿®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
1591           ÁªÂò¥Ü¥¿¥ó¤È´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òÄɲá£
1592         * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤Ë SYSCONFDIR ¤òÄɲá£
1593         * src/procmime.c:                                                      
1594           procmime_get_mime_type_table()                                       
1595           procmime_get_mime_type_list(): $(SYSCONFDIR)/mime.types
1596           (¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï /etc/mime.types) ¤È
1597           $(HOME)/.sylpheed/mime.types ¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1598
1599 2001-10-27
1600
1601         * src/prefs_account.c: ¥¢¥É¥ì¥¹¼«Æ°»ØÄê¤òºîÀ®¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
1602           prefs_account_create(): Àµ¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë
1603           gtk_widget_show_all() ¤òºï½ü¡£
1604         * src/prefs_common.c: ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹¡×¤ò¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ËÊѹ¹¡£
1605
1606 2001-10-26
1607
1608         * src/textview.c: textview_set_font(): EUC-JP locale ¤Ç¥í¥·¥¢¸ì
1609           ¤Îʸ»ú½¸¹ç¤ËÂбþ¡£
1610         * src/summaryview.c: summary_delete(): (¿ʬ)ºï½ü»þ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1611           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1612         * prefs_account.c
1613           prefs_common.c
1614           prefs_summary_column.c: ±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·²þÎÉ¡£
1615         * src/main.c: get_queued_message_num(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤é
1616           ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1617
1618 2001-10-21
1619
1620         * version 0.6.4
1621
1622 2001-10-21
1623
1624         * src/prefs_summary_column.[ch]:
1625           prefs_summary_column_get_config() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
1626         * src/summaryview.c: summary_ctree_create(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
1627         * configure.in: ¥ê¥ó¥¯»þ¤ÎÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë SSL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò
1628           LDAP ¤Î¸å¤Ë°ÜÆ°¡£
1629
1630 2001-10-21
1631
1632         * src/mainwindow.c
1633           src/summaryview.c: Á÷¿®¹µ¤ÇºÆÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1634         * src/prefs_summary_column.[ch]: ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥à¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á
1635           ¤Î UI ¡£
1636         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_summary_column(): ¿·µ¬¡£
1637           summary_set_column_order() ¤ò¸Æ¤Ö¡£
1638         * src/summaryview.[ch]:
1639           summary_ctree_create(): ¿·µ¬¡£summary_create() ¤«¤éʬΥ¡£
1640           summary_set_column_order(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î CTree ¤òºï½ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê
1641           CTree ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
1642
1643 2001-10-19
1644
1645         * src/smtp.[ch]: smtp_from(): Ç§¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹çÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1646         * C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¤·¡¢ÉÔÍפʥ³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È
1647           ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1648         * src/addrcache.[ch]
1649           src/addressbook.c
1650           src/addrindex.[ch]
1651           src/jpilot.[ch]
1652           src/syldap.[ch]: ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¡¢ LDAP ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É
1653           ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1654         * src/ldif.[ch]
1655           src/importldif.[ch]: ¿·µ¬¡£
1656
1657 2001-10-18
1658
1659         * src/about.c: ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌܤòÄɲá£
1660         * src/addr_compl.c: LOG_MESSAGE ¤ò debug_print ¤ËÊѹ¹¡£
1661         * src/addressbook.c: "V-Card" ¤ò "vCard" ¤ËÊѹ¹¡£
1662           addressbook_edit_address_cb(): invalidate_address_completion()
1663           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ËÄɲá£
1664         * src/codeconv.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊѹ¹¡£
1665
1666 2001-10-17
1667
1668         * src/compose.c: ¡ÖÁ÷¿®¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò Ctrl+Enter ¤ËÊѹ¹¡£
1669
1670 2001-10-16
1671
1672         * src/inc.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬2²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1673           ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1674
1675 2001-10-16
1676
1677         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): Ì¤´°À®¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò´°À®
1678           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1679         * src/summaryview.c:
1680           summary_thread_init(): summary_thread_build() ¤«¤éʬΥ¡£
1681           summary_thread_build(): ½é´ü²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
1682           summary_set_ctree_from_list(): summary_thread_build() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1683           summary_thread_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1684           summary_filter(): Â¨»þ¼Â¹Ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
1685           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1686
1687 2001-10-14
1688
1689         * src/procmsg.c: procmsg_get_thread_tree(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È
1690           ¤«¤éȿž¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ä¥ê¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
1691         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Î¡¼¥É¤òËöÈø
1692           ¤ËÄɲ乤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀèƬ¤ËÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê GtkCTree
1693           ÆâÉô¤Ç¤Î¥Î¡¼¥É¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥µ¥Þ¥êɽ¼¨
1694           ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â®²½¤Ç¤­¤ë(O(n^2) -> O(n) ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼)¡£
1695
1696 2001-10-12
1697
1698         * src/prefs_common.c
1699           src/summaryview.[ch]: ½ç½øÊѹ¹²Äǽ¤Ê¥«¥é¥à¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î½¤Àµ¡£
1700
1701 2001-10-12
1702
1703         * src/procmsg.c: procmsg_get_mark_sum(), mark_sum_func(): ¥á¥â¥ê
1704           ¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
1705         * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢
1706           ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é sensitivity ¤ò off ¤Ë¤¹¤ë
1707           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1708         * src/syldap.c: syldap_read_data(): ÉÔÍפ«¤Ä°Ü¿¢À­¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë
1709           sched_yield() ¤òºï½ü¡£
1710
1711 2001-10-11
1712
1713         * src/folderview.c: ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼
1714           ¤ò¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó¡×¤ËÊѹ¹¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×
1715           ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õÂ֤Τߤò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1716           folderview_update_all_node(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
1717           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1718         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_get_uposition()
1719           src/mainwindow.c: main_window_popup(): ºÂɸ¤òÈóÉé¤ÎÃͤË
1720           ¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1721
1722 2001-10-10
1723
1724         * src/utils.c: to_human_readable(): ¾¯¤·ºÇŬ²½¡£
1725         * src/summaryview.c: summary_delete(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1726           summary_find_{prev,next}_msg(): ¿·µ¬¡£Á°/¼¡¤Îºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
1727           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1728         * src/prefs_filter.c: °ÜÆ°¤·¤¿¹Ô¤¬´°Á´¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
1729           ¼«Æ°Åª¤Ë CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1730
1731 2001-10-09
1732
1733         * ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î autotool ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¹¹¿·¡£
1734         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ´¹¤Ë
1735           ¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1736         * src/codeconv.[ch]: µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î libjconv ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ
1737           (jconv_info_get_current_codeset() ¤¬ "EUC-JP" ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë "EUCJP"
1738           ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿)¡£
1739
1740 2001-10-08
1741
1742         * version 0.6.3
1743
1744 2001-10-08
1745
1746         * src/compose.c: compose_write_to_file()
1747           src/codeconv.c: conv_codeset_strdup(): C locale ¾å¤Ç¤Î libjconv
1748           ÌäÂê¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂн衣
1749         * src/editldap_basedn.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤È¤­¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
1750         * src/utils.c: is_next_mbs()
1751           src/compose.c: compose_wrap_line(), compose_wrap_line_all():
1752           ANSI C ¤Ø½àµò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë MB_CUR_MAX ¤ò MB_LEN_MAX ¤ØÊѹ¹¡£
1753         * configure.in: É¬ÍפʠGPGME ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò 0.2.3 ¤Ë¾å¤²¤¿¡£
1754         * src/pop.c: pop3_getauth_user_recv(): POP3 ¥µ¡¼¥Ð¤¬Ä̾ï¤Îǧ¾Ú¤ò
1755           µñÈݤ·¤¿¤È¤­¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1756
1757 2001-10-07
1758
1759         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ±Ñ¸ì¤Î½¤Àµ¡£
1760         * src/compose.c: compose_set_ext_editor_sensitive(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î
1761           sensitivity ¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Melvin Hadasht
1762           ¤µ¤ó thanks)¡£
1763         * src/summaryview.c: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤´¤ßÈ¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Öºï½ü¡×Áàºî¤ò
1764           ¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°Á´ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1765           ºÇ¸å¤Î¹Ô¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó
1766           thanks)¡£
1767         * src/folder.[ch]: folder_item_remove_msgs(): ¿·µ¬¡£¥ê¥¹¥È¤ÇÍ¿¤¨
1768           ¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1769
1770 2001-10-05
1771
1772         * src/summaryview.c: summary_show(): ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë̤ÆÉ
1773           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
1774           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1775
1776 2001-10-03
1777
1778         * src/procmime.c: procmime_get_text_content(): HTML ¤ËÂбþ¡£
1779
1780 2001-10-02
1781
1782         * src/summaryview.[ch]: ¿·¤¿¤Ê¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÅŪ¤Ê
1783           ¥í¥Ã¥¯¤ò summary_lock(), summary_unlock() ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«
1784           ¤Î´Ø¿ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÄɲä·¤¿¡£
1785           ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê 'd' (ºï½ü) ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤ò
1786           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
1787
1788 2001-10-01
1789
1790         * src/addressbook.c: addressbook_folder_load_person(): segfault ¤ò
1791           µ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Stefaan A Eeckels ¤µ¤ó thanks)¡£
1792
1793 2001-09-30
1794
1795         * src/textview.[ch]: textview_set_position() ¤òÄɲá£
1796         * src/messageview.[ch]: messageview_set_position() ¤òÄɲá£
1797         * src/addrbook.c
1798           src/addrcache.c
1799           src/addressadd.c
1800           src/addressbook.c
1801           src/addrindex.c
1802           src/addritem.c
1803           src/editaddress.c
1804           src/editbook.c
1805           src/editgroup.c
1806           src/editjpilot.c
1807           src/editldap.c
1808           src/editldap_basedn.c
1809           src/editvcard.c
1810           src/jpilot.c
1811           src/mgutils.c
1812           src/syldap.c
1813           src/vcard.c: C++ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò C ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¡£
1814         * src/imap.c: QUOTE_IF_REQUIRED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£Ê¸»úÎó¤ò¿·µ¬
1815           ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢É¬Íפʤé¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç³ç¤ë¡£
1816           imap_status(), imap_cmd_login(), imap_cmd_list(),
1817           imap_cmd_do_select(), imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(),
1818           imap_cmd_copy(): QUOTE_IF_REQUIRED() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1819         * compose.c: compose_write_to_file(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Ë C locale
1820           ¤Ç 8bit ¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂн衣
1821         * codeconv.[ch]: ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸»úÎó¤Ë "ANSI_X3.4-1968" ¤òÄɲá£
1822           conv_codeset_strdup(): ÊÑ´¹¸µ¤ÈÊÑ´¹Àè¤Î¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¤Î
1823           ¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1824
1825 2001-09-30
1826
1827         * src/textview.[ch]: textview_search_string_backward(): ¿·µ¬¡£
1828           ¿·µ¬¥á¥ó¥Ð cur_pos ¤ò TextView ¤ËÄɲá£
1829           Àµ¤·¤¤ editable ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë button_press_event ¤ò
1830           gtk_signal_connect_after() ¤ÇÀܳ¡£
1831
1832 2001-09-27
1833
1834         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü¤Î¾õÂÖ
1835           ¤òÊݸ¡£
1836
1837 2001-09-26
1838
1839         * src/summaryview.c: ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹½À®¤òÊѹ¹¡£
1840
1841 2001-09-25
1842
1843         * src/folder.c
1844           src/folder.h
1845           src/mainwindow.c
1846           src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤Î¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨ÀßÄ꤬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
1847           Alfons ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
1848
1849 2001-09-23
1850
1851         * src/message_search.[ch]: ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
1852         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_text_match_string(): ¿·µ¬¡£ GtkText ¤Î
1853           ¸½ºß°ÌÃ֤Υƥ­¥¹¥È¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤òÈæ³Ó¡£
1854         * src/messageview.[ch]: messageview_search_string()
1855           src/textview.[ch]: textview_search_string(): ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é TRUE
1856           ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1857         * src/textview.[ch]: ËÜʸ¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤òµ­²±¡£
1858
1859 2001-09-21
1860
1861         * src/procmime.c: procmime_get_first_text_content(): MIME ¹½Â¤Á´ÂÎ
1862           ¤òõº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1863         * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¥Þ¥¯¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
1864           strdup_mbstowcs() ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1865
1866 2001-09-20
1867
1868         * src/inc.c: ¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î POP3 ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ï¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å
1869           ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
1870         * src/summary_search.c: ËÜʸ¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄɲá£
1871         * src/procmime.[ch]: procmime_find_string(): °ú¿ô¤ÈÌá¤êÃͤòÊѹ¹¡£
1872           Â羮ʸ»ú¤Î¶èÊ̤Υª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1873
1874 2001-09-20
1875
1876         * src/procmime.[ch]:
1877           procmime_find_string()
1878           procmime_find_string_part(): ¿·µ¬¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£
1879           procmime_get_text_part() ¤ò procmime_get_first_text_content() ¤Ë
1880           Ì¾¾ÎÊѹ¹¡£
1881           procmime_get_text_content(): ¿·µ¬¡£»ØÄꤷ¤¿ MIME ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Æ¥­¥¹¥È
1882           ÆâÍƤòÊÖ¤¹¡£
1883           procmime_mimeinfo_next(): ¿·µ¬¡£ MimeInfo ¥Ä¥ê¡¼¤Î¼¡¤Î¥Î¡¼¥É¤ò
1884           ÊÖ¤¹¡£
1885
1886 2001-09-19
1887
1888         * src/procmime.c: procmime_get_text_part(): Æþ¤ì»Ò¾õ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
1889           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1890         * src/procmime.h: MimeInfo ¹½Â¤ÂΤÎÎã¤òÄɲá£
1891         * src/mimeview.c: mimeview_show_message(): ºÇ½é¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò
1892           Ãµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1893
1894 2001-09-17
1895
1896         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
1897           ¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÊѹ¹¡£
1898
1899 2001-09-17
1900
1901         * version 0.6.2
1902
1903 2001-09-16
1904
1905         * src/addrindex.c: µì·Á¼°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¡Ö¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸Ä¿ÍÍÑ
1906           ¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1907
1908 2001-09-12
1909
1910         * src/utils.c: get_quote_level(): ºÇŬ²½¤È¥Ð¥°½¤Àµ¡£
1911         * src/codeconv.[ch]: conv_get_current_locale(): ¿·µ¬¡£
1912         * src/editaddress.c: edit_person_page_basic(): ÆÃÄê¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç
1913           À«¡¦Ì¾¤Î½ç½ø¤ò¸ò´¹¡£
1914
1915 2001-09-11
1916
1917         * src/compose.c: ¸½ºß¤ÎÃÊÍî¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Â¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
1918           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£°úÍѤµ¤ì¤¿ÃÊÍî¤òÀ°·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
1919           compose_create(): ºÆÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1920           ¤·¤¿¡£
1921         * src/mainwindow.c
1922           src/summaryview.[ch]: ¡ÖÁ´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1923           summary_mark_all_read(): ¿·µ¬¡£
1924
1925 2001-09-10
1926
1927         * src/vcard.c
1928           src/mgutils.c
1929           src/syldap.c
1930           src/editldap.c
1931           src/editldap_basedn.c
1932           src/jpilot.c
1933           src/editjpilot.c: Á´¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
1934         * configure.in
1935           src/jpilot.[ch]: Debian ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç JPilot ¤Î¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
1936           ¸¡½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
1937         * src/mainwindow.c
1938           src/summaryview.[ch]: ¥Þ¡¼¥¯¡¢Ì¤ÆÉ¡¢ÅºÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë
1939           ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Á°/¼¡¤Î¥Õ¥é¥°ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
1940           ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1941
1942 2001-09-09
1943
1944         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1945           src/pixmaps/dir-open.xpm
1946           src/pixmaps/new.xpm
1947           src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½¤Àµ¡£
1948         * src/utils.[ch]: execute_sync(): ¿·µ¬¡£
1949           execute_command_line(): ÈóƱ´ü¥â¡¼¥ÉÍѤΰú¿ô¤òÄɲá£
1950         * src/inc.c: inc_mail(): execute_command_line() ¤ò»ÈÍÑ¡£
1951
1952 2001-09-08
1953
1954         * src/prefs.[ch]
1955           src/prefs_common.[ch]
1956           src/prefs_account.c: ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë
1957           µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
1958         * src/compose.c: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª
1959           ¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
1960
1961 2001-09-06
1962
1963         * src/Makefile.am: »Ä¤ê¤Î xpm ¤òÄɲá£
1964
1965 2001-09-05
1966
1967         * src/addressbook.c: LDAP ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê
1968           ¤ò½¤Àµ¡£
1969           addressbook_open(): 'else' ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò½¤Àµ¡£
1970
1971 2001-09-04
1972
1973         * src/pixmaps/dir-close.xpm
1974           src/pixmaps/dir-open.xpm
1975           src/pixmaps/trash.xpm: ¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
1976         * Match Grun ¤µ¤ó¤Î¿·¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
1977         * src/pixmaps/address.xpm
1978           src/pixmaps/book.xpm
1979           src/pixmaps/category.xpm
1980           src/pixmaps/interface.xpm
1981           src/pixmaps/jpilot.xpm
1982           src/pixmaps/ldap.xpm
1983           src/pixmaps/vcard.xpm: ¿·µ¬¥¢¥¤¥³¥ó¡£
1984         * src/addrbook.[ch]
1985           src/addrcache.[ch]
1986           src/addressadd.[ch]
1987           src/addressitem.[ch]
1988           src/addrindex.[ch]
1989           src/addritem.[ch]
1990           src/editaddress.[ch]
1991           src/editbook.[ch]
1992           src/editgroup.[ch]
1993           src/editjpilot.[ch]
1994           src/editldap.[ch]
1995           src/editldap_basedn.[ch]
1996           src/editvcard.[ch]
1997           src/jpilot.[ch]
1998           src/mgutils.[ch]
1999           src/syldap.[ch]
2000           src/vcard.[ch]: ¿·µ¬¡£ÂçÎ̤Πwarning ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2001           addrbook_build_avail_email_vis(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2002
2003 2001-09-04
2004
2005         * NEWS: °ÊÁ°¤Ë web ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2006
2007 2001-09-03
2008
2009         * src/mainwindow.c
2010           src/summaryview.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤ò½¤Àµ¡£
2011         * src/mainwindow.c: ac_menu_popup_closed(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
2012           ÁªÂò¸å¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2013
2014 2001-09-03
2015
2016         * version 0.6.1
2017
2018 2001-09-03
2019
2020         * src/send.c: send_message_data(): ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Ê
2021           ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2022
2023 2001-09-02
2024
2025         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_(un)lock() ¤ò inc_(un)lock() ¤ËÊѹ¹¡£
2026           inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌá¤ë
2027           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2028         * src/account.c
2029           src/prefs_common.c
2030           src/prefs_account.c: inc_autocheck_timer_{remove,set}() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
2031           inc_lock() ¤È inc_unlock() ¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2032         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): »ëǧÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë
2033           ¥é¥Ù¥ë¿§¤ÈÁªÂòÁ°·Ê¿§¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2034
2035 2001-09-01
2036
2037         * src/inc.[ch]: inc_autocheck_lock(), inc_autocheck_unlock(): ¿·µ¬¡£
2038           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2039         * inc_autocheck_func(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò1ÉÃÃÙ¤é
2040           ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2041           inc_autocheck_timer_set_interval(): °ú¿ô¤Ç´Ö³Ö¤ò»ØÄê¡£
2042         * src/summaryview.c: summary_show(): ½èÍýÃæ¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥í¥Ã¥¯
2043           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2044         * src/main.c: app_will_exit(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Þ¤òºï½ü¡£
2045         * acconfig.h
2046           src/defs.h: ÉÔÍפʥ³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë PACKAGE ¤È VERSION 
2047           ¤ÎÄêµÁ¤òºï½ü¡£
2048         * configure.in: PACKAGE ¤È VERSION ¤Î AC_DEFINE_UNQUOTED() ¤ò
2049           AC_SUBST ¤ËÊѹ¹¤·¡¢ src/version.h ¤ò AC_OUTPUT ¤ËÄɲá£
2050         * src/version.h.in: ¿·µ¬¡£
2051         * src/intl.h: dgettext() ¤ò gettext() ¤ËÊѹ¹¡£
2052
2053 2001-08-31
2054
2055         * po/ja.po: ¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î GTK+ ¤Ç Sylpheed ¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë
2056           typo ¤ò½¤Àµ¡£
2057         * configure.in: ·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2058           --enable-compface ¤È --enable-jconv ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
2059           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2060         * src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
2061           ÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2062         * src/compose.c: compose_write_headers(): ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë Bcc:
2063           ¥Ø¥Ã¥À¤òÉղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2064         * src/send.c: send_message_data(): ¿·µ¬¡£send_message_smtp() ¤«¤é
2065           Ê¬Î¥¡£Á÷¿®Á°¤Ë Bcc: ¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2066
2067 2001-08-30
2068
2069         * version 0.6.0
2070
2071 2001-08-30
2072
2073         * src/send.c: ¥í¡¼¥«¥ë¤Î sendmail ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÁ÷¿®¤ò¼ÂÁõ¡£
2074           send_message_local(): ¿·µ¬¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤ò popen() ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢
2075           RFC822 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍƤò¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
2076         * src/prefs_common.[ch]: ³°ÉôÁ÷¿®¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2077         * src/defs.h: #define DEFAULT_SENDMAIL_CMD /usr/sbin/sendmail -t
2078         * src/account.c: account_edit_create(): ¥×¥í¥È¥³¥ë¹Ô¤ò¹­¤²¤¿¡£
2079         * src/summaryview.c: summary_set_colorlabel_color(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2080
2081 2001-08-30
2082
2083         * src/folder.c: folder_item_remove_msg(): ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºï½ü
2084           ¤µ¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆ¤Ó¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2085         * src/compose.c: compose_queue(), compose_draft_cb(): ¿·¤·¤¤¥á¥Ã
2086           ¥»¡¼¥¸¤òÄɲä·¤¿¸å¤ËºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2087
2088 2001-08-29
2089
2090         * src/compose.c: compose_queue(): ¥­¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¤Ë AID: ¤òÄɲá£
2091         * src/send.c: send_message_queue(): AID: ¥Ø¥Ã¥À¤òõ¤·¡¢ SSV: ¤Î
2092           Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2093         * src/summaryview.c
2094           src/compose.[ch]: Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÆÊÔ½¸²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2095           compose_remove_reedit_target(): ¿·µ¬¡£¸Å¤¤ºÆÊÔ½¸ÂоݤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸
2096           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2097           compose_send(), compose_queue(), compose_draft_cb(): ºÆÊÔ½¸
2098           ¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï¡¢¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2099         * src/procmsg.c: procmsg_msg_exist(): ·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2100
2101 2001-08-28
2102
2103         * Ê¸»úÎó¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ¤·¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤòºÇ¾®²½¤¹¤ë Alfons
2104           Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î XML string table ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2105         * src/stringtable.[ch]: ¿·µ¬¡£
2106           official ¤Ê GLib ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á·¿¤È´Ø¿ô̾¤«¤éÁ´¤Æ¤Î
2107           G ¤È g_ ¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤òºï½ü¡£
2108           string_table_insert_string(): ¸¡º÷»þ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë
2109           ²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ºÇŬ²½¤·¤¿¡£
2110
2111 2001-08-27
2112
2113         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½¤ò¥Þ¡¼¥¸(Satoshi Nagayasu ¤µ¤ó
2114           ¤È Alfons Hoogervoost ¤µ¤ó thanks)¡£
2115         * src/colorlabel.[ch]: ¿·µ¬¡£labelcolors.[ch] ¤«¤é̾¾ÎÊѹ¹¡£
2116           labelcolors_*() ¤ò colorlabel_*() ¤Ë²þ̾¡£
2117         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤ËÂбþ¡£
2118         * src/procmsg.h: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤Ë¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2119         * gettext 0.10.39 ¤Ë¹¹¿·¡£
2120         * src/summaryview.[ch]: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤò ItemFactory
2121           ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
2122         * sylpheed.desktop: GNOME ÍѤËÄɲá£
2123         * configure.in: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë AC_MSG_CHECKING() ¤òÄɲá£
2124           configure ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤­¤ËÀßÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2125
2126 2001-08-27
2127
2128         * src/account.c: account_clist_set_row(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2129           ¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2130
2131 2001-08-26
2132
2133         * SSL Âбþ¤ò claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¡¼¥¸(Christoph Hohmann ¤µ¤ó thanks)¡£
2134         * src/ssl.[ch]: ¿·µ¬¡£
2135         * src/socket.[ch]: ssl_read(), ssl_write(), ssl_gets(), ¤½¤·¤Æ
2136           ssl_getline() ¤òÄɲá£
2137           sock_close(): SSL ¤¬Í­¸ú¤Ê¤é ssl_done_socket() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2138         * src/md5.[ch]: ·¿¤Î¾×ÆͤòËɤ°¤¿¤á¤Ë MD5_CTX ¤Î typedef ¤òºï½ü¤·¡¢
2139           MD5_CONTEXT ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2140         * src/prefs_account.[ch]: SSL ¥¿¥Ö¤òÄɲä·¡¢É½¸½¤òÊѹ¹¡£
2141         * src/esmtp.[ch]: esmtp_ehlo() ¤È esmtp_starttls() ¤òÄɲá£
2142           esmtp_starttls() ¤«¤é SSL ½é´ü²½¤È HELO ¤òºï½ü¡£
2143           esmtp_auth(): °ú¿ô¤«¤é use_smtp_auth ¤òºï½ü¡£
2144         * src/send.c: send_smtp_open(): SSL Âбþ¤òÄɲá£
2145         * src/smtp.c: smtp_helo(): esmtp ¤¬¿¿¤Ê¤é esmtp_ehlo() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
2146           ¤·¤¿¡£
2147
2148 2001-08-25
2149
2150         * src/mimeview.c: mimeview_open_with(): '%s' ¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤Ç
2151           °Ï¤Ã¤¿¡£
2152
2153 2001-08-24
2154
2155         * src/main.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2156           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2157         * src/utils.[ch]: log_verbosity_set(): ¿·µ¬¡£ verbosity count ¤ò
2158           Áý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
2159           log_print(): log_verbosity_count > 0 ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
2160           ½ÐÎÏ¡£
2161           log_message(): ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë½ÐÎÏ¡£
2162         * src/inc.c: inc_pop3_session_do(): ¥í¥°¤Î verbosity ¤ò»ØÄê¡£
2163         * src/mainwindow.c: main_window_set_menu_sensitive(): ¡Ö¿·µ¬
2164           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®¡×¹àÌܤòÄɲá£
2165           main_window_show_cur_accoun(): ¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡×¤Îʸ»úÎó¤ò
2166           ºï½ü¡£
2167         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì
2168           ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸½ºß¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2169         * src/compose.c: compose_attach_property(): segmentation fault
2170           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2171
2172 2001-08-23
2173
2174         * src/mainwindow.c: main_window_get_current_state(): ¿·µ¬¡£ UI ¤Î
2175           sensitivity ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2176           main_window_set_toolbar_sensitive():
2177           main_window_set_menu_sensitive() ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
2178
2179 2001-08-23
2180
2181         * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
2182           ¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
2183           main_window_close_cb(): ¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ªÎ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2184         * src/inc.c: ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2185
2186 2001-08-22
2187
2188         * src/mainwindow.[ch]: main_window_set_toolbar_sensitive(): 2ÈÖÌܤÎ
2189           °ú¿ô¤òºï½ü¤·¡¢¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¾õÂ֤Ǡsensitivity ¤ò·èÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë
2190           ¤·¤¿¡£
2191
2192 2001-08-21
2193
2194         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(), pop3_retr_recv(),
2195           pop3_delete_recv(): Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦
2196           ¤Ë¤·¤¿¡£
2197
2198 2001-08-21
2199
2200         * src/mainwindow.c: main_window_lock(), main_window_unlock():
2201           ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼Á´ÂΤΥí¥Ã¥¯¤òºï½ü¡£
2202           main_window_set_menu_sensitive(): sensitivity ¤ÎÊѹ¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë
2203           ¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÂбþ¡£
2204
2205 2001-08-20
2206
2207         * src/summaryview.[ch]: summary_get_selection_type(): ¿·µ¬¡£¥µ¥Þ¥ê
2208           ¥Ó¥å¡¼¤Î¸½ºß¤ÎÁªÂò¾õÂÖ¤òÊÖ¤¹¡£
2209           summary_key_pressed(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é
2210           ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2211         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2212           ¥í¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý²Ã/¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2213
2214 2001-08-19
2215
2216         * src/prefs_filter.c: prefs_filter_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À
2217           ¥ê¥¹¥È¤Ë List-Id ¤òÄɲá£
2218         * src/prefs_common.[ch]: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¥â¡¼¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
2219           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤ËÄɲá£
2220         * src/inc.[ch]: inc_progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient
2221           ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÀßÄ꤬ RECV_DIALOG_ALWAYS ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï
2222           RECV_DIALOG_ACTIVE ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î¤È¤­¤Î¤ß¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2223           É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2224         * src/mainwindow.[ch]: main_window_lock(), main_window_unlock():
2225           ¿·µ¬¡£¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡£
2226         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
2227           ¥â¡¼¥À¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2228
2229 2001-08-18
2230
2231         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÉÔÍפʺƵ¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò
2232           ÍÞÀ©¡£
2233         * src/menu.[ch]: menu_button_position(): ¿·µ¬¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼
2234           ¤Î°ÌÃÖ¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
2235         * src/mainwindow.c: toolbar_account_button_pressed(),
2236           ac_label_button_pressed(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë
2237           ÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊѲ½
2238           ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2239           ac_menu_popup_closed(): selection_done ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¬
2240           ´Ø¿ô¡£
2241         * src/gtkutils.c: gtkut_ctree_node_next(): node == NULL ¤Î¤È¤­¤Ë
2242           ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2243         * src/summaryview.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
2244           Å¬ÍÑ(thanks!)¡£
2245           ¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹¹¿·¥â¡¼¥É¤Ç°ÊÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò
2246           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2247           summary_select_node(): ¿·µ¬¡£
2248         * src/inc.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¹¹¿·ºÇŬ²½¥Ñ¥Ã¥Á
2249           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2250           ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼õ¿®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2251           Vlasov »á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ POP3 ¤Î¼õ¿®¾ðÊó¤âƱÍͤ˻ÈÍÑ¡£
2252         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð cur_total_num ¤òÄɲá£
2253         * src/pop.c: pop3_retr_recv(): state->cur_total_num ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
2254
2255 2001-08-14
2256
2257         * version 0.5.3
2258
2259 2001-08-14
2260
2261         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): Ì¤ÆɤιԤ理¬Àµ¤·¤¯
2262           »ØÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2263         * src/folderview.c: foldreview_update_node(): gtk_style_copy() ¤ò
2264           »ÈÍѤ»¤º¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ style ¤òºÆ»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2265         * README, README.jp: ½¤Àµ¡£
2266
2267 2001-08-14
2268
2269         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): ¥ê¥â¡¼¥È¤«¤é¹¶·â²Äǽ¤Ê
2270           ¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(David Looney ¤µ¤ó thanks)¡£
2271         * src/inc.c: inc_all_account_mail(): Í­¸ú¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢
2272           ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â inc_finished() ¤ò¸Æ¤Ö
2273           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2274         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¤Î¹¹¿·¤ò²þÎɤ¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2275           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬
2276           ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âƱÍͤËÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
2277           summary_get_msgnum(): ¿·µ¬¡£
2278           summary_get_current_msgnum(): ºï½ü¡£
2279           summary_select_by_msgnum(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2280         * src/account.c: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥«¥é¥à¤òÄɲá£
2281           account_clist_set_row(): Ä̾ï»ÈÍѤÈÁ´¼õ¿®¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
2282           ¤Çɽ¼¨¡£
2283         * src/utils.c: to_human_readable(): MB ¤È GB ¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Î·å¿ô
2284           ¤ò 2 ¤ËÁý²Ã¡£
2285
2286 2001-08-13
2287
2288         * ÂÔ˾¤Î :)¡Öº¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲá׵¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
2289         * src/address.[ch]: address_item_new() ¤ËÈ÷¹Í¤Î¤¿¤á¤Î°ú¿ô¤òÄɲá£
2290           address_get_folder_list(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤·¡¢
2291           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2292           address_delete_object(): ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
2293         * src/addressbook.[ch]: addressbook_add_submenu(): ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹
2294           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉղ乤롣
2295           addressbook_refresh(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆÆɹþ¤¹¤ë¡£
2296         * src/summaryview.c: summary_set_add_sender_menu(): ¿·µ¬¡£º¹½Ð¿Í
2297           ¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤뤿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉղ乤롣
2298           summary_button_pressed(): ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤Ë
2299           summary_set_add_sender_menu() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2300
2301 2001-08-12
2302
2303         * src/summaryview.c: summary_thread_build(): ¥×¥í¥»¥¹¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë
2304           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£½é´ü¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¹½ÃÛ¤òºÇŬ²½¡£
2305
2306 2001-08-12
2307
2308         * src/summaryview.c: Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2309           summary_show(): ¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¤òÀÚÃÇ/Àܳ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯/
2310           ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2311           summary_set_row_marks(): ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤¬Ì¤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿»Ò¤ò
2312           »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2313           summary_thread_build(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_expand ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2314           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2315           ÊĤ¸¤¿¥Î¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2316           summary_unthread(): ½èÍýÃæ¤Ë tree_collapse ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
2317           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ºÆµ¢´Ø¿ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ë¡¼¥×¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2318           summary_thread_func(), summary_unthread_func(): ºï½ü¡£
2319           summary_tree_expanded(), summary_tree_collapsed(): ¿·µ¬¥³¡¼¥ë
2320           ¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô¡£
2321         * src/inc.[ch]: inc_pop3_session_do(): Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
2322           ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2323           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2324
2325 2001-08-10
2326
2327         * src/folderview.c: folderview_update_all_node(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
2328           ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2329         * src/inc.c: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
2330           ¼õ¿®¸å¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2331         * src/prefs_common.[ch]: scan_all_after_inc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2332         * src/folder.h: FOLDER_IS_LOCAL(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2333
2334 2001-08-09
2335
2336         * src/defs.h
2337           src/headerview.c
2338           src/headerwindow.c
2339           src/textview.c
2340           src/prefs_common.c
2341           src/prefs_common.h: ¥Ü¡¼¥ë¥É¤È¾®¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2342           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë
2343           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2344         * src/prefs_common.c
2345           src/prefs_common.h
2346           src/summaryview.c: Ì¤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¯Ä´¤òÍ­¸ú/̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
2347           ¤òÄɲá£
2348
2349 2001-08-08
2350
2351         * src/pixmaps/mark.xpm: ½¤Àµ¡£
2352         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_expand_parent_all(): ¿·µ¬¡£
2353         * src/summaryview.c: summary_set_ctree_from_list(): ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2354           ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òŸ³«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2355           summary_show()
2356           summary_select_next_unread()
2357           summary_step(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2358           summary_thread_build(): ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ ON ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò
2359           Å¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2360         * src/prefs_common.[ch]: ¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2361
2362 2001-08-08
2363
2364         * src/prefs_common.c: ¡ÖEmacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò
2365           ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤òºï½ü¡£
2366         * src/prefs_common.c
2367           src/prefs_account.c: VSPACING_NARROW ¤ÎÃͤò 3 ¤ËÊѹ¹¡£
2368         * src/pixmaps/new.xpm
2369           src/pixmaps/unread.xpm: ¸µ¤ËÌᤷ¤¿¡£
2370
2371 2001-08-07
2372
2373         * src/address.[ch]:
2374           address_folder_new()
2375           address_group_new()
2376           address_item_new(): Ìá¤êÃͤò AddressObject ¤ËÊѹ¹¡£
2377           address_build_tree(): file ¤Î assertion ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2378         * src/pixmaps/new.xpm
2379           src/pixmaps/unread.xpm: ¾¯¤·½¤Àµ¡£
2380
2381 2001-08-06
2382
2383         * src/addressbook.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2384
2385 2001-08-06
2386
2387         * ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òÊ̥⥸¥å¡¼¥ë¤ËʬΥ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
2388         * src/address.[ch]: ¿·µ¬¡£¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤ò´Þ¤à¡£
2389         * src/addressbook.[ch]: ¥í¥¸¥Ã¥¯Éôʬ¤òºï½ü¡£
2390
2391 2001-08-04
2392
2393         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À̾¤Î¸å¤Ë¥´¥ßʸ»ú¤¬
2394           É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2395
2396 2001-08-02
2397
2398         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2399
2400 2001-08-01
2401
2402         * version 0.5.2
2403
2404 2001-08-01
2405
2406         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): ¥á¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É
2407           ¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë metamail ¤Ë -x ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2408           mimeview_button_pressed(): content-type ¤¬ application/octet-stream
2409           ¤Î¾ì¹ç¤Ï `³«¤¯' ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÁªÂòÉԲĤˤ·¤¿¡£
2410
2411 2001-07-31
2412
2413         * src/imap.c: imap_parse_atom(): ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý
2414           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2415           get_quoted(): ¿·µ¬¡£¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú '\' ¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£
2416         * src/folder.c: folder_read_list(): folderlist.xml ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
2417           ¾ì¹ç·Ù¹ð¤ò½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2418         * src/main.c: main(): ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦
2419           ¤Ë¤·¤¿¡£
2420         * src/textview.c: textview_create()
2421           src/compose.c: compose_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥ÖÉý¤ò8¤Ë¤·¤¿¡£
2422
2423 2001-07-29
2424
2425         * src/prefs_common.c: date_format_select_row(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥­¡¼¤ÇÁªÂò
2426           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segfault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2427
2428 2001-07-28
2429
2430         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦
2431           ¤òÈó¥¢¥¤¥³¥ó²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2432         * src/procmime.c: procmime_scan_mime_type(): ¿·µ¬¡£
2433           procmime_scan_content_type(): procmime_scan_mime_type() ¤ò»ÈÍÑ
2434           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2435           procmime_scan_mime_header(): Content-Type ¤¬
2436           "application/octet-stream" ¤Î¾ì¹ç¤ÏźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ
2437           Àµ¤·¤¤ MIME ¥¿¥¤¥×¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2438
2439 2001-07-27
2440
2441         * src/prefs_common.c: date_format_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
2442           ¤ò½¤Àµ¡£
2443
2444 2001-07-26
2445
2446         * src/account.c: account_find_from_address(): ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2447         * src/prefs_common.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤éÆüÉդηÁ¼°¤ÎÀßÄê¤Î¥æ¡¼¥¶
2448           ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
2449
2450 2001-07-25
2451
2452         * src/account.[ch]: account_edit_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ü¥¿¥ó¤Îʸ»úÎó
2453           ¤ò½¤Àµ¡£
2454           account_find_from_address(): ¿·µ¬¡£
2455         * src/procmime.c:
2456           procmime_scan_content_type(), procmime_scan_content_disposition():
2457           ESC ¥³¡¼¥É¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
2458         * src/compose.c: compose_reply(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2459           ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2460         * src/prefs_common.[ch]: ¥á¥ó¥Ð "reply_account_autosel" ¤òÄɲá£
2461
2462 2001-07-25
2463
2464         * src/progressdialog.c: CList ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2465         * src/inc.c: inc_start(): Ã×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ÇÃæÃǤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2466
2467 2001-07-24
2468
2469         * Paul Kater ¤µ¤óºî¤Î±Ñ¸ìÈÇ Sylpheed User's Manual (paul@nlpagan.net)
2470           ¤òÄɲÃ(thanks!)¡£
2471         * configure.in
2472           manual/Makefile.am
2473           src/mainwindow.c: ±Ñ¸ìÈǥޥ˥奢¥ë¤ËÂбþ¡£
2474         * manual/en/sylpheed*.html: ±Ñ¸ì¤Îʸ½ñ¤òÄɲá£
2475         * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
2476
2477 2001-07-23
2478
2479         * src/nntp.c: nntp_ok(): ¸å¤Ë³¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±þÅú¤ò½èÍý
2480           ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2481         * src/smtp.c: smtp_ok(): Æ±¾å¡£
2482         * src/compose.c: compose_account_option_menu_create(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
2483           ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Îɽ¼¨·Á¼°¤òÊѹ¹¡£
2484
2485 2001-07-22
2486
2487         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_clist_set_row():
2488           Ê¸»úÎ󤫤é²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2489           prefs_custom_header_create(): ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë "X-Face" ¤ò
2490           Äɲá£
2491         * src/news.c: news_fetch_msg(), news_get_group_list()
2492           src/imap.c: imap_fetch_msg(): ½ñ¤­¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
2493           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2494         * src/procmime.c:
2495           procmime_scan_content_type()
2496           procmime_scan_content_disposition(): ¥Ñ¡¼¥¹Á°¤Ë JIS ¤ò EUC-JP
2497           ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2498         * src/codeconv.c: conv_unmime_header(): ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
2499         * src/compose.c: ÅºÉÕ¥Ú¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
2500           ÅºÉեإåÀ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2501         * src/recv.c: recv_bytes_write(): alloca() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë g_malloc()
2502           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2503
2504 2001-07-18
2505
2506         * version 0.5.1
2507
2508 2001-07-18
2509
2510         * src/compose.c: compose_quote_parse_fmt()
2511           src/prefs_common.c: prefs_quote_description_create(): Cc ¤ò
2512           ÊÖ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Þ¤á¤ëµ­¹æ `%c' ¤òÄɲÃ(Cyril Bellot ¤µ¤ó thanks)¡£
2513         * src/base64.[ch]
2514           src/procmime.c: procmime_decode_content(): Ä̾ï¤Î¹ÔĹ(4¤ÎÇÜ¿ô)¤Ç¤Ï
2515           ¤Ê¤¤ base64 ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
2516           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
2517
2518 2001-07-17
2519
2520         * src/procmsg.[ch]: ±Ê³¥Õ¥é¥°¤È°ì»þ¥Õ¥é¥°¤ò2¤Ä¤ÎÊÑ¿ô¤ËʬΥ¤·¡¢
2521           MsgFlags ¤ò¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¹½Â¤ÂΤˤ·¤¿¡£
2522           MSG_SET_PERM_FLAGS()
2523           MSG_SET_TMP_FLAGS()
2524           MSG_UNSET_PERM_FLAGS()
2525           MSG_UNSET_TMP_FLAGS(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2526         * src/compose.c
2527           src/imap.c
2528           src/inc.c
2529           src/messageview.c
2530           src/mh.c
2531           src/news.c
2532           src/procheader.c
2533           src/summaryview.c: ¿·¤·¤¤ MsgFlags ¤Î¤¿¤á¤ËÊѹ¹¡£
2534         * src/utils.[ch]: hash_free_value_mem(): ¿·µ¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î
2535           Ãͤò²òÊü¤¹¤ë¡£
2536
2537 2001-07-16
2538
2539         * src/inc.c: inc_pop3_recv_func(), inc_progress_update():
2540           ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¿Í´Ö¤¬Æɤߤ䤹¤¤·Á¼°¤Çɽ¼¨¡£
2541         * src/grouplistdialog.c: grouplist_recv_func(): Æ±¾å¡£
2542         * TODO
2543           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2544
2545 2001-07-16
2546
2547         * src/codeconv.c:
2548           conv_unmime_header(), conv_unmime_header_overwrite(): ¥Ø¥Ã¥À
2549           ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸ JIS ¥³¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
2550         * src/folder.c:
2551           folder_get_default_folder()
2552           folder_get_default_inbox()
2553           folder_get_default_outbox()
2554           folder_get_default_draft()
2555           folder_get_default_queue()
2556           folder_get_default_trash(): folder_list ¤¬ NULL ¤Î¤È¤­¤Ë segfault
2557           ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2558
2559 2001-07-15
2560
2561         * README
2562           README.jp
2563           INSTALL
2564           INSTALL.jp
2565           TODO
2566           TODO.jp: ¹¹¿·¡£
2567         * src/grouplistdialog.c: grouplist_dialog_set_list(): ¥Ë¥å¡¼¥¹
2568           ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¿®Ãæ¤Ë UI ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2569           grouplist_dialog_create(): ¥¨¥ó¥È¥ê¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥é¥Ù¥ë
2570           ¤òÄɲá£
2571           grouplist_recv_func(): ¿·µ¬¡£
2572           refresh_clicked(): ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤òÄɲá£
2573           clist_selected(): CList ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤é¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2574           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ group_clist_select() ¤«¤é²þ̾¡£
2575           entry_activated(): ¿·µ¬¡£
2576           grouplist_clear(): grouplist_free() ¤«¤é²þ̾¡£¥ê¥¹¥È¤È¥¨¥ó¥È¥ê
2577           ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2578         * src/news.c: news_get_group_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲäò¹â®²½
2579           (g_slist_append() ¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë)¡£
2580         * src/defs.h: UI_REFRESH_INTERVAL ¤ÎÄêµÁ¤òÄɲá£
2581           NEWSGROUP_LIST ¤ÎÄêµÁ¤òÊѹ¹¡£
2582         * src/recv.c: recv_write()
2583           src/send.c: send_message_smtp(): UI ¤Î¹¹¿·´Ö³Ö¤ò UI_REFRESH_INTERVAL
2584           (50msec) ¤ËÊѹ¹¡£
2585         * src/account.c: account_add(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤È¤­¤Ë
2586           ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2587         * src/grouplistdialog.c: ÇÓ¾¥í¥Ã¥¯ÊÑ¿ô¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤·¡¢
2588           grouplist_dialog_set_list() ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2589         * src/textview.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI
2590           ¤â̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2591
2592 2001-07-15
2593
2594         * src/grouplistdialog.c: ok_clicked(), cancel_clicked():
2595           gtk_main_level() ¤¬ 1 ¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2596           grouplist_dialog_set_list(): ¥ê¥¹¥È¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë CList ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º
2597           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2598           grouplist_dialog(): ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë
2599           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2600
2601 2001-07-14
2602
2603         * src/folder.c: folder_write_list_recursive(): ¥Î¡¼¥É¤¬»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ
2604           ¤¤¤ì¤Ð `collapsed' Â°À­¤òÄɲ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2605         * src/grouplistdialog.[ch]: ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÍ÷¤«¤éÁªÂò
2606           ²Äǽ¡£
2607         * src/news.[ch]
2608           news_get_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤¹¡£
2609           news_remove_group_list(): ¿·µ¬¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å
2610           ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
2611         * src/folderview.c: folderview_new_news_group_cb(): input_dialog()
2612           ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë grouplist_dialog() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2613
2614 2001-07-12
2615
2616         * autogen.sh: ½¤Àµ¡£
2617         * src/folder.[ch]
2618           src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î³«ÊľõÂÖ¤¬Êݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
2619           (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
2620
2621 2001-07-06
2622
2623         * version 0.5.0
2624
2625 2001-07-06
2626
2627         * src/imap.c: imap_remove_folder(): DELETE ¤ÎÁ°¤Ë EXAMINE ¤Ç INBOX
2628           ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2629           imap_cmd_do_select(): ¿·µ¬¡£°ú¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ SELECT ¤È EXAMINE ¤ò
2630           ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
2631           imap_cmd_select(): imap_cmd_do_select() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2632           imap_cmd_examine(): ¿·µ¬¡£
2633         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2634           ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òºÆÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2635
2636 2001-07-05
2637
2638         * version 0.5.0pre4
2639
2640         * manual/ja/sylpheed.sgml
2641           manual/ja/*.html: ÆüËܸì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·(º£°æ¤µ¤ó thanks)¡£
2642         * src/summaryview.c: summary_set_row_marks(): ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò
2643           Àµ¤·¤¯»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2644         * src/folderview.h
2645           src/summaryview.h: color_normal ¥á¥ó¥Ð¤ò FolderView ¤È SummaryView
2646           ¤«¤éºï½ü¡£
2647         * src/mainwindow.c: main_window_create(): color_normal ¤òºï½ü¡£
2648
2649 2001-07-04
2650
2651         * src/prefs_account.[ch]: IMAP4 ¤È NNTP ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
2652         * src/imap.c: imap_session_get()
2653           src/news.c: news_session_new_for_folder(), news_session_get():
2654           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2655
2656 2001-07-03
2657
2658         * src/imap.c: imap_scan_tree_recursive(): ¥¹¥­¥ã¥óÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
2659           ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2660           imap_scan_folder(): ¼ÂÁõ¡£¿·Ã塢̤ÆÉ¡¢¹ç·×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2661           imap_status(): ¿·µ¬¡£ STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î±þÅú¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
2662           imap_status_uidnext(): ºï½ü¡£
2663           imap_cmd_status(): ºï½ü¡£
2664         * src/textview.c: textview_show_part(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2665
2666 2001-07-03
2667
2668         * src/alertpanel.c: alertpanel_create(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
2669         * src/rfc2015.c: rfc2015_decrypt_message(): content-type ¤ÎÂ羮ʸ»ú
2670           ÌäÂê¤ò½¤Àµ(¤³¤Î patch ¤Ë´Ø¤·¤Æ Rene Rebe ¤µ¤ó thanks)¡£
2671         * src/codeconv.c: code_get_code_conv_func(): ISO-8859-1 ¤Î¸¡½ÐÉô¤ò
2672           ½¤Àµ¡£
2673         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): libjconv Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë
2674           ÄɲäǤ¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2675         * configure.in: °ì»þŪ¤Ë --enable-threads ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2676         * INSTALL
2677           INSTALL.jp: --enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­½Ò¤òºï½ü¡£
2678
2679 2001-07-01
2680
2681         * version 0.5.0pre3
2682
2683         * src/folderview.[ch]: folderview_set_all(): ¿·µ¬¡£
2684         * src/account.c: account_add(): IMAP4 ¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤¿¸å
2685           folderview_set_all() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2686           account_edit_create(): ¥ê¥¹¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê
2687           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2688           account_selected(): ¿·µ¬¡£
2689           account_clist_set(): CList ¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2690
2691 2001-06-30
2692
2693         * src/imap.c: imap_scan_tree(): trash ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
2694           imap_create_tree() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2695           imap_scan_tree_recursive(): INBOX ¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òõ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2696           Trash ¥Õ¥©¥ë¥À¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2697           imap_create_tree(): trash ¤òºîÀ®¤¹¤ëÉôʬ¤òʬ³ä¤·¤¿¡£
2698           imap_create_trash(): ¿·µ¬¡£
2699         * src/folder.c: folder_build_tree(), folder_write_list_recursive():
2700           no_sub ¤È no_select ¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2701         * src/summaryview.c: summary_show(): item->no_select ¤¬¿¿¤Î¾ì¹ç
2702           Â³¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2703
2704 2001-06-29
2705
2706         * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ
2707           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2708
2709 2001-06-28
2710
2711         * src/folderview.[ch]:
2712           folderview_update_tree(): ¿·µ¬¡£°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
2713           folderview_update_tree_cb(): ¿·µ¬¡£
2714           ¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¡¢É½¸½¤ò
2715           ¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹¡£
2716
2717 2001-06-27
2718
2719         * src/imap.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼«Æ°¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
2720           imap_scan_tree(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂΤò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¡£
2721           imap_scan_tree_recursive(): ¿·µ¬¡£ IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò
2722           ¥È¥é¥Ð¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
2723           imap_parse_list(): ¿·µ¬¡£¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò IMAP4 ¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2724         * src/folder.h: no_sub ¤È no_select ¤ò FolderItem ¤ËÄɲá£
2725         * src/folder.c: folder_tree_destroy(): ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
2726           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2727         * src/folderview.c: folderview_scan_tree_func(): IMAP4 ¤ËÂбþ¡£
2728
2729 2001-06-26
2730
2731         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): ¼¡¤Î¹Ô¤Ë³¤¯ FETCH ±þÅú¤ò
2732           ²òÀϤǤ­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2733           imap_parse_fetch_element(): ºï½ü¡£
2734           imap_parse_atom(), imap_parse_one_address(), imap_parse_address(),
2735           imap_parse_envelope(), imap_get_uncached_messages(): FETCH ±þÅú
2736           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë GString ¤È sock_getline() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2737           imap_remove_all_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2738           ½¤Àµ¡£
2739           imap_parse_address(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀµ¤·¤¯·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò
2740           GString ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ½¤Àµ¡£
2741         * src/socket.[ch]: sock_getline(), fd_getline(): ¿·µ¬¡£¹ÔÁ´ÂΤò
2742           Æɤ߹þ¤ß¡¢¿·µ¬¤Ë¥¢¥í¥±¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£
2743         * src/prefs_account.[ch]: ¡ÖIMAP¥µ¡¼¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
2744
2745 2001-06-25
2746
2747         * version 0.5.0pre2
2748
2749         * src/imap.c: imap_create_tree(): imap_create_folder() ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë
2750           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¤òÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2751           imap_create_folder(): STATUS ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë LIST ¤ò»È¤Ã¤Æ
2752           ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¸ºß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2753           imap_cmd_list(): ¿·µ¬¡£
2754           imap_query_password(): ¿·µ¬¡£
2755           imap_session_new(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë
2756           ¤·¤¿¡£
2757
2758 2001-06-24
2759
2760         * src/imap.c: imap_parse_envelope(): FETCH ¤Î·ë²Ì¤òǤ°Õ¤Î½ç½ø¤Ç
2761           ²òÀϤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2762           imap_parse_fetch_element(): ¿·µ¬¡£ FETCH ¤Î·ë²Ì¤Î̾Á°¤ÈÃͤΥڥ¢
2763           ¤ò²òÀϤ¹¤ë¡£
2764           imap_parse_flags(): ¤è¤ê½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
2765         * src/utils.[ch]: set_log_file(): ¿·µ¬¡£¥í¥®¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤
2766           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¡£
2767           close_log_file(): ¿·µ¬¡£³«¤¤¤¿¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë¡£
2768           log_print(), log_message(), log_warning(), log_error(): ¥í¥°
2769           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤â½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2770
2771 2001-06-22
2772
2773         * src/imap.c: imap_cmd_status(): ÂåÆþ¤ÎÁ°¤Ë "value" ¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò
2774           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(À¾Å礵¤ó thanks)¡£
2775
2776 2001-06-21
2777
2778         * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): MH ¤È IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À
2779           ´Ö¤Î DnD ¤¬(º£¤Î¤È¤³¤í)¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
2780         * src/foldersel.[ch]: ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂоݤˤʤì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2781           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2782
2783 2001-06-20
2784
2785         * version 0.5.0pre1
2786
2787         * src/imap.c
2788           imap_get_msg_list()
2789           imap_cmd_envelope()
2790           imap_cmd_fetch()
2791           imap_cmd_copy()
2792           imap_cmd_store(): Ï¢ÈÖ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë UID ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2793           imap_set_article_flags() ¤ò imap_set_message_flags() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2794         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2795           ¤Ç¤â¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2796         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): °ú¿ô¤Î·¿¤ò gint ¤«¤é
2797           guint ¤Ë¤·¤¿¡£
2798
2799 2001-06-19
2800
2801         * src/imap.c: imap_cmd_login(), imap_cmd_select(), imap_cmd_status(),
2802           imap_cmd_create(), imap_cmd_delete(), imap_cmd_copy(): Ê¸»úÎó
2803           ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤Þ¤Ê¤¤
2804           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¸Å¤¤ Cyrus IMAP4 server ¤Ø¤ÎÂнè)¡£
2805           imap_create_folder(): ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿ÃÖ´¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¡£
2806           imap_session_connect_if_not() ¤ò imap_session_get() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
2807           imap_get_msg_list(): use_cache ¤¬ off ¤Î¤È¤­¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ
2808           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
2809           imap_delete_cached_messages(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆɤó¤Ç»ØÄê
2810           ¤·¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2811           imap_parse_one_address(): fromname ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ïº¹½Ð¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤È
2812           Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2813         * src/utils.[ch]: remove_numbered_files(): ¿·µ¬¡£ÈϰϤò»ØÄê²Äǽ¡£
2814         * src/summaryview.c: summary_execute(): ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ IMAP4
2815           ¤Î¾ì¹ç¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2816           KEY_PRESS_EVENT_STOP(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2817           summary_key_pressed(): summary_execute() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î
2818           È¯¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2819           summary_select_by_msgnum(): msg_is_toggled_on ¤¬ TRUE ¤Î¤È¤­¤À¤±
2820           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
2821           ¤Î¤È¤³¤í¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2822         * src/news.c; news_delete_old_articles(): ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
2823           Æɤó¤Ç»ØÄꤷ¤¿ÈϰϤΥ­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2824         * src/folderview.c:
2825           folderview_selected(), folderview_button_released(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
2826           Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2827
2828 2001-06-18
2829
2830         * src/mainwindow.c
2831           src/summaryview.c
2832           src/prefs_common.c: ±Ñ¸ìɽ¸½¤Î²þÁ±(Paul Mangan ¤µ¤ó thanks)¡£
2833         * src/mainwindow.c: compose_cb()
2834           src/summaryview.c: summary_key_pressed()
2835           src/compose.c: compose_new_with_recipient(): ¿·µ¬µ­»ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
2836           ¤È¤­¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2837
2838 2001-06-17
2839
2840         * src/procmsg.c: procmsg_msg_list_free(): ¥ê¥¹¥È¤òÀµ¤·¤¯²òÊü¤·¤Æ
2841           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2842
2843 2001-06-16
2844
2845         * version 0.4.99
2846
2847         * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
2848           Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2849           imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
2850           imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
2851           ¤·¤¿¡£
2852           imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
2853           ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2854           imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
2855         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
2856           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2857
2858 2001-06-15
2859
2860         * src/folderview.c:
2861           folderview_new_folder_cb()
2862           folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
2863           ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2864           ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2865           folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
2866           ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2867         * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2868         * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
2869           EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
2870           SendProgressDialog ¤Ë cancelled ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
2871         * src/utils.[ch]: strtailchomp(): ¿·µ¬¡£ËöÈø¤Î»ØÄꤷ¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
2872         * src/imap.c: imap_cmd_fetch(): MS Exchange 2000 ¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
2873
2874 2001-06-15
2875
2876         * src/imap.c: imap_create_tree(): ¿·µ¬¡£ INBOX ¤ä Trash ¤Î¤è¤¦¤Ê
2877           É¬Íפʥե©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
2878           imap_do_copy(), imap_do_copy_msgs_with_dest(): COPY ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
2879           expunge ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2880           imap_remove_all_msg(): exists == 0 ¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë return ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2881           ¤·¤¿¡£
2882         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2883           folder->create_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2884
2885 2001-06-14
2886
2887         * src/imap.c: ¤µ¤é¤Ë namespace ¤ò¼ÂÁõ¡£
2888         * imap_find_namespace(), imap_path_separator_subst(): ¿·µ¬¡£
2889
2890 2001-06-13
2891
2892         * src/imap.c: imap_parse_namespace(), imap_cmd_namespace(): ¿·µ¬¡£
2893
2894 2001-06-11
2895
2896         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£
2897
2898 2001-06-08
2899
2900         * src/imap.[ch]: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÄɲ乤ë
2901           imap_add_msg() ¤È imap_append_message() ¤òÄɲá£
2902           imap_status(): ¿·µ¬¡£
2903           imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2904           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2905           Äã¥ì¥Ù¥ë IMAP4rev1 ´Ø¿ô¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥¯¥¹¤ò imap_cmd ¤ËÊѹ¹¡£
2906         * src/account.c: account_add(), account_set_missing_folder():
2907           IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë INBOX ¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
2908           ¤·¤¿¡£
2909
2910 2001-06-07
2911
2912         * src/utils.[ch]: °ú¿ô¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤È¤ë itos_buf() ¤òÄɲá£
2913         * src/imap.[ch]: imap_copy_msg(), imap_copy_msgs_with_dest(): ¿·µ¬¡£
2914         * src/folder.c: copy_msg ¤È copy_msgs_with_dest ¥á¥½¥Ã¥É¤ò IMAP
2915           ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
2916
2917 2001-06-06
2918
2919         * src/utils.[ch]: move_file(): ¿·µ¬¡£
2920         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): move_file()
2921           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ
2922           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2923
2924 2001-06-06
2925
2926         * src/imap.c: imap_delete_messages() ¤È imap_delete_all_messages()
2927           ¤ò imap_delete_cached_messages() ¤È
2928           imap_delete_all_cached_messages() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
2929         * src/utils.[ch]: ´Ø¿ô remove_all_numbered_files() ¤òÄɲá£
2930         * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
2931           src/imap.c: imap_delete_all_cached_messages():
2932           remove_all_numbered_files() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2933         * src/mainwindow.c
2934           src/summaryview.c
2935           src/compose.[ch]: ¡Öº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¡×¤òÄɲá£
2936           compose_reply()
2937           compose_reply_set_entry(): °ú¿ô¤Ë `ignore_replyto' ¤òÄɲá£
2938
2939 2001-06-05
2940
2941         * src/folderview.c: folderview_selected()
2942           src/summaryview.c: summary_show(): »Ä¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò½èÍý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë
2943           ¸í¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
2944
2945 2001-06-04
2946
2947         * src/headerwindow.c: headerwindow_show_cb(): ¾ï¤Ë msginfo ¤òɽ¼¨
2948           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
2949           ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2950         * src/smtp.c: smtp_ok(): sock_gets() ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò½¤Àµ¡£
2951
2952 2001-06-02
2953
2954         * src/folderview.c: folderview_selected()
2955           src/mimeview.c: mimeview_selected(): ¥Þ¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ᪤ò²ò½ü
2956           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2957         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½èÍý¤¹¤ë
2958           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2959
2960 2001-05-27
2961
2962         * src/passphrase.c: #if USE_GPGME ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¡£
2963         * src/prefs_account.c: NNTP AUTH ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
2964         * src/alertpanel.[ch]: alertpanel_create(): ¿·¤¿¤Ê°ú¿ô `can_disable'
2965           ¤òÄɲá£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò FALSE ¤òÅϤ¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
2966           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òºîÀ®¡£
2967           alertpanel_message_with_disable(): ¿·µ¬¡£
2968           alertpanel_show(): G_ALERT_VALUE_MASK ¤ÇÃͤò¥Þ¥¹¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2969           alertpanel_button_toggled(): ¿·µ¬¡£
2970           alertpanel_button_clicked(), alertpanel_close(): G_ALERT_VALUE_MASK
2971           ¤ò»È¤Ã¤ÆÃͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2972         * src/prefs_common.[ch]: GnuPG ½ð̾¸¡¾Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¡¢
2973           GnuPG ¤Î·Ù¹ð¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2974         * src/rfc2015.c: check_signature(): Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß½ð̾¥Á¥§¥Ã¥¯
2975           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2976         * src/main.c: GnuPG ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¡£
2977         * src/main.c
2978           src/prefs_common.c: GPGME ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤È¤­¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ð¥°¤ò
2979           ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£
2980
2981 2001-05-26
2982
2983         * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): libjconv »ÈÍÑ»þ¤Î
2984           ISO-8859-* ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¡£
2985           conv_encode_header(): ÉÔÀµ¤Ê¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤­Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×
2986           ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Alte ¤µ¤ó thanks)¡£
2987         * src/headerview.c: SET_FONT_STYLE(): ¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Ìµ¸ú¤Î¤È¤­
2988           ¤Î segfault ¤ò½¤Àµ¡£
2989         * src/imap.c: imap_create_folder(): ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬ INBOX ¤Î¤È¤­¤Ï
2990           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2991         * src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¬
2992           Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Â¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
2993
2994 2001-05-22
2995
2996         * README
2997           README.jp: ¡Öµ¯Æ°ÊýË¡¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
2998
2999 2001-05-19
3000
3001         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é NNTP AUTH ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3002         * src/news.[ch]: NNTP AUTH ¤ËÂбþ¡£
3003         * src/nntp.[ch]: NNTP AUTH ¤Î¤¿¤á¤Ë SockInfo ¤ò NNTPSockInfo ¤Ç
3004           ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£
3005         * INSTALL
3006           INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤È¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£
3007
3008 2001-05-18
3009
3010         * src/gtkutils.[ch]: folderview_find_collapsed_parent() ¤ò
3011           gtkut_ctree_find_collapsed_parent() ¤Ë°ÜÆ°¡£
3012         * src/folderview.c: folderview_select_node(): ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë
3013           ¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°Åª¤ËŸ³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3014         * configure.in: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò 0.4.99 (0.5pre) ¤Ë¤·¤¿¡£
3015         * src/main.c: main(): --help ¤È --version ¤Ë X ¤¬ÉÔÍפˤʤë¤è¤¦¤Ë
3016           parse_cmd_opt() ¤ò gtk_init() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
3017           parse_cmd_opt(): g_get_prgname() ¤ò g_basename(argv[0]) ¤ËÊѹ¹¡£
3018         * src/folderview.c: folderview_update_node(): ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥É
3019           ¤ËÂФ¹¤ë½¤Àµ¡£
3020
3021 2001-05-17
3022
3023         * src/main.c: lock_socket_input_cb(): fd_read() ¤ò fd_gets() ¤Ë
3024           Êѹ¹¡£ --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß¤òȯÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3025         * src/socket.[ch]: fd_gets() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
3026
3027 2001-05-16
3028
3029         * src/gtkutils.[ch]: gtkut_ctree_node_next(): ¿·µ¬¡£
3030         * src/folderview.c: folderview_find_next_unread(): ¿·µ¬¡£
3031           folderview_select_next_unread(): ±£¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤â¸«ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
3032           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3033
3034 2001-05-15
3035
3036         * src/compose.c: compose_write_headers(): SPAM ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­
3037           ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ From, To, Sender ¤â½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3038         * src/folderview.c: Ì¤ÆÉ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ëÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë '+'
3039           ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3040           folderview_search_new_recursive(),
3041           folderview_have_new_children(),
3042           folderview_search_unread_recursive(),
3043           folderview_have_unread_children(),
3044           folderview_find_collapsed_parent(): ¿·µ¬¡£
3045           folderview_update_node(): ¥­¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3046           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3047
3048 2001-05-14
3049
3050         * src/folder.[ch]
3051           src/mh.[ch]: *_add_msg() ¤ò link() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3052           ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀÚÂؤ¨¤ë°ú¿ô¤òÄɲá£
3053         * src/compose.c
3054           src/inc.c
3055           src/mbox.c: folder_item_add_msg() ¤Î°ú¿ô¤ò½¤Àµ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3056           unlink() ¤òºï½ü¡£
3057
3058 2001-05-13
3059
3060         * src/prefs_customheader.[ch]: prefs_headers_* ¤ò
3061           prefs_custom_header_* ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ `(New)' ¹Ô¤È `ÃÖ´¹' ¥Ü¥¿¥ó¤ò
3062           ºï½ü¡£¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3063           prefs_custom_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£ "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò
3064           ¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3065         * src/customheader.c: custom_header_get_str()
3066           src/compose.c: compose_write_headers(): ¶õ¤ÎÆâÍƤËÂбþ¡£
3067         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_row_moved(): ¿·µ¬¡£
3068           "row_move" ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3069           ¤·¤¿¡£
3070         * src/compose.c: compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤Î½ç½ø¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3071           ¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3072         * src/prefs_customheader.c: prefs_custom_header_delete_cb()
3073           src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_cb(): ESC ¤Ç·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë
3074           ¤òÊĤ¸¤ë¤Î¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3075
3076 2001-05-13
3077
3078         * claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À´ØÏ¢¤ò¥Þ¡¼¥¸:
3079         * src/customheader.[ch]
3080           src/prefs_customheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3081         * src/customheader.c: custom_header_read_str(): atoi() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3082           strtol() ¤ò»ÈÍѤ·¡¢¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3083         * src/compose.c: IS_IN_CUSTOM_HEADER(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3084           compose_write_headers(): ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë
3085           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò½ü¤¯)¡£
3086
3087 2001-05-11
3088
3089         * src/inc.c: connection_check_cb(): Àܳ¤¬³ÎΩ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
3090           segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3091         * src/compose.c: compose_create(): set_autobcc ¤Þ¤¿¤Ï set_autoreplyto
3092           ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬¶õ¤Ç¤âɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3093
3094 2001-05-10
3095
3096         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3097           TEXT_INSERT(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
3098         * po/ja.po: ½¤Àµ¡£
3099         * src/prefs_display_header.c: prefs_display_header_create():
3100           ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
3101
3102 2001-05-09
3103
3104         * src/mimeview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
3105           ³«¤¯...¡×¤òÄɲá£
3106         * src/summaryview.c: summary_print()
3107           src/inputdialog.c: input_dialog(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3108         * src/textview.c: textview_show_mime_part(): ÀâÌÀʸ¤ò¹¹¿·¡£
3109         * src/send.c: Á÷¿®¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
3110           (TODO: automaton ¤ò»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¡£)
3111           send_progress_dialog_create(), send_progress_dialog_destroy(),
3112           send_cancel(): ¿·µ¬¡£
3113           send_message_smtp(): ³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3114         * src/utils.[ch]: get_left_file_size(): ¿·µ¬¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë
3115           ¤Î»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤òÆÀ¤ë¡£
3116         * src/summaryview.c: summary_show(): open_inbox_on_inc ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì
3117           ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Á°¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë
3118           °ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3119         * src/prefs_common.c: ¥«¥é¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò transient ¤Ë
3120           ¤·¡¢¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥­¡¼¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3121
3122 2001-05-08
3123
3124         * version 0.4.66
3125
3126         * src/select-keys.c: delete_event_cb(): ½ªÃ¼¤«¤é `;' ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
3127         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò10msec ¤Ë¤·¤¿¡£
3128         * src/prefs_display_header.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢
3129           ¡Ö¾¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¡×¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À
3130           ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò insensitive ¤Ë¤·¤¿¡£
3131         * src/textview.c: strcasecmp() and strncasecmp() ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂбþ¤¹¤ë
3132           glib ¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
3133         * src/inc.c: get_spool(): ¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
3134           ºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3135
3136 2001-05-07
3137
3138         * src/prefs_common.c
3139           src/prefs_account.c
3140           src/prefs_filter.c
3141           src/account.c
3142           src/alertpanel.c
3143           src/filesel.c
3144           src/foldersel.c
3145           src/export.c
3146           src/import.c
3147           src/inputdialog.c
3148           src/passphrase.c
3149           src/select-keys.c
3150           src/sigstatus.c: delete_event ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤ì¤ò
3151           ¸í¤Ã¤ÆÇ˲õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(DINH ¤µ¤ó thanks)¡£
3152           delete_event ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦ *_deleted() ¤È *delete_event()
3153           ¤òÄɲá£
3154
3155 2001-05-06
3156
3157         * src/prefs_display_header.c: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊѹ¹¤ò
3158           ¥Þ¡¼¥¸:
3159           prefs_display_header_create(): ¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ÎʤӴ¹¤¨¤¬
3160           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3161           prefs_display_header_find_header(): ¿·µ¬´Ø¿ô¡£
3162           prefs_display_header_clist_set_row(): ½ÅÊ£¤òǧ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3163         * src/prefs_account.c: prefs_account_receive_create(): ¥Á¥§¥Ã¥¯
3164           ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¡£
3165
3166 2001-05-05
3167
3168         * src/pop.c: pop3_getsize_list_recv(): sscanf() ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢
3169           ¤¹¤°¤Ë break ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3170         * src/inc.h: Pop3State ¤«¤é cur_msg_bytes ¤òºï½ü¡£
3171         * src/inc.c: pop3_recv_func()
3172           src/recv.[ch]: RecvUIFunc ¤ÎÂèÆó°ú¿ô¤ò¸½ºß¤Î¹ç·×¥Ð¥¤¥È¿ô¤Ë¤·¤¿¡£
3173           recv_write(): ·Ð²á»þ´Ö¤¬0.1Éäè¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3174           ¤·¤¿¡£
3175         * src/recv.c: recv_write(): ´Ö³Ö¤ò300 usec ¤Ë¤·¤¿¡£
3176         * src/textview.c: textview_show_header(): ¥Ø¥Ã¥À¤¬ Subject ¤Î¾ì¹ç¡¢
3177           °ì¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3178         * src/utils.[ch]: unfold_line(): ¿·µ¬¡£
3179         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_array(): ¿·µ¬¡£
3180         * src/prefs_display_header.c: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¹¹¿·¡£
3181
3182 2001-05-05
3183
3184         * sylpheed-claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Þ¡¼¥¸¡£
3185           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥À¤ò¥æ¡¼¥¶¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3186           (¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤ÏÊѹ¹¡£)
3187         * src/prefs_display_header.[ch]
3188           src/displayheader.[ch]: ¿·µ¬¡£
3189         * src/prefs_display_header.c:
3190           prefs_display_headers_other_headers_toggled() ¤òºï½ü¡£
3191           ¥ê¥¹¥È¤«¤é "(¿·µ¬)" ¹Ô¤òºï½ü¡£
3192         * src/defs.h: DISPLAY_HEADER_RC ¤òÄɲá£
3193         * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): É½¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê
3194           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
3195         * src/prefs_common.h: PrefsCommon ¤Ë show_other_header ¤È
3196           disphdr_list ¤òÄɲá£
3197         * src/procheader.[ch]: procheader_get_header_list_from_file(),
3198           procheader_get_header_array_asis(): ¿·µ¬¡£
3199           procheader_get_header_list(): °ú¿ô¤Ë FILE ¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë
3200           ½¤Àµ¡£
3201           procheader_header_array_destroy(), procheader_header_free() ¿·µ¬¡£
3202         * src/main.c: main(): prefs_display_header_*_config() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3203           ¤·¤¿¡£
3204         * src/textview.c: textview_scan_header(): ¥æ¡¼¥¶¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ
3205           ¥Ø¥Ã¥À¤òʤӴ¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3206           src/textview_show_header(): textview_make_clickable_parts() ¤ò
3207           ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3208           textview_make_clickable_parts(): °ú¿ô¤Ë GdkFont ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3209           °ú¿ô¤«¤é GtkText ¤ò½ü¤¤¤¿¡£
3210
3211 2001-05-04
3212
3213         * Pierric Descamps ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯
3214           ¤ò¼ÂÁõ(thanks!)¡£
3215         * src/inc.c: inc_autocheck_timer_init(), inc_autocheck_timer_set(),
3216           inc_autocheck_timer_remove(), inc_autocheck_func() ¤ò¿·Ãå¥á¡¼¥ë
3217           ¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÄɲá£
3218         * src/main.c: main(): inc_autocheck_timer_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3219         * src/prefs_common.c: prefs_receive_create(): ¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î UI
3220           ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¡£ prefs_common_cancel() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
3221           ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤ËÀܳ¡£
3222         * src/prefs_common.c
3223           src/prefs_account.c
3224           src/prefs_filter.c
3225           src/account.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò̵¸ú¤Ë
3226           ¤·¤¿¡£
3227         * src/headerview.c: headerview_show_xface(): ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òÈóɽ¼¨
3228           ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3229
3230 2001-05-03
3231
3232         * src/inc.c
3233           src/pop.c
3234           src/recv.c: ¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥½¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ÎÂбþ¤òºï½ü(Ìò¤Ë
3235           Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¡£
3236         * src/pop.c
3237           src/inc.c: ¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3238
3239 2001-05-02
3240
3241         * src/utils.h: u32 ¤ò guint32 ¤Î typedef ¤Ë¤·¤¿¡£
3242           md5.c ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í BIG_ENDIAN_HOST ¤òÄɲá£
3243         * src/md5.c: md5c.c ¤ò̾¾ÎÊѹ¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
3244           ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç MD5 ¤òÀµ¤·¤¯·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3245
3246 2001-05-01
3247
3248         * version 0.4.65
3249
3250         * src/folder.c: folder_init(): ¥á¥½¥Ã¥É imap_remove_folder ¤òÄɲá£
3251         * src/folderview.c: folderview_rm_imap_folder_cb(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4
3252           ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3253         * src/imap.[ch]: imap_create_folder(): ¼ÂºÝ¤Ë IMAP4 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À
3254           ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3255           imap_remove_folder(): Äɲá£
3256           imap_create(), imap_delete(): Äɲá£
3257         * src/summaryview.c: summary_execute_delete(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥¿¥¤¥×¤¬
3258           F_MH ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð trash ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3259         * ¾åµ­¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ趤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
3260         * configure.in
3261           ac/check-type.m4: wint_t ¤Î typedef ¸¡½Ð¤ò²þÎÉ(sv_CHECK_TYPE ¤ò
3262           SYLPHEED_CHECK_TYPE ¤Ë²þ̾)¡£
3263
3264 2001-04-30
3265
3266         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
3267           ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3268
3269 2001-04-30
3270
3271         * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
3272           sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
3273           sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
3274         * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3275           fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3276         * src/esmtp.c
3277           src/imap.c
3278           src/news.c
3279           src/nntp.c
3280           src/pop.c
3281           src/recv.c
3282           src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3283           ¤·¤¿¡£
3284         * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
3285
3286 2001-04-28
3287
3288         * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3289           ¤·¤¿¡£
3290         * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
3291           ¤·¤¿¡£
3292
3293 2001-04-27
3294
3295         * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3296           ¥µ¥¤¥º¤ò½¤Àµ¤·¡¢³ÈÂç²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£
3297         * src/smtp.c
3298           src/esmtp.c: smtp_ok(), esmtp_ok(): ¥¨¥é¡¼±þÅú¤òÀµ¤·¤¯½èÍý¤·¤Æ
3299           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ÂçÀ¯¤µ¤ó thanks)¡£
3300         * src/pop.[ch]: pop3_getsize_list_send() ¤È pop3_getsize_list_recv()
3301           ¤òÄɲá£
3302         * src/recv.[ch]: recv_write() ¤¬³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯´Ø¿ô
3303           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë recv_set_ui_func() ¤òÄɲá£
3304         * src/inc.h: Pop3State ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ bytes ¤ò total_bytes ¤Ë²þ̾¤·¡¢
3305           cur_msg_bytes, cur_total_bytes, ¤½¤·¤Æ sizes ¤òÄɲá£
3306         * src/inc.c: ³Æ sock_read() Ëè¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
3307           inc_pop3_recv_func() ¤òÄɲá£
3308
3309 2001-04-26
3310
3311         * src/mh.c: mh_is_maildir_one(): is_dir_exist() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3312           ½¤Àµ¡£
3313
3314 2001-04-25  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3315
3316         * src/mh.c (mh_is_maildir_one, mh_is_maildir): ¿·µ¬¡£
3317         (mh_scan_tree_recursive): ¥¹¥­¥ã¥ó¤Ç Maildir ·¿¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò
3318         ´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3319
3320         À°¿ô·¿¤Ç socket ¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤êÃê¾ÝŪ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ËÊѹ¹¡£
3321
3322         * src/automaton.h (struct _Automaton): help_sock ¤òÄɲá£
3323         * src/automaton.c (automaton_input_cb): source ¤ò SockInfo ¤ËÄɲÃ
3324         ¤·¡¢ gdk_input_add ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3325
3326         * src/send.c (SEND_EXIT_IF_ERROR): ¥Æ¥¹¥È¤ò½¤Àµ¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ê socket
3327         ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿(sock_close ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á)¡£ sock ¤ò NULL
3328         ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3329         (SEND_EXIT_IF_NOTOK): ÊĤ¸¤é¤ì¤¿ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3330         ¤·¤¿¡£
3331         (send_smtp_open): SockInfo ¤Î¤ß¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3332
3333         * src/news.c (news_session_new): SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
3334         (news_session_destroy): Æ±¾å¡¢ sock ¤ò NULL ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£
3335
3336         * src/nntp.c: À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo ¤ò»ÈÍÑ¡£
3337         * src/smtp.c: Æ±¾å¡£
3338         * src/pop.c: Æ±¾å¡£
3339         * src/recv.c: Æ±¾å¡£
3340
3341         * src/inc.c (inc_pop3_session_do): sock_sockinfo_free ¤òºï½ü¡£
3342         gdk_input_add ¤ò¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
3343
3344         * src/esmtp.c: socket »Ø¼¨»Ò¤ò SockInfo ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3345         * src/esmtp.h: Æ±¾å¡¢ socket.h ¤ò include ¤·¤¿¡£
3346         * src/session.h (struct _Session): Æ±¤¸¤¯¡£
3347         * src/imap.c (imap_open): À°¿ô·¿¤Ç¤Ê¤¯ SockInfo ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3348         SockInfo ¤ÎÆâÉô¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òºï½ü¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤È´Ø¿ô
3349         ¤¬ SockInfo ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3350         (imap_session_new): sock_close ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3351         (imap_session_destroy): Æ±¾å¡£
3352
3353         * src/compose.c (compose_exec_ext_editor): sock_write ¤ò fd_write
3354         ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3355
3356         * src/main.c (app_will_exit): lock socket ¤ò fd_close ¤Ç close ¤¹¤ë
3357         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3358         (prohibit_duplicate_launch): sock_xxx ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë fd_xxx ¤ò»ÈÍÑ¡£
3359         (lock_socket_input_cb): Æ±¾å¡£
3360
3361         * src/socket.h, src/socket.c: SockInfo ¹½Â¤ÂΤò glib ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò
3362         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡£Á´¤Æ¤Î sock_xxx ¤ò¡¢À°¿ô·¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë SockInfo
3363         ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
3364         (sock_connect_unix, sock_open_unix, sock_accept): Ì¾Á°¤ò ..
3365         (fd_connect_unix, fd_open_unix, fd_accept): .. ¤³¤ì¤ËÊѹ¹¤·¡¢Á´¤Æ¤Î
3366         ¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤âÊѹ¹¡£
3367         (fd_read, fd_write, fd_close): ¿·µ¬¡£
3368         (sock_sockinfo_free): ºï½ü¡£
3369         * src/socket.c (sock_connect_nb): ¤³¤³¤Ç¤Ï sock_close ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
3370         close ¤ò»ÈÍÑ¡£
3371         (sock_connect): Æ±¾å¡£
3372
3373 2001-04-26
3374
3375         * config.h.in: ºï½ü¡£
3376         * ac/Makefile.am: gnupg-check-typedef.m4 ¤ò MACROS ¤ËÄɲá£
3377         * .cvsignore: Äɲá£
3378         * src/inc.c
3379           src/progressdialog.[ch]
3380           src/pixmaps/complete.xpm
3381           src/pixmaps/continue.xpm
3382           src/pixmaps/error.xpm: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤òɽ¼¨¤¹¤ë
3383           Leandro Pereira ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3384         * src/inc.c: ¾õÂÖ¤Îʸ»úÎó¤òÀÚÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3385
3386 2001-04-25
3387
3388         * cvs ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é po/*.gmo, configure, stamp-h.in, aclocal.m4,
3389           Makefile.in ¤òºï½ü¡£
3390         * COPYING: RSA ¤ÎÃøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¡£
3391         * po/sylpheed.pot, po/stamp-cat-id, po/cat-id-tbl.c ¤òºï½ü¡£
3392         * configure.in: sys/utsname.h ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3393
3394 2001-04-24  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
3395
3396         W32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÂçÉôʬ¤ò¥Þ¡¼¥¸¡£
3397
3398         * configure.in: gpgme >= 0.2.1 ¤òÍ׵ᡣ
3399
3400         * acconfig.h (HAVE_U32_TYPEDEF): ¿·µ¬¡£
3401         * ac/gnupg-check-typedef.m4: ¿·µ¬¡£
3402         * configure.in: u32 ·¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
3403         * src/utils.h: u32 ·¿¤È´Ø·¸¤¹¤ëÄê¿ô¤òÄêµÁ¡£
3404
3405         * src/about.c (about_create): MD5 ¤Ë´Ø¤¹¤ëɽ¼¨¤òºï½ü¡£RSA Inc ¤Î
3406         ¼ÂÁõ¤Ï¤â¤¦»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3407         * src/md5ify.c, src/md5ify.h, src/md5global.h: ºï½ü¡£
3408         * src/md5c.c, src/md5c.h: FSF ¤Î¼ÂÁõ¤ÇÃÖ´¹¤·¡¢´Ø¿ô̾¤òɸ½à¤Î¾®Ê¸»ú
3409         ¤Î̿̾µ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊѹ¹¡£Á´¤Æ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤òÊѹ¹¡£
3410         (md5_hex_digest): ¿·µ¬¡£
3411         (md5_hmac): Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë hmac ´Ø¿ô¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤ÆÄɲá£
3412         (md5_hex_hmac): ¿·µ¬¡£
3413         * src/esmtp.c, src/esmtp.h (md5_hex_hmac): ºï½ü¡£
3414         (hmac_md5): ºï½ü¡£
3415         * src/pop.c (pop3_getauth_apop_send): md5_digest ¤ò¿·¤·¤¤´Ø¿ô
3416         md5_hex_digest ¤ÇÃÖ´¹¡£
3417
3418         * src/about.c: ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ß utsname.h ¤ò include ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
3419         ¤·¤¿¡£
3420
3421         * src/utils.c, src/utils.h (get_home_dir): ÆÃÊ̤ʠWindoze ¤ÎÍ×µá
3422         ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯Âбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£Á´¤Æ¤Î g_get_home_dir() ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
3423         ¤ò¤³¤Î´Ø¿ô¤ËÊѹ¹¡£
3424
3425         * simple-gettext.c: ¿·µ¬¡£
3426
3427         * src/main.c (main): GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
3428         ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3429
3430         * src/sigstatus.c, src/sigstatus.h: ¿·µ¬¡£
3431         * src/rfc2015.c (check_signature): sigstatus ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ÈÍѤ·¡¢
3432         ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3433
3434         * src/select-keys.c: ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î select_keys ÊÑ¿ô¤òºï½ü¤·¡¢
3435         ¥¢¥í¥±¡¼¥È¤·¤¿ÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤ÇÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3436         (set_row): °Å¹æ²½¤Ç¤­¤ë¸°¤Î¤ß¤òɽ¼¨¡£
3437         (update_progress): ¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤ò¡¢É÷¼Ö¤È¤É¤Î¸°¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸
3438         ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£Â¾¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼
3439         ¤òºï½ü¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·Â¦¤ò¹¹¿·¡£
3440
3441         * src/prefs_common.c (prefs_privacy_create) [__MINGW32__]: Êáª
3442         ¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3443
3444 2001-04-24
3445
3446         * src/prefs_common.[ch]
3447           src/procheader.c: strftime() ¤ò»È¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ç
3448           ÆüÉÕ¤Îɽ¼¨¤Î½ñ¼°¤òÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
3449           ¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3450         * src/prefs_common.c: prefs_quote_colors_dialog()
3451           src/mainwindow.c: main_window_reflect_prefs_all(): ¿§¤ÎÀßÄ꤬
3452           Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3453         * src/main.[ch]: µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òµ­²±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3454         * src/export.c: export_mbox(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë chdir
3455           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3456         * src/filesel.c: filesel_select_file(): ºÇ½é¤Ëµ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
3457           ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3458
3459 2001-04-23
3460
3461         * ½ªÎ»»þ¤ËÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲÃ
3462           [sergey]:
3463
3464           * src/compose.c: compose_queue(): Á÷¿®ÂÔµ¡¸å¤Ë folder_item_scan()
3465             ¤È folderview_update_item() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3466           * src/folderview.c: folderview_update_node(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3467             ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Ü¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉÁ²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3468           * src/mainwindow.c: queued_messages(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
3469             app_exit_cb(): warn_queued_on_exit ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¿®ÂÔ¤Á
3470             ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3471           * prefs_common.[ch]: warn_queued_on_exit ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3472
3473         * src/mainwindow.c: queued_messages() ¤ò main.c ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢
3474           get_queued_message_num() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£
3475         * src/main.c: app_will_exit(): app_exit_cb() ¤«¤é·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î
3476           ¥³¡¼¥É¤ò°ÜÆ°¤·¡¢manage_window_focus_in() ¤òÄɲá£
3477
3478         * GnuPG ¸°ÁªÂòÂбþ¤ò³ÈÄ¥ [sergey]:
3479
3480           * src/select-keys.c: Win32 ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ¿·ÈǤ˹¹¿·¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î¸°¤Î
3481             ÁªÂò¤ËÂбþ¡£
3482           * src/prefs_account.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¡Öµ¡Ì©¡×
3483             ¥¿¥Ö¤òÄɲá£
3484             prefs_account_privacy_create(),
3485             prefs_account_sign_key_set_data_from_radiobtn(),
3486             prefs_account_sign_key_set_radiobtn(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
3487           * src/prefs_account.h: ¿·¤·¤¤ÀßÄê: sign_key_type, sign_key_id.
3488           * src/rfc2015.c: set_signers(): ¿·¤·¤¤´Ø¿ô¡£
3489             pgp_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È set_signer() ¤Î¸Æ½Ð¤·¤òÄɲá£
3490             rfc2015_sign(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¡¢pgp_sign() ¤Ë
3491             ÅϤ¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3492           * src/rfc2015.h: rfc2015_sign(): ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹¹¿·¡£
3493           * src/compose.c: ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò rfc2015_sign() ¤ËÅϤ¹¤è¤¦¤Ë
3494             ¤·¤¿¡£
3495
3496 2001-04-22
3497
3498         * src/mbox.c: export_to_mbox(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3499
3500 2001-04-20
3501
3502         * src/mbox.[ch]: export_mbox() ¤ò export_to_mbox() ¤ËÊѹ¹¡£
3503           ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3504         * src/export.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤ò mbox ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲá£
3505         * src/import.[ch]: import_mbox() ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤È¤ë
3506           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ËÀâÌÀ¤òÄɲá£
3507         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®¸å¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼
3508           ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3509         * src/export.c
3510           src/import.c: OK ¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¿ô²ó²¡¤µ¤ì¤¿¤é¥×¥í¥°¥é¥à
3511           ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3512         * src/prefs_common.[ch]
3513           src/addressbook.c: ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤Ë
3514           Äɲ乤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3515
3516 2001-04-19
3517
3518         * src/prefs_common.[ch]: ÀßÄê¹àÌܤòºÆ¹½À®¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥Ö¤òÄɲá£
3519         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó --version
3520           ¤òÄɲá£
3521         * src/mh.c: ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°/¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤­¤Ï MSG_DELETED ¥Õ¥é¥°
3522           ¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3523         * src/prefs_common.[ch]
3524           src/headerview.[ch]: ¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤ò¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3525         * src/prefs_common.[ch]
3526           src/textview.c: ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥¯¥í¡¼¥ëñ°Ì¤ò1¥Ú¡¼¥¸¤ÈȾ¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀÚÂؤ¨
3527           ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3528         * src/mbox.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î
3529           mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë export_mbox() ¤òÄɲá£
3530
3531 2001-04-18
3532
3533         * src/prefs_filter.[ch]: ¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤Î¥³¡¼¥É¤ò prefs_common.c
3534           ¤«¤éʬΥ¤·¡¢Ê̸ĤΥÀ¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¤·¤¿¡£
3535
3536 2001-04-17
3537
3538         * version 0.4.64
3539
3540         * src/automaton.[ch]
3541           src/inc.c: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®Ãæ¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
3542           ¤È¤­¤Ë Sylpheed ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3543           thanks)¡£
3544         * src/xml.c: xml_build_tree()
3545           src/addressbook.c: ÉÔÀµ¤Ê XML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Ë̵¸Â
3546           ¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3547
3548 2001-04-16
3549
3550         * src/summaryview.c
3551           src/inc.c: ¡Ö¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó
3552           ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3553           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3554
3555 2001-04-15
3556
3557         * src/xml.[ch]: ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤È¡¢Ê£¿ô¹Ô¤Ë
3558           ¤ï¤¿¤ë¥¿¥°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3559         * src/folder.c
3560           src/addressbook.c: '<', '>', '&', ''', '"' ¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò
3561           ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3562
3563 2001-04-10
3564
3565         * version 0.4.63
3566
3567         * src/folder.[ch]
3568           src/mainwindow.c
3569           src/mh.[ch]
3570           src/procmsg.[ch]
3571           src/summaryview.[ch]: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÎÁàºî¤ò
3572           Äɲ乤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3573         * src/imap.c: ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3574         * src/imageview.c: ²èÁü¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¸Å¤¤²èÁü¤òɽ¼¨
3575           ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
3576
3577 2001-04-09
3578
3579         * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÆɤ߹þ¤ß®ÅÙ¤ò
3580           ¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë setvbuf() ¤òÄɲÃ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3581         * src/inc.c
3582           src/summaryview.[ch]
3583           prefs_common.[ch]: ¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤ËƱ¤¸¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
3584           ÊݤĥѥåÁ¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3585         * src/textview.c
3586           src/utils.[ch]: get_quote_level() ¤ò utils.c ¤Ë°ÜÆ°¡£
3587
3588 2001-04-08
3589
3590         * ac/Makefile.am: Äɲá£
3591         * Makefile.am
3592           configure.in: ac ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òÄɲá£
3593
3594 2001-04-07
3595
3596         * src/summaryview.c: summary_filter(): immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬
3597           »ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3598         * src/prefs_common.[ch]
3599           src/textview.[ch]
3600           src/gtkutils.[ch]: Stephen Anthony ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿§¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3601           ¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(thanks!)¡£
3602         * src/gtksctree.c
3603           src/mimeview.c: MimeView ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3604
3605 2001-04-06
3606
3607         * src/utils.c: copy_file()
3608           src/mh.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
3609           ¤¹¤ë Darko Koruga ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(¤·¤Æ½¤Àµ)(thanks!)¡£
3610         * src/procheader.c
3611           src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆüÉÕ¤ò¥í¡¼¥«¥ë»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
3612           Jorge Van Hemelryck ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3613         * src/utils.c: remote_tzoffset_sec(): °ìʸ»ú¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ
3614           ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3615         * src/folder.c: folder_item_add_msg(): add_msg() ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë
3616           assertion ¤òÄɲÃ(¤¿¤«¤Î¤µ¤ó thanks)¡£
3617
3618 2001-04-05
3619
3620         * src/procmime.c: procmime_decode_content(): quoted-printable ¤Ç
3621           ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ `=00' ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤½¤ì¤ò²õ¤·¤Æ
3622           ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
3623         * src/gtksctree.c
3624           src/mimeview.c
3625           src/summaryview.c: MIME ¥Ó¥å¡¼¤Î DnD ¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ(Ê¿¾¾¤µ¤ó thanks)¡£
3626
3627 2001-04-04
3628
3629         * src/about.c: about ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î³°´Ñ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë Sergey Vlasov ¤µ¤ó
3630           ¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3631         * src/prefs_common.[ch]
3632           src/rfc2015.[ch]
3633           src/mimeview.c
3634           src/procmime.[ch]
3635           src/compose.[ch]
3636           src/passphrase.c
3637           src/textview.[ch]: sylpheed-win32 branch ¤«¤é port ¤µ¤ì¤¿ GnuPG
3638           Âбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3639         * INSTALL, INSTALL.jp: GnuPG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹¹¿·¡£
3640
3641 2001-04-03
3642
3643         * src/utils.[ch]: References ¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤òʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È
3644           ¤Ë¤¹¤ë references_list_append() ¤òÄɲá£
3645         * src/compose.c: Ä¹¤¹¤®¤ë References ¥Ø¥Ã¥À¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢¥´¥ßʸ»ú¤ò
3646           ºï½ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥À¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Matthias Intemann ¤µ¤ó thanks)¡£
3647
3648 2001-04-02
3649
3650         * src/addr_compl.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ð¥°½¤Àµ
3651           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3652
3653 2001-04-01
3654
3655         * src/gtksctree.c: tree_select_row ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥à¿ô¤òÅϤ¹
3656           ¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3657         * src/summaryview.c: summary_selected(): ÈÆÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤È̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤ò
3658           ¥«¥é¥à¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3659           summary_mark_row_as_read() ¤È summary_mark_row_as_unread() ¤òÄɲá£
3660         * src/prefs_common.c: Sergey Vlasov ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3661           ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î GtkEntry ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤òÄ´À°¤·¤¿¡£
3662         * src/prefs.c: prefs_dialog_create(): ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò
3663           ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3664         * src/inc.c: inc_start(): Ç§¾Ú¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ð̾¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
3665           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3666
3667 2001-03-31
3668
3669         * src/mimeview.c: mimeview_key_pressed(): °Û¾ï¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È
3670           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3671           ½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3672         * src/summaryview.c: summary_display_msg(): MIME ¥ê¥¹¥È¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï
3673           ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3674
3675 2001-03-30
3676
3677         * src/pixmaps/deleted.xpm
3678           src/pixmaps/mark.xpm
3679           src/summaryview.c: ºï½ü¤È¥Þ¡¼¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
3680         * src/gtkutils.c: gtkut_widget_init(): gtk_widget_destroy() ¤ò
3681           gtk_widget_unref() ¤ËÊѹ¹¡£
3682         * src/addr_compl.c: start_address_completion(): ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬¶õ¤Î
3683           ¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Chideok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
3684
3685 2001-03-29
3686
3687         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3688           (ChiDeok Hwang ¤µ¤ó thanks)¡£
3689         * src/pixmaps/forwarded.xpm
3690           src/pixmaps/replied.xpm
3691           src/pixmaps/new.xpm
3692           src/pixmaps/unread.xpm
3693           src/compose.c
3694           src/mainwindow.c
3695           src/prefs_common.c
3696           src/procmsg.h
3697           src/summaryview.[ch]: ÊÖ¿®¡¦Å¾Á÷¥Þ¡¼¥¯¤òÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏžÁ÷¤¹¤ë
3698           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÉÕ¤±¤ë Harc Hoper ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3699           ¤½¤·¤Æ¿·Ã塦̤ÆÉ¥Þ¡¼¥¯¤Ï David Mehrmann ¤µ¤ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó
3700           ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿(thanks!)¡£
3701         * src/summaryview.c: Ì¤ÆɤȠMIME ¤ÎÎó¤ÎÉý¤ò¸ÇÄê¤Ë¤·¤¿¡£
3702         * src/prefs.c: prefs_config_parse_one_line(): '=' ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤ò
3703           ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3704
3705 2001-03-26
3706
3707         * src/prefs_common.[ch]: ¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿
3708           ¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡£
3709         * src/textview.c: °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë
3710           ¤·¤¿¡£
3711
3712 2001-03-25
3713
3714         * src/prefs_common.[ch]
3715           src/textview.c: À¥Æ£¤µ¤ó¤ÈÆóÇ·µÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
3716           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3717
3718 2001-03-24
3719
3720         * src/summaryview.c: summary_attract_by_subject(): ¹â®²½¤Î¤¿¤á¤Ë
3721           ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­´¹¤¨¤¿¡£
3722         * src/prefs_account.c: filter_on_receive ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç TRUE ¤Ë¤·¤¿¡£
3723         * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹àÌܤòʤٴ¹¤¨¤¿¡£
3724
3725 2001-03-23
3726
3727         * src/gtkutils.c: gtkut_clist_bindings_add(): ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹
3728           ¥­¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥­¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3729
3730 2001-03-22
3731
3732         * src/utils.[ch]
3733           src/codeconv.c: Èó ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤òÀµ¤·¤¯¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
3734           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3735         * src/compose.c: ÊÖ¿®¤Þ¤¿¤ÏÁð¹Æ¤ÎºÆÊÔ½¸»þ¤Ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯
3736           ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
3737
3738 2001-03-21
3739
3740         * src/gtkutils.[ch]: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊѹ¹¤¹¤ë
3741           gtkut_widget_init() ¤òÄɲá£
3742         * src/main.c: main(): gtkut_widget_init() ¤òÀè¤Ë¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3743         * src/summaryview.c: summary_create(): ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òºï½ü¡£
3744
3745 2001-03-19
3746
3747         * src/procmsg.[ch]: ²ÄÆÉÀ­¤Î¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¡£
3748
3749 2001-03-18
3750
3751         * src/mainwindow.c: "Clean trash" ¤ò "Empty trash" ¤ËÊѹ¹¡£
3752           ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÄɲá£
3753           allsel_cb(): ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3754           ¥Ó¥å¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3755           ¥µ¥Þ¥ê¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¤ÆÁªÂò¡×¤òºï½ü¡£
3756         * src/folderview.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®/̾¾ÎÊѹ¹/ºï½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô¤ò
3757           Äɲá£
3758         * src/procmsg.[ch]: ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¡Öºï½ü¡×¥Õ¥é¥°¤ò±Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢
3759           ¡Ö½ÅÍסץե饰¤òºï½ü¡£
3760         * src/summaryview.c: ¥Õ¥é¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë
3761           summary_set_row_marks() ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤¬¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
3762           ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3763         * src/mainwindow.c: allsel_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
3764           ¾ì¹ç¤âÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3765
3766 2001-03-17
3767
3768         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹
3769           ¥ê¡¼¥¯¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3770         * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì
3771           ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃ夷¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼
3772           ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ì¤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3773         * src/socket.c: sock_connect_by_getaddrinfo(): ¥Ð¥°¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£
3774
3775 2001-03-15
3776
3777         * src/mh.c: mh_move_msg(), mh_move_msgs_with_dest(): °ÜÆ°Àè¤Î
3778           ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3779         * src/procmsg.c: procmsg_set_flags(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î
3780           ÈÖ¹æ¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¤½¤·¤Æ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³«¤±¤Ê¤¤
3781           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
3782
3783 2001-03-13
3784
3785         * src/prefs_common.c: prefs_send_create(): Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é
3786           EUC-JP ¤È Shift_JIS ¤òºï½ü¡£
3787
3788 2001-03-12
3789
3790         * version 0.4.62
3791
3792 2001-03-11
3793
3794         * src/send.c: send_message_queue(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î `From'
3795           ¤È¥µ¡¼¥Ð̾¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3796         * src/account.[ch]: »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤È SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È
3797           ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë account_find_from_smtp_server() ¤òÄɲá£
3798         * src/Makefile.am
3799           src/mainwindow.c
3800           src/summaryview.[ch]
3801           src/sourcewindow.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹É½¼¨¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3802           Åý¹ç(thanks!)¡£
3803
3804 2001-03-10
3805
3806         * src/addr_compl.[ch]
3807           src/addressbook.c
3808           src/compose.c: Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿
3809           ¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(thanks!)¡£
3810         * src/addr_compl.c: g_assert() ¤ò g_return(_val)_if_fail() ¤ÇÃÖ¤­
3811           ´¹¤¨¤¿¡£
3812         * src/folder.c: folder_init()
3813           src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb()
3814           src/procmsg.c: procmsg_clean_trash()
3815           src/summaryview.c: summary_start_drag()
3816           src/imap.[ch]: ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó¤«¤é¤Î IMAP4 °ÜÆ°/ºï½üµ¡Ç½¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
3817           Åý¹ç(thanks!)¡£
3818
3819 2001-03-08
3820
3821         * src/main.c: parse_cmd_opt(): --compose ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ mailto: ¤Î
3822           URI ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3823         * src/utils.[ch]: execute_async(): °úÍÑÉä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿°ú¿ô¤òÀµ¤·¤¯
3824           ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3825           strstr_with_skip_quote(), strsplit_with_quote(): °úÍÑÉäÂбþÈǤÎ
3826           g_strsplit().
3827         * src/mimeview.c: mimeview_view_file()
3828           src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
3829           ¥Þ¡¼¥¯¤òÄɲá£
3830
3831 2001-03-07
3832
3833         * configure.in
3834           src/compose.c
3835           src/prefs.c
3836           src/procmime.c
3837           src/summaryview.c
3838           src/mbox.c
3839           src/recv.c
3840           src/utils.[ch]: Dmitry V. Levin ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á
3841           ¤ò¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤·¤ÆŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£ utils.[ch] ¤Ë my_tmpfile() ¤ò
3842           Äɲá£
3843         * src/main.c: --receive-all ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3844
3845 2001-03-06
3846
3847         * src/socket.c: sock_connect_thread(): ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥É¤È IPv6 ¤Î
3848           Î¾Êý¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
3849           (À趤µ¤ó thanks)¡£
3850         * src/utils.[ch]
3851           src/compose.c: ½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç FIFO ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Jason
3852           McCarver ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
3853         * src/textview.c: ¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
3854         * src/socket.c: sock_accept(): socklen_t ¤ò gint ¤ËÊѹ¹¡£
3855
3856 2001-03-05
3857
3858         * src/main.c
3859         * src/textview.c: ¥³¡¼¥É¤ò¾¯¤·À°Íý¡£
3860
3861 2001-03-04
3862
3863         * src/compose.[ch]
3864           src/main.c
3865           src/textview.c: ¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë URI ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¤·¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
3866           ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥«¥Ö¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ --compose ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç
3867           ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î
3868           ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅý¹ç(´¶¼Õ!)¡£
3869
3870 2001-03-03
3871
3872         * src/esmtp.[ch]
3873           src/smtp.[ch]
3874           src/send.c
3875           src/prefs_account.[ch]
3876           src/Makefile.am: Martin Schaaf ¤µ¤ó¤Î SMTP AUTH ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤ·¡¢
3877           ¤½¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ(´¶¼Õ!)¡£
3878         * src/textview.c: textview_key_pressed(): ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼
3879           ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3880         * src/main.c: parse_cmd_opt(): ¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
3881         * src/html.[ch]: HTMLParser ¤Ë empty_line ¤òÄɲä·¡¢¥Ñ¡¼¥µ¤Î
3882           ¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¾¯¤·½¤Àµ¡£
3883
3884 2001-03-01
3885
3886         * src/html.c: eucjp_symbol_list ¤òÄɲä·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʸ»ú¤ò
3887           ascii_symbol_list ¤ËÄɲá£
3888
3889 2001-02-19
3890
3891         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤Ë¥á¥ó¥Ð `charset' ¤È
3892           `charset_str' ¤òÄɲá£
3893         * src/html.[ch]: ISO-8859-1 ¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥ê¥¹¥È¤ò
3894           Äɲá£
3895           html_parser_new(): ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ
3896           ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3897           html_parse_special(): Ê¸»ú¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òǧ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3898
3899 2001-02-17
3900
3901         * src/textview.c: HTML ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë
3902           textview_show_html() ¤òÄɲá£
3903           textview_show_part(): ¥Ñ¡¼¥È¤¬ text/html ¤Ê¤é textview_show_html()
3904           ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3905         * src/html.[ch]: HTML ¥Ñ¡¼¥µ¤ò¼ÂÁõ¡£
3906
3907 2001-02-15
3908
3909         * src/codeconv.[ch]: CodeConverter ¤È¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÄɲÃ
3910           (conv_code_converter_new(), conv_code_converter_destroy(), ¤½¤·¤Æ
3911            conv_convert())¡£
3912         * src/textview.c: HAVE_LIBJCONV ¤Ë¤è¤ëʬ´ô¤òºï½ü¤·¡¢ CodeConverter
3913           ¤òÍѤ¤¤Æ½ñ¤­Ä¾¤·¤¿¡£
3914
3915 2001-02-12
3916
3917         * src/mbox.c: proc_mbox(): ½ÅÊ£¤¹¤ë From_ ¹Ô¤ËÂФ¹¤ëÂн衣
3918
3919 2001-02-11
3920
3921         * src/codeconv.c: ¾¯¤·¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
3922
3923 2001-02-05
3924
3925         * src/mainwindow.c: main_window_popup(): ¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀµ¤·¤¯
3926           ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3927         * src/codeconv.h: CS_EUC_CN ¤È CS_EUC_TW ¤ÎÄêµÁ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
3928           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ºäËܤµ¤ó thanks)¡£
3929
3930 2001-02-04
3931
3932         * src/gtkutils.[ch]
3933           src/main.c
3934           src/mainwindow.[ch]
3935           src/socket.[ch]: Â¿½Åµ¯Æ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë
3936           ¥ê¥â¡¼¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
3937           (thanks!)¡£
3938
3939 2001-02-03
3940
3941         * src/summaryview.c: summary_button_pressed(), summary_selected():
3942           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÃæ±û¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é
3943           ¥Ó¥å¡¼¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3944           summary_drag_data_get(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
3945         * src/Makefile.am
3946           src/compose.c: compose_write_headers(): X-Mailer ¤Þ¤¿¤Ï
3947           X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë host_alias ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
3948
3949 2001-02-03
3950
3951         * version 0.4.61
3952
3953         * src/folderview.c: ¤É¤³¤«Ê̤ξì½ê¤ËƱ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë
3954           ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3955
3956 2001-02-02
3957
3958         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·
3959           ¤·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
3960           ½¤Àµ¡£
3961         * src/compose.c: compose_send(): ¥í¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3962           compose_write_headers(): cur_account ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3963           compose_convert_header(): °ú¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3964
3965 2001-02-01
3966
3967         * src/main.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¡¢ --help ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
3968
3969 2001-01-31
3970
3971         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3972         * src/utils.c: is_next_mbs(): °ì»þŪ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÇÛÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò
3973           MB_CUR_MAX ¤ËÊѹ¹¡£
3974           strdup_mbstowcs(): mbstowcs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3975           strdup_wcstombs(): wcstombs() ¤Ë¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3976         * src/addr_compl.c: get_address_from_edit(): strdup_mbstowcs() ¤Î
3977           Ìá¤êÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
3978         * src/codeconv.c: conv_encode_header(): strdup_mbstowcs() ¤Ë
3979           ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
3980
3981 2001-01-30
3982
3983         * src/utils.c: log_error(): abort ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë g_error() ¤ò
3984           g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
3985           iswalnum() ¤òÄɲá£
3986         * src/addr_compl.c: add_address(): Ì¾Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¶õ¤Î
3987           ¾ì¹ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò abort ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
3988           get_address_from_edit(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ËÂбþ¡£
3989         * configure.in: ¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£
3990         * src/send.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î SMTP ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤òºÆ¤ÓÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3991
3992 2001-01-30
3993
3994         * version 0.4.60
3995
3996         * configure.in: --enable-gpgme ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
3997           GPGME ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
3998         * Ìµ¸ú¤Î¾ì¹ç¡¢ MimeInfo Ãæ¤Î GPGME ´ØÏ¢¤Î¥á¥ó¥Ð¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
3999           ¤·¤¿¡£
4000         * src/rfc2015.c: ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¡£
4001         * README
4002           README.jp
4003           INSTALL
4004           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
4005         * Makefile.am: bzip2 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½¤Àµ¡£
4006
4007 2001-01-29
4008
4009         * src/procmime.[ch]: MIME ¥¿¥¤¥×¤Ë MIME_APPLICATION_OCTET_STREAM ¤ò
4010           Äɲá£
4011         * src/mimeview.c: mimeview_view_file(): MIME ¥¿¥¤¥×¤¬
4012           application/octet-stream ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4013         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
4014           Ãæ¤Ï¥â¡¼¥À¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4015         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºï½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤
4016           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4017
4018 2001-01-28
4019
4020         * src/mimeinfo.c: ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò metamail ¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤¯ John E.P.
4021           Hynes ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
4022         * src/procmime.[ch]: procmime_get_tmp_file_name() ¤òÄɲá£
4023         * src/compose.c
4024           src/addr_compl.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê
4025           ¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹Êä´°¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë Alfons Hoogervorst ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á
4026           ¤ò¥Þ¡¼¥¸(´¶¼Õ!)¡£
4027         * src/addr_compl.c: get_all_addresses(), read_address_book():
4028           ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤Ë xml_free_tree() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4029
4030 2001-01-27
4031
4032         * src/utils.c: remove_dir_recursive(): ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¾Ã¤½¤¦
4033           ¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(ËÒ¤µ¤ó thanks)¡£
4034         * src/summary_search.c: ¸¡º÷¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë `°ì³ç¸¡º÷' ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò
4035           ÄɲÃ(¹â¶¶¤µ¤ó thanks)¡£
4036         * src/pixmaps/stock_mail_attach.xpm
4037           src/pixmaps/tb_address_book.xpm
4038           src/compose.c: Leandro Pereira ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë
4039           ¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
4040
4041 2001-01-25
4042
4043         * src/rfc2015.c: passphrase_cb(): ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë
4044           ¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò *¤Ä¤¤¤Ë* ½¤Àµ¡£
4045           ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò±£¤·¤¿¡£
4046         * src/about.c: about_create(): ¤É¤Îµ¡Ç½¤â»ÈÍѤµ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë
4047           ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4048         * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): Á´¤Æ¤Î MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤òɽ¼¨
4049           ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4050         * src/inc.c: inc_start(): ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â
4051           ²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4052         * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤Ë
4053           folder_item_get_cache_file() ¤Î¸å¤Ë¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
4054         * ¾åµ­¤Î4¤Ä¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡£
4055         * src/utils.h: #include <alloca.h> ¤òÄɲá£
4056
4057 2001-01-24
4058
4059         * src/rfc2015.c: ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
4060           g_messages() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¡£
4061
4062 2001-01-23
4063
4064         * src/procmsg.[ch]: Ä¹¤µ >= BUFFSIZE ¤Îʸ»úÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
4065           ¥Þ¥¯¥í READ_CACHE_DATA() ¤ò½¤Àµ¡£
4066         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): return ¤ò `goto failure' ¤ËÊѹ¹¡£
4067         * src/pixmaps/stock_mail_receive_all.xpm
4068           src/pixmaps/stock_mail_reply_to_all.xpm
4069           src/Makefile.am
4070           src/mainwindow.c: main_window_toolbar_create(): David Mehrmann
4071           ¤µ¤ó¤«¤é´ó£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲÃ(´¶¼Õ!)¡£
4072         * src/inc.[ch]: ¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¼õ¿®¤´¤È¤Ë¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò
4073           ºîÀ®¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
4074
4075 2001-01-22
4076
4077         * src/mh.c: mh_scan_tree_recursive(): `inbox' Åù¤Î̾Á°¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À
4078           ¤òÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤È¸í¤Ã¤Æǧ¼±¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4079         * src/rfc2015.c: rfc2015_encrypt(): boundary ¤òÀµ¤·¤¯°úÍÑÉä¤Ç³ç¤Ã¤Æ
4080           ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4081
4082 2001-01-21
4083
4084         * Werner Koch ¤µ¤ó¤«¤é¤Î GnuPG ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ (´¶¼Õ!)¡£
4085         * Mixmaster ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òºï½ü¡£
4086         * src/rfc2015.c: g_error() ¤ò g_warning() ¤ËÊѹ¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î
4087           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
4088         * src/about.c: about_create(): ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑµ¡Ç½¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
4089         * README
4090           README.jp
4091           INSTALL
4092           INSTALL.jp: ¹¹¿·¡£
4093         * src/select-keys.c: create_dialog(): ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò½¤Àµ¡£
4094         * src/headerwindow.c
4095           src/addressbook.c
4096           src/logwindow.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬´û¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤Ë
4097           ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4098         * src/prefs_common.[ch]: Â¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄɲá£
4099         * src/summaryview.c: immediate_exec ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
4100           ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4101         * src/summaryview.c: summary_delete(), summary_move_selected_to():
4102           summary_step() ¤ò summary_execute() ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
4103         * src/folderview.c: folderview_update_all(): ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òÀµ¤·¤¯
4104           ¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4105         * src/compose.c: compose_write_headers(): to_list ¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¡¢
4106           In-Reply-To ¥Ø¥Ã¥À¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4107
4108 2001-01-09  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
4109
4110         * configure.in, acconfig.h: GPGME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4111         * ac/: ¥í¡¼¥«¥ë¤Ê autoconf ¥Þ¥¯¥í¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡£
4112         * src/Makefile.am: GPGME Âбþ¤ÎÄɲá£
4113
4114         * src/main.c (idle_function_for_gpgme): ¿·µ¬¡£
4115         (main): ¤³¤Î´Ø¿ô¤òÅÐÏ¿¡£
4116
4117         * src/about.c: GPGME ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îɽµ­¤òÄɲá£
4118
4119         * src/rfc2015.c, rfc2015.h: ¿·µ¬¡£
4120
4121         * src/mimeview.c (mimeview_show_message): ½ð̾¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
4122         * src/procmime.c (procmime_scan_message): Æ±¾å¡£
4123
4124         * src/messageview.c (messageview_show): Éü¹æ²½´Ø·¸¤òÄɲá£
4125
4126         * src/compose.c (compose_write_to_file): Í׵ᤵ¤ì¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¡£
4127         (compose_toggle_encrypt_cb): ¿·µ¬
4128         (compose_toggle_mixmaster_cb): ¿·µ¬¡¢Ã±¤Ë Mixmaster Âбþ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£
4129         (compose_write_headers): mixmaster ¥â¡¼¥É¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÍÞÀ©¡£
4130
4131         * src/prefs_common.c (prefs_common_create): ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×
4132         ¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÄɲá£
4133         (prefs_privacy_create): ¿·µ¬¡£¸å¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¬¹½Â¤ÂÎÅù¡£
4134         * src/compose.c (compose_create): °Å¹æ²½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë»ØÄê
4135         ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ËÀßÄê¡£
4136         * src/compose.h (struct _Compose): use_encryption ¤È use_mixmaster
4137         ¤òÄɲá£
4138
4139         * src/compose.c (compose_send): return ¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë
4140         ¤Î¤òÄɲá£
4141
4142 2001-01-18
4143
4144         * src/gtksctree.[ch]
4145           src/folderview.c
4146           src/summaryview.[ch]: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î DnD ¤ò
4147           ²Äǽ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊ¿¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
4148         * src/mainwindow.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹
4149           ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4150         * src/imap.c: LOGIN ¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È SELECT ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°úÍÑÉä¤Ç
4151           ³ç¤Ã¤¿¡£
4152         * src/gtksctree.c: gtk_sctree_button_press(): ¥Î¡¼¥É¤ÎŸ³«¾õÂÖ¤ò
4153           ¥È¥°¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4154
4155 2001-01-17
4156
4157         * src/imap.c: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î
4158           ¥Õ¥é¥°¤òÆɤ߼è¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
4159         * src/textview.c: textview_show_header(): X-Newsreader ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
4160           ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4161         * src/summaryview.c: summary_show(): ¥µ¥Þ¥ê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ë
4162           ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4163
4164 2001-01-15
4165
4166         * src/summaryview.c: ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë
4167           Alfons ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ(´¶¼Õ!)¡£
4168
4169 2001-01-13
4170
4171         * src/compose.c: compose_cb(): ¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼
4172           ¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4173         * src/setup.c: scan_tree_func(): segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò
4174           ½¤Àµ¡£
4175
4176 2001-01-13
4177
4178         * version 0.4.52
4179
4180         * src/textview.c: textview_set_font(): Îΰ褬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
4181           ¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬
4182           ÀÚ¤êÂؤï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ(GTK+
4183           ¤Î¥Ð¥°?)¡£
4184
4185 2001-01-11
4186
4187         * src/mainwindow.c
4188           src/summaryview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
4189           ¤Þ¤¿¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4190         * src/prefs_common.c
4191           src/news.c: ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4192
4193 2001-01-10
4194
4195         * src/compose.c: compose_send(): °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
4196           »î¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î
4197           ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï·Ù¹ð
4198           ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤ÆÃæÃǤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4199         * src/prefs_account.c: prefs_account_get_new_id(): ºÇ¸å¤Î id
4200           ÈÖ¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4201           prefs_account_open(): ¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
4202           ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4203         * sylpheed.spec.in: Å¬ÀڤʥС¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Î sylpheed.spec ¤ò¼«Æ°
4204           À¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄɲÃ(BONAIM ¤µ¤ó thanks)¡£
4205         * configure.in
4206           Makefile.am: sylpheed.spec.in ¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲá£
4207
4208 2001-01-09
4209
4210         * src/compose.[ch]: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀµ¤·¤¯Êѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
4211         * src/send.[ch]: cur_account ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4212         * src/prefs_account.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
4213           É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4214
4215 2001-01-08
4216
4217         * src/folderview.c: ¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤ê
4218           ¤·¤¿¤È¤­¤ËÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¯¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4219
4220 2001-01-07
4221
4222         * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò
4223           ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4224         * src/folderview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4225         * src/prefs_common.[ch]: Ì¤ÆÉ¿ôɽ¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
4226
4227 2001-01-06
4228
4229         * src/compose.[ch]: DINH V. Hoa ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
4230           Åý¹ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿(´¶¼Õ!)¡£
4231           compose_write_headers(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
4232           ¤·¤¿¡£
4233           Followup-To ¤ËÂбþ¡£
4234           compose_destroy(): Àµ¤·¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4235         * src/news.c: news_post_to_group() ¤È news_post() ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
4236           (Ê£¿ô²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á)¡£
4237         * src/import.c: import_destsel_cb(): ÁªÂò¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
4238           ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4239         * src/prefs_account.c: ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½¤Àµ¡£
4240
4241 2001-01-05
4242
4243         * src/codeconv.[ch]
4244           prefs_common.c: "SHIFT-JIS" ¤ò "Shift_JIS" ¤ËÊѹ¹(IANA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì
4245           ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
4246         * src/nntp.[ch]: nntp_post() ¤òÄɲá£
4247         * src/news.[ch]: news_post() ¤È news_post_to_group() ¤òÄɲá£
4248
4249 2001-01-04
4250
4251         * src/account.c: account_edit_open()
4252           src/mainwindow.c: new_account_cb(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬
4253           ³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4254
4255 2001-01-03
4256
4257         * src/folder.[ch]: folder_set_name() ¤òÄɲá£
4258         * src/account.c: IMAP4/NNTP ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À̾¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾¤ÈƱ¤¸¤Ë
4259           ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4260
4261 2001-01-02
4262
4263         * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±¤Ë
4264           ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4265
4266 2001-01-02
4267
4268         * version 0.4.51
4269
4270         * src/mbox.c: ¥¹¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ê¤³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4271           From_ ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¶õ¹Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4272         * src/send.c: send_message_queue()
4273           src/procmsg.c: procmsg_send_queue(): Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü
4274           ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
4275
4276 2001-01-01
4277
4278         * version 0.4.50
4279
4280         * src/folder.[ch]
4281           src/news.[ch]: ¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4282         * src/utils.[ch]: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê³¬ÁؤòºîÀ®¤¹¤ë make_dir_hier() ¤òÄɲá£
4283         * src/folder.c
4284           folder_item_get_cache_file(), folder_item_get_mark_file():
4285           ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4286           folder_add(): Äɲ䵤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
4287         * src/imap.[ch]: ¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£
4288           imap_auth() ¤Çǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç segmentation fault ¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°
4289           ¤ò½¤Àµ¡£
4290         * src/folderview.c: IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
4291
4292 2000-12-31
4293
4294         * src/prefs_account.[ch]: PrefsAccount ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ID ¤È
4295           nntp_server ¤òÄɲá£NNTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄɲá£
4296         * src/folderview.c: ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò½¤Àµ¡£
4297         * src/folder.[ch]: RemoteFolder ¤«¤é cache_dir ¤òºï½ü¤·¡¢
4298           folder_item_get_path() ¤ò½¤Àµ¡£
4299
4300 2000-12-29
4301
4302         * src/folder.[ch]: create_folder(), rename_folder(), remove_folder()
4303           ¤ò Folder ¥¯¥é¥¹¤ËÄɲá£
4304         * src/mh.[ch]: mh_create_folder(), mh_rename_folder(), ¤½¤·¤Æ
4305           mh_remove_folder() ¤òÄɲá£
4306           MH ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë mh_create_tree() ¤ò¼ÂÁõ¡£
4307           mh_rename_folder(): ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
4308           ½¤Àµ¡£
4309